شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 37.73 - 37.73 37.73 0.12 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 51.673 - 51.673 51.673 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 37.73 - 37.73 37.73 0.12 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.766 - 6.766 6.766 0.07 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 3M 6 - 5.5 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.407 - 7.407 7.407 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.477 - 8.477 8.477 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.256 - 10.256 10.256 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 25Y 10.329 - 10.329 10.329 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 30Y 10.308 - 10.308 10.308 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.658 - -0.642 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Germany 2Y -0.638 - -0.638 -0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Germany 3M -0.608 - -0.606 -0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Germany 3Y -0.684 - -0.684 -0.684 0.02 -2.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Germany 4Y -0.657 -0.654 -0.654 -0.657 0.00 -0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Germany 5Y -0.611 -0.61 -0.608 -0.611 0.00 -0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Germany 6M -0.591 - -0.582 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Germany 6Y -0.576 -0.575 -0.574 -0.576 0.00 -0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Germany 7Y -0.532 - -0.517 -0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 8Y -0.494 -0.493 -0.493 -0.494 0.00 -0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Germany 9M -0.602 - -0.602 -0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 9Y -0.445 -0.444 -0.444 -0.446 0.00 -0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Germany 10Y -0.361 -0.36 -0.36 -0.361 0.00 -0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 15Y -0.219 -0.217 -0.217 -0.219 0.00 -1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Germany 20Y -0.067 - -0.053 -0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Germany 25Y 0.055 0.057 0.055 0.059 0.00 5.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Germany 30Y 0.131 - 0.099 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.617 - -0.615 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Austria 2Y -0.606 - -0.6 -0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 3Y -0.587 - -0.584 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 4Y -0.537 - -0.524 -0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 5Y -0.442 -0.44 -0.439 -0.442 0.00 -0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Austria 6Y -0.377 -0.376 -0.375 -0.377 0.01 -3.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Austria 7Y -0.291 - -0.291 -0.291 0.00 -0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Austria 8Y -0.247 -0.252 -0.247 -0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Austria 9Y -0.185 - -0.177 -0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 10Y -0.114 - -0.106 -0.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 15Y 0.137 0.138 0.137 0.138 0.00 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Austria 20Y 0.21 0.211 0.21 0.214 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Austria 25Y 0.356 0.357 0.355 0.362 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Austria 30Y 0.453 0.447 0.447 0.453 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Austria 50Y 0.598 0.599 0.598 0.599 0.01 1.51% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.151 - 4.151 4.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 2Y 4.409 - 4.409 4.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 3M 3.929 - 3.629 3.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Jordan 3Y 4.651 - 4.651 4.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 5Y 5.249 - 5.249 5.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Jordan 6M 3.866 - 3.718 3.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.211 - 6.211 6.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.628 - -0.551 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 1Y -0.496 - -0.485 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 2Y -0.427 - -0.42 -0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 3M -0.532 - -0.507 -0.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Spain 3Y -0.359 - -0.359 -0.359 0.01 -2.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Spain 4Y -0.234 - -0.234 -0.234 0.00 -1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Spain 5Y -0.088 - -0.082 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 6M -0.513 - -0.49 -0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Spain 6Y -0.006 - -0.006 -0.006 0.00 -33.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Spain 7Y 0.121 - 0.095 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Spain 8Y 0.218 - 0.192 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 9M -0.487 - -0.478 -0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 9Y 0.305 - 0.305 0.305 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Spain 10Y 0.42 - 0.389 0.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 15Y 0.819 - 0.784 0.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Spain 20Y 0.824 - 0.824 0.824 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Spain 25Y 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Spain 30Y 1.291 - 1.253 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.804 0.807 0.8 0.816 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Australia 2Y 0.78 0.782 0.761 0.787 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Australia 3Y 0.719 0.718 0.697 0.725 0.01 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 4Y 0.729 0.728 0.708 0.732 0.01 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 5Y 0.77 0.771 0.748 0.776 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Australia 6Y 0.83 0.829 0.808 0.834 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 7Y 0.897 0.893 0.865 0.899 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 8Y 1.007 1.003 0.969 1.007 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 9Y 1.061 1.056 1.025 1.061 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 10Y 1.076 1.071 1.04 1.076 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 12Y 1.123 1.117 1.087 1.123 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 15Y 1.187 1.182 1.153 1.19 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 20Y 1.499 1.498 1.472 1.503 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Australia 30Y 1.678 1.681 1.66 1.692 0.02 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.699 - -0.434 -0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.39 - -0.35 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.038 - -0.005 -0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 10Y -0.02 - -0.02 -0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.249 - -0.249 -0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 8-Year -0.073 - -0.069 -0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.285 - -0.285 -0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Slovenia 2Y -0.476 - -0.378 -0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Slovenia 5Y -0.333 - -0.333 -0.333 0.00 -0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Slovenia 7Y -0.214 - -0.202 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.106 - 0.078 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 14.375 - 14.27 14.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Ukraine 2Y 14.42 - 14.42 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Ukraine 3-Year 13.875 - 13.875 13.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.746 - 4.746 4.746 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Indonesia 1Y 5.373 5.346 5.326 5.373 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 3M 4.84 - 4.84 4.84 0.03 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Indonesia 3Y 6.348 6.29 6.29 6.348 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 5Y 6.6 6.593 6.576 6.6 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 6M 5.107 - 5.107 5.107 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Indonesia 10Y 7.186 7.184 7.163 7.189 0.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 15Y 7.577 7.571 7.558 7.577 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 20Y 7.77 7.763 7.754 7.77 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Indonesia 25Y 8.073 - 8.073 8.073 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Indonesia 30Y 7.921 7.92 7.917 7.921 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.878 - 0.838 0.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 1M Yield 0.698 - 0.698 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
UK 1Y Yield 0.675 - 0.675 0.675 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
UK 2Y Yield 0.564 - 0.509 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UK 3M Yield 0.727 - 0.703 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
UK 3Y Yield 0.511 - 0.466 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 4Y Yield 0.524 - 0.475 0.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 5Y Yield 0.518 - 0.476 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 6M Yield 0.729 - 0.727 0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
UK 6Y Yield 0.482 - 0.429 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 7Y Yield 0.509 - 0.462 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 8Y Yield 0.565 - 0.516 0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 9Y Yield 0.634 - 0.588 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 10Y Yield 0.723 0.724 0.723 0.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
UK 15Y Yield 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
UK 20Y Yield 1.165 - 1.121 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 25Y Yield 1.26 - 1.217 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 30Y Yield 1.272 - 1.231 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 40Y Yield 1.193 - 1.152 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 50Y Yield 1.186 - 1.186 1.186 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.253 - 10.222 10.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Uganda 2Y 13.455 - 13.455 13.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Uganda 3M 7.912 - 7.803 7.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Uganda 3Y 15.009 - 15.009 15.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.395 - 15.395 15.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Uganda 6M 9.966 - 9.903 9.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Uganda 10Y 15.343 - 15.343 15.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Uganda 15Y 15.616 - 15.616 15.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.567 1.573 1.567 1.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
US 1Y Yield 1.537 1.534 1.534 1.537 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
US 2Y Yield 1.568 1.57 1.549 1.582 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
US 3M Yield 1.572 - 1.569 1.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
US 3Y Yield 1.555 1.56 1.536 1.571 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
US 5Y Yield 1.576 1.579 1.553 1.594 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
US 6M Yield 1.583 - 1.583 1.583 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
US 7Y Yield 1.661 1.663 1.639 1.678 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
US 10Y Yield 1.729 1.733 1.709 1.747 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
US 30Y Yield 2.193 2.195 2.176 2.21 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.328 - -0.265 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Italy 1Y -0.146 - -0.144 -0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Italy 2Y 0.019 - 0.016 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 3M -0.302 - -0.268 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Italy 3Y 0.062 - 0.062 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 4Y 0.419 - 0.413 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 5Y 0.564 - 0.555 0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 6M -0.249 - -0.249 -0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 6Y 0.778 - 0.778 0.778 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Italy 7Y 0.862 - 0.851 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 8Y 0.975 - 0.955 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 9M -0.168 - -0.168 -0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Italy 9Y 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Italy 10Y 1.295 - 1.275 1.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 15Y 1.75 - 1.733 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 20Y 1.942 - 1.932 1.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 30Y 2.289 - 2.286 2.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 50Y 2.505 - 2.497 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.564 -0.578 -0.564 -0.578 0.03 -4.96% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.598 - -0.598 -0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Ireland 3Y -0.454 - -0.454 -0.454 0.00 -0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Ireland 4Y -0.429 -0.431 -0.429 -0.442 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Ireland 5Y -0.357 -0.355 -0.353 -0.357 0.01 -1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Ireland 6M -0.527 - -0.527 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Ireland 6Y -0.232 -0.231 -0.223 -0.232 0.01 -3.88% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Ireland 7Y -0.146 - -0.135 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Ireland 15Y 0.345 - 0.345 0.345 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Ireland 20Y 0.554 - 0.554 0.554 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Ireland 30Y 0.896 - 0.861 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.734 - 3.734 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.987 - 2.987 2.987 0.29 10.67% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 2Y 2.983 - 2.983 2.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Bahrain 3M 2.809 - 2.809 2.809 0.30 11.78% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 5Y 4.762 - 4.762 4.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 6M 2.845 - 2.845 2.845 0.24 9.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 9M 2.921 - 2.921 2.921 0.26 9.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.535 - 4.535 4.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 2Y 5.152 - 5.152 5.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Brazil 3M 4.737 - 4.737 4.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Brazil 3Y 5.561 - 5.561 5.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 5Y 6.303 - 6.283 6.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 6M 4.495 - 4.495 4.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 8Y 6.584 - 6.584 6.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 9M 4.47 - 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 10Y 6.764 - 6.754 6.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.679 - -0.662 -0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 1Y -0.627 - -0.599 -0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Belgium 2Y -0.65 -0.649 -0.649 -0.65 0.01 -1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Belgium 3M -0.624 - -0.608 -0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Belgium 3Y -0.607 -0.608 -0.607 -0.608 0.01 -0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Belgium 4Y -0.498 - -0.49 -0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 5Y -0.405 - -0.394 -0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 6M -0.633 - -0.618 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 6Y -0.361 -0.36 -0.359 -0.361 0.00 -0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Belgium 7Y -0.296 - -0.284 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 8Y -0.207 - -0.197 -0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 9M -0.638 - -0.619 -0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 9Y -0.203 - -0.184 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 10Y -0.065 - -0.049 -0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 15Y 0.218 0.206 0.206 0.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Belgium 20Y 0.433 - 0.433 0.433 0.01 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Bulgaria 1Y -0.457 - -0.457 -0.457 0.02 -4.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 3Y -0.244 - -0.244 -0.244 0.01 -2.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 5Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 -2.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 7Y 0.081 - 0.081 0.081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.765 - 7.765 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 2Y 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 3M 6.395 - 6.335 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 5Y 9.175 - 9.175 9.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 6M 7.42 - 7.36 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 10Y 9.35 - 9.35 9.35 0.09 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Bangladesh 15Y 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bangladesh 20Y 9.72 - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.562 - 3.562 3.562 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Botswana 5Y 4.091 - 4.091 4.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Botswana 6M 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.784 - 3.52 3.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Botswana 13Y 5.01 - 5.01 5.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Pakistan 3M 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Pakistan 3Y 12.298 - 12.298 12.298 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 5Y 11.647 - 11.647 11.647 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 6M 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Pakistan 10Y 11.562 - 11.562 11.562 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 15Y 11.912 - 11.912 11.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Pakistan 20Y 12.685 - 12.685 12.685 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.433 - -0.43 -0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 2Y -0.477 - -0.468 -0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Portugal 3M -0.442 - -0.442 -0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 3Y -0.315 - -0.315 -0.315 0.00 -0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Portugal 4Y -0.143 - -0.143 -0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Portugal 5Y -0.096 - -0.096 -0.096 0.01 -9.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Portugal 6M -0.446 - -0.443 -0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Portugal 6Y 0.061 - 0.01 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Portugal 7Y 0.149 0.15 0.149 0.15 0.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Portugal 8Y 0.223 - 0.17 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 9Y 0.328 - 0.277 0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Portugal 10Y 0.383 - 0.33 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 15Y 0.758 - 0.703 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 20Y 0.953 - 0.882 0.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 30Y 1.288 - 1.223 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.093 - 3.093 3.093 0.06 1.84% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.915 - 4.915 4.915 0.05 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Peru 20Y 5.193 - 5.193 5.193 0.06 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Peru 30Y 5.27 - 5.27 5.27 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Thailand 2Y 1.309 - 1.309 1.309 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Thailand 3Y 1.433 1.423 1.423 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Thailand 5Y 1.435 1.445 1.435 1.445 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Thailand 7Y 1.556 1.551 1.541 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Thailand 10Y 1.647 1.642 1.642 1.647 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Thailand 12Y 1.733 1.723 1.723 1.733 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Thailand 14Y 1.753 1.733 1.733 1.753 0.02 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Thailand 15Y 1.783 1.763 1.763 1.793 0.02 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Thailand 16Y 1.854 1.864 1.854 1.864 0.03 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Thailand 20Y 1.934 1.929 1.929 1.934 0.02 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.47 - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 5Y 0.575 - 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 10Y 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 20Y 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 30Y 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 11.925 - 11.86 11.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Turkey 2Y 11.92 - 11.86 12.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Turkey 3Y 11.735 - 11.565 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Turkey 5Y 12.555 - 12.12 12.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Turkey 10Y 12.335 - 12.22 12.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.928 2.907 2.907 2.928 0.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Mauritius 2M 2.557 - 2.557 2.557 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Mauritius 2Y 3.216 - 3.216 3.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 3.475 - 3.475 3.475 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 4M 2.722 - 2.722 2.722 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Mauritius 4Y 3.689 - 3.689 3.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 3.792 - 3.792 3.792 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 6M 2.795 2.775 2.775 2.795 0.02 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 8M 2.839 2.799 2.799 2.839 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 10Y 4.416 - 4.416 4.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 15Y 5.007 - 5.007 5.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Mauritius 20Y 5.342 - 5.342 5.342 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.414 - 1.414 1.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 2Y 1.295 - 1.253 1.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 3Y 1.262 - 1.228 1.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 4Y 1.317 - 1.312 1.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Czech Republic 5Y 1.113 - 1.084 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 6Y 1.366 - 1.348 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 7Y 1.439 - 1.397 1.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 8Y 1.426 - 1.393 1.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Czech Republic 9Y 1.426 - 1.416 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Czech Republic 10Y 1.42 - 1.42 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Czech Republic 15Y 1.511 - 1.511 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 20Y 1.566 - 1.542 1.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 50Y 2.135 - 2.135 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.655 - 2.655 2.655 0.03 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
China 2Y 2.752 2.754 2.752 2.782 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
China 3Y 2.807 2.808 2.804 2.823 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
China 5Y 2.952 2.944 2.943 2.995 0.03 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
China 7Y 3.139 3.141 3.139 3.153 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
China 10Y 3.188 3.19 3.186 3.2 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
China 15Y 3.523 - 3.516 3.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
China 20Y 3.546 - 3.543 3.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
China 30Y 3.799 3.8 3.799 3.818 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.35 - 6.35 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1W 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1Y 5.995 - 5.92 6.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Russia 2M 6.29 - 6.29 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 2W 6.37 - 6.36 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 2Y 5.885 - 5.77 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Russia 3M 6.28 - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 3Y 5.94 - 5.935 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 5Y 6.135 - 6.135 6.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 6M 6.23 - 6.23 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 7Y 6.235 - 6.235 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 10Y 6.36 - 6.36 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Russia 15Y 6.63 - 6.63 6.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 20-Year 6.965 - 6.965 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia Overnight 6.5 - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.124 3.214 3.124 3.214 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Romania 2Y 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 3Y 3.595 3.58 3.58 3.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Romania 4Y 3.84 - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Romania 5Y 4.038 - 4.038 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Romania 6M 2.827 - 2.827 2.827 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Romania 7Y 4.115 4.035 4.035 4.115 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Romania 10Y 4.42 4.44 4.42 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 1Y 0.782 - 0.782 0.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 2M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 2Y 1.028 - 0.957 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
New Zealand 3M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 4M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5Y 1.098 1.096 1.068 1.121 0.02 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 6M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 7Y 1.227 1.224 1.199 1.262 0.03 2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 10Y 1.33 1.324 1.304 1.373 0.04 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
New Zealand 15Y 1.521 1.516 1.496 1.574 0.05 3.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
New Zealand 20Y 1.697 1.692 1.672 1.756 0.05 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.119 - -0.119 -0.119 0.07 -35.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 1Y -0.197 -0.198 -0.196 -0.203 0.01 -2.96% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Japan 2Y -0.2 -0.202 -0.2 -0.208 0.01 -3.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Japan 3M -0.219 - -0.219 -0.219 0.01 -3.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 3Y -0.228 -0.227 -0.224 -0.229 0.00 -1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 4Y -0.226 -0.225 -0.22 -0.226 0.01 -2.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Japan 5Y -0.209 -0.211 -0.208 -0.22 0.01 -3.24% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Japan 6M -0.209 - -0.204 -0.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 6Y -0.242 -0.243 -0.231 -0.243 0.01 -3.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 7Y -0.237 -0.241 -0.226 -0.241 0.01 -4.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 8Y -0.219 -0.221 -0.207 -0.221 0.01 -5.94% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 9M -0.204 - -0.204 -0.204 0.08 -29.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 9Y -0.174 -0.171 -0.16 -0.174 0.01 -7.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Japan 10Y -0.114 -0.112 -0.107 -0.125 0.01 -4.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Japan 15Y 0.081 0.08 0.08 0.096 0.01 17.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 20Y 0.237 0.236 0.236 0.256 0.02 8.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 30Y 0.384 0.382 0.382 0.409 0.03 6.77% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Japan 40Y 0.418 0.417 0.417 0.448 0.03 7.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.402 8.506 8.402 8.506 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Sri Lanka 2Y 8.603 - 8.525 8.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 3M 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka 3Y 8.994 - 8.994 9.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 4Y 9.312 - 9.312 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 5Y 9.568 - 9.568 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 6M 7.6 - 7.6 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 6Y 9.859 - 9.781 9.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 7Y 9.937 - 9.859 9.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.014 - 10.014 9.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 9Y 10.171 - 10.092 10.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 10Y 10.252 - 10.173 10.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 15Y 10.618 - 10.461 10.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.446 - 1.446 1.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Singapore 1Y 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 2Y 1.485 1.48 1.469 1.485 0.02 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Singapore 3M 1.524 - 1.524 1.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Singapore 5Y 1.598 1.587 1.587 1.598 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Singapore 6M 1.536 - 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 10Y 1.7 1.697 1.684 1.7 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Singapore 15Y 1.83 1.822 1.822 1.834 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Singapore 20Y 1.954 1.942 1.924 1.954 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Singapore 30Y 2.055 2.041 2.041 2.055 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20-Year 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.89 - -0.89 -0.89 0.02 -2.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Switzerland 1W -0.89 -0.75 -0.75 -0.92 0.01 -1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Switzerland 1Y -0.67 - -0.65 -0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Switzerland 2M -1 -0.95 -0.95 -1 0.21 -21.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 2Y -0.827 - -0.784 -0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 3M -0.83 -0.75 -0.75 -1 0.01 -1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Switzerland 3Y -0.804 - -0.795 -0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 4Y -0.785 - -0.779 -0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 5Y -0.74 - -0.737 -0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 6M -1.05 -0.9 -0.9 -1.05 0.30 -28.57% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Switzerland 6Y -0.711 - -0.711 -0.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 7Y -0.691 - -0.691 -0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 8Y -0.631 - -0.631 -0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 9Y -0.607 - -0.605 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 10Y -0.566 - -0.566 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 15Y -0.381 - -0.376 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 20Y -0.283 - -0.283 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 30Y -0.201 - -0.171 -0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 50Y -0.144 - -0.102 -0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland Overnight -0.82 -0.75 -0.75 -0.82 0.02 -2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.74 - 1.74 1.74 0.10 6.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 1.87 - 1.87 1.87 0.02 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 2.13 - 2.13 2.13 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 2.29 - 2.29 2.29 0.05 2.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 2.53 - 2.53 2.53 0.03 1.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 2.94 - 2.94 2.94 0.09 3.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 3.4 - 3.4 3.4 0.12 3.66% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Serbia 2Y 2 - 2 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.465 - 2.4 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Serbia 5Y 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 2.75 - 2.75 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.634 - -0.63 -0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
France 1Y -0.578 - -0.574 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
France 2Y -0.633 - -0.633 -0.633 0.01 -1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
France 3M -0.605 - -0.603 -0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
France 3Y -0.615 -0.609 -0.609 -0.615 0.01 -0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
France 4Y -0.556 -0.552 -0.552 -0.556 0.01 -1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
France 5Y -0.444 -0.443 -0.441 -0.444 0.00 -0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
France 6M -0.606 - -0.601 -0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
France 6Y -0.361 -0.36 -0.36 -0.361 0.00 -0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
France 7Y -0.2795 - -0.2695 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
France 8Y -0.252 -0.251 -0.25 -0.252 0.00 -1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
France 9M -0.622 - -0.617 -0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
France 9Y -0.132 - -0.12 -0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
France 10Y -0.038 - -0.028 -0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
France 15Y 0.22 - 0.191 0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 20Y 0.435 - 0.402 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 25Y 0.612 - 0.579 0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 30Y 0.75 - 0.714 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
France 50Y 0.91 - 0.876 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.101 - 3.101 3.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 1Y 3.487 - 3.487 3.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 2Y 3.909 - 3.909 3.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 3M 3.219 - 3.219 3.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 3Y 4.025 - 4.025 4.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 4Y 4.169 - 4.169 4.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 5Y 4.304 - 4.304 4.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 6M 3.329 - 3.329 3.329 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Philippines 7Y 4.577 - 4.577 4.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 10Y 4.735 - 4.735 4.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 20Y 5.264 - 5.264 5.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 25Y 5.305 - 5.305 5.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.237 - 2.237 2.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Qatar 10-Year 2.657 2.666 2.657 2.675 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.553 3.564 3.553 3.572 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.668 - 1.668 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Canada 1Y 1.651 - 1.646 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Canada 2M 1.67 - 1.667 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Canada 2Y 1.518 1.521 1.513 1.521 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Canada 3M 1.666 - 1.666 1.666 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Canada 3Y 1.512 1.514 1.506 1.514 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Canada 4Y 1.478 1.479 1.467 1.479 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Canada 5Y 1.447 1.448 1.436 1.448 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Canada 6M 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Canada 7Y 1.446 1.447 1.436 1.447 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Canada 10Y 1.435 1.422 1.422 1.435 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 20Y 1.556 1.555 1.542 1.556 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Canada 30Y 1.558 1.56 1.545 1.56 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.406 - 1.406 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
South Korea 2Y 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
South Korea 3Y 1.443 1.451 1.425 1.467 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Korea 4Y 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
South Korea 5Y 1.515 1.517 1.498 1.538 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Korea 10Y 1.652 1.658 1.634 1.677 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Korea 20Y 1.606 1.619 1.601 1.644 0.04 2.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Korea 30Y 1.576 1.588 1.567 1.618 0.04 2.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Korea 50Y 1.623 - 1.623 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Croatia 3Y 0.103 - 0.103 0.103 0.12 114.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Croatia 5Y 0.168 - 0.168 0.168 0.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.19 - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Colombia 4Y 5.109 - 5.109 5.109 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 5Y 5.41 - 5.41 5.41 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 10Y 6.075 - 6.075 6.075 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Colombia 15Y 6.422 - 6.422 6.422 0.05 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.784 - 9.784 9.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Kenya 2Y 10.319 - 10.319 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 3M 6.68 - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Kenya 3Y 10.639 - 10.639 10.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 4Y 10.804 - 10.804 10.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 5Y 10.859 - 10.859 10.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 6M 7.774 - 7.774 7.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Kenya 6Y 11.186 - 11.186 11.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 7Y 11.231 - 11.231 11.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 8Y 11.443 - 11.443 11.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 9Y 11.818 - 11.818 11.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 10Y 12.029 - 12.029 12.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.665 - 12.665 12.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya 20Y 13.252 - 13.252 13.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Kenya 25Y 13.416 - 13.416 13.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kenya Overnight 3.572 - 3.572 3.572 0.37 11.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.59 - 1.59 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Poland 1Y 0.836 - 0.836 0.836 0.03 3.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Poland 2M 1.97 - 1.94 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Poland 2Y 1.372 1.377 1.372 1.377 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Poland 3Y 1.588 - 1.549 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Poland 4Y 1.717 - 1.669 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Poland 5Y 1.793 - 1.773 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.049 - 2.03 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.039 - 2.015 2.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Poland 6-Year 2 - 1.98 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Poland Overnight 1.28 - 1.28 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.277 - -0.277 -0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 3-Year -0.14 - -0.14 -0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 5-Year -0.064 - -0.064 -0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 1-Month -0.336 - -0.336 -0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 10-Year 0.354 - 0.354 0.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 20-Year 0.778 - 0.778 0.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 25-Year 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Month -0.313 - -0.313 -0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 6-Month -0.289 - -0.289 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3M 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3W 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3Y 3.064 3.061 3.061 3.064 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Malaysia 5Y 3.234 3.236 3.234 3.241 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Malaysia 7M 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 7Y 3.369 - 3.369 3.369 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Malaysia 10Y 3.442 3.441 3.441 3.444 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Malaysia 15Y 3.707 - 3.707 3.707 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Malaysia 20Y 3.831 3.837 3.831 3.837 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Malaysia 30Y 4.062 - 4.062 4.062 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y -0.055 - -0.055 -0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 3M -0.115 - -0.115 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Hungary 3Y 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 5Y 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 6M -0.005 - -0.005 -0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 10Y 1.935 - 1.935 1.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 15Y 2.72 - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.283 - 2.283 2.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 3M 2.245 - 2.245 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 5Y 2.336 - 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 6M 2.241 - 2.241 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Morocco 10Y 2.687 - 2.687 2.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 15Y 3.068 - 3.068 3.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 14.877 - 14.877 14.877 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Egypt 2Y 14.713 - 14.713 14.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Egypt 3M 16.479 - 16.479 16.479 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Egypt 3Y 14.596 - 14.596 14.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Egypt 5Y 14.434 - 14.434 14.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Egypt 6M 15.991 - 15.991 15.991 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Egypt 7Y 14.445 - 14.445 14.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Egypt 9M 15.393 - 15.393 15.393 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Egypt 10Y 14.378 - 14.378 14.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Egypt Overnight 12.468 - 12.468 12.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.708 - 7.708 7.708 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 1Y 7.167 - 7.167 7.167 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 3M 7.656 - 7.656 7.656 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 3Y 6.946 6.93 6.93 6.956 0.04 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Mexico 5Y 7.073 - 7.073 7.073 0.09 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 6M 7.527 - 7.527 7.527 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 7Y 7.193 7.204 7.193 7.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Mexico 9M 7.376 - 7.376 7.376 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mexico 10Y 7.269 7.29 7.269 7.311 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Mexico 20Y 7.597 7.581 7.581 7.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Mexico 30Y 7.65 7.64 7.64 7.661 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Mexico 15-Year 7.432 7.442 7.432 7.495 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.428 - 7.428 7.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 3M 7.09 - 7.09 7.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 3Y 8.197 - 8.197 8.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 6M 7.313 - 7.313 7.313 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Namibia 7Y 9.365 - 9.365 9.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 9M 7.39 - 7.39 7.39 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Namibia 10Y 10.514 - 10.514 10.514 0.70 7.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Namibia 15Y 11.621 - 11.621 11.621 0.76 6.98% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Namibia 20Y 11.483 - 11.483 11.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.2 - 1.199 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.232 - 1.226 1.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Norway 3M 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Norway 5Y 1.224 - 1.215 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Norway 6M 1.18 - 1.18 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Norway 9M 1.188 - 1.188 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Norway 10Y 1.408 - 1.385 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 9.935 - 9.935 9.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Nigeria 2Y 11.285 - 11.285 11.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 3M 13.617 - 13.617 13.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 4Y 12.201 - 12.201 12.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.951 - 13.951 13.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Nigeria 7Y 12.103 - 12.103 12.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 10Y 12.705 - 12.705 12.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 12.807 - 12.807 12.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.512 - -0.468 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Netherlands 2Y -0.657 -0.656 -0.656 -0.657 0.01 -1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Netherlands 3M -0.672 - -0.672 -0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Netherlands 3Y -0.63 - -0.623 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 4Y -0.617 -0.612 -0.612 -0.617 0.01 -0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Netherlands 5Y -0.552 - -0.552 -0.552 0.00 -0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 6M -0.617 - -0.612 -0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 6Y -0.463 -0.462 -0.461 -0.463 0.00 -0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Netherlands 7Y -0.408 - -0.408 -0.408 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 8Y -0.33 - -0.321 -0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
Netherlands 9Y -0.29 -0.289 -0.289 -0.29 0.00 -1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 10Y -0.206 - -0.199 -0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Netherlands 15Y -0.077 -0.076 -0.076 -0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Netherlands 20Y 0.021 - 0.021 0.021 0.00 4.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Netherlands 25Y 0.095 - 0.095 0.095 0.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۰۱
Netherlands 30Y 0.176 0.17 0.17 0.176 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.431 5.439 5.431 5.448 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
India 2Y 5.587 - 5.587 5.587 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۳۱
India 3M 5.04 5.05 5.04 5.05 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 3Y 6.005 6.006 6.005 6.021 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 4Y 6.15 6.147 6.147 6.155 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 5Y 6.263 - 6.263 6.263 0.03 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
India 6M 5.12 5.15 5.12 5.15 0.03 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 6Y 6.413 6.411 6.411 6.415 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 7Y 6.717 6.722 6.717 6.722 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 8Y 6.708 6.71 6.708 6.718 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 9Y 6.589 6.59 6.589 6.602 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 10Y 6.451 6.452 6.451 6.459 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 11Y 6.963 6.966 6.963 6.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 12Y 6.899 6.912 6.899 6.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 13Y 7.048 7.042 7.042 7.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 14Y 6.966 6.965 6.965 6.976 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 15Y 7.073 - 7.073 7.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 19Y 7.153 - 7.153 7.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 24Y 7.155 7.156 7.155 7.156 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
India 30Y 7.17 - 7.17 7.17 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.922 - 1.922 1.922 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1W 1.954 - 1.954 1.954 0.05 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1Y 1.851 - 1.851 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۲
Hong Kong 2Y 1.696 - 1.696 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۲
Hong Kong 3M 1.964 - 1.964 1.964 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 3Y 1.55 - 1.55 1.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Hong Kong 5Y 1.555 - 1.555 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Hong Kong 6M 1.949 - 1.949 1.949 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 7Y 1.478 - 1.478 1.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Hong Kong 9M 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Hong Kong 10Y 1.52 - 1.52 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Hong Kong 15Y 1.644 - 1.644 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.054 1.978 1.978 2.054 0.08 3.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Vietnam 2Y 2.213 2.097 2.097 2.213 0.12 5.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Vietnam 3Y 2.301 - 2.301 2.301 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Vietnam 5Y 2.415 - 2.415 2.415 0.04 1.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Vietnam 7Y 3.179 3.108 3.108 3.179 0.07 2.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Vietnam 10Y 3.642 - 3.642 3.642 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Greece 3Y 0.551 - 0.51 0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Greece 6M 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Greece 10Y 1.403 - 1.401 1.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Greece 15Y 1.88 - 1.88 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
Greece 20Y 2.208 - 2.208 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Greece 25Y 2.403 - 2.403 2.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر