بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 530.25 (0.24%) 1.25 530 533 ۰۸:۴۸:۲۵
پنبه 86.81 (0.15%) 0.13 86.74 87.28 ۰۸:۵۴:۲۶
جو 254.5 (0.51%) 1.3 253.8 254.5 ۰۸:۵۳:۰۷
برنج 11.89 (0.36%) 0.043 11.878 11.935 ۰۶:۳۰:۲۱
ذرت 409 (0.12%) 0.5 408.25 409.25 ۰۸:۵۴:۲۷
شکر 12.34 (0%) 0 12.16 12.43 ۲ خرداد
سویا 1046.5 (0.75%) 7.75 1039.5 1047.5 ۰۸:۴۲:۲۶
روغن سویا 31.76 (0.28%) 0.09 31.6 31.78 ۰۸:۴۳:۰۱
کنجاله سویا 382 (0.53%) 2 379.7 382.5 ۰۸:۵۴:۰۷
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 150.4 (0%) 0 150.4 150.4 ۲۹ اردیبهشت
کاکائو 1882 (0%) 0 1882 1882 ۲۹ اردیبهشت
قهوه 1750 (0%) 0 1749 1787 ۲ خرداد
شکر 330.2 (0%) 0 330.2 330.2 ۲۹ اردیبهشت
الوار 592.3 (0.22%) 1.3 592 596.7 ۰۱:۲۷:۳۹
کاکائو 2615.5 (0%) 0 2587.5 2634.5 ۲ خرداد
آب پرتقال 168.65 (0%) 0 167.85 169.48 ۲ خرداد
فیدر گاو 143.5 (0%) 0 140.57 143.5 ۲ خرداد
گاو زنده 105.425 (0%) 0 104.55 105.95 ۲ خرداد

گندم

 • نرخ فعلی : 530.25
 • بالاترین قیمت روز : 533
 • پایین ترین قیمت روز : 530
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 530.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 531.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
جدول نرخ های امروز زمان
530.25 دلار 8:48:25
530 دلار 8:42:26
531 دلار 8:36:26
530.5 دلار 8:30:28
530.75 دلار 8:24:25
531.25 دلار 8:18:26
531.5 دلار 8:12:27
531 دلار 8:06:29
531.5 دلار 7:42:26
532 دلار 7:36:27
531.5 دلار 7:30:28
530.75 دلار 7:06:25
531.5 دلار 6:54:26
531.75 دلار 6:48:26
531.5 دلار 6:42:26
531 دلار 6:36:26
531.25 دلار 6:30:27
532 دلار 6:24:26
532.25 دلار 6:12:26
532.75 دلار 6:06:27
533 دلار 6:00:29
531.75 دلار 5:54:27
530.5 دلار 5:48:27
530.25 دلار 5:36:28
530.5 دلار 5:30:29
531.25 دلار 5:24:25
531 دلار 5:18:27
531.75 دلار 5:12:31
530.25 دلار 5:06:27
531 دلار 5:00:31
530.25 دلار 4:48:26
530.5 دلار 4:36:26

پنبه

 • نرخ فعلی : 86.81
 • بالاترین قیمت روز : 87.28
 • پایین ترین قیمت روز : 86.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 87.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۴:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 86.94
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
جدول نرخ های امروز زمان
86.81 دلار 8:54:26
86.84 دلار 8:48:25
86.81 دلار 8:24:25
86.84 دلار 8:18:26
86.85 دلار 8:12:27
86.81 دلار 8:06:29
86.77 دلار 8:00:29
86.76 دلار 7:54:26
86.77 دلار 7:48:27
86.76 دلار 7:42:26
86.74 دلار 7:36:27
86.83 دلار 7:30:28
86.84 دلار 7:18:26
87.02 دلار 7:12:27
87.03 دلار 7:00:29
87 دلار 6:54:26
87.08 دلار 6:48:26
87.24 دلار 6:42:26
87.22 دلار 6:36:26
87.19 دلار 6:30:27
87.16 دلار 6:24:26
87.28 دلار 6:18:25
87.24 دلار 6:12:26
87.22 دلار 6:06:26
87.17 دلار 6:00:29
87.15 دلار 5:48:27
87.11 دلار 5:42:27
87.12 دلار 5:36:28
87.09 دلار 5:30:29

شکر

 • نرخ فعلی : 12.34
 • بالاترین قیمت روز : 12.43
 • پایین ترین قیمت روز : 12.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 12.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
12.34 دلار 21:30:28
12.35 دلار 21:24:27
12.34 دلار 21:18:27
12.38 دلار 21:06:25
12.36 دلار 21:00:30
12.34 دلار 20:54:29
12.33 دلار 20:48:27
12.34 دلار 20:36:26
12.38 دلار 20:24:26
12.34 دلار 20:06:26
12.33 دلار 20:00:30
12.38 دلار 19:54:26
12.36 دلار 19:36:27
12.34 دلار 19:30:27
12.35 دلار 19:24:27
12.32 دلار 19:18:26
12.34 دلار 19:06:27
12.35 دلار 19:00:29
12.42 دلار 18:54:27
12.43 دلار 18:42:25
12.39 دلار 18:36:27
12.37 دلار 18:30:30
12.36 دلار 18:24:26
12.37 دلار 18:18:26
12.35 دلار 18:12:26
12.32 دلار 18:06:25
12.33 دلار 18:00:29
12.31 دلار 17:54:26
12.29 دلار 17:42:26
12.31 دلار 17:36:26
12.28 دلار 17:30:27
12.25 دلار 17:24:26
12.28 دلار 17:12:26
12.25 دلار 17:06:26
12.27 دلار 17:00:33
12.26 دلار 16:48:26
12.24 دلار 16:42:26
12.21 دلار 16:30:29
12.18 دلار 16:24:27
12.2 دلار 15:54:27
12.21 دلار 15:18:26
12.24 دلار 15:12:25
12.23 دلار 15:00:30
12.2 دلار 14:48:26
12.21 دلار 14:42:27
12.23 دلار 14:36:27
12.21 دلار 14:30:30
12.16 دلار 14:18:26
12.2 دلار 14:12:26
12.19 دلار 14:06:27
12.17 دلار 14:00:29
12.16 دلار 13:48:27
12.17 دلار 13:42:27
12.16 دلار 13:36:26
12.17 دلار 13:30:30
12.16 دلار 13:24:28
12.18 دلار 13:18:26
12.16 دلار 13:12:27
12.17 دلار 13:06:26
12.16 دلار 13:00:32
12.18 دلار 12:54:25
12.19 دلار 12:48:27
12.16 دلار 12:42:27
12.17 دلار 12:36:27
12.18 دلار 12:30:29
12.2 دلار 12:18:26
12.17 دلار 12:12:27
12.16 دلار 12:06:27

سویا

 • نرخ فعلی : 1046.5
 • بالاترین قیمت روز : 1047.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1039.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,039.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,038.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.75
جدول نرخ های امروز زمان
1,046.5 دلار 8:42:26
1,046.75 دلار 8:36:26
1,046.5 دلار 8:30:28
1,047.5 دلار 8:24:25
1,046.75 دلار 8:18:26
1,047.5 دلار 8:12:27
1,047 دلار 8:00:29
1,045.25 دلار 7:54:26
1,045.5 دلار 7:48:27
1,045.25 دلار 7:42:26
1,045.5 دلار 7:36:27
1,044.75 دلار 7:24:27
1,044.5 دلار 7:00:29
1,044.75 دلار 6:54:26
1,044.5 دلار 6:36:26
1,044.25 دلار 6:30:27
1,043.75 دلار 6:18:25
1,043.5 دلار 6:12:26
1,043.25 دلار 5:48:27
1,043 دلار 5:42:27
1,042.5 دلار 5:36:28
1,043 دلار 5:24:25
1,042.75 دلار 5:18:27
1,043 دلار 5:12:31
1,040.5 دلار 5:06:27
1,040.75 دلار 5:00:31
1,039.75 دلار 4:54:26
1,040 دلار 4:48:26
1,039.75 دلار 4:42:27
1,039.5 دلار 4:36:26

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 451 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 509 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 21.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 486 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 44.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 461 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 69.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15.02%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25.57 (0%) 0 25.51 25.57 ۲ خرداد
بازار آمریکا / شکر 12.35 (0%) 0 11.52 12.42 ۲ خرداد
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 11.6 (2.76%) 0.32 11.6 11.92 ۰۵:۰۰:۳۱
بازار آمریکا / برنج (p) 11.92 (3.4%) 0.405 11.92 11.92 ۰۵:۲۴:۲۵
بازار آمریکا / پنبه 83.92 (3.62%) 3.04 83.8 86.97 ۰۸:۲۴:۲۵
بازار آمریکا / قهوه 119.35 (0%) 0 118.7 120.45 ۲ خرداد
بازار آمریکا / کاکائو 2618 (0%) 0 2587 2629 ۲ خرداد
بازار آمریکا / الوار 579.3 (3.59%) 20.8 579.3 596.7 ۰۲:۰۶:۲۷
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.99 (7.94%) 1.25 15.74 16.99 ۰۸:۱۲:۲۷
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.75 (8.55%) 1.24 15.75 15.75 ۰۵:۰۶:۲۷
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 382 (0.34%) 1.3 354.3 382.6 ۰۸:۴۲:۲۶
بازار آمریکا / روغن سویا 31.76 (0.19%) 0.06 31.7 33.04 ۰۸:۳۶:۲۶
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 380.7 (2.39%) 9.1 380.7 380.7 ۰۵:۲۴:۲۵
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 31.7 (1.86%) 0.58 31.12 31.7 ۰۵:۱۲:۳۱
بازار آمریکا / گاو زنده 102.8 (0%) 0 100.425 102.8 ۲ خرداد
بازار آمریکا / فیدر گاو 143.35 (0%) 0 140.175 143.35 ۲ خرداد
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 102.8 (20.38%) 20.95 102.8 102.8 ۰۵:۳۶:۲۸
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 143.35 (2.27%) 3.175 143.35 143.35 ۰۵:۱۸:۲۷
بازار آمریکا / آب پرتقال 169 (0%) 0 168 169.5 ۲ خرداد