کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27.72 - 27.72 27.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 4Y 40.73 - 40.73 40.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 6Y 23.037 - 23.037 23.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 9Y 23.86 - 23.86 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 3M 6.95 - 6.95 6.95 0.75 12.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.94 - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 25Y 9.975 - 9.975 9.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 30Y 9.935 - 9.935 9.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.627 -0.629 -0.608 -0.629 0.04 -7.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 2Y -0.692 -0.693 -0.687 -0.693 0.01 -1.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 3M -0.55 -0.551 -0.53 -0.568 0.01 -1.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 3Y -0.699 -0.697 -0.696 -0.699 0.02 -2.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 4Y -0.673 -0.671 -0.67 -0.674 0.01 -2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 5Y -0.604 -0.602 -0.6 -0.604 0.01 -1.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 6M -0.567 - -0.567 -0.567 0.04 -6.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Germany 6Y -0.565 -0.564 -0.56 -0.568 0.00 -0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 7Y -0.507 -0.504 -0.502 -0.507 0.00 -0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 8Y -0.408 -0.404 -0.397 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 9M -0.602 -0.604 -0.533 -0.608 0.05 -8.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 9Y -0.347 -0.341 -0.334 -0.347 0.00 -0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 10Y -0.254 -0.251 -0.248 -0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 15Y -0.038 -0.04 -0.028 -0.043 0.00 -2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Germany 20Y 0.131 0.132 0.131 0.141 0.00 2.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 25Y 0.254 0.261 0.254 0.268 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Germany 30Y 0.327 0.331 0.327 0.339 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.521 -0.516 -0.492 -0.554 0.04 -7.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 2Y -0.618 -0.607 -0.607 -0.625 0.00 -0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 3Y -0.551 -0.546 -0.527 -0.555 0.04 -6.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 4Y -0.5 -0.482 -0.482 -0.5 0.03 -6.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 5Y -0.394 -0.391 -0.382 -0.395 0.01 -1.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 6Y -0.315 -0.312 -0.305 -0.315 0.00 -0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 7Y -0.195 -0.204 -0.193 -0.204 0.00 -1.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 8Y -0.152 -0.16 -0.15 -0.16 0.01 -5.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 9Y -0.078 -0.069 -0.069 -0.078 0.01 -12.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 10Y 0.038 0.04 0.031 0.04 0.01 18.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 15Y 0.398 0.393 0.379 0.399 0.01 3.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 20Y 0.462 0.456 0.451 0.467 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 25Y 0.645 0.643 0.638 0.655 0.01 2.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 30Y 0.741 0.751 0.741 0.764 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Austria 50Y 0.882 0.884 0.882 0.897 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.691 - 4.691 4.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 2Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 3Y 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 5Y 5.485 - 5.485 5.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 6M 4.572 - 4.572 4.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 7Y 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.55 - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.432 -0.473 -0.432 -0.473 0.04 -7.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 1Y -0.362 -0.358 -0.358 -0.362 0.00 -0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 2Y -0.361 -0.356 -0.354 -0.361 0.00 -1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 3M -0.422 -0.441 -0.422 -0.441 0.02 -4.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 3Y -0.295 -0.296 -0.283 -0.296 0.01 -2.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 4Y -0.212 -0.21 -0.2 -0.212 0.01 -2.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 5Y -0.159 -0.157 -0.152 -0.159 0.02 -11.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 6M -0.386 -0.38 -0.38 -0.386 0.00 -0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Spain 6Y 0.002 0.006 0.002 0.025 0.01 450.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 7Y 0.142 0.148 0.142 0.151 0.01 7.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 8Y 0.262 0.267 0.262 0.279 0.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 9M -0.375 -0.351 -0.351 -0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 9Y 0.359 0.368 0.359 0.368 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 10Y 0.491 0.5 0.491 0.503 0.01 1.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 15Y 0.865 0.874 0.865 0.879 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 20Y 1.033 1.041 1.033 1.052 0.01 1.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 25Y 1.395 1.403 1.395 1.407 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Spain 30Y 1.546 1.557 1.546 1.559 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.148 1.141 1.125 1.148 0.03 2.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 2Y 1.036 1.034 1.024 1.063 0.03 3.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 3Y 1.02 1.019 0.97 1.035 0.04 3.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 4Y 1.036 1.034 0.981 1.045 0.04 4.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 5Y 1.081 1.08 1.027 1.091 0.04 3.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 6Y 1.163 1.161 1.144 1.174 0.04 3.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 7Y 1.228 1.226 1.206 1.24 0.03 2.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 8Y 1.291 1.29 1.269 1.305 0.03 2.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 9Y 1.366 1.365 1.344 1.383 0.02 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 10Y 1.395 1.393 1.374 1.409 0.03 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 12Y 1.426 1.425 1.415 1.446 0.02 1.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 15Y 1.534 1.532 1.518 1.55 0.02 1.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 20Y 1.819 1.82 1.811 1.843 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Australia 30Y 2.022 2.021 2.01 2.045 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.301 -0.296 -0.246 -0.301 0.07 -22.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.41 -0.43 -0.41 -0.43 0.01 -2.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.219 0.243 0.219 0.243 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovakia 10Y 0.32 - 0.32 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.166 -0.164 -0.164 -0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovakia 8-Year 0.078 0.081 0.076 0.101 0.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.154 -0.153 -0.153 -0.388 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovenia 2Y -0.442 -0.258 -0.258 -0.442 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovenia 5Y -0.251 -0.249 -0.249 -0.251 0.00 -0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Slovenia 7Y -0.109 -0.106 -0.081 -0.109 0.00 -1.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.32 0.319 0.315 0.326 0.01 2.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.83 - 18.83 18.83 0.67 3.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Ukraine 2Y 18.36 - 18.36 18.36 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Ukraine 3-Year 17.38 - 17.38 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.95 - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 1Y 6.417 6.343 6.343 6.417 0.11 1.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 3M 5.975 - 5.975 5.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 3Y 7.111 7.125 7.111 7.176 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 5Y 7.178 7.184 7.178 7.19 0.05 0.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 6M 6.325 - 6.325 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 10Y 7.661 7.658 7.652 7.663 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 15Y 7.994 7.998 7.994 8.052 0.04 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 20Y 8.142 8.147 8.142 8.151 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 25Y 8.473 8.488 8.473 8.505 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
Indonesia 30Y 8.459 8.46 8.459 8.462 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.938 0.943 0.938 0.944 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 1M Yield 0.748 - 0.748 0.748 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
UK 1Y Yield 0.698 0.688 0.685 0.698 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 2Y Yield 0.607 0.603 0.598 0.607 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 3M Yield 0.701 - 0.701 0.701 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
UK 3Y Yield 0.57 0.573 0.57 0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 4Y Yield 0.603 - 0.603 0.603 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 5Y Yield 0.631 0.634 0.63 0.634 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 6M Yield 0.775 0.764 0.764 0.775 0.01 1.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 6Y Yield 0.646 0.647 0.646 0.647 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
UK 7Y Yield 0.693 - 0.693 0.693 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 8Y Yield 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 9Y Yield 0.733 0.729 0.729 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 10Y Yield 0.848 0.846 0.845 0.848 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 15Y Yield 1.172 1.175 1.171 1.175 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 20Y Yield 1.321 1.317 1.316 1.321 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 25Y Yield 1.431 1.429 1.426 1.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 30Y Yield 1.438 1.434 1.433 1.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 40Y Yield 1.364 1.36 1.359 1.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
UK 50Y Yield 1.347 1.345 1.342 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.25 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲:۳۲
Uganda 2Y 12.75 12.9 12.75 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Uganda 3M 8.9 - 8.9 8.9 0.10 1.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Uganda 3Y 13.75 13.9 13.75 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14.95 - 14.85 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Uganda 6M 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Uganda 10Y 15.75 15.85 15.75 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Uganda 15Y 16 16.15 16 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.261 - 2.261 2.261 0.03 1.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۳۱
US 1Y Yield 2.034 2.013 2.013 2.034 0.02 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۱
US 2Y Yield 1.867 1.865 1.857 1.879 0.02 1.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
US 3M Yield 2.183 - 2.183 2.183 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۱
US 3Y Yield 1.809 1.812 1.801 1.823 0.02 1.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۱
US 5Y Yield 1.856 1.857 1.847 1.869 0.02 1.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
US 6M Yield 2.173 - 2.173 2.173 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۱
US 7Y Yield 1.969 1.97 1.961 1.982 0.02 0.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
US 10Y Yield 2.103 2.101 2.091 2.113 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
US 30Y Yield 2.596 2.598 2.589 2.61 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.301 -0.292 -0.292 -0.301 0.00 -0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 1Y 0.027 0.02 0.006 0.028 0.03 2600.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 2Y 0.351 0.367 0.351 0.37 0.11 32.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 3M -0.223 -0.269 -0.223 -0.269 0.05 -17.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 3Y 0.855 0.877 0.855 0.878 0.04 4.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 4Y 1.185 1.204 1.185 1.235 0.11 9.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 5Y 1.47 1.489 1.47 1.489 0.11 7.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 6M -0.124 -0.119 -0.119 -0.14 0.00 -0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Italy 6Y 1.695 1.714 1.695 1.747 0.10 6.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 7Y 1.778 1.8 1.778 1.8 0.03 1.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 8Y 1.944 1.97 1.944 1.973 0.06 2.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 9M -0.024 -0.022 -0.017 -0.038 0.06 -266.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 9Y 1.981 2.012 1.981 2.013 0.05 2.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 10Y 2.288 2.319 2.288 2.319 0.03 1.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 15Y 2.576 2.602 2.576 2.602 0.05 1.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Italy 20Y 2.937 2.96 2.937 2.96 0.04 1.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Italy 30Y 3.18 3.197 3.18 3.214 0.03 0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Italy 50Y 3.28 3.284 3.28 3.288 0.03 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.459 -0.449 -0.434 -0.471 0.02 -5.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.251 -0.258 -0.25 -0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.398 -0.396 -0.369 -0.398 0.05 -12.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 5Y -0.32 -0.318 -0.312 -0.32 0.04 -12.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 6M -0.376 -0.37 -0.364 -0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 6Y -0.165 -0.161 -0.16 -0.168 0.03 -20.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 7Y -0.065 -0.062 -0.06 -0.065 0.00 -2.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.294 0.298 0.294 0.298 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 15Y 0.654 0.656 0.652 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 20Y 0.858 0.862 0.857 0.862 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Ireland 30Y 1.23 1.234 1.23 1.234 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.855 - 3.855 3.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Iceland 5Y 3.876 - 3.876 3.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Iceland 10Y 4.036 - 4.036 4.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bahrain 2Y 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain 3M 3.391 - 3.391 3.391 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 5Y 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۸
Bahrain 6M 3.497 - 3.497 3.497 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 9M 3.631 - 3.631 3.631 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 5.895 - 5.895 5.895 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 2Y 6.245 - 6.245 6.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Brazil 3M 6.369 - 6.369 6.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Brazil 3Y 6.56 - 6.56 6.56 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 5Y 7.4 - 7.4 7.4 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 6M 6.235 - 6.235 6.235 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 8Y 7.74 - 7.74 7.74 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 9M 6.005 - 6.005 6.005 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Brazil 10Y 7.91 - 7.91 7.91 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.538 -0.546 -0.52 -0.548 0.01 -1.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 1Y -0.521 -0.543 -0.521 -0.547 0.03 -5.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 2Y -0.553 -0.554 -0.548 -0.564 0.00 -0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 3M -0.538 -0.536 -0.536 -0.538 0.07 -13.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 3Y -0.592 -0.582 -0.582 -0.595 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 4Y -0.518 -0.517 -0.512 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 5Y -0.458 -0.456 -0.451 -0.458 0.01 -2.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 6M -0.538 -0.539 -0.538 -0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 6Y -0.324 -0.326 -0.312 -0.326 0.01 -2.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Belgium 7Y -0.167 -0.169 -0.144 -0.169 0.02 -14.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 8Y -0.065 -0.06 -0.053 -0.065 0.01 -12.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 9M -0.617 -0.615 -0.615 -0.617 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 9Y 0.01 0.014 0.01 0.036 0.01 140.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 10Y 0.16 0.164 0.16 0.165 0.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 15Y 0.482 0.472 0.459 0.482 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Belgium 20Y 0.768 0.78 0.768 0.791 0.01 1.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.55 - -0.55 -0.55 0.05 -9.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Bulgaria 1Y -0.127 - -0.127 -0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Bulgaria 3Y -0.01 - -0.01 -0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bulgaria 5Y 0.052 - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Bulgaria 7Y 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bulgaria 10Y 0.579 - 0.579 0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 6.99 - 6.99 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bangladesh 2Y 7.58 7.55 7.55 7.58 1.19 18.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 3M 6.5 - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bangladesh 5Y 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bangladesh 6M 6.59 - 6.59 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bangladesh 10Y 8.11 - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bangladesh 15Y 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Bangladesh 20Y 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.5 3.7 3.5 3.7 0.32 9.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Botswana 5Y 4.45 4.2 4.2 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
