بورس آتی سکه

نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی اسفند 12,060,000 0 0% 12,030,000 12,060,000 ۴ اسفند
آتی اردیبهشت 12,475,000 0 0% 12,035,000 12,480,000 ۴ اسفند
آتی تیر 12,925,000 0 0% 12,455,000 12,925,000 ۴ اسفند
آتی شهریور 13,370,000 0 0% 12,920,000 13,370,000 ۴ اسفند
آتی آبان 13,855,000 0 0% 13,340,000 13,860,000 ۴ اسفند

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,690,000 0 0% 11,690,000 11,690,000 ۳ اسفند
امامی 11,935,000 0 0% 11,900,000 11,960,000 ۴ اسفند
نیم 6,530,000 0 0% 6,460,000 6,530,000 ۴ اسفند
ربع 3,600,000 0 0% 3,540,000 3,600,000 ۴ اسفند
گرمی 2,190,000 0 0% 2,190,000 2,190,000 ۴ اسفند
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه