نمودار زنده تحولات طلا

قیمت طلا - بازار نقدی

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,206.30 0.20 0.02% 1,199.30 1,209.90 ۲۱:۴۳
مثقال 4,972,000 0 0% 4,966,000 4,982,000 ۳۰ دی
گرم ۱۸ 1,146,710 0 0% 1,145,320 1,149,010 ۳۰ دی
گرم ۲۴ 1,528,570 0 0% 1,526,730 1,531,650 ۳۰ دی

قیمت جهانی طلا در اوزان مختلف

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1206.30 0.2000 0.0200 1209.90 1199.30 ۲۱:۴۳
گرم 38.78 0.0064 0.0006 38.90 38.56 ۲۱:۴۳
کیلوگرم 38783.42 6.4301 0.6430 38899.16 38558.36 ۲۱:۴۳
تولا 452.36 0.0750 0.0075 453.71 449.74 ۲۱:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.09 0.0200 0.1200 17.19 16.90 ۲۱:۴۳
گرم 0.55 0.0006 0.0039 0.55 0.54 ۲۱:۴۳
کیلوگرم 549.46 0.6430 3.8581 552.67 543.35 ۲۱:۴۳
تولا 6.41 0.0075 0.0450 6.45 6.34 ۲۱:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 977.00 18.0000 1.8800 980.00 957.00 ۲۱:۴۳
گرم 31.41 0.5787 0.0604 31.51 30.77 ۲۱:۴۳
کیلوگرم 31411.26 578.7130 60.4434 31507.71 30768.24 ۲۱:۴۳
تولا 366.38 6.7500 0.7050 367.50 358.88 ۲۱:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 790.00 36.0000 4.7700 796.00 753.00 ۲۱:۴۳
گرم 25.40 1.1574 0.1534 25.59 24.21 ۲۱:۴۳
کیلوگرم 25399.07 1157.4260 153.3589 25591.98 24209.49 ۲۱:۴۳
تولا 296.25 13.5000 1.7888 298.50 282.38 ۲۱:۴۳
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 70.94 1.24 1.54 0.06 22.92 13.63 5.95 0.53