کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
گندم 445.5 (0%) 0 445.5 445.5 ۳۰ فروردین
پنبه 78.27 (1.2%) 0.93 78.27 78.27 ۱۲:۲۹:۱۶
جو 280.1 (0%) 0 273.5 285.9 ۲۹ فروردین
برنج 10.44 (0%) 0 10.423 10.493 ۲۹ فروردین
ذرت 358.5 (0%) 0 358.5 358.5 ۳۰ فروردین
شکر 12.77 (0%) 0 12.34 12.79 ۲۹ فروردین
سویا 880.75 (0%) 0 880.75 880.75 ۳۰ فروردین
روغن سویا 28.81 (0%) 0 28.81 28.81 ۳۰ فروردین
کنجاله سویا 303.1 (0%) 0 303.05 304.75 ۲۹ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گندم 163.35 (0%) 0 163.35 163.35 ۳۰ فروردین
کاکائو 1859 (0%) 0 1859 1859 ۳۰ فروردین
قهوه 1386 (0%) 0 1379 1393 ۲۹ فروردین
شکر 338.7 (0%) 0 338.7 338.7 ۳۰ فروردین
الوار 334.5 (0%) 0 333.1 338.95 ۲۹ فروردین
کاکائو 2380 (0%) 0 2363 2413 ۲۹ فروردین
آب پرتقال 106.98 (0%) 0 106.9 110.45 ۲۹ فروردین
فیدر گاو 151.65 (0%) 0 151.65 151.65 ۳۰ فروردین
گاو زنده 122.65 (0%) 0 122.65 122.65 ۳۰ فروردین

گندم

 • نرخ فعلی : 445.5
 • بالاترین قیمت روز : 445.5
 • پایین ترین قیمت روز : 445.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 445.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 78.27
 • بالاترین قیمت روز : 78.27
 • پایین ترین قیمت روز : 78.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 78.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 77.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.93
جدول نرخ های امروز زمان
78.27 دلار 12:29:16

شکر

 • نرخ فعلی : 12.77
 • بالاترین قیمت روز : 12.79
 • پایین ترین قیمت روز : 12.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 12.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 880.75
 • بالاترین قیمت روز : 880.75
 • پایین ترین قیمت روز : 880.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 880.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 498 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 461 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 15.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 479 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 33.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 496 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 50.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.34%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شکر 26.76 (0%) 0 26 26.8 ۱۹ فروردین
بازار آمریکا / شکر 12.98 (0%) 0 12.52 13.91 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 10.425 (0%) 0 10.425 10.715 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / برنج (p) 10.425 (0%) 0 10.425 10.48 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / پنبه 78.27 (0%) 0 76.3 78.96 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / قهوه 92.9 (0%) 0 89.65 93.45 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / کاکائو 2372 (0%) 0 2368 2411 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / الوار 335.7 (0%) 0 334.5 335.7 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.69 (0%) 0 15.62 16.54 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.69 (0%) 0 15.06 15.69 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 303.2 (0%) 0 303 316.8 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا 28.8 (0%) 0 28.4 29.25 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 303.2 (0%) 0 303.2 303.9 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.8 (0%) 0 28.46 28.8 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده 122.675 (0%) 0 121.8 122.75 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو 160.675 (0%) 0 160.1 161.35 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 122.675 (0%) 0 122.675 128.55 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 160.675 (0%) 0 141.975 160.675 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / آب پرتقال 110.15 (0%) 0 109.9 112.05 ۲۹ فروردین