شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27 - 27 27 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 4Y 29.965 - 29.965 29.965 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 6Y 21.726 - 21.726 21.726 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 9Y 20.553 - 20.553 20.553 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.255 6.28 6.25 6.28 0.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 3M 7.06 - 7.06 7.06 0.82 13.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 3Y 7.305 7.325 7.305 7.335 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 5Y 8.44 8.46 8.44 8.46 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.2 9.22 9.2 9.22 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.11 10.135 10.11 10.135 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 25Y 10.21 10.24 10.21 10.24 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
South Africa 30Y 10.19 10.22 10.19 10.22 0.06 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.628 -0.64 -0.622 -0.64 0.01 -1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 2Y -0.572 -0.569 -0.569 -0.572 0.00 -0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 3M -0.731 -0.737 -0.731 -0.737 0.01 -0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 3Y -0.499 -0.498 -0.498 -0.505 0.00 -0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 4Y -0.404 -0.408 -0.404 -0.408 0.01 -1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 5Y -0.245 -0.255 -0.245 -0.264 0.01 -2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 6M -0.69 -0.692 -0.69 -0.704 0.01 -1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 6Y -0.129 -0.143 -0.124 -0.143 0.00 -3.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 7Y -0.023 -0.03 -0.023 -0.03 0.01 -23.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 8Y 0.031 - 0.031 0.031 0.01 19.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Germany 9M -0.672 -0.665 -0.644 -0.672 0.01 -0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 9Y 0.137 0.136 0.136 0.137 0.02 13.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 10Y 0.261 0.26 0.258 0.261 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 15Y 0.519 0.516 0.506 0.519 0.01 1.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 20Y 0.609 0.617 0.596 0.617 0.01 1.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 25Y 0.726 0.728 0.714 0.728 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Germany 30Y 0.851 0.852 0.841 0.852 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.52 -0.525 -0.52 -0.538 0.01 -2.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 2Y -0.522 -0.541 -0.522 -0.561 0.03 -5.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 3Y -0.449 -0.438 -0.438 -0.467 0.02 -3.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 4Y -0.241 -0.252 -0.232 -0.252 0.01 -2.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 5Y -0.116 -0.119 -0.116 -0.125 0.01 -12.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 6Y 0.042 0.039 0.025 0.042 0.02 55.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 7Y 0.205 0.195 0.184 0.205 0.02 9.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 8Y 0.355 0.353 0.349 0.355 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 9Y 0.436 0.437 0.436 0.438 0.03 6.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 10Y 0.535 0.532 0.532 0.535 0.01 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Austria 15Y 0.98 0.973 0.945 0.98 0.03 3.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 20Y 1.025 1.035 1.013 1.035 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 25Y 1.195 1.197 1.186 1.197 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 30Y 1.319 1.312 1.308 1.319 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Austria 50Y 1.421 1.417 1.409 1.421 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.9 - 4.469 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 2Y 5.01 - 4.858 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 3M 4.4 - 4.122 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 3Y 5.4 - 4.969 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 5Y 6.25 - 5.96 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 6M 4.65 - 4.259 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 7Y 7 - 6.55 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.75 - 7.02 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.505 - -0.505 -0.505 0.01 -0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 1Y -0.322 -0.317 -0.317 -0.322 0.01 -2.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 2Y -0.164 -0.172 -0.028 -0.172 0.01 -5.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 3M -0.493 - -0.493 -0.493 0.05 -9.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 3Y 0.025 0.034 0.025 0.039 0.04 156.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 4Y 0.188 0.189 0.179 0.189 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 5Y 0.414 0.41 0.405 0.414 0.01 2.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 6M -0.389 - -0.389 -0.389 0.01 -2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 6Y 0.705 0.702 0.687 0.725 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 7Y 0.943 0.935 0.922 0.943 0.02 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 8Y 1.144 1.143 1.143 1.144 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 9M -0.37 - -0.37 -0.37 0.01 -2.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 9Y 1.328 1.323 1.316 1.328 0.02 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 10Y 1.469 1.461 1.445 1.469 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 15Y 1.988 1.987 1.972 1.988 0.02 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 20Y 2.128 2.123 2.112 2.128 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 25Y 2.494 2.489 2.48 2.494 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Spain 30Y 2.658 2.651 2.635 2.658 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.898 1.893 1.865 1.898 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 2Y 1.961 1.96 1.932 1.961 0.03 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 3Y 1.96 1.953 1.929 1.96 0.03 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 4Y 2.024 2.015 1.995 2.024 0.03 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 5Y 2.075 2.072 2.052 2.075 0.02 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 6Y 2.187 2.186 2.169 2.194 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 7Y 2.259 2.258 2.233 2.259 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 8Y 2.334 2.333 2.31 2.334 0.02 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 9Y 2.434 2.427 2.417 2.462 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 10Y 2.462 2.456 2.445 2.489 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 12Y 2.503 2.502 2.49 2.507 0.02 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Australia 15Y 2.628 2.619 2.611 2.655 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 20Y 2.81 2.801 2.792 2.833 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Australia 30Y 3.001 3 2.978 3.007 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.591 -0.701 -0.591 -0.701 0.04 -6.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.29 - 0.29 0.29 0.02 7.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.913 0.904 0.902 0.913 0.02 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 10Y 1.01 - 1.01 1.01 0.02 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.295 -0.47 -0.295 -0.47 0.16 -35.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 5-Year 0.201 0.211 0.201 0.211 0.04 24.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 8-Year 0.697 0.691 0.689 0.697 0.03 4.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.331 -0.346 -0.331 -0.347 0.01 -1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovenia 2Y -0.165 -0.161 -0.161 -0.2 0.01 -5.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovenia 5Y 0.437 - 0.437 0.437 0.02 5.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovenia 7Y 0.582 0.596 0.581 0.596 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.1 - 1.1 1.1 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Ukraine 2Y 19.27 - 19.27 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۲
Ukraine 3-Year 18.96 - 18.96 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.6 - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۳۴
Indonesia 1Y 6.296 5.968 5.968 6.296 0.31 5.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Indonesia 3M 5.962 - 5.962 5.962 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Indonesia 3Y 7.624 7.631 7.624 7.631 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Indonesia 5Y 8.169 8.16 8.079 8.169 0.13 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Indonesia 6M 6.189 - 6.189 6.189 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Indonesia 10Y 8.278 8.109 8.109 8.278 0.17 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Indonesia 15Y 8.42 8.397 8.397 8.42 0.18 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Indonesia 20Y 8.526 8.511 8.388 8.526 0.15 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Indonesia 25Y 8.682 8.674 8.674 8.682 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Indonesia 30Y 8.807 8.782 8.782 8.807 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.319 1.28 1.28 1.319 0.02 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 1M Yield 0.703 - 0.703 0.703 0.01 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
UK 1Y Yield 0.759 0.709 0.696 0.759 0.05 6.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 2Y Yield 0.728 0.698 0.682 0.728 0.03 4.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 3M Yield 0.772 - 0.772 0.772 0.02 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
UK 3Y Yield 0.73 0.686 0.686 0.73 0.03 4.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 4Y Yield 0.768 0.73 0.73 0.768 0.03 3.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 5Y Yield 0.851 0.819 0.819 0.851 0.02 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 6M Yield 0.767 - 0.767 0.767 0.03 4.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
UK 6Y Yield 0.903 0.86 0.86 0.903 0.02 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 7Y Yield 0.947 0.905 0.905 0.947 0.02 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 8Y Yield 1.016 0.992 0.992 1.016 0.02 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 9Y Yield 1.126 - 1.126 1.126 0.02 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 10Y Yield 1.229 - 1.229 1.229 0.02 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 15Y Yield 1.399 1.357 1.357 1.399 0.02 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 20Y Yield 1.649 1.623 1.623 1.649 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 25Y Yield 1.696 1.654 1.654 1.696 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 30Y Yield 1.73 1.703 1.703 1.73 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 40Y Yield 1.622 1.595 1.595 1.622 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UK 50Y Yield 1.602 1.562 1.562 1.602 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.3 11.9 11.3 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Uganda 2Y 15.05 - 15.05 15.05 0.10 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 3M 10.3 10.5 10.3 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Uganda 3Y 16.25 16.4 16.25 16.4 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 4Y 16 16.2 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 16.4 - 16.4 16.4 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 6M 11 11.7 11 11.7 0.30 2.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Uganda 10Y 17.1 - 17.1 17.1 0.10 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 15Y 17.4 17.35 17.35 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.308 2.306 2.301 2.308 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
US 1Y Yield 2.678 - 2.678 2.678 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
US 2Y Yield 2.737 2.733 2.719 2.737 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
US 3M Yield 2.438 2.381 2.381 2.438 0.05 2.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
US 3Y Yield 2.746 2.74 2.724 2.746 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
US 5Y Yield 2.728 2.721 2.701 2.728 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
US 6M Yield 2.549 2.546 2.538 2.549 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
US 7Y Yield 2.788 2.783 2.763 2.788 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
US 10Y Yield 2.868 2.865 2.849 2.868 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
US 30Y Yield 3.132 3.129 3.121 3.132 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.37 - -0.37 -0.37 0.01 -2.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 1Y 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 2Y 0.711 0.717 0.711 0.767 0.02 3.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 3M -0.31 - -0.31 -0.31 0.05 -17.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 3Y 1.313 1.305 1.305 1.313 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 4Y 1.943 1.941 1.914 1.943 0.02 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 5Y 2.199 2.186 2.172 2.199 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 6M 0.12 - 0.12 0.12 0.02 17.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 6Y 2.507 2.503 2.503 2.526 0.03 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 7Y 2.725 2.734 2.725 2.734 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 8Y 2.708 2.703 2.703 2.708 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 9M 0.258 - 0.258 0.258 0.02 9.