بورس آتی سکه

نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی دی 11,415,000 5,000 0.04% 11,365,000 11,455,000 ۱۷:۴۴
آتی اسفند 11,550,000 20,000 0.17% 11,480,000 11,595,000 ۱۷:۲۱
آتی اردیبهشت 11,705,000 10,000 0.09% 11,675,000 11,745,000 ۱۷:۲۱
آتی تیر 11,875,000 5,000 0.04% 11,815,000 11,910,000 ۱۷:۴۶
آتی شهریور 12,065,000 5,000 0.04% 11,990,000 12,105,000 ۱۷:۴۲

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,200,000 50,000 0.45% 11,100,000 11,200,000 ۱۲:۱۵
امامی 11,354,000 38,000 0.34% 11,321,000 11,450,000 ۱۷:۴۶
نیم 5,990,000 90,000 1.53% 5,900,000 5,990,000 ۱۲:۱۵
ربع 3,140,000 40,000 1.29% 3,140,000 3,140,000 ۱۲:۱۶
گرمی 1,920,000 0 0% 1,900,000 1,920,000 ۱۲:۱۷
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه