کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 35.55 - 35.55 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 4Y 30.337 - 30.337 30.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 6Y 21.869 - 21.869 21.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 9Y 22.921 - 22.921 22.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.81 - 6.81 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
South Africa 3M 6.78 - 5.79 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.655 - 7.635 7.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.465 - 8.445 8.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.595 - 9.595 9.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
South Africa 25Y 9.615 - 9.615 9.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 30Y 9.565 - 9.555 9.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.554 - -0.55 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 2Y -0.597 - -0.597 -0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 3M -0.545 - -0.54 -0.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Germany 3Y -0.555 - -0.555 -0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 4Y -0.495 - -0.495 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 5Y -0.395 - -0.395 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 6M -0.494 - -0.49 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Germany 6Y -0.351 - -0.351 -0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 7Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 8Y -0.166 - -0.166 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Germany 9M -0.545 - -0.545 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 9Y -0.082 - -0.082 -0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 10Y 0.023 - 0.023 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 15Y 0.272 - 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 20Y 0.465 - 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 25Y 0.609 - 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 30Y 0.682 - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.477 - -0.477 -0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 2Y -0.517 - -0.517 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 3Y -0.402 - -0.402 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 4Y -0.318 - -0.318 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 5Y -0.202 - -0.202 -0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 6Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 7Y 0.041 - 0.038 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 8Y 0.101 - 0.098 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 9Y 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 10Y 0.313 - 0.302 0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 15Y 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 20Y 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 25Y 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 30Y 1.13 - 1.119 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 50Y 1.248 - 1.248 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.649 - 4.649 4.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 2Y 5.041 - 5.041 5.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 3Y 5.049 - 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 5Y 5.644 - 5.644 5.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 6M 4.529 - 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 7Y 6.145 - 6.145 6.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.949 - 6.949 6.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.464 - -0.464 -0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 1Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 2Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 3M -0.41 - -0.41 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 3Y -0.198 - -0.198 -0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 4Y -0.066 - -0.066 -0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 5Y 0.038 - 0.029 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 6M -0.372 - -0.372 -0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 6Y 0.361 - 0.361 0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 7Y 0.576 - 0.57 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 8Y 0.771 - 0.765 0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 9M -0.337 - -0.337 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 9Y 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 10Y 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 15Y 1.517 - 1.517 1.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 20Y 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 25Y 2.062 - 2.062 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 30Y 2.227 - 2.217 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 2Y 1.509 - 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 3Y 1.468 - 1.456 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 4Y 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Australia 5Y 1.559 - 1.548 1.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 6Y 1.655 - 1.64 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 7Y 1.754 - 1.747 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 8Y 1.838 - 1.838 1.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 9Y 1.921 - 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 10Y 1.95 - 1.925 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 12Y 1.987 - 1.987 1.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Australia 15Y 2.101 - 2.086 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 20Y 2.373 - 2.373 2.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 30Y 2.565 - 2.554 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.019 - -0.019 0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.477 - 0.473 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Slovakia 10Y 0.61 - 0.6 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year 0.006 - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Slovakia 5-Year -0.042 - -0.042 -0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Slovakia 8-Year 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.258 - -0.248 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 2Y -0.215 - -0.215 -0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Slovenia 5Y -0.019 - -0.019 -0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Slovenia 7Y 0.127 - 0.127 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.691 - 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ukraine 2Y 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Ukraine 3-Year 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 1Y 6.575 - 6.546 6.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Indonesia 3M 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 3Y 7.023 - 7.023 7.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Indonesia 5Y 7.101 - 7.089 7.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 6M 6.325 - 6.325 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 10Y 7.582 - 7.578 7.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 15Y 8.002 - 8.002 8.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 20Y 8.149 - 8.128 8.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Indonesia 25Y 8.369 - 8.369 8.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Indonesia 30Y 8.476 - 8.463 8.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.299 - 1.299 1.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 1M Yield 0.767 - 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
UK 1Y Yield 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 2Y Yield 0.763 - 0.763 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 3M Yield 0.758 - 0.749 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 3Y Yield 0.789 - 0.789 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 4Y Yield 0.852 - 0.852 0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 5Y Yield 0.906 - 0.906 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 6M Yield 0.79 - 0.783 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 6Y Yield 0.945 - 0.945 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 7Y Yield 1.001 - 1 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
UK 8Y Yield 1.084 - 1.084 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 9Y Yield 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 10Y Yield 1.189 - 1.189 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 15Y Yield 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 20Y Yield 1.639 - 1.639 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 25Y Yield 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 30Y Yield 1.706 - 1.706 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 40Y Yield 1.621 - 1.621 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 50Y Yield 1.598 - 1.598 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.3 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 2Y 12.6 - 12.6 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Uganda 3M 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 3Y 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Uganda 6M 10.1 - 10.07 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Uganda 10Y 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Uganda 15Y 15.9 - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.413 - 2.411 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 1Y Yield 2.445 - 2.44 2.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
US 2Y Yield 2.38 - 2.376 2.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 3M Yield 2.422 - 2.422 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
US 3Y Yield 2.345 - 2.343 2.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 5Y Yield 2.369 - 2.364 2.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 6M Yield 2.464 - 2.462 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
US 7Y Yield 2.462 - 2.452 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 10Y Yield 2.56 - 2.552 2.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 30Y Yield 2.959 - 2.959 2.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.266 - -0.206 -0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Italy 1Y 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 2Y 0.545 - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 3M -0.15 - -0.15 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Italy 3Y 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 4Y 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 5Y 1.666 - 1.662 1.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 6M -0.083 - -0.083 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 6Y 1.914 - 1.914 1.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 7Y 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 8Y 2.221 - 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 9M 0.04 - 0.002 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Italy 9Y 2.277 - 2.277 2.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 10Y 2.612 - 2.578 2.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 15Y 2.903 - 2.903 2.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 20Y 3.239 - 3.239 3.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 30Y 3.468 - 3.468 3.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 50Y 3.517 - 3.495 3.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.442 - -0.442 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M 0.02 - -0.431 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.295 - -0.295 -0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 5Y -0.148 - -0.148 -0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 6M 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ireland 6Y 0.012 - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 7Y 0.145 - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.532 - 0.532 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 15Y 0.923 - 0.923 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 20Y 1.168 - 1.162 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 30Y 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.082 - 4.082 4.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Iceland 5Y 4.176 - 4.176 4.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Iceland 10Y 4.334 - 4.334 4.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.578 - 4.578 4.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Bahrain 2Y 5.739 - 5.739 5.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bahrain 3M 3.875 - 3.875 3.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.205 - 4.205 4.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Bahrain 9M 4.425 - 4.425 4.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.505 - 6.445 6.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Brazil 2Y 7.255 - 7.255 7.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Brazil 3M 6.411 - 6.379 6.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Brazil 3Y 7.76 - 7.72 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Brazil 5Y 8.13 - 8.09 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Brazil 6M 6.37 - 6.37 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Brazil 8Y 8.89 - 8.83 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Brazil 9M 6.435 - 6.4 6.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Brazil 10Y 8.96 - 8.91 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.506 - -0.506 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Belgium 1Y -0.512 - -0.511 -0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Belgium 2Y -0.508 - -0.508 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 3M -0.517 - -0.517 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 3Y -0.448 - -0.448 -0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 4Y -0.346 - -0.346 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 5Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 6M -0.521 - -0.521 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Belgium 6Y -0.128 - -0.128 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 7Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 8Y 0.235 - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 9M -0.54 - -0.54 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9Y 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 10Y 0.461 - 0.461 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 15Y 0.82 - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 20Y 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.35 - -0.35 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Bulgaria 1Y -0.115 - -0.115 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 3Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 5Y 0.198 - 0.198 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 7Y 0.399 - 0.399 0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 2Y 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 3M 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 5Y 6.99 - 6.99 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 6M 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 10Y 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 15Y 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 20Y 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11.25 - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 3M 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 3Y 12.45 - 12.45 12.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 5Y 12.546 - 12.546 12.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 6M 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 10Y 13.207 - 13.207 13.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 15Y 13.571 - 13.571 13.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Pakistan 20Y 13.722 - 13.722 13.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.346 - -0.342 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 2Y -0.322 - -0.322 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 3M -0.369 - -0.359 -0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 3Y -0.164 - -0.164 -0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 4Y 0.007 - -0.002 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 5Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Portugal 6M -0.364 - -0.333 -0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 6Y 0.476 - 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Portugal 7Y 0.687 - 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Portugal 8Y 0.867 - 0.867 0.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 9Y 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 10Y 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 15Y 1.658 - 1.658 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Portugal 20Y 1.935 - 1.935 1.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Portugal 30Y 2.274 - 2.272 2.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.645 - 3.949 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 5.514 - 5.514 5.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Peru 20Y 5.902 - 5.902 5.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Peru 30Y 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.74 - 1.74 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Thailand 2Y 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 3Y 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 5Y 2.12 - 2.12 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 7Y 2.31 - 2.31 2.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 10Y 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Thailand 12Y 2.62 - 2.62 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Thailand 14Y 2.755 - 2.755 2.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 15Y 2.855 - 2.845 2.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 16Y 2.99 - 2.985 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Thailand 20Y 3.075 - 3.075 3.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Taiwan 5Y 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Taiwan 10Y 0.77 - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Taiwan 20Y 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Taiwan 30Y 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 21.16 - 21.14 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Turkey 2Y 22.41 - 20.46 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Turkey 3Y 20.6 - 20.57 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Turkey 5Y 19.92 - 19.92 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Turkey 10Y 17.19 - 17.02 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 2M 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 2Y 3.187 - 3.187 3.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Mauritius 3Y 3.582 - 3.582 3.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 4Y 3.875 - 3.875 3.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Mauritius 5Y 4.098 - 4.098 4.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 3.3 - 3.3 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 8M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Mauritius 10Y 5.194 - 5.194 5.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 15Y 5.638 - 5.638 5.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mauritius 20Y 6.077 - 6.077 6.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.817 - 1.817 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 2Y 1.834 - 1.622 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 3Y 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 4Y 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 5Y 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 6Y 1.641 - 1.641 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 7Y 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 8Y 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 9Y 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 10Y 1.837 - 1.837 1.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 15Y 2.256 - 2.256 2.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 20Y 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 50Y 2.814 - 2.814 2.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.683 - 2.683 2.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 2Y 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
China 3Y 3.033 - 3.033 3.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 5Y 3.21 - 3.21 3.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 7Y 3.403 - 3.403 3.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 10Y 3.39 - 3.382 3.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 15Y 3.667 - 3.667 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 20Y 3.703 - 3.703 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 30Y 3.958 - 3.958 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.643 - -0.643 -0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 3M -0.62 - -0.62 -0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Denmark 3Y -0.594 - -0.587 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 5Y -0.432 - -0.42 -0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 6M -0.618 - -0.618 -0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Denmark 8Y -0.264 - -0.259 -0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 10Y 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russia 1W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 1Y 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 2M 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russia 2W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 2Y 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 3M 7.69 - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 3Y 7.92 - 7.91 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Russia 5Y 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 6M 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 7Y 8.13 - 8.11 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Russia 10Y 8.24 - 8.23 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Russia 15Y 8.52 - 8.51 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Russia 20-Year 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia Overnight 7.59 - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.299 - 3.299 3.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Romania 2Y 3.56 - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Romania 3Y 3.84 - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Romania 4Y 4.17 - 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Romania 5Y 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Romania 6M 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۱
Romania 7Y 4.59 - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Romania 10Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.87 - 1.85 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 1Y 1.49 - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 2M 1.84 - 1.83 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 2Y 1.493 - 1.493 1.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 3M 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۱
New Zealand 4M 1.81 - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 5M 1.81 - 1.79 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 5Y 1.67 - 1.67 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 6M 1.8 - 1.78 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 7Y 1.84 - 1.84 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 10Y 2 - 2 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 15Y 2.195 - 2.195 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 20Y 2.36 - 2.36 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.155 - -0.155 -0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 1Y -0.162 - -0.162 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 2Y -0.151 - -0.151 -0.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 3M -0.175 - -0.175 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 3Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 4Y -0.155 - -0.155 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 5Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.143 - -0.143 -0.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 7Y -0.135 - -0.135 -0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 8Y -0.116 - -0.116 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Japan 9M -0.165 - -0.165 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 9Y -0.065 - -0.065 -0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 10Y -0.027 - -0.02 -0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 15Y 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 20Y 0.393 - 0.371 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 30Y 0.589 - 0.589 0.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 40Y 0.622 - 0.571 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 2Y 10.2 - 10.18 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3M 9.15 - 9.1 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 3Y 10.38 - 10.38 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 4Y 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sri Lanka 5Y 10.75 - 10.73 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sri Lanka 6M 9.3 - 9.2 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6Y 10.8 - 10.8 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 7Y 11 - 10.94 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 8Y 11 - 11 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 9Y 11.1 - 11.08 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sri Lanka 10Y 11.15 - 11.15 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 15Y 11.35 - 11.35 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.857 - 1.857 1.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Singapore 1Y 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 2Y 1.856 - 1.856 1.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 3M 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Singapore 5Y 1.967 - 1.967 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 6M 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Singapore 10Y 2.135 - 2.135 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 15Y 2.328 - 2.328 2.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 20Y 2.374 - 2.374 2.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Singapore 30Y 2.595 - 2.595 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.394 - -0.394 -0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2M -0.398 - -0.398 -0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2Y -0.48 - -0.48 -0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Sweden 3M -0.398 - -0.398 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sweden 5Y -0.196 - -0.18 -0.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 6M -0.4 - -0.398 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sweden 7Y 0.145 - 0.138 0.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sweden 10Y 0.42 - 0.408 0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 15Y 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Sweden 20-Year 0.89 - 0.881 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 - -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 1W -0.92 - -0.84 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Switzerland 1Y -0.71 - -0.63 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 2M -0.9 - -0.84 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Switzerland 2Y -0.758 - -0.758 -0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M -0.9 - -0.79 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Switzerland 3Y -0.729 - -0.717 -0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 4Y -0.695 - -0.69 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 5Y -0.609 - -0.595 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M -0.87 - -0.75 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 6Y -0.532 - -0.51 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 7Y -0.481 - -0.451 -0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 8Y -0.406 - -0.363 -0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 9Y -0.379 - -0.333 -0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 10Y -0.289 - -0.247 -0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 15Y -0.009 - -0.004 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 20Y 0.112 - 0.112 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 30Y 0.255 - 0.232 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y 0.32 - 0.294 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland Overnight -0.95 - -0.95 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.19 - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 4.09 - 4.09 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.1 - 2.9 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Serbia 2Y 3.25 - 3.25 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.55 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.7 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Serbia 7Y 4.5 - 4.242 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 1Y -0.469 - -0.469 -0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 2Y -0.503 - -0.503 -0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 3M -0.505 - -0.505 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
France 3Y -0.439 - -0.407 -0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
France 4Y -0.339 - -0.339 -0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 5Y -0.226 - -0.226 -0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 6M -0.521 - -0.51 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 6Y -0.106 - -0.106 -0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
France 7Y -0.0526 - -0.0526 -0.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
France 8Y 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 9M -0.526 - -0.522 -0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 9Y 0.254 - 0.254 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 10Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 15Y 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 20Y 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 25Y 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 30Y 1.444 - 1.444 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 50Y 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.501 - -0.501 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 3Y -0.419 - -0.419 -0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Finland 4Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 5Y -0.253 - -0.218 -0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Finland 6Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 8Y 0.135 - 0.135 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Finland 10Y 0.343 - 0.34 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 15Y 0.631 - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Finland 30Y 0.946 - 0.939 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.599 - 5.59 5.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 1Y 6.099 - 6.099 6.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 2Y 6.009 - 6.009 6.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 3M 5.751 - 5.751 5.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 3Y 5.944 - 5.944 5.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 4Y 5.895 - 5.895 5.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 5Y 5.988 - 5.963 5.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 6M 6.026 - 6.026 6.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 7Y 6.091 - 6.091 6.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 10Y 6.114 - 6.114 6.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 20Y 6.13 - 6.13 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 25Y 6.28 - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.175 - 3.175 3.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Qatar 10-Year 3.668 - 3.668 3.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 4.529 - 4.529 4.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 1Y 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 2M 1.68 - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 2Y 1.625 - 1.625 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 3M 1.67 - 1.67 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Canada 3Y 1.633 - 1.633 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Canada 4Y 1.624 - 1.623 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 5Y 1.617 - 1.616 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 6M 1.705 - 1.705 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 7Y 1.703 - 1.701 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 10Y 1.766 - 1.764 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 20Y 2.003 - 2.001 2.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 30Y 2.051 - 2.049 2.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.756 - 1.756 1.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
South Korea 2Y 1.772 - 1.772 1.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
South Korea 3Y 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 4Y 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
South Korea 5Y 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 10Y 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 20Y 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 30Y 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 50Y 1.908 - 1.908 1.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Croatia 3Y 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Croatia 5Y 0.645 - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 1.852 - 1.852 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.515 - 4.515 4.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Colombia 4Y 5.178 - 5.178 5.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Colombia 5Y 5.725 - 5.716 5.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Colombia 10Y 6.356 - 6.34 6.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Colombia 15Y 6.785 - 6.785 6.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.354 - 9.354 9.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 2Y 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 3M 7.305 - 7.305 7.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 3Y 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 4Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 5Y 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 6M 8.042 - 8.042 8.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 6Y 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 7Y 11.7 - 11.35 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 8Y 11.9 - 11.65 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 9Y 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 10Y 12.15 - 11.965 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.75 - 12.5 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya 20Y 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya 25Y 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Kenya Overnight 3.961 - 3.961 3.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Latvia 3Y 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Latvia 5Y 0.375 - 0.375 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 1Y 1.506 - 1.506 1.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 2M 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 2Y 1.704 - 1.704 1.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 3Y 1.809 - 1.809 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 4Y 1.983 - 1.983 1.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 5Y 2.219 - 2.219 2.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.884 - 2.884 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.788 - 2.788 2.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 6-Year 2.728 - 2.728 2.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Poland Overnight 1.47 - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lithuania 5Y 0.45 - 0.44 0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Lithuania 10Y 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.19 - -0.19 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 3-Year -0.08 - -0.068 -0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 5-Year 0.144 - 0.144 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 1-Month -0.196 - -0.196 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 10-Year 0.903 - 0.903 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 20-Year 1.713 - 1.713 1.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 25-Year 1.784 - 1.784 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 3-Month -0.196 - -0.196 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 6-Month -0.189 - -0.189 -0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3W 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3Y 3.497 - 3.496 3.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 5Y 3.726 - 3.726 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 7Y 3.883 - 3.883 3.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 10Y 3.931 - 3.899 3.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 15Y 4.271 - 4.271 4.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 20Y 4.443 - 4.443 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Malaysia 30Y 4.702 - 4.695 4.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 3M 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 5Y 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 10Y 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 3.81 - 3.81 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.368 - 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 3M 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Morocco 5Y 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 6M 2.333 - 2.333 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 10Y 2.927 - 2.927 2.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 15Y 3.488 - 3.488 3.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.376 - 17.376 17.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Egypt 2Y 17.07 - 17.07 17.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 3M 17.531 - 17.531 17.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Egypt 3Y 16.827 - 16.827 16.939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 5Y 16.582 - 16.582 16.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 6M 17.529 - 17.529 17.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Egypt 7Y 16.524 - 16.524 16.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 9M 17.507 - 17.481 17.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Egypt 10Y 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Egypt Overnight 15.925 - 15.925 15.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.98 - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 1Y 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Mexico 3M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 3Y 7.9 - 7.89 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 5Y 7.89 - 7.89 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 6M 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Mexico 7Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 9M 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mexico 10Y 8.03 - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۲
Mexico 20Y 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۲
Mexico 30Y 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۲
Mexico 15-Year 8.17 - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.138 - 8.138 8.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3M 7.479 - 7.479 7.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3Y 8.485 - 8.485 8.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Namibia 6M 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 7Y 9.47 - 9.45 9.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Namibia 9M 7.942 - 7.942 7.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 10Y 9.565 - 9.545 9.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Namibia 15Y 10.485 - 10.175 10.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Namibia 20Y 11.12 - 10.715 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.259 - 1.259 1.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Norway 5Y 1.533 - 1.525 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Norway 6M 1.224 - 1.224 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Norway 9M 1.28 - 1.28 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Norway 10Y 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Norway 3Y 1.369 - 1.369 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.67 - 14.67 14.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 2Y 13.634 - 13.634 13.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 3M 11.326 - 11.326 11.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 4Y 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 7Y 13.937 - 13.937 13.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nigeria 10Y 14.468 - 14.468 14.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.561 - 14.561 14.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.525 - -0.525 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 2Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 3M -0.566 - -0.566 -0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 3Y -0.51 - -0.495 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Netherlands 4Y -0.387 - -0.387 -0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 5Y -0.316 - -0.316 -0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 6M -0.522 - -0.488 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 6Y -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 7Y -0.114 - -0.107 -0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 8Y 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 9Y 0.1 - 0.1 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 10Y 0.197 - 0.197 0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Netherlands 15Y 0.384 - 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 20Y 0.508 - 0.508 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 25Y 0.626 - 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Netherlands 30Y 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.537 - 6.537 6.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 2Y 6.726 - 6.726 6.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 3M 6.34 - 6.33 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
India 3Y 6.977 - 6.977 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 4Y 7.135 - 7.133 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 5Y 7.248 - 7.247 7.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 6M 6.44 - 6.4 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
India 6Y 7.407 - 7.407 7.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 7Y 7.462 - 7.433 7.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 8Y 7.604 - 7.604 7.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 9Y 7.561 - 7.561 7.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 10Y 7.42 - 7.418 7.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
India 11Y 7.662 - 7.66 7.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 12Y 7.734 - 7.734 7.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 13Y 7.708 - 7.708 7.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
India 14Y 7.755 - 7.755 7.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 15Y 7.753 - 7.753 7.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 19Y 7.747 - 7.736 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 24Y 7.693 - 7.693 7.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 30Y 7.702 - 7.702 7.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.866 - 1.844 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Hong Kong 1W 1.866 - 1.785 1.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 1Y 1.86 - 1.85 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 2Y 1.694 - 1.682 1.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 3M 1.919 - 1.919 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 3Y 1.636 - 1.623 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 5Y 1.608 - 1.602 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 6M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Hong Kong 7Y 1.611 - 1.611 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 9M 1.87 - 1.87 1.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Hong Kong 10Y 1.675 - 1.671 1.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hong Kong 15Y 1.693 - 1.688 1.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.213 - 3.213 3.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vietnam 2Y 3.516 - 3.516 3.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vietnam 3Y 3.586 - 3.586 3.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vietnam 5Y 3.893 - 3.893 3.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vietnam 7Y 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Vietnam 10Y 4.774 - 4.774 4.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 3Y 2.246 - 2.231 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 6M 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 10Y 3.319 - 3.319 3.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 15Y 3.778 - 3.778 3.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 20Y 4.075 - 4.075 4.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Greece 25Y 4.256 - 4.256 4.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر