شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 20.81 - 20.81 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Argentina 4Y 26.52 - 26.52 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Argentina 6Y 19.987 - 19.987 19.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Argentina 9Y 18.085 - 18.085 18.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.68 - 7.68 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 3M 6.9 - 5.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
South Africa 3Y 8.005 - 8 8.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 5Y 8.48 - 8.455 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.045 - 9.02 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.805 - 9.775 9.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 25Y 9.905 - 9.88 9.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 30Y 9.89 - 9.865 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.653 - -0.638 -0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 2Y -0.627 - -0.627 -0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 3M -0.634 - -0.572 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 3Y -0.54 - -0.54 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 4Y -0.454 - -0.437 -0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 5Y -0.321 - -0.321 -0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Germany 6M -0.64 - -0.635 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 6Y -0.178 - -0.178 -0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 7Y -0.06 - -0.06 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 8Y 0.072 - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 9M -0.637 - -0.637 -0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 9Y 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 10Y 0.312 - 0.312 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Germany 15Y 0.587 - 0.587 0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Germany 20Y 0.681 - 0.681 0.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Germany 25Y 0.821 - 0.821 0.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Germany 30Y 0.973 - 0.956 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.39 - -0.39 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Austria 2Y -0.561 - -0.497 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 3Y -0.464 - -0.413 -0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 4Y -0.359 - -0.327 -0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 5Y -0.128 - -0.128 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Austria 6Y 0.015 - 0.015 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Austria 7Y 0.214 - 0.205 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Austria 8Y 0.18 - 0.18 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 9Y 0.453 - 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Austria 10Y 0.568 - 0.568 0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Austria 15Y 0.951 - 0.951 0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Austria 20Y 1.017 - 1.017 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 25Y 1.195 - 1.195 1.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 30Y 1.323 - 1.323 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 50Y 1.43 - 1.43 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Jordan 2Y 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Jordan 3M 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Jordan 3Y 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Jordan 5Y 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۸
Jordan 6M 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Jordan 7Y 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۸
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۸
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.486 - -0.455 -0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Spain 1Y -0.41 - -0.369 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Spain 2Y -0.299 - -0.263 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 3M -0.45 - -0.415 -0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 3Y -0.051 - -0.034 -0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 4Y 0.092 - 0.083 0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 5Y 0.429 - 0.417 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 6M -0.425 - -0.424 -0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Spain 6Y 0.721 - 0.617 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Spain 7Y 0.791 - 0.791 0.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 8Y 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Spain 9M -0.417 - -0.389 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Spain 9Y 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Spain 10Y 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Spain 15Y 1.934 - 1.934 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 20Y 2.039 - 2.039 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 25Y 2.276 - 2.276 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 30Y 2.574 - 2.574 2.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Australia 2Y 2.018 - 2.001 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Australia 3Y 2.035 - 2.021 2.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Australia 4Y 2.113 - 2.099 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Australia 5Y 2.194 - 2.19 2.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Australia 6Y 2.306 - 2.303 2.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Australia 7Y 2.393 - 2.385 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Australia 8Y 2.46 - 2.46 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Australia 9Y 2.558 - 2.558 2.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Australia 10Y 2.556 - 2.556 2.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Australia 12Y 2.606 - 2.599 2.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
Australia 15Y 2.738 - 2.724 2.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Australia 20Y 2.884 - 2.87 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Australia 30Y 3.057 - 3.044 3.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.117 - -0.102 -0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.3 - 0.3 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 7Y 0.353 - 0.35 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 9Y 0.623 - 0.623 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Slovakia 10Y 0.8 - 0.79 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.443 - -0.309 -0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 5-Year 0.093 - 0.049 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 8-Year 0.562 - 0.558 0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Slovenia 2Y -0.183 - -0.176 -0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Slovenia 5Y 0.358 - 0.351 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 7Y 0.447 - 0.403 0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.905 - 0.855 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.25 - 18.25 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Ukraine 2Y 17.55 - 17.55 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Ukraine 3-Year 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.992 - 4.992 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Indonesia 1Y 6.706 - 6.706 6.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Indonesia 3M 5.139 - 5.139 5.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Indonesia 3Y 7.264 - 7.264 7.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۳۲
Indonesia 5Y 7.848 - 7.79 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 6M 5.732 - 5.732 5.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳
Indonesia 10Y 7.99 - 7.99 8.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 15Y 8.372 - 8.364 8.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 20Y 8.417 - 8.41 8.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 25Y 8.443 - 8.438 8.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 30Y 8.485 - 8.485 8.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 1M Yield 0.669 - 0.669 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
UK 1Y Yield 0.729 - 0.729 0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 2Y Yield 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 3M Yield 0.698 - 0.698 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
UK 3Y Yield 0.758 - 0.758 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 4Y Yield 0.884 - 0.884 0.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 5Y Yield 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 6M Yield 0.72 - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
UK 6Y Yield 1.053 - 1.018 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
UK 7Y Yield 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 8Y Yield 1.192 - 1.192 1.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 9Y Yield 1.283 - 1.248 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
UK 10Y Yield 1.235 - 1.2 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
UK 15Y Yield 1.526 - 1.526 1.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 20Y Yield 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 25Y Yield 1.72 - 1.717 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
UK 30Y Yield 1.721 - 1.721 1.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
UK 40Y Yield 1.615 - 1.583 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
UK 50Y Yield 1.581 - 1.579 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Uganda 2Y 13.452 - 13.452 13.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Uganda 3M 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Uganda 3Y 16.112 - 15.893 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Uganda 4Y 16.2 - 16.15 16.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Uganda 5Y 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Uganda 6M 12.038 - 12.038 12.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Uganda 10Y 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Uganda 15Y 17.7 - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۳۳
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.934 - 1.931 1.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
US 1Y Yield 2.436 - 2.431 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۳۳
US 2Y Yield 2.612 - 2.612 2.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
US 3M Yield 2.043 - 2.04 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
US 3Y Yield 2.684 - 2.684 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
US 5Y Yield 2.743 - 2.743 2.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
US 6M Yield 2.229 - 2.229 2.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۳
US 7Y Yield 2.813 - 2.81 2.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
US 10Y Yield 2.864 - 2.862 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
US 30Y Yield 3.018 - 3.018 3.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.32 - -0.32 -0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 1Y 0.781 - 0.739 0.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 2Y 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 3M -0.189 - -0.189 -0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 3Y 1.832 - 1.832 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 4Y 2.109 - 2.109 2.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Italy 5Y 2.476 - 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 6M 0.24 - 0.21 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 6Y 2.709 - 2.709 2.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Italy 7Y 2.899 - 2.899 2.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 8Y 2.932 - 2.932 2.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Italy 9M 0.573 - 0.518 0.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Italy 9Y 3.104 - 3.104 3.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 10Y 3.137 - 3.137 3.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 15Y 3.416 - 3.397 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Italy 20Y 3.661 - 3.661 3.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 30Y 3.727 - 3.727 3.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 50Y 3.579 - 3.579 3.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.407 - -0.388 -0.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 2Y -0.508 - -0.508 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 3M -0.524 - -0.519 -0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Ireland 3Y -0.47 - -0.45 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 4Y -0.205 - -0.182 -0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 5Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Ireland 6M -0.256 - -0.256 -0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 6Y 0.121 - 0.119 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 7Y 0.331 - 0.331 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 8Y 0.544 - 0.525 0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Ireland 10Y 0.857 - 0.835 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Ireland 15Y 1.332 - 1.308 1.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 20Y 1.465 - 1.458 1.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 30Y 1.668 - 1.668 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.987 - 4.987 4.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Iceland 5Y 5.317 - 5.317 5.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Iceland 10Y 5.572 - 5.572 5.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.705 - 4.703 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Bahrain 2Y 6.359 - 6.359 6.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Bahrain 3M 3.773 - 3.773 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Bahrain 5Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Bahrain 6M 4.391 - 4.391 4.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain 9M 4.579 - 4.574 4.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.475 - 7.475 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Brazil 2Y 8.76 - 8.76 8.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Brazil 3M 6.443 - 6.443 6.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Brazil 3Y 9.73 - 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Brazil 5Y 10.74 - 10.74 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Brazil 6M 6.69 - 6.615 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Brazil 8Y 11.46 - 11.405 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Brazil 9M 7.115 - 7.05 7.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Brazil 10Y 11.77 - 11.75 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.545 - -0.538 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Belgium 1Y -0.532 - -0.529 -0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Belgium 2Y -0.521 - -0.521 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 3M -0.532 - -0.532 -0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 3Y -0.41 - -0.41 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 4Y -0.3 - -0.285 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 5Y -0.153 - -0.153 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 6M -0.559 - -0.559 -0.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 6Y 0.064 - 0.062 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 7Y 0.242 - 0.239 0.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 8Y 0.387 - 0.387 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 9M -0.549 - -0.548 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 9Y 0.562 - 0.562 0.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 10Y 0.698 - 0.698 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 15Y 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Belgium 20Y 1.388 - 1.385 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.49 -0.53 -0.49 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 1Y -0.141 - -0.141 -0.141 0.02 -11.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bulgaria 3Y 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 5Y 0.181 - 0.181 0.181 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bulgaria 7Y 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 10Y 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 3.47 - 3.47 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 2Y 3.53 - 3.5 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 3M 0.98 - 0.93 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 5Y 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Bangladesh 6M 3.42 - 3.39 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 10Y 7.03 - 7.03 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 15Y 7.36 - 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Bangladesh 20Y 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 6M 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.95 - 3.95 3.95 0.05 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Botswana 13Y 5 5.05 5 5.05 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 8.05 - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۳۴
Pakistan 3M 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Pakistan 3Y 8.398 - 8.398 8.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Pakistan 5Y 9.491 - 9.491 9.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Pakistan 6M 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Pakistan 10Y 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Pakistan 20Y 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۳۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.413 - -0.298 -0.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Portugal 2Y -0.144 - -0.105 -0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 3M -0.372 - -0.372 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 3Y -0.014 - -0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 4Y 0.364 - 0.344 0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 5Y 0.682 - 0.682 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 6M -0.37 - -0.344 -0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Portugal 6Y 0.906 - 0.887 0.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 7Y 1.373 - 1.345 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 8Y 1.603 - 1.543 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 9Y 1.694 - 1.694 1.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Portugal 10Y 1.848 - 1.848 1.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Portugal 15Y 2.128 - 2.128 2.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 20Y 2.637 - 2.636 2.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 30Y 2.923 - 2.885 2.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.475 - 4.475 4.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۰۳
Peru 9Y 5.205 - 5.205 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۰۳
Peru 15Y 5.84 - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۰۳
Peru 20Y 6.174 - 6.174 6.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۰۳
Peru 30Y 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Thailand 2Y 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Thailand 3Y 2.06 - 2.05 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Thailand 5Y 2.225 - 2.225 2.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Thailand 7Y 2.61 - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Thailand 10Y 2.615 - 2.615 2.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Thailand 12Y 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Thailand 14Y 2.88 - 2.88 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۳۴
Thailand 15Y 2.98 - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Thailand 16Y 3.06 - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Thailand 20Y 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
Taiwan 5Y 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 10Y 0.83 - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 20Y 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
Taiwan 30Y 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 24.25 - 24.12 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Turkey 2Y 23.24 - 23.24 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Turkey 3Y 28.41 - 28.31 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Turkey 5Y 25.66 - 24.98 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
Turkey 10Y 21.07 - 20.83 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.7 - 3.7 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Mauritius 2M 3.4 - 3.4 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Mauritius 2Y 3.652 - 3.652 3.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 3Y 4.077 - 4.077 4.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 4M 3.57 - 3.57 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Mauritius 4Y 4.546 - 4.546 4.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 5Y 4.827 - 4.827 4.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 6M 3.69 - 3.6 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Mauritius 8M 3.7 - 3.62 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Mauritius 10Y 5.387 - 5.387 5.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 15Y 6.084 - 6.084 6.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۷:۳۴
Mauritius 20Y 6.659 - 6.659 6.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.213 - 0.982 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 2Y 1.293 - 1.179 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 3Y 1.567 - 1.477 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 4Y 1.46 - 1.42 1.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 5Y 1.696 - 1.604 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 6Y 1.598 - 1.574 1.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 1.972 - 1.957 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 8Y 2.116 - 2.085 2.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 9Y 2.044 - 2.015 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 10Y 2.183 - 2.183 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 15Y 2.487 - 2.458 2.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 20Y 2.636 - 2.636 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 50Y 3.202 - 3.202 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
China 2Y 3.065 - 3.065 3.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
China 3Y 3.25 - 3.237 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
China 5Y 3.383 - 3.371 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
China 7Y 3.593 - 3.592 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
China 10Y 3.656 - 3.618 3.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
China 15Y 3.979 - 3.979 3.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
China 20Y 3.96 - 3.924 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
China 30Y 4.105 - 4.105 4.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.534 - -0.534 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Denmark 3M -0.607 - -0.607 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 3Y -0.421 - -0.421 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Denmark 5Y -0.179 - -0.177 -0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Denmark 6M -0.5 - -0.5 -0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y 0.046 - 0.046 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Denmark 10Y 0.285 - 0.272 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.14 - 7.14 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1Y 7.31 - 7.25 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 2M 7.17 - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 2W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 2Y 8 - 7.83 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Russia 3M 7.22 - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 3Y 8.37 - 8.17 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 5Y 8.53 - 8.37 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Russia 6M 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 7Y 8.59 - 8.42 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 10Y 8.69 - 8.54 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 15Y 8.73 - 8.53 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia 20-Year 8.58 - 8.43 8.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Russia Overnight 7.08 - 7.08 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.41 - 3.388 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Romania 2Y 4.08 - 3.78 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Romania 3Y 4.088 - 4.088 4.088 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Romania 4Y 4.43 - 4.4 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Romania 5Y 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Romania 6M 3.26 - 3.17 3.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Romania 7Y 4.69 - 4.6 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Romania 10Y 4.891 - 4.891 4.891 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
New Zealand 1Y 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
New Zealand 2M 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
New Zealand 2Y 1.715 - 1.715 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
New Zealand 4M 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۳
New Zealand 5M 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۲۴
New Zealand 5Y 1.985 - 1.975 1.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 6M 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 7Y 2.26 - 2.255 2.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 10Y 2.603 - 2.598 2.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 15Y 2.773 - 2.765 2.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 20Y 2.923 - 2.918 2.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.095 - -0.095 -0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Japan 1Y -0.128 - -0.12 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 2Y -0.13 - -0.118 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 3M -0.13 - -0.13 -0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Japan 3Y -0.103 - -0.095 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 4Y -0.089 - -0.084 -0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 5Y -0.084 - -0.074 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 6M -0.145 - -0.14 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 6Y -0.04 - -0.033 -0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 7Y -0.01 - -0.001 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 8Y 0.022 - 0.019 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 9M -0.115 - -0.115 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 9Y 0.064 - 0.06 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 10Y 0.096 - 0.094 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 15Y 0.345 - 0.343 0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 20Y 0.62 - 0.616 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 30Y 0.85 - 0.845 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 40Y 0.994 - 0.985 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Sri Lanka 2Y 9.35 - 9.32 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3M 8.2 - 8.1 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3Y 9.55 - 9.476 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 4Y 9.9 - 9.8 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 5Y 10 - 10 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6M 8.7 - 8.6 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6Y 10.05 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Sri Lanka 7Y 10.25 - 10.15 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.2 - 10.15 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Sri Lanka 9Y 10.3 - 10.25 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 10Y 10.35 - 10.25 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 15Y 10.5 - 10.4 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.579 - 1.579 1.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Singapore 1Y 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 2Y 1.879 - 1.873 1.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 3M 1.678 - 1.678 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 5Y 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 6M 1.78 - 1.77 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Singapore 10Y 2.425 - 2.425 2.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 2.724 - 2.723 2.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore 20Y 2.748 - 2.736 2.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore 30Y 2.815 - 2.806 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.693 - -0.693 -0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Sweden 2M -0.673 - -0.673 -0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Sweden 2Y -0.55 - -0.55 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Sweden 3M -0.678 - -0.678 -0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Sweden 5Y -0.084 - -0.074 -0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 6M -0.679 - -0.679 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 7Y 0.107 - 0.099 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 10Y 0.48 - 0.476 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Sweden 15Y 0.856 - 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Sweden 20-Year 1.155 - 1.151 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.88 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۲
Switzerland 1W -0.92 - -0.75 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 1Y -0.72 - -0.72 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Switzerland 2M -0.9 - -0.85 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۲
Switzerland 2Y -0.787 - -0.746 -0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 3M -0.9 - -0.83 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۲
Switzerland 3Y -0.707 - -0.665 -0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 4Y -0.57 - -0.526 -0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 5Y -0.481 - -0.454 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 6M -0.87 - -0.77 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۲
Switzerland 6Y -0.392 - -0.366 -0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 7Y -0.306 - -0.29 -0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 8Y -0.245 - -0.228 -0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 9Y -0.229 - -0.181 -0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 10Y -0.129 - -0.1 -0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 15Y 0.219 - 0.214 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Switzerland 20Y 0.367 - 0.361 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 30Y 0.51 - 0.483 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 50Y 0.593 - 0.58 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland Overnight -0.95 - -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Chile 2Y 3.43 - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Chile 3Y 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Chile 4Y 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Chile 5Y 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Chile 8Y 4.47 - 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Chile 10Y 4.81 - 4.81 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3 - 3 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Serbia 2Y 3.3 - 3.3 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.65 - 3.65 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Serbia 5Y 3.75 - 3.75 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.92 - 3.92 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Serbia 7Y 4.53 - 4.25 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.536 - -0.529 -0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
France 1Y -0.55 - -0.548 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
France 2Y -0.553 - -0.553 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 3M -0.47 - -0.47 -0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
France 3Y -0.435 - -0.435 -0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 4Y -0.299 - -0.299 -0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 5Y 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 6M -0.588 - -0.588 -0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
France 6Y 0.077 - 0.074 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 7Y 0.233 - 0.23 0.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 8Y 0.395 - 0.395 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 9M -0.555 - -0.55 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
France 9Y 0.485 - 0.484 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 10Y 0.663 - 0.657 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
France 15Y 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 20Y 1.187 - 1.187 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
France 25Y 1.449 - 1.44 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
France 30Y 1.577 - 1.577 1.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
France 50Y 1.743 - 1.735 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.575 - -0.57 -0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 3Y -0.501 - -0.495 -0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۳۳
Finland 4Y -0.301 - -0.29 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۳۳
Finland 5Y -0.126 - -0.106 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 6Y -0.047 - -0.046 -0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Finland 8Y 0.269 - 0.257 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 10Y 0.504 - 0.492 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 15Y 0.9 - 0.889 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 30Y 1.155 - 1.139 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.61 - 3.61 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 1Y 4.838 - 4.838 4.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 2Y 5.205 - 5.205 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 3M 3.157 - 3.157 3.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 3Y 5.064 - 5.064 5.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 4Y 5.877 - 5.877 5.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 5Y 5.922 - 5.922 5.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 6M 4.089 - 4.089 4.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 7Y 6.146 - 6.146 6.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 10Y 6.77 - 6.77 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 20Y 7.343 - 7.343 7.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 25Y 7.482 - 7.482 7.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.751 - 3.751 3.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Qatar 10-Year 4.224 - 4.224 4.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Qatar 15-Year 4.448 - 4.448 4.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Qatar 30-Year 4.968 - 4.968 4.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.325 - 1.315 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Canada 1Y 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Canada 2M 1.38 - 1.38 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Canada 2Y 2.111 - 2.111 2.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Canada 3M 1.48 - 1.47 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Canada 3Y 2.152 - 2.148 2.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Canada 4Y 2.164 - 2.161 2.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Canada 5Y 2.194 - 2.194 2.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Canada 6M 1.665 - 1.665 1.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Canada 7Y 2.244 - 2.241 2.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Canada 10Y 2.268 - 2.267 2.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Canada 20Y 2.296 - 2.296 2.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Canada 30Y 2.277 - 2.277 2.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳
South Korea 2Y 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳
South Korea 3Y 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 4Y 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳
South Korea 5Y 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 10Y 2.427 - 2.427 2.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 20Y 2.395 - 2.395 2.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 30Y 2.377 - 2.377 2.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 50Y 2.307 - 2.307 2.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Croatia 3Y 0.632 - 0.408 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Croatia 5Y 1.118 - 1.007 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Croatia 10Y 2.283 - 2.17 2.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.689 - 4.689 4.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Colombia 4Y 5.758 - 5.758 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Colombia 5Y 6.24 - 6.24 6.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Colombia 10Y 6.853 - 6.85 6.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Colombia 15Y 7.231 - 7.229 7.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.984 - 9.984 9.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Kenya 2Y 11.7 - 10.9 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 3M 7.664 - 7.664 7.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Kenya 3Y 11.587 - 11.3 11.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Kenya 4Y 12.35 - 11.6 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 5Y 12.6 - 11.8 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Kenya 6M 9.005 - 9.005 9.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Kenya 6Y 12.75 - 11.85 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 7Y 12.8 - 12.19 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 8Y 12.9 - 12.17 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 9Y 13.05 - 12.45 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 10Y 13.15 - 12.75 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.5 - 12.9 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Kenya 20Y 13.4 - 13.05 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Kenya 25Y 13.7 - 13.4 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Kenya Overnight 6.091 - 6.091 6.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.54 - 1.54 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 1Y 1.366 - 1.348 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 2M 1.45 - 1.4 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Poland 2Y 1.612 - 1.61 1.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 3Y 1.872 - 1.872 1.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 4Y 2.226 - 2.226 2.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 5Y 2.493 - 2.489 2.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.144 - 3.144 3.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 12Y 3.061 - 3.061 3.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 15Y 3.134 - 3.134 3.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 6-Year 3.055 - 3.055 3.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Poland Overnight 1.2 - 1.2 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۴
Lithuania 10Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.168 - -0.168 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Year 0.132 - 0.132 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5-Year 0.586 - 0.586 0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 1-Month -0.192 - -0.18 -0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 10-Year 1.424 - 1.424 1.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20-Year 2.06 - 2.042 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Malta 25-Year 2.092 - 2.092 2.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Month -0.178 - -0.166 -0.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 6-Month -0.177 - -0.167 -0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3Y 3.529 - 3.529 3.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 5Y 3.741 - 3.741 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 7Y 3.941 - 3.941 3.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 10Y 4.059 - 4.059 4.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 15Y 4.486 - 4.486 4.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 20Y 4.697 - 4.697 4.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 30Y 4.905 - 4.905 4.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3M 0.17 - 0.17 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Hungary 3Y 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 6M 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Hungary 10Y 3.56 - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 15Y 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.512 - 2.512 2.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 3M 2.319 - 2.319 2.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 5Y 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 6M 2.325 - 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 10Y 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 15Y 3.688 - 3.688 3.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.715 - 18.715 18.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۰۳
Egypt 2Y 18.708 - 18.708 18.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 3M 18.851 - 18.659 18.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Egypt 3Y 18.427 - 18.427 18.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 5Y 18.038 - 18.038 18.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 6M 19.166 - 19.166 19.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Egypt 7Y 17.828 - 17.828 17.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 9M 19.04 - 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Egypt 10Y 17.58 - 17.58 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt Overnight 17.05 - 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.75 - 7.75 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
Mexico 1Y 8.23 - 8.22 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
Mexico 3M 7.92 - 7.92 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Mexico 3Y 7.92 - 7.85 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 5Y 7.89 - 7.837 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 6M 8.11 - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Mexico 7Y 7.88 - 7.84 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 9M 8.18 - 8.18 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
Mexico 10Y 7.93 - 7.88 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 20Y 8.04 - 8 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 30Y 8.05 - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico 15-Year 8 - 7.936 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.33 - 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Namibia 3M 7.87 - 7.65 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Namibia 3Y 8.77 - 8.77 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Namibia 6M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Namibia 7Y 10.77 - 10.75 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Namibia 9M 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Namibia 10Y 10.93 - 10.91 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Namibia 15Y 11.4 - 10.94 11.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Namibia 20Y 11.75 - 11.685 11.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.777 - 0.777 0.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.596 - 0.596 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Norway 5Y 1.331 - 1.33 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 6M 0.702 - 0.702 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Norway 9M 0.762 - 0.761 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 10Y 1.715 - 1.715 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 3Y 1.109 1.108 1.108 1.145 0.04 3.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 13.614 - 13.614 13.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 2Y 14.034 - 13.866 14.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 3M 13.006 - 13.006 13.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 4Y 14.361 - 14.361 14.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.413 - 13.413 13.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 7Y 14.634 - 14.634 14.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 10Y 14.919 - 14.793 14.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.167 - 14.167 14.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.56 - -0.56 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 2Y -0.638 - -0.638 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 3M -0.595 - -0.595 -0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 3Y -0.526 - -0.521 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 4Y -0.419 - -0.419 -0.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 5Y -0.349 - -0.335 -0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 6M -0.61 - -0.61 -0.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 6Y -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 7Y 0.064 - 0.056 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 8Y 0.187 - 0.187 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 9Y 0.322 - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 10Y 0.429 - 0.429 0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Netherlands 15Y 0.672 - 0.672 0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 20Y 0.749 - 0.749 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 25Y 0.864 - 0.864 0.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 30Y 0.97 - 0.97 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.299 - 7.299 7.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 2Y 7.64 - 7.64 7.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 3M 6.8 - 6.8 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
India 3Y 7.713 - 7.713 7.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 4Y 7.892 - 7.856 7.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 5Y 7.922 - 7.914 7.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 6M 7.02 - 7 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
India 6Y 7.938 - 7.938 7.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 7Y 8.076 - 8.06 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 8Y 8.147 - 8.096 8.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 9Y 8.034 - 8.034 8.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 10Y 7.861 - 7.844 7.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 11Y 8.145 - 8.087 8.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 12Y 8.174 - 8.174 8.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 13Y 8.046 - 8.021 8.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
India 14Y 8.146 - 8.146 8.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 15Y 8.171 - 8.171 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 19Y 8.144 - 8.144 8.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 24Y 8.188 - 8.188 8.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 30Y 8.193 - 8.142 8.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.94 - 0.89 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 1W 0.84 - 0.72 1.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 1Y 1.67 - 1.64 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hong Kong 2Y 1.933 - 1.837 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 3M 1.31 - 1.29 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hong Kong 3Y 1.993 - 1.989 1.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Hong Kong 5Y 2.086 - 2.086 2.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 6M 1.5 - 1.48 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Hong Kong 7Y 2.141 - 2.141 2.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 9M 1.6 - 1.59 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hong Kong 10Y 2.197 - 2.197 2.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 15Y 2.249 - 2.249 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 70.341 - 70.243 71.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 15Y 11.432 - 11.405 11.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Venezuela 20Y 8.534 - 8.534 8.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.251 - 4.251 4.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Vietnam 2Y 4.369 - 4.369 4.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Vietnam 3Y 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Vietnam 5Y 4.664 - 4.664 4.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Vietnam 7Y 4.736 - 4.736 4.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Vietnam 10Y 5.078 - 5.003 5.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Greece 3Y 3.263 - 3.263 3.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Greece 6M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Greece 10Y 4.339 - 4.312 4.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 15Y 4.895 - 4.883 4.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 20Y 5.196 - 5.168 5.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
Greece 25Y 5.27 - 5.252 5.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر