بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 476.75 (0.34%) 1.63 475.5 480.5 ۱۷:۱۳
پنبه 68.43 (0.6%) 0.41 68.27 68.67 ۱۷:۳۰
شکر 13.85 (0.43%) 0.06 13.76 13.93 ۱۷:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سویا 976 (0.55%) 5.4 975.4 986.4 ۱۷:۲۶
ذرت 367.2 (0.38%) 1.4 367.2 370.4 ۱۷:۲۶

گندم

 • نرخ فعلی : 476.75
 • بالاترین قیمت روز : 480.5
 • پایین ترین قیمت روز : 475.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 476.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 475.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.63
جدول نرخ های امروز زمان
476.75 دلار 17:13:32
476.88 دلار 17:12:33
477 دلار 17:10:49
477.25 دلار 17:04:40
477.5 دلار 16:59:35
477.62 دلار 16:58:37
477.75 دلار 16:57:33
477.5 دلار 16:56:46
477.88 دلار 16:55:45
477.25 دلار 16:54:34
476.75 دلار 16:53:35
477 دلار 16:52:39
477.5 دلار 16:50:35
477.75 دلار 16:49:33
478 دلار 16:48:38
478.5 دلار 16:47:34
478 دلار 16:45:37
477.75 دلار 16:44:34
478.5 دلار 16:43:34
477.75 دلار 16:42:35
478 دلار 16:40:36
478.25 دلار 16:38:39
478 دلار 16:35:34
477.75 دلار 16:33:38
477.5 دلار 16:31:33
477.75 دلار 16:30:34
477.5 دلار 16:29:37
477.25 دلار 16:28:32
477.12 دلار 16:27:31
477.25 دلار 16:25:36
477.12 دلار 16:24:33
477.75 دلار 16:21:36
478 دلار 16:14:26
478.25 دلار 16:13:32
478.5 دلار 16:12:32
478.25 دلار 16:11:32
478 دلار 16:08:33
478.25 دلار 16:04:39
478.5 دلار 15:57:29
478.25 دلار 15:55:42
478.5 دلار 15:54:28
478.25 دلار 15:53:37
478.5 دلار 15:49:30
478.25 دلار 15:45:35
478.5 دلار 15:38:26
478.75 دلار 15:33:28
479 دلار 15:31:29
479.25 دلار 15:28:32
479.5 دلار 15:20:28
479.88 دلار 15:19:25
479.75 دلار 15:18:27
479.5 دلار 15:16:29
480.25 دلار 15:13:25
480.12 دلار 15:12:28
480.5 دلار 15:11:23
480.25 دلار 15:08:37
480 دلار 14:57:32
480.25 دلار 14:55:32
479.5 دلار 14:52:35
479.75 دلار 14:49:25
479.5 دلار 14:47:41
480 دلار 14:46:28
480.12 دلار 14:45:32
480.25 دلار 14:44:35
480 دلار 14:41:51
479.75 دلار 14:40:43
479.5 دلار 14:37:26
479.25 دلار 14:36:40
479 دلار 14:30:42
479.25 دلار 14:28:40
479.5 دلار 14:23:43
479 دلار 14:22:40
479.25 دلار 14:22:10
478.75 دلار 14:18:25
478.5 دلار 14:17:28
478.25 دلار 14:14:41
478.62 دلار 14:13:25
478.75 دلار 14:11:29
478.5 دلار 14:07:43
478.38 دلار 14:06:32
478.5 دلار 14:04:28
478.25 دلار 14:00:30
477.25 دلار 13:51:44
477 دلار 13:49:24
476.5 دلار 13:47:38
476.25 دلار 13:45:40
476.75 دلار 13:43:38
477 دلار 13:42:38
477.12 دلار 13:40:44
477.25 دلار 13:39:39
476.75 دلار 13:36:24
477 دلار 13:35:40
476.75 دلار 13:31:34
476.88 دلار 13:29:37
477 دلار 13:21:38
477.25 دلار 13:19:36
477 دلار 13:06:39
477.25 دلار 13:02:46
476.25 دلار 12:34:41
476.5 دلار 12:33:39
476.25 دلار 12:30:30
476.5 دلار 12:24:26
476.75 دلار 12:23:24
476.62 دلار 12:22:30
476.75 دلار 12:21:33
476.5 دلار 12:20:41
476.75 دلار 12:19:43
476.5 دلار 12:14:22
476.75 دلار 12:13:26
476.5 دلار 12:11:36
476.25 دلار 12:09:24
476.12 دلار 12:07:26
476 دلار 12:06:36
475.75 دلار 11:47:35
475.5 دلار 11:46:36
476 دلار 11:42:23
475.75 دلار 11:38:27
475.88 دلار 11:36:32
476 دلار 11:34:32
475.75 دلار 11:30:32
476 دلار 11:22:22
476.12 دلار 11:21:32
476 دلار 11:20:33
476.25 دلار 11:18:22
475.5 دلار 10:58:22
475.75 دلار 10:47:21
476 دلار 10:38:22
475.5 دلار 10:37:27
475.75 دلار 10:35:26
476 دلار 10:24:21
476.25 دلار 10:23:26
476.5 دلار 10:21:25
476.75 دلار 10:18:24
476.5 دلار 10:16:21
476.75 دلار 10:06:24
477 دلار 10:05:25
476.75 دلار 10:04:24
477 دلار 10:03:22
476.75 دلار 10:00:31
477 دلار 9:57:18
477.25 دلار 9:56:20
477 دلار 9:47:20
476.75 دلار 9:33:22
477 دلار 9:21:23
477.25 دلار 9:14:25
477.12 دلار 9:13:21
477 دلار 9:06:22
476.75 دلار 9:03:21
476.25 دلار 9:02:24
476.12 دلار 9:01:21
476 دلار 9:00:23
476.38 دلار 8:58:20
476.25 دلار 8:57:22
476.38 دلار 8:56:21
476.5 دلار 8:54:21
476.75 دلار 8:53:22
476.5 دلار 8:52:21
476.25 دلار 8:50:22
476.5 دلار 8:08:19
476.75 دلار 8:06:17
476.62 دلار 8:05:19
476.75 دلار 8:04:17
476.5 دلار 8:01:19
476.25 دلار 7:59:22
476.5 دلار 7:44:23
476.75 دلار 7:38:25

پنبه

 • نرخ فعلی : 68.43
 • بالاترین قیمت روز : 68.67
 • پایین ترین قیمت روز : 68.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 68.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41
جدول نرخ های امروز زمان
68.43 دلار 17:30:43
68.45 دلار 17:28:35
68.46 دلار 17:27:32
68.44 دلار 17:25:35
68.5 دلار 17:24:29
68.44 دلار 17:23:29
68.53 دلار 17:22:35
68.56 دلار 17:21:30
68.57 دلار 17:19:32
68.59 دلار 17:18:32
68.58 دلار 17:17:48
68.6 دلار 17:16:35
68.61 دلار 17:11:42
68.63 دلار 17:09:33
68.62 دلار 17:05:38
68.6 دلار 17:04:40
68.62 دلار 17:04:04
68.61 دلار 17:02:35
68.57 دلار 17:00:39
68.6 دلار 16:59:35
68.59 دلار 16:58:37
68.67 دلار 16:57:33
68.61 دلار 16:52:39
68.59 دلار 16:50:35
68.61 دلار 16:49:32
68.56 دلار 16:48:38
68.58 دلار 16:47:34
68.59 دلار 16:46:34
68.58 دلار 16:45:36
68.57 دلار 16:44:33
68.56 دلار 16:43:34
68.52 دلار 16:42:35
68.61 دلار 16:41:33
68.62 دلار 16:40:36
68.64 دلار 16:39:28
68.66 دلار 16:38:39
68.61 دلار 16:37:35
68.6 دلار 16:35:34
68.58 دلار 16:34:39
68.6 دلار 16:32:35
68.61 دلار 16:31:32
68.65 دلار 16:28:31
68.63 دلار 16:26:29
68.65 دلار 16:25:36
68.61 دلار 16:24:32
68.64 دلار 16:22:32
68.66 دلار 16:20:32
68.55 دلار 16:19:34
68.56 دلار 16:16:29
68.57 دلار 16:15:34
68.53 دلار 16:14:26
68.47 دلار 16:12:32
68.43 دلار 16:10:30
68.38 دلار 16:04:39
68.39 دلار 16:01:58
68.38 دلار 15:51:29
68.4 دلار 15:48:26
68.38 دلار 15:45:35
68.39 دلار 15:44:31
68.4 دلار 15:43:29
68.38 دلار 15:42:32
68.39 دلار 15:40:30
68.38 دلار 15:38:25
68.4 دلار 15:30:27
68.39 دلار 15:29:27
68.42 دلار 15:26:34
68.43 دلار 15:22:35
68.42 دلار 15:15:27
68.41 دلار 15:13:25
68.4 دلار 15:12:28
68.41 دلار 15:06:37
68.44 دلار 14:48:31
68.46 دلار 14:47:41
68.48 دلار 14:44:35
68.47 دلار 14:42:32
68.45 دلار 14:40:43
68.44 دلار 14:37:26
68.45 دلار 14:36:40
68.47 دلار 14:34:39
68.46 دلار 14:33:36
68.45 دلار 14:30:42
68.44 دلار 14:28:40
68.42 دلار 14:26:42
68.46 دلار 14:25:38
68.44 دلار 14:22:40
68.43 دلار 14:17:28
68.47 دلار 14:04:27
68.48 دلار 13:51:44
68.49 دلار 13:49:24
68.5 دلار 13:45:40
68.48 دلار 13:43:38
68.47 دلار 13:34:34
68.49 دلار 13:27:37
68.47 دلار 13:26:34
68.55 دلار 13:25:42
68.54 دلار 13:22:24
68.53 دلار 13:21:38
68.5 دلار 13:16:32
68.47 دلار 13:05:37
68.48 دلار 13:03:50
68.43 دلار 13:02:46
68.39 دلار 12:38:35
68.4 دلار 12:36:36
68.44 دلار 12:34:40
68.46 دلار 12:28:35
68.41 دلار 12:26:26
68.4 دلار 12:24:26
68.38 دلار 12:21:33
68.39 دلار 12:20:41
68.41 دلار 12:16:36
68.46 دلار 12:14:22
68.39 دلار 12:12:25
68.4 دلار 12:09:24
68.38 دلار 12:07:26
68.36 دلار 12:06:36
68.34 دلار 12:03:41
68.33 دلار 12:03:06
68.34 دلار 12:02:40
68.33 دلار 12:01:26
68.31 دلار 11:59:49
68.35 دلار 11:56:54
68.38 دلار 11:55:32
68.41 دلار 11:53:31
68.44 دلار 11:52:23
68.43 دلار 11:51:35
68.42 دلار 11:47:35
68.43 دلار 11:46:36
68.42 دلار 11:44:26
68.31 دلار 11:25:26
68.29 دلار 11:22:21
68.31 دلار 11:06:26
68.27 دلار 11:01:22
68.28 دلار 10:57:22
68.3 دلار 10:56:30
68.28 دلار 10:56:25
68.31 دلار 10:54:29
68.3 دلار 10:54:23
68.31 دلار 10:50:27
68.32 دلار 10:38:22
68.31 دلار 10:36:23
68.32 دلار 10:30:29
68.36 دلار 10:29:56
68.35 دلار 10:28:25
68.36 دلار 10:24:21
68.41 دلار 10:21:25
68.4 دلار 10:17:23
68.41 دلار 10:16:21
68.4 دلار 10:04:24
68.32 دلار 10:03:22
68.31 دلار 9:14:25
68.3 دلار 9:09:26
68.29 دلار 9:04:20
68.39 دلار 8:55:22
68.4 دلار 8:51:22
68.39 دلار 8:50:22
68.34 دلار 8:42:24
68.32 دلار 8:41:25
68.34 دلار 8:37:25
68.35 دلار 8:32:17
68.33 دلار 8:31:19
68.34 دلار 8:30:21
68.31 دلار 8:29:30
68.41 دلار 8:08:19
68.37 دلار 8:07:20
68.36 دلار 7:56:17
68.34 دلار 7:38:25

شکر

 • نرخ فعلی : 13.85
 • بالاترین قیمت روز : 13.93
 • پایین ترین قیمت روز : 13.76
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.58%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 13.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
جدول نرخ های امروز زمان
13.85 دلار 17:31:30
13.86 دلار 17:27:32
13.88 دلار 17:18:32
13.89 دلار 17:14:37
13.88 دلار 17:11:42
13.89 دلار 17:09:33
13.88 دلار 17:08:33
13.93 دلار 17:05:38
13.91 دلار 17:02:35
13.93 دلار 16:51:34
13.91 دلار 16:48:38
13.89 دلار 16:47:34
13.88 دلار 16:44:34
13.89 دلار 16:43:34
13.91 دلار 16:42:35
13.92 دلار 16:41:33
13.91 دلار 16:37:35
13.88 دلار 16:27:30
13.89 دلار 16:24:32
13.87 دلار 16:21:36
13.86 دلار 16:14:26
13.87 دلار 16:06:35
13.86 دلار 16:04:39
13.84 دلار 16:03:30
13.86 دلار 15:59:32
13.85 دلار 15:58:30
13.84 دلار 15:57:28
13.87 دلار 15:56:33
13.86 دلار 15:55:42
13.88 دلار 15:51:29
13.89 دلار 15:50:33
13.91 دلار 15:47:36
13.89 دلار 15:45:35
13.9 دلار 15:44:31
13.91 دلار 15:38:25
13.89 دلار 15:33:28
13.9 دلار 15:32:24
13.89 دلار 15:29:27
13.91 دلار 15:28:32
13.89 دلار 15:25:31
13.9 دلار 15:23:28
13.91 دلار 15:08:36
13.89 دلار 15:05:40
13.91 دلار 15:03:32
13.89 دلار 15:02:38
13.91 دلار 15:01:37
13.88 دلار 14:59:39
13.87 دلار 14:55:32
13.86 دلار 14:41:51
13.87 دلار 14:36:40
13.86 دلار 14:30:42
13.85 دلار 14:28:40
13.86 دلار 14:26:42
13.84 دلار 14:25:38
13.86 دلار 14:18:24
13.84 دلار 14:09:40
13.82 دلار 14:06:32
13.84 دلار 14:05:42
13.82 دلار 14:02:43
13.79 دلار 13:56:37
13.8 دلار 13:54:29
13.79 دلار 13:38:34
13.78 دلار 13:37:38
13.79 دلار 13:33:25
13.77 دلار 13:32:33
13.79 دلار 13:26:34
13.76 دلار 13:25:42
13.77 دلار 13:24:33
13.79 دلار 13:23:34
13.78 دلار 13:22:24
13.79 دلار 13:19:36
13.8 دلار 13:16:32
13.82 دلار 13:14:34
13.8 دلار 13:13:31
13.82 دلار 13:08:40
13.84 دلار 13:02:46
13.86 دلار 12:38:35
13.84 دلار 12:36:36
13.86 دلار 12:34:40
13.84 دلار 12:30:30
13.86 دلار 12:27:40
13.84 دلار 12:26:26
13.85 دلار 12:24:26
13.84 دلار 12:22:30
13.87 دلار 12:21:33
13.84 دلار 12:19:43
13.86 دلار 12:16:36
13.82 دلار 12:11:36
13.81 دلار 12:09:24
13.84 دلار 12:07:26
13.82 دلار 12:05:42
13.8 دلار 12:04:41
13.77 دلار 12:03:41
13.91 دلار 12:03:06
13.77 دلار 12:02:41
13.8 دلار 12:01:26

سویا

 • نرخ فعلی : 976
 • بالاترین قیمت روز : 986.4
 • پایین ترین قیمت روز : 975.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 984.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 981.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.4
جدول نرخ های امروز زمان
976 دلار 17:26:33
977 دلار 17:24:29
977.4 دلار 17:23:30
977.6 دلار 17:22:35
977.2 دلار 17:18:32
976.4 دلار 17:14:38
976.2 دلار 17:13:32
975.4 دلار 17:11:42
976 دلار 17:09:33
976.2 دلار 17:08:34
976 دلار 17:06:32
976.4 دلار 17:01:36
979.4 دلار 16:50:35
980 دلار 16:48:38
979.6 دلار 16:43:34
979.4 دلار 16:41:33
979 دلار 16:40:36
979.2 دلار 16:37:35
978.4 دلار 16:35:34
978.2 دلار 16:34:39
980.2 دلار 16:33:38
980.4 دلار 16:28:32
980.6 دلار 16:26:30
981.6 دلار 16:24:32
982 دلار 16:22:32
981.4 دلار 16:20:32
981.6 دلار 16:18:27
982.6 دلار 16:13:32
982.2 دلار 16:11:32
983.2 دلار 16:07:40
981.6 دلار 16:05:50
984.6 دلار 16:03:30
984.4 دلار 15:59:32
985.2 دلار 15:50:33
985.6 دلار 15:48:26
986 دلار 15:45:35
985.4 دلار 15:42:32
985 دلار 15:39:30
985.4 دلار 15:23:28
985.6 دلار 15:11:23
985 دلار 15:08:37
985.2 دلار 14:55:32
986 دلار 14:52:35
985 دلار 14:51:35
985.4 دلار 14:44:35
985 دلار 14:43:39
985.4 دلار 14:40:43
986.4 دلار 14:36:40
986.2 دلار 14:33:36
985.4 دلار 14:31:36
985.2 دلار 14:26:42
985.6 دلار 14:24:33
986 دلار 14:22:10
985.6 دلار 14:17:28
984.2 دلار 13:58:39
984 دلار 13:53:28
984.2 دلار 13:47:38
984.4 دلار 13:42:38
984.6 دلار 13:38:34
985.6 دلار 13:29:37
985.4 دلار 13:19:36
986.2 دلار 13:07:47
985 دلار 12:49:25
984.4 دلار 12:46:26
984.2 دلار 12:42:41
984.4 دلار 12:41:32
985.2 دلار 12:33:39
985 دلار 12:31:26
984.4 دلار 12:30:30
983.2 دلار 12:04:41
982.4 دلار 11:52:23
982 دلار 11:50:30
982.4 دلار 11:42:23
983.2 دلار 11:36:32
982.4 دلار 11:33:27
982.6 دلار 11:31:38
983 دلار 11:30:32
982.4 دلار 11:27:32
982.6 دلار 11:22:22
983 دلار 11:16:29
982.4 دلار 11:15:29
982.6 دلار 11:11:33
982.4 دلار 11:07:25
982.2 دلار 11:03:22
982 دلار 10:57:22
981.6 دلار 10:56:30
982 دلار 10:56:25
981.2 دلار 10:54:29
981.6 دلار 10:54:23
981.2 دلار 10:53:41
981.4 دلار 10:46:24
981.6 دلار 10:45:55
981 دلار 10:42:43
982.2 دلار 10:40:27
982.6 دلار 10:36:23
983.6 دلار 10:35:26
983.2 دلار 10:34:22
983.4 دلار 10:32:22
983 دلار 10:12:22
983.4 دلار 10:08:26
983.6 دلار 10:06:24
983.2 دلار 10:01:21
983.4 دلار 9:46:24
983.6 دلار 9:42:19
984.4 دلار 9:25:19
984.2 دلار 9:21:23
983.6 دلار 9:19:23
983.4 دلار 9:18:24
982.4 دلار 9:10:25
982.2 دلار 9:08:25
982.6 دلار 8:29:30
983 دلار 8:14:17
982.4 دلار 8:12:18
981.6 دلار 8:08:19
983 دلار 8:03:21
982.6 دلار 8:00:20
983.4 دلار 7:56:17
984 دلار 7:48:21
983.6 دلار 7:47:18
984.4 دلار 7:43:18
984.6 دلار 7:38:25

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 513 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 36.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 464 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 12.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 449 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 27.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.18%