صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,264.70 (0.08%) 1.00 1,262.20 1,265.20 ۸:۳۵
مثقال 5,095,000 (0%) 0 5,093,000 5,102,500 ۵ اردیبهشت
گرم ۱۸ 1,176,260 (0%) 0 1,175,800 1,177,990 ۵ اردیبهشت
گرم ۲۴ 1,568,330 (0%) 0 1,567,720 1,570,640 ۵ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1264.70 1.0000 0.0800 1265.20 1262.20 ۸:۳۵
گرم 40.66 0.0322 0.0026 40.68 40.58 ۸:۳۵
کیلوگرم 40661.02 32.1507 2.5721 40677.09 40580.64 ۸:۳۵
تولا 474.26 0.3750 0.0300 474.45 473.33 ۸:۳۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.69 0.0000 0.0000 17.74 17.66 ۸:۳۵
گرم 0.57 0.0000 0.0000 0.57 0.57 ۸:۳۵
کیلوگرم 568.75 0.0000 0.0000 570.35 567.78 ۸:۳۵
تولا 6.63 0.0000 0.0000 6.65 6.62 ۸:۳۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 957.00 0.0000 0.0000 959.00 955.00 ۸:۳۳
گرم 30.77 0.0000 0.0000 30.83 30.70 ۸:۳۳
کیلوگرم 30768.24 0.0000 0.0000 30832.54 30703.94 ۸:۳۳
تولا 358.88 0.0000 0.0000 359.63 358.13 ۸:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 804.00 2.0000 0.2500 805.00 802.00 ۸:۱۰
گرم 25.85 0.0643 0.0080 25.88 25.78 ۸:۱۰
کیلوگرم 25849.18 64.3014 8.0377 25881.33 25784.88 ۸:۱۰
تولا 301.50 0.7500 0.0938 301.88 300.75 ۸:۱۰

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,264.70
 • بالاترین قیمت روز : 1,265.20
 • پایین ترین قیمت روز : 1,262.20
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,263.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 1,263.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
1,264.7 دلار 8:35:14
1,264.8 دلار 8:32:15
1,264.9 دلار 8:30:17
1,264.8 دلار 8:29:13
1,264.7 دلار 8:26:19
1,264.8 دلار 8:25:14
1,264.7 دلار 8:24:15
1,264.6 دلار 8:22:14
1,264.7 دلار 8:19:15
1,264.8 دلار 8:16:14
1,264.7 دلار 8:11:14
1,264.6 دلار 8:09:15
1,264.7 دلار 8:06:16
1,264.6 دلار 8:05:16
1,264.7 دلار 8:04:19
1,264.6 دلار 8:03:15
1,264.7 دلار 8:02:14
1,264.6 دلار 8:01:15
1,264.8 دلار 8:00:17
1,264.7 دلار 7:55:14
1,264.6 دلار 7:54:19
1,264.7 دلار 7:51:18
1,264.6 دلار 7:50:21
1,264.7 دلار 7:49:14
1,264.6 دلار 7:48:20
1,264.7 دلار 7:46:16
1,264.6 دلار 7:41:14
1,264.5 دلار 7:37:13
1,264.6 دلار 7:35:14
1,264.8 دلار 7:33:14
1,264.7 دلار 7:32:14
1,264.9 دلار 7:30:17
1,265 دلار 7:29:14
1,264.9 دلار 7:28:14
1,264.7 دلار 7:25:14
1,264.8 دلار 7:22:18
1,264.7 دلار 7:20:15
1,264.6 دلار 7:18:19
1,264.8 دلار 7:17:17
1,264.7 دلار 7:16:15
1,264.5 دلار 7:14:14
1,264.6 دلار 7:13:14
1,264.7 دلار 7:11:15
1,264.8 دلار 7:10:14
1,264.9 دلار 7:08:13
1,264.8 دلار 7:07:14
1,265.1 دلار 7:06:14
1,265 دلار 7:05:15
1,264.8 دلار 7:02:13
1,264.9 دلار 7:01:13
1,264.8 دلار 7:00:17
1,264.7 دلار 6:59:14
1,264.8 دلار 6:55:14
1,264.9 دلار 6:54:14
1,264.6 دلار 6:53:15
1,264.7 دلار 6:52:14
1,264.5 دلار 6:50:15
1,264.9 دلار 6:44:15
1,264.8 دلار 6:42:14
1,264.9 دلار 6:41:16
1,264.7 دلار 6:40:15
1,264.9 دلار 6:39:14
1,264.8 دلار 6:34:15
1,264.6 دلار 6:32:14
1,264.5 دلار 6:31:27
1,264.3 دلار 6:29:14
1,264.5 دلار 6:28:17
1,264.6 دلار 6:27:14
1,264.7 دلار 6:25:19
1,264.6 دلار 6:24:21
1,264.9 دلار 6:23:14
1,265 دلار 6:21:14
1,265.2 دلار 6:20:22
1,264.7 دلار 6:19:15
1,264.5 دلار 6:17:14
1,264.4 دلار 6:16:14
1,264.5 دلار 6:15:24
1,264.4 دلار 6:14:19
1,264.6 دلار 6:13:34
1,264.5 دلار 6:11:19
1,264.4 دلار 6:10:17
1,264.3 دلار 6:09:14
1,264.4 دلار 6:05:19
1,264.6 دلار 6:04:34
1,264.4 دلار 6:03:13
1,264.6 دلار 6:02:14
1,264.4 دلار 6:01:13
1,264.5 دلار 6:00:17
1,264.2 دلار 5:58:17
1,264.4 دلار 5:57:14
1,264.5 دلار 5:56:16
1,264.6 دلار 5:55:14
1,264.7 دلار 5:53:20
1,264.8 دلار 5:52:13
1,264.5 دلار 5:51:14
1,264.6 دلار 5:50:16
1,264.4 دلار 5:49:14
1,264.3 دلار 5:48:14
1,264.4 دلار 5:45:22
1,264.1 دلار 5:44:16
1,263.6 دلار 5:40:22
1,263.7 دلار 5:39:14
1,263.5 دلار 5:38:23
1,263.4 دلار 5:37:19
1,263.6 دلار 5:36:27
1,263.7 دلار 5:34:23
1,263.3 دلار 5:32:13
1,262.7 دلار 5:30:18
1,262.6 دلار 5:29:18
1,262.5 دلار 5:28:13
1,262.2 دلار 5:25:16
1,262.5 دلار 5:24:14
1,262.6 دلار 5:23:13
1,262.9 دلار 5:22:15
1,262.7 دلار 5:21:17
1,262.6 دلار 5:20:17
1,262.4 دلار 5:19:14
1,262.7 دلار 5:18:17
1,262.6 دلار 5:17:17
1,262.7 دلار 5:16:14
1,262.5 دلار 5:15:14
1,262.6 دلار 5:14:16
1,262.3 دلار 5:13:14
1,262.5 دلار 5:12:14
1,262.2 دلار 5:10:15
1,262.7 دلار 5:07:24
1,262.5 دلار 5:06:16
1,262.3 دلار 5:04:16
1,262.2 دلار 5:01:14
1,262.4 دلار 4:58:15
1,262.5 دلار 4:54:13
1,262.8 دلار 4:52:15
1,263 دلار 4:51:26
1,262.9 دلار 4:49:16
1,262.6 دلار 4:48:16
1,262.7 دلار 4:47:13
1,262.8 دلار 4:46:16
1,262.9 دلار 4:44:14
1,263.1 دلار 4:42:16
1,263.3 دلار 4:41:13
1,263.7 دلار 4:40:17
1,263.5 دلار 4:39:19
1,263.6 دلار 4:36:15
1,264 دلار 4:35:14
1,264.2 دلار 4:33:14
1,264.4 دلار 4:32:13
1,264.2 دلار 4:31:20
1,264.3 دلار 4:30:17
1,264.5 دلار 4:29:19
1,264.4 دلار 4:28:14
1,264.3 دلار 4:26:17
1,264.4 دلار 4:24:15
1,264.5 دلار 4:23:13
1,264.3 دلار 4:22:14
1,264.2 دلار 4:17:14
1,264.4 دلار 4:16:14
1,264.1 دلار 4:15:15
1,264.3 دلار 4:14:13
1,264.6 دلار 4:11:15
1,264.8 دلار 4:10:21
1,264.7 دلار 4:09:17
1,264.8 دلار 4:08:15
1,264.9 دلار 4:06:14
1,264.8 دلار 4:03:16
1,264.5 دلار 4:02:21
1,264.6 دلار 4:01:18
1,264.5 دلار 3:59:15
1,264.6 دلار 3:58:14
1,264.5 دلار 3:56:21
1,264.8 دلار 3:55:17
1,264.7 دلار 3:54:14
1,264.5 دلار 3:53:14
1,264.4 دلار 3:52:13
1,263.9 دلار 3:51:15
1,263.8 دلار 3:50:17
1,263.9 دلار 3:47:15
1,264 دلار 3:46:19
1,263.9 دلار 3:45:18
1,263.8 دلار 3:44:14
1,263.6 دلار 3:43:18
1,263.5 دلار 3:42:16
1,263.6 دلار 3:41:14
1,263.7 دلار 3:40:19
1,263.8 دلار 3:39:15
1,264 دلار 3:37:15
1,264.1 دلار 3:31:15
1,264.2 دلار 3:27:15
1,264.1 دلار 3:26:18
1,264 دلار 3:24:14
1,263.9 دلار 3:23:20
1,263.8 دلار 3:22:14
1,263.9 دلار 3:20:21
1,263.8 دلار 3:17:15
1,264 دلار 3:15:13
1,263.9 دلار 3:14:16
1,264.6 دلار 3:13:14
1,264.4 دلار 3:12:17
1,264.5 دلار 3:11:18
1,264.4 دلار 3:10:18
1,264.5 دلار 3:09:15
1,264.4 دلار 3:05:19
1,264.2 دلار 3:02:14
1,264.4 دلار 3:01:15
1,263.8 دلار 2:58:15
1,263.9 دلار 2:57:16
1,263.8 دلار 2:55:14
1,263.9 دلار 2:54:13
1,264 دلار 2:53:15
1,264.1 دلار 2:52:14
1,264.2 دلار 2:51:14
1,264.1 دلار 2:49:15
1,263.9 دلار 2:47:18
1,264.1 دلار 2:46:20
1,264.2 دلار 2:45:17
1,264.3 دلار 2:44:17
1,264.4 دلار 2:43:14
1,264.2 دلار 2:41:14
1,264.4 دلار 2:39:15
1,264.5 دلار 2:38:14
1,264.6 دلار 2:37:14
1,264.5 دلار 2:35:18
1,265 دلار 2:34:14
1,264.5 دلار 2:33:16
1,264.6 دلار 2:32:16
1,265 دلار 1:31:17
1,264.7 دلار 1:30:20
1,264.6 دلار 1:29:14
1,264.5 دلار 1:27:13
1,264.4 دلار 1:26:20
1,264.5 دلار 1:25:14
1,264.4 دلار 1:24:14
1,264.3 دلار 1:20:16
1,264.4 دلار 1:19:16
1,264.3 دلار 1:17:14
1,264.2 دلار 1:15:17
1,264.1 دلار 1:10:15
1,264 دلار 1:08:15
1,263.9 دلار 1:07:16
1,264 دلار 1:02:13
1,264.2 دلار 1:01:13
1,264.3 دلار 1:00:17
1,264.5 دلار 0:59:12
1,264.6 دلار 0:58:14
1,264.5 دلار 0:52:14
1,264.6 دلار 0:51:14
1,264.5 دلار 0:50:16
1,264.6 دلار 0:49:16
1,264.4 دلار 0:46:14
1,264.5 دلار 0:45:14
1,264.3 دلار 0:44:17
1,264.4 دلار 0:43:13
1,264.3 دلار 0:41:18
1,264.4 دلار 0:40:22
1,264.5 دلار 0:38:15
1,264.6 دلار 0:37:14
1,264.5 دلار 0:35:13
1,264.4 دلار 0:34:15
1,264.5 دلار 0:32:14
1,264.7 دلار 0:31:19
1,264.8 دلار 0:29:13
1,264.6 دلار 0:28:15
1,264.4 دلار 0:27:16
1,264.6 دلار 0:26:20
1,264.4 دلار 0:25:16
1,264.3 دلار 0:24:17
1,264.5 دلار 0:23:17
1,264.4 دلار 0:21:14
1,264.5 دلار 0:20:23
1,264.3 دلار 0:19:15
1,264.2 دلار 0:17:20
1,264.3 دلار 0:16:15
1,264.2 دلار 0:15:20
1,264 دلار 0:14:15
1,264.3 دلار 0:13:13
1,264.2 دلار 0:11:13
1,263.8 دلار 0:10:16
1,263.6 دلار 0:08:16
1,263.8 دلار 0:06:16
1,263.9 دلار 0:05:14
1,263.8 دلار 0:04:14
1,264 دلار 0:03:15
1,264.2 دلار 0:02:15
1,263.8 دلار 0:00:27

مثقال

 • نرخ فعلی : 5,095,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,102,500
 • پایین ترین قیمت روز : 5,093,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 5,095,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
5,095,000 ریال 21:30:04
5,094,500 ریال 21:25:54
5,094,000 ریال 21:24:29
5,094,500 ریال 21:20:17
5,095,000 ریال 21:19:41
5,094,500 ریال 21:19:28
5,095,000 ریال 21:18:55
5,094,500 ریال 21:17:54
5,095,000 ریال 21:17:41
5,094,500 ریال 21:16:55
5,095,000 ریال 21:14:42
5,094,500 ریال 21:14:16
5,095,000 ریال 21:12:03
5,094,500 ریال 21:05:42
5,094,000 ریال 21:00:44
5,093,500 ریال 20:59:02
5,094,000 ریال 20:57:28
5,093,500 ریال 20:55:16
5,093,000 ریال 20:55:02
5,093,500 ریال 20:52:53
5,093,000 ریال 20:52:15
5,093,500 ریال 20:51:02
5,094,000 ریال 20:50:29
5,094,500 ریال 20:48:29
5,095,000 ریال 20:47:54
5,094,500 ریال 20:47:28
5,094,000 ریال 20:47:02
5,094,500 ریال 20:46:29
5,094,000 ریال 20:46:03
5,094,500 ریال 20:43:54
5,094,000 ریال 20:43:41
5,094,500 ریال 20:43:28
5,094,000 ریال 20:43:15
5,094,500 ریال 20:42:41
5,095,000 ریال 20:42:28
5,095,500 ریال 20:41:15
5,095,000 ریال 20:40:30
5,095,500 ریال 20:38:55
5,096,000 ریال 20:36:42
5,096,500 ریال 20:34:41
5,097,000 ریال 20:33:29
5,096,500 ریال 20:32:42
5,097,000 ریال 20:31:55
5,096,500 ریال 20:16:02
5,097,000 ریال 20:00:56
5,097,500 ریال 20:00:30
5,097,000 ریال 19:59:27
5,097,500 ریال 19:58:02
5,097,000 ریال 19:54:52
5,096,500 ریال 19:49:40
5,097,000 ریال 19:46:28
5,097,500 ریال 19:45:54
5,097,000 ریال 19:42:41
5,096,500 ریال 19:42:15
5,097,000 ریال 19:40:28
5,096,500 ریال 19:39:53
5,097,000 ریال 19:39:15
5,096,500 ریال 19:38:53
5,097,000 ریال 19:36:53
5,096,500 ریال 19:34:15
5,097,000 ریال 19:34:02
5,096,000 ریال 19:33:53
5,097,000 ریال 19:33:28
5,096,500 ریال 19:32:41
5,096,000 ریال 19:31:55
5,097,000 ریال 19:31:42
5,096,000 ریال 19:31:16
5,097,000 ریال 19:29:27
5,096,000 ریال 19:29:02
5,097,000 ریال 19:27:52
5,096,500 ریال 19:26:52
5,097,000 ریال 19:25:52
5,096,500 ریال 19:20:03
5,097,000 ریال 19:19:15
5,097,500 ریال 19:18:39
5,096,500 ریال 19:18:27
5,097,000 ریال 19:16:53
5,097,500 ریال 19:15:15
5,097,000 ریال 19:07:40
5,097,500 ریال 19:03:52
5,098,000 ریال 18:59:27
5,097,500 ریال 18:58:40
5,098,000 ریال 18:58:02
5,097,500 ریال 18:50:28
5,098,000 ریال 18:49:41
5,097,500 ریال 18:48:39
5,097,000 ریال 18:46:40
5,097,500 ریال 18:45:52
5,097,000 ریال 18:44:02
5,097,500 ریال 18:43:51
5,096,500 ریال 18:43:14
5,097,500 ریال 18:43:02
5,097,000 ریال 18:31:41
5,097,500 ریال 18:28:15
5,098,000 ریال 18:28:02
5,097,500 ریال 18:24:39
5,098,000 ریال 18:24:02
5,097,500 ریال 18:22:27
5,097,000 ریال 18:09:26
5,097,500 ریال 18:05:51
5,098,000 ریال 18:03:51
5,097,500 ریال 18:03:27
5,097,000 ریال 17:54:51
5,096,500 ریال 17:49:40
5,097,000 ریال 17:49:02
5,096,500 ریال 17:48:52
5,097,000 ریال 17:34:14
5,096,500 ریال 17:34:02
5,097,000 ریال 17:33:27
5,096,500 ریال 17:33:14
5,097,000 ریال 17:32:16
5,096,500 ریال 17:30:15
5,097,000 ریال 17:28:40
5,096,500 ریال 17:28:27
5,097,000 ریال 17:27:51
5,096,500 ریال 17:26:51
5,097,000 ریال 17:23:27
5,097,500 ریال 17:20:28
5,098,000 ریال 17:19:51
5,097,500 ریال 17:19:02
5,098,000 ریال 17:17:02
5,097,500 ریال 17:15:39
5,097,000 ریال 17:12:27
5,096,500 ریال 17:11:27
5,097,000 ریال 17:11:15
5,096,000 ریال 17:11:02
5,096,500 ریال 17:10:28
5,097,000 ریال 17:07:40
5,097,500 ریال 17:00:29
5,098,000 ریال 17:00:17
5,097,500 ریال 16:59:39
5,098,000 ریال 16:59:14
5,098,500 ریال 16:58:39
5,098,000 ریال 16:56:03
5,097,500 ریال 16:55:39
5,098,000 ریال 16:54:15
5,098,500 ریال 16:51:51
5,098,000 ریال 16:49:27
5,098,500 ریال 16:36:26
5,099,000 ریال 16:34:52
5,098,500 ریال 16:33:38
5,099,000 ریال 16:26:02
5,098,500 ریال 16:25:38
5,099,000 ریال 16:22:26
5,098,500 ریال 16:11:38
5,099,000 ریال 16:08:37
5,099,500 ریال 15:49:51
5,099,000 ریال 15:42:02
5,099,500 ریال 15:33:14
5,100,000 ریال 15:03:14
5,100,500 ریال 15:02:39
5,100,000 ریال 15:00:03
5,099,500 ریال 14:51:02
5,100,000 ریال 14:27:26
5,099,500 ریال 14:21:13
5,100,000 ریال 14:20:38
5,099,500 ریال 14:06:38
5,099,000 ریال 14:06:02
5,099,500 ریال 14:00:03
5,099,000 ریال 13:59:14
5,099,500 ریال 13:46:02
5,099,000 ریال 13:45:49
5,099,500 ریال 13:42:37
5,100,000 ریال 13:42:02
5,099,500 ریال 13:38:25
5,100,000 ریال 13:37:02
5,099,500 ریال 13:36:49
5,100,000 ریال 13:35:49
5,099,500 ریال 13:35:14
5,100,000 ریال 13:34:25
5,099,500 ریال 13:26:02
5,100,000 ریال 13:22:48
5,099,500 ریال 13:22:14
5,100,000 ریال 13:21:25
5,099,500 ریال 13:20:26
5,100,000 ریال 13:07:25
5,099,500 ریال 12:59:14
5,100,000 ریال 12:54:37
5,099,500 ریال 12:54:02
5,100,000 ریال 12:52:14
5,099,500 ریال 12:43:02
5,100,000 ریال 12:42:26
5,099,500 ریال 12:38:48
5,099,000 ریال 12:38:02
5,099,500 ریال 12:37:37
5,099,000 ریال 12:36:49
5,099,500 ریال 12:36:26
5,099,000 ریال 12:35:48
5,099,500 ریال 12:35:13
5,100,000 ریال 12:31:48
5,100,500 ریال 12:31:13
5,100,000 ریال 12:27:02
5,100,500 ریال 12:26:47
5,100,000 ریال 12:18:25
5,099,500 ریال 12:18:02
5,100,000 ریال 12:01:01
5,100,500 ریال 11:53:01
5,100,000 ریال 11:52:01
5,100,500 ریال 11:46:34
5,100,000 ریال 11:44:45
5,100,500 ریال 11:40:02
5,100,000 ریال 11:39:13
5,100,500 ریال 11:37:23
5,100,000 ریال 11:37:12
5,100,500 ریال 11:31:46
5,100,000 ریال 11:30:36
5,099,500 ریال 11:30:14
5,100,000 ریال 11:30:02
5,099,500 ریال 11:29:45
5,100,000 ریال 11:29:13
5,099,500 ریال 11:26:35
5,100,000 ریال 11:25:13
5,099,500 ریال 11:21:34
5,100,500 ریال 11:20:14
5,098,500 ریال 11:19:01
5,102,500 ریال 10:00:03

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,176,260
 • بالاترین قیمت روز : 1,177,990
 • پایین ترین قیمت روز : 1,175,800
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,176,260
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,176,260 ریال 21:30:06
1,176,150 ریال 21:25:56
1,176,030 ریال 21:24:31
1,176,150 ریال 21:20:19
1,176,260 ریال 21:19:43
1,176,150 ریال 21:19:30
1,176,260 ریال 21:18:56
1,176,150 ریال 21:17:56
1,176,260 ریال 21:17:43
1,176,150 ریال 21:16:56
1,176,260 ریال 21:14:44
1,176,150 ریال 21:14:18
1,176,260 ریال 21:12:05
1,176,150 ریال 21:05:44
1,176,030 ریال 21:00:46
1,175,920 ریال 20:59:04
1,176,030 ریال 20:57:30
1,175,920 ریال 20:55:18
1,175,800 ریال 20:55:04
1,175,920 ریال 20:52:55
1,175,800 ریال 20:52:17
1,175,920 ریال 20:51:04
1,176,030 ریال 20:50:31
1,176,150 ریال 20:48:31
1,176,260 ریال 20:47:55
1,176,150 ریال 20:47:30
1,176,030 ریال 20:47:04
1,176,150 ریال 20:46:31
1,176,030 ریال 20:46:05
1,176,150 ریال 20:43:56
1,176,030 ریال 20:43:43
1,176,150 ریال 20:43:30
1,176,030 ریال 20:43:17
1,176,150 ریال 20:42:43
1,176,260 ریال 20:42:30
1,176,380 ریال 20:41:17
1,176,260 ریال 20:40:31
1,176,380 ریال 20:38:56
1,176,490 ریال 20:36:44
1,176,610 ریال 20:34:43
1,176,720 ریال 20:33:30
1,176,610 ریال 20:32:44
1,176,720 ریال 20:31:57
1,176,610 ریال 20:16:04
1,176,720 ریال 20:00:58
1,176,840 ریال 20:00:32
1,176,720 ریال 19:59:29
1,176,840 ریال 19:58:04
1,176,720 ریال 19:54:54
1,176,610 ریال 19:49:42
1,176,720 ریال 19:46:30
1,176,840 ریال 19:45:55
1,176,720 ریال 19:42:42
1,176,610 ریال 19:42:17
1,176,720 ریال 19:40:30
1,176,610 ریال 19:39:54
1,176,720 ریال 19:39:17
1,176,610 ریال 19:38:54
1,176,720 ریال 19:36:55
1,176,610 ریال 19:34:17
1,176,720 ریال 19:34:04
1,176,490 ریال 19:33:54
1,176,720 ریال 19:33:29
1,176,610 ریال 19:32:43
1,176,490 ریال 19:31:56
1,176,720 ریال 19:31:44
1,176,490 ریال 19:31:18
1,176,720 ریال 19:29:29
1,176,490 ریال 19:29:04
1,176,720 ریال 19:27:54
1,176,610 ریال 19:26:54
1,176,720 ریال 19:25:54
1,176,610 ریال 19:20:06
1,176,720 ریال 19:19:17
1,176,840 ریال 19:18:41
1,176,610 ریال 19:18:28
1,176,720 ریال 19:16:55
1,176,840 ریال 19:15:16
1,176,720 ریال 19:07:41
1,176,840 ریال 19:03:54
1,176,950 ریال 18:59:28
1,176,840 ریال 18:58:42
1,176,950 ریال 18:58:04
1,176,840 ریال 18:50:30
1,176,950 ریال 18:49:42
1,176,840 ریال 18:48:41
1,176,720 ریال 18:46:42
1,176,840 ریال 18:45:53
1,176,720 ریال 18:44:04
1,176,840 ریال 18:43:53
1,176,610 ریال 18:43:16
1,176,840 ریال 18:43:03
1,176,720 ریال 18:31:42
1,176,840 ریال 18:28:16
1,176,950 ریال 18:28:04
1,176,840 ریال 18:24:41
1,176,950 ریال 18:24:04
1,176,840 ریال 18:22:28
1,176,720 ریال 18:09:28
1,176,840 ریال 18:05:52
1,176,950 ریال 18:03:53
1,176,840 ریال 18:03:29
1,176,720 ریال 17:54:53
1,176,610 ریال 17:49:41
1,176,720 ریال 17:49:04
1,176,610 ریال 17:48:53
1,176,720 ریال 17:34:16
1,176,610 ریال 17:34:03
1,176,720 ریال 17:33:28
1,176,610 ریال 17:33:16
1,176,720 ریال 17:32:17
1,176,610 ریال 17:30:17
1,176,720 ریال 17:28:41
1,176,610 ریال 17:28:29
1,176,720 ریال 17:27:52
1,176,610 ریال 17:26:52
1,176,720 ریال 17:23:28
1,176,840 ریال 17:20:30
1,176,950 ریال 17:19:52
1,176,840 ریال 17:19:04
1,176,950 ریال 17:17:04
1,176,840 ریال 17:15:40
1,176,720 ریال 17:12:28
1,176,610 ریال 17:11:28
1,176,720 ریال 17:11:16
1,176,490 ریال 17:11:04
1,176,610 ریال 17:10:29
1,176,720 ریال 17:07:41
1,176,840 ریال 17:00:31
1,176,950 ریال 17:00:18
1,176,840 ریال 16:59:40
1,176,950 ریال 16:59:16
1,177,070 ریال 16:58:40
1,176,950 ریال 16:56:05
1,176,840 ریال 16:55:40
1,176,950 ریال 16:54:16
1,177,070 ریال 16:51:52
1,176,950 ریال 16:49:28
1,177,070 ریال 16:36:28
1,177,180 ریال 16:34:53
1,177,070 ریال 16:33:39
1,177,180 ریال 16:26:03
1,177,070 ریال 16:25:39
1,177,180 ریال 16:22:27
1,177,070 ریال 16:11:40
1,177,180 ریال 16:08:39
1,177,300 ریال 15:49:52
1,177,180 ریال 15:42:03
1,177,300 ریال 15:33:15
1,177,420 ریال 15:03:15
1,177,530 ریال 15:02:40
1,177,420 ریال 15:00:05
1,177,300 ریال 14:51:04
1,177,420 ریال 14:27:27
1,177,300 ریال 14:21:14
1,177,420 ریال 14:20:39
1,177,300 ریال 14:06:39
1,177,180 ریال 14:06:03
1,177,300 ریال 14:00:05
1,177,180 ریال 13:59:15
1,177,300 ریال 13:46:03
1,177,180 ریال 13:45:50
1,177,300 ریال 13:42:38
1,177,420 ریال 13:42:03
1,177,300 ریال 13:38:26
1,177,420 ریال 13:37:03
1,177,300 ریال 13:36:50
1,177,420 ریال 13:35:50
1,177,300 ریال 13:35:15
1,177,420 ریال 13:34:26
1,177,300 ریال 13:26:03
1,177,420 ریال 13:22:49
1,177,300 ریال 13:22:15
1,177,420 ریال 13:21:26
1,177,300 ریال 13:20:27
1,177,420 ریال 13:07:26
1,177,300 ریال 12:59:14
1,177,420 ریال 12:54:38
1,177,300 ریال 12:54:03
1,177,420 ریال 12:52:15
1,177,300 ریال 12:43:03
1,177,420 ریال 12:42:27
1,177,300 ریال 12:38:49
1,177,180 ریال 12:38:03
1,177,300 ریال 12:37:38
1,177,180 ریال 12:36:50
1,177,300 ریال 12:36:27
1,177,180 ریال 12:35:49
1,177,300 ریال 12:35:14
1,177,420 ریال 12:31:48
1,177,530 ریال 12:31:14
1,177,420 ریال 12:27:03
1,177,530 ریال 12:26:48
1,177,420 ریال 12:18:26
1,177,300 ریال 12:18:03
1,177,420 ریال 12:01:02
1,177,530 ریال 11:53:02
1,177,420 ریال 11:52:02
1,177,530 ریال 11:46:35
1,177,420 ریال 11:44:46
1,177,530 ریال 11:40:03
1,177,420 ریال 11:39:13
1,177,530 ریال 11:37:24
1,177,420 ریال 11:37:13
1,177,530 ریال 11:31:47
1,177,420 ریال 11:30:36
1,177,300 ریال 11:30:14
1,177,420 ریال 11:30:03
1,177,300 ریال 11:29:46
1,177,420 ریال 11:29:13
1,177,300 ریال 11:26:35
1,177,420 ریال 11:25:13
1,177,300 ریال 11:21:35
1,177,530 ریال 11:20:14
1,177,070 ریال 11:19:02
1,177,990 ریال 10:00:04

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,568,330
 • بالاترین قیمت روز : 1,570,640
 • پایین ترین قیمت روز : 1,567,720
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,568,330
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,568,330 ریال 21:30:07
1,568,180 ریال 21:25:56
1,568,030 ریال 21:24:31
1,568,180 ریال 21:20:19
1,568,330 ریال 21:19:43
1,568,180 ریال 21:19:30
1,568,330 ریال 21:18:56
1,568,180 ریال 21:17:56
1,568,330 ریال 21:17:43
1,568,180 ریال 21:16:57
1,568,330 ریال 21:14:44
1,568,180 ریال 21:14:19
1,568,330 ریال 21:12:05
1,568,180 ریال 21:05:44
1,568,030 ریال 21:00:46
1,567,870 ریال 20:59:04
1,568,030 ریال 20:57:30
1,567,870 ریال 20:55:18
1,567,720 ریال 20:55:05
1,567,870 ریال 20:52:55
1,567,720 ریال 20:52:17
1,567,870 ریال 20:51:05
1,568,030 ریال 20:50:31
1,568,180 ریال 20:48:31
1,568,330 ریال 20:47:56
1,568,180 ریال 20:47:30
1,568,030 ریال 20:47:04
1,568,180 ریال 20:46:31
1,568,030 ریال 20:46:06
1,568,180 ریال 20:43:56
1,568,030 ریال 20:43:43
1,568,180 ریال 20:43:30
1,568,030 ریال 20:43:17
1,568,180 ریال 20:42:43
1,568,330 ریال 20:42:30
1,568,490 ریال 20:41:17
1,568,330 ریال 20:40:32
1,568,490 ریال 20:38:56
1,568,640 ریال 20:36:44
1,568,790 ریال 20:34:43
1,568,950 ریال 20:33:30
1,568,790 ریال 20:32:44
1,568,950 ریال 20:31:57
1,568,790 ریال 20:16:05
1,568,950 ریال 20:00:58
1,569,100 ریال 20:00:32
1,568,950 ریال 19:59:29
1,569,100 ریال 19:58:04
1,568,950 ریال 19:54:54
1,568,790 ریال 19:49:42
1,568,950 ریال 19:46:30
1,569,100 ریال 19:45:56
1,568,950 ریال 19:42:42
1,568,790 ریال 19:42:17
1,568,950 ریال 19:40:30
1,568,790 ریال 19:39:55
1,568,950 ریال 19:39:17
1,568,790 ریال 19:38:55
1,568,950 ریال 19:36:55
1,568,790 ریال 19:34:17
1,568,950 ریال 19:34:04
1,568,640 ریال 19:33:55
1,568,950 ریال 19:33:29
1,568,790 ریال 19:32:43
1,568,640 ریال 19:31:56
1,568,950 ریال 19:31:44
1,568,640 ریال 19:31:18
1,568,950 ریال 19:29:29
1,568,640 ریال 19:29:04
1,568,950 ریال 19:27:54
1,568,790 ریال 19:26:54
1,568,950 ریال 19:25:54
1,568,790 ریال 19:20:06
1,568,950 ریال 19:19:17
1,569,100 ریال 19:18:41
1,568,790 ریال 19:18:29
1,568,950 ریال 19:16:55
1,569,100 ریال 19:15:16
1,568,950 ریال 19:07:41
1,569,100 ریال 19:03:54
1,569,260 ریال 18:59:28
1,569,100 ریال 18:58:42
1,569,260 ریال 18:58:05
1,569,100 ریال 18:50:30
1,569,260 ریال 18:49:42
1,569,100 ریال 18:48:41
1,568,950 ریال 18:46:42
1,569,100 ریال 18:45:53
1,568,950 ریال 18:44:04
1,569,100 ریال 18:43:53
1,568,790 ریال 18:43:16
1,569,100 ریال 18:43:03
1,568,950 ریال 18:31:42
1,569,100 ریال 18:28:17
1,569,260 ریال 18:28:04
1,569,100 ریال 18:24:41
1,569,260 ریال 18:24:04
1,569,100 ریال 18:22:28
1,568,950 ریال 18:09:28
1,569,100 ریال 18:05:52
1,569,260 ریال 18:03:53
1,569,100 ریال 18:03:29
1,568,950 ریال 17:54:53
1,568,790 ریال 17:49:41
1,568,950 ریال 17:49:04
1,568,790 ریال 17:48:53
1,568,950 ریال 17:34:16
1,568,790 ریال 17:34:04
1,568,950 ریال 17:33:28
1,568,790 ریال 17:33:16
1,568,950 ریال 17:32:17
1,568,790 ریال 17:30:17
1,568,950 ریال 17:28:41
1,568,790 ریال 17:28:29
1,568,950 ریال 17:27:52
1,568,790 ریال 17:26:52
1,568,950 ریال 17:23:28
1,569,100 ریال 17:20:30
1,569,260 ریال 17:19:52
1,569,100 ریال 17:19:04
1,569,260 ریال 17:17:04
1,569,100 ریال 17:15:40
1,568,950 ریال 17:12:28
1,568,790 ریال 17:11:28
1,568,950 ریال 17:11:16
1,568,640 ریال 17:11:04
1,568,790 ریال 17:10:29
1,568,950 ریال 17:07:41
1,569,100 ریال 17:00:31
1,569,260 ریال 17:00:18
1,569,100 ریال 16:59:40
1,569,260 ریال 16:59:16
1,569,410 ریال 16:58:40
1,569,260 ریال 16:56:05
1,569,100 ریال 16:55:41
1,569,260 ریال 16:54:16
1,569,410 ریال 16:51:52
1,569,260 ریال 16:49:29
1,569,410 ریال 16:36:28
1,569,560 ریال 16:34:53
1,569,410 ریال 16:33:39
1,569,560 ریال 16:26:03
1,569,410 ریال 16:25:40
1,569,560 ریال 16:22:28
1,569,410 ریال 16:11:40
1,569,560 ریال 16:08:39
1,569,720 ریال 15:49:52
1,569,560 ریال 15:42:03
1,569,720 ریال 15:33:15
1,569,870 ریال 15:03:15
1,570,030 ریال 15:02:40
1,569,870 ریال 15:00:05
1,569,720 ریال 14:51:04
1,569,870 ریال 14:27:27
1,569,720 ریال 14:21:15
1,569,870 ریال 14:20:39
1,569,720 ریال 14:06:39
1,569,560 ریال 14:06:03
1,569,720 ریال 14:00:05
1,569,560 ریال 13:59:15
1,569,720 ریال 13:46:03
1,569,560 ریال 13:45:50
1,569,720 ریال 13:42:38
1,569,870 ریال 13:42:03
1,569,720 ریال 13:38:26
1,569,870 ریال 13:37:03
1,569,720 ریال 13:36:50
1,569,870 ریال 13:35:50
1,569,720 ریال 13:35:15
1,569,870 ریال 13:34:26
1,569,720 ریال 13:26:03
1,569,870 ریال 13:22:49
1,569,720 ریال 13:22:15
1,569,870 ریال 13:21:26
1,569,720 ریال 13:20:27
1,569,870 ریال 13:07:26
1,569,720 ریال 12:59:14
1,569,870 ریال 12:54:38
1,569,720 ریال 12:54:03
1,569,870 ریال 12:52:15
1,569,720 ریال 12:43:03
1,569,870 ریال 12:42:27
1,569,720 ریال 12:38:49
1,569,560 ریال 12:38:03
1,569,720 ریال 12:37:38
1,569,560 ریال 12:36:50
1,569,720 ریال 12:36:27
1,569,560 ریال 12:35:49
1,569,720 ریال 12:35:14
1,569,870 ریال 12:31:49
1,570,030 ریال 12:31:14
1,569,870 ریال 12:27:03
1,570,030 ریال 12:26:48
1,569,870 ریال 12:18:26
1,569,720 ریال 12:18:03
1,569,870 ریال 12:01:02
1,570,030 ریال 11:53:02
1,569,870 ریال 11:52:02
1,570,030 ریال 11:46:35
1,569,870 ریال 11:44:46
1,570,030 ریال 11:40:03
1,569,870 ریال 11:39:13
1,570,030 ریال 11:37:24
1,569,870 ریال 11:37:13
1,570,030 ریال 11:31:47
1,569,870 ریال 11:30:36
1,569,720 ریال 11:30:14
1,569,870 ریال 11:30:03
1,569,720 ریال 11:29:46
1,569,870 ریال 11:29:13
1,569,720 ریال 11:26:35
1,569,870 ریال 11:25:13
1,569,720 ریال 11:21:35
1,570,030 ریال 11:20:14
1,569,410 ریال 11:19:02
1,570,640 ریال 10:00:04

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
معاملات طلا پله آهنی
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:32:18   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:32:15   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:31:24   1396/2/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 510500 00:31:22   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:31:19   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:31:04   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:30:30   1396/2/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 510600 00:30:26   1396/2/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید
آخرین لفظ فروش
آخرین معامله
معاملات سکه سبزه میدان
سکه فردایی خرید 100 تا 1218600 00:31:33   1396/2/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1219000 00:28:46   1396/2/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1218700 00:28:43   1396/2/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1218600 00:28:26   1396/2/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1218600 00:28:22   1396/2/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1218600 00:28:17   1396/2/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1219000 00:28:14   1396/2/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1219000 00:27:19   1396/2/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید
آخرین لفظ فروش
آخرین معامله
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 71.84 1.33 1.58 0.06 25.55 15.34 6.60 0.53

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,253 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,266 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 23.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,220 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 44.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.66%