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 9Y 2.918 2.92 2.918 2.92 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 10Y 3.127 3.117 3.095 3.127 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 15Y 3.364 3.357 3.357 3.364 0.02 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 20Y 3.604 3.605 3.591 3.605 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 30Y 3.697 3.705 3.697 3.705 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Italy 50Y 3.57 3.58 3.549 3.58 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.52 -0.46 -0.41 -0.52 0.01 -1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 2Y -0.439 -0.443 -0.425 -0.457 0.01 -2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 3M -0.271 - -0.271 -0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.133 -0.137 -0.124 -0.151 0.01 -6.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 5Y -0.023 -0.032 -0.001 -0.032 0.01 -39.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 6M -0.325 - -0.323 -0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ireland 6Y 0.206 0.2 0.184 0.206 0.02 9.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 7Y 0.451 0.435 0.419 0.451 0.02 4.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 8Y 0.646 0.626 0.621 0.646 0.03 4.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 10Y 0.952 0.935 0.927 0.952 0.02 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 15Y 1.433 1.409 1.398 1.433 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 20Y 1.589 1.565 1.546 1.589 0.04 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Ireland 30Y 1.76 1.733 1.727 1.76 0.03 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.442 - 5.442 5.442 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Iceland 5Y 5.665 - 5.665 5.665 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Iceland 10Y 5.63 - 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.04 5.038 5.038 5.04 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 2Y 6.407 - 6.399 6.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Bahrain 3M 4.179 4.289 4.179 4.289 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 5Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Bahrain 6M 4.63 - 4.63 4.63 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Bahrain 9M 4.883 4.874 4.874 4.883 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.79 6.78 6.78 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 2Y 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Brazil 3M 6.483 6.405 6.405 6.483 0.07 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 3Y 8.72 8.68 8.68 8.72 0.03 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 5Y 9.19 9.15 9.15 9.19 0.05 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 6M 6.45 6.46 6.45 6.55 0.10 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 8Y 10.05 10.03 10.03 10.05 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 9M 6.63 6.605 6.605 6.63 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 10Y 10.22 10.19 10.19 10.24 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.922 -0.909 -0.909 -0.922 0.03 -3.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 1Y -0.577 -0.572 -0.572 -0.577 0.00 -0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 2Y -0.527 -0.523 -0.521 -0.528 0.00 -0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 3M -0.754 -0.717 -0.717 -0.754 0.03 -4.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 3Y -0.323 -0.326 -0.323 -0.344 0.01 -3.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 4Y -0.109 -0.112 -0.109 -0.127 0.02 -12.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 5Y 0.006 -0.009 -0.009 0.006 0.02 -133.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 6M -0.647 -0.641 -0.641 -0.647 0.00 -0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 6Y 0.215 0.2 0.2 0.215 0.02 9.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 7Y 0.483 0.466 0.457 0.483 0.02 3.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 8Y 0.637 0.62 0.613 0.637 0.03 4.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 9M -0.622 -0.62 -0.62 -0.622 0.01 -0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 9Y 0.686 0.664 0.652 0.686 0.05 7.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 10Y 0.772 0.747 0.746 0.772 0.03 3.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 15Y 1.191 1.166 1.166 1.191 0.04 3.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 20Y 1.487 1.47 1.452 1.487 0.03 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.53 -0.5 -0.5 -0.54 0.02 -3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Bulgaria 1Y -0.052 -0.048 -0.048 -0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Bulgaria 3Y 0.086 0.09 0.086 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Bulgaria 5Y 0.058 0.233 0.058 0.235 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Bulgaria 7Y 0.651 0.652 0.651 0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Bulgaria 10Y 0.9 0.901 0.9 0.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 2.73 - 2.7 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 2Y 4.44 - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 3M 0.6 - 0.57 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 5Y 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 6M 1.76 - 1.72 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 10Y 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 15Y 7.58 - 7.55 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Bangladesh 20Y 8.28 - 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.1 1.649 1.1 1.649 0.55 50.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Botswana 13Y 5 - 5 5.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pakistan 3M 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pakistan 3Y 11.499 - 11.499 11.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
Pakistan 5Y 12.102 - 12.102 12.102 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 6M 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pakistan 10Y 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
Pakistan 15Y 12.78 - 12.78 12.78 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 20Y 12.887 - 12.887 12.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.315 - -0.275 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Portugal 2Y -0.241 -0.216 -0.147 -0.255 0.01 -2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 3M -0.613 -0.682 -0.613 -0.682 0.01 -1.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 3Y -0.114 -0.094 -0.053 0.027 0.01 -6.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 4Y 0.213 0.217 0.2 0.227 0.03 16.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 5Y 0.555 0.573 0.555 0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Portugal 6M -0.463 -0.451 -0.451 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 6Y 0.719 0.72 0.717 0.728 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 7Y 1.242 1.238 1.22 1.242 0.03 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 8Y 1.441 1.437 1.437 1.45 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 9Y 1.614 1.62 1.604 1.62 0.02 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 10Y 1.802 1.801 1.801 1.802 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 15Y 2.354 2.357 2.327 2.357 0.03 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 20Y 2.66 2.662 2.652 2.693 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Portugal 30Y 2.98 2.975 2.971 2.98 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.617 - 4.617 4.617 0.03 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.122 - 6.122 6.122 0.12 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Peru 20Y 6.399 - 6.399 6.399 0.08 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Peru 30Y 6.42 - 6.42 6.42 0.07 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Thailand 2Y 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Thailand 3Y 2.01 2 2 2.01 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Thailand 5Y 2.155 - 2.155 2.155 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Thailand 7Y 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۲
Thailand 10Y 2.57 2.55 2.55 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Thailand 12Y 2.76 2.75 2.75 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Thailand 14Y 2.75 - 2.75 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Thailand 15Y 2.94 2.91 2.91 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Thailand 16Y 3.03 - 3.03 3.03 0.02 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Thailand 20Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.61 - 0.61 0.61 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 5Y 0.74 - 0.74 0.74 0.02 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 10Y 0.9 - 0.9 0.9 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 20Y 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 30Y 1.42 - 1.42 1.42 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 21.45 - 21.22 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Turkey 2Y 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Turkey 3Y 17.94 - 17.94 17.94 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Turkey 5Y 17.41 - 17.41 17.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Turkey 10Y 16.7 - 16.7 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.68 3.65 3.65 3.68 0.03 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Mauritius 2M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Mauritius 2Y 3.648 - 3.648 3.648 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 3.967 - 3.967 3.967 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 4M 3.4 - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Mauritius 4Y 4.407 - 4.407 4.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Mauritius 5Y 4.658 - 4.658 4.658 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 6M 3.54 3.55 3.54 3.55 0.09 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Mauritius 8M 3.58 3.59 3.58 3.59 0.09 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mauritius 10Y 5.419 - 5.419 5.419 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 15Y 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Mauritius 20Y 6.231 - 6.231 6.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.474 1.691 1.474 1.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Czech Republic 2Y 1.611 1.6 1.6 1.662 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 3Y 1.719 1.577 1.577 1.719 0.14 8.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 4Y 1.696 1.67 1.67 1.696 0.02 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 5Y 1.776 1.767 1.767 1.81 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 6Y 1.574 1.586 1.57 1.586 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 7Y 1.917 1.925 1.917 1.93 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 8Y 1.956 1.962 1.956 2.009 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 9Y 1.944 1.947 1.944 1.974 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 10Y 2.018 - 2.018 2.018 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 15Y 2.329 2.337 2.329 2.337 0.02 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 20Y 2.48 2.498 2.48 2.506 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 50Y 3.05 - 3.05 3.05 0.04 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.646 2.639 2.639 2.646 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 2Y 2.79 - 2.79 2.79 0.02 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
China 3Y 2.855 2.87 2.855 2.888 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 5Y 3.002 3.012 3.002 3.04 0.04 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 7Y 3.253 3.267 3.253 3.27 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 10Y 3.299 3.3 3.299 3.331 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 15Y 3.544 3.556 3.544 3.564 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 20Y 3.591 3.604 3.591 3.604 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
China 30Y 3.799 3.798 3.798 3.819 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.519 -0.543 -0.519 -0.543 0.02 -4.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Denmark 3M -0.703 - -0.703 -0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Denmark 3Y -0.475 -0.473 -0.437 -0.475 0.00 -0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Denmark 5Y -0.215 -0.212 -0.196 -0.215 0.01 -4.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Denmark 6M -0.623 - -0.623 -0.623 0.01 -1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Denmark 8Y 0.028 0.011 -0.002 0.028 0.03 -566.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Denmark 10Y 0.242 0.248 0.242 0.248 0.02 6.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1W 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 7.8 7.76 7.76 7.85 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 2M 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Russia 2W 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Russia 2Y 7.98 7.99 7.98 7.99 0.07 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 3M 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 3Y 8.29 8.27 8.27 8.29 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 5Y 8.34 8.35 8.34 8.35 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 7Y 8.57 8.54 8.53 8.57 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 10Y 8.68 8.7 8.68 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia 15Y 8.79 8.77 8.77 8.79 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Russia 20-Year 8.81 - 8.81 8.81 0.07 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Russia Overnight 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.335 3.275 3.275 3.41 0.07 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 2Y 3.5 3.52 3.5 3.53 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 3Y 3.66 3.59 3.58 3.66 0.08 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Romania 4Y 4.01 4.07 4.01 4.08 0.06 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 5Y 4.23 4.36 4.23 4.36 0.06 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 6M 2.936 3.024 2.936 3.024 0.04 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 7Y 4.661 - 4.661 4.661 0.13 2.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Romania 10Y 4.84 4.927 4.84 4.927 0.06 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
New Zealand 1Y 1.775 1.77 1.77 1.78 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 2M 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
New Zealand 2Y 1.793 1.78 1.775 1.793 0.02 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 3M 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
New Zealand 4M 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
New Zealand 5M 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
New Zealand 5Y 1.945 1.94 1.94 1.953 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 6M 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
New Zealand 7Y 2.145 2.15 2.135 2.15 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 10Y 2.48 2.47 2.47 2.48 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 15Y 2.655 2.65 2.63 2.655 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 20Y 2.795 2.803 2.78 2.803 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.21 - -0.21 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 1Y -0.165 -0.166 -0.165 -0.17 0.01 -2.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Japan 2Y -0.14 -0.141 -0.139 -0.144 0.00 -0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 3M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Japan 3Y -0.141 -0.143 -0.141 -0.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 4Y -0.14 -0.143 -0.14 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Japan 5Y -0.126 -0.13 -0.126 -0.134 0.01 -3.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.12 -0.125 -0.12 -0.125 0.00 -0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Japan 7Y -0.106 -0.105 -0.105 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 8Y -0.059 -0.061 -0.059 -0.065 0.00 -3.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 9M -0.165 - -0.165 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 9Y -0.003 -0.005 -0.003 -0.01 0.00 -50.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 10Y 0.047 0.045 0.041 0.047 0.01 20.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 15Y 0.306 0.308 0.304 0.309 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 20Y 0.562 0.561 0.561 0.566 0.01 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Japan 30Y 0.796 0.795 0.794 0.799 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Japan 40Y 0.954 0.953 0.949 0.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 11 11.2 11 11.2 0.50 4.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 2Y 11.4 11.5 11.4 11.5 0.10 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 3M 10 9.85 10 9.85 0.20 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Sri Lanka 3Y 11.7 11.6 11.6 11.7 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Sri Lanka 4Y 11.8 - 11.8 11.8 0.10 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Sri Lanka 5Y 11.8 12 11.7 12 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 6M 10.1 10.5 10.1 10.5 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 6Y 11.85 12.05 11.85 12.05 0.10 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 7Y 11.95 12.1 11.9 12.1 0.15 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 8Y 11.95 12.3 11.95 12.3 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 9Y 12.05 12.4 12.05 12.4 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 10Y 12.2 12.5 12.15 12.5 0.15 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sri Lanka 15Y 12.3 12.7 12.3 12.7 0.10 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.997 - 1.997 1.997 0.03 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 1Y 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Singapore 2Y 2.017 2.035 1.999 2.035 0.05 2.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 3M 2.021 - 2.021 2.021 0.03 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 5Y 2.106 2.127 2.077 2.127 0.03 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 6M 2.051 - 2.051 2.051 0.02 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 10Y 2.268 2.275 2.23 2.275 0.04 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 15Y 2.513 2.51 2.463 2.513 0.04 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 20Y 2.554 2.551 2.511 2.554 0.03 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 30Y 2.662 2.66 2.625 2.662 0.02 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.728 - -0.728 -0.728 0.00 -0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2M -0.727 - -0.727 -0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Sweden 2Y -0.421 -0.416 -0.416 -0.425 0.00 -0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 3M -0.647 - -0.647 -0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Sweden 5Y -0.006 -0.007 -0.006 -0.007 0.00 -40.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 6M 2.713 2.285 -0.166 2.713 2.09 333.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 7Y 0.167 - 0.167 0.167 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 10Y 0.482 0.48 0.48 0.482 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 15Y 0.894 0.9 0.878 0.9 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sweden 20-Year 1.183 - 1.183 1.183 0.02 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -1 -1.03 -0.9 -1.03 0.01 -1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 1W -0.92 -0.95 -0.75 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 1Y -0.67 -0.64 -0.64 -0.73 0.03 -4.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Switzerland 2M -0.82 -0.83 -0.82 -0.83 0.08 -8.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 2Y -0.743 -0.739 -0.739 -0.743 0.01 -1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 3M -0.81 -0.89 -0.81 -0.89 0.09 -10.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 3Y -0.626 -0.634 -0.626 -0.64 0.12 -16.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 4Y -0.553 - -0.553 -0.553 0.09 -13.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 5Y -0.431 -0.442 -0.431 -0.442 0.13 -22.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 6M -0.76 -0.87 -0.76 -0.9 0.11 -12.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Switzerland 6Y -0.353 -0.358 -0.353 -0.358 0.08 -19.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 7Y -0.285 -0.298 -0.285 -0.298 0.08 -21.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 8Y -0.24 - -0.24 -0.24 0.06 -18.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 9Y -0.123 -0.155 -0.123 -0.155 0.12 -48.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 10Y -0.073 -0.036 -0.036 -0.073 0.08 -52.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 15Y 0.19 - 0.19 0.19 0.01 6.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 20Y 0.342 0.323 0.323 0.342 0.03 7.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 30Y 0.477 - 0.477 0.477 0.01 2.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 50Y 0.608 0.583 0.583 0.608 0.03 4.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland Overnight -0.92 -0.89 -0.75 -0.95 0.03 -3.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.4 - 3.4 3.4 0.06 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 2Y 3.68 - 3.68 3.68 0.15 4.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 3Y 3.74 - 3.74 3.74 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 4Y 3.97 - 3.97 3.97 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 5Y 4.08 - 4.08 4.08 0.04 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 8Y 4.38 - 4.38 4.38 0.02 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Chile 10Y 4.57 - 4.57 4.57 0.04 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Serbia 2Y 3.25 3.1 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 3.45 3.45 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Serbia 5Y 3.73 - 3.73 3.73 0.08 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.77 3.7 3.65 3.77 0.07 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Serbia 7Y 4.25 - 4.25 4.25 0.35 8.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.845 -0.85 -0.845 -0.85 0.05 -5.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 1Y -0.586 -0.588 -0.586 -0.588 0.00 -0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 2Y -0.411 -0.418 -0.404 -0.418 0.01 -1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 3M -0.741 -0.735 -0.735 -0.741 0.03 -3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 3Y -0.245 -0.25 -0.245 -0.25 0.02 -7.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 4Y -0.09 -0.105 -0.09 -0.105 0.01 -11.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 5Y 0.077 0.057 0.057 0.077 0.03 50.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 6M -0.63 -0.629 -0.629 -0.63 0.05 -6.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 6Y 0.23 0.211 0.196 0.23 0.03 16.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 7Y 0.305 0.284 0.264 0.305 0.04 14.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 8Y 0.536 0.511 0.499 0.536 0.04 7.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 9M -0.629 -0.626 -0.626 -0.629 0.01 -2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 9Y 0.681 0.662 0.642 0.681 0.04 5.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 10Y 0.74 0.714 0.703 0.74 0.04 5.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 15Y 1.156 1.122 1.122 1.156 0.03 2.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 20Y 1.368 1.338 1.338 1.368 0.04 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 25Y 1.534 1.504 1.5 1.534 0.04 2.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 30Y 1.635 - 1.635 1.635 0.03 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
France 50Y 1.848 1.822 1.822 1.848 0.04 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.499 -0.497 -0.497 -0.503 0.00 -0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Finland 3Y -0.447 -0.445 -0.445 -0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 4Y -0.263 -0.264 -0.263 -0.268 0.01 -1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Finland 5Y -0.097 -0.096 -0.096 -0.097 0.01 -8.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 6Y -0.018 -0.019 -0.018 -0.028 0.01 -33.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 8Y 0.27 0.266 0.266 0.27 0.02 7.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 10Y 0.57 0.555 0.555 0.57 0.03 5.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 15Y 0.898 0.89 0.882 0.898 0.01 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Finland 30Y 1.126 1.124 1.116 1.126 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.191 - 5.191 5.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 1Y 6.557 - 6.557 6.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 2Y 6.727 - 6.727 6.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3M 5.606 - 5.606 5.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3Y 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 4Y 6.923 - 6.923 6.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 5Y 7.022 - 7.022 7.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 6M 6.461 - 6.461 6.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 7Y 7.089 - 7.089 7.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 10Y 7.12 - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 20Y 7.548 - 7.548 7.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 25Y 7.65 - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.699 3.696 3.671 3.699 0.02 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Qatar 10-Year 4.076 4.078 4.057 4.088 0.02 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Qatar 15-Year 4.202 4.203 4.192 4.203 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Qatar 30-Year 4.882 4.883 4.872 4.883 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.6 - 1.585 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Canada 1Y 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
Canada 2M 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Canada 2Y 2.013 - 2.013 2.013 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Canada 3M 1.64 - 1.64 1.64 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Canada 3Y 2.015 - 2.015 2.015 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Canada 4Y 2.021 2.018 2.018 2.021 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Canada 5Y 2.009 2.006 2.006 2.009 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Canada 6M 1.775 - 1.775 1.775 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Canada 7Y 2.035 2.033 2.031 2.035 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Canada 10Y 2.06 2.056 2.056 2.06 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Canada 20Y 2.207 2.211 2.207 2.211 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Canada 30Y 2.217 2.216 2.216 2.217 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.725 - 1.725 1.725 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
South Korea 2Y 1.824 1.829 1.824 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
South Korea 3Y 1.791 1.802 1.791 1.819 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 4Y 1.883 - 1.883 1.883 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 5Y 1.876 1.88 1.871 1.882 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 10Y 1.98 1.982 1.976 1.983 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
South Korea 20Y 1.949 1.952 1.949 1.953 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 30Y 1.908 1.912 1.908 1.916 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 50Y 1.908 - 1.908 1.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Croatia 3Y 0.61 - 0.61 0.61 0.04 6.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Croatia 5Y 1.165 1.147 1.147 1.169 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.01 100.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 10Y 2.132 - 2.132 2.132 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.723 - 4.723 4.723 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 4Y 5.675 - 5.675 5.675 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 5Y 6.24 - 6.24 6.24 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 10Y 6.871 - 6.871 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Colombia 15Y 7.27 - 7.27 7.27 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.57 - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 2Y 10.85 10.5 10.5 10.85 0.35 3.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 3M 7.342 - 7.342 7.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 3Y 11 10.9 10.85 11 0.10 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 4Y 11.35 11 11 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 5Y 11.7 11.5 11.35 11.7 0.20 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 6M 8.245 - 8.245 8.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 6Y 11.8 12 11.5 12 0.20 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 7Y 12 12.2 11.7 12.2 0.20 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 8Y 12.3 12.25 11.9 12.3 0.05 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 9Y 12.5 12.3 12.3 12.5 0.40 3.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 10Y 12.6 12.35 12.25 12.6 0.25 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.5 12.75 12.5 12.75 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 20Y 12.75 12.85 12.75 12.85 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 25Y 13.5 13 13 13.5 0.50 3.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya Overnight 8.848 - 8.848 8.848 0.61 7.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 2.06 2.04 2 2.06 0.11 5.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 1Y 0.986 0.993 0.986 0.993 0.02 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 2M 1.3 1.35 1.3 1.35 0.10 7.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 2Y 1.562 1.553 1.553 1.562 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 3Y 1.831 - 1.831 1.831 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 4Y 2.138 2.122 2.122 2.138 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 5Y 2.457 2.444 2.444 2.457 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.042 - 3.042 3.042 0.03 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 12Y 3.03 3.02 3.02 3.03 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 15Y 2.94 - 2.94 2.94 0.02 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland 6-Year 2.833 - 2.833 2.833 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Poland Overnight 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.14 - -0.14 -0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 3-Year 0.164 - 0.164 0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 5-Year 0.571 - 0.571 0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 1-Month -0.174 - -0.174 -0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Malta 10-Year 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 20-Year 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 25-Year 2.101 - 2.101 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 3-Month -0.161 - -0.161 -0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Malta 6-Month -0.151 - -0.151 -0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3Y 3.676 3.672 3.671 3.677 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 5Y 3.843 3.841 3.841 3.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 7Y 4.001 3.992 3.992 4.001 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 10Y 4.092 4.087 4.084 4.092 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 15Y 4.508 4.503 4.503 4.508 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 20Y 4.734 - 4.734 4.734 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 30Y 4.919 - 4.919 4.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3M 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 2.75 - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 6M 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Hungary 10Y 3.23 - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 15Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.511 - 2.511 2.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 3M 2.307 - 2.307 2.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Morocco 5Y 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 6M 2.365 - 2.365 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Morocco 10Y 3.238 - 3.238 3.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.683 - 3.683 3.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 2Y 19.511 - 19.511 19.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 3M 19.595 - 19.463 19.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 3Y 19.076 - 19.076 19.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 5Y 18.543 - 18.543 18.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 6M 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Egypt 7Y 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 9M 19.989 - 19.984 19.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 10Y 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt Overnight 17.191 - 17.191 17.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.09 - 8.09 8.09 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 1Y 8.67 - 8.67 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۳۱
Mexico 3M 8.32 - 8.32 8.32 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 3Y 8.89 - 8.89 8.89 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 5Y 8.98 - 8.98 8.98 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 6M 8.54 - 8.54 8.54 0.04 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 7Y 9.03 - 9.03 9.03 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 9M 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Mexico 10Y 9.14 - 9.14 9.14 0.06 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 20Y 9.49 - 9.47 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Mexico 30Y 9.5 - 9.5 9.5 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico 15-Year 9.38 - 9.38 9.38 0.13 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.399 - 8.399 8.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 3M 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 3Y 7.32 7.345 7.32 7.345 0.10 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Namibia 6M 7.94 - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 7Y 10.22 - 10.22 10.22 0.23 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Namibia 9M 8.201 - 8.201 8.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 10Y 10.37 - 10.37 10.37 0.56 5.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Namibia 15Y 11.185 - 11.185 11.185 0.30 2.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Namibia 20Y 12.06 12.085 12.06 12.085 0.56 4.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.891 - 0.891 0.891 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.833 - 0.833 0.833 0.02 2.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Norway 5Y 1.436 1.407 1.407 1.436 0.02 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Norway 6M 0.826 - 0.826 0.826 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Norway 9M 0.852 - 0.852 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۲
Norway 10Y 1.846 - 1.846 1.846 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Norway 3Y 1.175 1.15 1.15 1.175 0.01 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Nigeria 2Y 14.997 - 14.997 14.997 0.32 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Nigeria 3M 14.525 - 14.525 14.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Nigeria 4Y 14.924 - 14.924 14.924 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 15.063 - 15.063 15.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Nigeria 7Y 15.303 - 15.303 15.303 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Nigeria 10Y 15.851 - 15.851 15.851 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.601 - 15.601 15.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.883 - -0.883 -0.883 0.01 -0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 2Y -0.513 -0.516 -0.513 -0.524 0.00 -0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 3M -0.775 -0.77 -0.77 -0.775 0.01 -1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 3Y -0.425 -0.43 -0.421 -0.43 0.02 -3.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 4Y -0.327 -0.328 -0.299 -0.336 0.00 -0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 5Y -0.103 -0.106 -0.097 -0.106 0.00 -0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 6M -0.728 -0.722 -0.722 -0.728 0.01 -1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 6Y 0.079 0.073 0.062 0.079 0.01 21.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 7Y 0.196 0.188 0.18 0.196 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 8Y 0.32 0.317 0.313 0.32 0.01 4.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 9Y 0.296 0.288 0.275 0.296 0.02 6.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 10Y 0.423 0.417 0.407 0.423 0.01 3.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 15Y 0.645 0.642 0.632 0.645 0.01 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 20Y 0.733 0.731 0.72 0.733 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 25Y 0.801 0.799 0.788 0.801 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Netherlands 30Y 0.912 0.909 0.9 0.912 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.13 7.146 7.13 7.275 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 2Y 7.348 7.393 7.348 7.483 0.09 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
India 3M 6.74 6.75 6.68 6.75 0.03 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 3Y 7.367 7.356 7.356 7.367 0.09 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
India 4Y 7.462 7.497 7.462 7.585 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 5Y 7.534 7.556 7.534 7.57 0.08 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 6M 6.99 7.01 6.99 7.01 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 6Y 7.479 - 7.479 7.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
India 7Y 7.542 7.583 7.542 7.679 0.06 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 8Y 7.629 7.653 7.629 7.683 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 9Y 7.662 7.603 7.603 7.688 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 10Y 7.526 7.573 7.526 7.68 0.06 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 11Y 7.716 - 7.716 7.716 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 12Y 7.715 - 7.709 7.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
India 13Y 7.698 - 7.698 7.698 0.07 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 14Y 7.709 7.737 7.709 7.804 0.04 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
India 15Y 7.721 - 7.721 7.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
India 19Y 7.764 7.775 7.764 7.801 0.05 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
India 24Y 7.765 - 7.765 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
India 30Y 7.765 - 7.765 7.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.605 - 1.605 1.605 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1W 0.678 - 0.678 0.678 0.05 7.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 1Y 1.98 - 1.98 1.98 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 2Y 2.006 - 2.006 2.006 0.04 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 3M 1.671 1.659 1.618 1.671 0.05 3.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 3Y 2.033 - 2.033 2.033 0.05 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 5Y 2.05 2.002 2.002 2.05 0.05 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 6M 1.85 1.92 1.85 1.92 0.05 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 7Y 2.066 2.019 2.019 2.066 0.05 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 9M 1.93 1.94 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 10Y 2.113 2.065 2.065 2.113 0.06 2.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Hong Kong 15Y 2.119 2.072 2.072 2.119 0.06 2.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 91.816 91.662 91.662 91.816 0.97 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Venezuela 15Y 12.963 - 12.963 12.963 0.05 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Venezuela 20Y 8.838 - 8.838 8.838 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.109 - 4.109 4.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 2Y 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Vietnam 3Y 4.407 - 4.407 4.407 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 5Y 4.556 - 4.556 4.556 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 7Y 4.854 - 4.854 4.854 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 10Y 5.193 - 5.193 5.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.37 1.491 1.37 1.491 0.07 5.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.45 - 1.45 1.45 0.02 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 3Y 3.346 3.386 3.346 3.386 0.06 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 6M 1.48 1.359 1.359 1.48 0.13 9.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 10Y 4.257 4.248 4.248 4.257 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 15Y 4.744 4.758 4.738 4.758 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 20Y 5.159 5.151 5.151 5.159 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 25Y 5.201 5.203 5.201 5.207 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر