شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

75.179
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:12:12
1 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
3 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0104 - 0.0104 0.0104 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
EUR/AFN 83.29 85.47 85.53 85.47 85.53 0.19 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/AFN - 94.365 - 94.365 94.365 0.74 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
USD/AFN - 75.179 75.141 75.141 75.231 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