صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,246.60 (0.06%) 0.70 1,241.40 1,248.80 ۱۶:۳۳
مثقال 5,020,000 (0%) 0 4,996,000 5,020,000 ۱ فروردین
گرم ۱۸ 1,158,950 (0%) 0 1,153,410 1,158,950 ۱ فروردین
گرم ۲۴ 1,545,250 (0%) 0 1,537,860 1,545,250 ۱ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1246.60 0.7000 0.0600 1248.80 1241.40 ۱۶:۳۳
گرم 40.08 0.0225 0.0019 40.15 39.91 ۱۶:۳۳
کیلوگرم 40079.09 22.5055 1.9290 40149.82 39911.91 ۱۶:۳۳
تولا 467.48 0.2625 0.0225 468.30 465.53 ۱۶:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.71 0.0400 0.2300 17.71 17.57 ۱۶:۳۳
گرم 0.57 0.0013 0.0074 0.57 0.56 ۱۶:۳۳
کیلوگرم 569.39 1.2860 7.3947 569.39 564.89 ۱۶:۳۳
تولا 6.64 0.0150 0.0863 6.64 6.59 ۱۶:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 965.00 1.0000 0.1000 967.00 958.00 ۱۶:۳۲
گرم 31.03 0.0322 0.0032 31.09 30.80 ۱۶:۳۲
کیلوگرم 31025.45 32.1507 3.2151 31089.75 30800.39 ۱۶:۳۲
تولا 361.88 0.3750 0.0375 362.63 359.25 ۱۶:۳۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 811.00 3.0000 0.3700 811.00 803.00 ۱۶:۳۱
گرم 26.07 0.0965 0.0119 26.07 25.82 ۱۶:۳۱
کیلوگرم 26074.24 96.4522 11.8958 26074.24 25817.03 ۱۶:۳۱
تولا 304.13 1.1250 0.1388 304.13 301.13 ۱۶:۳۱

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,246.60
 • بالاترین قیمت روز : 1,248.80
 • پایین ترین قیمت روز : 1,241.40
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,247.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 1,247.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7
جدول نرخ های امروز زمان
1,246.6 دلار 16:33:15
1,246.7 دلار 16:32:14
1,246.4 دلار 16:31:15
1,246.2 دلار 16:30:24
1,246.4 دلار 16:29:15
1,246.3 دلار 16:28:15
1,246 دلار 16:26:12
1,246.1 دلار 16:25:16
1,246.4 دلار 16:24:25
1,246.2 دلار 16:22:27
1,246.1 دلار 16:21:21
1,246 دلار 16:20:18
1,246.2 دلار 16:17:14
1,246 دلار 16:16:14
1,245.7 دلار 16:15:15
1,245.8 دلار 16:14:26
1,245.9 دلار 16:13:20
1,246 دلار 16:12:25
1,245.9 دلار 16:11:14
1,246 دلار 16:10:22
1,246.1 دلار 16:09:16
1,246.4 دلار 16:07:16
1,246.2 دلار 16:05:23
1,246.1 دلار 16:04:14
1,245.9 دلار 16:01:15
1,245.8 دلار 16:00:29
1,245.5 دلار 15:59:24
1,245 دلار 15:58:22
1,244.7 دلار 15:56:15
1,244.6 دلار 15:53:15
1,244.5 دلار 15:52:14
1,244.6 دلار 15:51:19
1,244.7 دلار 15:50:16
1,244.8 دلار 15:49:17
1,244.5 دلار 15:47:25
1,244.4 دلار 15:46:15
1,244.3 دلار 15:45:20
1,244.4 دلار 15:43:25
1,244.6 دلار 15:42:15
1,244.4 دلار 15:40:17
1,244.3 دلار 15:39:28
1,244.6 دلار 15:37:15
1,244.7 دلار 15:36:25
1,244.4 دلار 15:35:16
1,244.3 دلار 15:33:26
1,244.6 دلار 15:32:16
1,244.8 دلار 15:31:14
1,244.9 دلار 15:30:22
1,244.8 دلار 15:29:15
1,244.6 دلار 15:28:15
1,244.8 دلار 15:27:14
1,245 دلار 15:26:27
1,244.7 دلار 15:25:21
1,244.8 دلار 15:23:16
1,244.5 دلار 15:22:16
1,244.4 دلار 15:21:16
1,244.6 دلار 15:17:14
1,244.8 دلار 15:16:15
1,244.6 دلار 15:15:16
1,244.5 دلار 15:14:13
1,244.4 دلار 15:10:17
1,244.5 دلار 15:09:13
1,244.4 دلار 15:05:19
1,244.3 دلار 15:04:14
1,244.6 دلار 15:03:24
1,244.5 دلار 15:02:18
1,244.7 دلار 15:01:14
1,244.8 دلار 15:00:29
1,244.9 دلار 14:59:19
1,245 دلار 14:58:15
1,244.8 دلار 14:56:17
1,245 دلار 14:55:16
1,244.9 دلار 14:54:23
1,244.8 دلار 14:53:14
1,244.9 دلار 14:51:21
1,245.1 دلار 14:50:17
1,245 دلار 14:49:14
1,244.9 دلار 14:47:15
1,244.8 دلار 14:46:21
1,245 دلار 14:45:22
1,244.9 دلار 14:42:18
1,244.8 دلار 14:38:16
1,244.7 دلار 14:37:24
1,244.9 دلار 14:36:16
1,245.1 دلار 14:35:17
1,245 دلار 14:33:18
1,244.9 دلار 14:31:15
1,244.6 دلار 14:30:17
1,244.8 دلار 14:29:17
1,245 دلار 14:28:19
1,244.8 دلار 14:27:14
1,244.9 دلار 14:26:24
1,244.7 دلار 14:24:15
1,244.4 دلار 14:23:16
1,244.5 دلار 14:22:15
1,244.7 دلار 14:20:24
1,244.4 دلار 14:19:15
1,244.3 دلار 14:18:14
1,244.5 دلار 14:16:16
1,244.4 دلار 14:15:18
1,244.3 دلار 14:14:14
1,244.2 دلار 14:13:15
1,243.9 دلار 14:11:26
1,244.1 دلار 14:10:37
1,244.2 دلار 14:08:15
1,244 دلار 14:07:18
1,244.2 دلار 14:06:15
1,244 دلار 14:04:16
1,244.1 دلار 14:03:25
1,244.3 دلار 14:02:14
1,244.4 دلار 14:01:13
1,244.3 دلار 14:00:19
1,243.9 دلار 13:57:13
1,244 دلار 13:53:17
1,244.1 دلار 13:52:14
1,244.2 دلار 13:51:16
1,244.4 دلار 13:50:25
1,244.1 دلار 13:48:18
1,243.9 دلار 13:46:15
1,243.5 دلار 13:43:13
1,243.3 دلار 13:42:15
1,243.4 دلار 13:40:24
1,243.5 دلار 13:38:15
1,243.3 دلار 13:37:14
1,243.1 دلار 13:36:15
1,243.3 دلار 13:35:15
1,243.2 دلار 13:34:15
1,243.4 دلار 13:33:16
1,243.1 دلار 13:32:16
1,243.4 دلار 13:31:15
1,243.3 دلار 13:30:16
1,243.4 دلار 13:29:16
1,243.6 دلار 13:28:15
1,243.4 دلار 13:25:15
1,243.5 دلار 13:24:19
1,243.2 دلار 13:23:15
1,243 دلار 13:22:14
1,243.1 دلار 13:21:13
1,243.3 دلار 13:20:26
1,243.2 دلار 13:19:15
1,243.4 دلار 13:18:25
1,243.7 دلار 13:17:16
1,243.8 دلار 13:16:15
1,243.3 دلار 13:15:17
1,243.5 دلار 13:14:15
1,243.3 دلار 13:12:21
1,243.2 دلار 13:11:16
1,243 دلار 13:09:14
1,243.2 دلار 13:07:25
1,243 دلار 13:06:26
1,243.1 دلار 13:05:16
1,242.7 دلار 13:03:14
1,242.3 دلار 13:02:19
1,242.2 دلار 13:00:17
1,242.4 دلار 12:59:16
1,242.3 دلار 12:58:20
1,242.2 دلار 12:57:13
1,241.9 دلار 12:56:22
1,241.5 دلار 12:55:16
1,241.4 دلار 12:54:14
1,241.7 دلار 12:52:24
1,241.9 دلار 12:51:15
1,242.1 دلار 12:49:14
1,242.5 دلار 12:48:15
1,242.8 دلار 12:47:15
1,243 دلار 12:46:15
1,242.9 دلار 12:45:32
1,242.8 دلار 12:44:29
1,242.5 دلار 12:43:14
1,243 دلار 12:42:16
1,243.2 دلار 12:41:22
1,243.6 دلار 12:40:18
1,243.7 دلار 12:39:14
1,243.9 دلار 12:37:24
1,244.3 دلار 12:35:21
1,244.2 دلار 12:33:15
1,244.6 دلار 12:32:16
1,244.4 دلار 12:31:14
1,244.5 دلار 12:30:17
1,244.6 دلار 12:29:24
1,244.5 دلار 12:28:27
1,244.4 دلار 12:27:13
1,244.6 دلار 12:24:21
1,244.8 دلار 12:21:20
1,244.9 دلار 12:20:15
1,244.6 دلار 12:19:15
1,244.7 دلار 12:18:14
1,244.8 دلار 12:17:15
1,244.9 دلار 12:16:13
1,244.8 دلار 12:14:15
1,245 دلار 12:13:16
1,244.9 دلار 12:12:14
1,245.1 دلار 12:10:16
1,245.2 دلار 12:08:14
1,245.1 دلار 12:07:17
1,245 دلار 12:06:22
1,245.1 دلار 12:05:17
1,244.7 دلار 12:04:14
1,244.6 دلار 12:03:15
1,244.5 دلار 12:02:15
1,244.6 دلار 12:01:15
1,244.7 دلار 12:00:19
1,244.9 دلار 11:59:23
1,244.6 دلار 11:58:16
1,244.3 دلار 11:57:14
1,244 دلار 11:55:15
1,243.8 دلار 11:53:14
1,243.9 دلار 11:52:15
1,243.8 دلار 11:51:15
1,243.9 دلار 11:50:20
1,243.8 دلار 11:49:16
1,243.6 دلار 11:48:16
1,243.4 دلار 11:47:14
1,243.7 دلار 11:46:13
1,243.8 دلار 11:45:16
1,243.7 دلار 11:42:13
1,243.4 دلار 11:40:15
1,243.3 دلار 11:39:25
1,243.4 دلار 11:38:14
1,243.2 دلار 11:37:22
1,243.4 دلار 11:36:14
1,243 دلار 11:35:16
1,243.1 دلار 11:33:19
1,242.9 دلار 11:31:14
1,243.1 دلار 11:30:18
1,243.2 دلار 11:29:25
1,243 دلار 11:28:22
1,242.9 دلار 11:27:14
1,242.8 دلار 11:25:14
1,243 دلار 11:24:15
1,243.1 دلار 11:23:15
1,243 دلار 11:19:19
1,242.9 دلار 11:18:16
1,242.8 دلار 11:17:15
1,242.9 دلار 11:16:14
1,243.1 دلار 11:13:16
1,243 دلار 11:12:13
1,243.1 دلار 11:11:14
1,243.2 دلار 11:10:17
1,243.1 دلار 11:09:16
1,243.2 دلار 11:08:15
1,242.9 دلار 11:06:14
1,242.8 دلار 11:04:14
1,242.7 دلار 11:03:28
1,242.8 دلار 11:01:24
1,242.9 دلار 11:00:17
1,242.7 دلار 10:59:15
1,242.9 دلار 10:58:15
1,243.3 دلار 10:57:14
1,243.5 دلار 10:56:15
1,243.4 دلار 10:55:16
1,243.6 دلار 10:53:15
1,243.7 دلار 10:49:16
1,243.6 دلار 10:48:21
1,243.4 دلار 10:47:18
1,243.3 دلار 10:43:13
1,243.2 دلار 10:42:23
1,243.3 دلار 10:41:18
1,243.2 دلار 10:40:16
1,243 دلار 10:38:16
1,243.2 دلار 10:36:13
1,243.4 دلار 10:35:16
1,243.3 دلار 10:34:15
1,243.1 دلار 10:33:15
1,242.9 دلار 10:29:14
1,243 دلار 10:28:15
1,243.1 دلار 10:27:13
1,243.2 دلار 10:26:15
1,243.3 دلار 10:24:14
1,243.2 دلار 10:23:14
1,243.1 دلار 10:22:15
1,243.3 دلار 10:20:15
1,243.5 دلار 10:18:15
1,243.7 دلار 10:15:16
1,243.8 دلار 10:14:15
1,243.7 دلار 10:13:14
1,243.8 دلار 10:11:23
1,243.7 دلار 10:10:17
1,243.8 دلار 10:07:13
1,243.6 دلار 10:04:16
1,243.5 دلار 10:03:13
1,243.8 دلار 10:02:17
1,244.1 دلار 10:00:16
1,244 دلار 9:59:21
1,244.2 دلار 9:58:14
1,244.3 دلار 9:56:14
1,244.5 دلار 9:54:14
1,244.4 دلار 9:53:20
1,244.6 دلار 9:52:14
1,244.5 دلار 9:50:17
1,244.4 دلار 9:49:15
1,244.5 دلار 9:48:26
1,244.4 دلار 9:45:19
1,244.3 دلار 9:44:23
1,244.4 دلار 9:43:21
1,244.6 دلار 9:42:19
1,244.5 دلار 9:37:15
1,244.4 دلار 9:36:15
1,244.5 دلار 9:34:15
1,244.3 دلار 9:33:15
1,244.4 دلار 9:32:14
1,244.5 دلار 9:31:15
1,244.4 دلار 9:30:19
1,244.3 دلار 9:28:16
1,244.1 دلار 9:27:14
1,244.2 دلار 9:25:18
1,244 دلار 9:24:15
1,243.9 دلار 9:19:13
1,243.8 دلار 9:18:16
1,243.9 دلار 9:17:15
1,244.1 دلار 9:16:24
1,244.3 دلار 9:15:15
1,244.2 دلار 9:14:24
1,244.3 دلار 9:13:15
1,244.2 دلار 9:10:19
1,244.4 دلار 9:07:14
1,244.3 دلار 9:06:15
1,244.4 دلار 9:05:15
1,244.3 دلار 9:04:14
1,244.4 دلار 9:03:15
1,244.3 دلار 9:01:15
1,244.4 دلار 9:00:18
1,244.5 دلار 8:59:15
1,244.4 دلار 8:54:17
1,244.3 دلار 8:53:23
1,244.4 دلار 8:37:20
1,244.3 دلار 8:36:20
1,244.2 دلار 8:35:20
1,244.3 دلار 8:33:14
1,244.5 دلار 8:31:14
1,244.4 دلار 8:27:15
1,244.5 دلار 8:25:14
1,244.4 دلار 8:23:14
1,244.6 دلار 8:21:13
1,244.5 دلار 8:19:20
1,244.6 دلار 8:18:15
1,244.5 دلار 8:16:15
1,244.4 دلار 8:13:13
1,244.3 دلار 8:12:16
1,244.4 دلار 8:11:21
1,244.3 دلار 8:10:15
1,244.5 دلار 8:09:14
1,244.4 دلار 8:08:13
1,244.2 دلار 8:07:17
1,244.3 دلار 8:05:15
1,244.4 دلار 8:03:14
1,244.3 دلار 8:01:16
1,244.2 دلار 8:00:17
1,244.1 دلار 7:59:15
1,244.2 دلار 7:58:15
1,244.4 دلار 7:57:16
1,244.3 دلار 7:56:20
1,244.1 دلار 7:55:16
1,243.9 دلار 7:54:13
1,243.8 دلار 7:53:16
1,243.9 دلار 7:52:26
1,244 دلار 7:51:16
1,243.9 دلار 7:50:16
1,243.8 دلار 7:49:15
1,244.1 دلار 7:44:14
1,244 دلار 7:42:13
1,243.8 دلار 7:40:25
1,243.7 دلار 7:38:15
1,243.6 دلار 7:37:14
1,243.7 دلار 7:33:15
1,243.5 دلار 7:32:14
1,243.7 دلار 7:30:30
1,243.6 دلار 7:28:19
1,243.5 دلار 7:27:19
1,243.8 دلار 7:26:15
1,243.7 دلار 7:19:15
1,243.6 دلار 7:18:14
1,243.5 دلار 7:17:27
1,243.6 دلار 7:16:19
1,243.8 دلار 7:11:14
1,243.7 دلار 7:10:17
1,243.6 دلار 7:08:16
1,243.5 دلار 7:07:23
1,243.2 دلار 7:06:16
1,243.3 دلار 7:04:14
1,243.6 دلار 7:03:14
1,243.5 دلار 7:02:24
1,243.9 دلار 6:57:23
1,244 دلار 6:56:13
1,244.1 دلار 6:55:14
1,244.3 دلار 6:54:15
1,244.4 دلار 6:51:14
1,244.3 دلار 6:50:15
1,244.4 دلار 6:49:15
1,244.3 دلار 6:48:15
1,244.6 دلار 6:47:14
1,244.5 دلار 6:43:17
1,244.4 دلار 6:41:24
1,244.3 دلار 6:39:14
1,244.4 دلار 6:38:15
1,244.5 دلار 6:36:26
1,244.6 دلار 6:33:13
1,244.5 دلار 6:32:14
1,244.1 دلار 6:31:14
1,244.2 دلار 6:29:23
1,244.1 دلار 6:28:14
1,244.2 دلار 6:26:24
1,244.3 دلار 6:25:17
1,244 دلار 6:23:19
1,244.1 دلار 6:22:15
1,244.2 دلار 6:19:14
1,244.3 دلار 6:18:16
1,244.1 دلار 6:17:23
1,244 دلار 6:16:14
1,244.2 دلار 6:15:15
1,244.3 دلار 6:14:23
1,244.4 دلار 6:12:14
1,244.5 دلار 6:11:20
1,244.4 دلار 6:09:14
1,244.3 دلار 6:07:14
1,244.4 دلار 6:06:20
1,244.3 دلار 6:05:14
1,244.4 دلار 6:04:25
1,244.2 دلار 6:03:14
1,244 دلار 6:02:15
1,243.9 دلار 6:01:14
1,244 دلار 6:00:17
1,243.9 دلار 5:59:13
1,244 دلار 5:58:15
1,244.4 دلار 5:57:14
1,244.3 دلار 5:55:20
1,244.2 دلار 5:54:14
1,244.3 دلار 5:52:15
1,244.4 دلار 5:50:15
1,244.7 دلار 5:49:14
1,244.4 دلار 5:47:15
1,244.3 دلار 5:45:15
1,244.9 دلار 5:44:21
1,244.7 دلار 5:43:16
1,244.8 دلار 5:42:23
1,244.6 دلار 5:40:16
1,244.4 دلار 5:38:15
1,244 دلار 5:37:14
1,243.9 دلار 5:36:15
1,244 دلار 5:33:15
1,243.9 دلار 5:31:25
1,244.6 دلار 5:30:28
1,244.5 دلار 5:29:17
1,244.4 دلار 5:28:15
1,244.6 دلار 5:27:14
1,244.4 دلار 5:26:14
1,244.6 دلار 5:25:14
1,244.9 دلار 5:24:14
1,245 دلار 5:23:17
1,244.8 دلار 5:21:14
1,244.7 دلار 5:18:14
1,244.9 دلار 5:17:13
1,245 دلار 5:16:17
1,245.1 دلار 5:15:14
1,245.4 دلار 5:14:23
1,245.2 دلار 5:12:15
1,245.3 دلار 5:11:15
1,245.2 دلار 5:10:31
1,245.1 دلار 5:06:16
1,245.3 دلار 5:05:15
1,245.2 دلار 5:04:15
1,244.9 دلار 5:00:27
1,245.4 دلار 4:59:16
1,245.3 دلار 4:58:14
1,245.2 دلار 4:57:15
1,245.1 دلار 4:56:15
1,245.4 دلار 4:55:14
1,245.8 دلار 4:54:14
1,245.7 دلار 4:53:13
1,245.4 دلار 4:51:27
1,245.3 دلار 4:50:15
1,245.6 دلار 4:49:23
1,245.8 دلار 4:48:14
1,246.3 دلار 4:47:18
1,246.4 دلار 4:46:15
1,246.2 دلار 4:45:13
1,246.1 دلار 4:44:16
1,246.3 دلار 4:42:15
1,246.4 دلار 4:41:14
1,246.5 دلار 4:40:15
1,246.7 دلار 4:38:15
1,246.9 دلار 4:35:18
1,247.1 دلار 4:33:18
1,246.9 دلار 4:32:13
1,246.4 دلار 4:31:14
1,246.3 دلار 4:29:14
1,246.1 دلار 4:27:13
1,246 دلار 4:26:16
1,246.1 دلار 4:25:19
1,246.3 دلار 4:24:23
1,246.1 دلار 4:23:15
1,246 دلار 4:22:24
1,246.1 دلار 4:19:14
1,246.2 دلار 4:17:24
1,246.3 دلار 4:16:13
1,246.1 دلار 4:15:14
1,246.3 دلار 4:14:15
1,246.2 دلار 4:13:17
1,246 دلار 4:12:14
1,245.9 دلار 4:11:13
1,246.1 دلار 4:09:18
1,246 دلار 4:08:16
1,246.1 دلار 4:07:16
1,246 دلار 4:06:15
1,245.8 دلار 4:04:25
1,245.9 دلار 4:03:16
1,246 دلار 4:02:16
1,245.9 دلار 4:01:15
1,246 دلار 4:00:18
1,245.9 دلار 3:59:24
1,245.8 دلار 3:58:18
1,246 دلار 3:56:15
1,246.1 دلار 3:55:19
1,246.2 دلار 3:54:15
1,245.9 دلار 3:53:14
1,246.1 دلار 3:52:15
1,245.9 دلار 3:51:15
1,246 دلار 3:50:17
1,245.9 دلار 3:49:29
1,246 دلار 3:47:16
1,246.1 دلار 3:46:15
1,246.2 دلار 3:45:22
1,246.1 دلار 3:44:17
1,245.7 دلار 3:43:23
1,245.2 دلار 3:42:18
1,245.3 دلار 3:41:18
1,245.2 دلار 3:40:16
1,245.3 دلار 3:37:15
1,245.5 دلار 3:36:16
1,245.4 دلار 3:32:15
1,245.2 دلار 3:31:17
1,245.4 دلار 3:30:16
1,245.6 دلار 3:26:22
1,245.3 دلار 3:23:15
1,245.5 دلار 3:22:19
1,245.7 دلار 3:21:15
1,245.5 دلار 3:20:15
1,245.3 دلار 3:19:31
1,245.1 دلار 3:18:19
1,245.2 دلار 3:17:22
1,245.1 دلار 3:16:14
1,245.3 دلار 3:15:13
1,245.4 دلار 3:14:19
1,245.5 دلار 3:11:14
1,245.3 دلار 3:07:23
1,245 دلار 3:06:26
1,245.1 دلار 3:04:30
1,245.2 دلار 3:01:22
1,245.4 دلار 3:00:32
1,245.7 دلار 2:58:18
1,246.3 دلار 2:57:20
1,246.2 دلار 2:55:15
1,246 دلار 2:53:16
1,245.8 دلار 2:51:15
1,245.7 دلار 2:50:22
1,245.8 دلار 2:49:16
1,245.4 دلار 2:48:27
1,245.6 دلار 2:47:17
1,245.4 دلار 2:46:26
1,245.3 دلار 2:43:19
1,245.2 دلار 2:42:24
1,245.3 دلار 2:41:24
1,245.2 دلار 2:40:16
1,245.3 دلار 2:39:16
1,245 دلار 2:35:21
1,244.8 دلار 2:34:17
1,245 دلار 2:33:21
1,245.3 دلار 2:32:34
1,245.9 دلار 2:31:20
1,245.6 دلار 1:31:14
1,245.8 دلار 1:30:21
1,245.9 دلار 1:27:19
1,245.8 دلار 1:26:15
1,246 دلار 1:24:18
1,245.7 دلار 1:23:18
1,245.9 دلار 1:22:18
1,245.7 دلار 1:21:26
1,246.1 دلار 1:20:22
1,246 دلار 1:19:15
1,246.1 دلار 1:16:24
1,246 دلار 1:14:31
1,245.7 دلار 1:13:26
1,245.8 دلار 1:12:15
1,246.1 دلار 1:11:28
1,246 دلار 1:09:15
1,246.1 دلار 1:07:15
1,246 دلار 1:06:20
1,245.9 دلار 1:05:26
1,246 دلار 1:04:34
1,246.1 دلار 1:03:15
1,246.2 دلار 1:02:20
1,246.3 دلار 1:01:18
1,246.7 دلار 1:00:20
1,246.6 دلار 0:58:16
1,246.5 دلار 0:56:32
1,246.7 دلار 0:54:17
1,246.8 دلار 0:53:16
1,246.7 دلار 0:52:15
1,246.8 دلار 0:51:16
1,246.9 دلار 0:50:23
1,247 دلار 0:49:16
1,247.1 دلار 0:48:19
1,247.2 دلار 0:47:25
1,247.1 دلار 0:42:15
1,247.3 دلار 0:41:15
1,247.2 دلار 0:39:15
1,247 دلار 0:38:16
1,246.9 دلار 0:37:13
1,247.1 دلار 0:36:27
1,247 دلار 0:34:15
1,246.7 دلار 0:33:18
1,247.4 دلار 0:27:16
1,247.6 دلار 0:26:17
1,247.7 دلار 0:25:15
1,248.3 دلار 0:24:25
1,248.2 دلار 0:23:13
1,248.1 دلار 0:22:14
1,247.7 دلار 0:21:20
1,247.8 دلار 0:20:15
1,247.9 دلار 0:19:28
1,248.1 دلار 0:17:16
1,248.3 دلار 0:16:16
1,248.8 دلار 0:14:20
1,247.9 دلار 0:13:15
1,248 دلار 0:12:15
1,247.9 دلار 0:11:25
1,248.3 دلار 0:09:18
1,248.2 دلار 0:08:22
1,248.1 دلار 0:07:19
1,248 دلار 0:04:14
1,247.9 دلار 0:03:15
1,247.6 دلار 0:02:15
1,247.1 دلار 0:00:24

مثقال

 • نرخ فعلی : 5,020,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,020,000
 • پایین ترین قیمت روز : 4,996,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 5,020,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,158,950
 • بالاترین قیمت روز : 1,158,950
 • پایین ترین قیمت روز : 1,153,410
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,158,950
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,545,250
 • بالاترین قیمت روز : 1,545,250
 • پایین ترین قیمت روز : 1,537,860
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,545,250
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 70.73 1.30 1.55 0.06 25.95 14.75 6.23 0.53

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 16.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,213 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 33.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,222 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 24.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.01%