برابری ارزها

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 6.6426 6.6453 6.6443 6.644 6.6568 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/AUD 0.3617 0.3619 0.362 0.3616 0.3627 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/BBD 0.534 0.5572 0.5571 0.556 0.5572 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/BHD 0.1021 0.1035 0.1034 0.1034 0.1059 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/BRL 1.0175 1.0183 1.0182 1.018 1.0186 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CAD 0.3501 0.3502 0.3504 0.3502 0.3509 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/CHF 0.272 0.272 0.2719 0.2716 0.2722 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CLP 173.43 173.7 173.69 173.69 175.73 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CNY 1.7396 1.7402 1.7393 1.7363 1.7412 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CZK 5.9444 5.9534 5.9505 5.9342 5.9665 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/DKK 1.7265 1.727 1.7268 1.7231 1.7301 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/EGP 4.8742 4.8906 4.8865 4.8541 4.8917 0.03 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/EUR 0.2318 0.2319 0.2318 0.2313 0.2322 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/GBP 0.203 0.2031 0.203 0.202 0.2031 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/HKD 2.1368 2.1375 2.1373 2.1373 2.1377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/HUF 73.93 73.97 73.87 73.65 74.11 0.31 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/IDR 3861.56 3863.19 3863.25 3851.94 3868.7 11.78 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/INR 18.52 18.53 18.54 18.53 18.56 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/ISK 28.53 28.69 28.74 28.64 28.74 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/JMD 33.91 34.75 34.74 34.67 34.75 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/JOD 0.1925 0.1939 0.1938 0.1938 0.1939 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
AED/JPY 30.306 30.312 30.314 30.157 30.315 0.19 0.64% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/KES 26.91 27.84 27.85 27.4 27.85 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/KRW 294.86 295.4 295.6 294.39 296.25 0.74 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/KWD 0.0822 0.0824 0.0825 0.0824 0.0825 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/LBP 403.25 421.76 421.73 420.83 421.76 0.55 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/LKR 42.24 43.86 43.77 43.77 43.86 0.89 2.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
AED/MAD 2.5035 2.6427 2.6425 2.5796 2.6461 0.06 2.48% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/MXN 5.4299 5.4323 5.4304 5.418 5.4538 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/MYR 1.0825 1.0839 1.0843 1.0821 1.0846 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/NAD 3.3398 3.3427 3.3426 3.3424 3.3427 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/NOK 2.2061 2.2064 2.2073 2.2064 2.2151 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/NPR 29.28 30.07 30.06 30 30.07 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/NZD 0.3944 0.3945 0.3949 0.3931 0.3953 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/OMR 0.1045 0.1052 0.1051 0.105 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
AED/PAB 0.2669 0.2784 0.2778 0.2778 0.2784 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/PHP 14.24 14.29 14.28 14.25 14.3 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/PKR 31.507 31.535 31.534 31.533 31.536 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
AED/PLN 0.9961 0.9969 0.9967 0.9954 0.9996 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/QAR 0.991 0.9915 0.9916 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/RON 1.0715 1.0734 1.0741 1.0722 1.0765 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/RUB 16.97 16.97 16.9581 16.9537 17.0515 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SAR 1.0203 1.0216 1.0223 1.0212 1.0225 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SEK 2.3822 2.3835 2.3841 2.3828 2.3905 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SGD 0.366 0.3666 0.3667 0.3658 0.3671 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/THB 8.7719 8.7773 8.7859 8.7564 8.9615 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/TRY 1.2363 1.2369 1.237 1.2254 1.2398 0.01 1.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/TWD 8.1618 8.1648 8.1689 8.1417 8.1803 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/VEF 19003.022 19064.2781 19065.0567 19063.7591 19065.1086 0.52 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/XAF 151.8 151.8 151.79 151.47 151.8 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/XCD 0.7319 0.7397 - 0.7397 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
AED/XOF 151.8 151.8 151.79 151.47 151.8 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/ZAR 3.4844 3.4866 3.4905 3.4759 3.5104 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AFN/GBP - 0.01029 - 0.01029 0.01029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/EUR - 0.00773 - 0.00773 0.00773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/GBP - 0.00679 - 0.00679 0.00679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
ANG/GBP - 0.402 - 0.402 0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
ARS/AED 0.1505 0.1505 0.1506 0.1504 0.1509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/AUD 0.0544 0.0545 0.0546 0.0544 0.0546 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۱۶
ARS/BBD 0.0804 0.0839 0.084 0.0836 0.084 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/BHD 0.0154 0.0156 0.016 0.0156 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/BOB 0.2766 0.2905 0.2906 0.2897 0.2912 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۱۶
ARS/BRL 0.1531 0.1533 0.1532 0.1525 0.1533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۱۶
ARS/CAD 0.0527 0.0527 0.0528 0.0527 0.0529 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/CHF 0.0409 0.041 0.0409 0.0409 0.041 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/CLP 26.1 26.15 26.14 26.13 26.51 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/CNY 0.2618 0.2619 0.2618 0.2614 0.2623 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/COP 117.47 120.95 120.96 120.61 121.22 1.19 0.99% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/CZK 0.8947 0.8961 0.8957 0.8931 0.8982 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/DKK 0.2599 0.26 0.2599 0.2593 0.2605 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/EGP 0.7337 0.7361 0.7356 0.7316 0.7364 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/EUR 0.0349 0.0349 0.035 0.0349 0.035 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/GBP 0.0306 0.0306 0.0305 0.0305 0.0306 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۱۶
ARS/HKD 0.3226 0.3227 0.3217 0.3215 0.3233 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/HUF 11.13 11.13 11.12 11.08 11.15 0.04 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/IDR 581.24 581.48 581.52 579.72 583.02 1.74 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/INR 2.79 2.79 2.8 2.78 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۵۵
ARS/ISK 4.29 4.32 4.33 4.32 4.33 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/JMD 5.1 5.23 5.24 5.21 5.24 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۰
ARS/JOD 0.029 0.0292 0.0291 0.0289 0.0292 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/JPY 4.5596 4.5611 4.563 4.5413 4.5784 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/KES 4.05 4.19 4.12 4.12 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
ARS/KRW 44.38 44.46 44.5 44.34 44.61 0.11 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/LBP 60.69 63.48 63.52 63.3 63.63 0.08 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/LKR 6.36 6.6 6.61 6.58 6.62 0.13 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/LTL 0.1342 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
ARS/MAD 0.3769 0.3978 0.3977 0.3883 0.3987 0.01 2.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۵۵
ARS/MXN 0.8173 0.8176 0.8169 0.815 0.821 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/MYR 0.163 0.1632 0.1633 0.1628 0.1634 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/NAD 0.5027 0.5031 0.5032 0.5028 0.5043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/NOK 0.3321 0.3321 0.3322 0.3321 0.3336 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/NPR 4.41 4.53 4.54 4.51 4.54 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
ARS/NZD 0.0594 0.0594 0.0595 0.0592 0.0595 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/OMR 0.0157 0.0158 0.0159 0.0158 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۰
ARS/PAB 0.0402 0.0419 0.042 0.0418 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۰
ARS/PEN 0.1346 0.1348 0.1372 0.1348 0.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/PHP 2.14 2.15 - 2.14 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/PKR 4.7 4.81 4.82 4.79 4.82 0.06 1.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۷:۱۶
ARS/PLN 0.1499 0.15 0.1501 0.1498 0.1504 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/PYG 226.2 235.26 235.23 234.56 235.81 0.33 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/QAR 0.1492 0.1493 0.1492 0.1491 0.1496 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/RON 0.1613 0.1616 0.1617 0.1613 0.162 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/RUB 2.5544 2.5544 2.5526 2.5502 2.5663 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SAR 0.1536 0.1538 0.1539 0.1536 0.1543 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SEK 0.3586 0.3588 0.3589 0.3588 0.36 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SGD 0.0551 0.0552 0.0553 0.0552 0.0553 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/THB 1.3203 1.3211 1.3225 1.3186 1.3489 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/TRY 0.1861 0.1862 0.1865 0.1844 0.1866 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/TWD 1.2285 1.2289 1.2295 1.2267 1.2314 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/UYU 1.2416 1.2834 1.2837 1.2797 1.2865 0.02 1.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/VEF 2860.4799 2869.7006 2869.5242 2867.9964 2876.597 0.12 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/XAF 22.85 22.85 22.87 22.79 22.9 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/XCD 0.1102 0.1113 0.1114 0.1113 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/XOF 22.85 22.85 22.87 22.79 22.9 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/ZAR 0.5245 0.5248 0.5254 0.5232 0.5284 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/AED 2.7636 2.7642 2.7637 2.7575 2.7663 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ARS 18.359 18.365 18.358 18.321 18.399 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BBD 1.476 1.54 1.5396 1.5356 1.5408 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BGN - 1.2353 - 1.2342 1.2353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/BHD 0.2823 0.2862 0.286 0.2853 0.2929 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BRL 2.81 2.8152 2.8146 2.7948 2.8152 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BYN 1.5003 1.5067 1.5057 1.5018 1.507 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CLP 479.53 480.29 479.9 479.01 485.21 1.15 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CNH - 4.7532 - 4.7532 4.7546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/CNY 4.8008 4.8136 4.8105 4.7999 4.8441 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CZK 16.4331 16.4531 16.442 16.388 16.464 0.08 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/DKK 4.7738 4.7748 4.7708 4.7603 4.7748 0.02 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/EGP 13.4772 13.5224 13.5012 13.4099 13.5224 0.13 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/EUR 0.6409 0.6411 0.6407 0.6392 0.6411 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/FJD 1.5487 1.5648 1.5783 1.5648 1.5783 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
AUD/GBP 0.5613 0.5617 0.5609 0.5581 0.5617 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HKD 5.9255 5.9287 5.9048 5.893 5.9287 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HRK 4.7275 4.7313 4.7271 4.7169 4.7313 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HUF 204.4 204.528 204.073 203.494 204.528 1.29 0.64% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/IDR 10543 10838 10829 10800 10838 50.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/INR 51.169 51.271 51.266 51.117 51.271 0.16 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ISK 78.88 79.33 79.28 79.07 79.35 0.36 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/JMD 93.76 96.06 96 95.75 96.11 0.35 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/JOD 0.5323 0.5361 0.5357 0.5346 0.5362 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/KES 74.41 76.98 76.92 75.64 76.98 0.27 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/KRW 814.89 816.81 817.08 814.11 834.36 3.68 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LBP 1114.97 1166.16 1164.92 1162.37 1166.78 4.21 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LFX - 1.4785 - 1.4785 1.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۳۰
AUD/LKR 116.8 121.28 121.15 120.88 121.34 2.73 2.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LTL 2.2028 2.192 - 2.1916 2.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/MAD 6.9214 7.306 7.2992 7.1189 7.3154 0.19 2.70% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/MXN 15.0144 15.0214 15.0001 14.9677 15.0402 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/MYR 2.9927 2.9965 2.995 2.987 2.9966 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NAD 9.2333 9.2412 9.2326 9.2191 9.2473 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NOK 6.0985 6.0997 6.0971 6.0951 6.1209 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NPR 80.95 83.12 83.04 82.76 83.18 0.31 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/OMR 0.2888 0.2908 0.2905 0.2895 0.291 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PAB 0.7378 0.7698 0.7691 0.7665 0.7703 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PGK - 2.4018 - 2.4018 2.4018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
AUD/PHP 39.36 39.51 39.44 39.37 39.51 0.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PKR 86.93 87.005 87.003 86.89 87.012 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
AUD/PLN 2.7532 2.755 2.7533 2.7499 2.7574 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/QAR 2.7398 2.7413 2.7388 2.7348 2.7435 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/RON 2.9607 2.9683 2.9666 2.9606 2.9697 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/RUB 46.92 46.92 46.84 46.75 47.02 0.15 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SAR 2.8209 2.8246 2.8236 2.8183 2.8292 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SEK 6.5842 6.5906 6.5852 6.5849 6.5985 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SGD 1.0124 1.0126 1.0121 1.0101 1.013 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/THB 24.235 24.268 24.289 24.242 24.791 0.07 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/TRY 3.4176 3.4191 3.4164 3.3836 3.422 0.04 1.33% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/TWD 21.924 23.203 23.155 23.155 23.203 0.08 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AUD/UAH 19.5131 19.8969 19.8797 19.8376 19.9126 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/VEF 52531.48 52700.815 52658.8 52567.7675 52742.83 112.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XAF 419.68 419.68 419.29 418.31 419.96 1.51 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XCD 2.0234 2.045 2.0434 2.0398 2.0464 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XOF 419.68 419.68 419.34 418.31 419.95 1.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ZAR 9.6319 9.6389 9.6418 9.5941 9.6712 0.04 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AWG/GBP - 0.4109 - 0.4109 0.4109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
AWG/USD - 0.5541 - 0.5541 0.5541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
AZN/RUB 36.6026 36.6261 36.5979 36.5566 36.7982 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BAM/GBP - 0.4477 - 0.4477 0.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BAM/USD - 0.5985 - 0.5985 0.5985 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BBD/EUR - 0.4149 - 0.4149 0.4149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۶:۲۸
BBD/GBP - 0.3613 - 0.3613 0.3613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BBD/USD - 0.4887 - 0.4887 0.4887 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BCH/EUR - 986.5923 - 986.5923 998.7644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
BCH/USD - 1266.636 1266.336 1258.947 1310.425 23.57 1.86% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۵۳
BDT/GBP - 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ساعت ۵:۱۶
BDT/JPY - 1.2727 - 1.2727 1.2727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BDT/USD - 0.01159 - 0.01159 0.01159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
BGN/AUD - 0.8094 - 0.8094 0.8102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/CAD - 0.7778 - 0.7778 0.7778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/CNY - 3.8471 - 3.8471 3.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/DKK - 3.7938 - 3.7938 3.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/PLN - 2.1969 - 2.1969 2.1972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/USD - 0.599 0.5989 0.5983 0.599 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۵۳
BHD/EUR 2.2406 2.2712 2.2707 2.2707 2.3164 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BHD/INR 180.1925 180.2323 180.3615 179.8841 180.6137 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BHD/PKR 306.65 306.92 306.87 306.86 306.92 0.61 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
BHD/USD - 2.5963 - 2.5703 2.5963 0.04 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۲۰
BIF/USD - 0.00056 - 0.00056 0.00056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
BMD/BBD - 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/CAD - 1.2826 - 1.2826 1.2834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/EUR - 0.8459 0.8458 0.8458 0.8459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۵۲
BMD/GBP - 0.7387 - 0.7385 0.7387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/KYD - 0.8316 - 0.8316 0.8316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BND/GBP 0.5426 0.56 0.5605 0.56 0.5605 0.23 68.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BND/USD - 0.4481 0.448 0.448 0.4481 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۴۵
BOB/ARS 3.5257 3.5271 3.5272 3.5265 3.5372 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/BRL 0.5401 0.5405 0.5404 0.5404 0.5419 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BOB/CLP 92.05 92.2 93.28 92.2 93.28 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BOB/COP 414.25 426.53 426.54 426.53 426.54 3.64 0.86% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
BOB/GBP - 0.1043 - 0.1043 0.1043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BOB/MXN 2.8821 2.8834 2.8824 2.8764 2.8948 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/PEN 0.4748 0.4753 0.4837 0.4753 0.4837 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/PYG 797.64 829.59 - 829.59 829.59 0.02 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BOB/UYU 4.3785 4.5259 - 4.5259 4.5259 0.06 1.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱:۳۷
BOB/VEF 10086.9967 10119.5121 10141.7161 10119.5121 10141.7161 13.55 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BRL/AED 0.9823 0.9825 0.9828 0.9822 0.983 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/ARS 6.5254 6.528 6.5294 6.5268 6.5954 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/AUD 0.3551 0.3555 0.3558 0.3555 0.3565 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/BBD 0.5246 0.5474 0.5475 0.546 0.5475 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/BHD 0.1003 0.1017 0.1016 0.1016 0.1041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/BOB 1.8053 1.8963 1.8965 1.8916 1.8967 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CAD 0.3438 0.3444 0.3443 0.3443 0.3504 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CHF 0.2671 0.2674 0.2673 0.2673 0.2676 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CLP 170.44 170.58 170.6 170.49 170.625 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CNY 1.709 1.7095 1.709 1.7058 1.7122 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/COP 766.69 789.42 789.51 787.48 789.61 7.46 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CZK 5.84 5.85 5.86 5.84 5.86 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/DKK 1.6961 1.6966 1.6967 1.6923 1.7 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/EGP 4.7884 4.8044 4.8015 4.771 4.8066 0.03 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/EUR 0.2277 0.2278 0.2282 0.2272 0.2282 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/GBP 0.1994 0.1995 0.1996 0.1984 0.1996 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/HKD 2.1042 2.1081 2.1016 2.1016 2.1339 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/HUF 72.63 72.67 72.58 72.33 72.82 0.27 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/IDR 3793.85 3795.45 3796.08 3783.04 3801.03 10.10 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/INR 18.2 18.2 18.21 18.18 18.24 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/ISK 28.03 28.19 28.2 28.11 28.24 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/JMD 33.32 34.14 34.13 34.05 34.15 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۹:۳۷
BRL/JOD 0.1892 0.1905 0.1904 0.1904 0.1905 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
