صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,285.40 (0.07%) 0.90 1,285.00 1,286.60 ۱:۰۰
مثقال 5,141,000 (0%) 0 5,125,000 5,149,000 ۳۱ مرداد
گرم ۱۸ 1,186,880 (0%) 0 1,183,190 1,188,730 ۳۱ مرداد
گرم ۲۴ 1,582,490 (0%) 0 1,577,570 1,584,960 ۳۱ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده شنبه ای 5,176,000 (0.02%) 1,000 5,175,000 5,176,000 ۰:۳۲
آبشده بنکداری 5,145,000 (0.02%) 1,000 5,144,000 5,145,000 ۰:۳۲
مثقال / عیار جهانی 5,137,700 (0.05%) 2,400 5,135,700 5,141,700 ۱:۰۰
مثقال / حواله جهانی 5,139,720 (0.05%) 2,400 5,137,720 5,143,720 ۱:۰۰

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,285.40
 • بالاترین قیمت روز : 1,286.60
 • پایین ترین قیمت روز : 1,285.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,286.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,286.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9
جدول نرخ های امروز زمان
1,285.4 دلار 1:00:25
1,285.5 دلار 0:59:26
1,285.6 دلار 0:57:19
1,285.5 دلار 0:54:20
1,285.6 دلار 0:53:20
1,285.5 دلار 0:52:17
1,285.4 دلار 0:51:17
1,285.3 دلار 0:50:19
1,285.4 دلار 0:49:20
1,285.3 دلار 0:47:16
1,285.2 دلار 0:46:19
1,285.4 دلار 0:42:19
1,285.5 دلار 0:41:22
1,285.6 دلار 0:38:18
1,285.8 دلار 0:37:17
1,285.4 دلار 0:36:17
1,285.5 دلار 0:33:19
1,285.4 دلار 0:32:19
1,285.8 دلار 0:31:20
1,286.1 دلار 0:30:23
1,286 دلار 0:27:17
1,285.9 دلار 0:26:19
1,285.5 دلار 0:25:17
1,285.4 دلار 0:24:21
1,285.1 دلار 0:23:16
1,285.4 دلار 0:22:23
1,285.6 دلار 0:20:35
1,285 دلار 0:19:20
1,285.2 دلار 0:18:27
1,285.8 دلار 0:17:18
1,285.9 دلار 0:15:21
1,286 دلار 0:14:19
1,286.2 دلار 0:13:16
1,286.3 دلار 0:12:18
1,286.2 دلار 0:11:18
1,286.4 دلار 0:09:22
1,286.5 دلار 0:08:19
1,286.4 دلار 0:07:19
1,286.6 دلار 0:06:20
1,286.3 دلار 0:05:18
1,286.4 دلار 0:04:17
1,286.3 دلار 0:03:22
1,286.4 دلار 0:01:25
1,286.2 دلار 0:00:23

مثقال

 • نرخ فعلی : 5,141,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,149,000
 • پایین ترین قیمت روز : 5,125,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 5,141,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
5,141,000 ریال 21:29:53
5,140,000 ریال 21:29:40
5,141,000 ریال 21:27:15
5,140,000 ریال 21:26:54
5,141,000 ریال 21:26:02
5,142,000 ریال 21:25:42
5,141,000 ریال 21:22:41
5,142,000 ریال 21:16:40
5,143,000 ریال 21:14:41
5,142,000 ریال 21:14:28
5,143,000 ریال 21:14:15
5,142,000 ریال 21:12:54
5,143,000 ریال 21:11:40
5,144,000 ریال 21:11:15
5,145,000 ریال 21:05:16
5,144,000 ریال 21:04:29
5,145,000 ریال 21:04:16
5,144,000 ریال 21:00:56
5,145,000 ریال 21:00:17
5,144,000 ریال 20:59:52
5,145,000 ریال 20:58:41
5,146,000 ریال 20:57:53
5,145,000 ریال 20:49:40
5,144,000 ریال 20:38:02
5,145,000 ریال 20:29:41
5,144,000 ریال 20:27:41
5,145,000 ریال 20:26:54
5,146,000 ریال 20:24:15
5,145,000 ریال 20:23:40
5,146,000 ریال 20:23:28
5,145,000 ریال 20:22:01
5,146,000 ریال 20:21:31
5,145,000 ریال 20:20:44
5,144,000 ریال 20:20:02
5,145,000 ریال 20:19:28
5,146,000 ریال 20:19:15
5,145,000 ریال 20:18:42
5,146,000 ریال 20:16:41
5,147,000 ریال 20:16:01
5,146,000 ریال 20:12:53
5,145,000 ریال 20:12:40
5,146,000 ریال 20:06:29
5,147,000 ریال 20:06:02
5,146,000 ریال 20:04:29
5,147,000 ریال 20:02:53
5,146,000 ریال 20:02:41
5,147,000 ریال 20:00:57
5,146,000 ریال 20:00:44
5,147,000 ریال 19:59:54
5,146,000 ریال 19:58:01
5,145,000 ریال 19:52:15
5,144,000 ریال 19:51:54
5,145,000 ریال 19:50:54
5,146,000 ریال 19:50:29
5,145,000 ریال 19:50:16
5,146,000 ریال 19:49:39
5,144,000 ریال 19:46:15
5,145,000 ریال 19:45:28
5,144,000 ریال 19:43:27
5,143,000 ریال 19:34:28
5,142,000 ریال 19:30:20
5,143,000 ریال 19:26:54
5,142,000 ریال 19:26:29
5,143,000 ریال 19:24:40
5,142,000 ریال 19:23:53
5,143,000 ریال 19:23:40
5,144,000 ریال 19:23:15
5,143,000 ریال 19:22:53
5,144,000 ریال 19:22:41
5,143,000 ریال 19:21:28
5,144,000 ریال 19:21:02
5,145,000 ریال 19:20:29
5,144,000 ریال 19:19:40
5,143,000 ریال 19:18:40
5,144,000 ریال 19:18:27
5,143,000 ریال 19:15:02
5,144,000 ریال 19:14:41
5,143,000 ریال 19:14:15
5,144,000 ریال 19:11:15
5,143,000 ریال 19:10:30
5,144,000 ریال 19:10:17
5,143,000 ریال 19:08:15
5,142,000 ریال 19:04:53
5,141,000 ریال 19:01:54
5,140,000 ریال 19:01:28
5,141,000 ریال 18:58:53
5,140,000 ریال 18:58:15
5,141,000 ریال 18:58:02
5,140,000 ریال 18:55:41
5,139,000 ریال 18:55:28
5,140,000 ریال 18:54:54
5,139,000 ریال 18:53:52
5,149,000 ریال 18:53:14
5,140,000 ریال 18:52:28
5,139,000 ریال 18:51:28
5,140,000 ریال 18:50:16
5,139,000 ریال 18:49:53
5,140,000 ریال 18:40:42
5,141,000 ریال 18:39:52
5,140,000 ریال 18:39:40
5,141,000 ریال 18:39:27
5,140,000 ریال 18:39:14
5,141,000 ریال 18:38:40
5,140,000 ریال 18:34:29
5,139,000 ریال 18:33:54
5,140,000 ریال 18:33:29
5,139,000 ریال 18:32:56
5,138,000 ریال 18:32:16
5,137,000 ریال 18:31:15
5,139,000 ریال 18:30:58
5,137,000 ریال 18:30:45
5,138,000 ریال 18:30:32
5,139,000 ریال 18:29:53
5,140,000 ریال 18:29:27
5,141,000 ریال 18:27:53
5,140,000 ریال 18:27:02
5,141,000 ریال 18:26:15
5,142,000 ریال 18:25:42
5,143,000 ریال 18:19:52
5,144,000 ریال 18:19:39
5,143,000 ریال 18:18:52
5,144,000 ریال 18:17:52
5,143,000 ریال 18:17:14
5,144,000 ریال 18:17:02
5,143,000 ریال 18:13:40
5,144,000 ریال 18:13:02
5,142,000 ریال 18:12:52
5,143,000 ریال 18:12:27
5,142,000 ریال 18:09:52
5,143,000 ریال 18:09:15
5,142,000 ریال 18:09:01
5,143,000 ریال 18:08:16
5,142,000 ریال 18:06:15
5,141,000 ریال 18:05:42
5,142,000 ریال 18:02:16
5,143,000 ریال 18:01:29
5,142,000 ریال 18:00:57
5,143,000 ریال 18:00:02
5,142,000 ریال 17:59:52
5,143,000 ریال 17:59:01
5,144,000 ریال 17:58:28
5,145,000 ریال 17:58:02
5,144,000 ریال 17:56:41
5,143,000 ریال 17:55:53
5,144,000 ریال 17:55:40
5,143,000 ریال 17:55:02
5,141,000 ریال 17:54:27
5,140,000 ریال 17:53:27
5,141,000 ریال 17:52:14
5,140,000 ریال 17:49:52
5,139,000 ریال 17:49:26
5,140,000 ریال 17:47:14
5,141,000 ریال 17:46:53
5,140,000 ریال 17:44:53
5,141,000 ریال 17:44:27
5,140,000 ریال 17:44:01
5,141,000 ریال 17:42:42
5,140,000 ریال 17:42:16
5,141,000 ریال 17:40:29
5,142,000 ریال 17:39:02
5,143,000 ریال 17:36:41
5,142,000 ریال 17:35:53
5,143,000 ریال 17:35:15
5,142,000 ریال 17:34:28
5,141,000 ریال 17:33:15
5,140,000 ریال 17:32:28
5,141,000 ریال 17:25:15
5,140,000 ریال 17:25:02
5,139,000 ریال 17:16:53
5,138,000 ریال 17:10:53
5,139,000 ریال 17:07:52
5,138,000 ریال 16:57:39
5,139,000 ریال 16:52:14
5,138,000 ریال 16:51:02
5,139,000 ریال 16:50:29
5,138,000 ریال 16:49:14
5,139,000 ریال 16:48:14
5,138,000 ریال 16:47:39
5,139,000 ریال 16:46:53
5,138,000 ریال 16:45:41
5,139,000 ریال 16:44:27
5,138,000 ریال 16:43:39
5,139,000 ریال 16:42:01
5,138,000 ریال 16:41:52
5,139,000 ریال 16:40:16
5,138,000 ریال 16:33:02
5,139,000 ریال 16:32:15
5,138,000 ریال 16:30:42
5,139,000 ریال 16:29:51
5,138,000 ریال 16:29:14
5,139,000 ریال 16:25:40
5,138,000 ریال 16:22:26
5,137,000 ریال 16:21:51
5,138,000 ریال 16:17:15
5,137,000 ریال 16:17:02
5,138,000 ریال 16:15:40
5,139,000 ریال 16:15:16
5,138,000 ریال 16:13:38
5,139,000 ریال 16:12:51
5,140,000 ریال 16:12:14
5,139,000 ریال 15:58:42
5,140,000 ریال 15:52:39
5,139,000 ریال 15:49:51
5,138,000 ریال 15:48:51
5,139,000 ریال 15:44:50
5,140,000 ریال 15:44:14
5,141,000 ریال 15:44:01
5,140,000 ریال 15:43:50
5,141,000 ریال 15:35:50
5,140,000 ریال 15:34:02
5,141,000 ریال 15:33:02
5,140,000 ریال 15:32:28
5,141,000 ریال 15:15:40
5,142,000 ریال 15:13:51
5,141,000 ریال 15:08:39
5,140,000 ریال 15:03:27
5,139,000 ریال 15:03:14
5,140,000 ریال 15:02:15
5,141,000 ریال 15:00:53
5,140,000 ریال 14:56:52
5,139,000 ریال 14:38:25
5,138,000 ریال 14:36:14
5,139,000 ریال 14:36:01
5,138,000 ریال 14:32:39
5,139,000 ریال 14:32:27
5,138,000 ریال 14:31:52
5,139,000 ریال 14:27:49
5,138,000 ریال 14:27:02
5,139,000 ریال 14:23:49
5,138,000 ریال 14:22:37
5,139,000 ریال 14:22:25
5,138,000 ریال 14:22:01
5,139,000 ریال 14:21:51
5,138,000 ریال 14:18:25
5,139,000 ریال 14:17:49
5,138,000 ریال 14:11:14
5,137,000 ریال 14:11:02
5,138,000 ریال 14:10:39
5,137,000 ریال 14:05:15
5,136,000 ریال 14:04:53
5,137,000 ریال 14:04:15
5,136,000 ریال 14:03:44
5,137,000 ریال 13:59:27
5,138,000 ریال 13:57:38
5,137,000 ریال 13:55:02
5,136,000 ریال 13:54:37
5,137,000 ریال 13:52:52
5,138,000 ریال 13:52:15
5,137,000 ریال 13:51:26
5,136,000 ریال 13:49:26
5,132,000 ریال 13:46:13
5,131,000 ریال 13:43:13
5,129,000 ریال 13:40:01
5,130,000 ریال 13:39:39
5,129,000 ریال 13:39:02
5,130,000 ریال 13:38:37
5,129,000 ریال 13:38:14
5,130,000 ریال 13:37:50
5,129,000 ریال 13:37:02
5,130,000 ریال 13:32:02
5,129,000 ریال 13:31:39
5,130,000 ریال 13:23:25
5,131,000 ریال 13:22:25
5,130,000 ریال 13:22:01
5,131,000 ریال 13:21:48
5,130,000 ریال 13:21:01
5,129,000 ریال 13:19:01
5,130,000 ریال 13:17:48
5,129,000 ریال 13:16:13
5,130,000 ریال 13:15:50
5,129,000 ریال 13:15:16
5,130,000 ریال 13:13:48
5,129,000 ریال 13:11:25
5,130,000 ریال 13:10:29
5,129,000 ریال 13:09:36
5,131,000 ریال 13:09:01
5,129,000 ریال 13:05:01
5,128,000 ریال 13:01:26
5,129,000 ریال 13:01:02
5,128,000 ریال 12:53:25
5,127,000 ریال 12:44:37
5,126,000 ریال 12:43:01
5,127,000 ریال 12:40:48
5,128,000 ریال 12:36:47
5,127,000 ریال 12:35:37
5,128,000 ریال 12:33:37
5,127,000 ریال 12:33:13
5,128,000 ریال 12:28:13
5,129,000 ریال 12:25:48
5,128,000 ریال 12:22:36
5,129,000 ریال 12:22:13
5,128,000 ریال 12:21:48
5,129,000 ریال 12:19:36
5,128,000 ریال 12:17:25
5,129,000 ریال 12:14:36
5,128,000 ریال 12:13:47
5,129,000 ریال 12:13:13
5,128,000 ریال 12:13:01
5,129,000 ریال 12:12:13
5,128,000 ریال 12:10:49
5,127,000 ریال 12:09:14
5,126,000 ریال 12:09:02
5,127,000 ریال 12:07:38
5,126,000 ریال 12:07:02
5,127,000 ریال 12:06:25
5,126,000 ریال 12:06:01
5,127,000 ریال 12:05:37
5,126,000 ریال 11:59:47
5,127,000 ریال 11:58:24
5,126,000 ریال 11:58:13
5,127,000 ریال 11:54:47
5,126,000 ریال 11:52:51
5,127,000 ریال 11:50:38
5,126,000 ریال 11:46:37
5,125,000 ریال 11:45:37
5,126,000 ریال 11:43:25

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,186,880
 • بالاترین قیمت روز : 1,188,730
 • پایین ترین قیمت روز : 1,183,190
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,186,880
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,186,880 ریال 21:29:56
1,186,650 ریال 21:29:43
1,186,880 ریال 21:27:17
1,186,650 ریال 21:26:56
1,186,880 ریال 21:26:05
1,187,110 ریال 21:25:44
1,186,880 ریال 21:22:43
1,187,110 ریال 21:16:42
1,187,340 ریال 21:14:43
1,187,110 ریال 21:14:30
1,187,340 ریال 21:14:17
1,187,110 ریال 21:12:56
1,187,340 ریال 21:11:42
1,187,570 ریال 21:11:17
1,187,800 ریال 21:05:19
1,187,570 ریال 21:04:31
1,187,800 ریال 21:04:18
1,187,570 ریال 21:00:58
1,187,800 ریال 21:00:19
1,187,570 ریال 20:59:55
1,187,800 ریال 20:58:43
1,188,040 ریال 20:57:55
1,187,800 ریال 20:49:42
1,187,570 ریال 20:38:05
1,187,800 ریال 20:29:44
1,187,570 ریال 20:27:43
1,187,800 ریال 20:26:56
1,188,040 ریال 20:24:17
1,187,800 ریال 20:23:42
1,188,040 ریال 20:23:30
1,187,800 ریال 20:22:04
1,188,040 ریال 20:21:33
1,187,800 ریال 20:20:47
1,187,570 ریال 20:20:06
1,187,800 ریال 20:19:30
1,188,040 ریال 20:19:18
1,187,800 ریال 20:18:44
1,188,040 ریال 20:16:43
1,188,270 ریال 20:16:05
1,188,040 ریال 20:12:55
1,187,800 ریال 20:12:42
1,188,040 ریال 20:06:31
1,188,270 ریال 20:06:06
1,188,040 ریال 20:04:31
1,188,270 ریال 20:02:56
1,188,040 ریال 20:02:43
1,188,270 ریال 20:00:59
1,188,040 ریال 20:00:46
1,188,270 ریال 19:59:56
1,188,040 ریال 19:58:04
1,187,800 ریال 19:52:17
1,187,570 ریال 19:51:56
1,187,800 ریال 19:50:57
1,188,040 ریال 19:50:31
1,187,800 ریال 19:50:19
1,188,040 ریال 19:49:42
1,187,570 ریال 19:46:17
1,187,800 ریال 19:45:30
1,187,570 ریال 19:43:29
1,187,340 ریال 19:34:30
1,187,110 ریال 19:30:22
1,187,340 ریال 19:26:56
1,187,110 ریال 19:26:31
1,187,340 ریال 19:24:43
1,187,110 ریال 19:23:55
1,187,340 ریال 19:23:43
1,187,570 ریال 19:23:17
1,187,340 ریال 19:22:56
1,187,570 ریال 19:22:43
1,187,340 ریال 19:21:30
1,187,570 ریال 19:21:05
1,187,800 ریال 19:20:31
1,187,570 ریال 19:19:43
1,187,340 ریال 19:18:42
1,187,570 ریال 19:18:30
1,187,340 ریال 19:15:06
1,187,570 ریال 19:14:43
1,187,340 ریال 19:14:18
1,187,570 ریال 19:11:18
1,187,340 ریال 19:10:33
1,187,570 ریال 19:10:20
1,187,340 ریال 19:08:17
1,187,110 ریال 19:04:55
1,186,880 ریال 19:01:56
1,186,650 ریال 19:01:30
1,186,880 ریال 18:58:55
1,186,650 ریال 18:58:17
1,186,880 ریال 18:58:05
1,186,650 ریال 18:55:43
1,186,420 ریال 18:55:30
1,186,650 ریال 18:54:56
1,186,420 ریال 18:53:54
1,188,730 ریال 18:53:16
1,186,650 ریال 18:52:30
1,186,420 ریال 18:51:30
1,186,650 ریال 18:50:19
1,186,420 ریال 18:49:55
1,186,650 ریال 18:40:44
1,186,880 ریال 18:39:54
1,186,650 ریال 18:39:42
1,186,880 ریال 18:39:29
1,186,650 ریال 18:39:17
1,186,880 ریال 18:38:42
1,186,650 ریال 18:34:31
1,186,420 ریال 18:33:56
1,186,650 ریال 18:33:31
1,186,420 ریال 18:32:59
1,186,190 ریال 18:32:19
1,185,960 ریال 18:31:19
1,186,420 ریال 18:31:01
1,185,960 ریال 18:30:47
1,186,190 ریال 18:30:35
1,186,420 ریال 18:29:55
1,186,650 ریال 18:29:29
1,186,880 ریال 18:27:55
1,186,650 ریال 18:27:04
1,186,880 ریال 18:26:17
1,187,110 ریال 18:25:44
1,187,340 ریال 18:19:54
1,187,570 ریال 18:19:41
1,187,340 ریال 18:18:54
1,187,570 ریال 18:17:54
1,187,340 ریال 18:17:17
1,187,570 ریال 18:17:04
1,187,340 ریال 18:13:42
1,187,570 ریال 18:13:04
1,187,110 ریال 18:12:54
1,187,340 ریال 18:12:29
1,187,110 ریال 18:09:54
1,187,340 ریال 18:09:17
1,187,110 ریال 18:09:04
1,187,340 ریال 18:08:18
1,187,110 ریال 18:06:17
1,186,880 ریال 18:05:44
1,187,110 ریال 18:02:18
1,187,340 ریال 18:01:32
1,187,110 ریال 18:00:59
1,187,340 ریال 18:00:08
1,187,110 ریال 17:59:54
1,187,340 ریال 17:59:04
1,187,570 ریال 17:58:31
1,187,800 ریال 17:58:05
1,187,570 ریال 17:56:43
1,187,340 ریال 17:55:55
1,187,570 ریال 17:55:43
1,187,340 ریال 17:55:05
1,186,880 ریال 17:54:29
1,186,650 ریال 17:53:29
1,186,880 ریال 17:52:16
1,186,650 ریال 17:49:54
1,186,420 ریال 17:49:29
1,186,650 ریال 17:47:16
1,186,880 ریال 17:46:55
1,186,650 ریال 17:44:55
1,186,880 ریال 17:44:30
1,186,650 ریال 17:44:04
1,186,880 ریال 17:42:44
1,186,650 ریال 17:42:18
1,186,880 ریال 17:40:32
1,187,110 ریال 17:39:04
1,187,340 ریال 17:36:43
1,187,110 ریال 17:35:55
1,187,340 ریال 17:35:17
1,187,110 ریال 17:34:30
1,186,880 ریال 17:33:18
1,186,650 ریال 17:32:31
1,186,880 ریال 17:25:17
1,186,650 ریال 17:25:05
1,186,420 ریال 17:16:55
1,186,190 ریال 17:10:56
1,186,420 ریال 17:07:54
1,186,190 ریال 16:57:40
1,186,420 ریال 16:52:16
1,186,190 ریال 16:51:05
1,186,420 ریال 16:50:31
1,186,190 ریال 16:49:16
1,186,420 ریال 16:48:16
1,186,190 ریال 16:47:40
1,186,420 ریال 16:46:55
1,186,190 ریال 16:45:43
1,186,420 ریال 16:44:29
1,186,190 ریال 16:43:41
1,186,420 ریال 16:42:04
1,186,190 ریال 16:41:54
1,186,420 ریال 16:40:18
1,186,190 ریال 16:33:05
1,186,420 ریال 16:32:17
1,186,190 ریال 16:30:44
1,186,420 ریال 16:29:53
1,186,190 ریال 16:29:16
1,186,420 ریال 16:25:42
1,186,190 ریال 16:22:28
1,185,960 ریال 16:21:53
1,186,190 ریال 16:17:17
1,185,960 ریال 16:17:04
1,186,190 ریال 16:15:42
1,186,420 ریال 16:15:18
1,186,190 ریال 16:13:40
1,186,420 ریال 16:12:53
1,186,650 ریال 16:12:16
1,186,420 ریال 15:58:44
1,186,650 ریال 15:52:41
1,186,420 ریال 15:49:52
1,186,190 ریال 15:48:52
1,186,420 ریال 15:44:51
1,186,650 ریال 15:44:16
1,186,880 ریال 15:44:04
1,186,650 ریال 15:43:52
1,186,880 ریال 15:35:52
1,186,650 ریال 15:34:04
1,186,880 ریال 15:33:04
1,186,650 ریال 15:32:30
1,186,880 ریال 15:15:42
1,187,110 ریال 15:13:53
1,186,880 ریال 15:08:41
1,186,650 ریال 15:03:29
1,186,420 ریال 15:03:16
1,186,650 ریال 15:02:17
1,186,880 ریال 15:00:56
1,186,650 ریال 14:56:54
1,186,420 ریال 14:38:27
1,186,190 ریال 14:36:16
1,186,420 ریال 14:36:04
1,186,190 ریال 14:32:40
1,186,420 ریال 14:32:28
1,186,190 ریال 14:31:54
1,186,420 ریال 14:27:50
1,186,190 ریال 14:27:03
1,186,420 ریال 14:23:50
1,186,190 ریال 14:22:38
1,186,420 ریال 14:22:27
1,186,190 ریال 14:22:03
1,186,420 ریال 14:21:52
1,186,190 ریال 14:18:27
1,186,420 ریال 14:17:51
1,186,190 ریال 14:11:16
1,185,960 ریال 14:11:04
1,186,190 ریال 14:10:41
1,185,960 ریال 14:05:17
1,185,730 ریال 14:04:55
1,185,960 ریال 14:04:18
1,185,730 ریال 14:03:46
1,185,960 ریال 13:59:29
1,186,190 ریال 13:57:40
1,185,960 ریال 13:55:05
1,185,730 ریال 13:54:38
1,185,960 ریال 13:52:53
1,186,190 ریال 13:52:17
1,185,960 ریال 13:51:28
1,185,730 ریال 13:49:27
1,184,800 ریال 13:46:15
1,184,570 ریال 13:43:16
1,184,110 ریال 13:40:04
1,184,340 ریال 13:39:40
1,184,110 ریال 13:39:04
1,184,340 ریال 13:38:39
1,184,110 ریال 13:38:15
1,184,340 ریال 13:37:52
1,184,110 ریال 13:37:05
1,184,340 ریال 13:32:05
1,184,110 ریال 13:31:41
1,184,340 ریال 13:23:26
1,184,570 ریال 13:22:26
1,184,340 ریال 13:22:03
1,184,570 ریال 13:21:49
1,184,340 ریال 13:21:03
1,184,110 ریال 13:19:03
1,184,340 ریال 13:17:49
1,184,110 ریال 13:16:15
1,184,340 ریال 13:15:51
1,184,110 ریال 13:15:17
1,184,340 ریال 13:13:49
1,184,110 ریال 13:11:26
1,184,340 ریال 13:10:30
1,184,110 ریال 13:09:38
1,184,570 ریال 13:09:03
1,184,110 ریال 13:05:03
1,183,880 ریال 13:01:27
1,184,110 ریال 13:01:03
1,183,880 ریال 12:53:27
1,183,650 ریال 12:44:38
1,183,420 ریال 12:43:03
1,183,650 ریال 12:40:49
1,183,880 ریال 12:36:49
1,183,650 ریال 12:35:38
1,183,880 ریال 12:33:38
1,183,650 ریال 12:33:15
1,183,880 ریال 12:28:15
1,184,110 ریال 12:25:49
1,183,880 ریال 12:22:37
1,184,110 ریال 12:22:14
1,183,880 ریال 12:21:49
1,184,110 ریال 12:19:37
1,183,880 ریال 12:17:26
1,184,110 ریال 12:14:37
1,183,880 ریال 12:13:48
1,184,110 ریال 12:13:14
1,183,880 ریال 12:13:02
1,184,110 ریال 12:12:14
1,183,880 ریال 12:10:50
1,183,650 ریال 12:09:16
1,183,420 ریال 12:09:04
1,183,650 ریال 12:07:39
1,183,420 ریال 12:07:04
1,183,650 ریال 12:06:27
1,183,420 ریال 12:06:04
1,183,650 ریال 12:05:39
1,183,420 ریال 11:59:48
1,183,650 ریال 11:58:25
1,183,420 ریال 11:58:14
1,183,650 ریال 11:54:49
1,183,420 ریال 11:52:52
1,183,650 ریال 11:50:40
1,183,420 ریال 11:46:38
1,183,190 ریال 11:45:38
1,183,420 ریال 11:43:26

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,582,490
 • بالاترین قیمت روز : 1,584,960
 • پایین ترین قیمت روز : 1,577,570
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,582,490
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,582,490 ریال 21:29:54
1,582,180 ریال 21:29:41
1,582,490 ریال 21:27:15
1,582,180 ریال 21:26:54
1,582,490 ریال 21:26:03
1,582,800 ریال 21:25:42
1,582,490 ریال 21:22:42
1,582,800 ریال 21:16:40
1,583,110 ریال 21:14:41
1,582,800 ریال 21:14:29
1,583,110 ریال 21:14:16
1,582,800 ریال 21:12:55
1,583,110 ریال 21:11:41
1,583,420 ریال 21:11:15
1,583,720 ریال 21:05:17
1,583,420 ریال 21:04:29
1,583,720 ریال 21:04:16
1,583,420 ریال 21:00:57
1,583,720 ریال 21:00:18
1,583,420 ریال 20:59:53
1,583,720 ریال 20:58:41
1,584,030 ریال 20:57:54
1,583,720 ریال 20:49:40
1,583,420 ریال 20:38:03
1,583,720 ریال 20:29:42
1,583,420 ریال 20:27:41
1,583,720 ریال 20:26:54
1,584,030 ریال 20:24:16
1,583,720 ریال 20:23:41
1,584,030 ریال 20:23:28
1,583,720 ریال 20:22:02
1,584,030 ریال 20:21:31
1,583,720 ریال 20:20:45
1,583,420 ریال 20:20:03
1,583,720 ریال 20:19:29
1,584,030 ریال 20:19:16
1,583,720 ریال 20:18:42
1,584,030 ریال 20:16:41
1,584,340 ریال 20:16:02
1,584,030 ریال 20:12:53
1,583,720 ریال 20:12:41
1,584,030 ریال 20:06:29
1,584,340 ریال 20:06:03
1,584,030 ریال 20:04:29
1,584,340 ریال 20:02:54
1,584,030 ریال 20:02:41
1,584,340 ریال 20:00:57
1,584,030 ریال 20:00:45
1,584,340 ریال 19:59:54
1,584,030 ریال 19:58:02
1,583,720 ریال 19:52:15
1,583,420 ریال 19:51:54
1,583,720 ریال 19:50:55
1,584,030 ریال 19:50:30
1,583,720 ریال 19:50:17
1,584,030 ریال 19:49:40
1,583,420 ریال 19:46:16
1,583,720 ریال 19:45:28
1,583,420 ریال 19:43:28
1,583,110 ریال 19:34:29
1,582,800 ریال 19:30:20
1,583,110 ریال 19:26:55
1,582,800 ریال 19:26:29
1,583,110 ریال 19:24:41
1,582,800 ریال 19:23:54
1,583,110 ریال 19:23:41
1,583,420 ریال 19:23:16
1,583,110 ریال 19:22:54
1,583,420 ریال 19:22:41
1,583,110 ریال 19:21:29
1,583,420 ریال 19:21:02
1,583,720 ریال 19:20:30
1,583,420 ریال 19:19:41
1,583,110 ریال 19:18:41
1,583,420 ریال 19:18:28
1,583,110 ریال 19:15:03
1,583,420 ریال 19:14:41
1,583,110 ریال 19:14:16
1,583,420 ریال 19:11:16
1,583,110 ریال 19:10:31
1,583,420 ریال 19:10:18
1,583,110 ریال 19:08:16
1,582,800 ریال 19:04:53
1,582,490 ریال 19:01:54
1,582,180 ریال 19:01:29
1,582,490 ریال 18:58:53
1,582,180 ریال 18:58:15
1,582,490 ریال 18:58:02
1,582,180 ریال 18:55:41
1,581,880 ریال 18:55:28
1,582,180 ریال 18:54:54
1,581,880 ریال 18:53:52
1,584,960 ریال 18:53:15
1,582,180 ریال 18:52:28
1,581,880 ریال 18:51:28
1,582,180 ریال 18:50:17
1,581,880 ریال 18:49:53
1,582,180 ریال 18:40:43
1,582,490 ریال 18:39:53
1,582,180 ریال 18:39:40
1,582,490 ریال 18:39:28
1,582,180 ریال 18:39:15
1,582,490 ریال 18:38:40
1,582,180 ریال 18:34:29
1,581,880 ریال 18:33:55
1,582,180 ریال 18:33:30
1,581,880 ریال 18:32:56
1,581,570 ریال 18:32:17
1,581,260 ریال 18:31:16
1,581,880 ریال 18:30:59
1,581,260 ریال 18:30:46
1,581,570 ریال 18:30:33
1,581,880 ریال 18:29:53
1,582,180 ریال 18:29:28
1,582,490 ریال 18:27:53
1,582,180 ریال 18:27:02
1,582,490 ریال 18:26:15
1,582,800 ریال 18:25:42
1,583,110 ریال 18:19:52
1,583,420 ریال 18:19:40
1,583,110 ریال 18:18:53
1,583,420 ریال 18:17:52
1,583,110 ریال 18:17:15
1,583,420 ریال 18:17:02
1,583,110 ریال 18:13:40
1,583,420 ریال 18:13:03
1,582,800 ریال 18:12:53
1,583,110 ریال 18:12:28
1,582,800 ریال 18:09:53
1,583,110 ریال 18:09:15
1,582,800 ریال 18:09:02
1,583,110 ریال 18:08:16
1,582,800 ریال 18:06:15
1,582,490 ریال 18:05:43
1,582,800 ریال 18:02:16
1,583,110 ریال 18:01:30
1,582,800 ریال 18:00:58
1,583,110 ریال 18:00:04
1,582,800 ریال 17:59:53
1,583,110 ریال 17:59:02
1,583,420 ریال 17:58:28
1,583,720 ریال 17:58:03
1,583,420 ریال 17:56:42
1,583,110 ریال 17:55:53
1,583,420 ریال 17:55:41
1,583,110 ریال 17:55:03
1,582,490 ریال 17:54:28
1,582,180 ریال 17:53:27
1,582,490 ریال 17:52:15
1,582,180 ریال 17:49:52
1,581,880 ریال 17:49:27
1,582,180 ریال 17:47:15
1,582,490 ریال 17:46:53
1,582,180 ریال 17:44:53
1,582,490 ریال 17:44:28
1,582,180 ریال 17:44:02
1,582,490 ریال 17:42:42
1,582,180 ریال 17:42:16
1,582,490 ریال 17:40:30
1,582,800 ریال 17:39:03
1,583,110 ریال 17:36:41
1,582,800 ریال 17:35:54
1,583,110 ریال 17:35:16
1,582,800 ریال 17:34:28
1,582,490 ریال 17:33:16
1,582,180 ریال 17:32:29
1,582,490 ریال 17:25:16
1,582,180 ریال 17:25:02
1,581,880 ریال 17:16:53
1,581,570 ریال 17:10:54
1,581,880 ریال 17:07:52
1,581,570 ریال 16:57:39
1,581,880 ریال 16:52:15
1,581,570 ریال 16:51:03
1,581,880 ریال 16:50:30
1,581,570 ریال 16:49:14
1,581,880 ریال 16:48:15
1,581,570 ریال 16:47:39
1,581,880 ریال 16:46:53
1,581,570 ریال 16:45:42
1,581,880 ریال 16:44:27
1,581,570 ریال 16:43:40
1,581,880 ریال 16:42:02
1,581,570 ریال 16:41:52
1,581,880 ریال 16:40:16
1,581,570 ریال 16:33:03
1,581,880 ریال 16:32:15
1,581,570 ریال 16:30:43
1,581,880 ریال 16:29:51
1,581,570 ریال 16:29:15
1,581,880 ریال 16:25:40
1,581,570 ریال 16:22:27
1,581,260 ریال 16:21:51
1,581,570 ریال 16:17:15
1,581,260 ریال 16:17:03
1,581,570 ریال 16:15:41
1,581,880 ریال 16:15:16
1,581,570 ریال 16:13:39
1,581,880 ریال 16:12:51
1,582,180 ریال 16:12:14
1,581,880 ریال 15:58:42
1,582,180 ریال 15:52:39
1,581,880 ریال 15:49:51
1,581,570 ریال 15:48:51
1,581,880 ریال 15:44:50
1,582,180 ریال 15:44:14
1,582,490 ریال 15:44:02
1,582,180 ریال 15:43:50
1,582,490 ریال 15:35:51
1,582,180 ریال 15:34:02
1,582,490 ریال 15:33:02
1,582,180 ریال 15:32:29
1,582,490 ریال 15:15:41
1,582,800 ریال 15:13:51
1,582,490 ریال 15:08:39
1,582,180 ریال 15:03:27
1,581,880 ریال 15:03:15
1,582,180 ریال 15:02:16
1,582,490 ریال 15:00:54
1,582,180 ریال 14:56:52
1,581,880 ریال 14:38:26
1,581,570 ریال 14:36:14
1,581,880 ریال 14:36:02
1,581,570 ریال 14:32:39
1,581,880 ریال 14:32:27
1,581,570 ریال 14:31:53
1,581,880 ریال 14:27:49
1,581,570 ریال 14:27:02
1,581,880 ریال 14:23:49
1,581,570 ریال 14:22:37
1,581,880 ریال 14:22:26
1,581,570 ریال 14:22:02
1,581,880 ریال 14:21:51
1,581,570 ریال 14:18:25
1,581,880 ریال 14:17:50
1,581,570 ریال 14:11:14
1,581,260 ریال 14:11:02
1,581,570 ریال 14:10:40
1,581,260 ریال 14:05:15
1,580,950 ریال 14:04:53
1,581,260 ریال 14:04:16
1,580,950 ریال 14:03:45
1,581,260 ریال 13:59:27
1,581,570 ریال 13:57:39
1,581,260 ریال 13:55:03
1,580,950 ریال 13:54:37
1,581,260 ریال 13:52:52
1,581,570 ریال 13:52:15
1,581,260 ریال 13:51:27
1,580,950 ریال 13:49:26
1,579,720 ریال 13:46:14
1,579,410 ریال 13:43:14
1,578,800 ریال 13:40:02
1,579,110 ریال 13:39:39
1,578,800 ریال 13:39:03
1,579,110 ریال 13:38:37
1,578,800 ریال 13:38:14
1,579,110 ریال 13:37:51
1,578,800 ریال 13:37:03
1,579,110 ریال 13:32:02
1,578,800 ریال 13:31:40
1,579,110 ریال 13:23:25
1,579,410 ریال 13:22:25
1,579,110 ریال 13:22:01
1,579,410 ریال 13:21:48
1,579,110 ریال 13:21:02
1,578,800 ریال 13:19:02
1,579,110 ریال 13:17:48
1,578,800 ریال 13:16:14
1,579,110 ریال 13:15:50
1,578,800 ریال 13:15:16
1,579,110 ریال 13:13:48
1,578,800 ریال 13:11:25
1,579,110 ریال 13:10:29
1,578,800 ریال 13:09:37
1,579,410 ریال 13:09:02
1,578,800 ریال 13:05:02
1,578,490 ریال 13:01:26
1,578,800 ریال 13:01:02
1,578,490 ریال 12:53:26
1,578,180 ریال 12:44:37
1,577,880 ریال 12:43:02
1,578,180 ریال 12:40:48
1,578,490 ریال 12:36:48
1,578,180 ریال 12:35:37
1,578,490 ریال 12:33:37
1,578,180 ریال 12:33:14
1,578,490 ریال 12:28:14
1,578,800 ریال 12:25:49
1,578,490 ریال 12:22:36
1,578,800 ریال 12:22:13
1,578,490 ریال 12:21:48
1,578,800 ریال 12:19:37
1,578,490 ریال 12:17:25
1,578,800 ریال 12:14:37
1,578,490 ریال 12:13:47
1,578,800 ریال 12:13:13
1,578,490 ریال 12:13:02
1,578,800 ریال 12:12:13
1,578,490 ریال 12:10:50
1,578,180 ریال 12:09:14
1,577,880 ریال 12:09:02
1,578,180 ریال 12:07:38
1,577,880 ریال 12:07:02
1,578,180 ریال 12:06:26
1,577,880 ریال 12:06:02
1,578,180 ریال 12:05:38
1,577,880 ریال 11:59:47
1,578,180 ریال 11:58:25
1,577,880 ریال 11:58:13
1,578,180 ریال 11:54:48
1,577,880 ریال 11:52:51
1,578,180 ریال 11:50:38
1,577,880 ریال 11:46:37
1,577,570 ریال 11:45:38
1,577,880 ریال 11:43:25

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 00:36:47   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 00:34:59   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 00:33:32   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 00:33:07   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 00:32:32   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 00:32:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 00:31:53   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 00:31:42   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517500 00:31:41   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 00:31:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 00:31:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 00:30:31   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 00:30:21   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 00:30:19   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 00:29:49   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 00:29:46   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 00:29:37   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 00:29:13   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 00:29:08   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 00:28:44   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 00:28:42   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517500 00:28:06   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 00:24:40   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 00:24:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517500 00:22:43   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 00:21:52   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 00:18:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:11:42   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 00:08:56   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:08:52   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 00:07:43   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:06:31   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 00:05:25   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:05:22   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 00:04:24   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:04:19   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 00:04:05   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 00:04:04   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:03:33   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 00:03:24   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:02:50   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 00:02:24   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 00:01:39   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 00:01:19   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:01:04   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 00:00:57   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 00:00:36   1396/6/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 00:00:04   1396/6/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 23:59:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:59:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:58:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:58:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 23:58:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 23:57:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:57:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 23:56:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 23:55:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 23:55:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 23:50:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:47:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:46:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 23:45:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 23:44:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:42:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:42:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 23:41:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:41:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 23:41:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:41:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:41:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 23:41:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:40:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:40:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 23:39:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:37:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:37:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 23:37:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 23:35:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:34:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:34:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:33:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:33:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 23:33:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:33:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 23:33:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:32:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 23:32:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:31:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 23:31:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 23:30:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:30:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:29:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 23:29:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:29:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:29:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517700 23:29:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:28:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 23:28:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:28:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517700 23:28:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 23:27:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:27:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:26:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 23:25:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:24:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 23:24:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 23:23:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 23:22:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 23:21:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 23:19:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 23:19:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:18:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:18:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 23:17:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:16:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 23:16:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:16:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 23:15:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 23:14:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517500 23:12:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 23:11:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 23:11:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 23:11:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 23:10:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 23:08:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517300 23:08:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 23:08:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517400 23:07:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517300 23:07:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517400 23:07:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517400 23:07:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517400 23:06:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 23:06:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517400 23:06:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517400 23:06:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517400 23:06:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517400 23:06:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517400 23:05:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517300 23:05:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517400 23:05:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517400 23:05:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517400 23:05:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517400 23:05:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517300 23:04:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 23:04:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 23:03:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 23:03:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517400 23:03:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 23:03:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:36:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:36:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:35:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:35:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:35:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:35:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:35:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:34:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 22:34:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:34:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:34:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:34:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:32:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:32:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:32:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:31:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:31:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:31:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:30:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:30:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 22:30:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:30:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:30:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:29:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:29:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:29:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:28:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:28:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:28:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:27:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:27:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 22:27:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:26:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:26:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:25:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:23:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:21:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:20:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:18:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 22:16:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 22:14:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 22:08:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 22:07:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:07:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:07:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:07:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:07:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:06:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 22:06:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:06:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 22:06:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:05:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:05:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:05:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:05:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:04:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:04:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:04:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:04:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:04:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:04:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:03:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:03:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:02:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:02:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 22:02:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:02:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:02:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:01:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:01:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 22:01:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:01:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:01:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:01:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:01:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 22:01:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:01:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 22:00:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 22:00:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 22:00:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:59:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:59:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:59:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 21:59:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:59:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:58:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 21:58:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:57:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:57:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:57:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 21:56:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 21:56:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:56:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 21:55:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517500 21:55:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:55:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 21:55:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 21:55:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:54:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517500 21:54:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 21:54:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 21:54:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:54:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:53:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:53:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:53:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:53:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:53:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517700 21:52:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:51:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:50:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:50:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:50:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:50:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:50:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:49:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:49:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:49:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:49:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:47:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:47:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:47:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517700 21:46:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:46:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:45:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:45:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:45:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:45:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:44:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 21:44:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:43:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:43:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:43:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:42:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 21:42:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:41:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:41:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 21:40:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:40:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:40:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:40:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:40:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:39:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:38:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 21:38:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:37:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 21:37:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:37:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:37:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:36:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:36:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:36:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:36:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:36:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 21:35:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:35:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517600 21:35:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:34:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 21:34:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:34:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:33:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:33:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:33:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:33:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 21:33:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:33:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:33:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:33:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 21:33:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:31:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 21:31:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 21:31:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:31:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 21:31:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 21:31:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:30:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:30:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:30:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517600 21:30:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:30:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:29:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 21:29:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 21:29:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:29:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 21:29:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 21:29:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:29:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 21:28:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:27:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 21:27:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 21:27:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 21:26:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 21:26:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 21:26:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 21:26:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 21:26:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 21:26:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517600 21:26:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517700 21:26:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:25:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 21:25:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 21:25:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517700 21:25:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517700 21:24:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 21:24:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 21:23:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 21:23:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 21:23:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:23:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 21:23:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 21:22:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517700 21:22:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517800 21:21:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517700 21:20:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 21:20:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517700 21:20:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517700 21:19:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517700 21:18:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 21:18:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 21:18:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 21:16:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517700 21:16:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 21:16:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517800 21:15:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 21:15:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 21:15:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 21:15:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 21:15:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 21:14:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 21:14:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517800 21:13:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 21:13:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 21:13:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517800 21:12:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517800 21:12:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517900 21:11:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 21:10:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 21:10:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517900 21:10:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 21:04:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 21:04:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 21:03:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 21:00:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518000 20:59:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:59:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:58:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:58:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:58:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:58:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:58:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:57:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:57:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:56:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:56:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 20:56:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:56:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:55:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:54:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:53:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 518000 20:52:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 518100 20:51:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:50:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:49:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:49:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 20:49:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 518000 20:44:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518000 20:44:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517900 20:44:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518000 20:43:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:42:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:42:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 20:41:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517900 20:41:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:41:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 20:39:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 20:39:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:39:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:38:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:38:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:38:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 20:37:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:37:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 20:37:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:37:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:36:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:35:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:35:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:34:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:34:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:34:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:33:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 518100 20:32:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:32:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:32:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:32:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:31:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:31:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:31:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:31:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:31:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:31:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:30:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:29:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 518000 20:29:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:29:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 20:27:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 20:27:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 20:27:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 20:27:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 20:26:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:26:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:26:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:25:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:25:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:25:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:25:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 20:25:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:24:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:24:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:24:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:23:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:23:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:23:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 518100 20:23:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518100 20:21:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:21:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:21:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:20:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:20:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:20:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 20:19:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:19:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:19:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 20:19:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518100 20:19:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518100 20:18:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:18:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 20:18:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:18:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:18:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518100 20:18:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:18:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:18:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518100 20:18:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:17:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:17:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:17:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:17:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:16:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:16:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518200 20:16:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 20:16:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518200 20:16:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518300 20:15:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:15:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:15:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 20:15:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 20:15:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:14:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 20:14:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:13:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:12:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:12:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 20:12:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 518100 20:12:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:10:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:10:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:10:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:08:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518200 20:07:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:07:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518100 20:07:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:06:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 20:06:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 20:06:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518200 20:06:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 518200 20:05:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518300 20:05:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:05:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 20:05:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 20:04:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 20:04:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 518100 20:04:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:03:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518300 20:03:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518300 20:02:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:02:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 518200 20:02:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:02:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:01:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518200 20:01:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 518200 20:01:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518100 20:01:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518300 20:00:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:00:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 20:00:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518200 20:00:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 518200 20:00:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518300 20:00:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 518200 19:59:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518200 19:59:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518300 19:59:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 518200 19:59:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 19:58:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 19:58:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518100 19:58:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518200 19:57:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518200 19:57:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518100 19:57:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:57:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518100 19:56:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:56:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:56:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:56:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:56:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:56:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:56:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:55:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:55:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:55:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 518100 19:54:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 19:54:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 518100 19:54:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518100 19:54:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:53:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:53:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:52:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:52:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:51:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:51:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 19:51:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 19:50:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:50:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518000 19:50:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 19:50:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:50:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518100 19:50:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 19:50:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 19:50:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:50:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 19:50:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 518000 19:50:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 518000 19:49:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:49:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 19:49:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:48:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 518000 19:48:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:47:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:47:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:46:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 518000 19:46:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 19:45:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 518000 19:45:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 518000 19:44:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517900 19:44:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:44:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:43:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:43:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:43:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517900 19:43:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:42:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:42:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517800 19:42:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:42:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:42:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:41:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:39:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:38:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:38:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517800 19:38:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:37:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:37:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:36:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:36:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:36:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:35:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:35:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:35:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:34:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:34:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:34:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:34:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:33:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517700 19:33:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517800 19:33:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:33:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:33:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517800 19:32:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 19:32:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:32:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517800 19:31:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:31:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:31:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:30:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517800 19:30:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:30:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517800 19:30:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:30:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:29:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:29:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:29:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517900 19:29:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:29:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:29:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517700 19:29:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:29:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:28:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:27:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:27:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:27:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:26:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517800 19:26:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:26:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:26:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:26:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:25:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:25:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 19:25:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517800 19:25:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:25:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 19:24:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 19:24:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:24:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 19:24:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517900 19:24:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:24:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:24:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:24:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:23:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:23:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 19:23:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 19:23:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:22:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:22:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517900 19:22:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:22:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:22:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:21:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517900 19:21:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:21:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:21:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:21:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 19:20:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518000 19:20:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518100 19:19:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518200 19:19:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517900 19:19:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517900 19:19:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:19:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:18:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:18:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 19:18:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:18:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:17:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:17:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:17:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 19:17:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:17:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:17:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:17:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:16:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:16:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517900 19:16:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 19:16:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 19:16:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:16:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 19:15:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:15:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:15:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:15:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:15:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517900 19:15:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:15:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:14:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:14:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 518000 19:14:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:14:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 518000 19:14:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:13:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:13:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517900 19:13:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:13:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 518000 19:13:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517900 19:13:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:12:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 518000 19:12:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517900 19:11:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 518000 19:11:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517900 19:11:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517900 19:11:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:10:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517900 19:10:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 19:09:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 518000 19:09:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 518000 19:09:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:09:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 19:09:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517900 19:09:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517900 19:09:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:08:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 517900 19:07:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517900 19:07:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517900 19:07:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517800 19:07:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517800 19:04:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517700 19:03:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517700 19:03:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517800 19:03:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 19:02:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517700 19:02:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 19:02:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:02:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 19:02:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 19:02:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 19:02:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517700 19:01:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 19:01:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:01:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:01:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:01:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 19:01:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517600 19:01:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 19:00:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 19:00:52   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:00:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 19:00:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 19:00:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 18:59:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:59:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:58:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 18:58:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 18:58:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 18:57:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 18:57:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 18:57:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:57:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:57:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 18:56:36   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:56:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 18:56:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 18:56:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:56:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 18:55:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:55:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:55:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:55:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:55:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:55:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517500 18:55:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:54:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:54:34   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 18:54:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517500 18:53:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 18:53:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517500 18:53:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 518500 18:52:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:52:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 18:52:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:52:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:51:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517500 18:51:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:50:58   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:50:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517500 18:50:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:50:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:50:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:49:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:49:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:49:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:49:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:48:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:48:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:48:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:48:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:48:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:48:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 18:48:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:48:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:47:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:47:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 18:47:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:47:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:47:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:46:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 18:46:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:46:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:46:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:46:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:46:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:46:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 18:46:15   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:46:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:46:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:46:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:45:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:45:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:45:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:45:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:45:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:45:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:44:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:44:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:44:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:44:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:44:16   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:44:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:43:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:43:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:43:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:43:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:43:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:43:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:43:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:42:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:42:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:42:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:42:03   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:41:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:41:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:41:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:41:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:41:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:41:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:40:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:40:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517600 18:40:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:40:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517600 18:40:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:40:04   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:39:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 18:39:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:39:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:39:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517600 18:39:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:38:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:38:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:38:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:37:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:37:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:37:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 18:37:02   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517500 18:36:46   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517700 18:36:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:36:33   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 18:36:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:36:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:36:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:35:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517500 18:35:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:35:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:35:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517500 18:35:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:35:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:35:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517600 18:35:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:34:56   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:34:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:34:27   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:34:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517500 18:34:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:34:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 517500 18:33:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:33:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:33:31   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517600 18:33:23   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 517500 18:33:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:33:11   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 18:33:06   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517500 18:32:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517400 18:32:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517500 18:32:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517300 18:32:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517400 18:32:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517300 18:32:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517400 18:32:07   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517300 18:31:44   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517300 18:31:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517300 18:31:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517300 18:31:12   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517300 18:31:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517100 18:31:00   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517300 18:30:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517400 18:30:47   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 18:30:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 18:30:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517500 18:30:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517200 18:30:20   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 517400 18:30:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517500 18:29:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517400 18:29:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517400 18:29:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517500 18:29:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517400 18:29:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517500 18:29:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517500 18:29:14   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517600 18:28:57   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:28:53   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517700 18:28:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:28:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:28:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 18:28:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 18:28:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:28:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 517700 18:28:09   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 18:28:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:48   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517700 18:27:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:40   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 18:27:37   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:28   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 18:27:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:13   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517600 18:27:10   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517500 18:27:01   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:26:54   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517500 18:26:50   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 517600 18:26:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:26:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517600 18:26:30   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:26:25   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 18:26:22   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517600 18:26:19   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517600 18:26:17   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 517600 18:25:51   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:25:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 517800 18:25:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517800 18:25:38   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517700 18:25:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517800 18:25:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 18:25:08   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 517800 18:25:05   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 18:24:59   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517800 18:24:55   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 18:24:45   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 18:24:42   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517800 18:24:39   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 517800 18:24:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 18:24:29   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 18:24:26   1396/5/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 517800 18:24:18   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 18:23:49   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 18:23:43   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 517800 18:23:41   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 18:23:35   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 18:23:32   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 517900 18:23:24   1396/5/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 517800 18:23:21   1396/5/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 517900 18:23:14   1396/5/31
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 5 517500 00:34:59   1396/6/1
آخرین لفظ فروش 5 517600 00:36:47   1396/6/1
آخرین معامله 2 517600 00:33:32   1396/6/1

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 00:38:32   1396/6/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 00:36:21   1396/6/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 00:30:36   1396/6/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1210500 00:29:17   1396/6/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 00:28:13   1396/6/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 00:26:39   1396/6/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 00:09:47   1396/6/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 00:05:39   1396/6/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 00:05:37   1396/6/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 23:56:51   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 23:39:38   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210500 23:25:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 23:21:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210500 23:19:13   1396/5/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1210500 23:17:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 23:16:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 23:15:37   1396/5/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1210000 23:13:03   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 23:12:57   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 23:08:31   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 23:07:51   1396/5/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1210000 23:03:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 23:02:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 23:02:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 22:56:57   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 22:52:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 22:50:39   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1210500 22:48:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 300 تا 1210700 22:48:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 22:47:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 22:47:18   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 22:45:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 22:34:35   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 22:33:53   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 22:32:03   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1210300 22:31:58   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 22:26:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 22:25:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 22:24:55   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 22:23:57   1396/5/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1209500 22:22:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 22:21:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 22:21:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 22:01:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 21:54:25   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 21:51:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 21:45:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210800 21:44:49   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210600 21:44:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 21:43:53   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 21:43:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 21:43:08   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 21:40:52   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 21:36:08   1396/5/31
سکه فردایی فروش 300 تا 1211000 21:33:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 21:33:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 21:30:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 21:22:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 20:56:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 20:56:19   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 20:55:37   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 20:51:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 20:50:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:50:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211700 20:41:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211700 20:41:46   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:40:35   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 20:38:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 20:36:32   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:32:25   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211500 20:32:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:31:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:30:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211500 20:29:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:29:25   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 20:27:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:22:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:21:47   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211600 20:18:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211600 20:17:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211600 20:16:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:16:16   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 20:14:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:14:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:13:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 20:13:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212000 20:13:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1211500 20:13:32   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212000 20:12:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:10:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:09:52   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 20:07:20   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 20:06:46   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:06:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212100 20:06:20   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 20:05:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:05:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 20:05:15   1396/5/31
سکه فردایی معامله 300 تا 1211900 20:04:15   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 20:03:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 300 تا 1211900 20:03:50   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:02:15   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 20:02:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 20:01:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:01:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:01:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 20:00:43   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 20:00:27   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 20:00:16   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:59:51   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:59:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:58:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:57:54   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:57:42   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 19:57:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 19:56:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:55:54   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:55:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 19:53:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:50:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 19:50:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:49:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:48:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:48:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:42:50   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:42:16   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 19:40:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212100 19:40:32   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 19:39:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:39:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 19:36:58   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 19:35:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:35:07   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:35:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 19:33:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 19:31:32   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:30:06   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 19:29:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 19:27:25   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 19:24:18   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 19:23:04   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 19:22:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 19:21:23   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211600 19:20:34   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 19:19:49   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 19:17:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 19:14:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 19:13:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 19:12:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 19:12:06   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 19:12:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 19:11:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 19:11:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 19:10:48   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 19:10:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 19:05:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 19:04:06   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211400 19:04:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 19:02:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 19:01:49   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211400 19:01:23   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 19:00:34   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211300 18:59:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 18:59:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 18:59:20   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 18:59:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 18:58:44   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 18:58:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1211300 18:58:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:57:48   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 18:57:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 18:55:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 18:55:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 18:55:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 18:54:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 18:54:03   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:54:01   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 18:53:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 18:53:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:53:53   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 18:51:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:51:05   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 18:51:01   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 18:50:51   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:50:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:50:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 18:49:25   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 18:48:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 18:48:20   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 18:48:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 18:48:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 18:48:05   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 18:47:07   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:43:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:41:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 18:39:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 18:37:27   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 18:37:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 18:36:26   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 18:36:23   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:36:20   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:35:48   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:35:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:33:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 18:33:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 18:32:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:31:04   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 18:31:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 18:30:33   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 18:29:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:13:33   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212400 18:09:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 18:08:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 18:08:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 18:07:32   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212400 18:06:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 18:05:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 18:04:24   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 18:03:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 17:57:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 17:57:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 17:57:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 17:57:13   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212200 17:55:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 17:53:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 300 تا 1213000 17:50:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 17:49:46   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 17:49:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 17:49:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:30:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 17:30:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:26:52   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 17:25:47   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 17:25:44   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 17:22:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 17:22:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 17:18:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 17:15:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 17:14:32   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 17:11:10   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:00:38   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 16:57:44   1396/5/31
سکه فردایی معامله 500 تا 1212000 16:56:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 16:55:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:43:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:40:19   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:34:31   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:32:25   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:32:24   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:26:39   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:26:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:24:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:24:46   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:24:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:24:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:24:32   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 16:23:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 16:23:06   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 16:22:53   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:19:18   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:19:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 16:19:14   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:19:13   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:19:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211700 16:19:11   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 16:18:01   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:15:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:15:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:14:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:14:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:12:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:12:34   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:09:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:09:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:09:39   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:09:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:09:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1211800 16:09:00   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1211800 16:08:51   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:08:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:07:46   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:07:38   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 16:05:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:03:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:01:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:00:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212000 16:00:48   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 15:55:32   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211000 15:54:50   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211000 15:54:44   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 15:52:32   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 15:52:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:46:16   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:46:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:46:01   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 15:44:27   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 15:44:19   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212200 15:43:11   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 15:43:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 15:42:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 15:41:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 15:40:22   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211600 15:40:05   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211600 15:39:01   1396/5/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1212400 15:38:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212400 15:38:06   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:37:52   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 15:37:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 15:36:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:36:14   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 15:35:51   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:35:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:35:34   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 15:35:19   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:35:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 15:34:59   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 15:34:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212900 15:34:37   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 15:30:42   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 15:30:29   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212900 15:23:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 15:21:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 15:21:41   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212900 15:15:07   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 15:13:05   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:12:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:11:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 15:10:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 15:10:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 15:10:15   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 15:08:58   1396/5/31
سکه امروزی خرید 200 تا 1212000 15:08:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:06:18   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:06:15   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 15:06:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:06:13   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 15:05:53   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 15:05:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212200 15:05:10   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 15:05:03   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 15:04:40   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212200 15:04:21   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212200 15:04:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 15:03:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 15:03:33   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 15:02:35   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 15:02:31   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 14:59:10   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:57:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212800 14:56:52   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:52:38   1396/5/31
سکه نقدی فروش 100 تا 1211500 14:51:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:47:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:47:16   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 14:46:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 14:46:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211700 14:45:46   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:45:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:44:14   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 14:43:59   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 14:43:33   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:41:36   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:41:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:39:20   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:39:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 300 تا 1212800 14:38:54   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:37:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:37:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:36:10   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:36:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:36:05   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:36:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:36:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:36:00   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 14:35:57   1396/5/31
سکه نقدی فروش 100 تا 1211000 14:35:10   1396/5/31
سکه نقدی فروش 100 تا 1211000 14:35:00   1396/5/31
سکه نقدی فروش 100 تا 1211000 14:34:32   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 14:33:13   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 14:31:26   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 14:31:24   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 14:31:08   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 14:31:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:31:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 14:31:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:31:01   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 14:30:59   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 14:30:51   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 14:30:48   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:30:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:30:08   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:30:08   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:30:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:29:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212800 14:29:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:29:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212800 14:29:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:29:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211600 14:28:43   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211600 14:28:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:26:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:26:38   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:26:32   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211700 14:26:06   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211700 14:26:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:26:00   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:25:48   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:25:10   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211700 14:22:45   1396/5/31
سکه امروزی خرید 1 تا 1211600 14:22:41   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211700 14:22:38   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 14:22:35   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 14:22:35   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 14:22:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 14:22:25   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 14:22:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211700 14:22:20   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211800 14:22:16   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211800 14:22:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:22:11   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:21:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:21:26   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 14:21:25   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:21:17   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 14:21:15   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 14:21:12   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 14:21:10   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1211900 14:21:07   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 14:20:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 14:20:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:19:42   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 14:19:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 14:19:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:19:38   1396/5/31
سکه فردایی معامله 500 تا 1212500 14:19:37   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:19:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 14:19:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212700 14:19:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 14:19:20   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 14:19:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 14:19:15   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212700 14:19:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 14:18:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 14:18:55   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212700 14:17:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:16:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:16:57   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:16:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:16:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:16:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:16:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 14:16:50   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 14:16:48   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 14:16:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212700 14:15:51   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 14:15:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212700 14:15:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 14:15:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 14:13:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 14:13:28   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212800 14:13:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212800 14:13:22   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 14:12:21   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 14:12:09   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212400 14:09:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 14:09:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 14:07:44   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 14:07:43   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 14:07:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212200 14:07:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212200 14:07:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 14:07:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 14:06:58   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212200 14:06:30   1396/5/31
سکه فردایی معامله 500 تا 1212200 14:06:27   1396/5/31
سکه فردایی معامله 50 تا 1212200 14:06:23   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212200 14:06:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212200 14:06:20   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 14:06:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 14:06:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 14:06:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 14:05:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 14:05:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 14:04:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 14:02:34   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211200 14:02:07   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211200 14:01:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 14:00:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 13:58:34   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211200 13:58:30   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211200 13:58:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 13:58:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 13:58:10   1396/5/31
سکه امروزی خرید 500 تا 1211000 13:58:10   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 13:57:44   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 13:57:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 13:57:31   1396/5/31
سکه امروزی خرید 500 تا 1210800 13:57:29   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1210800 13:57:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:57:25   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:57:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:57:10   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:57:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:56:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:56:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:56:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 13:56:10   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1210300 13:55:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 13:55:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:55:19   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 13:55:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:54:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:54:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:54:38   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:54:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1210600 13:53:43   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1210600 13:53:43   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1210700 13:53:31   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1210700 13:53:25   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1210700 13:53:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1210800 13:53:20   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1211400 13:53:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:53:03   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:52:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1211400 13:52:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:52:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 13:52:33   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 13:52:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211000 13:51:41   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211000 13:51:40   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211000 13:51:37   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211000 13:51:36   1396/5/31
سکه امروزی معامله 200 تا 1210900 13:51:18   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 13:51:07   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 13:50:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:50:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:50:34   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211100 13:49:50   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211100 13:49:45   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211100 13:49:40   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211100 13:49:39   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 13:49:27   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 13:49:19   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 13:49:11   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 13:48:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:48:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 13:48:11   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 13:47:19   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 13:47:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 13:47:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 13:47:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:46:54   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:46:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 13:46:47   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211300 13:46:41   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211300 13:46:26   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211300 13:46:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 13:46:10   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 13:46:10   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 13:46:04   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 13:46:00   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1211400 13:45:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 13:45:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 13:45:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 13:45:34   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 13:45:28   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 13:45:21   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 13:45:17   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1211500 13:45:14   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1211600 13:45:11   1396/5/31
سکه شنا فروش 100 تا 1213600 13:42:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 13:41:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 13:37:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 13:37:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 13:37:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 13:35:42   1396/5/31
سکه فردایی معامله 700 تا 1212500 13:35:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212400 13:35:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212400 13:35:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212400 13:34:59   1396/5/31
سکه امروزی خرید 200 تا 1211700 13:34:51   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 13:34:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 13:34:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212500 13:34:39   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 13:33:20   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 13:31:28   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 13:30:36   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 13:30:35   1396/5/31
سکه فردایی خرید 1 تا 1212400 13:30:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 13:30:30   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 13:30:23   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 13:30:23   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 13:30:23   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 13:30:10   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211700 13:30:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212400 13:30:00   1396/5/31
سکه امروزی فروش 500 تا 1211800 13:29:49   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 13:29:05   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 13:29:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 13:28:57   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 13:28:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 13:28:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212600 13:28:53   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 13:28:30   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 13:28:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:27:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:27:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:27:10   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:25:31   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 13:25:22   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 13:25:10   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 13:25:09   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 13:25:07   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:24:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 13:24:38   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:24:38   1396/5/31
سکه فردایی فروش 1 تا 1212800 13:24:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212600 13:24:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 13:24:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212800 13:24:11   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 13:21:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 13:21:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212900 13:21:04   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 13:21:00   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 13:19:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:17:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:17:27   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 13:14:04   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 13:13:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 13:13:45   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 13:12:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 13:12:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 13:11:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 13:11:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 13:11:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 13:10:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 13:10:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 13:10:07   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212500 13:09:57   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 13:09:52   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 13:09:01   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212400 13:08:55   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212400 13:08:34   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 13:08:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 13:07:32   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:06:46   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 13:06:44   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 13:06:40   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:04:37   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 13:04:34   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 13:03:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 13:03:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 13:01:00   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:00:58   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 13:00:55   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 13:00:40   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:00:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 13:00:31   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:00:14   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 13:00:13   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 13:00:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 13:00:02   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 13:00:01   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212700 12:59:18   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1212700 12:59:13   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:59:13   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:59:10   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:58:34   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:57:41   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:57:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:55:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:55:54   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:55:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:55:38   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:55:38   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:55:36   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:55:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:55:28   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 12:55:17   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 12:55:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:54:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:54:26   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:54:13   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:54:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:54:08   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:54:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:53:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:53:19   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:53:16   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:53:15   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:53:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:53:12   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212600 12:53:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:52:48   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:52:45   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212600 12:52:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:52:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 12:52:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:52:04   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:52:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:52:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:51:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:51:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:51:56   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 12:51:41   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 12:51:30   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:51:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:51:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:51:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:49:13   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:47:03   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:46:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:46:04   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:45:38   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:42:44   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:41:39   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:40:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:40:35   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:40:34   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:40:32   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:40:31   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:39:59   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:39:59   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:39:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:39:51   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:38:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 12:38:50   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:38:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 12:38:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 12:37:31   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 12:36:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1213300 12:36:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1213400 12:36:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 12:36:49   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 12:36:49   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 12:36:33   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 12:36:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:36:05   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:36:01   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212600 12:35:58   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212300 12:35:55   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212600 12:35:51   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212600 12:35:49   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:35:45   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:35:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:35:09   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:34:59   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:34:58   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:34:11   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:34:08   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:33:56   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:33:54   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:33:47   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:33:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:33:41   1396/5/31
