کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 30.88 - 30.88 30.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 25.013 - 25.013 25.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 47.657 - 47.657 47.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.7 - 6.7 6.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 3M 6 - 6 6 0.09 1.50% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.43 - 7.4 7.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.385 - 8.375 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.975 - 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 25Y 10.025 - 10.015 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 30Y 10.01 - 10 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.843 - -0.843 -0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Germany 2Y -0.906 - -0.904 -0.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Germany 3M -0.69 - -0.688 -0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Germany 3Y -0.952 - -0.946 -0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Germany 4Y -0.954 - -0.954 -0.954 0.00 -0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Germany 5Y -0.926 - -0.926 -0.926 0.00 -0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Germany 6M -0.725 - -0.72 -0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Germany 6Y -0.899 - -0.899 -0.899 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Germany 7Y -0.864 - -0.841 -0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Germany 8Y -0.803 - -0.802 -0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Germany 9M -0.802 - -0.792 -0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 9Y -0.777 - -0.748 -0.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Germany 10Y -0.688 - -0.663 -0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 15Y -0.542 - -0.538 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Germany 20Y -0.414 - -0.413 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Germany 25Y -0.288 - -0.288 -0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Germany 30Y -0.224 - -0.19 -0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.705 - -0.705 -0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Austria 2Y -0.813 - -0.813 -0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Austria 3Y -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Austria 4Y -0.779 - -0.779 -0.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 5Y -0.734 - -0.719 -0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Austria 6Y -0.666 - -0.666 -0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Austria 7Y -0.59 - -0.571 -0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 8Y -0.564 - -0.558 -0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Austria 9Y -0.519 - -0.483 -0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 10Y -0.432 - -0.401 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 15Y -0.179 - -0.175 -0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Austria 20Y -0.054 -0.081 -0.054 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Austria 25Y 0.081 0.056 0.056 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Austria 30Y 0.171 - 0.15 0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Austria 50Y 0.301 - 0.224 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 2Y 4.41 - 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 3M 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 3Y 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 5Y 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 6M 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 7Y 6.75 - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.35 - -0.35 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Spain 1Y -0.548 - -0.534 -0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 2Y -0.519 - -0.519 -0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Spain 3M -0.468 - -0.468 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 3Y -0.523 - -0.523 -0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Spain 4Y -0.442 - -0.433 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Spain 5Y -0.3 - -0.296 -0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 6M -0.518 - -0.516 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Spain 6Y -0.258 - -0.258 -0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Spain 7Y -0.171 - -0.113 -0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 8Y -0.093 - -0.093 -0.093 0.01 -7.92% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Spain 9M -0.52 - -0.518 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 9Y -0.052 - -0.036 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 10Y 0.095 - 0.025 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 15Y 0.47 - 0.415 0.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Spain 20Y 0.492 0.483 0.483 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Spain 25Y 0.815 - 0.804 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Spain 30Y 0.934 - 0.862 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.891 0.879 0.879 0.891 0.01 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Australia 2Y 0.731 0.73 0.73 0.731 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 3Y 0.67 0.669 0.669 0.67 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 4Y 0.665 0.664 0.664 0.665 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 5Y 0.664 0.663 0.663 0.664 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 6Y 0.709 0.706 0.706 0.709 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 7Y 0.761 0.758 0.758 0.761 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 8Y 0.814 0.81 0.81 0.814 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 9Y 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Australia 10Y 0.888 0.883 0.883 0.888 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 12Y 0.903 - 0.903 0.903 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 15Y 1.006 0.998 0.998 1.006 0.01 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 20Y 1.259 1.248 1.248 1.259 0.01 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 30Y 1.446 1.435 1.435 1.446 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.275 - -0.275 -0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.78 - -0.78 -0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.328 - -0.294 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 10Y -0.41 - -0.37 -0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.514 - -0.514 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 8-Year -0.375 - -0.347 -0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.06 - -0.04 -0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 2Y -0.567 - -0.567 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Slovenia 5Y -0.504 - -0.44 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 7Y -0.451 - -0.389 -0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y -0.218 - -0.172 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.25 - 17.03 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
Ukraine 2Y 16.97 - 16.97 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Ukraine 3-Year 17.5 - 16.85 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.862 - 5.862 5.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Indonesia 1Y 6.243 - 6.243 6.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۲
Indonesia 3M 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Indonesia 3Y 6.622 - 6.594 6.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Indonesia 5Y 6.814 - 6.814 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 6M 5.95 - 5.95 6.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 10Y 7.413 - 7.413 7.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 15Y 7.809 - 7.799 7.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 20Y 7.871 - 7.871 7.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 25Y 8.16 - 8.16 8.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 30Y 8.096 - 8.096 8.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.535 - 0.535 0.535 0.01 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 1M Yield 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 1Y Yield 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 2Y Yield 0.508 - 0.508 0.508 0.01 2.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 3M Yield 0.744 - 0.744 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 3Y Yield 0.397 - 0.397 0.397 0.01 1.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 4Y Yield 0.404 - 0.404 0.404 0.01 2.54% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 5Y Yield 0.398 - 0.398 0.398 0.01 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 6M Yield 0.76 - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 6Y Yield 0.345 - 0.345 0.345 0.01 2.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 7Y Yield 0.379 - 0.379 0.379 0.01 2.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 8Y Yield 0.404 - 0.404 0.404 0.01 2.80% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 9Y Yield 0.382 - 0.382 0.382 0.01 2.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 10Y Yield 0.468 - 0.468 0.468 0.01 1.96% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 15Y Yield 0.736 - 0.736 0.736 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 20Y Yield 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 25Y Yield 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 30Y Yield 1.01 - 1.01 1.01 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 40Y Yield 0.968 - 0.968 0.968 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 50Y Yield 0.959 - 0.865 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.4 - 10.4 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۰۲
Uganda 2Y 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 3M 8.553 - 8.553 8.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
Uganda 3Y 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14 - 14 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Uganda 6M 9.9 - 9.9 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۰۲
Uganda 10Y 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Uganda 15Y 14.35 - 14.321 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
US 1Y Yield 1.717 - 1.706 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
US 2Y Yield 1.487 - 1.482 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
US 3M Yield 1.871 - 1.871 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
US 3Y Yield 1.438 - 1.436 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
US 5Y Yield 1.423 - 1.417 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
US 6M Yield 1.859 - 1.852 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
US 7Y Yield 1.497 - 1.488 1.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
US 10Y Yield 1.562 - 1.545 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
US 30Y Yield 2.044 - 2.008 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.266 - -0.248 -0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Italy 1Y -0.07 - -0.07 -0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 2Y 0.144 - 0.014 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.284 - -0.228 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 3Y 0.409 - 0.288 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 4Y 0.567 - 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Italy 5Y 0.817 - 0.817 0.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Italy 6M -0.239 - -0.215 -0.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 6Y 0.933 - 0.933 0.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Italy 7Y 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 8Y 1.151 - 1.068 1.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 9M -0.1 - -0.1 -0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 9Y 1.16 - 1.068 1.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 10Y 1.402 - 1.402 1.402 0.02 1.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 15Y 1.887 - 1.844 1.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 20Y 2.057 - 2.023 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 30Y 2.369 - 2.33 2.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 50Y 2.617 - 2.589 2.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.483 -0.602 -0.483 -0.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.012 - -0.012 -0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Ireland 3Y -0.671 - -0.671 -0.671 0.04 -5.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 4Y -0.574 -0.631 -0.574 -0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 5Y -0.535 -0.578 -0.535 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 6M -0.439 - -0.437 -0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Ireland 6Y -0.414 -0.461 -0.414 -0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 7Y -0.343 - -0.343 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y -0.125 - -0.125 -0.125 0.02 -12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Ireland 15Y 0.196 - 0.148 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Ireland 20Y 0.374 - 0.302 0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Ireland 30Y 0.684 - 0.622 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.714 - 3.712 3.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 3.306 3.317 3.306 3.317 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Bahrain 2Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain 3M 3.156 - 3.156 3.156 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Bahrain 5Y 5.1 - 5.1 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Bahrain 6M 3.209 3.226 3.209 3.226 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Bahrain 9M 3.283 3.296 3.283 3.296 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 5.325 - 5.305 5.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Brazil 2Y 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۳۲
Brazil 3M 5.818 - 5.818 5.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Brazil 3Y 6.195 - 6.195 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Brazil 5Y 6.76 - 6.76 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Brazil 6M 5.41 - 5.41 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Brazil 8Y 7.035 - 7.035 7.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Brazil 9M 5.31 - 5.31 5.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Brazil 10Y 7.19 - 7.19 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.543 - -0.503 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 1Y -0.749 - -0.731 -0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 2Y -0.728 - -0.727 -0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Belgium 3M -0.683 - -0.655 -0.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Belgium 3Y -0.814 - -0.814 -0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Belgium 4Y -0.801 - -0.801 -0.801 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Belgium 5Y -0.768 - -0.768 -0.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Belgium 6M -0.771 - -0.771 -0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 6Y -0.69 - -0.69 -0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Belgium 7Y -0.531 - -0.531 -0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Belgium 8Y -0.502 - -0.475 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Belgium 9M -0.766 - -0.73 -0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 9Y -0.478 - -0.442 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Belgium 10Y -0.363 - -0.328 -0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Belgium 15Y -0.146 - -0.106 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Belgium 20Y 0.116 - 0.113 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.55 - -0.55 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Bulgaria 1Y -0.202 - -0.202 -0.202 0.02 -7.76% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 3Y 0.031 - 0.031 0.031 0.00 14.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 5Y 0.191 - 0.191 0.191 0.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 7Y 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.93 - 7.93 7.93 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 2Y 8.37 - 8.37 8.37 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 3M 7.45 - 7.45 7.45 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 5Y 8.75 - 8.75 8.75 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 6M 7.84 - 7.84 7.84 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 10Y 8.89 - 8.89 8.89 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 15Y 9.28 - 9.28 9.28 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 20Y 9.54 - 9.54 9.54 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.5 - 3.5 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Botswana 5Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Botswana 6M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 13Y 5.25 5.05 5.05 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 3M 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan 3Y 13.698 - 13.698 13.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Pakistan 5Y 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 6M 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 10Y 13.769 - 13.769 13.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 15Y 14.099 - 14.099 14.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 20Y 14.21 - 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.532 - -0.526 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 2Y -0.607 - -0.55 -0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 3M -0.463 - -0.442 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Portugal 3Y -0.471 - -0.45 -0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 4Y -0.368 - -0.359 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Portugal 5Y -0.25 -0.272 -0.25 -0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Portugal 6M -0.504 - -0.503 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Portugal 6Y -0.131 - -0.131 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Portugal 7Y -0.048 - -0.048 -0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Portugal 8Y -0.076 - -0.076 -0.076 0.01 -8.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Portugal 9Y 0.036 - 0.036 0.036 0.01 36.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Portugal 10Y 0.108 - 0.108 0.108 0.01 8.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Portugal 15Y 0.448 - 0.448 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Portugal 20Y 0.628 - 0.601 0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Portugal 30Y 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.159 - 3.159 3.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.673 - 4.673 4.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Peru 20Y 4.823 - 4.823 4.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Peru 30Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.48 - 1.42 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 2Y 1.42 - 1.39 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 3Y 1.49 - 1.45 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 5Y 1.425 - 1.4 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 7Y 1.5 - 1.46 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 10Y 1.47 - 1.44 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 12Y 1.5 - 1.44 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 14Y 1.52 - 1.46 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 15Y 1.56 - 1.51 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 16Y 1.58 - 1.53 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Thailand 20Y 1.57 - 1.515 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 5Y 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 10Y 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Taiwan 20Y 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 30Y 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 15.4 - 15.4 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Turkey 2Y 14.99 - 14.99 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Turkey 3Y 15.12 - 14.97 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Turkey 5Y 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Turkey 10Y 15.07 - 14.89 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.29 - 3.2 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 2M 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Mauritius 2Y 3.532 - 3.532 3.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 3Y 3.682 - 3.682 3.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4M 3.07 - 3.02 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 4Y 3.908 - 3.908 3.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 4.066 - 4.066 4.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 3.17 - 3.1 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 8M 3.21 - 3.13 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 10Y 4.641 - 4.641 4.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 15Y 5.254 - 5.254 5.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 20Y 5.651 - 5.651 5.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.079 - 0.944 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 2Y 1.039 - 0.988 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 3Y 0.988 - 0.96 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 4Y 0.945 - 0.945 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 5Y 0.747 - 0.665 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 6Y 0.893 - 0.852 0.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Czech Republic 7Y 0.876 - 0.868 0.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 8Y 0.883 - 0.864 0.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 9Y 0.906 - 0.896 0.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Czech Republic 10Y 0.937 - 0.904 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 15Y 1.006 - 1.005 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Czech Republic 20Y 1.104 - 1.053 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 50Y 1.802 - 1.802 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.529 - 2.529 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 2Y 2.663 - 2.658 2.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 3Y 2.8 - 2.795 2.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 5Y 2.923 - 2.92 2.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 7Y 3.063 - 3.062 3.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 10Y 3.03 - 3.022 3.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 15Y 3.352 - 3.352 3.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
China 20Y 3.43 - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۳۳
China 30Y 3.662 - 3.645 3.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.914 - -0.914 -0.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Denmark 3M -0.633 - -0.633 -0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Denmark 3Y -0.907 - -0.907 -0.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Denmark 5Y -0.853 - -0.815 -0.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 6M -0.71 - -0.71 -0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Denmark 8Y -0.752 - -0.752 -0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Denmark 10Y -0.671 - -0.671 -0.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 1W 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Russia 1Y 6.82 - 6.76 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 2M 7.12 - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 2W 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Russia 2Y 6.92 - 6.92 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Russia 3M 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 3Y 7.04 - 7.03 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Russia 5Y 7.14 - 7.13 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 6M 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 7Y 7.24 - 7.22 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 10Y 7.33 - 7.32 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 15Y 7.49 - 7.48 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 20-Year 7.76 - 7.74 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Russia Overnight 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 2.94 - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Romania 2Y 3.265 - 3.265 3.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Romania 3Y 3.45 - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Romania 4Y 3.63 - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Romania 5Y 3.63 - 3.63 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Romania 6M 2.799 - 2.799 2.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Romania 7Y 3.77 - 3.77 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Romania 10Y 3.97 - 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 1Y 0.92 - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
New Zealand 2M 1.21 - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
New Zealand 2Y 0.785 - 0.76 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۳۲
New Zealand 3M 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 4M 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 5M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۳۲
New Zealand 5Y 0.808 - 0.79 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 6M 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 7Y 0.913 - 0.88 0.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 10Y 1.03 - 1.01 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 15Y 1.205 - 1.175 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 20Y 1.34 - 1.32 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.05 - -0.05 -0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Japan 1Y -0.233 - -0.231 -0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 2Y -0.276 - -0.265 -0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 3M -0.1 - -0.1 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 3Y -0.287 - -0.287 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 4Y -0.308 - -0.308 -0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 5Y -0.315 - -0.305 -0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 6M -0.235 - -0.225 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Japan 6Y -0.334 - -0.334 -0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 7Y -0.341 - -0.341 -0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 8Y -0.322 - -0.322 -0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 9M -0.185 - -0.185 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Japan 9Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 10Y -0.231 - -0.224 -0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 15Y -0.043 - -0.043 -0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 20Y 0.087 - 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 30Y 0.186 - 0.186 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Japan 40Y 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.2 - 8.2 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 2Y 8.8 - 8.75 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3M 7.9 - 7.85 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 3Y 9.15 - 9.1 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 4Y 9.7 - 9.65 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 5Y 9.95 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6M 8 - 7.9 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 6Y 10.05 - 10 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 7Y 10.08 - 10.08 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.18 - 10.1 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 9Y 10.2 - 10.15 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 10Y 10.25 - 10.2 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 15Y 10.3 - 10.3 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.857 - 1.857 1.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 1Y 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 2Y 1.679 - 1.679 1.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 3M 1.86 - 1.86 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Singapore 5Y 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 6M 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 10Y 1.691 - 1.691 1.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 1.776 - 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 1.85 - 1.799 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 30Y 1.912 - 1.912 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.396 - -0.396 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2M -0.397 - -0.397 -0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2Y -0.661 - -0.661 -0.661 0.02 -2.42% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sweden 3M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 5Y -0.733 - -0.733 -0.733 0.00 -0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sweden 6M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 7Y -0.604 - -0.566 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 10Y -0.419 - -0.391 -0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 15Y -0.262 - -0.262 -0.262 0.02 -6.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sweden 20-Year 0.01 - -0.001 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -1 - -0.9 -1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 1W -0.94 - -0.75 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Switzerland 1Y -1.01 -0.95 -0.95 -1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 2M -1 - -0.99 -1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Switzerland 2Y -1.063 - -1.057 -1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 3M -1 - -0.8 -1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 3Y -1.093 - -1.093 -1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 4Y -1.107 - -1.103 -1.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 5Y -1.124 - -1.124 -1.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 6M -1.05 - -1.04 -1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 6Y -1.053 - -1.053 -1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 7Y -1.112 - -1.112 -1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 8Y -1.12 - -1.12 -1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Switzerland 9Y -1.164 - -1.156 -1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 10Y -1.087 - -1.086 -1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 15Y -0.894 - -0.89 -0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Switzerland 20Y -0.813 - -0.801 -0.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 30Y -0.683 - -0.648 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 50Y -0.541 - -0.477 -0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland Overnight -0.94 -0.85 -0.85 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 2.49 - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 2.66 - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.2 - 2.2 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
Serbia 2Y 2.35 - 2.35 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.75 - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Serbia 5Y 3.05 - 2.9 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.3 - 3.21 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.53 - -0.53 -0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
France 1Y -0.722 - -0.715 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
France 2Y -0.799 - -0.799 -0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
France 3M -0.596 - -0.593 -0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
France 3Y -0.848 - -0.826 -0.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
France 4Y -0.832 - -0.827 -0.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
France 5Y -0.783 - -0.763 -0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 6M -0.693 - -0.692 -0.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
France 6Y -0.707 - -0.692 -0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 7Y -0.6376 - -0.6145 -0.6506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 8Y -0.564 - -0.531 -0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
France 9M -0.685 - -0.675 -0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
France 9Y -0.489 - -0.457 -0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 10Y -0.415 - -0.382 -0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
France 15Y -0.118 - -0.09 -0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
France 20Y 0.085 - 0.037 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
France 25Y 0.247 - 0.186 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
France 30Y 0.405 - 0.346 0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
France 50Y 0.589 - 0.536 0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.796 - -0.79 -0.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Finland 3Y -0.82 - -0.807 -0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Finland 4Y -0.798 - -0.798 -0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Finland 5Y -0.777 - -0.76 -0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Finland 6Y -0.735 - -0.733 -0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Finland 8Y -0.532 - -0.518 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Finland 10Y -0.412 - -0.387 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Finland 15Y -0.243 - -0.211 -0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Finland 30Y 0.027 - -0.01 0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.34 - 3.34 3.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 1Y 3.716 - 3.716 3.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 2Y 3.981 - 3.981 3.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3M 3.352 - 3.35 3.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3Y 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 4Y 4.085 - 4.017 4.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 5Y 4.164 - 4.164 4.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 6M 3.535 - 3.535 3.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 7Y 4.215 - 4.215 4.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 10Y 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 20Y 4.845 - 4.845 4.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 25Y 4.82 - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.267 - 2.133 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Qatar 10-Year 2.522 - 2.509 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.494 - 3.461 3.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.66 - 1.66 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Canada 1Y 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Canada 2M 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Canada 2Y 1.336 - 1.328 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Canada 3M 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Canada 3Y 1.29 - 1.283 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Canada 4Y 1.252 - 1.241 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Canada 5Y 1.2 - 1.189 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Canada 6M 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Canada 7Y 1.188 - 1.178 1.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Canada 10Y 1.164 - 1.14 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Canada 20Y 1.347 - 1.317 1.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Canada 30Y 1.384 - 1.344 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.13 - 1.13 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
South Korea 2Y 1.115 - 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 3Y 1.092 - 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 4Y 1.13 - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 5Y 1.122 - 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 10Y 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 20Y 1.146 - 1.146 1.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 30Y 1.138 - 1.138 1.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 50Y 1.159 - 1.157 1.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۳:۳۴
Croatia 3Y 0.215 - 0.215 0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Croatia 5Y 0.231 - 0.217 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.977 - 0.977 0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Colombia 4Y 4.789 - 4.789 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Colombia 5Y 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Colombia 10Y 5.73 - 5.73 5.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Colombia 15Y 6.045 - 6.045 6.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.152 - 9.152 9.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 2Y 9.2 - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 3M 6.449 - 6.449 6.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 3Y 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 4Y 9.55 - 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 5Y 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 6M 7.154 - 7.154 7.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 6Y 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Kenya 7Y 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 8Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 9Y 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۲
Kenya 10Y 11.55 - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Kenya 20Y 12.75 - 12.75 12.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Kenya 25Y 12.95 - 12.95 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Kenya Overnight 3.611 - 3.611 3.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 3Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 5Y 0.075 - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.1 - 1.1 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
Poland 1Y 1.236 - 1.22 1.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Poland 2M 1 - 1 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 2Y 1.489 - 1.467 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Poland 3Y 1.529 - 1.529 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 4Y 1.556 - 1.556 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 5Y 1.478 - 1.478 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 1.721 - 1.696 1.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 6-Year 1.724 - 1.647 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Poland Overnight 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
Lithuania 5Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Lithuania 10Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.329 - -0.299 -0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Malta 3-Year -0.287 - -0.287 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5-Year -0.281 - -0.281 -0.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 1-Month -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 10-Year 0.131 - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20-Year 0.691 - 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 25-Year 0.752 - 0.752 0.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Month -0.355 - -0.355 -0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 6-Month -0.344 - -0.344 -0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3W 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3Y 3.177 - 3.177 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 5Y 3.184 - 3.184 3.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 7M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 7Y 3.215 - 3.215 3.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 10Y 3.202 - 3.202 3.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Malaysia 15Y 3.381 - 3.381 3.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 20Y 3.477 - 3.477 3.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 30Y 3.743 - 3.743 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3M 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 10Y 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 3M 2.305 - 2.305 2.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 5Y 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 6M 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 10Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.887 - 17.887 17.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Egypt 2Y 16.721 - 16.721 16.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 3M 17.978 - 17.878 17.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Egypt 3Y 16.348 - 16.348 16.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 5Y 15.845 - 15.845 15.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 6M 17.954 - 17.954 17.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Egypt 7Y 15.661 - 15.661 15.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 9M 17.826 - 17.826 17.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 10Y 15.519 - 15.519 15.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt Overnight 15.821 - 15.821 15.821 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.99 - 7.99 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Mexico 1Y 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Mexico 3M 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mexico 3Y 6.89 - 6.88 6.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Mexico 5Y 6.86 - 6.86 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Mexico 6M 7.82 - 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mexico 7Y 6.93 - 6.92 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Mexico 9M 7.66 - 7.66 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Mexico 10Y 6.95 - 6.94 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Mexico 20Y 7.32 - 7.32 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Mexico 30Y 7.47 - 7.45 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Mexico 15-Year 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 3M 7.128 - 7.128 7.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 3Y 8.22 - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 6M 7.355 - 7.355 7.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 7Y 9.185 - 9.185 9.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 9M 7.446 - 7.446 7.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 10Y 9.807 - 9.807 9.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 15Y 10.689 - 10.689 10.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 20Y 11.237 - 11.237 11.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.289 - 1.289 1.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.106 - 1.095 1.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Norway 3M 1.251 - 1.251 1.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Norway 5Y 0.999 - 0.973 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Norway 6M 1.304 - 1.304 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
Norway 9M 1.314 - 1.274 1.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Norway 10Y 1.025 - 1.009 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 12.185 - 12.185 12.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 2Y 14.149 - 14.149 14.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 3M 12.204 - 12.204 12.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 4Y 14.353 - 14.353 14.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14.868 - 14.868 14.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 7Y 14.084 - 14.084 14.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 10Y 14.321 - 14.321 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.462 - 14.462 14.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.659 - -0.637 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 2Y -0.879 - -0.879 -0.879 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 3M -0.78 - -0.75 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 3Y -0.88 - -0.86 -0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Netherlands 4Y -0.901 - -0.901 -0.901 0.00 -0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 5Y -0.835 - -0.835 -0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Netherlands 6M -0.808 - -0.808 -0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Netherlands 6Y -0.777 - -0.776 -0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 7Y -0.734 - -0.734 -0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Netherlands 8Y -0.672 - -0.647 -0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 9Y -0.629 - -0.605 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 10Y -0.568 - -0.537 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 15Y -0.447 - -0.446 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 20Y -0.35 - -0.318 -0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Netherlands 25Y -0.28 - -0.249 -0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 30Y -0.212 - -0.181 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.815 - 5.815 5.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 2Y 5.895 - 5.895 5.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 3M 5.48 - 5.47 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
India 3Y 6.126 - 6.123 6.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 4Y 6.324 - 6.306 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
India 5Y 6.422 - 6.422 6.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 6M 5.54 - 5.53 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
India 6Y 6.627 - 6.627 6.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 7Y 6.474 - 6.474 6.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 8Y 6.689 - 6.689 6.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 9Y 6.59 - 6.59 6.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 10Y 6.535 - 6.535 6.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 11Y 6.886 - 6.886 6.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 12Y 6.827 - 6.827 6.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 13Y 6.899 - 6.891 6.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 14Y 6.85 - 6.85 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 15Y 6.872 - 6.872 6.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 19Y 6.963 - 6.963 6.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 24Y 7.009 - 7.009 7.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 30Y 6.99 - 6.944 6.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 2.072 - 2.05 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 1W 1.907 - 1.643 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 1Y 2.05 - 2.05 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 2Y 1.741 - 1.741 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 3M 2.098 - 2.051 2.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 3Y 1.44 - 1.44 1.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 5Y 1.153 - 1.153 1.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 6M 2.07 - 2.041 2.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 7Y 1.077 - 1.072 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 9M 2.05 - 2.031 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 10Y 1.067 - 1.057 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hong Kong 15Y 1.198 - 1.194 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.88 - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Vietnam 2Y 2.95 - 2.94 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Vietnam 3Y 3.064 - 3.022 3.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Vietnam 5Y 3.374 - 3.293 3.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Vietnam 7Y 3.864 - 3.834 3.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Vietnam 10Y 4.26 - 4.23 4.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 3Y 1.139 - 1.114 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 6M 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 10Y 1.981 - 1.947 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 15Y 2.377 - 2.376 2.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Greece 20Y 2.721 - 2.72 2.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Greece 25Y 2.885 - 2.884 2.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر