شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 30.77 - 30.77 30.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 4Y 26.97 - 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 6Y 20.966 - 20.966 20.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 9Y 20.889 - 20.889 20.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.16 - 7.13 7.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
South Africa 3M 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.98 - 7.975 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.895 - 8.88 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.945 - 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
South Africa 25Y 9.95 - 10 9.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
South Africa 30Y 9.915 - 10.005 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.545 - -0.544 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 2Y -0.558 - -0.558 -0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 3M -0.538 - -0.534 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Germany 3Y -0.534 - -0.534 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 4Y -0.491 - -0.488 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 5Y -0.387 - -0.387 -0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 6M -0.577 - -0.574 -0.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Germany 6Y -0.294 - -0.294 -0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 7Y -0.21 - -0.209 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 8Y -0.162 - -0.162 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 9M -0.525 - -0.525 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 9Y -0.063 - -0.063 -0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Germany 10Y 0.099 - 0.099 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 15Y 0.338 - 0.336 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Germany 20Y 0.443 - 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 25Y 0.589 - 0.586 0.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Germany 30Y 0.72 - 0.717 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.447 - -0.414 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 2Y -0.466 - -0.466 -0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Austria 3Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Austria 4Y -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 5Y -0.128 - -0.128 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 6Y 0.008 - 0.008 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 7Y 0.165 - 0.165 0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 8Y 0.233 - 0.233 0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 9Y 0.338 - 0.338 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 10Y 0.465 - 0.451 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 15Y 0.826 - 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 20Y 0.898 - 0.891 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Austria 25Y 1.115 - 1.104 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Austria 30Y 1.21 - 1.208 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 50Y 1.336 - 1.336 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.469 - 4.469 4.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 2Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3M 4.122 - 4.122 4.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3Y 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 5Y 5.96 - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Jordan 6M 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 7Y 6.539 - 6.539 6.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.039 - 7.039 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.402 - -0.402 -0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Spain 1Y -0.295 - -0.295 -0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Spain 2Y -0.169 - -0.136 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Spain 3M -0.431 - -0.431 -0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Spain 3Y -0.063 - -0.063 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Spain 4Y 0.116 - 0.097 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 5Y 0.217 - 0.217 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 6M -0.353 - -0.351 -0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Spain 6Y 0.503 - 0.503 0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Spain 7Y 0.718 - 0.718 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Spain 8Y 0.91 - 0.908 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 9M -0.349 - -0.341 -0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Spain 9Y 1.086 - 1.085 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Spain 10Y 1.255 - 1.235 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 15Y 1.798 - 1.796 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Spain 20Y 1.947 - 1.947 1.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 25Y 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Spain 30Y 2.474 - 2.467 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.792 1.788 1.788 1.807 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Australia 2Y 1.781 1.777 1.777 1.782 0.02 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Australia 3Y 1.692 1.693 1.692 1.697 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Australia 4Y 1.701 1.702 1.696 1.709 0.02 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Australia 5Y 1.786 1.787 1.786 1.792 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Australia 6Y 1.867 1.863 1.859 1.867 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 7Y 1.959 1.955 1.945 1.959 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 8Y 2.044 2.039 2.031 2.044 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 9Y 2.092 2.093 2.069 2.093 0.02 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Australia 10Y 2.131 2.126 2.11 2.131 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 12Y 2.158 2.153 2.153 2.158 0.03 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 15Y 2.274 2.27 2.252 2.274 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Australia 20Y 2.544 2.545 2.523 2.545 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Australia 30Y 2.679 2.681 2.662 2.681 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 0.132 - -0.009 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.17 - 0.16 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.734 - 0.728 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 10Y 0.82 - 0.81 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.351 - -0.192 -0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Slovakia 5-Year 0.073 - 0.071 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 8-Year 0.51 - 0.506 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.25 - -0.234 -0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 2Y -0.244 - -0.244 -0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Slovenia 5Y 0.153 - 0.152 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 7Y 0.35 - 0.347 0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.959 - 0.959 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۶
Ukraine 2Y 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۴
Ukraine 3-Year 19.22 - 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 1Y 7.132 - 7.132 7.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 3M 6.055 - 6.055 6.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Indonesia 3Y 7.501 - 7.462 7.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 5Y 7.824 - 7.805 7.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 6M 6.1 - 6.1 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 10Y 8.017 - 7.974 8.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 15Y 8.308 - 8.242 8.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 20Y 8.405 - 8.344 8.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 25Y 8.658 - 8.641 8.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 30Y 8.735 - 8.708 8.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 1M Yield 0.593 - 0.593 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
UK 1Y Yield 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 2Y Yield 0.721 - 0.721 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 3M Yield 0.635 - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
UK 3Y Yield 0.734 - 0.734 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 4Y Yield 0.751 - 0.74 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
UK 5Y Yield 0.815 - 0.802 0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
UK 6M Yield 0.782 - 0.782 0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
UK 6Y Yield 0.861 - 0.861 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 7Y Yield 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 8Y Yield 0.973 - 0.949 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
UK 9Y Yield 1.071 - 1.05 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
UK 10Y Yield 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 15Y Yield 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 20Y Yield 1.608 - 1.608 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 25Y Yield 1.653 - 1.653 1.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 30Y Yield 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 40Y Yield 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UK 50Y Yield 1.578 - 1.578 1.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.3 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Uganda 2Y 13.5 - 13.45 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Uganda 3M 10.249 - 10.249 10.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۴:۰۳
Uganda 3Y 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.5 - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Uganda 6M 10.3 - 10.3 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Uganda 10Y 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Uganda 15Y 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۴
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.425 - 2.423 2.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
US 1Y Yield 2.545 - 2.545 2.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
US 2Y Yield 2.518 - 2.518 2.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
US 3M Yield 2.427 - 2.427 2.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
US 3Y Yield 2.495 - 2.492 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
US 5Y Yield 2.493 - 2.493 2.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
US 6M Yield 2.504 - 2.499 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
US 7Y Yield 2.568 - 2.568 2.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
US 10Y Yield 2.664 - 2.664 2.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
US 30Y Yield 2.994 - 2.994 2.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.2 - -0.2 -0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 1Y 0.257 - 0.218 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 2Y 0.445 - 0.443 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 3M -0.16 - -0.136 -0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 3Y 0.955 - 0.955 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 4Y 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Italy 5Y 1.768 - 1.768 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Italy 6M 0.075 - -0.003 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Italy 6Y 2.095 - 2.035 2.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 7Y 2.332 - 2.332 2.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 8Y 2.347 - 2.341 2.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 9M 0.068 - 0.057 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 9Y 2.629 - 2.629 2.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 10Y 2.802 - 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Italy 15Y 3.139 - 3.137 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 20Y 3.469 - 3.469 3.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 30Y 3.684 - 3.684 3.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 50Y 3.636 - 3.615 3.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.478 - -0.466 -0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.221 - -0.22 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.098 - -0.081 -0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ireland 5Y 0.077 - 0.077 0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ireland 6M 0.2 - -0.248 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Ireland 6Y 0.255 - 0.255 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ireland 7Y 0.415 - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.859 - 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ireland 15Y 1.235 - 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Ireland 20Y 1.42 - 1.415 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Ireland 30Y 1.602 - 1.602 1.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.076 - 5.076 5.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Iceland 5Y 5.303 - 5.303 5.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Iceland 10Y 5.378 - 5.36 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.103 - 5.103 5.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bahrain 2Y 5.916 - 5.916 5.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Bahrain 3M 4.261 - 4.261 4.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.668 - 4.668 4.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bahrain 9M 4.938 - 4.938 4.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.38 - 6.36 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Brazil 2Y 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Brazil 3M 6.486 - 6.385 6.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Brazil 3Y 7.64 - 7.62 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Brazil 5Y 7.98 - 7.95 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Brazil 6M 6.395 - 6.37 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Brazil 8Y 8.69 - 8.68 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Brazil 9M 6.385 - 6.35 6.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Brazil 10Y 8.77 - 8.76 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.586 - -0.586 -0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Belgium 1Y -0.496 - -0.49 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belgium 2Y -0.485 - -0.485 -0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Belgium 3M -0.498 - -0.493 -0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Belgium 3Y -0.386 - -0.386 -0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Belgium 4Y -0.24 - -0.24 -0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Belgium 5Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 6M -0.522 - -0.52 -0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Belgium 6Y 0.028 - 0.023 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Belgium 7Y 0.268 - 0.257 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Belgium 8Y 0.427 - 0.425 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Belgium 9M -0.528 - -0.521 -0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Belgium 9Y 0.494 - 0.468 0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Belgium 10Y 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 15Y 1.026 - 1.014 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Belgium 20Y 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 - -0.5 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Bulgaria 1Y -0.101 - -0.101 -0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 3Y 0.049 - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 5Y 0.219 - 0.219 0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 7Y 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bulgaria 10Y 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 2Y 4.98 - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 3M 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 5Y 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 6M 3.31 - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 10Y 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 15Y 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Bangladesh 20Y 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.71 - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.644 - 1.644 1.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Botswana 13Y 5.05 - 5.05 5.05 0.05 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۵
Pakistan 3M 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Pakistan 3Y 12.499 - 12.3 12.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۳۳
Pakistan 5Y 12.689 - 12.689 12.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 6M 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Pakistan 10Y 13.066 - 13.066 13.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Pakistan 15Y 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Pakistan 20Y 13.462 - 13.462 13.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.368 - -0.368 -0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 2Y -0.222 - -0.194 -0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Portugal 3M -0.36 - -0.325 -0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Portugal 3Y -0.01 - -0.002 -0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Portugal 4Y 0.215 - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Portugal 5Y 0.367 - 0.367 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Portugal 6M -0.367 - -0.338 -0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Portugal 6Y 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Portugal 7Y 1.046 - 1.046 1.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Portugal 8Y 1.218 - 1.218 1.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Portugal 9Y 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Portugal 10Y 1.559 - 1.559 1.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Portugal 15Y 2.026 - 2.025 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Portugal 20Y 2.319 - 2.319 2.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Portugal 30Y 2.655 - 2.655 2.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.645 - 4.468 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.025 - 5.75 6.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 20Y 6.355 - 6.116 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 30Y 6.525 - 6.2 6.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.79 - 1.785 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 2Y 1.97 - 1.96 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Thailand 3Y 1.99 - 1.96 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Thailand 5Y 2.19 - 2.155 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 7Y 2.3 - 2.3 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
Thailand 10Y 2.465 - 2.445 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Thailand 12Y 2.67 - 2.65 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
Thailand 14Y 2.76 - 2.71 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Thailand 15Y 2.86 - 2.81 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Thailand 16Y 2.99 - 2.96 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
Thailand 20Y 3.05 - 3.01 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Taiwan 5Y 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Taiwan 10Y 0.82 - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Taiwan 20Y 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Taiwan 30Y 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 18.49 - 18.42 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Turkey 2Y 17.9 - 17.81 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Turkey 3Y 16.35 - 16.35 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Turkey 5Y 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Turkey 10Y 14.45 - 14.45 14.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.65 - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Mauritius 2M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۵
Mauritius 2Y 3.353 - 3.324 3.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 3Y 3.692 - 3.692 3.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 4M 3.325 - 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 4Y 4.019 - 4.019 4.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 5Y 4.23 - 4.23 4.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 6M 3.5 - 3.48 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 8M 3.54 - 3.49 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 10Y 5.291 - 5.291 5.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 15Y 5.694 - 5.694 5.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Mauritius 20Y 6.094 - 6.094 6.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.977 - 1.977 1.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Czech Republic 2Y 1.827 - 1.776 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 3Y 1.791 - 1.775 1.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 4Y 1.744 - 1.686 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 5Y 1.733 - 1.7 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Czech Republic 6Y 1.604 - 1.581 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 7Y 1.734 - 1.729 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 8Y 1.794 - 1.794 1.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 9Y 1.86 - 1.841 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 10Y 1.849 - 1.785 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 15Y 2.344 - 2.299 2.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Czech Republic 20Y 2.503 - 2.468 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 50Y 2.884 - 2.875 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.335 - 2.335 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 2Y 2.624 - 2.624 2.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 3Y 2.649 - 2.649 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 5Y 2.874 - 2.873 2.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 7Y 3.073 - 3.073 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 10Y 3.09 - 3.083 3.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
China 15Y 3.41 - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 20Y 3.445 - 3.445 3.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
China 30Y 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.584 - -0.508 -0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Denmark 3M -0.55 - -0.55 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۴
Denmark 3Y -0.512 - -0.478 -0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Denmark 5Y -0.357 - -0.357 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Denmark 6M -0.614 - -0.614 -0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Denmark 8Y -0.181 - -0.16 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Denmark 10Y 0.227 - 0.22 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 1W 7.61 - 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 1Y 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 2M 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2W 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2Y 7.82 - 7.82 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 3M 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 3Y 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 5Y 8.06 - 8.05 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Russia 6M 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 7Y 8.17 - 8.16 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 10Y 8.28 - 8.25 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 15Y 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 20-Year 8.5 - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia Overnight 7.34 - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.23 - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Romania 2Y 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Romania 3Y 3.86 - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Romania 4Y 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Romania 5Y 4.21 - 4.21 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Romania 6M 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Romania 7Y 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Romania 10Y 4.89 - 4.89 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 1Y 1.73 - 1.71 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
New Zealand 2M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 2Y 1.735 1.73 1.73 1.735 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 4M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 5M 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 5Y 1.77 1.755 1.755 1.77 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
New Zealand 6M 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 7Y 1.905 1.9 1.9 1.905 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
New Zealand 10Y 2.24 - 2.24 2.24 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
New Zealand 15Y 2.4 2.395 2.395 2.4 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
New Zealand 20Y 2.598 2.58 2.58 2.598 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.135 - -0.135 -0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 1Y -0.184 - -0.176 -0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 2Y -0.171 - -0.168 -0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 3M -0.21 - -0.21 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۳۴
Japan 3Y -0.172 - -0.172 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 4Y -0.172 - -0.172 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 5Y -0.166 - -0.161 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.166 - -0.166 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 7Y -0.167 - -0.167 -0.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 8Y -0.13 - -0.13 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 9M -0.185 - -0.185 -0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y -0.071 - -0.066 -0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Japan 10Y -0.023 - -0.017 -0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 15Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 20Y 0.416 - 0.416 0.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 30Y 0.594 - 0.594 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Japan 40Y 0.669 - 0.669 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.8 - 10.8 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 2Y 10.95 - 10.85 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 3M 9.75 - 9.55 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 3Y 11.15 - 11 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 4Y 11.25 - 11.05 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 5Y 11.2 - 11.12 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 6M 9.95 - 9.85 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 6Y 11.3 - 11.25 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 7Y 11.35 - 11.3 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 8Y 11.45 - 11.4 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 9Y 11.45 - 11.4 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sri Lanka 10Y 11.5 - 11.5 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 15Y 11.8 - 11.7 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.915 - 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 1Y 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 2Y 1.95 - 1.937 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Singapore 3M 1.951 - 1.951 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Singapore 5Y 1.968 - 1.968 2.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Singapore 6M 1.991 - 1.991 1.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 10Y 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Singapore 15Y 2.369 - 2.369 2.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Singapore 20Y 2.426 - 2.426 2.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Singapore 30Y 2.582 - 2.577 2.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.396 - -0.396 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2M -0.397 - -0.397 -0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2Y -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Sweden 3M -0.401 - -0.396 -0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Sweden 5Y -0.09 - -0.09 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Sweden 6M -0.35 - -0.35 -0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Sweden 7Y 0.065 - 0.045 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 10Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Sweden 15Y 0.74 - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Sweden 20-Year 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 - -0.95 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Switzerland 1W -0.92 - -0.9 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 1Y -0.66 - -0.66 -0.66 0.05 -7.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Switzerland 2M -0.83 - -0.82 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 2Y -0.754 - -0.754 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 3M -0.9 - -0.81 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 3Y -0.696 - -0.696 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 4Y -0.632 - -0.632 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 5Y -0.569 - -0.569 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 6M -0.75 - -0.75 -0.75 0.12 -13.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Switzerland 6Y -0.54 - -0.536 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 7Y -0.476 - -0.466 -0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 8Y -0.427 - -0.416 -0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 9Y -0.348 - -0.336 -0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Switzerland 10Y -0.29 - -0.29 -0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 15Y 0.002 - -0.002 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 20Y 0.136 - 0.136 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Switzerland 30Y 0.28 - 0.249 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 50Y 0.356 - 0.356 0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Switzerland Overnight -0.9 - -0.9 -0.9 0.05 -5.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 2Y 3.33 - 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 3Y 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 4Y 3.72 - 3.72 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 5Y 3.87 - 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 8Y 4.13 - 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Chile 10Y 4.36 - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۴
Serbia 2Y 3.4 - 3.25 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.75 - 3.5 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 5Y 3.85 - 3.7 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Serbia 7Y 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.489 - -0.477 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
France 1Y -0.49 - -0.486 -0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
France 2Y -0.446 - -0.446 -0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 3M -0.51 - -0.507 -0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
France 3Y -0.342 - -0.342 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
France 4Y -0.23 - -0.227 -0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 5Y -0.083 - -0.083 -0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 6M -0.502 - -0.5 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
France 6Y 0.05 - 0.047 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 7Y 0.113 - 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
France 8Y 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 9M -0.495 - -0.487 -0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
France 9Y 0.469 - 0.46 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 10Y 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 15Y 0.995 - 0.988 0.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 20Y 1.259 - 1.251 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 25Y 1.43 - 1.428 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
France 30Y 1.543 - 1.534 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
France 50Y 1.768 - 1.768 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.458 - -0.449 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Finland 3Y -0.451 - -0.451 -0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Finland 4Y -0.283 - -0.283 -0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Finland 5Y -0.169 - -0.169 -0.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Finland 6Y -0.059 - -0.059 -0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Finland 8Y 0.076 - 0.068 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Finland 10Y 0.359 - 0.353 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Finland 15Y 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Finland 30Y 1.014 - 1.002 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.266 - 5.266 5.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 1Y 6.035 - 6.035 6.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 2Y 6.052 - 6.052 6.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 3M 5.692 - 5.671 5.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 3Y 6.073 - 6.073 6.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 4Y 6.093 - 6.093 6.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 5Y 6.088 - 6.088 6.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 6M 5.979 - 5.953 5.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 7Y 6.269 - 6.205 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 10Y 6.342 - 6.342 6.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 20Y 6.654 - 6.654 6.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 25Y 6.72 - 6.72 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.353 - 3.353 3.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Qatar 10-Year 3.754 - 3.754 3.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Qatar 15-Year 3.944 - 3.944 3.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Qatar 30-Year 4.654 - 4.654 4.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Canada 1Y 1.795 - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 2M 1.66 - 1.66 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Canada 2Y 1.778 - 1.765 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Canada 3M 1.675 - 1.665 1.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 3Y 1.791 - 1.775 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 4Y 1.8 - 1.783 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 5Y 1.8 - 1.783 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 6M 1.74 - 1.73 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 7Y 1.838 - 1.817 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 10Y 1.895 - 1.876 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 20Y 2.121 - 2.101 2.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 30Y 2.156 - 2.139 2.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.749 - 1.749 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 2Y 1.796 - 1.795 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 3Y 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 4Y 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 5Y 1.842 - 1.842 1.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 10Y 1.965 - 1.965 1.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 20Y 2.018 - 2.018 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 30Y 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 50Y 1.961 - 1.96 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 3Y 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۳:۳۴
Croatia 5Y 1.093 1.085 1.066 1.093 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 2.053 - 2.053 2.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.881 - 4.878 4.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Colombia 4Y 5.45 - 5.45 5.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Colombia 5Y 5.965 - 5.965 5.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Colombia 10Y 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Colombia 15Y 7.035 - 7.035 7.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.551 - 9.551 9.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 2Y 10.607 - 10.35 10.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Kenya 3M 7.016 - 7.016 7.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 3Y 11.025 - 10.85 11.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Kenya 4Y 11.471 - 11.2 11.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya 5Y 11.75 - 11.3 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Kenya 6M 8.483 - 8.483 8.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 6Y 11.95 - 11.5 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Kenya 7Y 12.128 - 11.7 12.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kenya 8Y 12.234 - 12.15 12.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۰۸
Kenya 9Y 12.375 - 12.2 12.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya 10Y 12.51 - 12.25 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.8 - 12.75 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Kenya 20Y 12.95 - 12.85 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 25Y 13.25 - 13.1 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya Overnight 1.235 - 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
Latvia 3Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
Latvia 5Y 0.525 - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.43 - 1.34 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 1Y 1.429 - 1.403 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Poland 2M 1.17 - 1.17 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Poland 2Y 1.658 - 1.543 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 3Y 1.801 - 1.792 1.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 4Y 1.939 - 1.926 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 5Y 2.175 - 2.155 2.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.687 - 2.677 2.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 12Y 2.654 - 2.636 2.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 15Y 2.715 - 2.712 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Poland 6-Year 2.604 - 2.599 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Poland Overnight 1.37 - 1.15 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Lithuania 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
Lithuania 10Y 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.206 - -0.206 -0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Malta 3-Year 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Malta 5-Year 0.291 - 0.291 0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Malta 1-Month -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 10-Year 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Malta 20-Year 1.827 - 1.827 1.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 25-Year 1.891 - 1.888 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Malta 3-Month -0.227 - -0.227 -0.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 6-Month -0.215 - -0.215 -0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia 3Y 3.563 - 3.555 3.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 5Y 3.722 - 3.722 3.722 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia 7Y 3.843 - 3.843 3.843 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Malaysia 10Y 3.885 - 3.885 3.885 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Malaysia 15Y 4.259 - 4.259 4.259 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Malaysia 20Y 4.464 - 4.464 4.464 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Malaysia 30Y 4.709 - 4.709 4.709 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 3M 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 5Y 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 6M 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 10Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 15Y 3.8 - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.37 - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Egypt 2Y 18.276 - 18.276 18.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۵
Egypt 3M 18.196 - 18.196 18.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Egypt 3Y 18.136 - 18.136 18.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Egypt 5Y 17.981 - 17.981 17.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۵
Egypt 6M 18.523 - 18.501 18.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 7Y 17.889 - 17.889 17.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۵
Egypt 9M 18.526 - 18.526 18.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Egypt 10Y 17.75 - 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۵
Egypt Overnight 16.975 - 16.975 16.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.98 - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mexico 1Y 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mexico 3M 8.15 - 8.15 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۴
Mexico 3Y 8.17 - 8.17 8.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۴
Mexico 5Y 8.22 - 8.22 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۴
Mexico 6M 8.22 - 8.22 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
Mexico 7Y 8.22 - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mexico 9M 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mexico 10Y 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۰۵
Mexico 20Y 8.76 - 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Mexico 30Y 8.84 - 8.84 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
Mexico 15-Year 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۰۵
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.302 - 8.302 8.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 3M 6.856 - 6.856 6.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 3Y 8.667 - 8.667 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 6M 7.661 - 7.661 7.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 7Y 9.895 - 9.885 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Namibia 9M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 10Y 9.99 - 10.04 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Namibia 15Y 10.89 - 10.885 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Namibia 20Y 11.45 - 11.45 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.116 - 1.116 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 1.229 - 1.229 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 5Y 1.262 - 1.254 1.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Norway 6M 1.112 - 1.102 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Norway 9M 1.113 - 1.108 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Norway 10Y 1.616 - 1.597 1.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Norway 3Y 1.135 1.121 1.107 1.135 0.02 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.415 - 17.415 17.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 2Y 16.627 - 15.928 16.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 3M 11.563 - 11.563 11.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 4Y 14.526 - 14.526 14.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.434 - 13.434 13.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 7Y 14.489 - 14.455 14.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 10Y 14.67 - 14.67 14.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.417 - 14.417 14.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.397 - -0.397 -0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Netherlands 2Y -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 3M -0.515 - -0.515 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Netherlands 3Y -0.47 - -0.47 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Netherlands 4Y -0.427 - -0.426 -0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 5Y -0.252 - -0.248 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Netherlands 6M -0.53 - -0.515 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Netherlands 6Y -0.117 - -0.117 -0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 7Y -0.012 - -0.005 -0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Netherlands 8Y 0.11 - 0.104 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Netherlands 9Y 0.099 - 0.094 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Netherlands 10Y 0.204 - 0.204 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 15Y 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 20Y 0.593 - 0.583 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Netherlands 25Y 0.673 - 0.673 0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 30Y 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.548 - 6.548 6.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 2Y 6.725 - 6.725 6.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 3M 6.37 - 6.37 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
India 3Y 6.785 - 6.785 6.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 4Y 6.962 - 6.942 7.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 5Y 7.128 - 7.128 7.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 6M 6.4 - 6.4 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
India 6Y 7.321 - 7.321 7.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 7Y 7.41 - 7.409 7.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 8Y 7.597 - 7.58 7.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 9Y 7.596 - 7.596 7.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 10Y 7.577 - 7.547 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 11Y 7.642 - 7.642 7.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 12Y 7.694 - 7.694 7.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 13Y 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 14Y 7.752 - 7.709 7.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 15Y 7.728 - 7.728 7.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 19Y 7.768 - 7.716 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
India 24Y 7.751 - 7.751 7.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 30Y 7.715 - 7.715 7.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.794 - 0.794 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Hong Kong 1W 0.69 - 0.548 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Hong Kong 1Y 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 2Y 1.492 - 1.492 1.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 3M 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Hong Kong 3Y 1.543 - 1.543 1.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 5Y 1.612 - 1.612 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 6M 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۴
Hong Kong 7Y 1.68 - 1.68 1.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 9M 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 10Y 1.79 - 1.79 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 15Y 1.804 - 1.804 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 2Y 3.116 - 3.11 3.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 3Y 3.231 - 3.225 3.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 5Y 3.678 - 3.652 3.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 7Y 4.036 - 4.036 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 10Y 4.696 - 4.696 4.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Greece 3Y 3.218 - 3.2 3.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Greece 6M 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 10Y 3.819 - 3.814 3.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Greece 15Y 4.43 - 4.413 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Greece 20Y 4.707 - 4.707 4.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 25Y 4.821 - 4.801 4.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر