صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,262.20 (0.45%) 5.60 1,252.50 1,262.50 ۲۲:۰۰
مثقال 4,989,000 (0.09%) 4,500 4,966,500 4,996,500 ۲۱:۲۹
گرم ۱۸ 1,151,790 (0.09%) 1,040 1,146,600 1,153,520 ۲۱:۲۹
گرم ۲۴ 1,535,700 (0.09%) 1,380 1,528,780 1,538,010 ۲۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,019,500 (0.18%) 9,000 4,997,500 5,020,500 ۲۱:۵۹
آبشده بنکداری / زیر کیلو 4,998,000 (0.2%) 10,000 4,971,000 4,999,000 ۲۱:۵۹
مثقال / عیار جهانی 4,923,570 (0.42%) 20,790 4,888,720 4,924,750 ۲۲:۰۰
مثقال / حواله جهانی 4,938,070 (0.8%) 39,220 4,884,800 4,939,250 ۲۲:۰۰

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,262.20
 • بالاترین قیمت روز : 1,262.50
 • پایین ترین قیمت روز : 1,252.50
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,256.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,256.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.6
جدول نرخ های امروز زمان
1,262.2 دلار 22:00:15
1,262.5 دلار 21:59:13
1,262.4 دلار 21:58:13
1,262.5 دلار 21:57:14
1,262.3 دلار 21:56:19
1,262 دلار 21:55:18
1,262.2 دلار 21:54:14
1,262.1 دلار 21:52:15
1,262 دلار 21:50:16
1,261.9 دلار 21:49:15
1,261.8 دلار 21:47:14
1,261.7 دلار 21:46:18
1,261.5 دلار 21:45:13
1,261.6 دلار 21:43:14
1,261.5 دلار 21:41:18
1,261.6 دلار 21:40:17
1,261.7 دلار 21:37:14
1,261.8 دلار 21:36:13
1,261.9 دلار 21:35:13
1,262.1 دلار 21:34:14
1,261.9 دلار 21:33:13
1,261.8 دلار 21:32:14
1,261.4 دلار 21:31:22
1,261.5 دلار 21:30:26
1,261.2 دلار 21:29:28
1,261.1 دلار 21:28:23
1,261 دلار 21:27:13
1,261.2 دلار 21:26:14
1,261.1 دلار 21:25:14
1,261 دلار 21:22:12
1,260.8 دلار 21:19:14
1,260.9 دلار 21:15:19
1,261.1 دلار 21:13:13
1,260.9 دلار 21:12:13
1,260.7 دلار 21:11:13
1,260.9 دلار 21:10:22
1,260.7 دلار 21:08:14
1,260.5 دلار 21:06:22
1,260.6 دلار 21:04:18
1,260.8 دلار 21:03:13
1,260.7 دلار 21:02:17
1,260.8 دلار 21:01:12
1,260.7 دلار 20:59:17
1,260.5 دلار 20:58:17
1,260.6 دلار 20:57:17
1,260.5 دلار 20:56:18
1,260.6 دلار 20:55:18
1,260.7 دلار 20:52:17
1,260.6 دلار 20:50:25
1,260.8 دلار 20:49:22
1,260.7 دلار 20:48:17
1,260.8 دلار 20:45:19
1,260.7 دلار 20:44:17
1,261.2 دلار 20:42:18
1,261.4 دلار 20:38:18
1,261.7 دلار 20:37:17
1,261.5 دلار 20:36:23
1,261.1 دلار 20:33:19
1,261 دلار 20:30:19
1,261.1 دلار 20:29:18
1,260.8 دلار 20:28:21
1,260.6 دلار 20:26:18
1,260.3 دلار 20:25:17
1,260.6 دلار 20:24:22
1,260.8 دلار 20:22:17
1,261 دلار 20:21:18
1,261.1 دلار 20:19:18
1,261 دلار 20:14:17
1,260.8 دلار 20:13:19
1,260.5 دلار 20:11:18
1,260.7 دلار 20:10:29
1,260.8 دلار 20:09:18
1,261 دلار 20:06:18
1,260.7 دلار 20:05:29
1,260.9 دلار 20:04:17
1,261 دلار 20:03:18
1,260.4 دلار 20:02:20
1,260.5 دلار 20:01:19
1,260.6 دلار 20:00:20
1,260.5 دلار 19:58:24
1,260.8 دلار 19:56:22
1,260.7 دلار 19:54:16
1,260.9 دلار 19:53:18
1,260.7 دلار 19:52:21
1,260.6 دلار 19:51:17
1,260.7 دلار 19:50:19
1,260.9 دلار 19:49:16
1,261.1 دلار 19:47:24
1,261.3 دلار 19:46:17
1,261.4 دلار 19:44:17
1,261.5 دلار 19:43:18
1,261.4 دلار 19:42:18
1,261.3 دلار 19:41:18
1,261.5 دلار 19:40:19
1,261.2 دلار 19:38:17
1,261.1 دلار 19:37:16
1,260.9 دلار 19:36:16
1,261 دلار 19:35:23
1,261.2 دلار 19:34:18
1,261 دلار 19:32:17
1,261.3 دلار 19:31:19
1,260.6 دلار 19:29:17
1,260.9 دلار 19:28:16
1,261 دلار 19:27:16
1,260.9 دلار 19:26:23
1,260.8 دلار 19:25:24
1,260.7 دلار 19:24:15
1,260.6 دلار 19:21:18
1,260.9 دلار 19:20:21
1,261 دلار 19:19:24
1,260.5 دلار 19:18:17
1,260 دلار 19:17:18
1,259.8 دلار 19:16:17
1,259.4 دلار 19:14:19
1,259.5 دلار 19:13:18
1,259.6 دلار 19:12:16
1,259.8 دلار 19:11:16
1,259.4 دلار 19:10:25
1,259.8 دلار 19:09:17
1,260.1 دلار 19:08:15
1,260.2 دلار 19:07:21
1,259.8 دلار 19:06:17
1,259.9 دلار 19:05:24
1,259.6 دلار 19:04:17
1,259.3 دلار 19:03:26
1,259.4 دلار 19:02:27
1,259.3 دلار 19:01:27
1,259.2 دلار 19:00:28
1,259.4 دلار 18:59:15
1,259.5 دلار 18:58:17
1,259.6 دلار 18:57:17
1,259.7 دلار 18:56:16
1,259.9 دلار 18:54:16
1,260 دلار 18:53:18
1,260.4 دلار 18:52:17
1,260.1 دلار 18:49:19
1,260.2 دلار 18:48:18
1,260.3 دلار 18:47:16
1,260.4 دلار 18:46:17
1,260.1 دلار 18:45:28
1,259.9 دلار 18:44:16
1,259.7 دلار 18:39:29
1,259.8 دلار 18:38:28
1,259.5 دلار 18:36:28
1,259.8 دلار 18:35:29
1,260 دلار 18:33:18
1,259.9 دلار 18:32:19
1,260.3 دلار 18:31:17
1,260.1 دلار 18:30:19
1,260.3 دلار 18:29:16
1,259.6 دلار 18:25:17
1,260.1 دلار 18:24:17
1,260 دلار 18:23:16
1,260.4 دلار 18:22:19
1,259.8 دلار 18:21:17
1,259.5 دلار 18:20:19
1,259.1 دلار 18:19:19
1,259.3 دلار 18:18:17
1,259.2 دلار 18:17:25
1,259.6 دلار 18:16:26
1,259.3 دلار 18:14:26
1,258.6 دلار 18:13:27
1,258.5 دلار 18:11:17
1,258.1 دلار 18:10:24
1,258.4 دلار 18:07:22
1,257.8 دلار 18:06:18
1,257.9 دلار 18:05:19
1,258.2 دلار 18:04:17
1,258 دلار 18:03:17
1,258.3 دلار 18:01:17
1,258.5 دلار 18:00:22
1,258.8 دلار 17:59:16
1,258.7 دلار 17:57:18
1,258.5 دلار 17:54:16
1,258.9 دلار 17:53:17
1,259.1 دلار 17:52:17
1,259.3 دلار 17:51:17
1,258.7 دلار 17:50:20
1,258.9 دلار 17:49:18
1,258.8 دلار 17:47:19
1,258.9 دلار 17:46:17
1,258.6 دلار 17:45:20
1,258.8 دلار 17:44:22
1,258.7 دلار 17:43:18
1,258.6 دلار 17:42:19
1,258.5 دلار 17:41:17
1,258.4 دلار 17:40:20
1,258.3 دلار 17:39:17
1,258.4 دلار 17:38:18
1,257.7 دلار 17:37:17
1,257.6 دلار 17:36:18
1,258.2 دلار 17:35:18
1,258.6 دلار 17:33:18
1,258.9 دلار 17:32:22
1,258.8 دلار 17:31:22
1,259.7 دلار 17:30:24
1,259.5 دلار 17:27:17
1,259.3 دلار 17:26:28
1,259.7 دلار 17:25:18
1,259.5 دلار 17:24:17
1,259.3 دلار 17:23:23
1,259.4 دلار 17:22:19
1,259.3 دلار 17:20:18
1,259.1 دلار 17:19:26
1,259.4 دلار 17:18:18
1,259.7 دلار 17:17:17
1,259.5 دلار 17:16:16
1,259.7 دلار 17:14:23
1,259.6 دلار 17:13:17
1,259.9 دلار 17:12:17
1,260 دلار 17:11:17
1,259.9 دلار 17:09:17
1,259.7 دلار 17:08:19
1,259.8 دلار 17:07:16
1,259.5 دلار 17:06:18
1,259.4 دلار 17:05:19
1,259.7 دلار 17:04:17
1,259.4 دلار 17:03:18
1,259.5 دلار 17:02:17
1,259 دلار 17:01:18
1,258.7 دلار 17:00:20
1,258.8 دلار 16:57:19
1,258.9 دلار 16:53:17
1,258.8 دلار 16:52:16
1,258.7 دلار 16:51:20
1,258.8 دلار 16:50:19
1,259.1 دلار 16:49:17
1,258.7 دلار 16:45:19
1,259 دلار 16:44:20
1,258.8 دلار 16:43:17
1,258.7 دلار 16:42:17
1,258.8 دلار 16:41:17
1,258.9 دلار 16:40:20
1,258.3 دلار 16:39:17
1,258.1 دلار 16:38:17
1,258.2 دلار 16:37:17
1,258 دلار 16:36:17
1,258.5 دلار 16:35:19
1,257.7 دلار 16:34:16
1,257.5 دلار 16:33:17
1,257.4 دلار 16:32:16
1,257.5 دلار 16:28:18
1,257.9 دلار 16:27:16
1,258 دلار 16:26:17
1,258.2 دلار 16:22:21
1,257.8 دلار 16:21:18
1,257.7 دلار 16:20:20
1,257.8 دلار 16:18:16
1,258.2 دلار 16:17:16
1,257.8 دلار 16:12:19
1,257.7 دلار 16:11:23
1,257.4 دلار 16:10:20
1,257.7 دلار 16:09:17
1,258.1 دلار 16:08:17
1,257.9 دلار 16:07:17
1,257.5 دلار 16:06:22
1,257.7 دلار 16:05:19
1,257.8 دلار 16:04:17
1,257.5 دلار 16:03:17
1,257.4 دلار 16:02:21
1,257.5 دلار 16:01:28
1,257.6 دلار 16:00:20
1,257.7 دلار 15:56:21
1,257.8 دلار 15:55:27
1,257.3 دلار 15:54:16
1,257.4 دلار 15:53:21
1,257.3 دلار 15:52:19
1,257.2 دلار 15:51:23
1,257.1 دلار 15:50:18
1,257 دلار 15:49:24
1,256.8 دلار 15:48:17
1,256.7 دلار 15:47:17
1,256.6 دلار 15:46:18
1,256.8 دلار 15:45:23
1,256.7 دلار 15:44:18
1,256.6 دلار 15:43:23
1,256.5 دلار 15:42:18
1,256.3 دلار 15:41:18
1,256.4 دلار 15:38:18
1,256.5 دلار 15:37:17
1,256.4 دلار 15:36:17
1,256.6 دلار 15:35:23
1,256.8 دلار 15:32:34
1,256.7 دلار 15:31:17
1,256.5 دلار 15:30:29
1,256.7 دلار 15:29:21
1,256.8 دلار 15:28:23
1,256.9 دلار 15:26:17
1,257.2 دلار 15:24:24
1,256.9 دلار 15:19:18
1,257.2 دلار 15:18:21
1,257.1 دلار 15:14:20
1,256.9 دلار 15:12:17
1,257.1 دلار 15:11:20
1,257 دلار 15:10:19
1,256.9 دلار 15:09:16
1,257 دلار 15:07:17
1,257.2 دلار 15:05:19
1,257 دلار 15:01:19
1,257.2 دلار 15:00:19
1,257.1 دلار 14:59:17
1,257 دلار 14:55:26
1,256.9 دلار 14:54:17
1,257.2 دلار 14:53:16
1,256.9 دلار 14:52:23
1,257.1 دلار 14:51:17
1,257 دلار 14:50:21
1,256.9 دلار 14:49:17
1,256.8 دلار 14:48:17
1,256.7 دلار 14:47:15
1,256.6 دلار 14:46:21
1,256.7 دلار 14:44:16
1,256.5 دلار 14:42:21
1,256.7 دلار 14:41:17
1,256.8 دلار 14:39:19
1,256.6 دلار 14:37:18
1,256.8 دلار 14:36:18
1,256.6 دلار 14:35:19
1,256.5 دلار 14:34:20
1,256.6 دلار 14:32:19
1,256.9 دلار 14:31:20
1,257.1 دلار 14:30:23
1,257 دلار 14:28:36
1,256.9 دلار 14:26:19
1,256.8 دلار 14:25:19
1,256.9 دلار 14:24:20
1,257 دلار 14:23:17
1,257.5 دلار 14:22:19
1,257.1 دلار 14:19:33
1,257.3 دلار 14:18:35
1,256.8 دلار 14:16:50
1,256.5 دلار 14:13:36
1,256.6 دلار 14:12:26
1,256.7 دلار 14:11:03
1,256.6 دلار 14:09:25
1,256.7 دلار 14:09:21
1,256.6 دلار 14:07:13
1,256.5 دلار 14:04:25
1,256.3 دلار 14:03:18
1,256.2 دلار 14:02:55
1,256.4 دلار 14:01:16
1,256.3 دلار 13:58:19
1,256.4 دلار 13:57:17
1,256.6 دلار 13:56:16
1,256.3 دلار 13:55:20
1,256.2 دلار 13:54:17
1,256.3 دلار 13:53:16
1,256.4 دلار 13:52:17
1,256.5 دلار 13:50:25
1,256.3 دلار 13:49:18
1,256.2 دلار 13:48:17
1,256.3 دلار 13:47:16
1,256.4 دلار 13:46:20
1,256.1 دلار 13:43:19
1,255.7 دلار 13:41:20
1,255.6 دلار 13:37:17
1,255.5 دلار 13:36:17
1,255.9 دلار 13:35:20
1,255.8 دلار 13:33:16
1,255.7 دلار 13:32:19
1,255.8 دلار 13:31:16
1,256 دلار 13:28:22
1,255.9 دلار 13:27:21
1,255.8 دلار 13:25:19
1,255.7 دلار 13:24:21
1,255.6 دلار 13:23:22
1,255.8 دلار 13:22:18
1,255.7 دلار 13:20:20
1,255.8 دلار 13:19:15
1,255.9 دلار 13:18:17
1,255.7 دلار 13:17:18
1,255.8 دلار 13:16:16
1,255.4 دلار 13:09:17
1,255.5 دلار 13:08:19
1,255.6 دلار 13:06:24
1,255.7 دلار 13:05:18
1,255.3 دلار 13:04:16
1,255.4 دلار 13:03:18
1,255.3 دلار 13:02:24
1,255.5 دلار 13:01:16
1,255.8 دلار 12:59:15
1,255.9 دلار 12:58:17
1,255.3 دلار 12:57:18
1,254.6 دلار 12:56:17
1,254.5 دلار 12:55:18
1,254.6 دلار 12:54:17
1,255 دلار 12:53:17
1,254.3 دلار 12:51:19
1,254.8 دلار 12:50:33
1,255 دلار 12:48:21
1,254.9 دلار 12:47:16
1,254.8 دلار 12:44:16
1,255.2 دلار 12:43:15
1,255.7 دلار 12:41:22
1,255.5 دلار 12:40:28
1,256.1 دلار 12:39:21
1,256 دلار 12:38:17
1,255.9 دلار 12:37:16
1,256 دلار 12:36:17
1,255.6 دلار 12:35:25
1,255.7 دلار 12:34:19
1,255.4 دلار 12:33:16
1,255.5 دلار 12:32:18
1,255.4 دلار 12:31:15
1,255.6 دلار 12:30:20
1,255.7 دلار 12:29:15
1,255.6 دلار 12:28:23
1,255.8 دلار 12:27:17
1,255.6 دلار 12:26:22
1,255.9 دلار 12:25:18
1,256.1 دلار 12:22:18
1,256.3 دلار 12:21:15
1,256.2 دلار 12:20:19
1,256.3 دلار 12:19:16
1,256.4 دلار 12:18:16
1,256.7 دلار 12:17:17
1,256.8 دلار 12:16:16
1,256.6 دلار 12:15:19
1,256.3 دلار 12:14:16
1,256.4 دلار 12:13:16
1,256.6 دلار 12:12:16
1,256.2 دلار 12:10:19
1,256.3 دلار 12:08:17
1,256.1 دلار 12:07:17
1,256.4 دلار 12:04:16
1,256.3 دلار 12:03:17
1,256.6 دلار 12:02:18
1,256.3 دلار 12:00:20
1,256.4 دلار 11:59:17
1,256.5 دلار 11:58:17
1,256.1 دلار 11:56:20
1,255.7 دلار 11:55:19
1,256 دلار 11:54:17
1,256.1 دلار 11:52:16
1,256 دلار 11:49:15
1,256.3 دلار 11:48:18
1,256.1 دلار 11:47:16
1,255.8 دلار 11:46:16
1,255.7 دلار 11:45:20
1,255.5 دلار 11:44:19
1,255.4 دلار 11:43:17
1,255.5 دلار 11:42:20
1,255.7 دلار 11:40:20
1,255.8 دلار 11:39:16
1,255.4 دلار 11:38:16
1,255.6 دلار 11:36:16
1,255.4 دلار 11:33:18
1,255.2 دلار 11:32:18
1,255.1 دلار 11:31:17
1,254.8 دلار 11:30:19
1,254.6 دلار 11:28:16
1,254.7 دلار 11:27:19
1,254.9 دلار 11:25:18
1,254.8 دلار 11:24:17
1,254.9 دلار 11:22:18
1,254.8 دلار 11:21:18
1,254.9 دلار 11:20:20
1,254.8 دلار 11:17:16
1,255 دلار 11:16:16
1,255.1 دلار 11:15:19
1,255 دلار 11:12:17
1,254.9 دلار 11:11:16
1,254.8 دلار 11:10:18
1,255 دلار 11:08:16
1,254.8 دلار 11:05:16
1,254.7 دلار 11:03:17
1,254.9 دلار 11:02:16
1,254.8 دلار 11:01:15
1,255 دلار 10:59:16
1,254.6 دلار 10:58:16
1,255 دلار 10:57:17
1,255.1 دلار 10:55:18
1,254.6 دلار 10:54:15
1,254.5 دلار 10:53:22
1,254.7 دلار 10:52:17
1,254.5 دلار 10:51:17
1,254.4 دلار 10:49:17
1,254.5 دلار 10:48:16
1,254.7 دلار 10:47:16
1,254.6 دلار 10:45:25
1,254.5 دلار 10:44:18
1,254.6 دلار 10:43:23
1,254.5 دلار 10:41:17
1,254.7 دلار 10:40:18
1,254.5 دلار 10:39:17
1,254.2 دلار 10:38:21
1,254 دلار 10:37:27
1,253.8 دلار 10:36:17
1,253.7 دلار 10:35:17
1,253.8 دلار 10:32:21
1,254 دلار 10:31:16
1,254.3 دلار 10:30:19
1,254.2 دلار 10:27:21
1,254 دلار 10:26:15
1,254.1 دلار 10:25:19
1,253.9 دلار 10:24:16
1,253.7 دلار 10:23:16
1,253.8 دلار 10:22:16
1,253.7 دلار 10:21:17
1,253.8 دلار 10:17:18
1,253.9 دلار 10:16:17
1,253.8 دلار 10:15:39
1,254 دلار 10:14:34
1,253.9 دلار 10:12:37
1,254 دلار 10:11:35
1,254.1 دلار 10:10:37
1,254 دلار 10:09:41
1,254.1 دلار 10:08:33
1,254.3 دلار 10:07:15
1,254.1 دلار 10:06:17
1,254.3 دلار 10:05:17
1,254.6 دلار 10:04:16
1,254.5 دلار 10:02:21
1,254.8 دلار 10:00:21
1,254.7 دلار 9:59:13
1,254.6 دلار 9:58:12
1,254.4 دلار 9:57:12
1,254 دلار 9:56:13
1,253.9 دلار 9:53:13
1,253.7 دلار 9:51:12
1,253.8 دلار 9:48:16
1,254 دلار 9:47:11
1,253.9 دلار 9:46:12
1,254 دلار 9:45:13
1,253.9 دلار 9:44:12
1,253.8 دلار 9:42:17
1,253.7 دلار 9:41:15
1,253.5 دلار 9:39:11
1,253.4 دلار 9:37:11
1,253.3 دلار 9:36:12
1,253.4 دلار 9:35:11
1,253.1 دلار 9:33:13
1,253.2 دلار 9:32:13
1,253.1 دلار 9:31:15
1,253.2 دلار 9:25:20
1,253.1 دلار 9:23:11
1,253 دلار 9:20:17
1,253.1 دلار 9:17:11
1,252.9 دلار 9:14:44
1,253 دلار 9:11:13
1,253.2 دلار 9:10:11
1,253.4 دلار 9:07:11
1,253.7 دلار 9:05:12
1,253.6 دلار 9:03:10
1,253.5 دلار 9:02:10
1,253.4 دلار 9:01:12
1,253.6 دلار 8:59:11
1,253.4 دلار 8:57:10
1,253.5 دلار 8:55:11
1,253.3 دلار 8:54:12
1,253.2 دلار 8:51:12
1,253.4 دلار 8:48:12
1,253.5 دلار 8:46:12
1,253.2 دلار 8:45:11
1,253.3 دلار 8:42:13
1,253.5 دلار 8:34:12
1,253.4 دلار 8:33:12
1,253.7 دلار 8:31:12
1,253.5 دلار 8:30:15
1,254 دلار 8:29:12
1,254.1 دلار 8:25:12
1,254.2 دلار 8:24:12
1,254.1 دلار 8:22:11
1,253.9 دلار 8:20:16
1,254.1 دلار 8:19:11
1,254 دلار 8:17:12
1,254.2 دلار 8:16:12
1,254.1 دلار 8:10:14
1,254 دلار 8:09:13
1,253.9 دلار 8:07:11
1,254 دلار 8:06:12
1,253.9 دلار 8:05:14
1,253.8 دلار 8:04:12
1,253.7 دلار 8:03:12
1,253.5 دلار 8:02:11
1,253.6 دلار 8:01:12
1,253.9 دلار 8:00:16
1,253.8 دلار 7:59:12
1,253.9 دلار 7:58:12
1,253.7 دلار 7:56:14
1,253.8 دلار 7:55:13
1,253.7 دلار 7:53:12
1,253.6 دلار 7:52:16
1,253.8 دلار 7:51:12
1,253.5 دلار 7:50:14
1,253.8 دلار 7:49:13
1,253.7 دلار 7:48:13
1,253.8 دلار 7:47:12
1,253.7 دلار 7:45:12
1,253.8 دلار 7:44:11
1,253.9 دلار 7:43:11
1,253.6 دلار 7:42:12
1,253.8 دلار 7:40:13
1,254.1 دلار 7:39:11
1,253.7 دلار 7:37:12
1,253.5 دلار 7:35:12
1,253.4 دلار 7:34:11
1,253.3 دلار 7:33:13
1,253.2 دلار 7:32:12
1,253.3 دلار 7:31:11
1,253.4 دلار 7:30:15
1,253.5 دلار 7:28:13
1,253.4 دلار 7:27:12
1,253.5 دلار 7:26:12
1,253.4 دلار 7:25:13
1,253.2 دلار 7:24:12
1,253.1 دلار 7:23:12
1,252.9 دلار 7:22:12
1,252.8 دلار 7:19:15
1,253 دلار 7:17:12
1,253.1 دلار 7:16:11
1,253.2 دلار 7:15:15
1,253.1 دلار 7:13:11
1,253.2 دلار 7:12:12
1,253.1 دلار 7:11:12
1,253 دلار 7:10:14
1,253.1 دلار 7:08:11
1,252.7 دلار 7:07:12
1,252.8 دلار 7:06:11
1,252.7 دلار 7:05:11
1,252.5 دلار 7:04:12
1,252.6 دلار 7:03:12
1,252.7 دلار 7:01:12
1,253.2 دلار 7:00:15
1,252.9 دلار 6:59:13
1,253.6 دلار 6:58:13
1,253.9 دلار 6:57:13
1,254 دلار 6:56:12
1,254.1 دلار 6:54:17
1,254 دلار 6:52:13
1,253.9 دلار 6:51:12
1,254 دلار 6:49:11
1,253.8 دلار 6:48:12
1,253.7 دلار 6:45:11
1,254 دلار 6:43:12
1,254.3 دلار 6:39:13
1,254 دلار 6:37:17
1,254.5 دلار 6:35:20
1,254.4 دلار 6:34:12
1,254.7 دلار 6:33:14
1,254.5 دلار 6:32:18
1,254.8 دلار 6:31:19
1,255 دلار 6:28:13
1,254.8 دلار 6:25:16
1,254.9 دلار 6:24:11
1,255.3 دلار 6:23:12
1,255.4 دلار 6:22:13
1,255.3 دلار 6:20:13
1,255.4 دلار 6:19:12
1,255.2 دلار 6:17:18
1,255.1 دلار 6:14:16
1,255 دلار 6:13:12
1,254.8 دلار 6:12:16
1,255 دلار 6:10:13
1,255.4 دلار 6:07:13
1,255.3 دلار 6:05:12
1,255.1 دلار 6:03:17
1,255 دلار 5:58:12
1,254.8 دلار 5:57:12
1,254.7 دلار 5:56:11
1,254.6 دلار 5:55:15
1,254.7 دلار 5:52:11
1,254.2 دلار 5:51:12
1,254.5 دلار 5:50:21
1,254.6 دلار 5:48:15
1,254.7 دلار 5:45:11
1,254.5 دلار 5:44:12
1,254.9 دلار 5:42:12
1,254.7 دلار 5:41:16
1,254.5 دلار 5:40:21
1,254.9 دلار 5:39:11
1,254.4 دلار 5:38:12
1,254.9 دلار 5:37:11
1,255.5 دلار 5:35:13
1,255.7 دلار 5:31:12
1,256.2 دلار 5:30:23
1,256.3 دلار 5:29:12
1,256.5 دلار 5:24:17
1,256.7 دلار 5:23:17
1,256.6 دلار 5:22:17
1,256.8 دلار 5:21:12
1,256.9 دلار 5:20:13
1,256.6 دلار 5:19:16
1,256.7 دلار 5:18:11
1,256.9 دلار 5:16:11
1,256.8 دلار 5:14:12
1,256.6 دلار 5:11:11
1,256.5 دلار 5:10:13
1,256.6 دلار 5:08:18
1,256.7 دلار 5:07:12
1,256.8 دلار 5:06:13
1,256.5 دلار 5:05:13
1,256.7 دلار 5:04:11
1,256.8 دلار 5:03:12
1,256.6 دلار 5:02:14
1,256.5 دلار 5:01:11
1,256.6 دلار 4:59:12
1,256.5 دلار 4:58:12
1,256.4 دلار 4:57:11
1,256.2 دلار 4:56:13
1,256.3 دلار 4:55:11
1,256.2 دلار 4:54:12
1,255.8 دلار 4:53:11
1,255.3 دلار 4:52:11
1,255.4 دلار 4:51:13
1,255.7 دلار 4:48:11
1,256.1 دلار 4:47:12
1,255.7 دلار 4:45:14
1,255.6 دلار 4:44:12
1,255.9 دلار 4:43:12
1,255.8 دلار 4:42:13
1,256 دلار 4:41:12
1,255.7 دلار 4:39:11
1,255.8 دلار 4:38:12
1,256.9 دلار 4:37:11
1,256.8 دلار 4:36:12
1,257 دلار 4:35:12
1,257.1 دلار 4:34:11
1,257.3 دلار 4:33:13
1,257.6 دلار 4:32:12
1,258 دلار 4:31:13
1,257.7 دلار 4:29:12
1,257.9 دلار 4:27:12
1,257.7 دلار 4:25:12
1,257.8 دلار 4:24:11
1,258 دلار 4:22:13
1,257.7 دلار 4:21:12
1,257.8 دلار 4:18:13
1,257.9 دلار 4:17:11
1,257.8 دلار 4:16:12
1,257.7 دلار 4:15:12
1,257.8 دلار 4:14:13
1,257.7 دلار 4:13:12
1,257.9 دلار 4:12:17
1,257.7 دلار 4:11:11
1,257.8 دلار 4:10:13
1,257.9 دلار 4:09:12
1,257.8 دلار 4:07:12
1,257.3 دلار 4:05:12
1,257.5 دلار 4:03:11
1,257.6 دلار 4:02:13
1,257.8 دلار 4:01:12
1,257.7 دلار 4:00:14
1,257.6 دلار 3:59:12
1,257.7 دلار 3:57:12
1,257.6 دلار 3:55:12
1,257.8 دلار 3:53:12
1,257.7 دلار 3:51:12
1,257.9 دلار 3:50:12
1,257.8 دلار 3:49:12
1,257.7 دلار 3:48:12
1,257.9 دلار 3:46:12
1,258.1 دلار 3:44:12
1,258 دلار 3:43:12
1,258.3 دلار 3:42:16
1,258.2 دلار 3:41:12
1,258.1 دلار 3:39:12
1,258.2 دلار 3:37:11
1,258.3 دلار 3:36:11
1,258.2 دلار 3:35:12
1,258.1 دلار 3:32:11
1,258 دلار 3:30:14
1,257.9 دلار 3:28:11
1,258.3 دلار 3:27:12
1,258 دلار 3:26:12
1,258.1 دلار 3:24:12
1,257.7 دلار 3:23:11
1,258.1 دلار 3:22:12
1,257.1 دلار 3:21:11
1,257 دلار 3:19:11
1,257.1 دلار 3:18:11
1,257.2 دلار 3:17:12
1,256.8 دلار 3:16:11
1,257 دلار 3:15:12
1,256.9 دلار 3:14:11
1,257.1 دلار 3:12:11
1,256.8 دلار 3:11:12
1,256.9 دلار 3:10:14
1,256.8 دلار 3:09:12
1,256.5 دلار 3:08:12
1,256.6 دلار 3:07:14
1,256.4 دلار 3:05:11
1,256.3 دلار 3:03:11
1,256.1 دلار 3:02:14
1,256.2 دلار 2:59:11
1,256.1 دلار 2:56:12
1,256.3 دلار 2:55:14
1,256.5 دلار 2:54:12
1,256.4 دلار 2:51:12
1,256.3 دلار 2:50:19
1,256.4 دلار 2:49:17
1,256.5 دلار 2:48:12
1,256.4 دلار 2:46:13
1,256.6 دلار 2:45:12
1,256.4 دلار 2:44:11
1,256.1 دلار 2:43:16
1,256 دلار 2:42:11
1,255.9 دلار 2:41:11
1,255.7 دلار 2:40:20
1,255.9 دلار 2:39:11
1,255.7 دلار 2:38:11
1,255.8 دلار 2:37:11
1,256.1 دلار 2:36:12
1,255.9 دلار 2:35:18
1,256.5 دلار 2:34:12
1,256.6 دلار 2:33:13
1,256.9 دلار 2:32:11

مثقال

 • نرخ فعلی : 4,989,000
 • بالاترین قیمت روز : 4,996,500
 • پایین ترین قیمت روز : 4,966,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 16,500
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 498,300
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 4,984,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,500
جدول نرخ های امروز زمان
4,989,000 ریال 21:29:46
4,988,500 ریال 21:29:17
4,988,000 ریال 21:28:32
4,988,500 ریال 21:28:00
4,988,000 ریال 21:20:47
4,987,500 ریال 21:20:18
4,988,000 ریال 21:19:00
4,987,500 ریال 21:18:31
4,988,000 ریال 21:16:17
4,988,500 ریال 21:13:32
4,988,000 ریال 21:07:32
4,987,500 ریال 21:06:48
4,987,000 ریال 21:06:33
4,987,500 ریال 21:06:18
4,987,000 ریال 21:06:02
4,987,500 ریال 21:05:33
4,988,000 ریال 21:00:02
4,987,500 ریال 20:59:47
4,987,000 ریال 20:57:02
4,987,500 ریال 20:56:33
4,988,000 ریال 20:52:18
4,987,500 ریال 20:50:32
4,988,000 ریال 20:49:59
4,989,000 ریال 20:48:18
4,989,500 ریال 20:47:18
4,989,000 ریال 20:46:48
4,989,500 ریال 20:46:01
4,989,000 ریال 20:45:47
4,989,500 ریال 20:45:32
4,990,000 ریال 20:44:46
4,989,500 ریال 20:43:59
4,990,000 ریال 20:42:46
4,991,000 ریال 20:42:00
4,992,000 ریال 20:41:32
4,991,500 ریال 20:40:00
4,991,000 ریال 20:37:02
4,990,500 ریال 20:36:47
4,990,000 ریال 20:36:19
4,989,500 ریال 20:36:00
4,989,000 ریال 20:34:47
4,989,500 ریال 20:32:33
4,989,000 ریال 20:32:03
4,989,000 ریال 20:32:03
4,988,500 ریال 20:31:48
4,988,000 ریال 20:24:59
4,988,500 ریال 20:24:45
4,989,000 ریال 20:20:18
4,989,500 ریال 20:19:59
4,989,000 ریال 20:16:46
4,988,500 ریال 20:16:32
4,988,000 ریال 20:14:31
4,988,500 ریال 20:13:30
4,989,000 ریال 20:07:44
4,988,000 ریال 20:05:00
4,987,500 ریال 20:04:46
4,987,000 ریال 19:59:58
4,986,500 ریال 19:58:45
4,986,000 ریال 19:58:31
4,986,500 ریال 19:57:30
4,987,000 ریال 19:55:16
4,987,500 ریال 19:53:31
4,987,000 ریال 19:51:46
4,986,500 ریال 19:51:00
4,987,000 ریال 19:50:32
4,987,500 ریال 19:50:18
4,988,000 ریال 19:49:44
4,987,500 ریال 19:49:30
4,988,000 ریال 19:49:02
4,988,500 ریال 19:48:59
4,989,000 ریال 19:45:44
4,989,500 ریال 19:45:30
4,990,000 ریال 19:42:30
4,989,000 ریال 19:41:31
4,989,500 ریال 19:41:00
4,989,000 ریال 19:39:45
4,988,500 ریال 19:39:31
4,988,000 ریال 19:35:43
4,989,000 ریال 19:35:30
4,988,000 ریال 19:33:58
4,987,500 ریال 19:33:31
4,988,000 ریال 19:32:46
4,987,500 ریال 19:32:18
4,988,000 ریال 19:31:46
4,987,500 ریال 19:31:32
4,987,000 ریال 19:30:04
4,987,500 ریال 19:29:58
4,987,000 ریال 19:28:57
4,986,500 ریال 19:27:30
4,987,000 ریال 19:27:16
4,986,500 ریال 19:26:45
4,986,000 ریال 19:26:17
4,985,500 ریال 19:25:44
4,985,000 ریال 19:22:16
4,985,500 ریال 19:21:17
4,986,000 ریال 19:20:31
4,985,500 ریال 19:19:30
4,985,000 ریال 19:18:44
4,984,500 ریال 19:18:16
4,983,500 ریال 19:17:56
4,983,000 ریال 19:15:58
4,983,500 ریال 19:15:44
4,984,000 ریال 19:14:57
4,983,500 ریال 19:13:43
4,983,000 ریال 19:09:30
4,983,500 ریال 19:09:16
4,984,000 ریال 19:08:16
4,983,500 ریال 19:07:30
4,983,000 ریال 19:05:17
4,983,500 ریال 19:01:45
4,984,000 ریال 19:00:45
4,983,500 ریال 19:00:31
4,984,500 ریال 18:59:29
4,985,000 ریال 18:53:43
4,985,500 ریال 18:53:29
4,986,000 ریال 18:51:31
4,985,500 ریال 18:45:44
4,985,000 ریال 18:43:16
4,984,500 ریال 18:43:03
4,985,000 ریال 18:42:16
4,984,500 ریال 18:41:57
4,985,000 ریال 18:39:17
4,984,500 ریال 18:38:44
4,984,000 ریال 18:38:16
4,985,000 ریال 18:37:57
4,984,500 ریال 18:35:44
4,985,000 ریال 18:35:16
4,985,500 ریال 18:34:57
4,986,000 ریال 18:34:44
4,985,000 ریال 18:33:45
4,985,500 ریال 18:33:31
4,985,000 ریال 18:23:03
4,985,500 ریال 18:22:43
4,986,000 ریال 18:22:03
4,985,000 ریال 18:21:30
4,984,000 ریال 18:18:56
4,984,500 ریال 18:18:16
4,984,000 ریال 18:17:56
4,984,500 ریال 18:17:43
4,985,000 ریال 18:15:43
4,984,500 ریال 18:15:30
4,984,000 ریال 18:14:43
4,983,500 ریال 18:14:30
4,983,000 ریال 18:09:29
4,984,000 ریال 18:01:00
4,984,500 ریال 18:00:32
4,985,000 ریال 17:59:29
4,984,500 ریال 17:59:16
4,984,000 ریال 17:58:16
4,983,500 ریال 17:58:02
4,983,000 ریال 17:57:42
4,983,500 ریال 17:57:29
4,983,000 ریال 17:56:43
4,983,500 ریال 17:53:15
4,984,000 ریال 17:51:16
4,983,500 ریال 17:50:44
4,983,000 ریال 17:48:42
4,982,500 ریال 17:47:16
4,983,000 ریال 17:46:56
4,982,000 ریال 17:45:16
4,982,500 ریال 17:44:56
4,983,000 ریال 17:42:43
4,982,500 ریال 17:42:29
4,982,000 ریال 17:40:57
4,982,500 ریال 17:40:17
4,982,000 ریال 17:39:55
4,981,000 ریال 17:38:03
4,980,500 ریال 17:37:42
4,980,000 ریال 17:36:30
4,980,500 ریال 17:35:56
4,981,000 ریال 17:35:16
4,980,500 ریال 17:34:55
4,981,000 ریال 17:29:55
4,981,500 ریال 17:28:42
4,982,000 ریال 17:24:16
4,981,000 ریال 17:23:42
4,981,500 ریال 17:23:29
4,981,000 ریال 17:22:03
4,982,000 ریال 17:21:30
4,981,500 ریال 17:21:16
4,982,000 ریال 17:19:55
4,981,500 ریال 17:19:28
4,982,000 ریال 17:17:02
4,981,500 ریال 17:15:43
4,982,000 ریال 17:13:41
4,981,500 ریال 17:13:28
4,982,000 ریال 17:13:15
4,982,500 ریال 17:12:57
4,983,000 ریال 17:08:42
4,982,500 ریال 17:08:29
4,983,000 ریال 17:08:16
4,982,500 ریال 17:07:29
4,982,000 ریال 17:01:17
4,981,500 ریال 17:00:32
4,982,000 ریال 16:57:29
4,981,000 ریال 16:54:16
4,980,500 ریال 16:53:55
4,981,000 ریال 16:53:02
4,981,500 ریال 16:52:42
4,982,000 ریال 16:50:30
4,981,500 ریال 16:49:28
4,981,000 ریال 16:48:55
4,980,500 ریال 16:45:55
4,981,000 ریال 16:45:29
4,981,500 ریال 16:41:02
4,982,000 ریال 16:40:57
4,981,500 ریال 16:40:17
4,981,000 ریال 16:39:54
4,980,500 ریال 16:39:41
4,980,000 ریال 16:39:02
4,979,500 ریال 16:38:29
4,979,000 ریال 16:35:16
4,978,000 ریال 16:34:41
4,978,500 ریال 16:34:28
4,978,000 ریال 16:34:15
4,978,500 ریال 16:33:41
4,979,000 ریال 16:28:54
4,979,500 ریال 16:28:28
4,980,000 ریال 16:26:29
4,979,500 ریال 16:25:02
4,979,000 ریال 16:24:28
4,978,500 ریال 16:20:56
4,979,000 ریال 16:20:17
4,979,500 ریال 16:19:28
4,980,000 ریال 16:17:42
4,979,500 ریال 16:17:15
4,979,000 ریال 16:17:02
4,979,500 ریال 16:15:16
4,979,000 ریال 16:13:41
4,979,500 ریال 16:13:15
4,980,000 ریال 16:12:16
4,979,500 ریال 16:11:41
4,979,000 ریال 16:10:57
4,978,500 ریال 16:10:30
4,978,000 ریال 16:10:17
4,978,500 ریال 16:09:41
4,978,000 ریال 16:09:16
4,977,500 ریال 16:06:02
4,978,000 ریال 16:04:54
4,978,500 ریال 15:59:28
4,977,500 ریال 15:58:29
4,977,000 ریال 15:55:03
4,977,500 ریال 15:54:53
4,977,000 ریال 15:51:56
4,978,000 ریال 15:51:02
4,977,500 ریال 15:50:56
4,977,000 ریال 15:49:41
4,977,500 ریال 15:49:28
4,976,500 ریال 15:48:16
4,976,000 ریال 15:43:40
4,975,750 ریال 15:43:27
4,976,000 ریال 15:43:14
4,975,500 ریال 15:42:28
4,974,500 ریال 15:42:15
4,974,000 ریال 15:40:03
4,974,500 ریال 15:39:41
4,973,500 ریال 15:38:54
4,974,000 ریال 15:37:27
4,974,500 ریال 15:37:02
4,975,000 ریال 15:35:53
4,975,500 ریال 15:35:27
4,976,000 ریال 15:31:02
4,976,500 ریال 15:29:52
4,976,000 ریال 15:25:27
4,976,500 ریال 15:17:40
4,976,000 ریال 15:12:53
4,975,500 ریال 15:12:02
4,976,000 ریال 15:07:27
4,975,750 ریال 15:07:15
4,976,000 ریال 15:05:40
4,976,500 ریال 15:04:27
4,977,000 ریال 15:04:15
4,977,500 ریال 15:00:30
4,978,000 ریال 15:00:17
4,977,500 ریال 15:00:03
4,977,000 ریال 14:59:52
4,976,500 ریال 14:59:14
4,976,000 ریال 14:58:53
4,975,500 ریال 14:58:03
4,975,000 ریال 14:57:14
4,974,500 ریال 14:54:52
4,975,500 ریال 14:53:39
4,975,000 ریال 14:53:14
4,975,500 ریال 14:46:15
4,976,000 ریال 14:45:39
4,976,500 ریال 14:43:14
4,977,000 ریال 14:42:53
4,977,500 ریال 14:33:39
4,978,000 ریال 14:32:53
4,977,000 ریال 14:32:28
4,976,500 ریال 14:31:53
4,977,000 ریال 14:31:41
4,977,500 ریال 14:31:28
4,976,500 ریال 14:24:52
4,977,000 ریال 14:24:15
4,978,000 ریال 14:23:51
4,977,500 ریال 14:23:26
4,978,000 ریال 14:23:02
4,978,500 ریال 14:21:02
4,978,000 ریال 14:20:54
4,977,500 ریال 14:19:14
4,977,000 ریال 14:18:40
4,976,500 ریال 14:18:27
4,977,000 ریال 14:16:52
4,976,500 ریال 14:00:41
4,976,250 ریال 14:00:17
4,976,500 ریال 13:59:14
4,976,000 ریال 13:57:39
4,975,500 ریال 13:54:51
4,975,000 ریال 13:53:51
4,975,500 ریال 13:50:16
4,974,500 ریال 13:49:39
4,975,000 ریال 13:48:02
4,974,750 ریال 13:47:39
4,975,000 ریال 13:47:14
4,974,750 ریال 13:46:51
4,975,000 ریال 13:46:02
4,975,500 ریال 13:45:51
4,976,000 ریال 13:45:39
4,976,500 ریال 13:45:02
4,976,000 ریال 13:43:51
4,975,500 ریال 13:43:39
4,977,000 ریال 13:43:27
4,976,000 ریال 13:43:02
4,975,000 ریال 13:39:51
4,974,500 ریال 13:39:38
4,971,500 ریال 13:37:26
4,971,000 ریال 13:36:51
4,970,500 ریال 13:36:15
4,970,000 ریال 13:35:02
4,969,500 ریال 13:34:14
4,969,000 ریال 13:33:02
4,968,500 ریال 13:32:40
4,969,000 ریال 13:32:28
4,969,500 ریال 13:30:54
4,969,000 ریال 13:29:26
4,969,500 ریال 13:25:50
4,969,000 ریال 13:25:38
4,969,500 ریال 13:25:26
4,969,000 ریال 13:25:02
4,969,500 ریال 13:24:50
4,969,000 ریال 13:24:38
4,968,500 ریال 13:22:14
4,969,000 ریال 13:21:38
4,969,500 ریال 13:18:15
4,969,000 ریال 13:16:50
4,968,500 ریال 13:16:26
4,968,000 ریال 13:15:50
4,968,500 ریال 13:15:38
4,968,000 ریال 13:15:26
4,968,500 ریال 13:08:51
4,969,000 ریال 13:08:27
4,968,500 ریال 13:07:38
4,968,000 ریال 13:07:26
4,967,500 ریال 13:03:38
4,968,000 ریال 13:03:26
4,968,500 ریال 13:02:39
4,968,000 ریال 13:02:15
4,967,500 ریال 13:01:53
4,968,000 ریال 13:01:40
4,968,500 ریال 12:59:50
4,968,000 ریال 12:58:38
4,967,500 ریال 12:58:02
4,967,000 ریال 12:57:14
4,966,500 ریال 12:56:38
4,971,000 ریال 12:56:26
4,966,500 ریال 12:54:50
4,967,000 ریال 12:54:14
4,967,500 ریال 12:54:02
4,968,000 ریال 12:53:38
4,968,500 ریال 12:53:14
4,968,000 ریال 12:53:02
4,967,000 ریال 12:52:38
4,966,500 ریال 12:51:39
4,967,500 ریال 12:51:26
4,967,000 ریال 12:51:14
4,967,500 ریال 12:51:02
4,968,000 ریال 12:50:02
4,969,000 ریال 12:47:02
4,969,500 ریال 12:46:50
4,970,000 ریال 12:45:50
4,970,500 ریال 12:45:26
4,971,000 ریال 12:45:14
4,971,500 ریال 12:45:02
4,972,000 ریال 12:44:26
4,972,500 ریال 12:43:25
4,973,000 ریال 12:43:01
4,974,000 ریال 12:42:26
4,974,500 ریال 12:41:48
4,974,000 ریال 12:40:26
4,973,500 ریال 12:38:13
4,974,000 ریال 12:38:02
4,974,500 ریال 12:37:25
4,974,000 ریال 12:36:37
4,974,500 ریال 12:36:14
4,975,000 ریال 12:35:25
4,975,500 ریال 12:35:02
4,976,000 ریال 12:34:48
4,975,500 ریال 12:34:25
4,976,000 ریال 12:33:25
4,975,500 ریال 12:33:14
4,976,000 ریال 12:30:14
4,976,500 ریال 12:30:02
4,976,000 ریال 12:29:47
4,976,500 ریال 12:29:24
4,977,000 ریال 12:29:13
4,976,500 ریال 12:29:01
4,977,000 ریال 12:26:48
4,977,500 ریال 12:26:36
4,978,000 ریال 12:26:02
4,978,500 ریال 12:21:14
4,978,000 ریال 12:21:01
4,978,500 ریال 12:20:16
4,980,500 ریال 12:20:03
4,980,000 ریال 12:19:36
4,979,500 ریال 12:10:26
4,979,000 ریال 12:09:25
4,979,500 ریال 12:08:36
4,979,000 ریال 12:07:02
4,980,500 ریال 12:06:48
4,980,000 ریال 12:06:37
4,980,500 ریال 12:06:25
4,981,000 ریال 11:58:36
4,980,500 ریال 11:58:24
4,981,000 ریال 11:57:47
4,980,500 ریال 11:57:24
4,980,000 ریال 11:56:36
4,996,500 ریال 11:56:25
4,980,000 ریال 11:56:13
4,996,340 ریال 11:56:01
4,982,500 ریال 11:55:48
4,983,000 ریال 11:55:25
4,983,500 ریال 11:55:14
4,983,000 ریال 11:54:35
4,983,500 ریال 11:54:24
4,983,000 ریال 11:53:47
4,982,500 ریال 11:52:47
4,983,000 ریال 11:52:13
4,982,500 ریال 11:51:25
4,983,000 ریال 11:50:48
4,982,500 ریال 11:50:02
4,983,000 ریال 11:49:35
4,982,500 ریال 11:45:47
4,983,000 ریال 11:45:24
4,982,500 ریال 11:44:35
4,983,000 ریال 11:41:01
4,983,500 ریال 11:40:26
4,983,000 ریال 11:38:24
4,983,500 ریال 11:38:02
4,983,000 ریال 11:37:46
4,983,500 ریال 11:36:47
4,983,250 ریال 11:36:35
4,983,500 ریال 11:35:13
4,983,000 ریال 11:34:36
4,982,500 ریال 11:34:13
4,983,000 ریال 11:32:01
4,982,500 ریال 11:30:48
4,983,000 ریال 11:30:25
4,982,500 ریال 11:28:46
4,983,000 ریال 11:28:35
4,982,500 ریال 11:28:02
4,982,000 ریال 11:27:46
4,982,500 ریال 11:27:01
4,982,000 ریال 11:25:01
4,982,500 ریال 11:24:35
4,982,000 ریال 11:24:24
4,981,500 ریال 11:23:46
4,981,000 ریال 11:23:35
4,981,500 ریال 11:23:13
4,981,000 ریال 11:22:36
4,981,500 ریال 11:22:13
4,981,000 ریال 11:22:02
4,981,500 ریال 11:20:25
4,981,000 ریال 11:20:14
4,981,500 ریال 11:20:02
4,981,000 ریال 11:19:35
4,980,500 ریال 11:19:02
4,981,500 ریال 11:18:24
4,980,500 ریال 11:18:01
4,981,500 ریال 11:17:46
4,982,000 ریال 11:16:46
4,983,000 ریال 10:00:02

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,151,790
 • بالاترین قیمت روز : 1,153,520
 • پایین ترین قیمت روز : 1,146,600
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3,810
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 115,040
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,150,750
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,040
جدول نرخ های امروز زمان
1,151,790 ریال 21:29:49
1,151,670 ریال 21:29:20
1,151,560 ریال 21:28:35
1,151,670 ریال 21:28:02
1,151,560 ریال 21:20:50
1,151,440 ریال 21:20:21
1,151,560 ریال 21:19:03
1,151,440 ریال 21:18:34
1,151,560 ریال 21:16:20
1,151,670 ریال 21:13:35
1,151,560 ریال 21:07:34
1,151,440 ریال 21:06:50
1,151,330 ریال 21:06:36
1,151,440 ریال 21:06:22
1,151,330 ریال 21:06:06
1,151,440 ریال 21:05:36
1,151,560 ریال 21:00:07
1,151,440 ریال 20:59:50
1,151,330 ریال 20:57:05
1,151,440 ریال 20:56:36
1,151,560 ریال 20:52:20
1,151,440 ریال 20:50:35
1,151,560 ریال 20:50:03
1,151,790 ریال 20:48:21
1,151,910 ریال 20:47:23
1,151,790 ریال 20:46:51
1,151,910 ریال 20:46:06
1,151,790 ریال 20:45:49
1,151,910 ریال 20:45:35
1,152,020 ریال 20:44:48
1,151,910 ریال 20:44:01
1,152,020 ریال 20:42:48
1,152,250 ریال 20:42:04
1,152,480 ریال 20:41:35
1,152,370 ریال 20:40:04
1,152,250 ریال 20:37:05
1,152,140 ریال 20:36:50
1,152,020 ریال 20:36:22
1,151,910 ریال 20:36:04
1,151,790 ریال 20:34:49
1,151,910 ریال 20:32:36
1,151,790 ریال 20:32:07
1,151,790 ریال 20:32:07
1,151,670 ریال 20:31:51
1,151,560 ریال 20:25:01
1,151,670 ریال 20:24:47
1,151,790 ریال 20:20:21
1,151,910 ریال 20:20:01
1,151,790 ریال 20:16:48
1,151,670 ریال 20:16:34
1,151,560 ریال 20:14:34
1,151,670 ریال 20:13:33
1,151,790 ریال 20:07:47
1,151,560 ریال 20:05:03
1,151,440 ریال 20:04:49
1,151,330 ریال 20:00:00
1,151,210 ریال 19:58:48
1,151,100 ریال 19:58:34
1,151,210 ریال 19:57:33
1,151,330 ریال 19:55:19
1,151,440 ریال 19:53:33
1,151,330 ریال 19:51:49
1,151,210 ریال 19:51:04
1,151,330 ریال 19:50:34
1,151,440 ریال 19:50:20
1,151,560 ریال 19:49:46
1,151,440 ریال 19:49:32
1,151,560 ریال 19:49:05
1,151,670 ریال 19:49:01
1,151,790 ریال 19:45:47
1,151,910 ریال 19:45:33
1,152,020 ریال 19:42:33
1,151,790 ریال 19:41:34
1,151,910 ریال 19:41:02
1,151,790 ریال 19:39:47
1,151,670 ریال 19:39:33
1,151,560 ریال 19:35:46
1,151,790 ریال 19:35:32
1,151,560 ریال 19:34:01
1,151,440 ریال 19:33:33
1,151,560 ریال 19:32:49
1,151,440 ریال 19:32:21
1,151,560 ریال 19:31:49
1,151,440 ریال 19:31:35
1,151,330 ریال 19:30:07
1,151,440 ریال 19:30:00
1,151,330 ریال 19:28:59
1,151,210 ریال 19:27:32
1,151,330 ریال 19:27:19
1,151,210 ریال 19:26:47
1,151,100 ریال 19:26:20
1,150,980 ریال 19:25:46
1,150,870 ریال 19:22:18
1,150,980 ریال 19:21:20
1,151,100 ریال 19:20:33
1,150,980 ریال 19:19:32
1,150,870 ریال 19:18:46
1,150,750 ریال 19:18:19
1,150,520 ریال 19:17:58
1,150,400 ریال 19:16:01
1,150,520 ریال 19:15:47
1,150,640 ریال 19:14:59
1,150,520 ریال 19:13:46
1,150,400 ریال 19:09:32
1,150,520 ریال 19:09:19
1,150,640 ریال 19:08:18
1,150,520 ریال 19:07:32
1,150,400 ریال 19:05:19
1,150,520 ریال 19:01:47
1,150,640 ریال 19:00:47
1,150,520 ریال 19:00:33
1,150,750 ریال 18:59:32
1,150,870 ریال 18:53:45
1,150,980 ریال 18:53:32
1,151,100 ریال 18:51:33
1,150,980 ریال 18:45:46
1,150,870 ریال 18:43:18
1,150,750 ریال 18:43:05
1,150,870 ریال 18:42:18
1,150,750 ریال 18:41:59
1,150,870 ریال 18:39:19
1,150,750 ریال 18:38:46
1,150,640 ریال 18:38:19
1,150,870 ریال 18:37:59
1,150,750 ریال 18:35:47
1,150,870 ریال 18:35:18
1,150,980 ریال 18:34:59
1,151,100 ریال 18:34:46
1,150,870 ریال 18:33:47
1,150,980 ریال 18:33:33
1,150,870 ریال 18:23:05
1,150,980 ریال 18:22:45
1,151,100 ریال 18:22:05
1,150,870 ریال 18:21:32
1,150,640 ریال 18:18:58
1,150,750 ریال 18:18:18
1,150,640 ریال 18:17:58
1,150,750 ریال 18:17:45
1,150,870 ریال 18:15:45
1,150,750 ریال 18:15:32
1,150,640 ریال 18:14:45
1,150,520 ریال 18:14:32
1,150,400 ریال 18:09:31
1,150,640 ریال 18:01:02
1,150,750 ریال 18:00:34
1,150,870 ریال 17:59:31
1,150,750 ریال 17:59:18
1,150,640 ریال 17:58:18
1,150,520 ریال 17:58:05
1,150,400 ریال 17:57:44
1,150,520 ریال 17:57:31
1,150,400 ریال 17:56:46
1,150,520 ریال 17:53:18
1,150,640 ریال 17:51:18
1,150,520 ریال 17:50:46
1,150,400 ریال 17:48:44
1,150,290 ریال 17:47:18
1,150,400 ریال 17:46:58
1,150,170 ریال 17:45:18
1,150,290 ریال 17:44:58
1,150,400 ریال 17:42:45
1,150,290 ریال 17:42:31
1,150,170 ریال 17:40:59
1,150,290 ریال 17:40:19
1,150,170 ریال 17:39:58
1,149,940 ریال 17:38:06
1,149,830 ریال 17:37:44
1,149,710 ریال 17:36:33
1,149,830 ریال 17:35:59
1,149,940 ریال 17:35:18
1,149,830 ریال 17:34:57
1,149,940 ریال 17:29:57
1,150,060 ریال 17:28:44
1,150,170 ریال 17:24:18
1,149,940 ریال 17:23:44
1,150,060 ریال 17:23:31
1,149,940 ریال 17:22:05
1,150,170 ریال 17:21:32
1,150,060 ریال 17:21:18
1,150,170 ریال 17:19:57
1,150,060 ریال 17:19:30
1,150,170 ریال 17:17:05
1,150,060 ریال 17:15:45
1,150,170 ریال 17:13:43
1,150,060 ریال 17:13:30
1,150,170 ریال 17:13:17
1,150,290 ریال 17:12:59
1,150,400 ریال 17:08:44
1,150,290 ریال 17:08:31
1,150,400 ریال 17:08:18
1,150,290 ریال 17:07:31
1,150,170 ریال 17:01:19
1,150,060 ریال 17:00:34
1,150,170 ریال 16:57:31
1,149,940 ریال 16:54:18
1,149,830 ریال 16:53:57
1,149,940 ریال 16:53:05
1,150,060 ریال 16:52:44
1,150,170 ریال 16:50:32
1,150,060 ریال 16:49:30
1,149,940 ریال 16:48:57
1,149,830 ریال 16:45:57
1,149,940 ریال 16:45:31
1,150,060 ریال 16:41:05
1,150,170 ریال 16:40:59
1,150,060 ریال 16:40:19
1,149,940 ریال 16:39:56
1,149,830 ریال 16:39:43
1,149,710 ریال 16:39:04
1,149,600 ریال 16:38:31
1,149,480 ریال 16:35:18
1,149,250 ریال 16:34:43
1,149,370 ریال 16:34:30
1,149,250 ریال 16:34:17
1,149,370 ریال 16:33:43
1,149,480 ریال 16:28:56
1,149,600 ریال 16:28:30
1,149,710 ریال 16:26:31
1,149,600 ریال 16:25:04
1,149,480 ریال 16:24:30
1,149,370 ریال 16:20:58
1,149,480 ریال 16:20:19
1,149,600 ریال 16:19:30
1,149,710 ریال 16:17:44
1,149,600 ریال 16:17:18
1,149,480 ریال 16:17:04
1,149,600 ریال 16:15:18
1,149,480 ریال 16:13:43
1,149,600 ریال 16:13:17
1,149,710 ریال 16:12:18
1,149,600 ریال 16:11:43
1,149,480 ریال 16:10:59
1,149,370 ریال 16:10:32
1,149,250 ریال 16:10:19
1,149,370 ریال 16:09:43
1,149,250 ریال 16:09:18
1,149,130 ریال 16:06:05
1,149,250 ریال 16:04:56
1,149,370 ریال 15:59:29
1,149,130 ریال 15:58:31
1,149,020 ریال 15:55:05
1,149,130 ریال 15:54:55
1,149,020 ریال 15:51:57
1,149,250 ریال 15:51:05
1,149,130 ریال 15:50:58
1,149,020 ریال 15:49:43
1,149,130 ریال 15:49:30
1,148,900 ریال 15:48:18
1,148,790 ریال 15:43:41
1,148,730 ریال 15:43:29
1,148,790 ریال 15:43:16
1,148,670 ریال 15:42:29
1,148,440 ریال 15:42:17
1,148,330 ریال 15:40:06
1,148,440 ریال 15:39:43
1,148,210 ریال 15:38:55
1,148,330 ریال 15:37:29
1,148,440 ریال 15:37:04
1,148,560 ریال 15:35:55
1,148,670 ریال 15:35:29
1,148,790 ریال 15:31:04
1,148,900 ریال 15:29:54
1,148,790 ریال 15:25:29
1,148,900 ریال 15:17:42
1,148,790 ریال 15:12:54
1,148,670 ریال 15:12:04
1,148,790 ریال 15:07:29
1,148,730 ریال 15:07:16
1,148,790 ریال 15:05:41
1,148,900 ریال 15:04:29
1,149,020 ریال 15:04:16
1,149,130 ریال 15:00:31
1,149,250 ریال 15:00:19
1,149,130 ریال 15:00:06
1,149,020 ریال 14:59:53
1,148,900 ریال 14:59:16
1,148,790 ریال 14:58:55
1,148,670 ریال 14:58:05
1,148,560 ریال 14:57:16
1,148,440 ریال 14:54:54
1,148,670 ریال 14:53:41
1,148,560 ریال 14:53:16
1,148,670 ریال 14:46:16
1,148,790 ریال 14:45:41
1,148,900 ریال 14:43:16
1,149,020 ریال 14:42:55
1,149,130 ریال 14:33:41
1,149,250 ریال 14:32:54
1,149,020 ریال 14:32:29
1,148,900 ریال 14:31:55
1,149,020 ریال 14:31:42
1,149,130 ریال 14:31:29
1,148,900 ریال 14:24:53
1,149,020 ریال 14:24:16
1,149,250 ریال 14:23:52
1,149,130 ریال 14:23:28
1,149,250 ریال 14:23:03
1,149,370 ریال 14:21:03
1,149,250 ریال 14:20:56
1,149,130 ریال 14:19:16
1,149,020 ریال 14:18:41
1,148,900 ریال 14:18:29
1,149,020 ریال 14:16:53
1,148,900 ریال 14:00:43
1,148,850 ریال 14:00:18
1,148,900 ریال 13:59:15
1,148,790 ریال 13:57:40
1,148,670 ریال 13:54:52
1,148,560 ریال 13:53:52
1,148,670 ریال 13:50:17
1,148,440 ریال 13:49:40
1,148,560 ریال 13:48:04
1,148,500 ریال 13:47:40
1,148,560 ریال 13:47:16
1,148,500 ریال 13:46:53
1,148,560 ریال 13:46:04
1,148,670 ریال 13:45:53
1,148,790 ریال 13:45:41
1,148,900 ریال 13:45:04
1,148,790 ریال 13:43:52
1,148,670 ریال 13:43:40
1,149,020 ریال 13:43:28
1,148,790 ریال 13:43:04
1,148,560 ریال 13:39:52
1,148,440 ریال 13:39:40
1,147,750 ریال 13:37:27
1,147,630 ریال 13:36:52
1,147,520 ریال 13:36:16
1,147,400 ریال 13:35:03
1,147,290 ریال 13:34:15
1,147,170 ریال 13:33:04
1,147,060 ریال 13:32:41
1,147,170 ریال 13:32:29
1,147,290 ریال 13:30:55
1,147,170 ریال 13:29:28
1,147,290 ریال 13:25:51
1,147,170 ریال 13:25:39
1,147,290 ریال 13:25:27
1,147,170 ریال 13:25:03
1,147,290 ریال 13:24:52
1,147,170 ریال 13:24:40
1,147,060 ریال 13:22:16
1,147,170 ریال 13:21:39
1,147,290 ریال 13:18:16
1,147,170 ریال 13:16:51
1,147,060 ریال 13:16:28
1,146,940 ریال 13:15:52
1,147,060 ریال 13:15:40
1,146,940 ریال 13:15:27
1,147,060 ریال 13:08:52
1,147,170 ریال 13:08:28
1,147,060 ریال 13:07:39
1,146,940 ریال 13:07:27
1,146,830 ریال 13:03:40
1,146,940 ریال 13:03:28
1,147,060 ریال 13:02:40
1,146,940 ریال 13:02:16
1,146,830 ریال 13:01:54
1,146,940 ریال 13:01:42
1,147,060 ریال 12:59:51
1,146,940 ریال 12:58:40
1,146,830 ریال 12:58:04
1,146,710 ریال 12:57:15
1,146,600 ریال 12:56:40
1,147,630 ریال 12:56:28
1,146,600 ریال 12:54:51
1,146,710 ریال 12:54:15
1,146,830 ریال 12:54:04
1,146,940 ریال 12:53:39
1,147,060 ریال 12:53:15
1,146,940 ریال 12:53:04
1,146,710 ریال 12:52:39
1,146,600 ریال 12:51:40
1,146,830 ریال 12:51:28
1,146,710 ریال 12:51:16
1,146,830 ریال 12:51:03
1,146,940 ریال 12:50:04
1,147,170 ریال 12:47:03
1,147,290 ریال 12:46:52
1,147,400 ریال 12:45:51
1,147,520 ریال 12:45:27
1,147,630 ریال 12:45:15
1,147,750 ریال 12:45:04
1,147,860 ریال 12:44:27
1,147,980 ریال 12:43:26
1,148,100 ریال 12:43:03
1,148,330 ریال 12:42:27
1,148,440 ریال 12:41:49
1,148,330 ریال 12:40:27
1,148,210 ریال 12:38:14
1,148,330 ریال 12:38:03
1,148,440 ریال 12:37:26
1,148,330 ریال 12:36:38
1,148,440 ریال 12:36:15
1,148,560 ریال 12:35:26
1,148,670 ریال 12:35:03
1,148,790 ریال 12:34:49
1,148,670 ریال 12:34:26
1,148,790 ریال 12:33:26
1,148,670 ریال 12:33:15
1,148,790 ریال 12:30:15
1,148,900 ریال 12:30:03
1,148,790 ریال 12:29:48
1,148,900 ریال 12:29:25
1,149,020 ریال 12:29:14
1,148,900 ریال 12:29:02
1,149,020 ریال 12:26:49
1,149,130 ریال 12:26:37
1,149,250 ریال 12:26:03
1,149,370 ریال 12:21:15
1,149,250 ریال 12:21:03
1,149,370 ریال 12:20:17
1,149,830 ریال 12:20:05
1,149,710 ریال 12:19:37
1,149,600 ریال 12:10:27
1,149,480 ریال 12:09:26
1,149,600 ریال 12:08:37
1,149,480 ریال 12:07:04
1,149,830 ریال 12:06:49
1,149,710 ریال 12:06:38
1,149,830 ریال 12:06:26
1,149,940 ریال 11:58:36
1,149,830 ریال 11:58:25
1,149,940 ریال 11:57:47
1,149,830 ریال 11:57:25
1,149,710 ریال 11:56:37
1,153,520 ریال 11:56:25
1,149,710 ریال 11:56:14
1,153,480 ریال 11:56:03
1,150,290 ریال 11:55:49
1,150,400 ریال 11:55:26
1,150,520 ریال 11:55:14
1,150,400 ریال 11:54:36
1,150,520 ریال 11:54:25
1,150,400 ریال 11:53:47
1,150,290 ریال 11:52:48
1,150,400 ریال 11:52:14
1,150,290 ریال 11:51:26
1,150,400 ریال 11:50:49
1,150,290 ریال 11:50:03
1,150,400 ریال 11:49:36
1,150,290 ریال 11:45:48
1,150,400 ریال 11:45:25
1,150,290 ریال 11:44:36
1,150,400 ریال 11:41:02
1,150,520 ریال 11:40:26
1,150,400 ریال 11:38:25
1,150,520 ریال 11:38:02
1,150,400 ریال 11:37:47
1,150,520 ریال 11:36:47
1,150,460 ریال 11:36:36
1,150,520 ریال 11:35:14
1,150,400 ریال 11:34:36
1,150,290 ریال 11:34:14
1,150,400 ریال 11:32:02
1,150,290 ریال 11:30:49
1,150,400 ریال 11:30:26
1,150,290 ریال 11:28:47
1,150,400 ریال 11:28:36
1,150,290 ریال 11:28:03
1,150,170 ریال 11:27:46
1,150,290 ریال 11:27:02
1,150,170 ریال 11:25:02
1,150,290 ریال 11:24:36
1,150,170 ریال 11:24:25
1,150,060 ریال 11:23:47
1,149,940 ریال 11:23:36
1,150,060 ریال 11:23:14
1,149,940 ریال 11:22:36
1,150,060 ریال 11:22:14
1,149,940 ریال 11:22:03
1,150,060 ریال 11:20:26
1,149,940 ریال 11:20:14
1,150,060 ریال 11:20:03
1,149,940 ریال 11:19:36
1,149,830 ریال 11:19:03
1,150,060 ریال 11:18:24
1,149,830 ریال 11:18:02
1,150,060 ریال 11:17:47
1,150,170 ریال 11:16:47
1,150,400 ریال 10:00:03

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,535,700
 • بالاترین قیمت روز : 1,538,010
 • پایین ترین قیمت روز : 1,528,780
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5,080
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 153,386
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,534,320
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,380
جدول نرخ های امروز زمان
1,535,700 ریال 21:29:49
1,535,550 ریال 21:29:20
1,535,400 ریال 21:28:35
1,535,550 ریال 21:28:03
1,535,400 ریال 21:20:50
1,535,240 ریال 21:20:21
1,535,400 ریال 21:19:03
1,535,240 ریال 21:18:34
1,535,400 ریال 21:16:20
1,535,550 ریال 21:13:35
1,535,400 ریال 21:07:34
1,535,240 ریال 21:06:51
1,535,090 ریال 21:06:36
1,535,240 ریال 21:06:22
1,535,090 ریال 21:06:06
1,535,240 ریال 21:05:36
1,535,400 ریال 21:00:07
1,535,240 ریال 20:59:50
1,535,090 ریال 20:57:05
1,535,240 ریال 20:56:36
1,535,400 ریال 20:52:21
1,535,240 ریال 20:50:35
1,535,400 ریال 20:50:03
1,535,700 ریال 20:48:21
1,535,860 ریال 20:47:23
1,535,700 ریال 20:46:51
1,535,860 ریال 20:46:06
1,535,700 ریال 20:45:50
1,535,860 ریال 20:45:35
1,536,010 ریال 20:44:48
1,535,860 ریال 20:44:01
1,536,010 ریال 20:42:49
1,536,320 ریال 20:42:04
1,536,630 ریال 20:41:35
1,536,470 ریال 20:40:04
1,536,320 ریال 20:37:05
1,536,170 ریال 20:36:50
1,536,010 ریال 20:36:22
1,535,860 ریال 20:36:04
1,535,700 ریال 20:34:50
1,535,860 ریال 20:32:36
1,535,700 ریال 20:32:07
1,535,700 ریال 20:32:07
1,535,550 ریال 20:31:51
1,535,400 ریال 20:25:01
1,535,550 ریال 20:24:47
1,535,700 ریال 20:20:21
1,535,860 ریال 20:20:01
1,535,700 ریال 20:16:48
1,535,550 ریال 20:16:34
1,535,400 ریال 20:14:34
1,535,550 ریال 20:13:33
1,535,700 ریال 20:07:47
1,535,400 ریال 20:05:03
1,535,240 ریال 20:04:49
1,535,090 ریال 20:00:00
1,534,930 ریال 19:58:48
1,534,780 ریال 19:58:34
1,534,930 ریال 19:57:33
1,535,090 ریال 19:55:19
1,535,240 ریال 19:53:33
1,535,090 ریال 19:51:49
1,534,930 ریال 19:51:04
1,535,090 ریال 19:50:34
1,535,240 ریال 19:50:20
1,535,400 ریال 19:49:46
1,535,240 ریال 19:49:32
1,535,400 ریال 19:49:05
1,535,550 ریال 19:49:01
1,535,700 ریال 19:45:47
1,535,860 ریال 19:45:33
1,536,010 ریال 19:42:33
1,535,700 ریال 19:41:34
1,535,860 ریال 19:41:03
1,535,700 ریال 19:39:48
1,535,550 ریال 19:39:34
1,535,400 ریال 19:35:46
1,535,700 ریال 19:35:32
1,535,400 ریال 19:34:01
1,535,240 ریال 19:33:33
1,535,400 ریال 19:32:49
1,535,240 ریال 19:32:21
1,535,400 ریال 19:31:49
1,535,240 ریال 19:31:35
1,535,090 ریال 19:30:07
1,535,240 ریال 19:30:00
1,535,090 ریال 19:28:59
1,534,930 ریال 19:27:32
1,535,090 ریال 19:27:19
1,534,930 ریال 19:26:47
1,534,780 ریال 19:26:20
1,534,630 ریال 19:25:46
1,534,470 ریال 19:22:18
1,534,630 ریال 19:21:20
1,534,780 ریال 19:20:33
1,534,630 ریال 19:19:32
1,534,470 ریال 19:18:46
1,534,320 ریال 19:18:19
1,534,010 ریال 19:17:59
1,533,860 ریال 19:16:01
1,534,010 ریال 19:15:47
1,534,170 ریال 19:15:00
1,534,010 ریال 19:13:46
1,533,860 ریال 19:09:33
1,534,010 ریال 19:09:19
1,534,170 ریال 19:08:18
1,534,010 ریال 19:07:32
1,533,860 ریال 19:05:19
1,534,010 ریال 19:01:47
1,534,170 ریال 19:00:47
1,534,010 ریال 19:00:33
1,534,320 ریال 18:59:32
1,534,470 ریال 18:53:45
1,534,630 ریال 18:53:32
1,534,780 ریال 18:51:34
1,534,630 ریال 18:45:46
1,534,470 ریال 18:43:19
1,534,320 ریال 18:43:05
1,534,470 ریال 18:42:18
1,534,320 ریال 18:41:59
1,534,470 ریال 18:39:19
1,534,320 ریال 18:38:46
1,534,170 ریال 18:38:19
1,534,470 ریال 18:37:59
1,534,320 ریال 18:35:47
1,534,470 ریال 18:35:18
1,534,630 ریال 18:34:59
1,534,780 ریال 18:34:46
1,534,470 ریال 18:33:47
1,534,630 ریال 18:33:33
1,534,470 ریال 18:23:05
1,534,630 ریال 18:22:45
1,534,780 ریال 18:22:05
1,534,470 ریال 18:21:32
1,534,170 ریال 18:18:58
1,534,320 ریال 18:18:18
1,534,170 ریال 18:17:58
1,534,320 ریال 18:17:45
1,534,470 ریال 18:15:45
1,534,320 ریال 18:15:32
1,534,170 ریال 18:14:45
1,534,010 ریال 18:14:32
1,533,860 ریال 18:09:31
1,534,170 ریال 18:01:03
1,534,320 ریال 18:00:34
1,534,470 ریال 17:59:31
1,534,320 ریال 17:59:18
1,534,170 ریال 17:58:18
1,534,010 ریال 17:58:05
1,533,860 ریال 17:57:45
1,534,010 ریال 17:57:31
1,533,860 ریال 17:56:46
1,534,010 ریال 17:53:18
1,534,170 ریال 17:51:19
1,534,010 ریال 17:50:46
1,533,860 ریال 17:48:44
1,533,700 ریال 17:47:18
1,533,860 ریال 17:46:58
1,533,550 ریال 17:45:18
1,533,700 ریال 17:44:58
1,533,860 ریال 17:42:45
1,533,700 ریال 17:42:32
1,533,550 ریال 17:40:59
1,533,700 ریال 17:40:19
1,533,550 ریال 17:39:58
1,533,240 ریال 17:38:06
1,533,090 ریال 17:37:44
1,532,930 ریال 17:36:33
1,533,090 ریال 17:35:59
1,533,240 ریال 17:35:18
1,533,090 ریال 17:34:57
1,533,240 ریال 17:29:57
1,533,400 ریال 17:28:44
1,533,550 ریال 17:24:18
1,533,240 ریال 17:23:44
1,533,400 ریال 17:23:31
1,533,240 ریال 17:22:05
1,533,550 ریال 17:21:32
1,533,400 ریال 17:21:18
1,533,550 ریال 17:19:57
1,533,400 ریال 17:19:30
1,533,550 ریال 17:17:05
1,533,400 ریال 17:15:45
1,533,550 ریال 17:13:43
1,533,400 ریال 17:13:30
1,533,550 ریال 17:13:17
1,533,700 ریال 17:12:59
1,533,860 ریال 17:08:44
1,533,700 ریال 17:08:31
1,533,860 ریال 17:08:18
1,533,700 ریال 17:07:31
1,533,550 ریال 17:01:20
1,533,400 ریال 17:00:34
1,533,550 ریال 16:57:31
1,533,240 ریال 16:54:18
1,533,090 ریال 16:53:57
1,533,240 ریال 16:53:05
1,533,400 ریال 16:52:44
1,533,550 ریال 16:50:32
1,533,400 ریال 16:49:30
1,533,240 ریال 16:48:57
1,533,090 ریال 16:45:57
1,533,240 ریال 16:45:31
1,533,400 ریال 16:41:05
1,533,550 ریال 16:40:59
1,533,400 ریال 16:40:19
1,533,240 ریال 16:39:56
1,533,090 ریال 16:39:43
1,532,930 ریال 16:39:04
1,532,780 ریال 16:38:31
1,532,630 ریال 16:35:18
1,532,320 ریال 16:34:43
1,532,470 ریال 16:34:31
1,532,320 ریال 16:34:18
1,532,470 ریال 16:33:43
1,532,630 ریال 16:28:56
1,532,780 ریال 16:28:30
1,532,930 ریال 16:26:31
1,532,780 ریال 16:25:04
1,532,630 ریال 16:24:30
1,532,470 ریال 16:20:58
1,532,630 ریال 16:20:19
1,532,780 ریال 16:19:30
1,532,930 ریال 16:17:44
1,532,780 ریال 16:17:18
1,532,630 ریال 16:17:04
1,532,780 ریال 16:15:18
1,532,630 ریال 16:13:43
1,532,780 ریال 16:13:17
1,532,930 ریال 16:12:18
1,532,780 ریال 16:11:43
1,532,630 ریال 16:10:59
1,532,470 ریال 16:10:32
1,532,320 ریال 16:10:19
1,532,470 ریال 16:09:43
1,532,320 ریال 16:09:18
1,532,160 ریال 16:06:05
1,532,320 ریال 16:04:56
1,532,470 ریال 15:59:30
1,532,160 ریال 15:58:31
1,532,010 ریال 15:55:05
1,532,160 ریال 15:54:55
1,532,010 ریال 15:51:57
1,532,320 ریال 15:51:06
1,532,160 ریال 15:50:58
1,532,010 ریال 15:49:43
1,532,160 ریال 15:49:30
1,531,860 ریال 15:48:18
1,531,700 ریال 15:43:41
1,531,630 ریال 15:43:29
1,531,700 ریال 15:43:16
1,531,550 ریال 15:42:29
1,531,240 ریال 15:42:17
1,531,090 ریال 15:40:06
1,531,240 ریال 15:39:43
1,530,930 ریال 15:38:55
1,531,090 ریال 15:37:29
1,531,240 ریال 15:37:04
1,531,390 ریال 15:35:55
1,531,550 ریال 15:35:29
1,531,700 ریال 15:31:05
1,531,860 ریال 15:29:54
1,531,700 ریال 15:25:29
1,531,860 ریال 15:17:42
1,531,700 ریال 15:12:54
1,531,550 ریال 15:12:04
1,531,700 ریال 15:07:29
1,531,630 ریال 15:07:16
1,531,700 ریال 15:05:42
1,531,860 ریال 15:04:29
1,532,010 ریال 15:04:17
1,532,160 ریال 15:00:32
1,532,320 ریال 15:00:19
1,532,160 ریال 15:00:06
1,532,010 ریال 14:59:53
1,531,860 ریال 14:59:16
1,531,700 ریال 14:58:55
1,531,550 ریال 14:58:05
1,531,390 ریال 14:57:16
1,531,240 ریال 14:54:54
1,531,550 ریال 14:53:41
1,531,390 ریال 14:53:16
1,531,550 ریال 14:46:16
1,531,700 ریال 14:45:41
1,531,860 ریال 14:43:16
1,532,010 ریال 14:42:55
1,532,160 ریال 14:33:41
1,532,320 ریال 14:32:54
1,532,010 ریال 14:32:29
1,531,860 ریال 14:31:55
1,532,010 ریال 14:31:43
1,532,160 ریال 14:31:30
1,531,860 ریال 14:24:53
1,532,010 ریال 14:24:16
1,532,320 ریال 14:23:52
1,532,160 ریال 14:23:28
1,532,320 ریال 14:23:03
1,532,470 ریال 14:21:04
1,532,320 ریال 14:20:56
1,532,160 ریال 14:19:16
1,532,010 ریال 14:18:41
1,531,860 ریال 14:18:29
1,532,010 ریال 14:16:53
1,531,860 ریال 14:00:43
1,531,780 ریال 14:00:18
1,531,860 ریال 13:59:16
1,531,700 ریال 13:57:40
1,531,550 ریال 13:54:52
1,531,390 ریال 13:53:52
1,531,550 ریال 13:50:17
1,531,240 ریال 13:49:40
1,531,390 ریال 13:48:04
1,531,320 ریال 13:47:40
1,531,390 ریال 13:47:16
1,531,320 ریال 13:46:53
1,531,390 ریال 13:46:04
1,531,550 ریال 13:45:53
1,531,700 ریال 13:45:41
1,531,860 ریال 13:45:04
1,531,700 ریال 13:43:52
1,531,550 ریال 13:43:41
1,532,010 ریال 13:43:28
1,531,700 ریال 13:43:04
1,531,390 ریال 13:39:52
1,531,240 ریال 13:39:40
1,530,320 ریال 13:37:27
1,530,160 ریال 13:36:53
1,530,010 ریال 13:36:16
1,529,860 ریال 13:35:04
1,529,700 ریال 13:34:15
1,529,550 ریال 13:33:04
1,529,390 ریال 13:32:41
1,529,550 ریال 13:32:29
1,529,700 ریال 13:30:55
1,529,550 ریال 13:29:28
1,529,700 ریال 13:25:51
1,529,550 ریال 13:25:39
1,529,700 ریال 13:25:27
1,529,550 ریال 13:25:03
1,529,700 ریال 13:24:52
1,529,550 ریال 13:24:40
1,529,390 ریال 13:22:16
1,529,550 ریال 13:21:39
1,529,700 ریال 13:18:16
1,529,550 ریال 13:16:52
1,529,390 ریال 13:16:28
1,529,240 ریال 13:15:52
1,529,390 ریال 13:15:40
1,529,240 ریال 13:15:27
1,529,390 ریال 13:08:52
1,529,550 ریال 13:08:28
1,529,390 ریال 13:07:39
1,529,240 ریال 13:07:27
1,529,090 ریال 13:03:40
1,529,240 ریال 13:03:28
1,529,390 ریال 13:02:40
1,529,240 ریال 13:02:16
1,529,090 ریال 13:01:54
1,529,240 ریال 13:01:42
1,529,390 ریال 12:59:51
1,529,240 ریال 12:58:40
1,529,090 ریال 12:58:04
1,528,930 ریال 12:57:15
1,528,780 ریال 12:56:40
1,530,160 ریال 12:56:28
1,528,780 ریال 12:54:52
1,528,930 ریال 12:54:16
1,529,090 ریال 12:54:04
1,529,240 ریال 12:53:39
1,529,390 ریال 12:53:15
1,529,240 ریال 12:53:04
1,528,930 ریال 12:52:39
1,528,780 ریال 12:51:40
1,529,090 ریال 12:51:28
1,528,930 ریال 12:51:16
1,529,090 ریال 12:51:04
1,529,240 ریال 12:50:04
1,529,550 ریال 12:47:03
1,529,700 ریال 12:46:52
1,529,860 ریال 12:45:51
1,530,010 ریال 12:45:27
1,530,160 ریال 12:45:15
1,530,320 ریال 12:45:04
1,530,470 ریال 12:44:27
1,530,630 ریال 12:43:26
1,530,780 ریال 12:43:03
1,531,090 ریال 12:42:27
1,531,240 ریال 12:41:49
1,531,090 ریال 12:40:27
1,530,930 ریال 12:38:15
1,531,090 ریال 12:38:03
1,531,240 ریال 12:37:26
1,531,090 ریال 12:36:38
1,531,240 ریال 12:36:15
1,531,390 ریال 12:35:26
1,531,550 ریال 12:35:03
1,531,700 ریال 12:34:49
1,531,550 ریال 12:34:26
1,531,700 ریال 12:33:26
1,531,550 ریال 12:33:15
1,531,700 ریال 12:30:15
1,531,860 ریال 12:30:03
1,531,700 ریال 12:29:48
1,531,860 ریال 12:29:25
1,532,010 ریال 12:29:14
1,531,860 ریال 12:29:02
1,532,010 ریال 12:26:49
1,532,160 ریال 12:26:37
1,532,320 ریال 12:26:03
1,532,470 ریال 12:21:15
1,532,320 ریال 12:21:03
1,532,470 ریال 12:20:17
1,533,090 ریال 12:20:05
1,532,930 ریال 12:19:37
1,532,780 ریال 12:10:27
1,532,630 ریال 12:09:26
1,532,780 ریال 12:08:37
1,532,630 ریال 12:07:04
1,533,090 ریال 12:06:49
1,532,930 ریال 12:06:38
1,533,090 ریال 12:06:26
1,533,240 ریال 11:58:37
1,533,090 ریال 11:58:25
1,533,240 ریال 11:57:48
1,533,090 ریال 11:57:25
1,532,930 ریال 11:56:37
1,538,010 ریال 11:56:25
1,532,930 ریال 11:56:14
1,537,960 ریال 11:56:03
1,533,700 ریال 11:55:49
1,533,860 ریال 11:55:26
1,534,010 ریال 11:55:14
1,533,860 ریال 11:54:36
1,534,010 ریال 11:54:25
1,533,860 ریال 11:53:47
1,533,700 ریال 11:52:48
1,533,860 ریال 11:52:14
1,533,700 ریال 11:51:26
1,533,860 ریال 11:50:49
1,533,700 ریال 11:50:03
1,533,860 ریال 11:49:36
1,533,700 ریال 11:45:48
1,533,860 ریال 11:45:25
1,533,700 ریال 11:44:36
1,533,860 ریال 11:41:02
1,534,010 ریال 11:40:26
1,533,860 ریال 11:38:25
1,534,010 ریال 11:38:03
1,533,860 ریال 11:37:47
1,534,010 ریال 11:36:47
1,533,930 ریال 11:36:36
1,534,010 ریال 11:35:14
1,533,860 ریال 11:34:36
1,533,700 ریال 11:34:14
1,533,860 ریال 11:32:02
1,533,700 ریال 11:30:49
1,533,860 ریال 11:30:26
1,533,700 ریال 11:28:47
1,533,860 ریال 11:28:36
1,533,700 ریال 11:28:03
1,533,550 ریال 11:27:46
1,533,700 ریال 11:27:02
1,533,550 ریال 11:25:02
1,533,700 ریال 11:24:36
1,533,550 ریال 11:24:25
1,533,400 ریال 11:23:47
1,533,240 ریال 11:23:36
1,533,400 ریال 11:23:14
1,533,240 ریال 11:22:36
1,533,400 ریال 11:22:14
1,533,240 ریال 11:22:03
1,533,400 ریال 11:20:26
1,533,240 ریال 11:20:14
1,533,400 ریال 11:20:03
1,533,240 ریال 11:19:36
1,533,090 ریال 11:19:03
1,533,400 ریال 11:18:24
1,533,090 ریال 11:18:02
1,533,400 ریال 11:17:47
1,533,550 ریال 11:16:47
1,533,860 ریال 10:00:03

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:59:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 21:58:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:58:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:58:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 21:58:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 21:58:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 21:58:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 21:58:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 21:57:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:57:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 21:57:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:57:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 21:57:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 21:56:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 21:55:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 21:55:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 21:53:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 21:52:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 21:52:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 21:52:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:52:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:50:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:50:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:49:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:49:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:48:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 21:47:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:47:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 21:46:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:46:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 21:44:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:44:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 21:44:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:44:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:44:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:43:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 21:43:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:43:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:43:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:42:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 21:42:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 21:42:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:41:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:41:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:40:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:40:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:40:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:40:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 21:39:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:39:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:39:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:39:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:38:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:38:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:37:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:37:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:36:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:36:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:36:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 21:36:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:35:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:34:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:34:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:34:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 21:33:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 21:33:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 21:31:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 21:30:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 21:30:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:30:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 21:30:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 21:30:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 501800 21:30:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 21:29:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 21:28:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:27:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 21:27:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:27:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:25:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 21:24:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:22:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:20:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:19:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:18:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:18:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:18:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:17:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:16:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:16:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:16:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:16:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 21:16:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:16:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:15:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 501700 21:13:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:12:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 21:12:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:11:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:09:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:07:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:07:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:07:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:07:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:07:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:06:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:06:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:06:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:05:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:05:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 21:05:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 21:04:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:03:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 21:01:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:59:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:59:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:57:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 20:57:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:57:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 20:56:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:56:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 20:56:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:56:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:56:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:55:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:54:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:53:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 20:53:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 20:53:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:52:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:52:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:52:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:52:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:52:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:51:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:51:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:50:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:50:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 20:50:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:49:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:49:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:48:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:47:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:47:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:47:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:46:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:46:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:46:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:46:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:46:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 20:46:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:45:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 20:45:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 20:45:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:45:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 20:45:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:45:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 20:45:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:44:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:44:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 20:43:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 20:43:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:43:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 20:42:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:42:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 20:42:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 20:41:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 20:41:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 20:40:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 20:40:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 20:40:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 20:39:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 20:38:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 20:38:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 20:38:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 20:38:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 20:38:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 20:37:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 20:37:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 20:37:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 20:36:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 20:35:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 20:35:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:34:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:33:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:32:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:32:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:31:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 20:30:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:30:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:30:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:29:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:29:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:28:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:28:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:27:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:26:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:26:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:25:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:25:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:24:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 20:24:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:23:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:19:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 20:19:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:16:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 20:15:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:15:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:14:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:14:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:14:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:13:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:13:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:10:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 20:09:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 20:07:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:06:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 20:04:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 20:04:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 20:02:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 20:02:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:02:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 20:01:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:01:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 20:01:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:01:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 20:01:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:59:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:59:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:59:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:59:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:58:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:58:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:58:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:58:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:58:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:55:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:55:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:54:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:54:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:54:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:54:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:53:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:53:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:53:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:52:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:52:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:52:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:52:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:51:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:51:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:51:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:51:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:50:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:50:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:50:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:50:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:50:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:50:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:49:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:49:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:48:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:48:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:48:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:48:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:48:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:48:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:47:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:45:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:45:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:44:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 19:44:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:44:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:44:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 19:44:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:43:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:43:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:43:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:43:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:43:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:43:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:43:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:43:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:42:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501800 19:42:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:42:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:42:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501700 19:42:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:42:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:41:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:41:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:41:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:41:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:41:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:40:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 19:40:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:40:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:40:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 19:39:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:39:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501700 19:39:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:39:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 19:39:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501600 19:39:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501700 19:39:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:38:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:38:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:38:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:38:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:38:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:38:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:37:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:37:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:37:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:37:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:37:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:37:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:37:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:37:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:36:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:36:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:36:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:36:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:35:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:35:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:35:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:35:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501800 19:35:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:34:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:34:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:33:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501600 19:33:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:33:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:33:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:33:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:33:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:33:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:33:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:32:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:31:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501500 19:31:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:31:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:31:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:30:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:30:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:30:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:30:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:30:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:29:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:29:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501500 19:29:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:29:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501600 19:29:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501500 19:29:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:29:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:29:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:27:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:27:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:27:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501400 19:26:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501400 19:26:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:26:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:25:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:25:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:25:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:25:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:25:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:25:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:25:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:24:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:23:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:23:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 19:23:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 19:23:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:22:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:21:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:21:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:20:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:20:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:20:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:19:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:19:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 19:19:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:19:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 19:19:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 19:18:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 19:18:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:17:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:16:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 19:15:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:15:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:14:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:14:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:13:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:13:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:13:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 19:12:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:12:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:11:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:11:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 19:10:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:09:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:08:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:08:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:08:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:08:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:08:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:05:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 19:05:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:05:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 19:04:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:01:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:01:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:00:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:00:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 19:00:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 19:00:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 19:00:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:59:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:59:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:58:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:56:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:56:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:55:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:53:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:53:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:52:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:52:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:51:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:51:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:46:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:43:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:43:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:43:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:43:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:42:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:42:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:41:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:41:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:41:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:41:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:40:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:39:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:39:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:38:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:38:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:37:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:37:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:37:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:36:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:36:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:36:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:35:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:35:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:35:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:35:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:35:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:34:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:34:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 18:34:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:34:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:34:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:33:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:33:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:33:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:33:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:33:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:33:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:32:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:32:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:32:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:32:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:32:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:32:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:32:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:31:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:30:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:30:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:30:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:29:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:29:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:29:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:28:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:27:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:26:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:26:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:26:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:26:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:26:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:26:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:26:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:25:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:25:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:25:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:25:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:25:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:25:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:25:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:24:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:24:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:24:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:24:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:24:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:24:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:24:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:23:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:23:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:23:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:23:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:23:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:23:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:22:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:22:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501300 18:22:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:22:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:22:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 18:22:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:21:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501400 18:21:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501300 18:21:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:20:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:20:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:19:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:19:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:19:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:18:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:18:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:18:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:18:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:18:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:17:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:17:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:17:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:17:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:17:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:16:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:16:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:16:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:16:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:16:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:15:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:15:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 18:15:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:15:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:15:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:14:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:14:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:14:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:14:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:14:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 18:13:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 18:13:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:12:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:12:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:11:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:09:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:09:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:09:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 18:09:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:08:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:08:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:07:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:07:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:06:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:06:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:06:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:05:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:05:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:05:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:04:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:04:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:04:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:04:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:04:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:03:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:03:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:03:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:02:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:02:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 18:01:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:01:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:01:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:01:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:01:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:01:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:00:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 18:00:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:00:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 18:00:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 18:00:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:00:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:00:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 18:00:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:59:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:59:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:59:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:59:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:59:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:59:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:59:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501300 17:59:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501200 17:58:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:58:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:58:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:58:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:58:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:57:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:57:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:57:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:57:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:57:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:57:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:57:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:56:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:56:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:56:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:56:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:56:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:56:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:56:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:56:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:56:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:56:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:55:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:55:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:55:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:54:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:54:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:53:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:53:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:53:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:53:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:53:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:52:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:52:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:52:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:52:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:52:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:51:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:51:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:51:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:51:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:51:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:51:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 17:51:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:51:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:51:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501200 17:51:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501100 17:50:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:50:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:50:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:50:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:50:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:50:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:50:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:50:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:50:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:50:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:49:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:49:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:49:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:49:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:49:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501200 17:49:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:48:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:48:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:48:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501100 17:48:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:48:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:48:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:48:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:47:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:46:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:46:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:46:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:45:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:45:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:45:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:45:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:45:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:45:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:45:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:45:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:44:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:44:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:44:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:44:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:44:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:44:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:44:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:44:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:43:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:43:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:43:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:43:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:43:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:42:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:42:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:42:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:42:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:42:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:42:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:42:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:42:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:42:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:41:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:41:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:41:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:41:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:41:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:41:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:41:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:40:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:40:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:40:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:40:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:40:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:40:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:40:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:39:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:39:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:39:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:39:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:38:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:37:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:37:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500700 17:37:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:36:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500800 17:36:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:36:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500800 17:36:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500700 17:36:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500700 17:36:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:36:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500800 17:36:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:35:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:35:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:34:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:34:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:34:46   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:34:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500800 17:34:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:34:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:34:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:34:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:33:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:33:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:33:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:33:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:33:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:32:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:32:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:32:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:31:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:31:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:31:16   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:30:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:30:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:29:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:29:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:29:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:28:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:28:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:28:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:28:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:28:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:28:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:27:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:27:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:27:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:27:13   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:27:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:26:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:26:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:26:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:25:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:25:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:24:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:24:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:24:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:23:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:23:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:23:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:23:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:23:17   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:23:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:23:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:22:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:22:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 17:22:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:21:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:21:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:21:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:21:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:20:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:20:49   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:19:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:19:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:19:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 9 تا 500800 17:18:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:18:43   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:18:12   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:17:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:17:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:16:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:16:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:16:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:16:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:15:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:15:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:13:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:13:09   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:13:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:12:42   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:12:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:09:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 17:08:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:08:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:08:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:08:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501000 17:07:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:06:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:06:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:05:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:05:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:05:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:05:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:05:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:05:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:04:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:04:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:03:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:03:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:03:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:03:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:02:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:01:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:01:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 17:01:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:01:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:01:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:00:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:00:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 17:00:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 17:00:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 17:00:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 17:00:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 16:59:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:59:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:59:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:59:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:58:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:58:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:57:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:57:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:57:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:57:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:57:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:56:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:56:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:56:29   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:56:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:55:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:54:56   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 16:54:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:54:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:54:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:53:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:53:54   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 16:53:25   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:52:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:52:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 16:52:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:52:01   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501100 16:50:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 16:49:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 16:49:21   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:48:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:48:51   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:48:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 16:48:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:48:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:48:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:48:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:47:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:47:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:47:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:47:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:47:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:46:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:46:41   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:46:34   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:46:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:46:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:46:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:46:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:45:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:45:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:45:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:45:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500900 16:45:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:45:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:44:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 16:44:31   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:44:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:44:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:58   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500900 16:43:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:43:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500900 16:43:26   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:42:28   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:42:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:42:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:41:08   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:41:04   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501000 16:41:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501000 16:39:59   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500800 16:39:39   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500700 16:38:00   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:37:37   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:37:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500600 16:36:59   1396/3/1
آبشده نقدی فروش 1 تا 498000 16:36:09   1396/3/1
آبشده نقدی خرید 1 تا 497900 16:36:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:35:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:35:50   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:35:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:35:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:35:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:35:22   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:35:18   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:35:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:35:11   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:35:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:34:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:34:45   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500600 16:34:27   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:34:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500500 16:34:20   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:34:15   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 500600 16:34:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:34:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500600 16:33:55   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500600 16:33:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:33:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 500700 16:33:36   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:33:32   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500700 16:33:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 500600 16:33:30   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500700 16:33:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500500 16:33:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500700 16:33:14   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500600 16:33:10   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 500700 16:33:03   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500500 16:32:57   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:32:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 500500 16:32:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:32:33   1396/3/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 500600 16:32:24   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 500700 16:32:19   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:32:05   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:31:53   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:31:48   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:31:38   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 500700 16:30:44   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:30:40   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:30:06   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:29:23   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:29:07   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500700 16:29:02   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:28:52   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 500700 16:28:47   1396/3/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 500600 16:28:35   1396/3/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 500800 16:28:30   1396/3/1
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 502000 21:58:17   1396/3/1
آخرین لفظ فروش 1 502000 21:59:21   1396/3/1
آخرین معامله 1 502000 22:00:17   1396/3/1

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 100 تا 1214000 21:59:15   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213700 21:58:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 21:58:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 21:57:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 21:56:52   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:52:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:51:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 21:51:08   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 21:48:41   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213500 21:48:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 21:46:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 21:37:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 21:34:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213800 21:33:53   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213400 21:31:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 21:30:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 21:28:42   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 21:26:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:25:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:25:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 21:25:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:24:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 21:24:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:23:01   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:22:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:20:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 21:20:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:17:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 21:16:34   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 21:16:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 21:15:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 21:15:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 21:14:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:56:07   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213200 20:55:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 20:55:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:55:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:55:16   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213200 20:52:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:52:41   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 20:51:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:51:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:51:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 20:50:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:45:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 20:44:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:44:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:44:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:44:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:43:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:42:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:42:41   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:42:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:42:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:42:18   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:41:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:38:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:33:43   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:31:28   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:30:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:28:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:28:50   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213200 20:28:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:27:52   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213400 20:27:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:27:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:25:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:25:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:24:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:23:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 20:23:01   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 20:22:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:22:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 20:21:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 20:21:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 20:21:17   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 20:20:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213700 20:20:08   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 20:19:42   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 20:19:13   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213200 20:18:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:18:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213600 20:18:28   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:18:11   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 20:17:18   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 20:13:07   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:12:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:12:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:12:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:11:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:11:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:11:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:10:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:10:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:10:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:10:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:09:27   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:09:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:09:15   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:09:12   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:08:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:08:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213300 20:08:37   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 20:08:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:08:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:07:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 20:07:48   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 20:07:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:07:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:07:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 20:07:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:06:47   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212500 20:06:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:05:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:04:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:04:05   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 20:03:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:02:20   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 20:02:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 20:01:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 20:01:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 20:01:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 20:01:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 20:01:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 20:00:57   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 20:00:36   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:59:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:59:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 19:58:20   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:58:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:57:57   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:56:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:56:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:55:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:55:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:53:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:53:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:52:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:52:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 19:50:49   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:50:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:50:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:50:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 19:49:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213200 19:49:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:49:31   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213300 19:49:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:49:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213300 19:49:11   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 19:48:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:48:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:47:30   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:47:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:47:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:47:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:46:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213500 19:46:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:46:00   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213100 19:45:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:45:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:45:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:45:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:45:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:44:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213500 19:44:08   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:44:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1213000 19:43:02   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 19:42:47   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:42:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:42:07   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 19:41:34   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:41:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:40:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212800 19:40:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:40:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:39:37   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 19:39:36   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212800 19:39:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 19:38:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:38:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 19:38:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 19:37:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:37:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 19:35:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:34:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:34:01   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212700 19:32:49   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212700 19:32:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:32:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:31:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:31:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:47   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:45   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:31:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:31:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:29:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:27:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:26:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 19:26:38   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 19:24:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 19:23:33   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 19:06:41   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 19:04:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:58:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 18:57:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 18:56:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:48:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 18:48:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 18:44:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:44:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:43:40   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:42:10   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:41:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:37:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 18:35:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:35:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 18:35:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 18:27:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:27:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 18:26:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 18:25:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 18:25:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 18:23:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 18:23:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212800 18:21:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212600 18:20:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 18:20:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 18:18:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 18:17:37   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 18:17:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212500 18:16:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:14:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:14:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:13:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 18:12:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:12:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 18:11:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:11:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:08:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:07:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:07:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212600 18:06:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:05:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:04:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:03:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 18:03:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 18:01:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1213000 18:01:03   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212500 17:58:41   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212700 17:58:41   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 17:57:19   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212400 17:56:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212300 17:56:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 17:56:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 17:56:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 17:56:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 17:55:48   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 17:51:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:50:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:50:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 17:48:57   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 17:48:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:47:01   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 17:44:33   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:44:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:43:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 17:43:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 17:42:06   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 17:38:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:38:12   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 17:37:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:36:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:36:12   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:35:02   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1211900 17:33:37   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 17:33:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:32:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 17:31:42   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 17:27:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 17:27:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 17:26:45   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 17:26:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:24:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:24:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 17:23:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:23:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 17:23:44   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:23:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 17:22:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1211500 17:22:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 17:21:39   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211300 17:20:30   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 17:20:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 17:19:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 17:18:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 17:18:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 17:13:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 17:12:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 17:10:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 17:08:04   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 17:07:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210800 17:05:50   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1210900 17:02:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 17:02:27   1396/3/1
سکه معکوس معامله 100 تا 1210000 16:59:38   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 16:59:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 16:59:19   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1211100 16:58:45   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 16:58:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 16:57:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 16:57:03   1396/3/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1211200 16:56:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211300 16:56:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 16:55:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 16:54:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 16:54:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 16:54:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210800 16:54:11   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210800 16:53:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 16:52:18   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210700 16:51:40   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210600 16:50:45   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1210500 16:50:41   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210300 16:49:56   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1210300 16:49:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210200 16:49:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 16:49:37   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210100 16:49:34   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 16:48:51   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 16:48:01   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 16:43:53   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209900 16:43:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 16:43:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 16:41:10   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 16:41:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 16:40:06   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 16:40:03   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 16:34:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 16:33:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1209500 16:33:53   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 16:33:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 16:33:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 16:33:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 16:31:21   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 16:31:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 16:30:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 16:30:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 16:29:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 16:27:08   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 16:27:02   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 16:24:33   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209900 16:22:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 16:21:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 16:20:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 16:20:27   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 16:20:25   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 16:20:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 16:19:38   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 16:19:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 16:16:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 16:16:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 16:16:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209600 16:16:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209700 16:14:23   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 16:14:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 16:14:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1210000 16:13:13   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 16:13:05   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 16:12:23   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209700 16:12:14   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1209300 16:08:05   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 16:07:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 16:06:43   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209600 16:06:11   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1209300 16:05:04   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209600 16:02:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 16:01:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 16:01:28   1396/3/1
سکه امروزی فروش 500 تا 1209300 16:00:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209700 15:59:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:58:37   1396/3/1
سکه فردایی خرید 400 تا 1209400 15:58:01   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:56:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:56:14   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:56:02   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209400 15:56:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1209500 15:55:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:55:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209200 15:53:07   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:52:57   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208900 15:51:01   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208900 15:50:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:49:28   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209200 15:48:00   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1209200 15:47:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:47:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:47:53   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208800 15:46:54   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208800 15:46:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:46:48   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:46:43   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:46:41   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209000 15:46:39   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:46:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:45:44   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:45:34   1396/3/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1207800 15:45:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:45:27   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209000 15:44:20   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:43:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:43:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208600 15:43:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1208500 15:43:45   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208500 15:43:43   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 15:41:59   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 15:41:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1208500 15:41:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 15:40:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 15:39:52   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1208800 15:39:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1209000 15:37:57   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1208500 15:37:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1209000 15:37:51   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1208500 15:37:45   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1208500 15:37:42   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:37:33   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 15:37:01   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 15:36:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:36:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:36:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:35:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 15:34:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:34:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:34:47   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1209400 15:34:33   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1209400 15:34:26   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1209400 15:34:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:32:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:31:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209600 15:29:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209600 15:29:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 1 تا 1209700 15:29:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1209600 15:29:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209700 15:28:46   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:28:40   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:28:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209700 15:28:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 15:26:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:25:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 15:25:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:24:41   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:24:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:24:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:22:06   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:22:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:22:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209600 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209600 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209400 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209400 15:22:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209300 15:19:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1209300 15:18:21   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:17:27   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:17:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:16:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:16:02   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1209000 15:14:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:14:47   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1209000 15:14:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:14:44   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209000 15:14:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:14:15   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:14:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:13:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:13:38   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 15:10:43   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 15:10:37   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209400 15:10:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209500 15:10:18   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:10:13   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:09:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 15:08:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 15:07:40   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1209700 15:07:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 15:07:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:07:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209700 15:07:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 15:05:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 15:05:33   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 15:05:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209800 15:04:41   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209800 15:04:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:03:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209700 15:03:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 15:03:32   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209600 15:03:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209800 15:03:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209800 15:03:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1209800 15:03:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:03:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:03:17   1396/3/1
سکه فردایی معامله 300 تا 1209900 15:02:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 300 تا 1209900 15:02:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 15:02:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209900 15:02:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 15:02:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 15:02:29   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210100 15:02:23   1396/3/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1210100 15:02:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1210100 15:02:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 15:02:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210300 15:00:37   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1210200 15:00:29   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210000 14:59:34   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210000 14:59:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:58:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:58:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:57:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:57:57   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209900 14:57:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210100 14:57:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 300 تا 1209600 14:56:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 300 تا 1209600 14:56:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:55:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:55:06   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 14:54:36   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209600 14:54:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:52:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210000 14:52:34   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 14:52:33   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 14:52:12   1396/3/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1209600 14:51:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:50:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:50:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:50:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 14:49:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:49:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1210000 14:49:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:49:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:49:30   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 14:49:15   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:49:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:48:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:47:58   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 14:47:16   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210000 14:46:24   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210100 14:46:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:46:18   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 14:46:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:45:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:44:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:43:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:43:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:43:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:43:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:43:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:42:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210200 14:42:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:42:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210300 14:40:54   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210300 14:40:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 14:39:43   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 14:39:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210200 14:39:29   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210200 14:39:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210100 14:39:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:37:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:37:55   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:37:50   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210200 14:37:42   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 14:37:31   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209800 14:37:09   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1209800 14:37:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:36:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:36:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:35:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:35:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 14:35:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210200 14:34:57   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1210000 14:34:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 14:34:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1209800 14:34:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:34:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 14:34:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:34:22   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210000 14:34:22   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210000 14:34:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:34:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:33:41   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 14:33:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1210000 14:33:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:33:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210100 14:33:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210300 14:33:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 1 تا 1210400 14:32:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210300 14:32:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 14:31:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 14:31:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 14:30:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 14:30:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210600 14:30:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 14:30:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 14:30:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 14:29:30   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 14:29:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 14:29:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 14:29:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210600 14:28:43   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210600 14:28:39   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 14:28:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 14:28:27   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210700 14:28:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 14:28:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1210700 14:28:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 14:27:37   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210500 14:27:06   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210700 14:27:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 14:27:00   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 14:26:59   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 14:26:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 14:26:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210800 14:26:35   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210600 14:26:29   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210600 14:26:20   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210600 14:26:08   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210600 14:26:00   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 14:25:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210700 14:25:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 14:25:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 14:24:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210700 14:24:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 14:24:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 14:24:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 14:24:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 14:23:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 14:23:30   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210900 14:23:27   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210900 14:23:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 14:23:18   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210900 14:23:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 14:22:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 14:22:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 14:22:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 14:22:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 14:22:18   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 14:22:13   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 14:20:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 14:20:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 14:20:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 14:20:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 14:20:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 14:20:13   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211300 14:19:47   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211300 14:19:37   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 14:19:05   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 14:18:50   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211300 14:18:22   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211300 14:18:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 14:17:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211100 14:17:34   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 14:17:13   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211100 14:14:16   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 14:12:25   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 14:12:24   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 14:11:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 14:10:26   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211000 14:10:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 14:09:06   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 14:09:04   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211300 14:08:14   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211300 14:08:10   1396/3/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1211500 14:06:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 14:06:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 14:06:30   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 14:06:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211200 14:05:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 14:05:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 14:05:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 14:05:08   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 14:05:06   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 14:05:00   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211500 14:04:45   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211600 14:04:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 14:03:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 14:00:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211800 14:00:18   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 14:00:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 14:00:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:56:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:55:56   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:53:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 13:53:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211500 13:53:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:52:38   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:52:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:52:36   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 13:52:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 13:52:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211400 13:52:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211400 13:52:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:52:08   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211400 13:51:48   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211400 13:51:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 13:51:39   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211300 13:51:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1211400 13:51:03   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211500 13:50:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:50:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:50:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:49:15   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:48:31   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 13:48:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:48:27   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 13:48:25   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 13:48:21   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 13:48:07   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211600 13:47:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 13:47:55   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 13:44:35   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 13:44:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 13:43:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 13:43:47   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 13:43:40   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 13:43:37   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 13:40:39   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 13:40:30   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 13:40:24   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 13:39:28   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211500 13:39:22   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:39:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1211300 13:38:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1211300 13:37:56   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:37:51   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:37:49   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1211200 13:36:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:35:35   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 13:35:33   1396/3/1
سکه امروزی خرید 200 تا 1211300 13:35:17   1396/3/1
سکه امروزی خرید 200 تا 1211300 13:35:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:34:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:33:42   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:33:37   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211300 13:33:27   1396/3/1
سکه امروزی خرید 200 تا 1211300 13:33:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 400 تا 1211500 13:33:05   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:30:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:30:39   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:30:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:30:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:30:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:30:11   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:29:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:29:38   1396/3/1
سکه امروزی خرید 400 تا 1211300 13:28:29   1396/3/1
سکه امروزی خرید 400 تا 1211300 13:28:07   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 13:27:54   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211400 13:27:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 13:27:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:27:09   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:26:29   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 13:26:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:26:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:26:21   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211400 13:26:12   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211500 13:25:57   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211300 13:25:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 13:25:43   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 13:25:38   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211400 13:25:34   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 13:25:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 13:25:17   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211200 13:24:51   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 13:24:46   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211300 13:24:40   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 13:24:37   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 13:24:20   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211100 13:23:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211100 13:23:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:23:50   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:23:36   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 13:23:02   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 13:23:01   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211000 13:22:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211000 13:22:32   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 13:22:11   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210700 13:21:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210900 13:20:50   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1210700 13:20:45   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1210700 13:20:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211000 13:20:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210800 13:20:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210900 13:20:14   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210600 13:20:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210600 13:19:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210600 13:19:34   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210600 13:19:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 13:18:44   1396/3/1
سکه شنا خرید 100 تا 1211500 13:17:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1210700 13:17:12   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1210500 13:17:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 13:16:46   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 13:16:26   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210500 13:15:39   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210500 13:15:32   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210500 13:15:28   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210500 13:15:26   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 13:15:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 13:13:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210800 13:13:49   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210500 13:13:25   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 13:11:44   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 13:11:41   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1210500 13:11:34   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210300 13:09:58   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210400 13:09:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 13:09:10   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210300 13:09:07   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 13:09:00   1396/3/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1210300 13:08:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210200 13:08:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 13:08:48   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210100 13:08:45   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 13:08:21   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 13:07:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 13:07:55   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210200 13:07:51   1396/3/1
سکه امروزی فروش 1 تا 1210300 13:07:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 13:07:46   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210200 13:07:30   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210200 13:07:25   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210200 13:07:24   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210300 13:07:20   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1210300 13:07:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 13:07:17   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210200 13:06:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 13:06:36   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 13:06:34   1396/3/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1210500 13:05:55   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1210400 13:05:31   1396/3/1
سکه معکوس خرید 100 تا 1208700 13:04:52   1396/3/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 13:03:53   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1210000 13:03:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 13:02:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210200 13:02:09   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210400 13:01:37   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 13:01:33   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210500 13:01:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1210700 13:01:16   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211000 13:01:12   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 12:59:43   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211200 12:59:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 12:59:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211300 12:59:20   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 12:59:19   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211200 12:59:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:59:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:58:57   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:58:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:58:21   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:58:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211400 12:58:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 12:57:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1211600 12:57:27   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211600 12:57:18   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:57:01   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:56:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 12:56:43   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211600 12:56:40   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 12:56:36   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 12:56:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211600 12:56:28   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 12:56:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 12:56:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1211800 12:56:15   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:56:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:56:10   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:55:59   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:55:55   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:55:17   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1211800 12:55:04   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:55:02   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 12:54:46   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 12:54:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:54:29   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:54:25   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:54:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 300 تا 1211800 12:54:18   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:53:30   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:53:10   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:52:27   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:52:24   1396/3/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1212000 12:52:17   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:52:12   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:52:07   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:52:06   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:52:04   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211900 12:52:03   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:51:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:51:57   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:51:53   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:51:08   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:50:58   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:50:55   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 12:50:52   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:50:50   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:49:30   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:49:10   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:49:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:47:51   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:47:39   1396/3/1
سکه فردایی فروش 1 تا 1212000 12:47:36   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:47:04   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:46:52   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:46:31   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:46:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:24   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:23   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:22   1396/3/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1212000 12:45:20   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:19   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:18   1396/3/1
سکه فردایی معامله 20 تا 1212000 12:45:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:45:16   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 12:45:14   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 12:45:13   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 12:44:49   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 12:44:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 12:44:21   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 12:43:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 12:43:24   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 12:43:19   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:43:15   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:43:13   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 12:43:05   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 12:43:03   1396/3/1
سکه فردایی خرید 1 تا 1212000 12:42:59   1396/3/1
سکه فردایی خرید 1 تا 1212000 12:42:51   1396/3/1
سکه امروزی خرید 500 تا 1211800 12:42:48   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 12:42:46   1396/3/1
سکه امروزی معامله 200 تا 1211900 12:42:31   1396/3/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1211900 12:42:12   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:42:06   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:42:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:41:54   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:41:47   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:41:42   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:41:41   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:41:29   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 12:40:45   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 12:40:31   1396/3/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1211700 12:40:22   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:40:17   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:39:53   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 12:39:40   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 12:39:38   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211800 12:39:23   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211600 12:39:20   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:39:10   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:39:07   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1211900 12:39:06   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:38:52   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:38:47   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:38:46   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:38:42   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:38:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:38:39   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 12:38:37   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211700 12:38:23   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:38:16   1396/3/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 12:38:15   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 12:38:13   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 12:38:11   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:37:27   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:36:23   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:36:23   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212000 12:36:19   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:35:40   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:35:38   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:35:26   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:35:20   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1211800 12:35:17   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 12:35:06   1396/3/1
سکه شنا فروش 100 تا 1213500 12:34:47   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:34:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 12:34:35   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1212400 12:34:34   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:34:32   1396/3/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1212100 12:34:23   1396/3/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1212200 12:34:14   1396/3/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 12:34:11   1396/3/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1212400 12:33:54   1396/3/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1212000 12:33:40   1396/3/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1212300 12:33:38   1396/3/1
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1213700 21:58:56   1396/3/1
آخرین لفظ فروش 100 1213900 21:59:29   1396/3/1
آخرین معامله 100 1213500 21:48:41   1396/3/1
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.41 1.33 1.65 0.06 24.90 14.57 6.28 0.53

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,257 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,246 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 16.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,247 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 15.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,217 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 45.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.71%