شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27.15 - 27.15 27.15 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Argentina 4Y 29.302 - 29.302 29.302 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Argentina 6Y 21.518 - 21.518 21.518 0.58 2.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Argentina 9Y 22.519 - 22.519 22.519 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.855 - 6.85 6.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 3M 7.06 - 6.9 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
South Africa 3Y 7.735 - 7.71 7.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 5Y 8.56 - 8.535 8.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.2 - 9.175 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.035 - 10.015 10.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 25Y 10.135 - 10.115 10.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 30Y 10.115 - 10.095 10.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.671 - -0.653 -0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Germany 2Y -0.628 - -0.616 -0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Germany 3M -0.74 - -0.735 -0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 3Y -0.48 - -0.468 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 4Y -0.335 - -0.335 -0.335 0.00 -0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Germany 5Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.02 -9.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 6M -0.686 - -0.681 -0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Germany 6Y -0.043 - -0.043 -0.043 0.02 -34.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 7Y 0.078 - 0.078 0.078 0.01 15.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 8Y 0.208 - 0.208 0.208 0.01 5.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 9M -0.652 - -0.652 -0.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 9Y 0.325 - 0.325 0.325 0.01 2.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 10Y 0.444 - 0.444 0.444 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 15Y 0.706 - 0.674 0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 20Y 0.812 - 0.774 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 25Y 0.938 - 0.902 0.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 30Y 1.074 - 1.041 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.429 - -0.405 -0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 2Y -0.528 -0.49 -0.49 -0.54 0.01 -2.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 3Y -0.37 - -0.37 -0.37 0.02 -5.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Austria 4Y -0.239 -0.255 -0.239 -0.274 0.04 -12.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 5Y -0.011 - -0.011 -0.011 0.03 -236.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Austria 6Y 0.159 - 0.159 0.159 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Austria 7Y 0.328 0.325 0.325 0.328 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 8Y 0.345 0.341 0.341 0.345 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 9Y 0.584 - 0.584 0.584 0.01 2.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Austria 10Y 0.69 - 0.69 0.69 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Austria 15Y 1.106 - 1.043 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Austria 20Y 1.159 1.168 1.159 1.168 0.01 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 25Y 1.327 1.368 1.327 1.368 0.02 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Austria 30Y 1.45 - 1.416 1.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Austria 50Y 1.58 - 1.529 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 2Y 4.61 - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 3M 3.87 - 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 3Y 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 5Y 5.69 - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 6M 4.01 - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 7Y 6.34 - 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.74 - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.359 - -0.339 -0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Spain 1Y -0.273 - -0.254 -0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 2Y -0.075 - -0.075 -0.075 0.02 -19.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 3M -0.501 - -0.5 -0.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 3Y 0.112 - 0.108 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 4Y 0.34 - 0.324 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 5Y 0.715 - 0.704 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 6M -0.387 - -0.38 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Spain 6Y 0.925 - 0.925 0.925 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 7Y 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 8Y 1.368 - 1.334 1.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 9M -0.288 - -0.277 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 9Y 1.565 - 1.525 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 10Y 1.76 - 1.719 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 15Y 2.229 - 2.21 2.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 20Y 2.354 2.349 2.349 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Spain 25Y 2.576 2.569 2.569 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Spain 30Y 2.869 - 2.851 2.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.918 - 1.918 1.918 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 2Y 2.068 - 2.068 2.068 0.02 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 3Y 2.136 - 2.136 2.136 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 4Y 2.19 - 2.185 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Australia 5Y 2.267 - 2.267 2.267 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 6Y 2.398 - 2.398 2.398 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 7Y 2.496 - 2.496 2.496 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 8Y 2.581 2.564 2.564 2.581 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 9Y 2.703 - 2.703 2.703 0.03 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 10Y 2.73 2.705 2.705 2.73 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 12Y 2.75 - 2.733 2.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 15Y 2.893 2.868 2.868 2.893 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 20Y 3.043 3.019 3.019 3.043 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 30Y 3.203 3.178 3.178 3.203 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 0.469 - 0.449 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.38 - 0.35 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 7Y 0.492 - 0.455 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 9Y 0.828 - 0.803 0.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 10Y 1.05 - 1.02 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.414 -0.32 -0.32 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Slovakia 5-Year 0.231 - 0.156 0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 8-Year 0.745 - 0.7 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.254 - -0.225 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 2Y -0.064 - -0.061 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovenia 5Y 0.545 - 0.517 0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovenia 7Y 0.653 - 0.64 0.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.164 - 1.122 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Ukraine 2Y 18.93 - 18.93 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Ukraine 3-Year 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.725 - 5.725 5.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Indonesia 1Y 7.014 - 6.995 7.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 3M 6.146 - 6.133 6.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 3Y 8.002 - 7.941 8.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 5Y 8.514 - 8.459 8.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 6M 6.329 - 6.322 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 10Y 8.638 - 8.573 8.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 15Y 8.852 - 8.813 8.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 20Y 9.024 - 8.985 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Indonesia 25Y 9.21 - 9.21 9.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Indonesia 30Y 9.229 - 9.175 9.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.657 - 1.615 1.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 1M Yield 0.73 - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
UK 1Y Yield 0.782 - 0.742 0.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 2Y Yield 0.806 - 0.757 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 3M Yield 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
UK 3Y Yield 0.83 - 0.788 0.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 4Y Yield 1.004 - 0.96 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 5Y Yield 1.144 - 1.099 1.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 6M Yield 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
UK 6Y Yield 1.225 - 1.173 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 7Y Yield 1.287 - 1.235 1.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 8Y Yield 1.38 - 1.323 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 9Y Yield 1.482 - 1.431 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 10Y Yield 1.586 - 1.532 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 15Y Yield 1.743 - 1.701 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 20Y Yield 1.939 - 1.894 1.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 25Y Yield 1.963 - 1.918 1.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 30Y Yield 1.966 - 1.923 1.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
UK 40Y Yield 1.903 - 1.861 1.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 50Y Yield 1.885 - 1.84 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.9 - 11.9 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Uganda 2Y 16 - 16 16 0.10 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 3M 10.7 - 10.7 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Uganda 3Y 16.45 16.2 16.2 16.45 0.25 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 4Y 16 16.2 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 17.042 - 17.042 17.042 0.54 3.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Uganda 6M 11.85 11.8 11.8 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 10Y 17.35 - 17.35 17.35 0.15 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Uganda 15Y 17.85 - 17.85 17.85 0.30 1.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۵:۳۳
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.181 - 2.181 2.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
US 1Y Yield 2.669 - 2.669 2.669 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
US 2Y Yield 2.908 - 2.87 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
US 3M Yield 2.309 - 2.309 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
US 3Y Yield 2.985 - 2.985 2.985 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
US 5Y Yield 3.048 3.05 3.048 3.05 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
US 6M Yield 2.473 - 2.463 2.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
US 7Y Yield 3.136 - 3.108 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
US 10Y Yield 3.196 - 3.169 3.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
US 30Y Yield 3.379 3.381 3.379 3.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.303 - -0.2 -0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 1Y 0.785 - 0.725 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 2Y 1.662 - 1.572 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 3M -0.184 - -0.101 -0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 3Y 2.127 - 2.127 2.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 4Y 2.765 - 2.758 3.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 5Y 2.896 - 2.876 3.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 6M 0.18 - 0.18 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 6Y 3.04 - 3.035 3.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 7Y 3.259 - 3.222 3.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 8Y 3.178 - 3.168 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 9M 0.528 - 0.48 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 9Y 3.391 - 3.373 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 3.569 - 3.488 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 15Y 3.694 - 3.677 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 20Y 3.889 - 3.828 4.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 30Y 4.033 - 3.96 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 50Y 3.754 - 3.754 3.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.397 -0.476 -0.397 -0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 2Y -0.41 -0.418 -0.41 -0.418 0.00 -0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 3M -0.009 - -0.008 -0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y 0.004 -0.041 -0.019 0.004 0.02 -122.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 5Y 0.057 - 0.012 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Ireland 6M -0.298 - -0.298 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Ireland 6Y 0.348 0.33 0.33 0.348 0.01 2.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 7Y 0.565 0.548 0.548 0.565 0.01 1.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 8Y 0.751 - 0.71 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Ireland 10Y 1.045 - 1.002 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 15Y 1.521 - 1.47 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Ireland 20Y 1.663 - 1.629 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Ireland 30Y 1.842 1.852 1.842 1.852 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.398 - 5.398 5.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Iceland 5Y 5.796 - 5.796 5.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Iceland 10Y 6.005 - 5.971 6.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.94 - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bahrain 2Y 6.394 - 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 3M 4.169 - 4.169 4.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bahrain 5Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Bahrain 6M 4.589 - 4.589 4.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bahrain 9M 4.851 - 4.851 4.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.22 7.215 7.215 7.24 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 2Y 8.6 - 8.6 8.6 0.06 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Brazil 3M 6.581 6.577 6.433 6.581 0.15 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 3Y 9.125 9.165 9.125 9.175 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 5Y 9.56 9.6 9.56 9.6 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 6M 6.62 6.605 6.605 6.72 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Brazil 8Y 10.26 10.24 10.19 10.26 0.03 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 9M 6.965 6.96 6.875 6.965 0.08 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Brazil 10Y 10.33 10.38 10.33 10.38 0.03 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.62 - -0.609 -0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 1Y -0.62 - -0.614 -0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 2Y -0.505 - -0.505 -0.505 0.00 -0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Belgium 3M -0.707 - -0.69 -0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 3Y -0.357 -0.341 -0.341 -0.357 0.02 -4.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Belgium 4Y -0.113 -0.161 -0.113 -0.161 0.02 -16.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Belgium 5Y -0.002 - -0.002 -0.002 0.02 -1150.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Belgium 6M -0.673 - -0.671 -0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Belgium 6Y 0.244 - 0.179 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Belgium 7Y 0.42 - 0.42 0.42 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Belgium 8Y 0.619 0.59 0.59 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Belgium 9M -0.675 - -0.675 -0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 9Y 0.759 - 0.707 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 10Y 0.877 - 0.877 0.877 0.02 1.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Belgium 15Y 1.285 - 1.285 1.285 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Belgium 20Y 1.536 - 1.536 1.536 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Bulgaria 1Y -0.068 - -0.068 -0.068 0.01 -8.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 3Y 0.109 - 0.109 0.109 0.02 17.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 5Y 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 7Y 0.68 - 0.68 0.68 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 10Y 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 2Y 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 3M 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 5Y 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 6M 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 10Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bangladesh 15Y 6.52 - 6.52 6.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Bangladesh 20Y 7.97 - 7.97 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 6M 1.651 - 1.651 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Botswana 13Y 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Pakistan 3M 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Pakistan 3Y 10.502 - 10.502 10.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Pakistan 5Y 11.251 - 11.251 11.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pakistan 6M 8.88 - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Pakistan 10Y 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Pakistan 15Y 13.001 - 13.001 13.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Pakistan 20Y 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.22 - -0.198 -0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Portugal 2Y -0.119 -0.01 -0.01 -0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Portugal 3M -0.42 - -0.372 -0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Portugal 3Y 0.226 0.163 0.163 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Portugal 4Y 0.562 - 0.562 0.562 0.02 3.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Portugal 5Y 0.876 - 0.876 0.876 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Portugal 6M -0.337 - -0.293 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Portugal 6Y 1.049 - 1.049 1.049 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Portugal 7Y 1.526 - 1.526 1.526 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Portugal 8Y 1.676 - 1.668 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Portugal 9Y 1.851 - 1.851 1.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Portugal 10Y 2.025 - 2.025 2.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Portugal 15Y 2.346 2.316 2.316 2.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Portugal 20Y 2.835 2.822 2.822 2.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Portugal 30Y 3.124 - 3.08 3.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.485 4.454 4.454 4.485 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.025 5.99 5.99 6.025 0.02 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 20Y 6.405 6.37 6.37 6.405 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 30Y 6.565 6.53 6.53 6.565 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۳۳
Thailand 2Y 2.07 - 2.06 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Thailand 3Y 2.22 - 2.21 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Thailand 5Y 2.385 - 2.38 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 7Y 2.74 - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Thailand 10Y 2.78 - 2.77 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Thailand 12Y 2.98 - 2.97 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Thailand 14Y 2.97 - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Thailand 15Y 3.195 - 3.17 3.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 16Y 3.28 - 3.255 3.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 20Y 3.34 - 3.31 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
Taiwan 5Y 0.79 - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 10Y 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 20Y 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 30Y 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 25.5 - 25.45 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Turkey 2Y 24.46 - 24.32 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Turkey 3Y 21.45 - 21.31 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Turkey 5Y 20.42 - 20.42 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Turkey 10Y 18 - 17.86 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.7 - 3.68 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Mauritius 2M 3.35 - 3.35 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Mauritius 2Y 3.624 - 3.624 3.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mauritius 3Y 4.066 - 4.066 4.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 4M 3.5 - 3.5 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Mauritius 4Y 4.557 - 4.557 4.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 5Y 4.797 - 4.797 4.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 6M 3.6 - 3.56 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Mauritius 8M 3.62 - 3.6 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۳۳
Mauritius 10Y 5.466 - 5.466 5.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 15Y 5.863 - 5.863 5.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Mauritius 20Y 6.186 - 6.186 6.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.559 - 0.518 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 2Y 1.516 - 1.506 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 3Y 1.704 - 1.704 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 4Y 1.737 - 1.726 1.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Czech Republic 5Y 1.851 - 1.851 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Czech Republic 6Y 1.707 - 1.676 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 7Y 2.086 - 2.062 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 8Y 2.129 - 2.129 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Czech Republic 9Y 2.086 - 2.083 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Czech Republic 10Y 2.16 - 2.15 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 15Y 2.436 - 2.436 2.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 20Y 2.7 - 2.684 2.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Czech Republic 50Y 3.181 - 3.181 3.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.883 - 2.875 2.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
China 2Y 3.175 - 3.17 3.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
China 3Y 3.213 - 3.205 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
China 5Y 3.4 - 3.383 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
China 7Y 3.587 - 3.585 3.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
China 10Y 3.583 - 3.565 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
China 15Y 3.907 - 3.907 3.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
China 20Y 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
China 30Y 4.16 - 4.16 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.549 - -0.549 -0.549 0.02 -2.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Denmark 3M -0.517 - -0.508 -0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Denmark 3Y -0.386 - -0.376 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.074 - -0.061 -0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 6M -0.55 - -0.545 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Denmark 8Y 0.181 - 0.181 0.181 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Denmark 10Y 0.42 - 0.358 0.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.39 - 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1W 7.35 - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 7.56 - 7.46 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 2M 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2W 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2Y 7.74 - 7.66 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 3M 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 3Y 8.23 - 8.21 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 5Y 8.28 - 8.28 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 7Y 8.47 - 8.45 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 10Y 8.59 - 8.59 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Russia 15Y 8.67 - 8.64 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 20-Year 8.63 - 8.63 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Russia Overnight 7.41 - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.48 - 3.46 3.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Romania 2Y 4.108 - 4.108 4.108 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Romania 3Y 4.249 - 4.249 4.249 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Romania 4Y 4.639 - 4.639 4.639 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Romania 5Y 4.79 - 4.78 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Romania 6M 3.401 - 3.401 3.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Romania 7Y 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Romania 10Y 5 - 5 5 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱:۳۳
New Zealand 1Y 1.78 - 1.77 1.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 2M 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 2Y 1.845 - 1.84 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 4M 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 5M 1.95 - 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 5Y 2.045 - 2.035 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 6M 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 7Y 2.305 - 2.295 2.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 10Y 2.685 - 2.675 2.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 15Y 2.855 - 2.85 2.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 20Y 2.99 - 2.985 3.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.105 - -0.105 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Japan 1Y -0.134 - -0.128 -0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 2Y -0.115 - -0.111 -0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 3M -0.245 - -0.245 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Japan 3Y -0.095 - -0.091 -0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 4Y -0.076 - -0.076 -0.076 0.00 -1.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Japan 5Y -0.055 - -0.051 -0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 6M -0.18 - -0.18 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Japan 6Y -0.01 - -0.006 -0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 7Y 0.017 - 0.017 0.017 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Japan 8Y 0.063 - 0.063 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 9M -0.13 - -0.13 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Japan 9Y 0.109 - 0.108 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 10Y 0.149 - 0.146 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 15Y 0.405 - 0.402 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 20Y 0.684 - 0.677 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 30Y 0.914 - 0.911 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 40Y 1.083 - 1.08 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.3 - 10.2 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 2Y 10.5 - 10.5 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 3M 9.4 - 9.4 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 3Y 11 - 10.8 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 4Y 11.2 - 11.1 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 5Y 11.5 - 11.38 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 6M 9.7 - 10 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 6Y 11.6 - 11.3 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 7Y 11.65 - 11.5 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Sri Lanka 8Y 11.7 - 11.6 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 9Y 11.8 - 11.8 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 10Y 11.9 - 11.85 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sri Lanka 15Y 12 - 12 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 1Y 1.89 - 1.89 1.89 0.02 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 2Y 2.081 - 2.048 2.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 3M 1.901 - 1.901 1.901 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 5Y 2.353 - 2.336 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 6M 1.931 - 1.879 1.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 10Y 2.581 - 2.577 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 2.854 - 2.848 2.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 2.878 - 2.872 2.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 30Y 2.928 - 2.915 2.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.717 - -0.717 -0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Sweden 2M -0.698 - -0.698 -0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sweden 2Y -0.407 - -0.398 -0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Sweden 3M -0.7 - -0.7 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 5Y 0.127 - 0.105 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 6M -0.679 - -0.679 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 7Y 0.319 - 0.295 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 10Y 0.656 - 0.632 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 15Y 1.046 - 1.018 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 20-Year 1.326 - 1.305 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 -0.95 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Switzerland 1W -0.92 - -0.75 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 1Y -0.73 - -0.73 -0.73 0.03 -4.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Switzerland 2M -0.9 - -0.73 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 2Y -0.738 - -0.726 -0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 3M -0.9 - -0.8 -0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 3Y -0.665 - -0.65 -0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 4Y -0.524 - -0.501 -0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 5Y -0.416 - -0.412 -0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 6M -0.87 - -0.8 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 6Y -0.29 - -0.283 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 7Y -0.188 - -0.185 -0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 8Y -0.13 - -0.13 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 9Y -0.065 - -0.057 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 10Y 0.017 - -0.002 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 15Y 0.351 - 0.33 0.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 20Y 0.485 - 0.467 0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 30Y 0.601 - 0.587 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 50Y 0.68 - 0.676 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland Overnight -0.95 -0.9 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.45 - 3.45 3.45 0.04 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 2Y 3.79 - 3.79 3.79 0.08 2.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 3Y 3.98 - 3.98 3.98 0.03 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 4Y 4.08 - 4.08 4.08 0.08 1.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 5Y 4.22 - 4.22 4.22 0.05 1.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 8Y 4.6 - 4.6 4.6 0.04 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 10Y 4.94 - 4.94 4.94 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.22 3.4 3.22 3.4 0.18 5.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Serbia 2Y 3.15 - 3.15 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.55 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.86 3.7 3.7 3.86 0.16 4.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Serbia 7Y 3.9 - 3.9 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.617 - -0.617 -0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
France 1Y -0.639 - -0.62 -0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
France 2Y -0.532 - -0.532 -0.532 0.00 -0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 3M -0.755 - -0.745 -0.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
France 3Y -0.384 - -0.384 -0.384 0.01 -2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 4Y -0.2 - -0.2 -0.2 0.02 -11.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 5Y 0.189 - 0.131 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
France 6M -0.676 - -0.67 -0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
France 6Y 0.238 - 0.238 0.238 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 7Y 0.397 - 0.397 0.397 0.01 3.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 8Y 0.549 - 0.549 0.549 0.04 8.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 9M -0.652 - -0.642 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
France 9Y 0.64 - 0.64 0.64 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 10Y 0.835 - 0.803 0.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
France 15Y 1.231 - 1.231 1.231 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 20Y 1.349 1.345 1.345 1.35 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
France 25Y 1.593 - 1.57 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
France 30Y 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
France 50Y 1.913 - 1.913 1.913 0.02 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.542 - -0.534 -0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 3Y -0.455 - -0.445 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 4Y -0.176 - -0.165 -0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 5Y 0.016 - -0.01 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Finland 6Y 0.086 - 0.086 0.086 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Finland 8Y 0.437 - 0.37 0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Finland 10Y 0.734 - 0.67 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Finland 15Y 1.053 - 1.002 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 30Y 1.287 - 1.246 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.55 - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 1Y 6.259 - 6.259 6.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 2Y 7.296 - 7.296 7.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 3M 4.834 - 4.834 4.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 3Y 7.413 - 7.413 7.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 4Y 8.307 - 8.307 8.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 5Y 8.584 - 8.584 8.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 6M 5.607 - 5.607 5.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 7Y 7.934 - 7.934 7.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 10Y 8.035 - 8.035 8.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 20Y 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Philippines 25Y 9.293 - 9.293 9.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Qatar 10-Year 4.334 4.336 4.334 4.336 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Qatar 15-Year 4.509 4.508 4.508 4.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Qatar 30-Year 5.089 5.088 5.088 5.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.5 - 1.5 1.5 0.02 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 1Y 2.1 - 2.095 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Canada 2M 1.56 - 1.56 1.56 0.09 5.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 2Y 2.299 - 2.299 2.299 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 3M 1.655 - 1.655 1.655 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 3Y 2.329 2.333 2.329 2.333 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۳۳
Canada 4Y 2.375 - 2.343 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 5Y 2.401 - 2.368 2.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 6M 1.865 - 1.86 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Canada 7Y 2.457 - 2.425 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 10Y 2.5 - 2.5 2.5 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Canada 20Y 2.542 2.54 2.54 2.542 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 30Y 2.528 - 2.528 2.528 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.83 - 1.83 1.83 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 2Y 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 3Y 1.982 - 1.982 1.982 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 4Y 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 5Y 2.135 - 2.135 2.135 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 10Y 2.322 - 2.322 2.322 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 20Y 2.252 - 2.252 2.252 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 30Y 2.24 - 2.24 2.24 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 50Y 2.162 - 2.162 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Croatia 3Y 0.649 - 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Croatia 5Y 1.128 - 1.128 1.128 0.02 1.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.01 100.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 10Y 2.159 - 2.138 2.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.695 - 4.695 4.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Colombia 4Y 5.87 - 5.87 5.87 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Colombia 5Y 6.39 6.361 6.361 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Colombia 10Y 7.08 - 7.08 7.08 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Colombia 15Y 7.384 - 7.384 7.384 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.579 - 9.579 9.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 2Y 10.85 - 10.7 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 3M 7.507 - 7.507 7.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 3Y 11.3 - 11.225 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 4Y 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 5Y 11.7 - 11.4 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 6M 8.45 - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 6Y 11.77 - 11.7 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 7Y 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 8Y 12.3 - 12.2 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 9Y 12.45 - 12.25 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 10Y 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.6 - 12.6 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 20Y 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 25Y 13.2 - 13 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya Overnight 3.823 - 3.823 3.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.48 - 1.4 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Poland 1Y 1.318 - 1.275 1.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Poland 2M 1.45 - 1.4 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Poland 2Y 1.571 - 1.571 1.571 0.02 1.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Poland 3Y 1.892 - 1.892 1.892 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Poland 4Y 2.267 - 2.225 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Poland 5Y 2.543 - 2.543 2.543 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.245 - 3.245 3.245 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Poland 12Y 3.198 - 3.108 3.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Poland 15Y 3.181 - 3.132 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Poland 6-Year 3.094 - 3.046 3.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Poland Overnight 1.1 - 1.1 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.007 - -0.007 -0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 3-Year 0.245 - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 5-Year 0.741 - 0.741 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 1-Month -0.078 - -0.078 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Malta 10-Year 1.592 - 1.592 1.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 20-Year 2.161 - 2.161 2.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 25-Year 2.199 - 2.199 2.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 3-Month -0.073 - -0.073 -0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Malta 6-Month -0.062 - -0.062 -0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3Y 3.642 - 3.622 3.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 5Y 3.803 - 3.782 3.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 7Y 4.02 - 4.015 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Malaysia 10Y 4.15 - 4.129 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 15Y 4.568 - 4.568 4.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Malaysia 20Y 4.807 - 4.79 4.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Malaysia 30Y 4.927 - 4.927 4.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 3M 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 3Y 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 5Y 3.27 - 3.27 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 6M 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 10Y 3.86 - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 15Y 4.33 - 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.512 - 2.512 2.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 3M 2.297 - 2.297 2.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Morocco 5Y 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 6M 2.345 - 2.345 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 10Y 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 15Y 3.688 - 3.688 3.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.814 - 19.814 19.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Egypt 2Y 19.436 - 19.436 19.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
Egypt 3M 19.862 - 19.862 19.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Egypt 3Y 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
Egypt 5Y 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Egypt 6M 19.919 - 19.919 19.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Egypt 7Y 18.493 - 18.493 18.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Egypt 9M 19.963 - 19.963 19.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Egypt 10Y 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
Egypt Overnight 16.922 - 16.922 16.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.77 - 7.77 7.77 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Mexico 1Y 8.17 8.18 8.17 8.18 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Mexico 3M 7.91 - 7.91 7.91 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Mexico 3Y 8.06 - 8.06 8.06 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Mexico 5Y 8.04 8.09 8.04 8.09 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Mexico 6M 8.08 8.07 8.07 8.08 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Mexico 7Y 8.05 8.1 8.05 8.1 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Mexico 9M 8.14 8.12 8.12 8.14 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Mexico 10Y 8.17 8.23 8.17 8.23 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Mexico 20Y 8.31 8.37 8.31 8.38 0.06 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Mexico 30Y 8.39 8.38 8.38 8.39 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Mexico 15-Year 8.32 8.31 8.31 8.33 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.279 - 8.279 8.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Namibia 3M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Namibia 3Y 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Namibia 6M 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Namibia 7Y 10.215 - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Namibia 9M 8.33 - 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Namibia 10Y 10.85 - 10.85 10.85 0.49 4.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Namibia 15Y 11.085 - 11.05 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Namibia 20Y 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.916 - 0.914 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.824 - 0.824 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Norway 5Y 1.604 - 1.589 1.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Norway 6M 0.827 - 0.827 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Norway 9M 0.868 - 0.867 0.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Norway 10Y 2.003 - 1.974 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Norway 3Y 1.303 1.305 1.296 1.319 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.382 - 14.382 14.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 2Y 14.188 - 13.975 14.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 3M 13.55 - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 4Y 14.706 - 14.349 14.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.954 - 12.954 12.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 7Y 15.13 - 15.076 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 10Y 15.122 - 15.122 15.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.135 - 15.135 15.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.53 - -0.53 -0.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Netherlands 2Y -0.629 - -0.629 -0.629 0.01 -0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 3M -0.749 - -0.743 -0.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Netherlands 3Y -0.486 -0.471 -0.471 -0.486 0.02 -3.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 4Y -0.356 - -0.356 -0.356 0.03 -9.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 5Y -0.192 -0.233 -0.192 -0.233 0.02 -9.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Netherlands 6M -0.742 - -0.74 -0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Netherlands 6Y 0.004 - 0.004 0.004 0.03 750.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 7Y 0.195 - 0.195 0.195 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 8Y 0.32 - 0.32 0.32 0.02 6.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 9Y 0.472 - 0.472 0.472 0.03 5.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 10Y 0.578 - 0.578 0.578 0.01 2.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Netherlands 15Y 0.825 - 0.777 0.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 20Y 0.9 - 0.859 0.914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 25Y 0.994 - 0.963 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 30Y 1.11 - 1.073 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.487 - 7.487 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 2Y 7.656 - 7.656 7.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
India 3M 6.95 - 6.95 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
India 3Y 7.73 - 7.699 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
India 4Y 7.812 - 7.786 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 5Y 7.908 - 7.886 7.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 6M 7.23 - 7.21 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
India 6Y 7.954 - 7.943 7.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 7Y 7.984 - 7.934 7.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
India 8Y 8.063 - 8.063 8.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 9Y 8.007 - 7.99 8.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 10Y 7.921 - 7.882 7.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 11Y 8.092 - 8.092 8.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 12Y 8.095 - 8.095 8.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
India 13Y 8.012 - 7.991 8.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
India 14Y 8.202 - 8.202 8.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 15Y 8.282 - 8.282 8.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 19Y 8.254 - 8.254 8.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 24Y 8.279 - 8.279 8.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
India 30Y 8.247 - 8.247 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.194 - 1.128 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 1W 0.811 - 0.73 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 1Y 1.84 - 1.83 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 2Y 2.155 - 2.148 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 3M 1.602 - 1.589 1.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 3Y 2.318 - 2.315 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 5Y 2.39 - 2.388 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 6M 1.709 - 1.709 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 7Y 2.418 - 2.418 2.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 9M 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Hong Kong 10Y 2.467 - 2.467 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 15Y 2.486 - 2.486 2.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.753 - 79.007 81.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Venezuela 15Y 11.984 - 11.984 12.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Venezuela 20Y 8.724 - 8.724 8.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.135 - 4.135 4.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Vietnam 2Y 4.214 - 4.205 4.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 3Y 4.359 - 4.359 4.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 5Y 4.508 - 4.508 4.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 7Y 4.814 - 4.81 4.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 10Y 5.094 - 5.094 5.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.48 - 1.27 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.399 - 1.35 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Greece 3Y 3.382 - 3.382 3.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Greece 6M 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Greece 10Y 4.348 - 4.348 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Greece 15Y 4.835 - 4.835 4.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Greece 20Y 5.179 - 5.175 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 25Y 5.203 - 5.2 5.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر