صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,244.60 (0.45%) 5.60 1,240.40 1,253.60 ۲۰:۲۸
مثقال 5,011,000 (0.05%) 2,500 5,006,000 5,017,000 ۲۰:۲۸
گرم ۱۸ 1,156,870 (0.05%) 580 1,155,710 1,158,250 ۲۰:۲۸
گرم ۲۴ 1,542,480 (0.05%) 770 1,540,940 1,544,320 ۲۰:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده شنبه ای 5,013,500 (0.02%) 1,000 5,008,500 5,019,500 ۲۰:۲۸
آبشده بنکداری 5,016,000 (0.02%) 1,000 5,011,000 5,022,000 ۲۰:۲۸
مثقال / عیار جهانی 4,898,680 (0.24%) 12,000 4,884,110 4,926,130 ۲۰:۲۸
مثقال / حواله جهانی 4,899,330 (0.27%) 13,310 4,885,400 4,930,060 ۲۰:۲۸

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,244.60
 • بالاترین قیمت روز : 1,253.60
 • پایین ترین قیمت روز : 1,240.40
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,250.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.6
جدول نرخ های امروز زمان
1,244.6 دلار 20:28:25
1,244.4 دلار 20:27:24
1,244.5 دلار 20:26:24
1,244.3 دلار 20:25:27
1,244.1 دلار 20:24:24
1,244 دلار 20:23:25
1,244.1 دلار 20:22:29
1,244 دلار 20:18:24
1,244.1 دلار 20:17:25
1,244.6 دلار 20:16:38
1,245 دلار 20:15:28
1,245.4 دلار 20:14:28
1,245.8 دلار 20:13:28
1,245.4 دلار 20:12:26
1,245.2 دلار 20:11:26
1,245.3 دلار 20:09:26
1,245.1 دلار 20:08:26
1,245.2 دلار 20:06:23
1,245.6 دلار 20:05:28
1,246 دلار 20:04:24
1,246.2 دلار 20:03:26
1,245.5 دلار 20:02:25
1,245.1 دلار 20:01:24
1,244.8 دلار 19:58:26
1,244.9 دلار 19:57:23
1,244.7 دلار 19:56:27
1,244.8 دلار 19:55:25
1,245.4 دلار 19:54:22
1,245.2 دلار 19:53:24
1,245.3 دلار 19:52:28
1,245.5 دلار 19:50:30
1,245.4 دلار 19:49:23
1,245.6 دلار 19:48:23
1,244.6 دلار 19:47:26
1,244.8 دلار 19:45:27
1,244.7 دلار 19:44:23
1,244.9 دلار 19:43:25
1,244.6 دلار 19:42:24
1,244.8 دلار 19:40:28
1,245 دلار 19:39:30
1,245.2 دلار 19:38:24
1,245.1 دلار 19:37:28
1,245.4 دلار 19:35:29
1,245.5 دلار 19:34:26
1,245.3 دلار 19:33:25
1,245.2 دلار 19:31:25
1,245.5 دلار 19:30:30
1,245.4 دلار 19:29:25
1,245.1 دلار 19:28:25
1,245.2 دلار 19:26:26
1,244.9 دلار 19:25:27
1,245 دلار 19:24:25
1,245.4 دلار 19:23:25
1,245.6 دلار 19:22:26
1,245.8 دلار 19:21:28
1,245.7 دلار 19:19:24
1,245.6 دلار 19:17:28
1,245.4 دلار 19:16:26
1,245.5 دلار 19:15:28
1,245.4 دلار 19:14:31
1,245.7 دلار 19:13:23
1,245.3 دلار 19:12:31
1,245.5 دلار 19:11:25
1,245.4 دلار 19:10:34
1,245.6 دلار 19:09:25
1,245.8 دلار 19:08:28
1,245.6 دلار 19:07:27
1,245.5 دلار 19:06:26
1,245.8 دلار 19:05:29
1,246.1 دلار 19:04:26
1,246.4 دلار 19:03:28
1,246.2 دلار 19:02:24
1,246.1 دلار 19:01:24
1,246.4 دلار 19:00:35
1,246.2 دلار 18:59:25
1,246.1 دلار 18:57:25
1,247 دلار 18:56:26
1,246.6 دلار 18:55:29
1,246.8 دلار 18:54:35
1,246.9 دلار 18:53:26
1,247.5 دلار 18:52:23
1,247.7 دلار 18:51:27
1,247.6 دلار 18:50:51
1,248 دلار 18:49:24
1,247 دلار 18:48:25
1,246.4 دلار 18:47:34
1,245.1 دلار 18:45:37
1,244.6 دلار 18:44:27
1,244.5 دلار 18:42:28
1,244.3 دلار 18:41:25
1,244.2 دلار 18:40:50
1,244.4 دلار 18:39:30
1,244.6 دلار 18:38:37
1,244.7 دلار 18:37:23
1,244.9 دلار 18:36:24
1,244.2 دلار 18:35:30
1,244.1 دلار 18:33:36
1,243.9 دلار 18:32:35
1,243.5 دلار 18:31:26
1,243.3 دلار 18:29:30
1,243.5 دلار 18:28:41
1,243.3 دلار 18:26:31
1,243.5 دلار 18:25:31
1,243.4 دلار 18:23:30
1,243.3 دلار 18:22:25
1,243.2 دلار 18:21:26
1,243.4 دلار 18:20:27
1,243.2 دلار 18:19:27
1,243 دلار 18:18:25
1,243.1 دلار 18:17:23
1,242.9 دلار 18:16:24
1,242.8 دلار 18:15:27
1,242.5 دلار 18:14:25
1,242.2 دلار 18:13:29
1,241.9 دلار 18:12:27
1,242.2 دلار 18:10:29
1,242.5 دلار 18:09:26
1,242 دلار 18:07:27
1,242.2 دلار 18:06:29
1,241.3 دلار 18:05:28
1,240.9 دلار 18:04:25
1,240.8 دلار 18:03:25
1,240.9 دلار 18:02:25
1,241.3 دلار 18:01:25
1,241.2 دلار 18:00:28
1,241.4 دلار 17:57:26
1,241.5 دلار 17:55:27
1,241.8 دلار 17:54:25
1,241.4 دلار 17:53:27
1,241.5 دلار 17:52:29
1,241.6 دلار 17:51:30
1,241.9 دلار 17:50:27
1,241.6 دلار 17:49:27
1,241.5 دلار 17:48:23
1,241.6 دلار 17:46:28
1,241.7 دلار 17:45:26
1,241.6 دلار 17:44:29
1,241.3 دلار 17:42:31
1,241.2 دلار 17:41:23
1,240.9 دلار 17:40:37
1,240.5 دلار 17:39:26
1,241.1 دلار 17:38:28
1,241.3 دلار 17:37:30
1,240.7 دلار 17:36:24
1,241 دلار 17:35:28
1,240.7 دلار 17:33:25
1,240.4 دلار 17:32:26
1,241 دلار 17:31:28
1,241.6 دلار 17:30:28
1,242.4 دلار 17:29:23
1,242.1 دلار 17:28:27
1,242.3 دلار 17:27:28
1,242.5 دلار 17:26:26
1,242.4 دلار 17:25:25
1,242.2 دلار 17:24:26
1,242.4 دلار 17:23:22
1,242.2 دلار 17:22:23
1,242.6 دلار 17:21:24
1,242.9 دلار 17:20:29
1,242.8 دلار 17:19:25
1,242.5 دلار 17:18:25
1,242.1 دلار 17:17:24
1,243 دلار 17:16:25
1,242.9 دلار 17:15:24
1,242.5 دلار 17:14:23
1,243.4 دلار 17:13:23
1,243.9 دلار 17:12:25
1,244.4 دلار 17:11:25
1,245 دلار 17:10:26
1,245.3 دلار 17:09:23
1,245.1 دلار 17:08:25
1,245.6 دلار 17:07:28
1,246 دلار 17:06:28
1,245.3 دلار 17:05:26
1,245.4 دلار 17:04:23
1,245.1 دلار 17:03:23
1,245.2 دلار 17:01:28
1,244.6 دلار 17:00:26
1,244.7 دلار 16:59:24
1,244.8 دلار 16:57:25
1,244.9 دلار 16:56:24
1,244.6 دلار 16:55:26
1,245.3 دلار 16:54:25
1,245.5 دلار 16:53:26
1,245.6 دلار 16:52:24
1,246.2 دلار 16:51:23
1,245.9 دلار 16:50:29
1,245.7 دلار 16:49:24
1,245.1 دلار 16:48:24
1,244.9 دلار 16:46:26
1,244.4 دلار 16:43:24
1,244.3 دلار 16:42:25
1,244.1 دلار 16:40:28
1,244.4 دلار 16:39:23
1,244.6 دلار 16:38:25
1,245.3 دلار 16:37:28
1,244.9 دلار 16:36:30
1,245.2 دلار 16:34:23
1,245.5 دلار 16:33:26
1,245.3 دلار 16:32:24
1,245.2 دلار 16:31:23
1,245.3 دلار 16:30:33
1,245.4 دلار 16:29:23
1,245 دلار 16:28:23
1,244.8 دلار 16:27:27
1,244.6 دلار 16:26:23
1,244.7 دلار 16:25:26
1,244.6 دلار 16:24:23
1,244.5 دلار 16:23:27
1,244.1 دلار 16:22:22
1,244.4 دلار 16:21:22
1,244.6 دلار 16:20:25
1,244.7 دلار 16:19:24
1,245.1 دلار 16:18:25
1,244.6 دلار 16:17:23
1,244.9 دلار 16:16:28
1,244.8 دلار 16:15:29
1,245.2 دلار 16:14:24
1,245.1 دلار 16:13:32
1,244.9 دلار 16:10:27
1,245.3 دلار 16:09:41
1,245.1 دلار 16:08:31
1,245.2 دلار 16:07:26
1,245 دلار 16:06:26
1,245.1 دلار 16:05:33
1,245.4 دلار 16:04:28
1,245.2 دلار 16:03:27
1,244.9 دلار 16:02:24
1,245.1 دلار 15:58:24
1,245.3 دلار 15:57:30
1,244.9 دلار 15:56:30
1,244.8 دلار 15:55:30
1,244.3 دلار 15:53:28
1,244.6 دلار 15:52:32
1,244.1 دلار 15:51:27
1,244.9 دلار 15:50:28
1,245 دلار 15:49:37
1,245.4 دلار 15:46:34
1,245.3 دلار 15:45:32
1,245.2 دلار 15:44:32
1,245.5 دلار 15:43:28
1,246 دلار 15:42:32
1,246.2 دلار 15:40:40
1,246.3 دلار 15:39:30
1,246.1 دلار 15:38:34
1,246.3 دلار 15:37:32
1,246.4 دلار 15:32:36
1,246.2 دلار 15:31:31
1,246.7 دلار 15:30:35
1,246.9 دلار 15:29:25
1,246.7 دلار 15:28:24
1,246.6 دلار 15:27:28
1,247 دلار 15:26:31
1,246.9 دلار 15:25:35
1,247.1 دلار 15:24:33
1,247 دلار 15:23:30
1,246.9 دلار 15:22:31
1,247 دلار 15:21:35
1,246.8 دلار 15:20:38
1,247 دلار 15:19:32
1,246.8 دلار 15:18:26
1,246.7 دلار 15:17:30
1,246.9 دلار 15:16:34
1,246.8 دلار 15:15:25
1,246.3 دلار 15:14:36
1,246.6 دلار 15:13:36
1,246.3 دلار 15:12:26
1,246.1 دلار 15:11:25
1,246.4 دلار 15:10:34
1,246.1 دلار 15:09:40
1,246 دلار 15:08:34
1,246.3 دلار 15:06:43
1,246.1 دلار 15:01:36
1,246.4 دلار 15:00:27
1,247 دلار 14:58:30
1,246.8 دلار 14:57:35
1,246.7 دلار 14:56:58
1,246.8 دلار 14:55:30
1,246.7 دلار 14:54:26
1,246.8 دلار 14:53:25
1,246.9 دلار 14:52:37
1,247.2 دلار 14:51:31
1,247.1 دلار 14:50:55
1,246.9 دلار 14:47:29
1,246.6 دلار 14:46:27
1,246.7 دلار 14:45:29
1,246.9 دلار 14:44:25
1,247.1 دلار 14:43:28
1,246.9 دلار 14:41:25
1,247 دلار 14:40:36
1,247.2 دلار 14:39:33
1,247.3 دلار 14:38:31
1,247.4 دلار 14:35:29
1,247.3 دلار 14:34:28
1,247.7 دلار 14:32:25
1,247.6 دلار 14:31:24
1,247.5 دلار 14:30:33
1,247.6 دلار 14:27:26
1,247.5 دلار 14:26:32
1,247.4 دلار 14:25:26
1,247.5 دلار 14:24:24
1,247.6 دلار 14:23:25
1,247.8 دلار 14:22:33
1,247.9 دلار 14:21:23
1,248 دلار 14:20:34
1,247.9 دلار 14:19:31
1,248 دلار 14:17:34
1,247.9 دلار 14:16:23
1,247.7 دلار 14:15:28
1,247.6 دلار 14:14:23
1,247.4 دلار 14:12:26
1,247.1 دلار 14:10:27
1,247.3 دلار 14:09:26
1,247.1 دلار 14:08:31
1,247.3 دلار 14:07:22
1,247.1 دلار 14:06:26
1,247.2 دلار 14:05:27
1,247.4 دلار 14:04:23
1,247.3 دلار 14:03:31
1,247.5 دلار 14:01:24
1,247.7 دلار 13:59:25
1,247.3 دلار 13:58:40
1,247.2 دلار 13:57:23
1,247.4 دلار 13:56:25
1,247.2 دلار 13:55:25
1,246.9 دلار 13:54:30
1,246.8 دلار 13:52:26
1,246.9 دلار 13:51:27
1,246.7 دلار 13:50:33
1,246.9 دلار 13:49:30
1,246.8 دلار 13:48:26
1,246.7 دلار 13:46:25
1,247.2 دلار 13:45:27
1,247.3 دلار 13:43:25
1,247.4 دلار 13:42:25
1,247.6 دلار 13:41:21
1,247.4 دلار 13:36:26
1,247.3 دلار 13:35:28
1,247.2 دلار 13:32:24
1,247.4 دلار 13:30:30
1,247.3 دلار 13:29:24
1,247.2 دلار 13:28:30
1,247.4 دلار 13:26:30
1,247.7 دلار 13:24:25
1,247.8 دلار 13:22:25
1,247.6 دلار 13:21:25
1,247.5 دلار 13:20:31
1,247.6 دلار 13:19:26
1,247.4 دلار 13:18:25
1,247.7 دلار 13:17:29
1,247.5 دلار 13:16:30
1,247.1 دلار 13:15:31
1,247.4 دلار 13:14:25
1,247.1 دلار 13:13:27
1,246.8 دلار 13:12:34
1,247.2 دلار 13:11:24
1,247 دلار 13:09:26
1,246.7 دلار 13:07:24
1,246.6 دلار 13:05:25
1,246.5 دلار 13:04:23
1,246.2 دلار 13:03:24
1,246 دلار 13:02:28
1,246.3 دلار 13:01:27
1,246.7 دلار 13:00:28
1,246.5 دلار 12:58:22
1,246.3 دلار 12:57:24
1,246.4 دلار 12:56:23
1,246.2 دلار 12:55:29
1,246.1 دلار 12:54:24
1,246.3 دلار 12:52:22
1,246.4 دلار 12:51:23
1,246.5 دلار 12:49:23
1,246.3 دلار 12:48:24
1,246.2 دلار 12:47:24
1,246.3 دلار 12:46:24
1,246 دلار 12:44:28
1,245.8 دلار 12:43:24
1,246 دلار 12:42:22
1,245.9 دلار 12:41:23
1,245.8 دلار 12:40:28
1,245.4 دلار 12:39:24
1,245.3 دلار 12:38:25
1,245.5 دلار 12:37:23
1,245.6 دلار 12:36:23
1,245.7 دلار 12:34:22
1,245 دلار 12:33:24
1,245.2 دلار 12:32:22
1,245.7 دلار 12:31:27
1,247.4 دلار 12:28:23
1,247.1 دلار 12:27:23
1,247.3 دلار 12:26:24
1,248.1 دلار 12:25:25
1,247.9 دلار 12:24:24
1,248.1 دلار 12:23:23
1,247.4 دلار 12:22:24
1,247.6 دلار 12:21:28
1,247 دلار 12:19:23
1,247.2 دلار 12:18:23
1,249.9 دلار 12:15:26
1,249.7 دلار 12:14:24
1,249.8 دلار 12:13:22
1,249.7 دلار 12:12:22
1,250 دلار 12:11:25
1,250.1 دلار 12:10:26
1,250.4 دلار 12:09:23
1,250.5 دلار 12:06:24
1,250.4 دلار 12:04:27
1,250.2 دلار 12:03:23
1,250.1 دلار 12:02:27
1,250.2 دلار 12:01:23
1,250 دلار 11:59:22
1,250.2 دلار 11:58:23
1,250.1 دلار 11:56:24
1,250 دلار 11:55:29
1,250.1 دلار 11:54:26
1,249.9 دلار 11:53:25
1,250 دلار 11:52:24
1,250.3 دلار 11:51:23
1,250.4 دلار 11:50:24
1,250.1 دلار 11:47:25
1,250 دلار 11:46:24
1,250.7 دلار 11:45:25
1,251.3 دلار 11:44:23
1,251.2 دلار 11:43:22
1,251.3 دلار 11:42:22
1,251.5 دلار 11:41:22
1,251.4 دلار 11:40:29
1,251.2 دلار 11:37:24
1,251.7 دلار 11:36:24
1,251.6 دلار 11:34:24
1,251.5 دلار 11:33:42
1,251.4 دلار 11:32:26
1,252 دلار 11:31:24
1,252.2 دلار 11:29:25
1,252 دلار 11:28:22
1,251.9 دلار 11:27:23
1,251.8 دلار 11:26:26
1,251.9 دلار 11:24:22
1,252 دلار 11:23:26
1,251.9 دلار 11:22:23
1,252 دلار 11:21:23
1,252.1 دلار 11:19:25
1,251.8 دلار 11:18:25
1,251.7 دلار 11:17:25
1,251.4 دلار 11:16:24
1,251.5 دلار 11:14:23
1,251.7 دلار 11:13:23
1,251.6 دلار 11:12:25
1,251.3 دلار 11:11:23
1,251.5 دلار 11:10:26
1,251.3 دلار 11:09:21
1,251.2 دلار 11:06:21
1,251.1 دلار 11:05:29
1,251.5 دلار 11:02:22
1,251.1 دلار 11:01:23
1,251.3 دلار 11:00:25
1,251.5 دلار 10:59:25
1,252.2 دلار 10:58:25
1,252.5 دلار 10:57:29
1,252.6 دلار 10:56:25
1,252.9 دلار 10:55:25
1,252.8 دلار 10:54:23
1,252.9 دلار 10:53:24
1,253 دلار 10:52:23
1,253.2 دلار 10:51:25
1,253.3 دلار 10:50:26
1,253.1 دلار 10:49:22
1,253 دلار 10:48:30
1,252.8 دلار 10:46:23
1,252.9 دلار 10:45:33
1,252.7 دلار 10:44:23
1,252.9 دلار 10:43:24
1,253 دلار 10:41:22
1,252.9 دلار 10:40:26
1,252.7 دلار 10:39:23
1,252.6 دلار 10:37:25
1,252.8 دلار 10:34:25
1,252.7 دلار 10:33:25
1,252.8 دلار 10:32:22
1,253.1 دلار 10:31:24
1,252.8 دلار 10:26:22
1,253.1 دلار 10:25:26
1,253 دلار 10:24:26
1,253.1 دلار 10:22:23
1,253 دلار 10:20:28
1,252.9 دلار 10:19:26
1,252.7 دلار 10:18:27
1,252.5 دلار 10:15:27
1,252.4 دلار 10:13:24
1,252.3 دلار 10:12:28
1,252.5 دلار 10:11:27
1,252.4 دلار 10:09:23
1,252.5 دلار 10:05:25
1,252.4 دلار 10:04:23
1,252.3 دلار 10:03:24
1,252.2 دلار 10:01:26
1,252.4 دلار 10:00:37
1,252.3 دلار 9:59:19
1,252.2 دلار 9:58:19
1,252.1 دلار 9:57:22
1,252.2 دلار 9:56:25
1,252.1 دلار 9:55:20
1,252.2 دلار 9:52:19
1,252.3 دلار 9:51:19
1,252.4 دلار 9:50:23
1,252.3 دلار 9:48:21
1,252.1 دلار 9:46:19
1,252.2 دلار 9:45:19
1,252.1 دلار 9:44:20
1,252.2 دلار 9:43:21
1,252.1 دلار 9:42:21
1,252.2 دلار 9:39:18
1,252.1 دلار 9:38:22
1,252 دلار 9:37:19
1,251.9 دلار 9:30:22
1,251.8 دلار 9:29:19
1,251.9 دلار 9:26:18
1,252.1 دلار 9:26:00
1,251.9 دلار 9:23:20
1,251.8 دلار 9:20:22
1,251.9 دلار 9:19:18
1,251.8 دلار 9:17:20
1,251.9 دلار 9:14:20
1,251.8 دلار 9:11:19
1,252 دلار 9:08:22
1,252.1 دلار 9:07:19
1,252.3 دلار 9:03:19
1,252.5 دلار 8:57:19
1,252.4 دلار 8:55:18
1,252.3 دلار 8:54:17
1,252.2 دلار 8:53:24
1,252.3 دلار 8:52:18
1,252.2 دلار 8:51:18
1,252.3 دلار 8:50:23
1,252.4 دلار 8:49:18
1,252.3 دلار 8:48:19
1,252.2 دلار 8:47:24
1,252.3 دلار 8:43:19
1,252.2 دلار 8:41:27
1,252.3 دلار 8:37:19
1,252.2 دلار 8:36:19
1,252.3 دلار 8:35:19
1,252.2 دلار 8:33:18
1,252.1 دلار 8:30:22
1,252.2 دلار 8:29:20
1,252.1 دلار 8:25:19
1,252.2 دلار 8:19:19
1,252.1 دلار 8:17:19
1,252.2 دلار 8:13:19
1,252 دلار 8:12:19
1,252.2 دلار 8:05:18
1,252.3 دلار 8:03:19
1,252.2 دلار 8:01:20
1,252.3 دلار 8:00:21
1,252.4 دلار 7:59:18
1,252.2 دلار 7:58:19
1,252.3 دلار 7:57:18
1,252.2 دلار 7:56:19
1,252.4 دلار 7:55:19
1,252.5 دلار 7:54:18
1,252.3 دلار 7:50:21
1,252.1 دلار 7:49:18
1,252 دلار 7:48:19
1,251.9 دلار 7:45:19
1,252 دلار 7:44:18
1,252.1 دلار 7:43:18
1,252 دلار 7:42:18
1,252.1 دلار 7:39:17
1,252.2 دلار 7:38:18
1,252.1 دلار 7:37:18
1,252.2 دلار 7:36:18
1,252.4 دلار 7:35:18
1,252.3 دلار 7:34:18
1,252.5 دلار 7:32:19
1,252.4 دلار 7:31:19
1,252.3 دلار 7:30:21
1,252.4 دلار 7:28:18
1,252.3 دلار 7:26:19
1,252.2 دلار 7:24:19
1,252 دلار 7:23:19
1,252.2 دلار 7:21:18
1,252.1 دلار 7:20:21
1,252 دلار 7:18:18
1,251.9 دلار 7:16:18
1,252 دلار 7:15:18
1,252.1 دلار 7:14:18
1,252.2 دلار 7:11:18
1,252.4 دلار 7:09:18
1,252.6 دلار 7:07:18
1,252.5 دلار 7:06:19
1,252.4 دلار 7:05:20
1,252.3 دلار 7:04:18
1,252.5 دلار 7:03:18
1,252.7 دلار 7:02:18
1,252.5 دلار 7:01:18
1,252.6 دلار 7:00:21
1,252.5 دلار 6:59:18
1,252.7 دلار 6:57:18
1,252.6 دلار 6:56:18
1,252.7 دلار 6:55:19
1,252.8 دلار 6:53:20
1,252.6 دلار 6:52:18
1,253.4 دلار 6:50:19
1,253.6 دلار 6:49:18
1,253.3 دلار 6:48:18
1,253.2 دلار 6:46:23
1,253.4 دلار 6:45:18
1,253.3 دلار 6:44:19
1,253.4 دلار 6:43:18
1,253.2 دلار 6:39:19
1,253.1 دلار 6:38:18
1,253.2 دلار 6:37:19
1,253 دلار 6:36:19
1,253.2 دلار 6:35:20
1,253.1 دلار 6:34:18
1,253.2 دلار 6:33:18
1,253.1 دلار 6:31:17
1,252.7 دلار 6:30:30
1,252.9 دلار 6:29:20
1,252.8 دلار 6:28:18
1,252.7 دلار 6:27:19
1,252.9 دلار 6:25:17
1,252.7 دلار 6:23:17
1,252.8 دلار 6:22:20
1,252.5 دلار 6:21:18
1,252 دلار 6:20:23
1,252.3 دلار 6:19:19
1,252.2 دلار 6:18:19
1,252.3 دلار 6:17:18
1,252.1 دلار 6:16:19
1,252.4 دلار 6:15:18
1,252.6 دلار 6:14:19
1,252.2 دلار 6:13:19
1,252 دلار 6:12:18
1,251.9 دلار 6:11:18
1,251.6 دلار 6:09:18
1,251.4 دلار 6:08:18
1,251.2 دلار 6:07:19
1,251 دلار 6:06:19
1,250.8 دلار 6:05:18
1,250.6 دلار 6:04:18
1,250.3 دلار 6:03:19
1,250.2 دلار 6:00:23
1,250 دلار 5:57:18
1,250.3 دلار 5:56:18
1,250.4 دلار 5:55:19
1,250.5 دلار 5:54:20
1,250.4 دلار 5:52:19
1,250.6 دلار 5:50:20
1,250.4 دلار 5:48:17
1,250.5 دلار 5:47:18
1,250.6 دلار 5:46:18
1,250.5 دلار 5:45:38
1,250.3 دلار 5:44:18
1,250.4 دلار 5:42:19
1,250.3 دلار 5:41:20
1,250.2 دلار 5:38:18
1,250.6 دلار 5:37:19
1,250.7 دلار 5:36:19
1,250.8 دلار 5:34:18
1,250.9 دلار 5:33:19
1,250.8 دلار 5:32:19
1,251 دلار 5:31:19
1,250.4 دلار 5:30:20
1,250.5 دلار 5:29:18
1,250.2 دلار 5:28:18
1,250.4 دلار 5:27:18
1,250.3 دلار 5:26:21
1,250.4 دلار 5:25:19
1,250.5 دلار 5:24:18
1,250.4 دلار 5:22:20
1,250.3 دلار 5:21:18
1,250.2 دلار 5:20:19
1,250.1 دلار 5:19:21
1,250 دلار 5:17:20
1,250.1 دلار 5:16:20
1,250.2 دلار 5:14:19
1,250.4 دلار 5:13:19
1,250.3 دلار 5:12:30
1,250.1 دلار 5:11:19
1,250 دلار 5:08:17
1,249.6 دلار 5:07:21
1,249.8 دلار 5:06:19
1,249.9 دلار 5:05:18
1,250.1 دلار 5:04:19
1,250.2 دلار 5:03:19
1,250.1 دلار 5:02:19
1,250 دلار 5:01:18
1,250.2 دلار 5:00:22
1,250.4 دلار 4:59:20
1,250.3 دلار 4:56:20
1,250.5 دلار 4:55:19
1,250.7 دلار 4:54:19
1,250.6 دلار 4:53:20
1,250.8 دلار 4:52:19
1,250.7 دلار 4:51:19
1,250.5 دلار 4:50:21
1,250.4 دلار 4:49:20
1,250.5 دلار 4:48:18
1,250.6 دلار 4:47:18
1,250.7 دلار 4:46:19
1,250.8 دلار 4:45:19
1,250.9 دلار 4:44:18
1,250.7 دلار 4:43:17
1,250.5 دلار 4:40:21
1,250.6 دلار 4:39:18
1,250.7 دلار 4:38:20
1,250.6 دلار 4:37:21
1,250.2 دلار 4:36:23
1,250.3 دلار 4:34:18
1,250.4 دلار 4:33:21
1,250.3 دلار 4:32:18
1,250.5 دلار 4:30:21
1,250.3 دلار 4:28:18
1,250.4 دلار 4:24:20
1,250.6 دلار 4:21:20
1,250.4 دلار 4:20:21
1,250.5 دلار 4:19:18
1,250.4 دلار 4:18:18
1,250.5 دلار 4:17:23
1,250.6 دلار 4:16:17
1,250.9 دلار 4:13:19
1,251 دلار 4:11:18
1,250.9 دلار 4:10:21
1,251.1 دلار 4:09:18
1,251.2 دلار 4:08:20
1,251.3 دلار 4:07:18
1,251.2 دلار 4:06:18
1,251.1 دلار 4:03:18
1,251.2 دلار 4:00:22
1,251.3 دلار 3:57:19
1,251.4 دلار 3:55:18
1,251.5 دلار 3:52:19
1,251.3 دلار 3:51:18
1,251.6 دلار 3:47:17
1,251.5 دلار 3:45:21
1,251.3 دلار 3:42:21
1,251.4 دلار 3:40:20
1,251.3 دلار 3:38:19
1,251.2 دلار 3:36:18
1,251.1 دلار 3:34:21
1,251 دلار 3:33:25
1,251.1 دلار 3:32:20
1,251.2 دلار 3:28:19
1,251.5 دلار 3:26:19
1,251.3 دلار 3:23:18
1,251.2 دلار 3:22:18
1,251 دلار 3:19:20
1,250.9 دلار 3:16:19
1,250.8 دلار 3:15:19
1,250.6 دلار 3:13:19
1,250.5 دلار 3:11:17
1,250.7 دلار 3:10:19
1,250.4 دلار 3:07:21
1,250.5 دلار 3:06:19
1,250.4 دلار 3:05:18
1,250.2 دلار 3:04:19
1,250.3 دلار 3:02:18
1,250.5 دلار 3:01:18
1,250.6 دلار 3:00:31
1,250.4 دلار 2:59:18
1,250.6 دلار 2:57:18
1,250.5 دلار 2:55:19
1,250.4 دلار 2:51:18
1,250.2 دلار 2:50:21
1,250.4 دلار 2:49:20
1,250.3 دلار 2:47:20
1,250.2 دلار 2:46:20
1,250.3 دلار 2:43:20
1,250.6 دلار 2:42:19
1,250.4 دلار 2:41:18
1,250.2 دلار 2:40:19
1,250.3 دلار 2:39:19
1,250.2 دلار 2:37:20
1,250.3 دلار 2:36:21
1,250.2 دلار 2:33:18
1,250.1 دلار 2:31:19
1,249.8 دلار 1:31:25
1,249.9 دلار 1:30:21
1,249.8 دلار 1:29:18
1,249.4 دلار 1:27:19
1,249.6 دلار 1:26:19
1,249.8 دلار 1:25:19
1,249.7 دلار 1:23:20
1,249.8 دلار 1:22:21
1,249.9 دلار 1:21:19
1,250.1 دلار 1:20:22
1,250.2 دلار 1:17:19
1,250.4 دلار 1:16:24
1,250.5 دلار 1:15:20
1,250.7 دلار 1:14:20
1,250.6 دلار 1:13:18
1,250.7 دلار 1:12:21
1,250.4 دلار 1:10:44
1,250.5 دلار 1:09:46
1,250.4 دلار 1:07:57
1,250.5 دلار 1:06:44
1,250.6 دلار 1:05:46
1,250.7 دلار 1:02:50
1,250.6 دلار 1:00:54
1,250.7 دلار 0:58:30
1,250.8 دلار 0:56:38
1,250.6 دلار 0:54:24
1,250.4 دلار 0:51:18
1,250.7 دلار 0:50:24
1,250.6 دلار 0:47:22
1,250.7 دلار 0:45:25
1,250.6 دلار 0:44:21
1,250.5 دلار 0:42:22
1,250.3 دلار 0:41:22
1,250.4 دلار 0:40:26
1,251 دلار 0:38:19
1,250.9 دلار 0:37:23
1,250.8 دلار 0:34:20
1,250.9 دلار 0:30:38
1,251 دلار 0:29:27
1,250.9 دلار 0:27:20
1,250.6 دلار 0:24:22
1,250.7 دلار 0:22:23
1,250.5 دلار 0:20:28
1,250.6 دلار 0:19:23
1,250.5 دلار 0:18:24
1,250.7 دلار 0:16:27
1,250.6 دلار 0:15:19
1,250.4 دلار 0:14:23
1,250.5 دلار 0:13:23
1,250.3 دلار 0:06:21
1,250.2 دلار 0:05:23
1,250.1 دلار 0:03:25

مثقال

 • نرخ فعلی : 5,011,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,017,000
 • پایین ترین قیمت روز : 5,006,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 501,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 5,008,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,500
جدول نرخ های امروز زمان
5,011,000 ریال 20:28:32
5,010,500 ریال 20:27:32
5,011,000 ریال 20:27:01
5,010,500 ریال 20:26:47
5,010,000 ریال 20:20:32
5,010,500 ریال 20:19:31
5,010,000 ریال 20:19:03
5,010,500 ریال 20:18:47
5,011,000 ریال 20:18:00
5,010,500 ریال 20:16:46
5,011,000 ریال 20:12:18
5,011,500 ریال 20:10:33
5,012,000 ریال 20:07:18
5,012,500 ریال 20:05:18
5,012,000 ریال 20:03:32
5,011,500 ریال 20:02:47
5,011,000 ریال 19:58:32
5,012,000 ریال 19:56:04
5,011,500 ریال 19:54:45
5,011,000 ریال 19:52:19
5,011,500 ریال 19:51:47
5,012,000 ریال 19:50:47
5,011,500 ریال 19:50:01
5,011,000 ریال 19:43:03
5,010,500 ریال 19:42:59
5,010,000 ریال 19:42:00
5,010,500 ریال 19:41:17
5,010,000 ریال 19:40:46
5,010,500 ریال 19:39:58
5,010,000 ریال 19:38:58
5,011,000 ریال 19:37:45
5,011,500 ریال 19:37:00
5,011,000 ریال 19:34:49
5,011,500 ریال 19:34:20
5,012,000 ریال 19:32:02
5,011,500 ریال 19:31:47
5,011,000 ریال 19:30:47
5,011,500 ریال 19:30:33
5,012,000 ریال 19:25:17
5,012,500 ریال 19:24:58
5,013,000 ریال 19:24:31
5,012,500 ریال 19:23:44
5,013,000 ریال 19:20:59
5,012,000 ریال 19:13:31
5,012,500 ریال 19:13:03
5,012,000 ریال 19:12:57
5,013,000 ریال 19:11:30
5,012,500 ریال 19:11:00
5,013,000 ریال 19:08:32
5,012,500 ریال 19:07:58
5,012,000 ریال 19:07:00
5,013,000 ریال 19:06:46
5,012,500 ریال 19:06:18
5,012,000 ریال 19:04:59
5,013,000 ریال 19:01:32
5,012,000 ریال 18:57:16
5,012,500 ریال 18:56:58
5,012,000 ریال 18:56:45
5,012,500 ریال 18:56:17
5,012,000 ریال 18:52:44
5,012,500 ریال 18:52:17
5,013,000 ریال 18:50:44
5,012,500 ریال 18:48:17
5,012,000 ریال 18:47:58
5,012,500 ریال 18:47:44
5,012,000 ریال 18:46:45
5,011,500 ریال 18:46:31
5,011,000 ریال 18:42:03
5,010,500 ریال 18:41:45
5,010,000 ریال 18:41:17
5,011,000 ریال 18:36:03
5,010,000 ریال 18:31:47
5,009,500 ریال 18:29:17
5,010,000 ریال 18:28:30
5,009,500 ریال 18:26:45
5,010,000 ریال 18:25:43
5,009,500 ریال 18:25:16
5,010,000 ریال 18:22:18
5,009,500 ریال 18:21:58
5,010,000 ریال 18:20:17
5,009,500 ریال 18:19:29
5,009,000 ریال 18:16:57
5,008,500 ریال 18:16:30
5,009,000 ریال 18:15:17
5,008,000 ریال 18:14:03
5,007,500 ریال 18:13:16
5,007,000 ریال 18:12:18
5,007,500 ریال 18:11:17
5,008,000 ریال 18:08:43
5,007,500 ریال 18:07:31
5,008,000 ریال 18:07:17
5,007,500 ریال 18:06:57
5,007,000 ریال 18:06:44
5,006,500 ریال 18:06:31
5,007,000 ریال 18:05:57
5,006,500 ریال 18:05:43
5,007,000 ریال 18:05:30
5,006,500 ریال 18:04:57
5,006,000 ریال 18:01:47
5,006,500 ریال 18:00:21
5,007,000 ریال 18:00:04
5,006,500 ریال 17:59:56
5,007,000 ریال 17:59:16
5,006,500 ریال 17:58:30
5,006,000 ریال 17:57:56
5,007,000 ریال 17:56:30
5,006,500 ریال 17:56:17
5,007,000 ریال 17:51:30
5,007,500 ریال 17:51:17
5,008,000 ریال 17:50:04
5,007,500 ریال 17:49:56
5,008,000 ریال 17:49:43
5,007,500 ریال 17:49:02
5,008,000 ریال 17:48:30
5,007,500 ریال 17:47:56
5,007,000 ریال 17:47:03
5,007,500 ریال 17:46:43
5,008,000 ریال 17:45:57
5,007,500 ریال 17:44:16
5,008,000 ریال 17:42:43
5,007,500 ریال 17:42:30
5,008,000 ریال 17:41:31
5,007,500 ریال 17:40:44
5,008,000 ریال 17:40:30
5,007,500 ریال 17:40:17
5,007,000 ریال 17:39:02
5,007,500 ریال 17:38:57
5,008,000 ریال 17:38:30
5,007,000 ریال 17:38:16
5,007,500 ریال 17:38:02
5,007,000 ریال 17:37:16
5,007,500 ریال 17:36:59
5,007,000 ریال 17:36:31
5,007,500 ریال 17:35:57
5,008,000 ریال 17:35:17
5,007,000 ریال 17:34:57
5,008,000 ریال 17:34:03
5,007,000 ریال 17:33:44
5,007,500 ریال 17:33:31
5,007,000 ریال 17:31:58
5,007,500 ریال 17:31:45
5,008,000 ریال 17:31:31
5,009,000 ریال 17:30:59
5,008,500 ریال 17:30:46
5,009,000 ریال 17:30:32
5,009,500 ریال 17:29:56
5,010,000 ریال 17:24:55
5,009,500 ریال 17:24:42
5,009,000 ریال 17:22:43
5,009,500 ریال 17:21:17
5,010,000 ریال 17:18:17
5,009,500 ریال 17:18:03
5,010,000 ریال 17:17:29
5,009,500 ریال 17:16:57
5,010,000 ریال 17:15:16
5,010,500 ریال 17:14:43
5,010,000 ریال 17:14:30
5,010,500 ریال 17:12:16
5,011,500 ریال 17:11:56
5,012,000 ریال 17:10:43
5,011,500 ریال 17:10:30
5,012,500 ریال 17:09:55
5,013,000 ریال 17:01:16
5,012,500 ریال 17:00:19
5,012,000 ریال 16:56:29
5,012,500 ریال 16:55:55
5,012,000 ریال 16:55:16
5,011,500 ریال 16:54:42
5,012,000 ریال 16:54:16
5,012,500 ریال 16:54:03
5,013,000 ریال 16:50:43
5,012,500 ریال 16:49:41
5,013,000 ریال 16:47:02
5,012,500 ریال 16:46:55
5,012,000 ریال 16:45:56
5,012,500 ریال 16:45:30
5,013,000 ریال 16:45:17
5,012,500 ریال 16:44:55
5,012,000 ریال 16:43:41
5,011,500 ریال 16:42:29
5,011,000 ریال 16:41:43
5,011,500 ریال 16:40:44
5,012,000 ریال 16:39:54
5,012,500 ریال 16:39:28
5,013,000 ریال 16:38:42
5,012,500 ریال 16:36:56
5,013,000 ریال 16:35:03
5,012,500 ریال 16:34:54
5,013,000 ریال 16:30:32
5,012,500 ریال 16:30:04
5,013,000 ریال 16:29:53
5,012,500 ریال 16:29:28
5,012,000 ریال 16:19:42
5,012,500 ریال 16:17:41
5,012,000 ریال 16:16:55
5,012,500 ریال 16:16:41
5,013,000 ریال 16:15:55
5,012,500 ریال 16:15:29
5,012,000 ریال 16:12:29
5,012,500 ریال 16:11:28
5,012,000 ریال 16:02:00
5,013,000 ریال 15:54:57
5,012,500 ریال 15:53:31
5,013,000 ریال 15:51:44
5,012,500 ریال 15:50:33
5,013,000 ریال 15:49:30
5,012,500 ریال 15:48:32
5,013,000 ریال 15:46:46
5,013,500 ریال 15:45:57
5,013,000 ریال 15:44:29
5,013,500 ریال 15:40:19
5,013,000 ریال 15:38:03
5,013,500 ریال 15:34:41
5,014,000 ریال 15:34:28
5,013,500 ریال 15:31:02
5,014,000 ریال 15:14:53
5,013,500 ریال 15:14:28
5,014,000 ریال 15:11:41
5,013,500 ریال 15:11:03
5,013,000 ریال 15:10:30
5,013,500 ریال 15:10:17
5,013,000 ریال 15:06:15
5,013,500 ریال 15:06:02
5,014,000 ریال 15:05:44
5,013,500 ریال 15:05:28
5,014,000 ریال 15:05:15
5,013,500 ریال 15:04:54
5,014,000 ریال 15:03:29
5,013,500 ریال 15:03:15
5,013,000 ریال 15:02:42
5,013,500 ریال 15:01:55
5,013,000 ریال 15:00:18
5,013,500 ریال 14:55:28
5,013,000 ریال 14:54:29
5,013,500 ریال 14:54:16
5,014,000 ریال 14:50:16
5,013,000 ریال 14:49:40
5,013,500 ریال 14:48:27
5,013,000 ریال 14:45:28
5,013,500 ریال 14:45:03
5,014,000 ریال 14:43:53
5,013,500 ریال 14:43:40
5,013,000 ریال 14:43:28
5,013,500 ریال 14:41:54
5,014,000 ریال 14:40:28
5,013,500 ریال 14:40:02
5,014,000 ریال 14:36:02
5,014,500 ریال 14:34:40
5,015,000 ریال 14:34:15
5,014,500 ریال 14:34:03
5,014,000 ریال 14:33:52
5,014,500 ریال 14:33:27
5,015,000 ریال 14:28:27
5,014,500 ریال 14:27:27
5,015,000 ریال 14:27:15
5,014,500 ریال 14:26:52
5,015,000 ریال 14:26:40
5,014,500 ریال 14:26:15
5,014,000 ریال 14:25:40
5,014,500 ریال 14:25:02
5,014,000 ریال 14:24:02
5,014,500 ریال 14:23:51
5,014,000 ریال 14:18:02
5,013,000 ریال 14:14:39
5,012,000 ریال 14:14:02
5,012,500 ریال 14:13:27
5,012,000 ریال 14:12:27
5,012,500 ریال 14:11:39
5,012,000 ریال 14:09:39
5,012,500 ریال 14:09:27
5,012,000 ریال 14:02:27
5,012,500 ریال 13:58:52
5,012,000 ریال 13:56:27
5,012,500 ریال 13:55:51
5,013,000 ریال 13:55:39
5,012,500 ریال 13:54:15
5,013,000 ریال 13:45:15
5,013,500 ریال 13:44:39
5,014,000 ریال 13:43:52
5,013,500 ریال 13:43:39
5,014,000 ریال 13:42:26
5,013,500 ریال 13:41:02
5,014,000 ریال 13:40:16
5,013,500 ریال 13:40:03
5,013,000 ریال 13:38:27
5,012,500 ریال 13:37:52
5,012,000 ریال 13:36:15
5,011,500 ریال 13:34:41
5,012,000 ریال 13:34:16
5,012,500 ریال 13:34:03
5,012,000 ریال 13:33:51
5,012,500 ریال 13:30:17
5,012,000 ریال 13:28:27
5,011,500 ریال 13:28:14
5,012,000 ریال 13:28:02
5,012,500 ریال 13:27:27
5,011,500 ریال 13:27:15
5,012,000 ریال 13:26:51
5,012,500 ریال 13:22:39
5,012,000 ریال 13:22:27
5,011,500 ریال 13:15:40
5,012,000 ریال 13:15:15
5,012,500 ریال 13:14:28
5,012,000 ریال 13:14:15
5,011,500 ریال 13:07:14
5,010,500 ریال 13:05:51
5,010,000 ریال 13:04:26
5,010,500 ریال 13:04:14
5,010,000 ریال 13:02:15
5,010,500 ریال 13:01:53
5,011,000 ریال 13:01:40
5,010,000 ریال 13:01:28
5,011,000 ریال 12:57:38
5,010,500 ریال 12:57:26
5,011,000 ریال 12:56:51
5,010,500 ریال 12:56:27
5,010,000 ریال 12:55:39
5,010,500 ریال 12:55:26
5,011,000 ریال 12:53:50
5,010,500 ریال 12:53:38
5,011,000 ریال 12:51:14
5,010,500 ریال 12:51:02
5,010,000 ریال 12:50:51
5,011,000 ریال 12:49:50
5,011,500 ریال 12:49:38
5,012,000 ریال 12:48:02
5,012,500 ریال 12:47:50
5,012,000 ریال 12:47:38
5,011,500 ریال 12:46:50
5,011,000 ریال 12:44:02
5,010,500 ریال 12:43:39
5,011,000 ریال 12:43:14
5,010,500 ریال 12:41:50
5,010,000 ریال 12:41:38
5,010,500 ریال 12:41:02
5,011,000 ریال 12:40:51
5,010,500 ریال 12:40:39
5,010,000 ریال 12:40:15
5,009,500 ریال 12:39:38
5,010,000 ریال 12:39:26
5,009,500 ریال 12:38:38
5,010,000 ریال 12:34:38
5,009,000 ریال 12:34:26
5,009,500 ریال 12:34:14
5,008,500 ریال 12:34:02
5,008,000 ریال 12:33:50
5,007,500 ریال 12:33:14
5,007,000 ریال 12:32:51
5,008,000 ریال 12:32:27
5,008,500 ریال 12:32:02
5,009,000 ریال 12:31:39
5,009,500 ریال 12:31:27
5,010,000 ریال 12:31:15
5,010,500 ریال 12:31:03
5,011,000 ریال 12:30:41
5,010,500 ریال 12:30:29
5,011,000 ریال 12:30:17
5,011,500 ریال 12:29:26
5,012,000 ریال 12:29:14
5,011,000 ریال 12:28:49
5,011,500 ریال 12:28:02
5,012,000 ریال 12:27:38
5,011,500 ریال 12:27:14
5,012,500 ریال 12:27:02
5,013,000 ریال 12:26:26
5,013,500 ریال 12:26:02
5,014,000 ریال 12:25:50
5,013,500 ریال 12:25:26
5,014,000 ریال 12:25:14
5,015,000 ریال 12:25:02
5,014,500 ریال 12:24:38
5,014,000 ریال 12:24:26
5,015,000 ریال 12:24:02
5,014,500 ریال 12:23:38
5,014,000 ریال 12:23:26
5,013,500 ریال 12:22:37
5,013,000 ریال 12:22:26
5,013,500 ریال 12:22:14
5,013,000 ریال 12:22:02
5,013,500 ریال 12:21:51
5,013,000 ریال 12:21:38
5,013,500 ریال 12:20:02
5,013,000 ریال 12:19:38
5,013,500 ریال 12:19:26
5,013,000 ریال 12:19:14
5,013,500 ریال 12:19:02
5,013,000 ریال 12:18:38
5,013,500 ریال 12:18:14
5,014,500 ریال 12:17:50
5,015,000 ریال 12:17:38
5,016,000 ریال 12:17:26
5,016,500 ریال 12:16:37
5,016,000 ریال 12:15:37
5,016,500 ریال 12:15:14
5,016,000 ریال 12:14:38
5,016,500 ریال 12:14:26
5,016,000 ریال 12:14:14
5,015,500 ریال 12:14:02
5,016,500 ریال 12:13:25
5,015,500 ریال 12:12:37
5,016,000 ریال 12:11:49
5,015,500 ریال 12:11:37
5,016,000 ریال 12:10:50
5,016,500 ریال 12:10:39
5,016,000 ریال 12:09:48
5,016,500 ریال 12:09:25
5,017,000 ریال 12:07:36
5,016,000 ریال 12:07:25
5,017,000 ریال 12:07:13
5,016,500 ریال 12:06:49
5,016,000 ریال 12:06:26
5,016,500 ریال 12:04:49
5,016,000 ریال 12:03:25
5,015,500 ریال 12:03:13
5,015,000 ریال 12:02:50
5,015,500 ریال 12:02:26
5,016,000 ریال 12:02:02
5,015,500 ریال 12:01:38
5,012,500 ریال 12:01:14
5,012,000 ریال 12:00:40
5,012,500 ریال 11:59:02
5,012,000 ریال 11:58:49
5,012,500 ریال 11:55:37
5,012,000 ریال 11:49:37
5,011,500 ریال 11:46:02
5,012,000 ریال 11:43:36
5,012,500 ریال 11:41:48
5,012,000 ریال 11:40:26
5,012,500 ریال 11:40:15
5,012,000 ریال 11:38:02
5,012,500 ریال 11:37:48
5,012,000 ریال 11:37:02
5,012,500 ریال 11:36:26
5,013,000 ریال 11:36:14
5,012,500 ریال 11:35:26
5,013,000 ریال 11:34:37
5,012,500 ریال 11:31:26
5,013,000 ریال 11:28:37
5,012,500 ریال 11:27:49
5,013,000 ریال 11:27:25
5,012,500 ریال 11:26:14
5,012,000 ریال 11:25:14
5,012,500 ریال 11:22:48
5,012,000 ریال 11:22:37
5,012,500 ریال 11:22:14
5,012,000 ریال 11:22:02
5,012,500 ریال 11:21:47
5,012,000 ریال 11:21:13
5,012,500 ریال 11:20:26
5,012,000 ریال 11:19:25
5,011,500 ریال 11:14:02
5,011,000 ریال 11:11:01
5,010,500 ریال 11:08:01
5,010,000 ریال 11:07:24
5,010,500 ریال 11:04:25
5,011,000 ریال 11:04:14
5,010,500 ریال 11:04:02
5,011,000 ریال 11:03:01
5,010,500 ریال 11:02:13
5,010,000 ریال 11:01:36
5,010,500 ریال 11:01:24
5,011,000 ریال 11:00:48
5,011,500 ریال 10:58:02
5,012,000 ریال 10:55:24
5,011,500 ریال 10:54:02
5,012,000 ریال 10:52:24
5,012,500 ریال 10:52:13
5,012,000 ریال 10:51:02
5,011,500 ریال 10:49:34
5,012,000 ریال 10:45:35
5,010,000 ریال 10:00:03

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,156,870
 • بالاترین قیمت روز : 1,158,250
 • پایین ترین قیمت روز : 1,155,710
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 690
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 115,664
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,156,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 580
جدول نرخ های امروز زمان
1,156,870 ریال 20:28:34
1,156,750 ریال 20:27:34
1,156,870 ریال 20:27:04
1,156,750 ریال 20:26:49
1,156,640 ریال 20:20:34
1,156,750 ریال 20:19:33
1,156,640 ریال 20:19:05
1,156,750 ریال 20:18:49
1,156,870 ریال 20:18:03
1,156,750 ریال 20:16:49
1,156,870 ریال 20:12:20
1,156,980 ریال 20:10:35
1,157,100 ریال 20:07:20
1,157,220 ریال 20:05:21
1,157,100 ریال 20:03:35
1,156,980 ریال 20:02:50
1,156,870 ریال 19:58:34
1,157,100 ریال 19:56:07
1,156,980 ریال 19:54:47
1,156,870 ریال 19:52:21
1,156,980 ریال 19:51:49
1,157,100 ریال 19:50:49
1,156,980 ریال 19:50:04
1,156,870 ریال 19:43:06
1,156,750 ریال 19:43:02
1,156,640 ریال 19:42:02
1,156,750 ریال 19:41:20
1,156,640 ریال 19:40:48
1,156,750 ریال 19:40:00
1,156,640 ریال 19:39:00
1,156,870 ریال 19:37:47
1,156,980 ریال 19:37:02
1,156,870 ریال 19:34:51
1,156,980 ریال 19:34:23
1,157,100 ریال 19:32:07
1,156,980 ریال 19:31:50
1,156,870 ریال 19:30:49
1,156,980 ریال 19:30:36
1,157,100 ریال 19:25:19
1,157,220 ریال 19:25:01
1,157,330 ریال 19:24:33
1,157,220 ریال 19:23:46
1,157,330 ریال 19:21:02
1,157,100 ریال 19:13:33
1,157,220 ریال 19:13:05
1,157,100 ریال 19:12:59
1,157,330 ریال 19:11:32
1,157,220 ریال 19:11:02
1,157,330 ریال 19:08:34
1,157,220 ریال 19:08:00
1,157,100 ریال 19:07:03
1,157,330 ریال 19:06:49
1,157,220 ریال 19:06:20
1,157,100 ریال 19:05:01
1,157,330 ریال 19:01:35
1,157,100 ریال 18:57:18
1,157,220 ریال 18:57:00
1,157,100 ریال 18:56:47
1,157,220 ریال 18:56:20
1,157,100 ریال 18:52:46
1,157,220 ریال 18:52:19
1,157,330 ریال 18:50:46
1,157,220 ریال 18:48:20
1,157,100 ریال 18:48:00
1,157,220 ریال 18:47:46
1,157,100 ریال 18:46:47
1,156,980 ریال 18:46:33
1,156,870 ریال 18:42:05
1,156,750 ریال 18:41:47
1,156,640 ریال 18:41:19
1,156,870 ریال 18:36:06
1,156,640 ریال 18:31:49
1,156,520 ریال 18:29:19
1,156,640 ریال 18:28:32
1,156,520 ریال 18:26:47
1,156,640 ریال 18:25:45
1,156,520 ریال 18:25:18
1,156,640 ریال 18:22:20
1,156,520 ریال 18:22:00
1,156,640 ریال 18:20:19
1,156,520 ریال 18:19:31
1,156,410 ریال 18:16:59
1,156,290 ریال 18:16:32
1,156,410 ریال 18:15:19
1,156,180 ریال 18:14:05
1,156,060 ریال 18:13:18
1,155,950 ریال 18:12:20
1,156,060 ریال 18:11:19
1,156,180 ریال 18:08:45
1,156,060 ریال 18:07:33
1,156,180 ریال 18:07:19
1,156,060 ریال 18:06:59
1,155,950 ریال 18:06:46
1,155,830 ریال 18:06:33
1,155,950 ریال 18:05:59
1,155,830 ریال 18:05:45
1,155,950 ریال 18:05:32
1,155,830 ریال 18:04:59
1,155,710 ریال 18:01:49
1,155,830 ریال 18:00:23
1,155,950 ریال 18:00:09
1,155,830 ریال 17:59:58
1,155,950 ریال 17:59:18
1,155,830 ریال 17:58:32
1,155,710 ریال 17:57:58
1,155,950 ریال 17:56:33
1,155,830 ریال 17:56:19
1,155,950 ریال 17:51:32
1,156,060 ریال 17:51:19
1,156,180 ریال 17:50:07
1,156,060 ریال 17:49:58
1,156,180 ریال 17:49:45
1,156,060 ریال 17:49:05
1,156,180 ریال 17:48:32
1,156,060 ریال 17:47:58
1,155,950 ریال 17:47:05
1,156,060 ریال 17:46:45
1,156,180 ریال 17:45:59
1,156,060 ریال 17:44:18
1,156,180 ریال 17:42:45
1,156,060 ریال 17:42:32
1,156,180 ریال 17:41:33
1,156,060 ریال 17:40:46
1,156,180 ریال 17:40:32
1,156,060 ریال 17:40:19
1,155,950 ریال 17:39:05
1,156,060 ریال 17:38:59
1,156,180 ریال 17:38:32
1,155,950 ریال 17:38:18
1,156,060 ریال 17:38:05
1,155,950 ریال 17:37:18
1,156,060 ریال 17:37:01
1,155,950 ریال 17:36:34
1,156,060 ریال 17:35:59
1,156,180 ریال 17:35:19
1,155,950 ریال 17:34:58
1,156,180 ریال 17:34:05
1,155,950 ریال 17:33:46
1,156,060 ریال 17:33:33
1,155,950 ریال 17:32:00
1,156,060 ریال 17:31:47
1,156,180 ریال 17:31:33
1,156,410 ریال 17:31:01
1,156,290 ریال 17:30:48
1,156,410 ریال 17:30:34
1,156,520 ریال 17:29:58
1,156,640 ریال 17:24:57
1,156,520 ریال 17:24:44
1,156,410 ریال 17:22:45
1,156,520 ریال 17:21:19
1,156,640 ریال 17:18:18
1,156,520 ریال 17:18:05
1,156,640 ریال 17:17:31
1,156,520 ریال 17:16:59
1,156,640 ریال 17:15:18
1,156,750 ریال 17:14:45
1,156,640 ریال 17:14:31
1,156,750 ریال 17:12:18
1,156,980 ریال 17:11:58
1,157,100 ریال 17:10:45
1,156,980 ریال 17:10:32
1,157,220 ریال 17:09:57
1,157,330 ریال 17:01:19
1,157,220 ریال 17:00:21
1,157,100 ریال 16:56:31
1,157,220 ریال 16:55:57
1,157,100 ریال 16:55:17
1,156,980 ریال 16:54:44
1,157,100 ریال 16:54:18
1,157,220 ریال 16:54:05
1,157,330 ریال 16:50:45
1,157,220 ریال 16:49:43
1,157,330 ریال 16:47:04
1,157,220 ریال 16:46:57
1,157,100 ریال 16:45:58
1,157,220 ریال 16:45:32
1,157,330 ریال 16:45:19
1,157,220 ریال 16:44:57
1,157,100 ریال 16:43:43
1,156,980 ریال 16:42:31
1,156,870 ریال 16:41:45
1,156,980 ریال 16:40:45
1,157,100 ریال 16:39:56
1,157,220 ریال 16:39:30
1,157,330 ریال 16:38:44
1,157,220 ریال 16:36:58
1,157,330 ریال 16:35:05
1,157,220 ریال 16:34:56
1,157,330 ریال 16:30:34
1,157,220 ریال 16:30:08
1,157,330 ریال 16:29:55
1,157,220 ریال 16:29:29
1,157,100 ریال 16:19:44
1,157,220 ریال 16:17:43
1,157,100 ریال 16:16:56
1,157,220 ریال 16:16:43
1,157,330 ریال 16:15:57
1,157,220 ریال 16:15:31
1,157,100 ریال 16:12:31
1,157,220 ریال 16:11:30
1,157,100 ریال 16:02:02
1,157,330 ریال 15:54:59
1,157,220 ریال 15:53:33
1,157,330 ریال 15:51:46
1,157,220 ریال 15:50:35
1,157,330 ریال 15:49:33
1,157,220 ریال 15:48:34
1,157,330 ریال 15:46:49
1,157,450 ریال 15:45:59
1,157,330 ریال 15:44:31
1,157,450 ریال 15:40:20
1,157,330 ریال 15:38:06
1,157,450 ریال 15:34:43
1,157,560 ریال 15:34:30
1,157,450 ریال 15:31:04
1,157,560 ریال 15:14:55
1,157,450 ریال 15:14:30
1,157,560 ریال 15:11:43
1,157,450 ریال 15:11:05
1,157,330 ریال 15:10:32
1,157,450 ریال 15:10:19
1,157,330 ریال 15:06:17
1,157,450 ریال 15:06:04
1,157,560 ریال 15:05:46
1,157,450 ریال 15:05:30
1,157,560 ریال 15:05:17
1,157,450 ریال 15:04:55
1,157,560 ریال 15:03:31
1,157,450 ریال 15:03:17
1,157,330 ریال 15:02:44
1,157,450 ریال 15:01:57
1,157,330 ریال 15:00:20
1,157,450 ریال 14:55:29
1,157,330 ریال 14:54:30
1,157,450 ریال 14:54:18
1,157,560 ریال 14:50:18
1,157,330 ریال 14:49:41
1,157,450 ریال 14:48:29
1,157,330 ریال 14:45:29
1,157,450 ریال 14:45:04
1,157,560 ریال 14:43:54
1,157,450 ریال 14:43:42
1,157,330 ریال 14:43:29
1,157,450 ریال 14:41:55
1,157,560 ریال 14:40:30
1,157,450 ریال 14:40:05
1,157,560 ریال 14:36:05
1,157,680 ریال 14:34:41
1,157,790 ریال 14:34:17
1,157,680 ریال 14:34:04
1,157,560 ریال 14:33:53
1,157,680 ریال 14:33:29
1,157,790 ریال 14:28:28
1,157,680 ریال 14:27:29
1,157,790 ریال 14:27:16
1,157,680 ریال 14:26:54
1,157,790 ریال 14:26:41
1,157,680 ریال 14:26:16
1,157,560 ریال 14:25:41
1,157,680 ریال 14:25:04
1,157,560 ریال 14:24:04
1,157,680 ریال 14:23:52
1,157,560 ریال 14:18:04
1,157,330 ریال 14:14:40
1,157,100 ریال 14:14:03
1,157,220 ریال 14:13:28
1,157,100 ریال 14:12:28
1,157,220 ریال 14:11:41
1,157,100 ریال 14:09:40
1,157,220 ریال 14:09:28
1,157,100 ریال 14:02:29
1,157,220 ریال 13:58:53
1,157,100 ریال 13:56:28
1,157,220 ریال 13:55:53
1,157,330 ریال 13:55:40
1,157,220 ریال 13:54:17
1,157,330 ریال 13:45:16
1,157,450 ریال 13:44:41
1,157,560 ریال 13:43:53
1,157,450 ریال 13:43:41
1,157,560 ریال 13:42:28
1,157,450 ریال 13:41:03
1,157,560 ریال 13:40:18
1,157,450 ریال 13:40:05
1,157,330 ریال 13:38:28
1,157,220 ریال 13:37:53
1,157,100 ریال 13:36:16
1,156,980 ریال 13:34:42
1,157,100 ریال 13:34:17
1,157,220 ریال 13:34:05
1,157,100 ریال 13:33:52
1,157,220 ریال 13:30:18
1,157,100 ریال 13:28:28
1,156,980 ریال 13:28:16
1,157,100 ریال 13:28:03
1,157,220 ریال 13:27:28
1,156,980 ریال 13:27:16
1,157,100 ریال 13:26:53
1,157,220 ریال 13:22:40
1,157,100 ریال 13:22:28
1,156,980 ریال 13:15:41
1,157,100 ریال 13:15:17
1,157,220 ریال 13:14:29
1,157,100 ریال 13:14:17
1,156,980 ریال 13:07:16
1,156,750 ریال 13:05:52
1,156,640 ریال 13:04:27
1,156,750 ریال 13:04:15
1,156,640 ریال 13:02:16
1,156,750 ریال 13:01:54
1,156,870 ریال 13:01:42
1,156,640 ریال 13:01:29
1,156,870 ریال 12:57:39
1,156,750 ریال 12:57:27
1,156,870 ریال 12:56:53
1,156,750 ریال 12:56:28
1,156,640 ریال 12:55:40
1,156,750 ریال 12:55:28
1,156,870 ریال 12:53:51
1,156,750 ریال 12:53:39
1,156,870 ریال 12:51:15
1,156,750 ریال 12:51:03
1,156,640 ریال 12:50:53
1,156,870 ریال 12:49:51
1,156,980 ریال 12:49:39
1,157,100 ریال 12:48:04
1,157,220 ریال 12:47:51
1,157,100 ریال 12:47:39
1,156,980 ریال 12:46:51
1,156,870 ریال 12:44:04
1,156,750 ریال 12:43:40
1,156,870 ریال 12:43:15
1,156,750 ریال 12:41:52
1,156,640 ریال 12:41:40
1,156,750 ریال 12:41:04
1,156,870 ریال 12:40:52
1,156,750 ریال 12:40:40
1,156,640 ریال 12:40:16
1,156,520 ریال 12:39:39
1,156,640 ریال 12:39:27
1,156,520 ریال 12:38:40
1,156,640 ریال 12:34:39
1,156,410 ریال 12:34:27
1,156,520 ریال 12:34:15
1,156,290 ریال 12:34:03
1,156,180 ریال 12:33:51
1,156,060 ریال 12:33:16
1,155,950 ریال 12:32:52
1,156,180 ریال 12:32:28
1,156,290 ریال 12:32:03
1,156,410 ریال 12:31:41
1,156,520 ریال 12:31:28
1,156,640 ریال 12:31:16
1,156,750 ریال 12:31:04
1,156,870 ریال 12:30:42
1,156,750 ریال 12:30:30
1,156,870 ریال 12:30:18
1,156,980 ریال 12:29:27
1,157,100 ریال 12:29:15
1,156,870 ریال 12:28:50
1,156,980 ریال 12:28:03
1,157,100 ریال 12:27:39
1,156,980 ریال 12:27:15
1,157,220 ریال 12:27:03
1,157,330 ریال 12:26:27
1,157,450 ریال 12:26:04
1,157,560 ریال 12:25:51
1,157,450 ریال 12:25:27
1,157,560 ریال 12:25:15
1,157,790 ریال 12:25:03
1,157,680 ریال 12:24:39
1,157,560 ریال 12:24:27
1,157,790 ریال 12:24:03
1,157,680 ریال 12:23:39
1,157,560 ریال 12:23:27
1,157,450 ریال 12:22:38
1,157,330 ریال 12:22:27
1,157,450 ریال 12:22:15
1,157,330 ریال 12:22:03
1,157,450 ریال 12:21:52
1,157,330 ریال 12:21:40
1,157,450 ریال 12:20:04
1,157,330 ریال 12:19:39
1,157,450 ریال 12:19:28
1,157,330 ریال 12:19:15
1,157,450 ریال 12:19:03
1,157,330 ریال 12:18:39
1,157,450 ریال 12:18:15
1,157,680 ریال 12:17:51
1,157,790 ریال 12:17:39
1,158,020 ریال 12:17:27
1,158,140 ریال 12:16:38
1,158,020 ریال 12:15:39
1,158,140 ریال 12:15:15
1,158,020 ریال 12:14:39
1,158,140 ریال 12:14:27
1,158,020 ریال 12:14:16
1,157,910 ریال 12:14:03
1,158,140 ریال 12:13:26
1,157,910 ریال 12:12:38
1,158,020 ریال 12:11:50
1,157,910 ریال 12:11:38
1,158,020 ریال 12:10:51
1,158,140 ریال 12:10:40
1,158,020 ریال 12:09:49
1,158,140 ریال 12:09:26
1,158,250 ریال 12:07:37
1,158,020 ریال 12:07:26
1,158,250 ریال 12:07:14
1,158,140 ریال 12:06:50
1,158,020 ریال 12:06:27
1,158,140 ریال 12:04:50
1,158,020 ریال 12:03:26
1,157,910 ریال 12:03:14
1,157,790 ریال 12:02:51
1,157,910 ریال 12:02:27
1,158,020 ریال 12:02:03
1,157,910 ریال 12:01:39
1,157,220 ریال 12:01:15
1,157,100 ریال 12:00:41
1,157,220 ریال 11:59:03
1,157,100 ریال 11:58:50
1,157,220 ریال 11:55:38
1,157,100 ریال 11:49:38
1,156,980 ریال 11:46:03
1,157,100 ریال 11:43:37
1,157,220 ریال 11:41:49
1,157,100 ریال 11:40:27
1,157,220 ریال 11:40:16
1,157,100 ریال 11:38:03
1,157,220 ریال 11:37:49
1,157,100 ریال 11:37:03
1,157,220 ریال 11:36:27
1,157,330 ریال 11:36:15
1,157,220 ریال 11:35:27
1,157,330 ریال 11:34:38
1,157,220 ریال 11:31:27
1,157,330 ریال 11:28:37
1,157,220 ریال 11:27:49
1,157,330 ریال 11:27:26
1,157,220 ریال 11:26:15
1,157,100 ریال 11:25:15
1,157,220 ریال 11:22:49
1,157,100 ریال 11:22:37
1,157,220 ریال 11:22:14
1,157,100 ریال 11:22:03
1,157,220 ریال 11:21:48
1,157,100 ریال 11:21:14
1,157,220 ریال 11:20:27
1,157,100 ریال 11:19:26
1,156,980 ریال 11:14:03
1,156,870 ریال 11:11:02
1,156,750 ریال 11:08:02
1,156,640 ریال 11:07:24
1,156,750 ریال 11:04:25
1,156,870 ریال 11:04:14
1,156,750 ریال 11:04:03
1,156,870 ریال 11:03:02
1,156,750 ریال 11:02:13
1,156,640 ریال 11:01:36
1,156,750 ریال 11:01:25
1,156,870 ریال 11:00:49
1,156,980 ریال 10:58:03
1,157,100 ریال 10:55:25
1,156,980 ریال 10:54:02
1,157,100 ریال 10:52:25
1,157,220 ریال 10:52:14
1,157,100 ریال 10:51:03
1,156,980 ریال 10:49:35
1,157,100 ریال 10:45:36
1,156,640 ریال 10:00:04

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,542,480
 • بالاترین قیمت روز : 1,544,320
 • پایین ترین قیمت روز : 1,540,940
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 920
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 154,217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,541,710
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 770
جدول نرخ های امروز زمان
1,542,480 ریال 20:28:35
1,542,320 ریال 20:27:34
1,542,480 ریال 20:27:04
1,542,320 ریال 20:26:49
1,542,170 ریال 20:20:34
1,542,320 ریال 20:19:34
1,542,170 ریال 20:19:05
1,542,320 ریال 20:18:49
1,542,480 ریال 20:18:03
1,542,320 ریال 20:16:49
1,542,480 ریال 20:12:20
1,542,630 ریال 20:10:35
1,542,780 ریال 20:07:20
1,542,940 ریال 20:05:21
1,542,780 ریال 20:03:35
1,542,630 ریال 20:02:50
1,542,480 ریال 19:58:34
1,542,780 ریال 19:56:07
1,542,630 ریال 19:54:47
1,542,480 ریال 19:52:21
1,542,630 ریال 19:51:49
1,542,780 ریال 19:50:49
1,542,630 ریال 19:50:04
1,542,480 ریال 19:43:06
1,542,320 ریال 19:43:02
1,542,170 ریال 19:42:02
1,542,320 ریال 19:41:20
1,542,170 ریال 19:40:49
1,542,320 ریال 19:40:01
1,542,170 ریال 19:39:00
1,542,480 ریال 19:37:47
1,542,630 ریال 19:37:02
1,542,480 ریال 19:34:51
1,542,630 ریال 19:34:23
1,542,780 ریال 19:32:07
1,542,630 ریال 19:31:50
1,542,480 ریال 19:30:50
1,542,630 ریال 19:30:36
1,542,780 ریال 19:25:19
1,542,940 ریال 19:25:01
1,543,090 ریال 19:24:33
1,542,940 ریال 19:23:46
1,543,090 ریال 19:21:02
1,542,780 ریال 19:13:33
1,542,940 ریال 19:13:05
1,542,780 ریال 19:12:59
1,543,090 ریال 19:11:33
1,542,940 ریال 19:11:02
1,543,090 ریال 19:08:34
1,542,940 ریال 19:08:00
1,542,780 ریال 19:07:03
1,543,090 ریال 19:06:49
1,542,940 ریال 19:06:21
1,542,780 ریال 19:05:01
1,543,090 ریال 19:01:35
1,542,780 ریال 18:57:19
1,542,940 ریال 18:57:00
1,542,780 ریال 18:56:47
1,542,940 ریال 18:56:20
1,542,780 ریال 18:52:46
1,542,940 ریال 18:52:19
1,543,090 ریال 18:50:46
1,542,940 ریال 18:48:20
1,542,780 ریال 18:48:00
1,542,940 ریال 18:47:46
1,542,780 ریال 18:46:47
1,542,630 ریال 18:46:33
1,542,480 ریال 18:42:05
1,542,320 ریال 18:41:47
1,542,170 ریال 18:41:20
1,542,480 ریال 18:36:06
1,542,170 ریال 18:31:49
1,542,010 ریال 18:29:19
1,542,170 ریال 18:28:32
1,542,010 ریال 18:26:47
1,542,170 ریال 18:25:45
1,542,010 ریال 18:25:18
1,542,170 ریال 18:22:20
1,542,010 ریال 18:22:00
1,542,170 ریال 18:20:19
1,542,010 ریال 18:19:31
1,541,860 ریال 18:16:59
1,541,710 ریال 18:16:32
1,541,860 ریال 18:15:19
1,541,550 ریال 18:14:05
1,541,400 ریال 18:13:18
1,541,240 ریال 18:12:20
1,541,400 ریال 18:11:19
1,541,550 ریال 18:08:45
1,541,400 ریال 18:07:33
1,541,550 ریال 18:07:19
1,541,400 ریال 18:06:59
1,541,240 ریال 18:06:46
1,541,090 ریال 18:06:33
1,541,240 ریال 18:05:59
1,541,090 ریال 18:05:45
1,541,240 ریال 18:05:32
1,541,090 ریال 18:04:59
1,540,940 ریال 18:01:49
1,541,090 ریال 18:00:23
1,541,240 ریال 18:00:10
1,541,090 ریال 17:59:59
1,541,240 ریال 17:59:18
1,541,090 ریال 17:58:32
1,540,940 ریال 17:57:58
1,541,240 ریال 17:56:33
1,541,090 ریال 17:56:19
1,541,240 ریال 17:51:33
1,541,400 ریال 17:51:19
1,541,550 ریال 17:50:07
1,541,400 ریال 17:49:58
1,541,550 ریال 17:49:45
1,541,400 ریال 17:49:05
1,541,550 ریال 17:48:32
1,541,400 ریال 17:47:58
1,541,240 ریال 17:47:05
1,541,400 ریال 17:46:45
1,541,550 ریال 17:45:59
1,541,400 ریال 17:44:19
1,541,550 ریال 17:42:45
1,541,400 ریال 17:42:32
1,541,550 ریال 17:41:33
1,541,400 ریال 17:40:46
1,541,550 ریال 17:40:32
1,541,400 ریال 17:40:19
1,541,240 ریال 17:39:05
1,541,400 ریال 17:38:59
1,541,550 ریال 17:38:32
1,541,240 ریال 17:38:18
1,541,400 ریال 17:38:05
1,541,240 ریال 17:37:18
1,541,400 ریال 17:37:01
1,541,240 ریال 17:36:34
1,541,400 ریال 17:35:59
1,541,550 ریال 17:35:19
1,541,240 ریال 17:34:59
1,541,550 ریال 17:34:05
1,541,240 ریال 17:33:47
1,541,400 ریال 17:33:33
1,541,240 ریال 17:32:00
1,541,400 ریال 17:31:47
1,541,550 ریال 17:31:33
1,541,860 ریال 17:31:01
1,541,710 ریال 17:30:48
1,541,860 ریال 17:30:34
1,542,010 ریال 17:29:58
1,542,170 ریال 17:24:57
1,542,010 ریال 17:24:44
1,541,860 ریال 17:22:45
1,542,010 ریال 17:21:19
1,542,170 ریال 17:18:19
1,542,010 ریال 17:18:05
1,542,170 ریال 17:17:31
1,542,010 ریال 17:17:00
1,542,170 ریال 17:15:18
1,542,320 ریال 17:14:45
1,542,170 ریال 17:14:32
1,542,320 ریال 17:12:19
1,542,630 ریال 17:11:58
1,542,780 ریال 17:10:45
1,542,630 ریال 17:10:32
1,542,940 ریال 17:09:57
1,543,090 ریال 17:01:19
1,542,940 ریال 17:00:21
1,542,780 ریال 16:56:31
1,542,940 ریال 16:55:57
1,542,780 ریال 16:55:18
1,542,630 ریال 16:54:44
1,542,780 ریال 16:54:18
1,542,940 ریال 16:54:05
1,543,090 ریال 16:50:45
1,542,940 ریال 16:49:43
1,543,090 ریال 16:47:04
1,542,940 ریال 16:46:57
1,542,780 ریال 16:45:58
1,542,940 ریال 16:45:32
1,543,090 ریال 16:45:19
1,542,940 ریال 16:44:57
1,542,780 ریال 16:43:43
1,542,630 ریال 16:42:31
1,542,480 ریال 16:41:45
1,542,630 ریال 16:40:46
1,542,780 ریال 16:39:56
1,542,940 ریال 16:39:30
1,543,090 ریال 16:38:44
1,542,940 ریال 16:36:58
1,543,090 ریال 16:35:05
1,542,940 ریال 16:34:56
1,543,090 ریال 16:30:34
1,542,940 ریال 16:30:08
1,543,090 ریال 16:29:55
1,542,940 ریال 16:29:29
1,542,780 ریال 16:19:44
1,542,940 ریال 16:17:43
1,542,780 ریال 16:16:57
1,542,940 ریال 16:16:44
1,543,090 ریال 16:15:57
1,542,940 ریال 16:15:31
1,542,780 ریال 16:12:31
1,542,940 ریال 16:11:30
1,542,780 ریال 16:02:03
1,543,090 ریال 15:54:59
1,542,940 ریال 15:53:33
1,543,090 ریال 15:51:46
1,542,940 ریال 15:50:35
1,543,090 ریال 15:49:33
1,542,940 ریال 15:48:35
1,543,090 ریال 15:46:49
1,543,250 ریال 15:45:59
1,543,090 ریال 15:44:31
1,543,250 ریال 15:40:21
1,543,090 ریال 15:38:06
1,543,250 ریال 15:34:43
1,543,400 ریال 15:34:30
1,543,250 ریال 15:31:04
1,543,400 ریال 15:14:55
1,543,250 ریال 15:14:30
1,543,400 ریال 15:11:43
1,543,250 ریال 15:11:05
1,543,090 ریال 15:10:32
1,543,250 ریال 15:10:19
1,543,090 ریال 15:06:18
1,543,250 ریال 15:06:04
1,543,400 ریال 15:05:46
1,543,250 ریال 15:05:30
1,543,400 ریال 15:05:17
1,543,250 ریال 15:04:55
1,543,400 ریال 15:03:31
1,543,250 ریال 15:03:17
1,543,090 ریال 15:02:45
1,543,250 ریال 15:01:57
1,543,090 ریال 15:00:20
1,543,250 ریال 14:55:29
1,543,090 ریال 14:54:30
1,543,250 ریال 14:54:18
1,543,400 ریال 14:50:18
1,543,090 ریال 14:49:41
1,543,250 ریال 14:48:29
1,543,090 ریال 14:45:30
1,543,250 ریال 14:45:04
1,543,400 ریال 14:43:55
1,543,250 ریال 14:43:42
1,543,090 ریال 14:43:29
1,543,250 ریال 14:41:55
1,543,400 ریال 14:40:30
1,543,250 ریال 14:40:05
1,543,400 ریال 14:36:05
1,543,550 ریال 14:34:42
1,543,710 ریال 14:34:17
1,543,550 ریال 14:34:04
1,543,400 ریال 14:33:53
1,543,550 ریال 14:33:29
1,543,710 ریال 14:28:29
1,543,550 ریال 14:27:29
1,543,710 ریال 14:27:16
1,543,550 ریال 14:26:54
1,543,710 ریال 14:26:41
1,543,550 ریال 14:26:17
1,543,400 ریال 14:25:41
1,543,550 ریال 14:25:04
1,543,400 ریال 14:24:04
1,543,550 ریال 14:23:52
1,543,400 ریال 14:18:04
1,543,090 ریال 14:14:40
1,542,780 ریال 14:14:03
1,542,940 ریال 14:13:28
1,542,780 ریال 14:12:28
1,542,940 ریال 14:11:41
1,542,780 ریال 14:09:41
1,542,940 ریال 14:09:28
1,542,780 ریال 14:02:29
1,542,940 ریال 13:58:53
1,542,780 ریال 13:56:28
1,542,940 ریال 13:55:53
1,543,090 ریال 13:55:40
1,542,940 ریال 13:54:17
1,543,090 ریال 13:45:17
1,543,250 ریال 13:44:41
1,543,400 ریال 13:43:53
1,543,250 ریال 13:43:41
1,543,400 ریال 13:42:28
1,543,250 ریال 13:41:03
1,543,400 ریال 13:40:18
1,543,250 ریال 13:40:05
1,543,090 ریال 13:38:28
1,542,940 ریال 13:37:53
1,542,780 ریال 13:36:16
1,542,630 ریال 13:34:42
1,542,780 ریال 13:34:17
1,542,940 ریال 13:34:05
1,542,780 ریال 13:33:52
1,542,940 ریال 13:30:18
1,542,780 ریال 13:28:28
1,542,630 ریال 13:28:16
1,542,780 ریال 13:28:03
1,542,940 ریال 13:27:28
1,542,630 ریال 13:27:16
1,542,780 ریال 13:26:53
1,542,940 ریال 13:22:40
1,542,780 ریال 13:22:28
1,542,630 ریال 13:15:41
1,542,780 ریال 13:15:17
1,542,940 ریال 13:14:29
1,542,780 ریال 13:14:17
1,542,630 ریال 13:07:16
1,542,320 ریال 13:05:52
1,542,170 ریال 13:04:27
1,542,320 ریال 13:04:15
1,542,170 ریال 13:02:16
1,542,320 ریال 13:01:54
1,542,480 ریال 13:01:42
1,542,170 ریال 13:01:29
1,542,480 ریال 12:57:40
1,542,320 ریال 12:57:27
1,542,480 ریال 12:56:53
1,542,320 ریال 12:56:28
1,542,170 ریال 12:55:40
1,542,320 ریال 12:55:28
1,542,480 ریال 12:53:51
1,542,320 ریال 12:53:39
1,542,480 ریال 12:51:15
1,542,320 ریال 12:51:03
1,542,170 ریال 12:50:53
1,542,480 ریال 12:49:51
1,542,630 ریال 12:49:39
1,542,780 ریال 12:48:04
1,542,940 ریال 12:47:51
1,542,780 ریال 12:47:39
1,542,630 ریال 12:46:51
1,542,480 ریال 12:44:04
1,542,320 ریال 12:43:40
1,542,480 ریال 12:43:16
1,542,320 ریال 12:41:52
1,542,170 ریال 12:41:40
1,542,320 ریال 12:41:04
1,542,480 ریال 12:40:52
1,542,320 ریال 12:40:40
1,542,170 ریال 12:40:16
1,542,010 ریال 12:39:40
1,542,170 ریال 12:39:28
1,542,010 ریال 12:38:40
1,542,170 ریال 12:34:39
1,541,860 ریال 12:34:27
1,542,010 ریال 12:34:15
1,541,710 ریال 12:34:03
1,541,550 ریال 12:33:51
1,541,400 ریال 12:33:16
1,541,240 ریال 12:32:52
1,541,550 ریال 12:32:28
1,541,710 ریال 12:32:04
1,541,860 ریال 12:31:41
1,542,010 ریال 12:31:28
1,542,170 ریال 12:31:16
1,542,320 ریال 12:31:04
1,542,480 ریال 12:30:42
1,542,320 ریال 12:30:30
1,542,480 ریال 12:30:18
1,542,630 ریال 12:29:27
1,542,780 ریال 12:29:15
1,542,480 ریال 12:28:50
1,542,630 ریال 12:28:03
1,542,780 ریال 12:27:39
1,542,630 ریال 12:27:15
1,542,940 ریال 12:27:03
1,543,090 ریال 12:26:28
1,543,250 ریال 12:26:04
1,543,400 ریال 12:25:51
1,543,250 ریال 12:25:27
1,543,400 ریال 12:25:15
1,543,710 ریال 12:25:03
1,543,550 ریال 12:24:39
1,543,400 ریال 12:24:27
1,543,710 ریال 12:24:03
1,543,550 ریال 12:23:39
1,543,400 ریال 12:23:27
1,543,250 ریال 12:22:39
1,543,090 ریال 12:22:27
1,543,250 ریال 12:22:15
1,543,090 ریال 12:22:03
1,543,250 ریال 12:21:52
1,543,090 ریال 12:21:40
1,543,250 ریال 12:20:04
1,543,090 ریال 12:19:39
1,543,250 ریال 12:19:28
1,543,090 ریال 12:19:15
1,543,250 ریال 12:19:04
1,543,090 ریال 12:18:39
1,543,250 ریال 12:18:15
1,543,550 ریال 12:17:51
1,543,710 ریال 12:17:39
1,544,020 ریال 12:17:27
1,544,170 ریال 12:16:39
1,544,020 ریال 12:15:39
1,544,170 ریال 12:15:15
1,544,020 ریال 12:14:39
1,544,170 ریال 12:14:27
1,544,020 ریال 12:14:16
1,543,860 ریال 12:14:04
1,544,170 ریال 12:13:27
1,543,860 ریال 12:12:38
1,544,020 ریال 12:11:50
1,543,860 ریال 12:11:38
1,544,020 ریال 12:10:51
1,544,170 ریال 12:10:40
1,544,020 ریال 12:09:49
1,544,170 ریال 12:09:26
1,544,320 ریال 12:07:38
1,544,020 ریال 12:07:26
1,544,320 ریال 12:07:14
1,544,170 ریال 12:06:51
1,544,020 ریال 12:06:27
1,544,170 ریال 12:04:50
1,544,020 ریال 12:03:26
1,543,860 ریال 12:03:14
1,543,710 ریال 12:02:51
1,543,860 ریال 12:02:27
1,544,020 ریال 12:02:04
1,543,860 ریال 12:01:39
1,542,940 ریال 12:01:15
1,542,780 ریال 12:00:41
1,542,940 ریال 11:59:03
1,542,780 ریال 11:58:50
1,542,940 ریال 11:55:38
1,542,780 ریال 11:49:38
1,542,630 ریال 11:46:03
1,542,780 ریال 11:43:37
1,542,940 ریال 11:41:49
1,542,780 ریال 11:40:27
1,542,940 ریال 11:40:16
1,542,780 ریال 11:38:03
1,542,940 ریال 11:37:49
1,542,780 ریال 11:37:03
1,542,940 ریال 11:36:27
1,543,090 ریال 11:36:15
1,542,940 ریال 11:35:27
1,543,090 ریال 11:34:38
1,542,940 ریال 11:31:27
1,543,090 ریال 11:28:37
1,542,940 ریال 11:27:50
1,543,090 ریال 11:27:26
1,542,940 ریال 11:26:15
1,542,780 ریال 11:25:15
1,542,940 ریال 11:22:49
1,542,780 ریال 11:22:38
1,542,940 ریال 11:22:15
1,542,780 ریال 11:22:03
1,542,940 ریال 11:21:48
1,542,780 ریال 11:21:14
1,542,940 ریال 11:20:27
1,542,780 ریال 11:19:26
1,542,630 ریال 11:14:03
1,542,480 ریال 11:11:02
1,542,320 ریال 11:08:02
1,542,170 ریال 11:07:24
1,542,320 ریال 11:04:25
1,542,480 ریال 11:04:14
1,542,320 ریال 11:04:03
1,542,480 ریال 11:03:02
1,542,320 ریال 11:02:13
1,542,170 ریال 11:01:36
1,542,320 ریال 11:01:25
1,542,480 ریال 11:00:49
1,542,630 ریال 10:58:03
1,542,780 ریال 10:55:25
1,542,630 ریال 10:54:02
1,542,780 ریال 10:52:25
1,542,940 ریال 10:52:14
1,542,780 ریال 10:51:03
1,542,630 ریال 10:49:35
1,542,780 ریال 10:45:36
1,542,170 ریال 10:00:04

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:28:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:27:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 20:26:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:26:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 20:26:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:26:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 20:26:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501300 20:25:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 20:25:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501300 20:25:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:25:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:24:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:24:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:24:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 20:23:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:22:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 20:22:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:22:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 20:22:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 20:21:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 20:21:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:21:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:20:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 20:20:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 20:20:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:20:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 20:20:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 20:20:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 20:19:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 20:19:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 20:18:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:18:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 20:18:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501300 20:18:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:17:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 20:17:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 20:17:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 20:16:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 20:16:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 20:16:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:16:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:15:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:15:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:15:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:15:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:14:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:14:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 20:14:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:13:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:12:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 20:11:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 20:11:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 20:11:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 20:09:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 20:09:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 20:08:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:08:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 20:08:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 20:08:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:07:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 20:07:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:06:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 20:04:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 20:03:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 20:01:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:58:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:58:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:58:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 19:57:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:57:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:57:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:57:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:56:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:56:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:55:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:55:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 19:54:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:54:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501400 19:52:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:51:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 19:50:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:50:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 19:50:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:50:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 19:50:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:49:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:48:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:47:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 19:47:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:47:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:47:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501400 19:46:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:45:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 19:44:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 19:42:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:41:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:40:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 19:40:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:40:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:40:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 19:39:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:39:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501300 19:38:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:38:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 19:37:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:37:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:36:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:36:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:35:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501400 19:35:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501400 19:35:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 19:34:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:32:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:32:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:31:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501400 19:30:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 19:30:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501400 19:30:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501500 19:29:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501400 19:29:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:28:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:28:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:28:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:28:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:28:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:27:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:26:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:26:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:26:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:26:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:26:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:26:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:25:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:25:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:25:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:25:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:24:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:24:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:24:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:24:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:24:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:23:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:23:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 19:23:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:23:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:23:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:23:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:22:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:22:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:20:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:19:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501500 19:19:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:19:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:18:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:18:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 19:17:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:17:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:16:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:15:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:15:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:15:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:15:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:15:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:14:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:14:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:14:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:14:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:14:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:13:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:13:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:13:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:13:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 19:13:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:13:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:13:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:13:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:12:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:12:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 19:12:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:12:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 19:12:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 19:12:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:12:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:11:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:11:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:11:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 19:10:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:10:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:09:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501600 19:09:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:08:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 19:08:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:07:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:07:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:06:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:06:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501600 19:06:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501600 19:06:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:06:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 19:06:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501500 19:05:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:05:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:05:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:05:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:05:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:05:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:05:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:05:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:05:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:04:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:04:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:04:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:04:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:03:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 19:03:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:03:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501500 19:03:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:03:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 19:02:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:02:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:02:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501500 19:02:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:02:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 19:02:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501500 19:01:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:01:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:01:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 19:01:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:01:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501500 19:01:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 19:01:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:00:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:00:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 19:00:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:00:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:00:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:00:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:00:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 19:00:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 19:00:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 19:00:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 19:00:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:59:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:59:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:59:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:59:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:59:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:59:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:58:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:58:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:58:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:58:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:58:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:57:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:57:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 18:56:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 18:56:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 18:56:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 18:56:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 18:56:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:56:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:56:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:56:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:56:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:55:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:55:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:55:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:55:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:55:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:55:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:55:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:55:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:55:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:54:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:54:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 18:54:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:54:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:54:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:53:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:53:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 18:53:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:53:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:53:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:53:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:52:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:52:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:52:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:52:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:52:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 18:52:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 18:52:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:52:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 18:52:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 18:51:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 18:51:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 18:51:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 18:51:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 501600 18:51:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:51:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 18:51:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 18:51:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 18:50:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501500 18:50:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:50:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:49:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:49:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:49:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 18:48:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501600 18:48:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 18:48:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501800 18:48:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 18:48:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501600 18:48:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:48:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 18:47:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:47:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 18:47:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 18:47:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 18:47:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 18:47:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 18:46:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 18:46:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 18:46:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 18:46:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 18:45:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 18:45:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 18:45:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:44:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501400 18:44:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:44:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:44:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:44:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 18:44:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:44:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:43:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:43:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:43:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:42:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:42:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:42:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:41:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:41:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:41:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:40:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501400 18:40:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:40:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501400 18:40:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501400 18:40:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:40:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501400 18:40:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501400 18:39:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:39:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:39:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:38:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 18:38:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:38:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:38:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:37:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501300 18:37:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 18:37:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 18:36:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 18:36:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 18:36:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:36:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:36:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 18:36:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:36:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 18:36:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:36:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:36:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501400 18:36:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501400 18:36:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:35:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 18:35:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:35:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:35:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:35:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501300 18:35:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:35:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:35:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:34:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501300 18:34:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:34:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:34:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:33:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:33:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:33:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:33:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501300 18:33:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:32:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:32:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:32:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 18:32:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:32:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:32:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:32:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:31:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:31:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 18:31:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:31:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 18:31:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:31:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:31:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501200 18:31:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:30:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 18:30:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:30:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:30:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501100 18:28:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:27:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501200 18:26:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:26:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:26:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:25:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 501200 18:25:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:25:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:24:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:24:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 18:24:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501300 18:22:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:21:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:21:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:21:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:21:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:21:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 18:20:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:20:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 18:20:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:20:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:20:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 18:20:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:20:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:20:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:20:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501100 18:19:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501100 18:19:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:19:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 18:19:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:18:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:18:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:18:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:18:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:18:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:18:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:18:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:17:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:17:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501200 18:17:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501200 18:17:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:17:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:17:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:17:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:16:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501100 18:16:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:15:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:15:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:15:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 18:15:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 18:14:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:14:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 18:14:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501200 18:14:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501000 18:13:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:13:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 18:13:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 18:13:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 18:12:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 18:12:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 18:11:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 18:10:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 18:09:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 18:09:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 18:09:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 18:09:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 18:08:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 18:08:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 18:08:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:08:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 18:07:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 18:07:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 18:07:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 18:07:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:07:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501100 18:06:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 18:06:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 18:05:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 18:05:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 18:05:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 18:04:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 500900 18:04:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 18:04:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 500800 18:03:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 500900 18:02:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500800 18:02:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500900 18:02:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 18:02:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 500900 18:01:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500800 18:01:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500900 18:01:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 500800 18:01:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 500900 18:01:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 500900 18:01:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 18:00:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500800 18:00:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 18:00:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 18:00:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:59:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 500900 17:59:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:58:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:58:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:58:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 500900 17:57:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:57:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:57:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501000 17:57:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:56:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 500900 17:56:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:56:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:56:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 500900 17:55:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 500900 17:55:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 501000 17:55:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:55:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:55:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:55:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:54:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 500900 17:54:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:54:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 17:54:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:54:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501000 17:53:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:51:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:51:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500900 17:51:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:51:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:50:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:50:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:50:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 17:50:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 17:50:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 17:50:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:49:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:49:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:49:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:49:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:49:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:49:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 17:49:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:49:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:49:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:49:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:48:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:48:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:48:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 17:47:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:47:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:47:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:47:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500900 17:47:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:46:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:46:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:46:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:45:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:45:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:45:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:45:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:44:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:44:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:43:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:43:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501100 17:43:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:42:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:42:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:42:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:42:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:42:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:41:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:41:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:41:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:41:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:41:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:41:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:41:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:41:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:41:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:40:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:40:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500900 17:40:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:40:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:40:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:39:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:39:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:39:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:39:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 500900 17:39:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:39:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:39:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:39:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500900 17:39:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 500900 17:38:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:38:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 500900 17:38:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:38:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:38:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 500900 17:37:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:37:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:37:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:37:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:37:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:36:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:36:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:36:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:35:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500900 17:35:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:35:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:35:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 17:35:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:35:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501000 17:34:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:34:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501100 17:34:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 501000 17:34:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 17:34:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501200 17:34:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501000 17:33:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:33:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:33:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:33:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:32:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:32:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501000 17:32:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:32:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501000 17:32:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501000 17:32:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501000 17:31:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:31:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 500800 17:31:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500900 17:31:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501000 17:31:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501100 17:31:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501200 17:31:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501000 17:30:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:30:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:30:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501100 17:29:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:29:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501200 17:29:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501200 17:29:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:27:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:26:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:26:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 17:26:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:25:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 17:24:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 17:24:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 17:24:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 17:24:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501100 17:24:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 17:24:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501100 17:23:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:23:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501200 17:22:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:22:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501300 17:21:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501200 17:20:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:20:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 17:20:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:20:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 17:20:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:19:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 17:19:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:19:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501200 17:19:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 17:19:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:19:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501300 17:18:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501200 17:18:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501300 17:17:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:17:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501300 17:17:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501200 17:16:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:16:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 17:16:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 17:15:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:14:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501300 17:14:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:14:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 17:13:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 17:13:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 17:13:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 17:13:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501200 17:13:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:13:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 17:12:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501300 17:12:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:12:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501300 17:12:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 17:12:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501200 17:12:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501300 17:11:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 17:11:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 17:10:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 17:10:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 17:09:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 17:09:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 17:07:38   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 17:03:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 17:03:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501600 17:01:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 17:01:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 17:01:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 17:00:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 17:00:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 17:00:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 17:00:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 16:59:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:59:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:59:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:59:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:58:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:57:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:56:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:56:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:56:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 16:55:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:55:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:54:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 16:54:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 16:54:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:53:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 16:53:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:53:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:51:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 16:50:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:50:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 16:50:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 16:50:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:50:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:49:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:48:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:48:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:46:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:46:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:46:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:46:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:45:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:45:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:45:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 16:45:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:45:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:44:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:44:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:44:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:44:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:44:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:44:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 16:43:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 16:42:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501400 16:42:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 16:40:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 16:40:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501300 16:40:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 16:40:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 16:39:32   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:39:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 501500 16:39:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:38:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:37:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 16:37:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:36:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:36:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 16:34:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 16:34:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:34:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501500 16:34:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:34:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 16:34:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:33:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:33:29   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:33:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:31:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:31:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:31:42   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:30:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:29:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:29:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:28:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 16:28:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501400 16:28:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:28:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:28:36   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 16:28:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:28:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 16:28:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 501500 16:28:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 16:27:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:27:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501400 16:26:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:26:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:23:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:23:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:22:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 16:22:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:22:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:22:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 16:21:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:21:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:21:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 16:21:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:21:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:21:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 16:21:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:19:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:19:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:19:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:18:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:18:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:17:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 16:17:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:17:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 16:16:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:16:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:16:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 16:16:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501600 16:15:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 16:15:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:15:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501400 16:13:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:12:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:12:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:12:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 16:11:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:11:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:11:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:09:28   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 16:07:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501400 16:06:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 16:05:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:05:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 16:04:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:04:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 16:01:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 16:01:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 16:00:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 16:00:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 15:59:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:58:58   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 15:58:53   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:58:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:58:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:57:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:57:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:57:14   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:57:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:57:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:56:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:56:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 15:56:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 15:56:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501500 15:56:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:56:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501500 15:56:04   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:55:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:55:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:55:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:55:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:55:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:54:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:54:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:54:26   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 15:54:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 15:54:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 15:54:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501400 15:53:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501300 15:53:41   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 15:53:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501400 15:53:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:52:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:52:23   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:52:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501500 15:52:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:51:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 15:50:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:50:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501400 15:50:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:48:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 15:48:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 15:48:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501400 15:48:08   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 15:47:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:46:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501400 15:46:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 15:46:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 15:45:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 15:45:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 15:45:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 15:44:22   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:44:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 15:43:50   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 15:43:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:42:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 15:41:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501500 15:40:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:40:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 15:40:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:40:07   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501600 15:39:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 15:39:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501400 15:38:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501500 15:38:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501500 15:37:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 6 تا 501600 15:34:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501600 15:34:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:34:18   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501600 15:34:10   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501600 15:30:47   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:30:39   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:30:31   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:28:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:28:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:28:05   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:27:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:27:35   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:27:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:27:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:27:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:25:40   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501600 15:25:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:24:19   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:24:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:24:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 15:23:59   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501600 15:23:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:23:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:22:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:22:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:21:27   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:21:02   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:20:54   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:20:11   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:20:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:20:01   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:19:56   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:19:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:19:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:19:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:19:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 15:17:34   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:17:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:16:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501600 15:15:51   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501600 15:15:46   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:15:30   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:14:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:14:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 501600 15:14:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:13:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:13:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 501600 15:12:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:12:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:12:43   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:11:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:11:16   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:11:12   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:10:03   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:09:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501600 15:09:52   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:08:49   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:08:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:08:24   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 15:08:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 15:07:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:07:06   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 15:06:15   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:06:00   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 15:05:55   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:05:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501600 15:05:44   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:05:20   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:04:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 15:04:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:04:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 15:03:37   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:03:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:02:57   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:02:48   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 15:02:45   1396/4/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 501600 15:02:33   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:02:25   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 15:02:21   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501500 15:02:17   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:02:13   1396/4/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 501700 15:01:09   1396/4/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 15:01:04   1396/4/8
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 5 501300 20:28:52   1396/4/8
آخرین لفظ فروش 5 501300 20:25:28   1396/4/8
آخرین معامله 1 501300 20:26:48   1396/4/8

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 20:26:17   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215300 20:24:46   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215200 19:24:08   1396/4/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1215000 19:19:14   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 19:13:08   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 19:12:39   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 19:05:10   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 18:55:12   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215200 18:51:32   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 18:51:30   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 18:50:20   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1216000 18:48:00   1396/4/8
سکه فردایی فروش 300 تا 1216000 18:47:47   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1214500 18:31:13   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1214700 18:28:12   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214500 18:28:08   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1214700 18:25:49   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214400 18:25:29   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 18:23:31   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 18:12:30   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214200 18:11:19   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 18:10:42   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 18:05:27   1396/4/8
سکه فردایی معامله 300 تا 1214000 18:03:21   1396/4/8
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 18:02:51   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1214300 18:02:49   1396/4/8
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 18:02:33   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 18:01:35   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 17:46:37   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 17:43:35   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 17:42:33   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 17:34:32   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 17:34:29   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214500 17:29:17   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 17:21:40   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 17:21:27   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 17:21:13   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214000 17:21:10   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215000 17:08:43   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214900 17:07:26   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215000 17:05:12   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214800 16:51:18   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215200 16:51:14   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215200 16:49:06   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214800 16:47:54   1396/4/8
سکه فردایی خرید 300 تا 1214700 16:47:50   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 16:39:26   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215000 16:39:03   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 16:37:52   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215200 16:37:17   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 16:37:09   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215000 16:37:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 16:34:02   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214800 16:33:23   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214500 16:33:16   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214500 16:25:04   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214900 16:22:23   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215200 16:21:50   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215300 16:17:09   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215300 16:15:37   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 16:15:30   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 16:15:01   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215200 16:12:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 16:04:53   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 16:03:14   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215500 16:03:00   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 16:02:44   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215600 16:02:25   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215600 16:02:01   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215700 16:01:02   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215700 15:59:51   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 15:54:24   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215700 15:51:33   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215900 15:48:40   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215900 15:45:48   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 15:45:07   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 15:29:22   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 15:12:17   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215700 15:09:45   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215700 15:09:18   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215700 15:08:21   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 15:08:18   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 15:06:32   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 15:04:56   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 14:56:34   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 14:55:35   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215700 14:49:11   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:47:57   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:47:53   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 14:46:24   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:46:22   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:45:52   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:45:48   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 14:43:36   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215600 14:41:51   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 14:41:22   1396/4/8
سکه فردایی فروش 300 تا 1215900 14:39:47   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 14:38:40   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 14:37:53   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215700 14:20:47   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215500 14:20:33   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 14:20:21   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215500 14:13:04   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 14:12:15   1396/4/8
سکه فردایی خرید 300 تا 1215300 14:12:06   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215300 14:11:58   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:11:47   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 14:10:34   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215300 14:10:26   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:10:08   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:08:53   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:08:08   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:02:57   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 14:01:21   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215600 13:59:42   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 13:59:04   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 13:57:55   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 13:56:26   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 13:55:36   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 13:53:45   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215700 13:51:31   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 13:49:00   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 13:48:13   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 13:44:41   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 13:42:45   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 13:39:41   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 13:39:18   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215600 13:39:08   1396/4/8
سکه فردایی خرید 300 تا 1215500 13:33:40   1396/4/8
سکه معکوس خرید 100 تا 1214400 13:32:47   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215500 13:29:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 13:27:33   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 13:27:29   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215200 13:25:03   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215200 13:24:56   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215200 13:24:10   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215200 13:24:03   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 13:18:18   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215200 13:18:16   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215400 13:17:19   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 13:15:12   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 13:13:54   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 13:13:10   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215200 13:12:37   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215000 13:11:33   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214900 13:11:31   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 13:11:06   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 13:09:26   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 13:09:07   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1214500 13:08:34   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 13:08:10   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 13:06:39   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 13:02:46   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215000 13:01:03   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 13:00:28   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215200 13:00:16   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215200 12:59:21   1396/4/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1215000 12:57:41   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215400 12:57:04   1396/4/8
سکه فردایی فروش 300 تا 1215200 12:56:59   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215000 12:56:20   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 12:55:49   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215200 12:55:41   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215300 12:49:09   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215400 12:47:15   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:46:49   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:43:22   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:42:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:41:42   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 12:41:40   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215300 12:40:15   1396/4/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1215300 12:39:29   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215300 12:38:31   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215300 12:38:26   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215500 12:38:07   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215200 12:37:53   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215200 12:36:24   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215500 12:36:18   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 12:36:16   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215300 12:34:27   1396/4/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1215500 12:33:41   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 12:33:07   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 12:33:04   1396/4/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1215700 12:33:01   1396/4/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1215700 12:32:57   1396/4/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1215500 12:32:54   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 12:32:16   1396/4/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1215700 12:32:01   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 12:31:41   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 12:31:37   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215700 12:31:19   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215700 12:30:46   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215700 12:30:28   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215500 12:30:18   1396/4/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1215500 12:30:13   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215500 12:30:05   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215500 12:30:03   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215600 12:26:35   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:25:54   1396/4/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1215400 12:25:41   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215200 12:24:50   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:22:53   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:22:46   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215300 12:21:58   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215400 12:21:30   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215300 12:20:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1215500 12:17:51   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215500 12:16:32   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215500 12:16:30   1396/4/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1215700 12:16:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 12:15:56   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215700 12:15:42   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215800 12:15:32   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215800 12:13:41   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215700 12:13:29   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215900 12:12:37   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215800 12:12:06   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216000 12:11:55   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215800 12:09:52   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215900 12:08:33   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215900 12:07:33   1396/4/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1215600 12:07:01   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215800 12:06:14   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215800 12:05:43   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215700 12:05:31   1396/4/8
سکه فردایی معامله 400 تا 1215900 12:03:51   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215600 12:03:38   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215800 12:02:02   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1216000 11:59:47   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216200 11:59:23   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1216300 11:58:50   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1216000 11:58:47   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1216000 11:58:44   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1216000 11:57:56   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1216000 11:57:47   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215200 11:57:43   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215600 11:57:34   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 11:57:21   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215200 11:57:15   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215400 11:56:16   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215100 11:56:14   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 11:56:08   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 11:56:06   1396/4/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1215500 11:54:32   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1215000 11:53:29   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1215000 11:53:27   1396/4/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1215100 11:47:47   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214900 11:47:14   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1215000 11:47:06   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1215200 11:45:42   1396/4/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1215000 11:42:18   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214700 11:41:57   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215100 11:41:22   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214800 11:40:53   1396/4/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1215100 11:40:50   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214900 11:40:41   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1214800 11:40:38   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1214200 11:37:59   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214500 11:37:39   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214500 11:30:57   1396/4/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1214500 11:28:46   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1214500 11:28:12   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214500 11:28:06   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1214500 11:27:38   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214500 11:27:07   1396/4/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1214500 11:27:03   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214500 11:26:29   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214800 11:25:59   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214700 11:24:58   1396/4/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1214800 11:10:03   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1214300 10:55:55   1396/4/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1215000 10:47:05   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1215700 10:40:11   1396/4/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1214500 10:38:55   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1215000 10:34:57   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214300 00:29:54   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1214500 00:28:56   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1214500 00:26:37   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1214500 00:22:57   1396/4/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1214500 00:19:42   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214300 00:18:21   1396/4/8
سکه فردایی معامله 500 تا 1214500 00:15:07   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214300 00:13:11   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214200 00:08:15   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214200 00:05:57   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214200 00:02:30   1396/4/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1214200 00:01:58   1396/4/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1214200 23:58:33   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 23:44:57   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214400 23:43:43   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214400 23:42:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 23:41:36   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 23:40:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 23:39:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214500 23:35:23   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214500 23:32:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214400 23:31:26   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 23:30:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 23:29:43   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214700 23:29:26   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214300 23:16:33   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 23:12:34   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 23:04:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 23:03:45   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 23:01:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 23:00:37   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1214500 22:59:43   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214500 22:51:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 22:51:06   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 22:51:02   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 22:42:40   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 22:40:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 22:39:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 22:39:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 22:33:18   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 22:30:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 22:28:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 22:26:31   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 22:25:08   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 22:24:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 22:22:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 22:21:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 22:19:25   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 22:19:12   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 22:18:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 22:17:35   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 22:17:27   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 22:14:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 22:14:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214400 22:07:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214400 22:05:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214500 22:03:41   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214500 21:53:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 21:52:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 21:52:16   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214500 21:52:09   1396/4/7
سکه فردایی خرید 5 تا 1214500 21:51:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 21:50:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 21:50:29   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214700 21:47:57   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214900 21:47:36   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214900 21:46:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:45:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 21:44:48   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 21:44:23   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 21:44:20   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:43:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 21:43:34   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 21:32:39   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:31:45   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:30:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:29:38   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 21:28:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213800 21:26:45   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213800 21:24:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213800 21:21:51   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 21:21:35   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 21:17:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 21:05:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 20:59:46   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213700 20:57:45   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213700 20:56:48   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 20:54:59   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 20:54:52   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 20:54:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 20:54:28   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 20:53:53   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 20:49:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 20:45:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:41:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:41:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:40:13   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 20:39:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:39:27   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 20:39:14   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 20:36:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:35:24   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:31:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:31:15   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 20:29:06   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 20:27:52   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 20:26:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 20:25:16   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 20:23:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 20:23:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:15:49   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:15:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 20:14:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:14:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:14:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214200 20:14:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 20:13:28   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 20:12:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:11:54   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 20:07:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 20:06:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 20:05:54   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 20:05:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 20:03:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 20:03:22   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 20:02:26   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214200 20:00:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 20:00:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 20:00:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 19:59:56   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:59:24   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 19:55:14   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 19:55:03   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:54:00   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:51:05   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:51:02   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 19:50:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:50:32   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 19:45:40   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 19:45:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 19:41:00   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 19:40:52   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 19:40:45   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 19:34:09   1396/4/7
سکه فردایی خرید 400 تا 1213800 19:25:58   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213800 19:25:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:20:26   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 19:20:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 19:16:56   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 19:15:27   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 19:15:23   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 19:15:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 19:11:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214000 19:11:35   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214000 19:05:15   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214000 18:56:57   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 18:47:48   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 18:45:56   1396/4/7
سکه فردایی معامله 500 تا 1214000 18:20:37   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 18:19:16   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 18:18:24   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 18:18:22   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 18:17:20   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214100 18:16:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214200 18:15:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214300 18:14:33   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1214300 18:12:01   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 18:10:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214300 18:07:29   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 18:06:48   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214200 18:05:14   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 18:04:37   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 18:04:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 18:03:55   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214400 18:03:40   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214000 18:02:45   1396/4/7
سکه فردایی معامله 300 تا 1214100 18:01:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214100 18:00:00   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 17:59:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 17:59:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214200 17:58:52   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 17:56:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:56:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214300 17:54:26   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 17:54:16   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 17:53:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 17:53:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 17:53:10   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 17:50:20   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 17:49:34   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 17:47:51   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 17:46:27   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 17:46:11   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214200 17:44:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 17:43:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214100 17:39:40   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214000 17:38:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:38:06   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214100 17:34:53   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:34:32   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214000 17:33:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:33:33   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 17:32:12   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:32:12   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:31:56   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 17:31:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 17:31:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 17:31:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:28:53   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 17:28:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213900 17:28:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 17:28:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 17:28:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:27:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:26:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:26:16   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:26:12   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 17:25:41   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 17:25:37   1396/4/7
سکه فردایی معامله 139 تا 1214000 17:25:32   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:24:52   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:24:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:24:25   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 17:21:23   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:20:48   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:20:44   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214000 17:20:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:20:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:18:56   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:18:53   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:18:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:18:31   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:17:18   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:14:44   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214100 17:14:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214200 17:13:19   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1214300 17:12:51   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 17:12:15   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 17:08:40   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1214000 17:08:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214300 17:07:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 17:04:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 17:04:01   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 17:03:28   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 17:03:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 16:59:05   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 16:58:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 16:57:13   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 16:57:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 16:55:11   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214300 16:54:45   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214000 16:54:20   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1214000 16:53:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 16:52:09   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214300 16:51:59   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 16:51:23   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214400 16:51:23   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214400 16:50:25   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 16:50:08   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 16:49:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 16:49:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 16:48:19   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 16:47:34   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 16:47:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 16:46:14   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 16:46:10   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214300 16:45:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:45:28   1396/4/7
سکه فردایی خرید 1 تا 1214300 16:45:22   1396/4/7
سکه فردایی فروش 300 تا 1214500 16:45:05   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 16:44:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:43:23   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 16:43:18   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 16:38:43   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214600 16:38:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214800 16:34:09   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214400 16:27:51   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 16:26:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 16:25:58   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214400 16:25:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214400 16:24:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:22:57   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:21:54   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:16:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214300 16:16:47   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 16:14:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214200 16:13:45   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214400 16:07:17   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214400 15:59:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214800 15:59:36   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214800 15:59:30   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214800 15:57:26   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214800 15:57:08   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214900 15:55:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 15:55:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1215000 15:55:24   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1214300 15:53:24   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214000 15:52:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214600 15:52:24   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214600 15:51:20   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214500 15:51:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214700 15:51:15   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1214400 15:50:58   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214300 15:50:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214600 15:50:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 15:49:39   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214200 15:49:14   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 15:47:30   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214200 15:47:27   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214000 15:47:25   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214500 15:46:46   1396/4/7
سکه فردایی خرید 300 تا 1214100 15:46:08   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1214000 15:46:01   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 15:45:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 15:41:59   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213700 15:41:58   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1214000 15:10:33   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1214000 15:10:14   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213800 15:10:12   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 15:07:24   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 15:05:25   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 15:02:49   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213900 15:02:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213800 15:02:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 15:02:03   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 14:59:17   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213900 14:58:59   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 14:57:52   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 14:54:32   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213700 14:54:30   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213900 14:54:25   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 14:53:38   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213700 14:53:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 14:51:16   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 14:51:15   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213500 14:50:58   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213300 14:50:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213400 14:50:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 14:50:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 14:48:53   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 14:48:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 14:48:14   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 14:48:12   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 14:48:10   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 14:47:23   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213300 14:47:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 14:47:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 14:44:36   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 14:43:18   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 14:42:19   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213400 14:42:16   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213400 14:41:37   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213300 14:40:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 14:40:51   1396/4/7
سکه امروزی خرید 500 تا 1213300 14:40:43   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213400 14:40:35   1396/4/7
سکه امروزی خرید 500 تا 1213200 14:40:20   1396/4/7
سکه امروزی خرید 1 تا 1213200 14:40:13   1396/4/7
سکه امروزی فروش 200 تا 1213400 14:39:26   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 14:39:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 14:38:53   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 14:38:50   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 14:38:35   1396/4/7
سکه امروزی فروش 200 تا 1213400 14:37:53   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 14:36:27   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213000 14:35:20   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 14:35:05   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213200 14:35:02   1396/4/7
سکه امروزی معامله 100 تا 1213000 14:33:17   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213200 14:31:37   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 14:27:53   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212900 14:26:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213000 14:25:30   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 14:19:26   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 14:19:23   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 14:12:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 14:08:06   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 14:04:52   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 14:00:10   1396/4/7
سکه امروزی خرید 200 تا 1212800 13:58:49   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:58:09   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:56:23   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213000 13:56:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:50:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:48:05   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 13:45:52   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 13:44:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 13:43:22   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 13:42:47   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 13:42:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212800 13:42:09   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 13:41:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:41:34   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:41:04   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213100 13:40:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:40:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213100 13:38:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 13:37:44   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:37:42   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213300 13:34:04   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 13:33:50   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213100 13:33:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 13:33:42   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 13:32:31   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 13:32:21   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 13:32:13   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 13:28:07   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 13:28:05   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 13:27:49   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:27:04   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 13:23:30   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212900 13:21:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:20:09   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212800 13:20:08   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 13:20:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 13:18:41   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 13:17:28   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:16:25   1396/4/7
سکه امروزی معامله 100 تا 1212700 13:15:51   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:14:24   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 13:14:22   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 13:14:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 13:14:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212800 13:13:59   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1212900 13:13:37   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:13:34   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:13:25   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212800 13:13:24   1396/4/7
سکه امروزی فروش 400 تا 1212800 13:13:06   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 13:13:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 13:13:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 13:12:33   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212900 13:12:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213200 13:12:06   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:10:33   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213200 13:10:30   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:09:59   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:09:46   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213200 13:09:44   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 13:09:41   1396/4/7
سکه امروزی فروش 200 تا 1213100 13:09:13   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213200 13:08:56   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 13:08:26   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 13:07:55   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213400 13:07:49   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:05:48   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:05:16   1396/4/7
سکه امروزی معامله 200 تا 1213000 13:04:57   1396/4/7
سکه امروزی فروش 300 تا 1213000 13:04:52   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 13:04:41   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1213200 13:04:39   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213400 13:04:28   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213500 13:04:22   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213200 13:04:09   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 13:03:56   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213300 13:03:54   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 13:03:22   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 13:03:03   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1213300 13:02:59   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213000 13:02:56   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213300 13:02:54   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1213000 13:02:37   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213200 13:01:44   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213300 13:01:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 13:01:10   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212900 13:01:07   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 13:01:01   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 13:00:52   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212900 13:00:47   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 13:00:44   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 13:00:42   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 13:00:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 12:59:59   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 12:59:32   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 12:59:06   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 12:59:04   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213400 12:59:02   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:58:49   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 12:58:41   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 12:58:38   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213400 12:58:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 12:57:58   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213600 12:57:29   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 12:57:26   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213500 12:57:16   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213600 12:57:13   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 12:57:04   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213800 12:57:02   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 12:56:32   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 12:55:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 12:55:42   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 12:52:46   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 12:52:43   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 12:52:11   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213200 12:51:34   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212800 12:51:25   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 12:51:19   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 12:51:04   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213200 12:50:45   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:50:40   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:50:09   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:49:59   1396/4/7
سکه امروزی فروش 200 تا 1212800 12:49:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:49:32   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:49:10   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:49:08   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:48:36   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212600 12:47:34   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:46:54   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1212900 12:44:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 12:44:52   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:44:43   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212800 12:44:21   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:44:11   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 12:43:09   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 12:43:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:42:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:41:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:41:00   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213100 12:40:52   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1213000 12:39:54   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 12:39:52   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 12:39:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:38:38   1396/4/7
سکه فردایی معامله 200 تا 1212800 12:37:45   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:36:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:35:58   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:35:25   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:34:53   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212500 12:34:19   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 12:34:12   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:33:06   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:33:06   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:32:18   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 12:31:28   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:29:51   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:27:44   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:27:42   1396/4/7
سکه امروزی معامله 500 تا 1212200 12:26:56   1396/4/7
سکه امروزی معامله 200 تا 1212200 12:24:58   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 12:24:33   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:24:27   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212400 12:24:25   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:24:22   1396/4/7
سکه امروزی فروش 200 تا 1212200 12:23:57   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:23:50   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:23:32   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:23:14   1396/4/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1213000 12:22:51   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 12:22:30   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212400 12:22:03   1396/4/7
سکه امروزی فروش 500 تا 1212500 12:21:46   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212200 12:21:38   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:21:36   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 12:21:32   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 12:18:20   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:18:18   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:18:16   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:18:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 12:17:36   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:17:33   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 12:16:39   1396/4/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1212100 12:16:31   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212000 12:16:22   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 12:16:11   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 12:15:18   1396/4/7
سکه امروزی معامله 100 تا 1211800 12:15:16   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:15:07   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 12:14:49   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1212400 12:14:30   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 12:14:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 12:14:07   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:14:03   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:12:55   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 12:11:48   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:11:45   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 12:11:32   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:11:30   1396/4/7
سکه امروزی معامله 100 تا 1212100 12:11:28   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 12:11:26   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 12:11:23   1396/4/7
سکه امروزی خرید 100 تا 1212100 12:11:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 12:11:10   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 12:10:51   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 12:09:47   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212300 12:09:43   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 12:08:40   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 12:08:38   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 12:07:17   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:06:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:05:21   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 12:04:57   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:04:12   1396/4/7
سکه امروزی خرید 200 تا 1212400 12:03:47   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212700 12:03:22   1396/4/7
سکه امروزی فروش 500 تا 1212800 12:01:10   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:00:59   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 12:00:52   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212700 12:00:51   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 11:55:01   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212900 11:52:01   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 11:49:45   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 11:49:05   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 11:44:38   1396/4/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1212500 11:44:29   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 11:39:05   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1213000 11:37:51   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 11:30:53   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1212500 11:30:14   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 11:29:03   1396/4/7
سکه فردایی خرید 500 تا 1212500 11:29:02   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 11:29:01   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 10:55:00   1396/4/7
سکه امروزی فروش 100 تا 1213000 10:52:45   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 00:18:51   1396/4/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1212100 00:06:18   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 00:06:12   1396/4/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 00:03:27   1396/4/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 23:54:28   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 23:50:34   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 23:47:21   1396/4/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1212000 23:46:37   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 23:29:01   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212400 23:27:26   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 23:26:48   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211800 18:43:29   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 18:33:01   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 18:30:44   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 18:07:01   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 17:51:18   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211900 17:48:26   1396/4/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1211800 17:46:43   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 17:43:23   1396/4/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1211800 17:40:32   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:37:58   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211900 17:34:29   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211900 17:33:08   1396/4/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1211900 17:32:45   1396/4/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1211800 17:32:04   1396/4/6
سکه فردایی معامله 300 تا 1211800 17:31:27   1396/4/6
سکه فردایی فروش 300 تا 1211800 17:31:11   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:28:58   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 17:12:46   1396/4/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1212100 17:10:27   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211500 16:54:24   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 16:53:02   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:50:10   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 16:35:10   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:35:04   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:32:44   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:29:35   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 16:24:27   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:23:44   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:23:23   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:42:33   1396/4/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1212100 15:40:01   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 15:37:16   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 15:34:31   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211800 15:26:59   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212500 15:22:33   1396/4/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1212500 15:22:29   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212500 15:22:12   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 15:22:05   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 15:21:41   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 15:21:24   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1212500 15:21:20   1396/4/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1212400 15:21:00   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212600 15:19:45   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:19:12   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 15:18:06   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212700 15:16:40   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 15:15:12   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1212400 15:13:27   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212300 15:12:18   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 15:11:36   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 15:11:14   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 15:10:18   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 15:08:53   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 15:08:08   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 15:04:49   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212400 15:04:45   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1212200 15:03:30   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 15:01:53   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 15:01:34   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:01:16   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212100 15:00:27   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 14:59:53   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 14:58:49   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 14:58:19   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 14:58:06   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 14:57:05   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 14:57:02   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 14:55:21   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212100 14:54:53   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 14:54:35   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1212100 14:54:05   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 14:48:29   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211800 14:44:40   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 14:42:30   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 14:40:49   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 14:38:18   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 14:37:46   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 14:37:28   1396/4/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1211700 14:36:31   1396/4/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1211500 14:36:26   1396/4/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1211700 14:36:17   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 14:36:06   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 14:36:03   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 14:36:00   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 14:34:51   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1211600 14:34:35   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 14:33:17   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 14:32:56   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 14:32:37   1396/4/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1211500 14:32:16   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 14:31:58   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 14:31:53   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 14:31:24   1396/4/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 14:29:59   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 14:29:41   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 14:28:00   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 14:27:25   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 14:27:20   1396/4/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 14:25:51   1396/4/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 14:22:10   1396/4/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1215000 20:26:17   1396/4/8
آخرین لفظ فروش 100 1215300 20:24:46   1396/4/8
آخرین معامله 100 1214500 18:31:13   1396/4/8
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 74.78 1.36 1.47 0.06 27.62 15.37 6.69 0.51

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 18.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,238 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.53%