صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس طلا 1,281.00 (0%) 0 1,280.80 1,281.50 ۲۹ مهر
مثقال طلا 5,288,000 (0%) 0 5,287,000 5,321,000 ۲۹ مهر
گرم طلای ۱۸ 1,220,580 (0%) 0 1,220,350 1,228,200 ۲۹ مهر
گرم طلای ۲۴ 1,627,430 (0%) 0 1,627,120 1,637,590 ۲۹ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده شنبه ای 5,431,000 (0%) 0 5,429,000 5,431,000 ۰:۱۳
آبشده بنکداری 5,293,000 (0%) 0 5,291,000 5,293,000 ۰:۱۳
مثقال / عیار جهانی 5,369,440 (0%) 0 5,360,080 5,377,060 ۲۹ مهر
مثقال / حواله جهانی 5,375,460 (0%) 0 5,371,450 5,388,830 ۲۹ مهر

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,281.00
 • بالاترین قیمت روز : 1,281.50
 • پایین ترین قیمت روز : 1,280.80
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,281
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مثقال

 • نرخ فعلی : 5,288,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,321,000
 • پایین ترین قیمت روز : 5,287,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 5,288,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
5,288,000 ریال 21:29:29
5,290,000 ریال 21:28:37
5,288,000 ریال 21:26:51
5,290,000 ریال 21:26:11
5,289,000 ریال 21:24:35
5,290,000 ریال 21:19:46
5,289,000 ریال 21:19:05
5,290,000 ریال 21:10:48
5,289,000 ریال 21:10:22
5,290,000 ریال 21:08:27
5,289,000 ریال 21:02:35
5,290,000 ریال 20:47:05
5,289,000 ریال 20:45:31
5,290,000 ریال 20:31:30
5,288,000 ریال 20:31:18
5,290,000 ریال 20:28:53
5,288,000 ریال 20:28:14
5,289,000 ریال 20:26:44
5,290,000 ریال 20:26:05
5,289,000 ریال 20:25:19
5,290,000 ریال 20:24:20
5,291,000 ریال 20:07:39
5,290,000 ریال 20:01:47
5,291,000 ریال 20:00:55
5,290,000 ریال 19:59:11
5,289,000 ریال 19:56:56
5,290,000 ریال 19:53:27
5,291,000 ریال 19:53:15
5,290,000 ریال 19:53:05
5,291,000 ریال 19:49:05
5,289,000 ریال 19:47:56
5,291,000 ریال 19:47:43
5,290,000 ریال 19:46:08
5,289,000 ریال 19:45:55
5,291,000 ریال 19:44:34
5,290,000 ریال 19:43:07
5,291,000 ریال 19:43:05
5,289,000 ریال 19:42:35
5,290,000 ریال 19:41:27
5,291,000 ریال 19:32:25
5,289,000 ریال 19:29:19
5,290,000 ریال 19:27:46
5,291,000 ریال 19:20:09
5,290,000 ریال 19:19:14
5,291,000 ریال 19:19:12
5,290,000 ریال 19:17:54
5,291,000 ریال 19:12:32
5,290,000 ریال 19:11:25
5,291,000 ریال 19:08:44
5,290,000 ریال 19:08:05
5,291,000 ریال 19:04:46
5,290,000 ریال 19:03:19
5,291,000 ریال 19:02:27
5,290,000 ریال 19:01:57
5,289,000 ریال 19:01:43
5,291,000 ریال 19:01:04
5,290,000 ریال 19:00:38
5,289,000 ریال 18:59:44
5,290,000 ریال 18:57:37
5,291,000 ریال 18:57:09
5,290,000 ریال 18:56:05
5,291,000 ریال 18:55:36
5,289,000 ریال 18:54:58
5,291,000 ریال 18:54:46
5,290,000 ریال 18:53:39
5,289,000 ریال 18:53:28
5,291,000 ریال 18:53:15
5,290,000 ریال 18:53:04
5,291,000 ریال 18:52:22
5,290,000 ریال 18:52:11
5,291,000 ریال 18:51:54
5,290,000 ریال 18:50:36
5,289,000 ریال 18:50:23
5,290,000 ریال 18:50:11
5,288,000 ریال 18:49:57
5,289,000 ریال 18:49:30
5,290,000 ریال 18:49:03
5,289,000 ریال 18:48:50
5,290,000 ریال 18:48:36
5,291,000 ریال 18:48:10
5,290,000 ریال 18:47:05
5,291,000 ریال 18:46:28
5,290,000 ریال 18:46:15
5,292,000 ریال 18:45:38
5,291,000 ریال 18:45:12
5,292,000 ریال 18:43:39
5,290,000 ریال 18:42:58
5,292,000 ریال 18:42:32
5,291,000 ریال 18:42:18
5,292,000 ریال 18:40:47
5,291,000 ریال 18:40:22
5,292,000 ریال 18:37:46
5,291,000 ریال 18:37:33
5,292,000 ریال 18:36:50
5,291,000 ریال 18:34:46
5,290,000 ریال 18:31:57
5,291,000 ریال 18:28:51
5,290,000 ریال 18:22:18
5,291,000 ریال 18:20:36
5,290,000 ریال 18:19:09
5,289,000 ریال 18:18:44
5,290,000 ریال 18:18:07
5,289,000 ریال 18:18:05
5,290,000 ریال 18:17:48
5,289,000 ریال 18:16:55
5,290,000 ریال 18:16:04
5,291,000 ریال 18:14:24
5,290,000 ریال 18:13:56
5,291,000 ریال 18:12:40
5,292,000 ریال 18:11:05
5,291,000 ریال 18:10:39
5,292,000 ریال 18:10:12
5,291,000 ریال 18:07:47
5,292,000 ریال 18:07:34
5,291,000 ریال 18:01:29
5,292,000 ریال 18:01:15
5,290,000 ریال 17:59:04
5,291,000 ریال 17:58:08
5,290,000 ریال 17:57:54
5,291,000 ریال 17:57:14
5,290,000 ریال 17:56:08
5,291,000 ریال 17:52:23
5,293,000 ریال 17:51:57
5,291,000 ریال 17:51:18
5,292,000 ریال 17:40:20
5,291,000 ریال 17:39:21
5,289,000 ریال 17:39:07
5,290,000 ریال 17:36:49
5,291,000 ریال 17:33:19
5,289,000 ریال 17:32:11
5,290,000 ریال 17:31:32
5,289,000 ریال 17:31:05
5,290,000 ریال 17:30:52
5,289,000 ریال 17:29:07
5,291,000 ریال 17:26:36
5,290,000 ریال 17:25:44
5,289,000 ریال 17:25:06
5,290,000 ریال 17:23:33
5,291,000 ریال 17:20:10
5,293,000 ریال 17:19:44
5,291,000 ریال 17:18:13
5,293,000 ریال 17:17:44
5,292,000 ریال 17:17:05
5,291,000 ریال 17:16:24
5,293,000 ریال 17:14:50
5,292,000 ریال 17:14:23
5,293,000 ریال 17:08:20
5,292,000 ریال 17:06:57
5,291,000 ریال 17:06:32
5,290,000 ریال 17:05:00
5,292,000 ریال 17:02:49
5,291,000 ریال 17:02:07
5,292,000 ریال 17:01:40
5,291,000 ریال 17:01:29
5,292,000 ریال 17:01:27
5,291,000 ریال 16:56:49
5,292,000 ریال 16:55:44
5,291,000 ریال 16:54:40
5,292,000 ریال 16:54:26
5,291,000 ریال 16:52:24
5,292,000 ریال 16:50:14
5,291,000 ریال 16:50:08
5,292,000 ریال 16:47:58
5,291,000 ریال 16:47:19
5,292,000 ریال 16:45:34
5,291,000 ریال 16:45:08
5,292,000 ریال 16:44:55
5,291,000 ریال 16:44:43
5,292,000 ریال 16:44:41
5,291,000 ریال 16:43:36
5,292,000 ریال 16:43:21
5,291,000 ریال 16:43:06
5,292,000 ریال 16:42:22
5,291,000 ریال 16:42:09
5,292,000 ریال 16:41:56
5,291,000 ریال 16:41:43
5,292,000 ریال 16:41:13
5,291,000 ریال 16:40:10
5,292,000 ریال 16:39:16
5,291,000 ریال 16:38:38
5,292,000 ریال 16:38:11
5,290,000 ریال 16:37:45
5,292,000 ریال 16:37:18
5,291,000 ریال 16:34:19
5,289,000 ریال 16:33:28
5,290,000 ریال 16:28:24
5,289,000 ریال 16:27:18
5,288,000 ریال 16:26:52
5,289,000 ریال 16:24:48
5,288,000 ریال 16:22:38
5,289,000 ریال 16:10:08
5,288,000 ریال 16:09:40
5,289,000 ریال 16:07:11
5,288,000 ریال 16:06:57
5,289,000 ریال 16:04:39
5,288,000 ریال 16:04:26
5,289,000 ریال 16:04:11
5,288,000 ریال 16:03:07
5,289,000 ریال 16:02:55
5,288,000 ریال 16:02:04
5,287,000 ریال 16:01:50
5,288,000 ریال 16:01:25
5,287,000 ریال 16:00:58
5,288,000 ریال 16:00:46
5,287,000 ریال 16:00:23
5,288,000 ریال 15:57:04
5,289,000 ریال 15:54:06
5,288,000 ریال 15:53:13
5,287,000 ریال 15:52:33
5,288,000 ریال 15:52:05
5,289,000 ریال 15:51:46
5,288,000 ریال 15:51:33
5,289,000 ریال 15:51:19
5,288,000 ریال 15:51:05
5,289,000 ریال 15:50:26
5,288,000 ریال 15:50:14
5,289,000 ریال 15:50:08
5,288,000 ریال 15:49:49
5,289,000 ریال 15:49:32
5,288,000 ریال 15:46:11
5,289,000 ریال 15:44:04
5,288,000 ریال 15:43:49
5,289,000 ریال 15:43:23
5,288,000 ریال 15:42:57
5,289,000 ریال 15:42:44
5,288,000 ریال 15:42:15
5,290,000 ریال 15:39:17
5,289,000 ریال 15:38:49
5,287,000 ریال 15:38:36
5,289,000 ریال 15:38:10
5,290,000 ریال 15:37:42
5,289,000 ریال 15:37:29
5,290,000 ریال 15:33:47
5,289,000 ریال 15:33:04
5,288,000 ریال 15:31:22
5,289,000 ریال 15:30:47
5,288,000 ریال 15:30:21
5,289,000 ریال 15:30:09
5,290,000 ریال 15:29:53
5,289,000 ریال 15:29:04
5,290,000 ریال 15:28:46
5,291,000 ریال 15:27:05
5,290,000 ریال 15:26:46
5,292,000 ریال 15:25:10
5,291,000 ریال 15:24:56
5,292,000 ریال 15:16:53
5,293,000 ریال 15:16:13
5,294,000 ریال 15:11:27
5,295,000 ریال 15:09:44
5,294,000 ریال 15:08:47
5,295,000 ریال 15:07:24
5,294,000 ریال 15:07:12
5,295,000 ریال 15:06:33
5,294,000 ریال 15:05:53
5,295,000 ریال 15:00:07
5,294,000 ریال 14:59:49
5,293,000 ریال 14:59:47
5,294,000 ریال 14:54:07
5,295,000 ریال 14:54:05
5,294,000 ریال 14:53:07
5,295,000 ریال 14:52:55
5,299,000 ریال 14:51:21
5,298,000 ریال 14:51:09
5,297,000 ریال 14:48:42
5,296,000 ریال 14:48:28
5,297,000 ریال 14:46:53
5,298,000 ریال 14:46:17
5,297,000 ریال 14:45:59
5,298,000 ریال 14:42:19
5,299,000 ریال 14:40:09
5,298,000 ریال 14:38:50
5,299,000 ریال 14:38:37
5,298,000 ریال 14:38:24
5,299,000 ریال 14:38:11
5,298,000 ریال 14:38:04
5,299,000 ریال 14:37:45
5,298,000 ریال 14:37:31
5,299,000 ریال 14:37:18
5,300,000 ریال 14:36:12
5,301,000 ریال 14:35:34
5,300,000 ریال 14:35:20
5,301,000 ریال 14:34:26
5,302,000 ریال 14:34:13
5,303,000 ریال 14:33:18
5,302,000 ریال 14:32:49
5,300,000 ریال 14:32:09
5,301,000 ریال 14:31:56
5,302,000 ریال 14:31:32
5,301,000 ریال 14:31:30
5,300,000 ریال 14:31:18
5,301,000 ریال 14:30:52
5,299,000 ریال 14:30:50
5,300,000 ریال 14:30:11
5,301,000 ریال 14:28:40
5,300,000 ریال 14:25:41
5,301,000 ریال 14:25:16
5,299,000 ریال 14:23:44
5,298,000 ریال 14:22:35
5,299,000 ریال 14:22:04
5,298,000 ریال 14:18:34
5,297,000 ریال 14:18:32
5,298,000 ریال 14:18:04
5,297,000 ریال 14:16:04
5,296,000 ریال 14:15:46
5,298,000 ریال 14:15:07
5,297,000 ریال 14:14:51
5,296,000 ریال 14:13:57
5,295,000 ریال 14:05:56
5,294,000 ریال 14:05:43
5,295,000 ریال 14:04:11
5,296,000 ریال 14:03:18
5,290,000 ریال 14:01:19
5,289,000 ریال 14:00:48
5,288,000 ریال 14:00:35
5,289,000 ریال 13:59:05
5,290,000 ریال 13:58:32
5,291,000 ریال 13:56:59
5,290,000 ریال 13:56:45
5,291,000 ریال 13:56:07
5,290,000 ریال 13:55:57
5,291,000 ریال 13:54:06
5,290,000 ریال 13:53:39
5,289,000 ریال 13:47:57
5,288,000 ریال 13:47:44
5,289,000 ریال 13:46:52
5,290,000 ریال 13:46:25
5,289,000 ریال 13:46:12
5,290,000 ریال 13:46:04
5,289,000 ریال 13:45:46
5,290,000 ریال 13:45:22
5,289,000 ریال 13:45:20
5,290,000 ریال 13:44:39
5,289,000 ریال 13:44:13
5,290,000 ریال 13:42:24
5,289,000 ریال 13:42:11
5,290,000 ریال 13:41:45
5,289,000 ریال 13:41:32
5,290,000 ریال 13:39:05
5,291,000 ریال 13:36:38
5,292,000 ریال 13:34:47
5,291,000 ریال 13:34:35
5,292,000 ریال 13:32:49
5,291,000 ریال 13:32:21
5,292,000 ریال 13:27:18
5,291,000 ریال 13:27:07
5,292,000 ریال 13:27:05
5,291,000 ریال 13:26:37
5,292,000 ریال 13:26:24
5,291,000 ریال 13:23:10
5,311,000 ریال 13:21:21
5,310,000 ریال 13:21:07
5,311,000 ریال 13:18:05
5,310,000 ریال 13:17:50
5,311,000 ریال 13:17:39
5,312,000 ریال 13:15:22
5,311,000 ریال 13:15:06
5,312,000 ریال 13:14:19
5,311,000 ریال 13:12:15
5,310,000 ریال 13:11:52
5,311,000 ریال 13:11:25
5,310,000 ریال 13:11:03
5,311,000 ریال 13:10:59
5,310,000 ریال 13:10:33
5,311,000 ریال 13:10:20
5,310,000 ریال 13:09:09
5,309,000 ریال 13:08:39
5,310,000 ریال 13:07:32
5,309,000 ریال 13:07:06
5,308,000 ریال 13:06:50
5,309,000 ریال 13:06:24
5,310,000 ریال 13:05:57
5,309,000 ریال 13:04:25
5,308,000 ریال 13:04:03
5,307,000 ریال 13:03:58
5,308,000 ریال 13:03:05
5,309,000 ریال 13:02:53
5,310,000 ریال 13:02:28
5,309,000 ریال 13:02:17
5,310,000 ریال 13:02:15
5,309,000 ریال 13:01:35
5,310,000 ریال 13:01:08
5,309,000 ریال 13:00:57
5,310,000 ریال 13:00:17
5,309,000 ریال 12:59:11
5,311,000 ریال 12:58:34
5,310,000 ریال 12:58:17
5,311,000 ریال 12:58:05
5,308,000 ریال 12:56:29
5,309,000 ریال 12:54:54
5,308,000 ریال 12:54:26
5,309,000 ریال 12:50:07
5,308,000 ریال 12:48:40
5,309,000 ریال 12:47:56
5,310,000 ریال 12:47:45
5,311,000 ریال 12:47:15
5,310,000 ریال 12:46:35
5,309,000 ریال 12:44:49
5,310,000 ریال 12:42:26
5,311,000 ریال 12:42:14
5,312,000 ریال 12:42:04
5,311,000 ریال 12:40:07
5,310,000 ریال 12:38:10
5,309,000 ریال 12:37:45
5,308,000 ریال 12:36:37
5,307,000 ریال 12:36:24
5,309,000 ریال 12:35:45
5,310,000 ریال 12:35:32
5,309,000 ریال 12:35:18
5,311,000 ریال 12:34:37
5,310,000 ریال 12:33:33
5,311,000 ریال 12:32:11
5,308,000 ریال 12:32:04
5,310,000 ریال 12:31:57
5,308,000 ریال 12:30:46
5,309,000 ریال 12:30:18
5,310,000 ریال 12:29:04
5,309,000 ریال 12:28:46
5,310,000 ریال 12:27:36
5,309,000 ریال 12:27:23
5,311,000 ریال 12:26:53
5,310,000 ریال 12:26:04
5,311,000 ریال 12:25:48
5,312,000 ریال 12:25:20
5,311,000 ریال 12:25:09
5,312,000 ریال 12:24:44
5,313,000 ریال 12:24:42
5,312,000 ریال 12:24:29
5,313,000 ریال 12:24:04
5,312,000 ریال 12:23:36
5,313,000 ریال 12:23:11
5,314,000 ریال 12:21:48
5,315,000 ریال 12:21:36
5,316,000 ریال 12:20:58
5,315,000 ریال 12:20:46
5,316,000 ریال 12:20:32
5,314,000 ریال 12:19:48
5,315,000 ریال 12:19:35
5,314,000 ریال 12:19:22
5,315,000 ریال 12:19:09
5,316,000 ریال 12:18:40
5,315,000 ریال 12:17:34
5,316,000 ریال 12:17:05
5,317,000 ریال 12:16:40
5,316,000 ریال 12:15:45
5,314,000 ریال 12:15:30
5,315,000 ریال 12:14:35
5,314,000 ریال 12:13:44
5,313,000 ریال 12:13:29
5,312,000 ریال 12:13:17
5,313,000 ریال 12:12:35
5,311,000 ریال 12:12:09
5,312,000 ریال 12:11:32
5,313,000 ریال 12:10:28
5,312,000 ریال 12:10:25
5,314,000 ریال 12:09:05
5,313,000 ریال 12:08:53
5,314,000 ریال 12:08:51
5,313,000 ریال 12:08:38
5,314,000 ریال 12:07:56
5,315,000 ریال 12:07:17
5,314,000 ریال 12:07:05
5,315,000 ریال 12:06:49
5,314,000 ریال 12:05:30
5,315,000 ریال 12:05:07
5,316,000 ریال 12:03:44
5,317,000 ریال 12:03:14
5,316,000 ریال 12:03:09
5,317,000 ریال 12:02:35
5,318,000 ریال 12:01:58
5,317,000 ریال 12:01:45
5,316,000 ریال 12:01:32
5,317,000 ریال 11:59:58
5,318,000 ریال 11:58:25
5,316,000 ریال 11:57:43
5,317,000 ریال 11:57:16
5,316,000 ریال 11:57:04
5,317,000 ریال 11:56:50
5,316,000 ریال 11:56:37
5,317,000 ریال 11:56:10
5,318,000 ریال 11:55:56
5,317,000 ریال 11:55:45
5,316,000 ریال 11:55:43
5,318,000 ریال 11:54:38
5,317,000 ریال 11:54:27
5,318,000 ریال 11:54:12
5,317,000 ریال 11:54:10
5,316,000 ریال 11:54:04
5,317,000 ریال 11:53:56
5,316,000 ریال 11:53:31
5,318,000 ریال 11:53:19
5,317,000 ریال 11:52:27
5,318,000 ریال 11:50:35
5,319,000 ریال 11:49:17
5,318,000 ریال 11:48:24
5,317,000 ریال 11:47:33
5,316,000 ریال 11:46:53
5,317,000 ریال 11:45:21
5,318,000 ریال 11:45:10
5,316,500 ریال 11:44:55
5,318,000 ریال 11:43:58
5,317,000 ریال 11:40:08
5,318,000 ریال 11:39:04
5,317,000 ریال 11:37:35
5,316,000 ریال 11:36:39
5,317,000 ریال 11:35:48
5,316,000 ریال 11:35:35
5,317,000 ریال 11:35:23
5,318,000 ریال 11:35:21
5,317,000 ریال 11:35:08
5,318,000 ریال 11:34:27
5,316,000 ریال 11:33:58
5,317,000 ریال 11:33:45
5,316,000 ریال 11:33:33
5,317,000 ریال 11:32:54
5,316,000 ریال 11:32:16
5,315,000 ریال 11:32:03
5,316,000 ریال 11:31:50
5,315,000 ریال 11:31:25
5,316,000 ریال 11:30:45
5,318,000 ریال 11:28:14
5,319,000 ریال 11:28:05
5,320,000 ریال 11:26:57
5,321,000 ریال 11:26:55
5,318,000 ریال 11:26:28
5,319,000 ریال 11:26:17
5,318,000 ریال 11:26:15
5,321,000 ریال 11:26:05
5,320,000 ریال 11:24:55
5,319,000 ریال 11:24:31
5,318,000 ریال 11:24:06
5,317,000 ریال 11:24:04
5,318,000 ریال 11:22:05
5,316,000 ریال 11:21:49
5,317,000 ریال 11:20:55
5,316,000 ریال 11:20:24
5,314,000 ریال 11:19:47
5,315,000 ریال 11:19:34
5,316,500 ریال 11:19:20
5,318,000 ریال 11:18:53
5,319,000 ریال 11:18:24
5,320,000 ریال 11:16:50
5,318,000 ریال 11:15:56
5,316,000 ریال 11:15:17
5,312,000 ریال 11:13:30
5,308,000 ریال 11:11:07
5,300,000 ریال 10:00:09

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,220,580
 • بالاترین قیمت روز : 1,228,200
 • پایین ترین قیمت روز : 1,220,350
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,220,580
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,220,580 ریال 21:29:29
1,221,040 ریال 21:28:37
1,220,580 ریال 21:26:51
1,221,040 ریال 21:26:11
1,220,810 ریال 21:24:35
1,221,040 ریال 21:19:46
1,220,810 ریال 21:19:05
1,221,040 ریال 21:10:48
1,220,810 ریال 21:10:22
1,221,040 ریال 21:08:27
1,220,810 ریال 21:02:35
1,221,040 ریال 20:47:05
1,220,810 ریال 20:45:31
1,221,040 ریال 20:31:30
1,220,580 ریال 20:31:18
1,221,040 ریال 20:28:53
1,220,580 ریال 20:28:14
1,220,810 ریال 20:26:44
1,221,040 ریال 20:26:05
1,220,810 ریال 20:25:19
1,221,040 ریال 20:24:20
1,221,280 ریال 20:07:39
1,221,040 ریال 20:01:47
1,221,280 ریال 20:00:55
1,221,040 ریال 19:59:11
1,220,810 ریال 19:56:56
1,221,040 ریال 19:53:27
1,221,280 ریال 19:53:15
1,221,040 ریال 19:53:05
1,221,280 ریال 19:49:05
1,220,810 ریال 19:47:56
1,221,280 ریال 19:47:43
1,221,040 ریال 19:46:08
1,220,810 ریال 19:45:55
1,221,280 ریال 19:44:34
1,221,040 ریال 19:43:07
1,221,280 ریال 19:43:05
1,220,810 ریال 19:42:35
1,221,040 ریال 19:41:27
1,221,280 ریال 19:32:25
1,220,810 ریال 19:29:19
1,221,040 ریال 19:27:46
1,221,280 ریال 19:20:09
1,221,040 ریال 19:19:14
1,221,280 ریال 19:19:12
1,221,040 ریال 19:17:54
1,221,280 ریال 19:12:32
1,221,040 ریال 19:11:25
1,221,280 ریال 19:08:44
1,221,040 ریال 19:08:05
1,221,280 ریال 19:04:46
1,221,040 ریال 19:03:19
1,221,280 ریال 19:02:27
1,221,040 ریال 19:01:57
1,220,810 ریال 19:01:43
1,221,280 ریال 19:01:04
1,221,040 ریال 19:00:38
1,220,810 ریال 18:59:44
1,221,040 ریال 18:57:37
1,221,280 ریال 18:57:09
1,221,040 ریال 18:56:05
1,221,280 ریال 18:55:36
1,220,810 ریال 18:54:58
1,221,280 ریال 18:54:46
1,221,040 ریال 18:53:39
1,220,810 ریال 18:53:28
1,221,280 ریال 18:53:15
1,221,040 ریال 18:53:04
1,221,280 ریال 18:52:22
1,221,040 ریال 18:52:11
1,221,280 ریال 18:51:54
1,221,040 ریال 18:50:36
1,220,810 ریال 18:50:23
1,221,040 ریال 18:50:11
1,220,580 ریال 18:49:57
1,220,810 ریال 18:49:30
1,221,040 ریال 18:49:03
1,220,810 ریال 18:48:50
1,221,040 ریال 18:48:36
1,221,280 ریال 18:48:10
1,221,040 ریال 18:47:05
1,221,280 ریال 18:46:28
1,221,040 ریال 18:46:15
1,221,510 ریال 18:45:38
1,221,280 ریال 18:45:12
1,221,510 ریال 18:43:39
1,221,040 ریال 18:42:58
1,221,510 ریال 18:42:32
1,221,280 ریال 18:42:18
1,221,510 ریال 18:40:47
1,221,280 ریال 18:40:22
1,221,510 ریال 18:37:46
1,221,280 ریال 18:37:33
1,221,510 ریال 18:36:50
1,221,280 ریال 18:34:46
1,221,040 ریال 18:31:57
1,221,280 ریال 18:28:51
1,221,040 ریال 18:22:18
1,221,280 ریال 18:20:36
1,221,040 ریال 18:19:09
1,220,810 ریال 18:18:44
1,221,040 ریال 18:18:07
1,220,810 ریال 18:18:05
1,221,040 ریال 18:17:48
1,220,810 ریال 18:16:55
1,221,040 ریال 18:16:04
1,221,280 ریال 18:14:24
1,221,040 ریال 18:13:56
1,221,280 ریال 18:12:40
1,221,510 ریال 18:11:05
1,221,280 ریال 18:10:39
1,221,510 ریال 18:10:12
1,221,280 ریال 18:07:47
1,221,510 ریال 18:07:34
1,221,280 ریال 18:01:29
1,221,510 ریال 18:01:15
1,221,040 ریال 17:59:04
1,221,280 ریال 17:58:08
1,221,040 ریال 17:57:54
1,221,280 ریال 17:57:14
1,221,040 ریال 17:56:08
1,221,280 ریال 17:52:23
1,221,740 ریال 17:51:57
1,221,280 ریال 17:51:18
1,221,510 ریال 17:40:20
1,221,280 ریال 17:39:21
1,220,810 ریال 17:39:07
1,221,040 ریال 17:36:49
1,221,280 ریال 17:33:19
1,220,810 ریال 17:32:11
1,221,040 ریال 17:31:32
1,220,810 ریال 17:31:05
1,221,040 ریال 17:30:52
1,220,810 ریال 17:29:07
1,221,280 ریال 17:26:36
1,221,040 ریال 17:25:44
1,220,810 ریال 17:25:06
1,221,040 ریال 17:23:33
1,221,280 ریال 17:20:10
1,221,740 ریال 17:19:44
1,221,280 ریال 17:18:13
1,221,740 ریال 17:17:44
1,221,510 ریال 17:17:05
1,221,280 ریال 17:16:24
1,221,740 ریال 17:14:50
1,221,510 ریال 17:14:23
1,221,740 ریال 17:08:20
1,221,510 ریال 17:06:57
1,221,280 ریال 17:06:32
1,221,040 ریال 17:05:00
1,221,510 ریال 17:02:49
1,221,280 ریال 17:02:07
1,221,510 ریال 17:01:40
1,221,280 ریال 17:01:29
1,221,510 ریال 17:01:27
1,221,280 ریال 16:56:49
1,221,510 ریال 16:55:44
1,221,280 ریال 16:54:40
1,221,510 ریال 16:54:26
1,221,280 ریال 16:52:24
1,221,510 ریال 16:50:14
1,221,280 ریال 16:50:08
1,221,510 ریال 16:47:58
1,221,280 ریال 16:47:19
1,221,510 ریال 16:45:34
1,221,280 ریال 16:45:08
1,221,510 ریال 16:44:55
1,221,280 ریال 16:44:43
1,221,510 ریال 16:44:41
1,221,280 ریال 16:43:36
1,221,510 ریال 16:43:21
1,221,280 ریال 16:43:06
1,221,510 ریال 16:42:22
1,221,280 ریال 16:42:09
1,221,510 ریال 16:41:56
1,221,280 ریال 16:41:43
1,221,510 ریال 16:41:13
1,221,280 ریال 16:40:10
1,221,510 ریال 16:39:16
1,221,280 ریال 16:38:38
1,221,510 ریال 16:38:11
1,221,040 ریال 16:37:45
1,221,510 ریال 16:37:18
1,221,280 ریال 16:34:19
1,220,810 ریال 16:33:28
1,221,040 ریال 16:28:24
1,220,810 ریال 16:27:18
1,220,580 ریال 16:26:52
1,220,810 ریال 16:24:48
1,220,580 ریال 16:22:38
1,220,810 ریال 16:10:08
1,220,580 ریال 16:09:40
1,220,810 ریال 16:07:11
1,220,580 ریال 16:06:57
1,220,810 ریال 16:04:39
1,220,580 ریال 16:04:26
1,220,810 ریال 16:04:11
1,220,580 ریال 16:03:07
1,220,810 ریال 16:02:55
1,220,580 ریال 16:02:04
1,220,350 ریال 16:01:50
1,220,580 ریال 16:01:25
1,220,350 ریال 16:00:58
1,220,580 ریال 16:00:46
1,220,350 ریال 16:00:23
1,220,580 ریال 15:57:04
1,220,810 ریال 15:54:06
1,220,580 ریال 15:53:13
1,220,350 ریال 15:52:33
1,220,580 ریال 15:52:05
1,220,810 ریال 15:51:46
1,220,580 ریال 15:51:33
1,220,810 ریال 15:51:19
1,220,580 ریال 15:51:05
1,220,810 ریال 15:50:26
1,220,580 ریال 15:50:14
1,220,810 ریال 15:50:08
1,220,580 ریال 15:49:49
1,220,810 ریال 15:49:32
1,220,580 ریال 15:46:11
1,220,810 ریال 15:44:04
1,220,580 ریال 15:43:49
1,220,810 ریال 15:43:23
1,220,580 ریال 15:42:57
1,220,810 ریال 15:42:44
1,220,580 ریال 15:42:15
1,221,040 ریال 15:39:17
1,220,810 ریال 15:38:49
1,220,350 ریال 15:38:36
1,220,810 ریال 15:38:10
1,221,040 ریال 15:37:42
1,220,810 ریال 15:37:29
1,221,040 ریال 15:33:47
1,220,810 ریال 15:33:04
1,220,580 ریال 15:31:22
1,220,810 ریال 15:30:47
1,220,580 ریال 15:30:21
1,220,810 ریال 15:30:09
1,221,040 ریال 15:29:53
1,220,810 ریال 15:29:04
1,221,040 ریال 15:28:46
1,221,280 ریال 15:27:05
1,221,040 ریال 15:26:46
1,221,510 ریال 15:25:10
1,221,280 ریال 15:24:56
1,221,510 ریال 15:16:53
1,221,740 ریال 15:16:13
1,221,970 ریال 15:11:27
1,222,200 ریال 15:09:44
1,221,970 ریال 15:08:47
1,222,200 ریال 15:07:24
1,221,970 ریال 15:07:12
1,222,200 ریال 15:06:33
1,221,970 ریال 15:05:53
1,222,200 ریال 15:00:07
1,221,970 ریال 14:59:49
1,221,740 ریال 14:59:47
1,221,970 ریال 14:54:07
1,222,200 ریال 14:54:05
1,221,970 ریال 14:53:07
1,222,200 ریال 14:52:55
1,223,120 ریال 14:51:21
1,222,890 ریال 14:51:09
1,222,660 ریال 14:48:42
1,222,430 ریال 14:48:28
1,222,660 ریال 14:46:53
1,222,890 ریال 14:46:17
1,222,660 ریال 14:45:59
1,222,890 ریال 14:42:19
1,223,120 ریال 14:40:09
1,222,890 ریال 14:38:50
1,223,120 ریال 14:38:37
1,222,890 ریال 14:38:24
1,223,120 ریال 14:38:11
1,222,890 ریال 14:38:04
1,223,120 ریال 14:37:45
1,222,890 ریال 14:37:31
1,223,120 ریال 14:37:18
1,223,350 ریال 14:36:12
1,223,580 ریال 14:35:34
1,223,350 ریال 14:35:20
1,223,580 ریال 14:34:26
1,223,810 ریال 14:34:13
1,224,050 ریال 14:33:18
1,223,810 ریال 14:32:49
1,223,350 ریال 14:32:09
1,223,580 ریال 14:31:56
1,223,810 ریال 14:31:32
1,223,580 ریال 14:31:30
1,223,350 ریال 14:31:18
1,223,580 ریال 14:30:52
1,223,120 ریال 14:30:50
1,223,350 ریال 14:30:11
1,223,580 ریال 14:28:40
1,223,350 ریال 14:25:41
1,223,580 ریال 14:25:16
1,223,120 ریال 14:23:44
1,222,890 ریال 14:22:35
1,223,120 ریال 14:22:04
1,222,890 ریال 14:18:34
1,222,660 ریال 14:18:32