BRL/JPY 29.755 29.777 29.791 29.62 29.804 0.13 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/KES 26.44 27.35 27.36 26.92 27.37 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/KRW 289.69 290.22 290.45 289.24 291.07 0.61 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/LBP 396.17 414.36 414.38 413.3 414.51 0.37 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/LKR 41.5 43.09 43.1 42.98 43.11 0.85 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/LTL 0.831 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
BRL/MAD 2.4596 2.5963 2.5964 2.5346 2.5987 0.06 2.43% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/MXN 5.3341 5.3379 5.336 5.3263 5.3604 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/MYR 1.0635 1.0649 1.0653 1.0627 1.0657 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/NAD 3.2812 3.284 3.2841 3.2828 3.2859 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/NOK 2.1674 2.1677 2.1686 2.1677 2.1764 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/NPR 28.77 29.54 29.55 29.46 29.55 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
BRL/NZD 0.3875 0.3876 0.388 0.386 0.3884 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/OMR 0.1026 0.1033 0.1034 0.1031 0.1034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/PAB 0.2622 0.2736 0.2737 0.2729 0.2737 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
BRL/PEN 0.8787 0.8798 0.8953 0.8798 0.8956 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PHP 13.99 14.04 14.03 14.01 14.05 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PKR 30.65 31.38 31.39 31 31.39 0.39 1.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/PLN 0.9787 0.9794 0.9793 0.9776 0.9821 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PYG 1476.39 1535.54 1535.58 1531.57 1536.07 1.60 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/QAR 0.9737 0.9742 0.9741 0.9738 0.9742 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/RON 1.0527 1.0546 1.0553 1.053 1.0577 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/RSD - 27.295 - 27.202 27.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BRL/RUB 16.67 16.67 16.66 16.65 16.75 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SAR 1.0025 1.0038 1.0044 1.0029 1.0047 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SEK 2.3407 2.3419 2.3424 2.3411 2.3487 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SGD 0.36 0.3606 0.3603 0.3602 0.365 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/THB 8.62 8.62 8.63 8.6 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/TRY 1.2147 1.2152 1.215 1.2035 1.2183 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/TWD 8.02 8.02 8.03 8 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/UYU 8.1 8.38 8.36 8.36 8.38 0.12 1.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BRL/VEF 18670.5898 18730.7744 18731.2754 18723.7627 18734.2822 6.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/XAF 149.14 149.14 149.15 148.76 149.17 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/XCD 0.7191 0.7267 0.7268 0.7265 0.7269 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/XOF 149.14 149.14 149.16 148.76 149.17 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/ZAR 3.4234 3.4257 3.4293 3.4149 3.4491 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BSD/GBP 0.7367 0.7455 0.7461 0.7455 0.7461 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BSD/USD - 0.9927 - 0.9927 0.9927 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/AUD - 10969.57 - 10969.57 11328.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/CAD - 10658.59 - 10658.59 10905.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/CZK - 178243.9 - 178243.9 182943.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/GBP - 6096.56 - 6096.56 6096.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/IDR - 119500968 - 119500968 122412808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/MXN - 164497 - 164497 164497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/NZD - 11993.01 - 11993.01 12402.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/PLN - 29931.4 - 29931.4 30786.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/RUB - 489121 - 489121 501530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/SEK - 85000 - 82100 87344.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
BTC/TRY - 38133 - 38133 38133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۳۰
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۲۴
BTN/USD - 0.0145 - 0.0145 0.0145 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BWP/CHF - 0.0998 - 0.0998 0.0998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BWP/EUR - 0.0843 - 0.0843 0.0843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۶:۲۸
BWP/GBP - 0.0737 - 0.0737 0.0737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BWP/JPY - 11.066 - 11.066 11.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BWP/USD - 0.0987 - 0.0987 0.0987 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BWP/ZAR 1.2775 1.2782 1.2791 1.2743 1.2844 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/EUR 0.4255 0.4273 0.4272 0.4266 0.428 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/RUB 31.1312 31.264 31.2529 31.2529 31.4177 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/USD 0.4996 0.5017 0.5028 0.5017 0.5028 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۳۴
BZD/USD - 0.4865 - 0.4865 0.4865 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/AED 2.8558 2.856 2.8558 2.8505 2.856 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