سکه امروزی معامله 200 تا 1212800 12:32:25   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213400 12:32:17   1396/5/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1213400 12:32:10   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:31:48   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:31:45   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:31:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213400 12:31:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213400 12:31:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:31:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:31:18   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:31:16   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:31:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:31:12   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 12:31:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 12:31:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 12:31:08   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 12:31:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 12:30:26   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 12:30:18   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 12:30:00   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 12:29:53   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 12:29:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 12:29:24   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 12:27:41   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212800 12:23:50   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:23:29   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:23:03   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:23:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:22:55   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:22:53   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 12:22:51   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 12:22:32   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:20:50   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:20:18   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:18:40   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:18:37   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:15:58   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 12:15:56   1396/5/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1213100 12:15:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:13:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:13:18   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:13:04   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212900 12:12:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:12:33   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212600 12:12:21   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212400 12:12:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:11:26   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:10:49   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:10:46   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:10:44   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:10:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:09:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:09:43   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:09:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:09:10   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:08:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:08:39   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:08:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:07:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:07:29   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:07:26   1396/5/31
سکه معکوس خرید 100 تا 1212000 12:07:11   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:07:09   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:06:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:06:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:06:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1213100 12:06:10   1396/5/31
سکه معکوس خرید 100 تا 1212000 12:05:47   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1213100 12:05:35   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:05:31   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:05:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:05:24   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:05:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 12:05:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:05:16   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:05:12   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:05:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:04:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:04:13   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:04:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:03:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 12:03:43   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:03:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:03:02   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:02:53   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:02:52   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:02:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:02:06   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:02:04   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:01:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:01:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:01:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:00:28   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:00:28   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:59:08   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:58:20   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:58:18   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212500 11:57:45   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:57:15   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 11:57:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 11:57:11   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:57:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:57:06   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212600 11:57:04   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:57:01   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 11:56:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:56:56   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212700 11:56:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:56:37   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:56:35   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:56:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212700 11:56:27   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:56:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:56:09   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211900 11:55:56   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:55:53   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 11:55:08   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:54:46   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211900 11:54:29   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 11:54:16   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 11:54:13   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:54:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 11:53:52   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211900 11:53:45   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 11:53:40   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:53:38   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:53:36   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:53:36   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:52:46   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:52:31   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:52:31   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 11:52:28   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 11:52:24   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:52:23   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:52:21   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 11:52:17   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:51:36   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:51:16   1396/5/31
سکه امروزی خرید 500 تا 1211800 11:51:15   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:50:50   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:50:48   1396/5/31
سکه امروزی معامله 200 تا 1211900 11:50:38   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:50:27   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:50:25   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:50:08   1396/5/31
سکه امروزی فروش 200 تا 1212000 11:50:08   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212600 11:50:07   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 11:50:05   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 11:49:53   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 11:49:38   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 11:49:35   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:49:22   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 11:49:20   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 11:49:17   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 11:48:50   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 11:48:45   1396/5/31
سکه امروزی خرید 500 تا 1211900 11:48:44   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:48:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:48:21   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:47:30   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:47:27   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:47:24   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 11:47:21   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:47:19   1396/5/31
سکه امروزی معامله 200 تا 1212000 11:47:17   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:46:41   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:46:39   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:46:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:46:34   1396/5/31
سکه فردایی معامله 300 تا 1212600 11:46:31   1396/5/31
سکه فردایی معامله 300 تا 1212600 11:46:30   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:46:22   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:46:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:46:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:46:12   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 11:45:45   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 11:45:42   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 11:45:34   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 11:45:33   1396/5/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1212400 11:45:31   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 11:45:26   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 11:45:24   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:45:09   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 11:45:07   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:45:04   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:45:03   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:45:01   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:44:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:44:28   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212200 11:44:08   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212200 11:43:37   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 11:43:34   1396/5/31
سکه شنا خرید 100 تا 1213500 11:43:17   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 11:41:14   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:41:11   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 11:41:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:41:07   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:41:06   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:40:35   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 11:40:35   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1212900 11:40:19   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 11:40:15   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:40:07   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:39:58   1396/5/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 11:39:38   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:39:26   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:39:22   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 11:39:12   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:38:59   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 11:38:46   1396/5/31
سکه معکوس خرید 100 تا 1211200 11:38:36   1396/5/31
سکه شنا فروش 100 تا 1213800 11:38:05   1396/5/31
سکه شنا فروش 100 تا 1213800 11:38:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 11:37:47   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 11:37:18   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:37:04   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 11:37:00   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 11:36:56   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 11:36:48   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 11:36:34   1396/5/31
سکه امروزی معامله 300 تا 1211700 11:36:07   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 11:36:02   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 11:36:00   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211500 11:35:41   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 11:35:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 11:35:14   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 11:35:13   1396/5/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 11:35:12   1396/5/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1212500 11:35:09   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 11:34:15   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:33:44   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 11:33:43   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:33:28   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 11:33:24   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 11:33:16   1396/5/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 11:33:13   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211300 11:33:07   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211200 11:32:54   1396/5/31
سکه امروزی خرید 100 تا 1211200 11:32:51   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211600 11:32:15   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211600 11:32:12   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211600 11:32:11   1396/5/31
سکه امروزی معامله 100 تا 1211600 11:32:09   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 11:32:05   1396/5/31
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 11:31:43   1396/5/31
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1210500 00:38:32   1396/6/1
آخرین لفظ فروش 100 1210800 00:26:39   1396/6/1
آخرین معامله 200 1210500 23:17:02   1396/5/31
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.64 1.32 1.39 0.06 26.95 15.13 6.49 0.52

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,273 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 12.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,257 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 28.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,253 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 32.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.59%