1,222,890 ریال 14:18:04
1,222,660 ریال 14:16:04
1,222,430 ریال 14:15:46
1,222,890 ریال 14:15:07
1,222,660 ریال 14:14:51
1,222,430 ریال 14:13:57
1,222,200 ریال 14:05:56
1,221,970 ریال 14:05:43
1,222,200 ریال 14:04:11
1,222,430 ریال 14:03:18
1,221,040 ریال 14:01:19
1,220,810 ریال 14:00:48
1,220,580 ریال 14:00:35
1,220,810 ریال 13:59:05
1,221,040 ریال 13:58:32
1,221,280 ریال 13:56:59
1,221,040 ریال 13:56:45
1,221,280 ریال 13:56:07
1,221,040 ریال 13:55:57
1,221,280 ریال 13:54:06
1,221,040 ریال 13:53:39
1,220,810 ریال 13:47:57
1,220,580 ریال 13:47:44
1,220,810 ریال 13:46:52
1,221,040 ریال 13:46:25
1,220,810 ریال 13:46:12
1,221,040 ریال 13:46:04
1,220,810 ریال 13:45:46
1,221,040 ریال 13:45:22
1,220,810 ریال 13:45:20
1,221,040 ریال 13:44:39
1,220,810 ریال 13:44:13
1,221,040 ریال 13:42:24
1,220,810 ریال 13:42:11
1,221,040 ریال 13:41:45
1,220,810 ریال 13:41:32
1,221,040 ریال 13:39:05
1,221,280 ریال 13:36:38
1,221,510 ریال 13:34:47
1,221,280 ریال 13:34:35
1,221,510 ریال 13:32:49
1,221,280 ریال 13:32:21
1,221,510 ریال 13:27:18
1,221,280 ریال 13:27:07
1,221,510 ریال 13:27:05
1,221,280 ریال 13:26:37
1,221,510 ریال 13:26:24
1,221,280 ریال 13:23:10
1,225,890 ریال 13:21:21
1,225,660 ریال 13:21:07
1,225,890 ریال 13:18:05
1,225,660 ریال 13:17:50
1,225,890 ریال 13:17:39
1,226,120 ریال 13:15:22
1,225,890 ریال 13:15:06
1,226,120 ریال 13:14:19
1,225,890 ریال 13:12:15
1,225,660 ریال 13:11:52
1,225,890 ریال 13:11:25
1,225,660 ریال 13:11:03
1,225,890 ریال 13:10:59
1,225,660 ریال 13:10:33
1,225,890 ریال 13:10:20
1,225,660 ریال 13:09:09
1,225,430 ریال 13:08:39
1,225,660 ریال 13:07:32
1,225,430 ریال 13:07:06
1,225,200 ریال 13:06:50
1,225,430 ریال 13:06:24
1,225,660 ریال 13:05:57
1,225,430 ریال 13:04:25
1,225,200 ریال 13:04:03
1,224,970 ریال 13:03:58
1,225,200 ریال 13:03:05
1,225,430 ریال 13:02:53
1,225,660 ریال 13:02:28
1,225,430 ریال 13:02:17
1,225,660 ریال 13:02:15
1,225,430 ریال 13:01:35
1,225,660 ریال 13:01:08
1,225,430 ریال 13:00:57
1,225,660 ریال 13:00:17
1,225,430 ریال 12:59:11
1,225,890 ریال 12:58:34
1,225,660 ریال 12:58:17
1,225,890 ریال 12:58:05
1,225,200 ریال 12:56:29
1,225,430 ریال 12:54:54
1,225,200 ریال 12:54:26
1,225,430 ریال 12:50:07
1,225,200 ریال 12:48:40
1,225,430 ریال 12:47:56
1,225,660 ریال 12:47:45
1,225,890 ریال 12:47:15
1,225,660 ریال 12:46:35
1,225,430 ریال 12:44:49
1,225,660 ریال 12:42:26
1,225,890 ریال 12:42:14
1,226,120 ریال 12:42:04
1,225,890 ریال 12:40:07
1,225,660 ریال 12:38:10
1,225,430 ریال 12:37:45
1,225,200 ریال 12:36:37
1,224,970 ریال 12:36:24
1,225,430 ریال 12:35:45
1,225,660 ریال 12:35:32
1,225,430 ریال 12:35:18
1,225,890 ریال 12:34:37
1,225,660 ریال 12:33:33
1,225,890 ریال 12:32:11
1,225,200 ریال 12:32:04
1,225,660 ریال 12:31:57
1,225,200 ریال 12:30:46
1,225,430 ریال 12:30:18
1,225,660 ریال 12:29:04
1,225,430 ریال 12:28:46
1,225,660 ریال 12:27:36
1,225,430 ریال 12:27:23
1,225,890 ریال 12:26:53
1,225,660 ریال 12:26:04
1,225,890 ریال 12:25:48
1,226,120 ریال 12:25:20
1,225,890 ریال 12:25:09
1,226,120 ریال 12:24:44
1,226,350 ریال 12:24:42
1,226,120 ریال 12:24:29
1,226,350 ریال 12:24:04
1,226,120 ریال 12:23:36
1,226,350 ریال 12:23:11
1,226,590 ریال 12:21:48
1,226,820 ریال 12:21:36
1,227,050 ریال 12:20:58
1,226,820 ریال 12:20:46
1,227,050 ریال 12:20:32
1,226,590 ریال 12:19:48
1,226,820 ریال 12:19:35
1,226,590 ریال 12:19:22
1,226,820 ریال 12:19:09
1,227,050 ریال 12:18:40
1,226,820 ریال 12:17:34
1,227,050 ریال 12:17:05
1,227,280 ریال 12:16:40
1,227,050 ریال 12:15:45
1,226,590 ریال 12:15:30
1,226,820 ریال 12:14:35
1,226,590 ریال 12:13:44
1,226,350 ریال 12:13:29
1,226,120 ریال 12:13:17
1,226,350 ریال 12:12:35
1,225,890 ریال 12:12:09
1,226,120 ریال 12:11:32
1,226,350 ریال 12:10:28
1,226,120 ریال 12:10:25
1,226,590 ریال 12:09:05
1,226,350 ریال 12:08:53
1,226,590 ریال 12:08:51
1,226,350 ریال 12:08:38
1,226,590 ریال 12:07:56
1,226,820 ریال 12:07:17
1,226,590 ریال 12:07:05
1,226,820 ریال 12:06:49
1,226,590 ریال 12:05:30
1,226,820 ریال 12:05:07
1,227,050 ریال 12:03:44
1,227,280 ریال 12:03:14
1,227,050 ریال 12:03:09
1,227,280 ریال 12:02:35
1,227,510 ریال 12:01:58
1,227,280 ریال 12:01:45
1,227,050 ریال 12:01:32
1,227,280 ریال 11:59:58
1,227,510 ریال 11:58:25
1,227,050 ریال 11:57:43
1,227,280 ریال 11:57:16
1,227,050 ریال 11:57:04
1,227,280 ریال 11:56:50
1,227,050 ریال 11:56:37
1,227,280 ریال 11:56:10
1,227,510 ریال 11:55:56
1,227,280 ریال 11:55:45
1,227,050 ریال 11:55:43
1,227,510 ریال 11:54:38
1,227,280 ریال 11:54:27
1,227,510 ریال 11:54:12
1,227,280 ریال 11:54:10
1,227,050 ریال 11:54:04
1,227,280 ریال 11:53:56
1,227,050 ریال 11:53:31
1,227,510 ریال 11:53:19
1,227,280 ریال 11:52:27
1,227,510 ریال 11:50:35
1,227,740 ریال 11:49:17
1,227,510 ریال 11:48:24
1,227,280 ریال 11:47:33
1,227,050 ریال 11:46:53
1,227,280 ریال 11:45:21
1,227,510 ریال 11:45:10
1,227,160 ریال 11:44:55
1,227,510 ریال 11:43:58
1,227,280 ریال 11:40:08
1,227,510 ریال 11:39:04
1,227,280 ریال 11:37:35
1,227,050 ریال 11:36:39
1,227,280 ریال 11:35:48
1,227,050 ریال 11:35:35
1,227,280 ریال 11:35:23
1,227,510 ریال 11:35:21
1,227,280 ریال 11:35:08
1,227,510 ریال 11:34:27
1,227,050 ریال 11:33:58
1,227,280 ریال 11:33:45
1,227,050 ریال 11:33:33
1,227,280 ریال 11:32:54
1,227,050 ریال 11:32:16
1,226,820 ریال 11:32:03
1,227,050 ریال 11:31:50
1,226,820 ریال 11:31:25
1,227,050 ریال 11:30:45
1,227,510 ریال 11:28:14
1,227,740 ریال 11:28:05
1,227,970 ریال 11:26:57
1,228,200 ریال 11:26:55
1,227,510 ریال 11:26:28
1,227,740 ریال 11:26:17
1,227,510 ریال 11:26:15
1,228,200 ریال 11:26:05
1,227,970 ریال 11:24:55
1,227,740 ریال 11:24:31
1,227,510 ریال 11:24:06
1,227,280 ریال 11:24:04
1,227,510 ریال 11:22:05
1,227,050 ریال 11:21:49
1,227,280 ریال 11:20:55
1,227,050 ریال 11:20:24
1,226,590 ریال 11:19:47
1,226,820 ریال 11:19:34
1,227,160 ریال 11:19:20
1,227,510 ریال 11:18:53
1,227,740 ریال 11:18:24
1,227,970 ریال 11:16:50
1,227,510 ریال 11:15:56
1,227,050 ریال 11:15:17
1,226,120 ریال 11:13:30
1,225,200 ریال 11:11:07
1,223,350 ریال 10:00:09

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,627,430
 • بالاترین قیمت روز : 1,637,590
 • پایین ترین قیمت روز : 1,627,120
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,627,430
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,627,430 ریال 21:29:29
1,628,040 ریال 21:28:37
1,627,430 ریال 21:26:51
1,628,040 ریال 21:26:11
1,627,740 ریال 21:24:35
1,628,040 ریال 21:19:46
1,627,740 ریال 21:19:05
1,628,040 ریال 21:10:48
1,627,740 ریال 21:10:22
1,628,040 ریال 21:08:27
1,627,740 ریال 21:02:35
1,628,040 ریال 20:47:05
1,627,740 ریال 20:45:31
1,628,040 ریال 20:31:30
1,627,430 ریال 20:31:18
1,628,040 ریال 20:28:53
1,627,430 ریال 20:28:14
1,627,740 ریال 20:26:44
1,628,040 ریال 20:26:05
1,627,740 ریال 20:25:19
1,628,040 ریال 20:24:20
1,628,350 ریال 20:07:39
1,628,040 ریال 20:01:47
1,628,350 ریال 20:00:55
1,628,040 ریال 19:59:11
1,627,740 ریال 19:56:56
1,628,040 ریال 19:53:27
1,628,350 ریال 19:53:15
1,628,040 ریال 19:53:05
1,628,350 ریال 19:49:05
1,627,740 ریال 19:47:56
1,628,350 ریال 19:47:43
1,628,040 ریال 19:46:08
1,627,740 ریال 19:45:55
1,628,350 ریال 19:44:34
1,628,040 ریال 19:43:07
1,628,350 ریال 19:43:05
1,627,740 ریال 19:42:35
1,628,040 ریال 19:41:27
1,628,350 ریال 19:32:25
1,627,740 ریال 19:29:19
1,628,040 ریال 19:27:46
1,628,350 ریال 19:20:09
1,628,040 ریال 19:19:14
1,628,350 ریال 19:19:12
1,628,040 ریال 19:17:54
1,628,350 ریال 19:12:32
1,628,040 ریال 19:11:25
1,628,350 ریال 19:08:44
1,628,040 ریال 19:08:05
1,628,350 ریال 19:04:46
1,628,040 ریال 19:03:19
1,628,350 ریال 19:02:27
1,628,040 ریال 19:01:57
1,627,740 ریال 19:01:43
1,628,350 ریال 19:01:04
1,628,040 ریال 19:00:38
1,627,740 ریال 18:59:44
1,628,040 ریال 18:57:37
1,628,350 ریال 18:57:09
1,628,040 ریال 18:56:05
1,628,350 ریال 18:55:36
1,627,740 ریال 18:54:58
1,628,350 ریال 18:54:46
1,628,040 ریال 18:53:39
1,627,740 ریال 18:53:28
1,628,350 ریال 18:53:15
1,628,040 ریال 18:53:04
1,628,350 ریال 18:52:22
1,628,040 ریال 18:52:11
1,628,350 ریال 18:51:54
1,628,040 ریال 18:50:36
1,627,740 ریال 18:50:23
1,628,040 ریال 18:50:11
1,627,430 ریال 18:49:57
1,627,740 ریال 18:49:30
1,628,040 ریال 18:49:03
1,627,740 ریال 18:48:50
1,628,040 ریال 18:48:36
1,628,350 ریال 18:48:10
1,628,040 ریال 18:47:05
1,628,350 ریال 18:46:28
1,628,040 ریال 18:46:15
1,628,660 ریال 18:45:38
1,628,350 ریال 18:45:12
1,628,660 ریال 18:43:39
1,628,040 ریال 18:42:58
1,628,660 ریال 18:42:32
1,628,350 ریال 18:42:18
1,628,660 ریال 18:40:47
1,628,350 ریال 18:40:22
1,628,660 ریال 18:37:46
1,628,350 ریال 18:37:33
1,628,660 ریال 18:36:50
1,628,350 ریال 18:34:46
1,628,040 ریال 18:31:57
1,628,350 ریال 18:28:51
1,628,040 ریال 18:22:18
1,628,350 ریال 18:20:36
1,628,040 ریال 18:19:09
1,627,740 ریال 18:18:44
1,628,040 ریال 18:18:07
1,627,740 ریال 18:18:05
1,628,040 ریال 18:17:48
1,627,740 ریال 18:16:55
1,628,040 ریال 18:16:04
1,628,350 ریال 18:14:24
1,628,040 ریال 18:13:56
1,628,350 ریال 18:12:40
1,628,660 ریال 18:11:05
1,628,350 ریال 18:10:39
1,628,660 ریال 18:10:12
1,628,350 ریال 18:07:47
1,628,660 ریال 18:07:34
1,628,350 ریال 18:01:29
1,628,660 ریال 18:01:15
1,628,040 ریال 17:59:04
1,628,350 ریال 17:58:08
1,628,040 ریال 17:57:54
1,628,350 ریال 17:57:14
1,628,040 ریال 17:56:08
1,628,350 ریال 17:52:23
1,628,970 ریال 17:51:57
1,628,350 ریال 17:51:18
1,628,660 ریال 17:40:20
1,628,350 ریال 17:39:21
1,627,740 ریال 17:39:07
1,628,040 ریال 17:36:49
1,628,350 ریال 17:33:19
1,627,740 ریال 17:32:11
1,628,040 ریال 17:31:32
1,627,740 ریال 17:31:05
1,628,040 ریال 17:30:52
1,627,740 ریال 17:29:07
1,628,350 ریال 17:26:36
1,628,040 ریال 17:25:44
1,627,740 ریال 17:25:06
1,628,040 ریال 17:23:33
1,628,350 ریال 17:20:10
1,628,970 ریال 17:19:44
1,628,350 ریال 17:18:13
1,628,970 ریال 17:17:44
1,628,660 ریال 17:17:05
1,628,350 ریال 17:16:24
1,628,970 ریال 17:14:50
1,628,660 ریال 17:14:23
1,628,970 ریال 17:08:20
1,628,660 ریال 17:06:57
1,628,350 ریال 17:06:32
1,628,040 ریال 17:05:00
1,628,660 ریال 17:02:49
1,628,350 ریال 17:02:07
1,628,660 ریال 17:01:40
1,628,350 ریال 17:01:29
1,628,660 ریال 17:01:27
1,628,350 ریال 16:56:49
1,628,660 ریال 16:55:44
1,628,350 ریال 16:54:40
1,628,660 ریال 16:54:26
1,628,350 ریال 16:52:24
1,628,660 ریال 16:50:14
1,628,350 ریال 16:50:08
1,628,660 ریال 16:47:58
1,628,350 ریال 16:47:19
1,628,660 ریال 16:45:34
1,628,350 ریال 16:45:08
1,628,660 ریال 16:44:55
1,628,350 ریال 16:44:43
1,628,660 ریال 16:44:41
1,628,350 ریال 16:43:36
1,628,660 ریال 16:43:21
1,628,350 ریال 16:43:06
1,628,660 ریال 16:42:22
1,628,350 ریال 16:42:09
1,628,660 ریال 16:41:56
1,628,350 ریال 16:41:43
1,628,660 ریال 16:41:13
1,628,350 ریال 16:40:10
1,628,660 ریال 16:39:16
1,628,350 ریال 16:38:38
1,628,660 ریال 16:38:11
1,628,040 ریال 16:37:45
1,628,660 ریال 16:37:18
1,628,350 ریال 16:34:19
1,627,740 ریال 16:33:28
1,628,040 ریال 16:28:24
1,627,740 ریال 16:27:18
1,627,430 ریال 16:26:52
1,627,740 ریال 16:24:48
1,627,430 ریال 16:22:38
1,627,740 ریال 16:10:08
1,627,430 ریال 16:09:40
1,627,740 ریال 16:07:11
1,627,430 ریال 16:06:57
1,627,740 ریال 16:04:39
1,627,430 ریال 16:04:26
1,627,740 ریال 16:04:11
1,627,430 ریال 16:03:07
1,627,740 ریال 16:02:55
1,627,430 ریال 16:02:04
1,627,120 ریال 16:01:50
1,627,430 ریال 16:01:25
1,627,120 ریال 16:00:58
1,627,430 ریال 16:00:46
1,627,120 ریال 16:00:23
1,627,430 ریال 15:57:04
1,627,740 ریال 15:54:06
1,627,430 ریال 15:53:13
1,627,120 ریال 15:52:33
1,627,430 ریال 15:52:05
1,627,740 ریال 15:51:46
1,627,430 ریال 15:51:33
1,627,740 ریال 15:51:19
1,627,430 ریال 15:51:05
1,627,740 ریال 15:50:26
1,627,430 ریال 15:50:14
1,627,740 ریال 15:50:08
1,627,430 ریال 15:49:49
1,627,740 ریال 15:49:32
1,627,430 ریال 15:46:11
1,627,740 ریال 15:44:04
1,627,430 ریال 15:43:49
1,627,740 ریال 15:43:23
1,627,430 ریال 15:42:57
1,627,740 ریال 15:42:44
1,627,430 ریال 15:42:15
1,628,040 ریال 15:39:17
1,627,740 ریال 15:38:49
1,627,120 ریال 15:38:36
1,627,740 ریال 15:38:10
1,628,040 ریال 15:37:42
1,627,740 ریال 15:37:29
1,628,040 ریال 15:33:47
1,627,740 ریال 15:33:04
1,627,430 ریال 15:31:22
1,627,740 ریال 15:30:47
1,627,430 ریال 15:30:21
1,627,740 ریال 15:30:09
1,628,040 ریال 15:29:53
1,627,740 ریال 15:29:04
1,628,040 ریال 15:28:46
1,628,350 ریال 15:27:05
1,628,040 ریال 15:26:46
1,628,660 ریال 15:25:10
1,628,350 ریال 15:24:56
1,628,660 ریال 15:16:53
1,628,970 ریال 15:16:13
1,629,280 ریال 15:11:27
1,629,580 ریال 15:09:44
1,629,280 ریال 15:08:47
1,629,580 ریال 15:07:24
1,629,280 ریال 15:07:12
1,629,580 ریال 15:06:33
1,629,280 ریال 15:05:53
1,629,580 ریال 15:00:07
1,629,280 ریال 14:59:49
1,628,970 ریال 14:59:47
1,629,280 ریال 14:54:07
1,629,580 ریال 14:54:05
1,629,280 ریال 14:53:07
1,629,580 ریال 14:52:55
1,630,810 ریال 14:51:21
1,630,510 ریال 14:51:09
1,630,200 ریال 14:48:42
1,629,890 ریال 14:48:28
1,630,200 ریال 14:46:53
1,630,510 ریال 14:46:17
1,630,200 ریال 14:45:59
1,630,510 ریال 14:42:19
1,630,810 ریال 14:40:09
1,630,510 ریال 14:38:50
1,630,810 ریال 14:38:37
1,630,510 ریال 14:38:24
1,630,810 ریال 14:38:11
1,630,510 ریال 14:38:04
1,630,810 ریال 14:37:45
1,630,510 ریال 14:37:31
1,630,810 ریال 14:37:18
1,631,120 ریال 14:36:12
1,631,430 ریال 14:35:34
1,631,120 ریال 14:35:20
1,631,430 ریال 14:34:26
1,631,740 ریال 14:34:13
1,632,050 ریال 14:33:18
1,631,740 ریال 14:32:49
1,631,120 ریال 14:32:09
1,631,430 ریال 14:31:56
1,631,740 ریال 14:31:32
1,631,430 ریال 14:31:30
1,631,120 ریال 14:31:18
1,631,430 ریال 14:30:52
1,630,810 ریال 14:30:50
1,631,120 ریال 14:30:11
1,631,430 ریال 14:28:40
1,631,120 ریال 14:25:41
1,631,430 ریال 14:25:16
1,630,810 ریال 14:23:44
1,630,510 ریال 14:22:35
1,630,810 ریال 14:22:04
1,630,510 ریال 14:18:34
1,630,200 ریال 14:18:32
1,630,510 ریال 14:18:04
1,630,200 ریال 14:16:04
1,629,890 ریال 14:15:46
1,630,510 ریال 14:15:07
1,630,200 ریال 14:14:51
1,629,890 ریال 14:13:57
1,629,580 ریال 14:05:56
1,629,280 ریال 14:05:43
1,629,580 ریال 14:04:11
1,629,890 ریال 14:03:18
1,628,040 ریال 14:01:19
1,627,740 ریال 14:00:48
1,627,430 ریال 14:00:35
1,627,740 ریال 13:59:05
1,628,040 ریال 13:58:32
1,628,350 ریال 13:56:59
1,628,040 ریال 13:56:45
1,628,350 ریال 13:56:07
1,628,040 ریال 13:55:57
1,628,350 ریال 13:54:06
1,628,040 ریال 13:53:39
1,627,740 ریال 13:47:57
1,627,430 ریال 13:47:44
1,627,740 ریال 13:46:52
1,628,040 ریال 13:46:25
1,627,740 ریال 13:46:12
1,628,040 ریال 13:46:04
1,627,740 ریال 13:45:46
1,628,040 ریال 13:45:22
1,627,740 ریال 13:45:20
1,628,040 ریال 13:44:39
1,627,740 ریال 13:44:13
1,628,040 ریال 13:42:24
1,627,740 ریال 13:42:11
1,628,040 ریال 13:41:45
1,627,740 ریال 13:41:32
1,628,040 ریال 13:39:05
1,628,350 ریال 13:36:38
1,628,660 ریال 13:34:47
1,628,350 ریال 13:34:35
1,628,660 ریال 13:32:49
1,628,350 ریال 13:32:21
1,628,660 ریال 13:27:18
1,628,350 ریال 13:27:07
1,628,660 ریال 13:27:05
1,628,350 ریال 13:26:37
1,628,660 ریال 13:26:24
1,628,350 ریال 13:23:10
1,634,510 ریال 13:21:21
1,634,200 ریال 13:21:07
1,634,510 ریال 13:18:05
1,634,200 ریال 13:17:50
1,634,510 ریال 13:17:39
1,634,820 ریال 13:15:22
1,634,510 ریال 13:15:06
1,634,820 ریال 13:14:19
1,634,510 ریال 13:12:15
1,634,200 ریال 13:11:52
1,634,510 ریال 13:11:25
1,634,200 ریال 13:11:03
1,634,510 ریال 13:10:59
1,634,200 ریال 13:10:33
1,634,510 ریال 13:10:20
1,634,200 ریال 13:09:09
1,633,890 ریال 13:08:39
1,634,200 ریال 13:07:32
1,633,890 ریال 13:07:06
1,633,590 ریال 13:06:50
1,633,890 ریال 13:06:24
1,634,200 ریال 13:05:57
1,633,890 ریال 13:04:25
1,633,590 ریال 13:04:03
1,633,280 ریال 13:03:58
1,633,590 ریال 13:03:05
1,633,890 ریال 13:02:53
1,634,200 ریال 13:02:28
1,633,890 ریال 13:02:17
1,634,200 ریال 13:02:15
1,633,890 ریال 13:01:35
1,634,200 ریال 13:01:08
1,633,890 ریال 13:00:57
1,634,200 ریال 13:00:17
1,633,890 ریال 12:59:11
1,634,510 ریال 12:58:34
1,634,200 ریال 12:58:17
1,634,510 ریال 12:58:05
1,633,590 ریال 12:56:29
1,633,890 ریال 12:54:54
1,633,590 ریال 12:54:26
1,633,890 ریال 12:50:07
1,633,590 ریال 12:48:40
1,633,890 ریال 12:47:56
1,634,200 ریال 12:47:45
1,634,510 ریال 12:47:15
1,634,200 ریال 12:46:35
1,633,890 ریال 12:44:49
1,634,200 ریال 12:42:26
1,634,510 ریال 12:42:14
1,634,820 ریال 12:42:04
1,634,510 ریال 12:40:07
1,634,200 ریال 12:38:10
1,633,890 ریال 12:37:45
1,633,590 ریال 12:36:37
1,633,280 ریال 12:36:24
1,633,890 ریال 12:35:45
1,634,200 ریال 12:35:32
1,633,890 ریال 12:35:18
1,634,510 ریال 12:34:37
1,634,200 ریال 12:33:33
1,634,510 ریال 12:32:11
1,633,590 ریال 12:32:04
1,634,200 ریال 12:31:57
1,633,590 ریال 12:30:46
1,633,890 ریال 12:30:18
1,634,200 ریال 12:29:04
1,633,890 ریال 12:28:46
1,634,200 ریال 12:27:36
1,633,890 ریال 12:27:23
1,634,510 ریال 12:26:53
1,634,200 ریال 12:26:04
1,634,510 ریال 12:25:48
1,634,820 ریال 12:25:20
1,634,510 ریال 12:25:09
1,634,820 ریال 12:24:44
1,635,120 ریال 12:24:42
1,634,820 ریال 12:24:29
1,635,120 ریال 12:24:04
1,634,820 ریال 12:23:36
1,635,120 ریال 12:23:11
1,635,430 ریال 12:21:48
1,635,740 ریال 12:21:36
1,636,050 ریال 12:20:58
1,635,740 ریال 12:20:46
1,636,050 ریال 12:20:32
1,635,430 ریال 12:19:48
1,635,740 ریال 12:19:35
1,635,430 ریال 12:19:22
1,635,740 ریال 12:19:09
1,636,050 ریال 12:18:40
1,635,740 ریال 12:17:34
1,636,050 ریال 12:17:05
1,636,360 ریال 12:16:40
1,636,050 ریال 12:15:45
1,635,430 ریال 12:15:30
1,635,740 ریال 12:14:35
1,635,430 ریال 12:13:44
1,635,120 ریال 12:13:29
1,634,820 ریال 12:13:17
1,635,120 ریال 12:12:35
1,634,510 ریال 12:12:09
1,634,820 ریال 12:11:32
1,635,120 ریال 12:10:28
1,634,820 ریال 12:10:25
1,635,430 ریال 12:09:05
1,635,120 ریال 12:08:53
1,635,430 ریال 12:08:51
1,635,120 ریال 12:08:38
1,635,430 ریال 12:07:56
1,635,740 ریال 12:07:17
1,635,430 ریال 12:07:05
1,635,740 ریال 12:06:49
1,635,430 ریال 12:05:30
1,635,740 ریال 12:05:07
1,636,050 ریال 12:03:44
1,636,360 ریال 12:03:14
1,636,050 ریال 12:03:09
1,636,360 ریال 12:02:35
1,636,660 ریال 12:01:58
1,636,360 ریال 12:01:45
1,636,050 ریال 12:01:32
1,636,360 ریال 11:59:58
1,636,660 ریال 11:58:25
1,636,050 ریال 11:57:43
1,636,360 ریال 11:57:16
1,636,050 ریال 11:57:04
1,636,360 ریال 11:56:50
1,636,050 ریال 11:56:37
1,636,360 ریال 11:56:10
1,636,660 ریال 11:55:56
1,636,360 ریال 11:55:45
1,636,050 ریال 11:55:43
1,636,660 ریال 11:54:38
1,636,360 ریال 11:54:27
1,636,660 ریال 11:54:12
1,636,360 ریال 11:54:10
1,636,050 ریال 11:54:04
1,636,360 ریال 11:53:56
1,636,050 ریال 11:53:31
1,636,660 ریال 11:53:19
1,636,360 ریال 11:52:27
1,636,660 ریال 11:50:35
1,636,970 ریال 11:49:17
1,636,660 ریال 11:48:24
1,636,360 ریال 11:47:33
1,636,050 ریال 11:46:53
1,636,360 ریال 11:45:21
1,636,660 ریال 11:45:10
1,636,200 ریال 11:44:55
1,636,660 ریال 11:43:58
1,636,360 ریال 11:40:08
1,636,660 ریال 11:39:04
1,636,360 ریال 11:37:35
1,636,050 ریال 11:36:39
1,636,360 ریال 11:35:48
1,636,050 ریال 11:35:35
1,636,360 ریال 11:35:23
1,636,660 ریال 11:35:21
1,636,360 ریال 11:35:08
1,636,660 ریال 11:34:27
1,636,050 ریال 11:33:58
1,636,360 ریال 11:33:45
1,636,050 ریال 11:33:33
1,636,360 ریال 11:32:54
1,636,050 ریال 11:32:16
1,635,740 ریال 11:32:03
1,636,050 ریال 11:31:50
1,635,740 ریال 11:31:25
1,636,050 ریال 11:30:45
1,636,660 ریال 11:28:14
1,636,970 ریال 11:28:05
1,637,280 ریال 11:26:57
1,637,590 ریال 11:26:55
1,636,660 ریال 11:26:28
1,636,970 ریال 11:26:17
1,636,660 ریال 11:26:15
1,637,590 ریال 11:26:05
1,637,280 ریال 11:24:55
1,636,970 ریال 11:24:31
1,636,660 ریال 11:24:06
1,636,360 ریال 11:24:04
1,636,660 ریال 11:22:05
1,636,050 ریال 11:21:49
1,636,360 ریال 11:20:55
1,636,050 ریال 11:20:24
1,635,430 ریال 11:19:47
1,635,740 ریال 11:19:34
1,636,200 ریال 11:19:20
1,636,660 ریال 11:18:53
1,636,970 ریال 11:18:24
1,637,280 ریال 11:16:50
1,636,660 ریال 11:15:56
1,636,050 ریال 11:15:17
1,634,820 ریال 11:13:30
1,633,590 ریال 11:11:07
1,631,120 ریال 10:00:09

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده امروزی فروش 5 تا 541100 12:56:28   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 5 تا 541100 12:56:28   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 5 تا 541100 12:56:27   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 5 تا 541100 12:56:27   1396/7/29
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543200 12:56:25   1396/7/29
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543200 12:56:25   1396/7/29
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543200 12:56:19   1396/7/29
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543200 12:56:19   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543200 12:56:17   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543200 12:56:17   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:56:16   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:56:16   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543100 12:56:15   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543100 12:56:15   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543100 12:56:13   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543100 12:56:13   1396/7/29
آبشده امروزی خرید 1 تا 541000 12:56:06   1396/7/29
آبشده امروزی خرید 5 تا 540900 12:56:05   1396/7/29
آبشده امروزی معامله 4 تا 541000 12:56:03   1396/7/29
آبشده امروزی معامله 1 تا 541000 12:55:50   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543100 12:55:42   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:55:39   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:55:39   1396/7/29
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543100 12:55:37   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:53:55   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 543300 12:53:55   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541000 12:53:53   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541000 12:53:53   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 543300 12:53:51   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 543300 12:53:50   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543300 12:53:48   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 543300 12:53:48   1396/7/29
آبشده امروزی معامله 2 تا 541000 12:52:33   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541100 12:52:29   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541100 12:52:26   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541100 12:52:22   1396/7/29
آبشده امروزی معامله 4 تا 541000 12:52:21   1396/7/29
آبشده امروزی خرید 1 تا 541000 12:52:18   1396/7/29
آبشده امروزی معامله 5 تا 541000 12:52:17   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541100 12:52:14   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541300 12:47:41   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 1 تا 541300 12:47:39   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543400 12:47:38   1396/7/29
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543300 12:47:36   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 5 تا 541300 12:47:33   1396/7/29
آبشده امروزی خرید 2 تا 541100 12:47:31   1396/7/29
آبشده امروزی فروش 5 تا 541300 12:47:27   1396/7/29
آبشده امروزی خرید 1 تا 541100 12:47:25   1396/7/29
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:10:00   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:10:00   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541500 21:09:44   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541500 21:09:44   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541400 21:09:40   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541400 21:09:40   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:09:18   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:09:18   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 541400 21:08:55   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 541400 21:08:55   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:08:42   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:08:42   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:08:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:08:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 541400 21:08:33   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 541400 21:08:33   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:44:33   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:43:18   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:42:54   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 20:42:49   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:42:30   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541700 20:42:25   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541700 20:42:20   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 20:42:14   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:39:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 20:39:26   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541800 20:39:23   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541700 20:38:44   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541700 20:38:38   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 20:38:34   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541800 20:38:11   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 541700 20:38:09   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 541400 20:14:41   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 541400 20:14:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541400 20:14:26   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541300 20:13:56   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541300 20:13:45   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541300 20:13:40   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541400 20:13:36   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541300 20:13:30   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 541300 19:59:46   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541200 19:59:42   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541300 19:59:22   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541300 19:59:12   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541200 19:58:59   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541200 19:58:56   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541200 19:58:49   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541200 19:58:44   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 19:42:58   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 19:42:55   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 541800 19:42:52   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 541700 19:42:48   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541600 19:42:45   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541800 19:42:32   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541700 19:42:27   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 19:42:19   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541200 19:19:43   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541300 19:19:34   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541300 19:19:26   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 541200 19:19:26   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 541200 19:18:51   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 541200 19:18:43   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541300 19:18:33   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 541300 19:18:29   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 542600 18:29:43   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 542500 18:29:39   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 542600 18:29:30   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 542500 18:29:25   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 542600 18:29:23   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 542600 18:29:03   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 542700 18:28:49   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 542600 18:28:46   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:47:52   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:47:52   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 542200 13:47:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 542200 13:47:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:47:03   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:47:03   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:46:48   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 542000 13:46:48   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 542100 13:46:36   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 542100 13:46:36   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 542100 13:46:29   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 542100 13:46:29   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 542200 13:46:23   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 542200 13:46:23   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 542100 13:46:12   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 542100 13:46:12   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 542400 11:49:38   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 542500 11:49:32   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 542400 11:49:27   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 542400 11:49:25   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 542500 11:49:18   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 542500 11:49:01   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 542400 11:48:55   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 542400 11:48:53   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 543000 11:15:38   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543000 11:15:36   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543000 11:15:30   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 543000 11:15:25   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 543200 11:15:22   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 543200 11:15:16   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 543200 11:15:07   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 543200 11:15:03   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545300 23:47:46   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 545300 23:47:42   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 545300 23:47:27   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545200 23:47:14   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545400 23:47:11   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 545400 23:47:07   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545400 23:47:04   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545300 23:47:01   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544800 23:33:41   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544800 23:33:37   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544900 23:33:34   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544800 23:33:32   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 544900 23:33:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544800 23:33:25   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545000 23:33:23   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 545000 23:33:21   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544400 22:59:27   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 544500 22:59:24   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 544500 22:59:21   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 544600 22:59:19   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544600 22:59:15   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544500 22:59:13   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 544700 22:58:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 544700 22:58:23   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544300 22:57:04   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544300 22:56:52   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 544300 22:56:49   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544300 22:56:43   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544300 22:56:25   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 544400 22:56:14   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 544500 22:56:11   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 544400 22:55:55   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544200 22:42:48   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 544200 22:42:44   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544200 22:42:39   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544200 22:42:36   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544200 22:42:31   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544200 22:42:19   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 544200 22:42:16   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544300 22:42:12   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545500 20:09:43   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 545500 20:09:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 545500 20:09:23   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545500 20:09:19   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545500 20:09:16   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545400 20:09:10   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545500 20:09:00   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545400 20:08:49   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545900 19:41:39   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546000 19:41:36   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 545900 19:41:24   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545900 19:41:08   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546000 19:41:06   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545900 19:41:01   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 545900 19:40:56   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545900 19:40:52   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546300 19:02:32   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 546200 19:02:29   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546300 19:02:25   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546200 19:02:17   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 546200 19:02:13   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546300 19:02:01   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546300 19:01:57   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546300 19:01:53   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545500 17:59:42   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545700 17:59:40   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545500 17:59:34   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545700 17:59:31   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545700 17:59:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545500 17:59:26   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545700 17:59:23   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545500 17:59:17   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545800 17:51:08   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545800 17:51:05   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545900 17:50:58   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545900 17:50:57   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545900 17:50:51   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545900 17:50:48   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545900 17:50:41   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546000 17:50:29   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 546500 15:54:43   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546700 15:54:07   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546800 15:53:47   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546500 15:53:34   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546400 15:53:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546300 15:53:07   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546300 15:53:02   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546200 15:52:54   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546400 13:00:04   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546200 13:00:01   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546400 12:59:58   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546200 12:59:55   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546200 12:59:53   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546100 12:58:38   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546100 12:58:36   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 546200 12:58:33   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546200 11:48:49   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 546300 11:48:47   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546200 11:48:45   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546300 11:48:43   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 546200 11:48:41   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546300 11:48:37   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546200 11:48:35   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546300 11:48:33   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546000 11:28:31   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 546000 11:28:25   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546000 11:28:22   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546200 11:28:21   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546000 11:28:19   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546000 11:28:17   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546200 11:28:15   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 546000 11:28:13   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545600 11:13:35   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545400 11:13:33   1396/7/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545600 11:13:31   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545400 11:13:28   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 545500 11:13:26   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545400 11:13:23   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545400 11:13:21   1396/7/27
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 545500 11:13:19   1396/7/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545500 16:19:55   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545500 16:19:55   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545500 16:19:53   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545500 16:19:53   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 545500 16:19:49   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 545500 16:19:49   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545600 16:19:46   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545600 16:19:46   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545700 16:19:41   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545700 16:19:41   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545500 16:19:33   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545500 16:19:33   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545700 16:19:28   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545700 16:19:28   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545700 16:19:07   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545700 16:19:07   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 545300 16:00:46   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 545300 16:00:44   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545200 16:00:40   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545200 16:00:39   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 16:00:21   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545300 16:00:12   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 16:00:09   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 16:00:07   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545000 15:49:20   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545000 15:49:19   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 545000 15:49:17   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545000 15:49:07   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545200 15:49:05   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545200 15:48:08   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545000 15:48:04   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545000 15:48:02   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545400 15:41:56   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 15:41:56   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545400 15:41:55   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 15:41:55   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545400 15:41:55   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 15:41:53   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 545400 15:41:53   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545500 15:40:22   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 14:57:32   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545200 14:57:27   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 14:57:26   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 14:57:24   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545400 14:57:21   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545200 14:57:18   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545400 14:57:16   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 545200 14:57:13   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 545000 14:31:12   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544900 14:31:05   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544900 14:31:02   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545000 14:30:35   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545000 14:30:32   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544800 14:30:30   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545000 14:30:28   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544800 14:30:26   1396/7/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 545300 14:06:26   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 545200 14:06:24   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 545300 14:06:14   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545100 14:06:11   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545300 14:05:59   1396/7/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 545100 14:05:56   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545300 14:05:54   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 545300 14:05:53   1396/7/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 547200 23:45:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 547200 23:45:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 547200 23:45:07   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 547200 23:45:07   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547200 23:44:49   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547200 23:44:49   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547200 23:44:17   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547200 23:44:17   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 547000 23:44:15   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 547000 23:44:15   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 547200 23:43:55   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 547200 23:43:55   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 547200 23:43:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 547200 23:43:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547300 23:43:20   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547300 23:43:20   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547300 23:43:19   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 547300 23:43:16   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 547200 23:43:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 547300 23:43:04   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 547200 23:42:54   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546400 23:27:34   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546300 23:27:19   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546500 23:27:18   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 546400 23:26:39   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 546400 23:26:38   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546300 23:26:36   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546400 23:26:30   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546500 23:26:28   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 547200 22:19:40   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 547200 22:19:31   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 547300 22:18:42   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547400 22:18:38   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547200 22:18:33   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 547300 22:18:20   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 547300 22:18:09   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547300 22:18:04   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547000 22:04:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 547200 22:04:27   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 547000 22:04:05   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547300 22:03:46   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547400 22:03:33   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 547400 22:03:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 547400 22:03:25   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 547400 22:03:21   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 547300 21:51:35   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547200 21:51:32   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 547200 21:51:19   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 547300 21:51:15   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547200 21:51:09   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 547200 21:50:51   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547100 21:50:43   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 547100 21:50:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546500 21:31:01   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 546400 21:30:52   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546400 21:30:49   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546500 21:30:48   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546300 21:30:46   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546300 21:30:45   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 546400 21:30:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546500 21:30:01   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546500 21:27:33   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546600 21:27:24   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546600 21:27:18   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546600 21:27:14   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546600 21:27:12   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 546600 21:27:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546600 21:27:02   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546600 21:26:35   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546000 20:51:54   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 545900 20:51:51   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546000 20:51:46   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546000 20:51:43   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546100 20:51:20   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 546100 20:50:36   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546000 20:49:59   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546100 20:49:39   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546200 20:44:53   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 546100 20:44:38   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546100 20:44:24   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546100 20:44:21   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546200 20:44:15   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546100 20:44:03   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 546100 20:44:01   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546200 20:43:55   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 546200 20:43:47   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 546300 20:43:40   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546300 20:43:37   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546300 20:43:35   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 546300 20:26:56   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546300 20:26:45   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 546300 20:26:42   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 546300 20:26:38   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 546500 20:26:17   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546300 20:25:41   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 546500 20:25:32   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 546300 20:25:09   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 544100 16:34:40   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544100 16:34:30   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 544200 16:34:29   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544100 16:34:22   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 544200 16:34:03   1396/7/25
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 544100 16:33:56   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 544000 16:33:46   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 544200 16:33:35   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 544000 14:58:16   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543800 14:58:16   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543800 14:58:13   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 543800 14:58:11   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 544000 14:58:10   1396/7/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 543800 14:58:10   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 544000 14:58:08   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 544000 14:58:07   1396/7/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:47   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:47   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548500 23:33:44   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548500 23:33:44   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 548500 23:33:38   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 548500 23:33:38   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 548500 23:33:26   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 548500 23:33:26   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 548500 23:33:21   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 548500 23:33:21   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:33:09   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:33:09   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:03   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:03   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:32:59   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:32:59   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 548800 22:59:52   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548800 22:59:40   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 548800 22:59:38   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 548800 22:59:29   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 548800 22:59:19   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548700 22:59:05   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 548700 22:58:47   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 548800 22:58:39   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548700 22:49:21   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 548800 22:49:17   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 548700 22:49:11   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548700 22:49:08   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 548700 22:49:06   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 548800 22:48:59   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 548700 22:48:55   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 548700 22:48:51   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551500 18:37:50   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551500 18:37:45   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551500 18:37:34   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551500 18:37:23   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551500 18:37:23   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551500 18:37:17   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551500 18:37:17   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551500 18:36:50   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551500 18:36:50   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 551600 18:36:45   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 551600 18:36:45   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551700 18:35:23   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551700 18:35:23   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551900 17:49:36   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 17:49:27   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 17:49:24   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551900 17:49:21   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551800 17:49:16   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 17:49:06   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 17:48:43   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551900 17:48:41   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551900 17:44:23   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 17:44:20   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552000 17:44:17   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 552000 17:44:12   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552000 17:43:54   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552000 17:43:42   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 552000 17:43:40   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551900 17:43:37   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552200 17:34:37   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 552200 17:34:34   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552300 17:34:22   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552300 17:34:09   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552300 17:34:02   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552200 17:33:51   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552300 17:33:48   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552300 17:33:46   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:35   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:35   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:21   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:21   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:20   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:20   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:18   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:18   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:15   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:38:15   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:14   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:38:14   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552000 15:31:48   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:31:44   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 552100 15:31:43   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552000 15:31:40   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:30:41   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:30:39   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:30:38   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:30:35   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552000 15:28:41   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:28:38   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:28:37   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:28:33   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:28:31   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:28:29   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552100 15:28:28   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:28:26   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 551800 15:23:50   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:23:47   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:23:46   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:23:44   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551900 15:23:43   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:23:41   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:23:39   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:23:37   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 552800 14:07:46   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 14:07:39   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552800 14:07:37   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 14:07:35   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 14:07:34   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552800 14:07:33   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552800 14:07:32   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 14:07:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 13:38:18   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 13:38:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 13:38:15   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552700 13:38:13   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 13:38:13   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 13:38:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 13:38:11   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552700 13:38:09   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553500 12:21:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553400 12:21:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553400 12:21:09   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553500 12:21:08   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553600 12:21:08   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553500 12:21:08   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553400 12:21:07   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 553500 12:21:07   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553500 12:18:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553600 12:18:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:18:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553500 12:18:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:18:27   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:18:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553500 12:18:21   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:18:18   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553000 12:07:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553200 12:07:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553200 12:07:16   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553200 12:07:14   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553000 12:07:14   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553200 12:07:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553000 12:07:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553200 12:07:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553100 11:59:33   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553100 11:59:32   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553300 11:59:30   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553300 11:59:29   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553300 11:59:26   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553100 11:59:25   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553300 11:59:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553300 11:59:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553200 11:57:17   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 553300 11:57:16   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553200 11:57:15   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553400 11:57:14   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 11:57:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 11:57:12   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553100 11:57:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 11:57:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 11:37:27   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552700 11:37:26   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552700 11:37:24   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553000 11:37:24   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552800 11:37:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552700 11:37:21   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552700 11:37:21   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552600 11:37:11   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 11:25:25   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552700 11:25:22   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 11:25:22   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552500 11:25:20   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552500 11:25:16   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552700 11:25:13   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 11:25:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552600 11:25:10   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 552600 11:23:29   1396/7/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 552600 11:23:27   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 11:23:27   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 11:23:25   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 11:23:24   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552500 11:23:23   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 11:23:22   1396/7/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552700 11:23:20   1396/7/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 16:27:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 16:27:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551300 16:27:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551300 16:27:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:27:32   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:27:32   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:27:30   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:27:30   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551500 16:27:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551500 16:27:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551400 16:26:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551400 16:26:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:26:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:26:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551300 16:26:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551300 16:26:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:22:10   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:21:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551300 16:20:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551200 16:20:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:20:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551300 16:20:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:20:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:20:13   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:19:56   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:19:53   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:19:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:19:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:19:32   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:19:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:19:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551200 16:18:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551200 16:18:38   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:18:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551300 16:17:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551100 16:17:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:17:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:17:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:17:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551100 16:17:13   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:17:13   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:17:11   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551100 16:15:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 6 تا 551200 16:15:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:15:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551200 16:15:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551100 16:14:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551200 16:14:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:14:27   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:14:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551200 16:14:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551200 16:14:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:14:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:14:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 551200 16:11:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551200 16:11:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:11:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:11:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:11:32   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 551300 16:11:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:11:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 16:11:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:11:03   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:11:01   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551300 16:10:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551300 16:09:53   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551300 16:09:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 16:09:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551300 16:09:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 16:09:14   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:08:09   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551300 16:08:06   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 16:08:04   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 551300 16:08:02   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551300 16:08:00   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:07:58   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:07:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 551300 16:07:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:06:11   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551400 16:06:09   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:06:07   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551400 16:05:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551400 16:05:41   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551400 16:05:38   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551400 16:05:35   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:05:29   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551350 16:05:13   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551350 16:05:12   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 16:05:10   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551300 16:05:07   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 551300 16:05:02   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 551350 16:05:00   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551350 16:04:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 551300 16:04:35   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:03:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 16:03:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 16:03:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:03:38   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 16:03:33   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:03:33   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551300 16:03:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 16:03:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:54:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:54:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:54:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:54:27   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:54:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:54:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:54:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551400 15:54:13   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549200 15:53:57   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:53:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:53:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551400 15:53:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551300 15:53:41   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:53:27   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 15:53:27   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:53:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551500 15:53:05   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551500 15:53:05   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:53:05   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:53:03   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 551400 15:52:55   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:52:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:52:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:52:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:52:02   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549000 15:51:40   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549000 15:51:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551300 15:51:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:50:53   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:50:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:50:18   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:50:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:45:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:45:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 551300 15:45:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:45:41   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551300 15:45:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551300 15:45:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551300 15:45:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551400 15:45:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551200 15:43:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:43:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:43:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551200 15:43:34   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:43:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 15:43:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:43:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:43:10   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:42:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:42:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551300 15:42:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:42:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:41:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551100 15:41:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551000 15:41:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551000 15:41:41   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551200 15:38:14   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:38:09   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:37:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551100 15:37:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 551200 15:37:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551100 15:37:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551000 15:37:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551200 15:37:14   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551600 15:35:04   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551500 15:35:02   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551600 15:34:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551500 15:34:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551700 15:34:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551500 15:34:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551700 15:34:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551500 15:34:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551700 15:34:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551600 15:34:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551700 15:34:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 551650 15:34:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551700 15:34:10   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551700 15:34:08   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 15:34:05   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551600 15:33:15   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549800 15:26:52   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 15:26:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 15:26:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551600 15:26:12   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 15:26:09   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 15:26:05   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551600 15:26:02   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551800 15:26:00   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551800 15:25:57   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:25:52   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:25:30   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:25:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:25:18   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551800 15:25:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552000 15:12:58   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552000 15:12:57   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549800 15:12:52   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:12:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:12:41   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 15:12:39   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 15:12:35   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:12:30   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 15:12:03   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 15:12:01   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:11:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:11:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:11:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:10:25   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:10:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 551900 15:10:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:09:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551900 15:09:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:09:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:09:12   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:09:10   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551800 15:09:08   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 15:09:06   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:08:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:08:04   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:08:03   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:07:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:07:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:07:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:07:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 15:07:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:07:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:06:01   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552000 15:05:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 552000 15:05:57   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 15:05:55   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:05:50   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:05:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 15:05:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552100 15:05:41   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 15:04:55   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:04:53   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:04:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:04:19   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 15:04:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:04:11   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:04:09   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 15:03:50   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 5 تا 549900 15:02:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:02:39   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 2 تا 549900 15:02:36   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 15:02:31   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:02:25   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:02:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552000 15:02:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552000 15:02:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552100 14:59:53   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551900 14:59:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552100 14:59:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 14:59:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 14:59:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552100 14:59:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552100 14:59:35   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 14:59:35   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552100 14:56:59   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 552000 14:56:57   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552100 14:56:55   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 14:56:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552000 14:56:49   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551900 14:56:47   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 2 تا 549900 14:56:35   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549900 14:56:32   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:55:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:55:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 14:55:29   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:55:27   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552000 14:54:58   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:54:56   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 14:54:54   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:54:51   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:54:47   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 14:54:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:54:44   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 3 تا 550200 14:54:18   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550200 14:54:15   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549900 14:54:12   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 2 تا 549800 14:53:34   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 5 تا 549800 14:53:31   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 2 تا 549900 14:52:35   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 14:52:32   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549700 14:52:29   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 2 تا 549700 14:52:26   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 14:52:23   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 5 تا 550000 14:52:21   1396/7/22
آبشده امروزی معامله 1 تا 549900 14:52:18   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 14:52:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551700 14:51:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:51:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:51:11   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551700 14:51:09   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:51:06   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 2 تا 550000 14:50:46   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 550000 14:50:44   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:50:39   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551600 14:43:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 14:43:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551600 14:43:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551600 14:43:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 14:43:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551600 14:43:18   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 14:43:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551700 14:43:14   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551700 14:41:25   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551700 14:41:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 14:41:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551600 14:41:20   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551800 14:41:18   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551600 14:41:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551600 14:41:13   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551800 14:41:13   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 5 تا 549800 14:35:30   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549800 14:35:28   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:35:26   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551900 14:35:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 551800 14:35:22   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:35:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 551900 14:35:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:35:14   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 2 تا 549800 14:34:05   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549800 14:34:01   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 14:33:49   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549900 14:33:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 14:33:42   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:33:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:33:37   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:33:36   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551700 14:32:04   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551700 14:32:02   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:31:57   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551700 14:31:55   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551700 14:31:48   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:31:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 551700 14:31:43   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551700 14:31:40   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551800 14:30:46   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551600 14:30:45   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551600 14:30:42   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 1 تا 549800 14:30:35   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 2 تا 549600 14:30:32   1396/7/22
آبشده امروزی خرید 1 تا 549600 14:30:30   1396/7/22
آبشده امروزی فروش 3 تا 549800 14:30:27   1396/7/22
آبشده امروزی معامله 2 تا 549700 14:30:24   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 551900 14:27:25   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:27:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:27:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 551900 14:27:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:27:19   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:27:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552000 14:27:17   1396/7/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 551900 14:27:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:26:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:26:23   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 551800 14:26:21   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:26:16   1396/7/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552000 14:26:15   1396/7/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 551800 14:26:14   1396/7/22
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 5 542900 23:58:35   1396/7/29
آخرین لفظ فروش 2 543100 23:42:44   1396/7/29
آخرین معامله 1 542900 23:56:01   1396/7/29

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 200 تا 1295300 00:31:11   1396/7/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 00:31:05   1396/7/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 00:26:44   1396/7/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 00:26:33   1396/7/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 00:25:09   1396/7/30
سکه فردایی خرید 300 تا 1295200 00:25:05   1396/7/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 00:21:20   1396/7/30
سکه فردایی فروش 300 تا 1296000 00:21:15   1396/7/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 23:40:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 23:37:22   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 23:07:47   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 23:06:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 23:06:30   1396/7/29
سکه فردایی معامله 300 تا 1296000 22:59:03   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 22:58:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 300 تا 1296000 22:57:28   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295400 22:55:16   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 22:52:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 22:51:03   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 22:43:10   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295500 22:39:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295700 22:37:27   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 22:36:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 22:35:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295500 22:35:19   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 22:31:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295500 22:31:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 22:31:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 22:29:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 22:26:02   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 22:25:09   1396/7/29
سکه فردایی فروش 300 تا 1295700 22:05:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295700 22:01:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 22:01:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295800 22:01:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 22:00:44   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 21:55:44   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 21:53:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 21:53:54   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 21:36:14   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 21:36:13   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 21:35:31   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 21:35:18   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 21:34:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 21:30:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 21:23:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 21:12:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 21:00:03   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 20:29:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 20:25:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 20:23:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 20:21:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 20:20:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 20:12:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 20:12:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 20:11:55   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 20:11:50   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 20:11:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 20:10:39   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 19:54:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 19:54:39   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 19:54:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 19:46:54   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 19:33:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 19:31:35   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295700 19:31:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 19:30:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 19:30:50   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 19:29:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 19:27:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 19:27:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295600 19:27:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 19:22:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 19:10:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 19:04:02   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 19:00:14   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295300 18:58:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 18:58:01   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 18:54:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:54:04   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295400 18:49:31   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:48:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 18:47:10   1396/7/29
سکه فردایی خرید 300 تا 1295100 18:44:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:43:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:42:48   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:42:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:40:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 300 تا 1295100 18:35:34   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295000 18:34:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:34:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1294600 18:34:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:32:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 18:32:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 18:31:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:31:55   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:31:27   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 18:30:13   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:30:10   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 18:29:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:29:25   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 18:29:21   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:28:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:28:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:26:13   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:26:01   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:25:39   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 18:23:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:22:55   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294900 18:22:20   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 18:22:11   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:20:31   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 18:20:29   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294700 18:20:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 18:20:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 18:19:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:19:16   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:19:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 18:18:54   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:18:50   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:18:46   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:18:38   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 18:18:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:18:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:18:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:18:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 300 تا 1295000 18:18:24   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:18:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:17:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:17:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 18:17:32   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 18:16:46   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 18:16:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:16:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 18:15:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 18:15:54   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 18:15:09   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:15:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:15:05   1396/7/29
سکه فردایی فروش 300 تا 1295300 18:15:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 300 تا 1295000 18:13:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:12:22   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:10:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 18:10:51   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:09:46   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:08:50   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294800 18:07:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 300 تا 1295300 18:07:18   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 18:06:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 300 تا 1294800 18:06:14   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 18:06:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295000 18:06:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 18:05:58   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 18:05:57   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 18:05:20   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 18:05:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295400 18:04:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:04:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 18:04:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:03:54   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 18:03:52   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 18:03:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295700 18:03:02   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 18:02:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 18:02:37   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 18:02:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 18:02:13   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 18:02:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295800 18:02:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 18:01:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 18:01:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 18:00:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 17:59:52   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 17:59:37   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 17:59:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 500 تا 1296000 17:58:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 17:57:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 17:56:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 17:56:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 17:56:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 17:55:58   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:55:14   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:55:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:52:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:51:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:51:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 17:50:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:50:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:48:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:47:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:46:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 17:46:11   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 17:43:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:40:40   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 17:40:23   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1297000 17:39:46   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 17:39:18   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296200 17:38:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:38:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 17:36:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 17:35:58   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 17:33:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 17:33:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 17:32:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:32:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:32:34   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 17:32:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 17:32:13   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:31:07   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:29:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:29:44   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 17:29:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:29:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296200 17:29:11   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:28:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 17:26:03   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 17:25:27   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 17:24:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296200 17:24:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:23:44   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:23:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 17:23:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 17:23:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:23:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:22:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:21:57   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 17:21:24   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:21:09   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:20:51   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:20:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:19:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:18:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 17:18:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:18:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:18:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:18:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 17:18:03   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:17:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:17:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1297000 17:17:29   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 17:17:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 17:12:14   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 17:10:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1296500 17:09:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296200 17:09:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:08:13   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 17:08:09   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 17:07:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 17:07:02   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 17:06:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:06:19   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1296000 17:05:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:02:45   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:02:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 17:02:38   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 17:01:41   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 16:58:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:58:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 16:58:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:58:17   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 16:58:14   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:58:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1297000 16:58:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1297000 16:58:08   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297000 16:57:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:57:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 16:54:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 16:54:51   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:52:18   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296800 16:50:14   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 16:50:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 16:50:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 16:49:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 16:45:09   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296500 16:42:51   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296800 16:42:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 16:40:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 16:40:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 16:39:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 16:39:05   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 16:38:52   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 16:38:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 16:38:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1297000 16:38:03   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 16:35:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 16:34:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 16:33:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 16:33:47   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 16:31:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 16:30:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1296000 16:28:26   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295000 16:27:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295400 16:24:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 16:24:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 16:24:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 16:23:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 16:23:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 16:23:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 200 تا 1295800 16:22:47   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 16:22:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295000 16:20:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1295000 16:18:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 16:14:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 16:14:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 16:12:25   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 16:12:25   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294300 16:12:22   1396/7/29
سکه نقدی فروش 100 تا 1293500 16:11:55   1396/7/29
سکه نقدی فروش 100 تا 1293500 16:11:52   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1294500 16:07:35   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:59:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:59:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:59:21   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1294500 15:59:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:57:10   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1294500 15:56:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:56:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:56:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:52:25   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294400 15:50:50   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 15:50:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294200 15:50:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 15:50:21   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294000 15:50:17   1396/7/29
سکه شنا فروش 100 تا 1296000 15:50:13   1396/7/29
سکه معکوس فروش 100 تا 1293300 15:50:04   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294600 15:49:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294000 15:49:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:47:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:47:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:47:39   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 15:47:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:47:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:47:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:47:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:46:48   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:46:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:46:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:46:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:46:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:46:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 15:45:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:45:35   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:45:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 15:45:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 15:45:28   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294700 15:45:27   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 15:45:25   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294700 15:45:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1293500 15:43:23   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294000 15:43:18   1396/7/29
سکه فردایی معامله 500 تا 1294000 15:43:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 500 تا 1294000 15:43:13   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294000 15:42:51   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294000 15:42:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294000 15:42:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 15:42:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294000 15:42:24   1396/7/29
سکه فردایی فروش 500 تا 1294500 15:42:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 15:42:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294700 15:42:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 500 تا 1294700 15:42:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 15:41:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 15:39:11   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:39:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 15:38:53   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:38:34   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:38:30   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294000 15:33:57   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294000 15:33:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 15:33:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 15:33:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295100 15:32:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 15:32:26   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295100 15:32:24   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 15:32:02   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 15:31:56   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 15:31:54   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 15:31:44   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:28:46   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:28:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 15:28:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 15:28:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 15:28:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 15:28:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 15:28:20   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294500 15:27:44   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295600 15:27:06   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295600 15:26:58   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295000 15:26:55   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 15:25:00   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 15:24:39   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 15:24:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 15:24:32   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 15:23:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 15:22:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 15:22:54   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:22:48   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 15:20:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 15:19:41   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295700 15:18:48   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 15:18:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 15:17:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:16:08   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:15:45   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:15:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 15:15:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:15:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 15:15:23   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 15:13:54   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 15:12:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 15:12:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 15:10:29   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 15:08:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 15:08:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 15:06:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 15:05:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 15:05:07   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 15:04:53   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 15:04:50   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 15:03:38   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294500 15:03:24   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 15:01:47   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295900 14:59:39   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295900 14:59:36   1396/7/29
سکه نقدی فروش 100 تا 1293500 14:55:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295400 14:55:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 14:55:06   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 14:53:26   1396/7/29
سکه فردایی خرید 300 تا 1295200 14:52:37   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1294800 14:48:53   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295400 14:47:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 14:45:54   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 14:45:52   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 14:45:50   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 14:45:49   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295600 14:45:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 14:45:24   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 14:42:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 14:41:39   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 14:40:53   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295400 14:40:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 14:38:58   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 14:38:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 14:38:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 14:37:14   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 14:35:52   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 14:35:47   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 14:35:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 14:35:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296200 14:34:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296200 14:34:14   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 14:33:51   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 14:33:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296900 14:33:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:33:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 14:31:02   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 14:30:55   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 14:30:37   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 14:30:30   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296100 14:30:23   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296100 14:30:20   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296000 14:30:17   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296900 14:29:06   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296900 14:28:48   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:28:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:26:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:25:04   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:25:03   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:24:54   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:24:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296700 14:21:54   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296000 14:19:44   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:17:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:17:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:15:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296800 14:15:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296700 14:14:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:13:55   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:13:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:12:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:11:56   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296700 14:10:45   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296700 14:10:39   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 14:07:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 14:06:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 14:06:53   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296700 14:06:29   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295700 14:06:20   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295700 14:05:26   1396/7/29
سکه امروزی خرید 200 تا 1295700 14:05:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 14:05:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 14:05:14   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 14:05:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:04:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 14:04:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296700 14:03:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296700 14:03:55   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296600 14:03:45   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296600 14:03:34   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296000 14:03:21   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296000 14:03:20   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296400 14:01:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296400 14:01:39   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 14:00:25   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1296300 14:00:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 13:59:31   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 13:59:27   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296200 13:59:24   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296200 13:59:24   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 13:57:27   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 13:57:27   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 13:55:54   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 13:55:51   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:54:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:54:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:54:03   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:53:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296100 13:51:53   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295700 13:51:25   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295700 13:51:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296100 13:51:18   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296100 13:51:15   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:51:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:51:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 13:51:04   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295500 13:50:24   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295500 13:50:16   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295700 13:49:56   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:50   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:48:44   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:43   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 13:48:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 13:48:25   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:08   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296000 13:48:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 13:47:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 13:47:45   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:47:40   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:47:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 13:47:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295900 13:46:38   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295900 13:46:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:46:28   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295300 13:46:21   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 13:45:49   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295300 13:45:29   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295300 13:45:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:45:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:45:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 13:44:44   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 13:44:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295700 13:43:59   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295900 13:43:08   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295900 13:43:03   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:43:02   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:42:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 13:42:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 13:42:39   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:42:36   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295500 13:42:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:40:50   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:40:43   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:40:29   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:40:21   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:40:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:40:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:40:11   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 13:40:09   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 13:39:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:39:48   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:39:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:39:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:39:09   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296400 13:39:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:38:45   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:38:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296600 13:38:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:38:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 13:38:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 13:37:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 13:37:52   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295500 13:37:50   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:37:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:37:11   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295500 13:36:14   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295500 13:36:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296400 13:35:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:35:32   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:35:28   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295900 13:35:21   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295900 13:35:10   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 13:35:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:34:50   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296300 13:34:11   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296300 13:34:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:34:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 13:34:02   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 13:33:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 13:33:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 13:33:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 13:33:54   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296800 13:33:09   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296800 13:33:03   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 13:33:01   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1296500 13:32:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:32:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:32:35   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:31:51   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:31:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:31:14   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:31:10   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1296000 13:31:09   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 13:25:02   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 13:25:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:24:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:24:57   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 13:24:54   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1294500 13:24:34   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1294500 13:24:29   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 13:23:40   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295200 13:23:34   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295300 13:22:16   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295300 13:22:08   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 13:21:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 13:21:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 13:21:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 13:21:20   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 13:21:19   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 13:20:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 13:20:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 13:20:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 13:20:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294500 13:20:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294000 13:19:37   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294000 13:19:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 13:19:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 13:19:25   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1293700 13:19:18   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1293700 13:19:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 13:19:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294500 13:19:07   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1293200 13:18:57   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1293200 13:18:47   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1293500 13:18:05   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1293500 13:17:55   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1293000 13:17:16   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1293000 13:17:11   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1293300 13:17:03   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1293500 13:17:01   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1293500 13:16:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294400 13:16:23   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294400 13:16:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294400 13:16:13   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1294500 13:15:54   1396/7/29
سکه فردایی معامله 200 تا 1294500 13:15:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 13:15:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 13:15:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 13:15:01   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1294600 13:14:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 13:14:40   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 13:14:38   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1294800 13:14:32   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294000 13:14:20   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 13:14:17   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294000 13:14:17   1396/7/29
سکه فردایی معامله 200 تا 1295000 13:14:05   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294000 13:14:00   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294000 13:13:55   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294100 13:13:52   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294300 13:13:42   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294300 13:13:35   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294300 13:13:33   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 13:13:23   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295000 13:13:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 13:13:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295000 13:13:17   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294500 13:13:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 13:12:35   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294700 13:12:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:12:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 13:12:29   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:12:25   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294700 13:12:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 13:11:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:11:54   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295800 13:11:50   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295800 13:11:31   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295700 13:10:52   1396/7/29
سکه فردایی معامله 200 تا 1295700 13:10:45   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295900 13:10:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 13:10:39   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:10:37   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1295000 13:10:32   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:10:24   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1295000 13:10:19   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:09:55   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:09:54   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 13:09:05   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295800 13:09:01   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 13:08:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295300 13:08:36   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 13:08:27   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294300 13:07:50   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295200 13:07:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 13:07:29   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1294300 13:07:26   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295300 13:07:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295100 13:07:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 13:06:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295000 13:06:05   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295200 13:06:00   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295100 13:05:32   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294500 13:05:07   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294500 13:04:47   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294700 13:04:41   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294800 13:04:27   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 13:03:57   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295500 13:03:51   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294800 13:03:50   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1294800 13:03:49   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:03:38   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:03:38   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 13:03:31   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295500 13:03:30   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295600 13:03:09   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1295600 13:03:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:03:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 13:02:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 13:02:57   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1295000 13:02:24   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:01:40   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:01:40   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 13:01:27   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295700 13:01:24   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 13:01:06   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295600 13:00:52   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 13:00:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:00:26   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295500 13:00:19   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:00:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1295700 13:00:16   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295000 13:00:12   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295400 13:00:02   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295400 12:59:59   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295500 12:59:41   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1295500 12:59:36   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:59:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295900 12:59:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:32   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:13   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:08   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:58:03   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295200 12:57:53   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:57:42   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:57:27   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:57:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1295800 12:57:19   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:56:29   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:56:20   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295300 12:56:12   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295300 12:56:03   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:56:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:55:57   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:55:55   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:55:52   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:55:48   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:55:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296000 12:55:39   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295000 12:55:33   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295000 12:55:31   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1295500 12:55:29   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 12:55:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296300 12:55:15   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:54:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:54:40   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1295000 12:54:38   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295500 12:54:21   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 12:53:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296000 12:53:47   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:53:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 12:53:09   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:53:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:53:00   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 12:52:58   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 12:52:51   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 12:52:47   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 12:52:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296500 12:52:13   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 12:51:43   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 12:51:38   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 12:51:02   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296800 12:51:02   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:50:50   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:50:38   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295900 12:48:53   1396/7/29
سکه امروزی معامله 200 تا 1295900 12:48:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 12:48:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295900 12:48:26   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:48:12   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:48:10   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296700 12:47:45   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296700 12:47:34   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296700 12:47:33   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296900 12:47:23   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:47:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 12:46:55   1396/7/29
سکه نقدی فروش 100 تا 1296000 12:46:51   1396/7/29
سکه نقدی فروش 100 تا 1296000 12:46:50   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:46:41   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296700 12:46:37   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:46:25   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:46:24   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297500 12:45:17   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297500 12:44:56   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297800 12:44:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:44:46   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296800 12:41:30   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296800 12:41:04   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:40:22   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:40:11   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:38:15   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:37:47   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:37:26   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296700 12:36:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:36:17   1396/7/29
سکه نقدی خرید 100 تا 1295000 12:36:07   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296600 12:35:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:35:21   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:34:04   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:33:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:33:56   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:33:45   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:33:43   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297400 12:32:53   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297400 12:32:46   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297400 12:32:46   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:32:38   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:32:32   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296700 12:32:13   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296600 12:31:49   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297200 12:31:36   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296500 12:30:45   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:30:05   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:29:58   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:29:52   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296700 12:29:42   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:28:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297200 12:28:07   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297200 12:27:47   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1297200 12:27:47   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296900 12:27:12   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297000 12:26:46   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297000 12:26:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:26:34   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:26:31   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297300 12:26:29   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297000 12:26:15   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297100 12:26:00   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297100 12:25:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297300 12:25:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297300 12:25:41   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297000 12:25:29   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297400 12:24:27   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296400 12:24:13   1396/7/29
سکه امروزی خرید 200 تا 1296400 12:24:01   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297400 12:23:58   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296400 12:23:21   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296400 12:23:12   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296800 12:23:09   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296800 12:22:53   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:22:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:22:25   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:22:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:22:12   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297700 12:22:05   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297700 12:22:03   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:21:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 500 تا 1298000 12:21:55   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:21:48   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:21:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:21:32   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296600 12:21:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:21:28   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:21:23   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:21:22   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297200 12:20:53   1396/7/29
سکه فردایی خرید 200 تا 1297200 12:20:52   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:20:28   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 12:19:30   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 12:19:21   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 12:19:17   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296300 12:19:12   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296300 12:19:11   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296300 12:19:07   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296300 12:19:01   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297000 12:18:35   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1297000 12:18:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:18:07   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:17:59   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:17:59   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297000 12:17:50   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297000 12:17:48   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296700 12:17:46   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1296500 12:17:38   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 12:16:36   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 12:16:24   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1295800 12:16:19   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1295800 12:16:17   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 12:15:44   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1296000 12:15:41   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1296600 12:15:38   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 12:14:42   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 12:14:34   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 12:14:30   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296500 12:14:27   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 12:13:12   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 12:13:06   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 12:13:04   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296200 12:13:01   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 12:12:11   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1296400 12:12:07   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:11:22   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:11:22   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:11:16   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:11:11   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296200 12:08:48   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296200 12:08:47   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:08:43   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:08:18   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:08:11   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:08:05   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:08:00   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297200 12:08:00   1396/7/29
سکه امروزی معامله 200 تا 1296500 12:07:58   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1296500 12:07:47   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 12:07:44   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:07:38   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:07:29   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1297000 12:07:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:06:48   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:06:37   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:06:29   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1297000 12:06:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:06:26   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296900 12:06:22   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296900 12:06:10   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:06:07   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297500 12:06:05   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:05:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297600 12:05:25   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:05:22   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297600 12:05:18   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:05:17   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:05:14   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:05:12   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:04:48   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:04:41   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297400 12:04:36   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:04:33   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:04:33   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:04:27   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1297000 12:04:24   1396/7/29
سکه امروزی فروش 200 تا 1297500 12:04:23   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1298000 12:04:06   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:03:34   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297500 12:03:32   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:03:19   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297500 12:03:16   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1297000 12:03:09   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1297000 12:03:06   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1297000 12:03:05   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1297000 12:03:04   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:02:40   1396/7/29
سکه امروزی خرید 100 تا 1296700 12:02:35   1396/7/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1298000 12:02:32   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1297000 12:02:28   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:01:59   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1298000 12:01:53   1396/7/29
سکه امروزی معامله 100 تا 1297000 12:01:51   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1297300 12:01:45   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 11:58:17   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296300 11:58:08   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296200 11:58:02   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 11:57:47   1396/7/29
سکه فردایی خرید 100 تا 1296200 11:57:41   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296000 11:57:15   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296100 11:56:14   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296100 11:56:05   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296500 11:54:58   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 11:54:46   1396/7/29
سکه فردایی معامله 200 تا 1297000 11:54:46   1396/7/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1297000 11:54:40   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 11:54:30   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 11:54:18   1396/7/29
سکه امروزی فروش 100 تا 1296400 11:53:32   1396/7/29
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1295700 23:40:42   1396/7/29
آخرین لفظ فروش 100 1295300 12:56:12   1396/7/29
آخرین معامله 100 1296000 23:06:46   1396/7/29
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.29 1.39 1.33 0.05 24.58 15.06 6.48 0.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,286 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,292 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,271 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.79%