کالایاب

معاملات آپشن

قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 48،000،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 50،000،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 52،000،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 160،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 160،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید تیر ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -

قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال

اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
x
هزار
%
% % % %
- -
قیمت اعمال
K()
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : )
کد قرارداد : آخرین قیمت پایانی : وجه تضمین اولیه : وجه تضمین لازم :
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
% % % %
%
هزار x
- -