Botswana 6M 1.898 - 1.898 1.898 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.25 5.1 5.1 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Pakistan 3M 12.8 - 12.8 12.8 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Pakistan 3Y 13.848 13.651 13.651 13.848 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Pakistan 5Y 12.652 - 12.652 12.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Pakistan 6M 12.9 - 12.9 12.9 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Pakistan 10Y 14.136 - 14.136 14.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 15Y 14.321 - 14.321 14.321 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Pakistan 20Y 14.404 - 14.404 14.404 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.328 -0.329 -0.322 -0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 2Y -0.327 -0.328 -0.302 -0.331 0.03 -9.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 3M -0.4 -0.408 -0.4 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 3Y -0.18 -0.173 -0.161 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 4Y -0.103 -0.098 -0.093 -0.105 0.01 -5.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 5Y -0.058 -0.067 -0.024 -0.067 0.04 -63.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 6M -0.373 -0.371 -0.371 -0.373 0.00 -0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Portugal 6Y 0.115 0.1 0.1 0.125 0.02 14.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 7Y 0.196 0.199 0.193 0.225 0.03 15.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 8Y 0.327 0.324 0.324 0.35 0.01 1.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 9Y 0.487 0.492 0.487 0.502 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 10Y 0.605 0.611 0.605 0.622 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 15Y 1.011 1.02 1.011 1.031 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 20Y 1.23 1.234 1.23 1.25 0.05 4.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Portugal 30Y 1.578 1.587 1.578 1.594 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.374 - 3.374 3.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 5.005 - 5.005 5.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Peru 20Y 5.398 - 5.398 5.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Peru 30Y 5.54 - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.795 1.79 1.79 1.795 0.02 0.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۷
Thailand 2Y 1.87 - 1.87 1.87 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۳۲
Thailand 3Y 1.805 1.8 1.8 1.805 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۳۲
Thailand 5Y 1.87 - 1.87 1.87 0.04 1.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Thailand 7Y 2 2.005 1.98 2.005 0.04 2.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Thailand 10Y 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Thailand 12Y 2.21 - 2.21 2.21 0.03 1.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۳۲
Thailand 14Y 2.3 2.32 2.3 2.32 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۷
Thailand 15Y 2.4 - 2.4 2.4 0.03 1.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۳۲
Thailand 16Y 2.46 2.45 2.45 2.47 0.02 0.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Thailand 20Y 2.545 - 2.545 2.545 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.575 - 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Taiwan 5Y 0.615 - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Taiwan 10Y 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan 20Y 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Taiwan 30Y 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 23.95 - 23.95 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Turkey 2Y 21.58 - 21.58 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Turkey 3Y 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Turkey 5Y 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Turkey 10Y 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.75 2.85 2.75 2.85 0.05 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Mauritius 2M 2.45 - 2.45 2.45 0.05 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۷
Mauritius 2Y 1.912 - 1.912 1.912 0.24 12.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 3Y 2.792 - 2.792 2.792 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 4M 2.65 - 2.65 2.65 0.05 1.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۷
Mauritius 4Y 3.072 - 3.072 3.072 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 5Y 3.268 - 3.268 3.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 2.67 2.75 2.67 2.75 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Mauritius 8M 2.7 2.78 2.7 2.78 0.03 1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Mauritius 10Y 4.484 - 4.484 4.484 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Mauritius 15Y 5.079 - 5.079 5.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 20Y 5.683 - 5.683 5.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.547 1.595 1.523 1.595 0.04 2.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 2Y 1.582 1.686 1.582 1.686 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 3Y 1.587 1.633 1.587 1.633 0.03 1.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 4Y 1.625 - 1.625 1.625 0.08 5.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Czech Republic 5Y 1.486 1.581 1.486 1.581 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 6Y 1.615 - 1.615 1.615 0.06 3.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Czech Republic 7Y 1.545 1.607 1.545 1.624 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 8Y 1.57 1.623 1.57 1.623 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 9Y 1.576 1.594 1.576 1.597 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 10Y 1.595 1.624 1.595 1.624 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 15Y 1.911 - 1.911 1.911 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Czech Republic 20Y 2.009 1.97 1.97 2.032 0.04 2.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Czech Republic 50Y 2.747 - 2.747 2.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.605 2.62 2.605 2.62 0.07 2.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 2Y 2.895 2.896 2.894 2.912 0.02 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 3Y 2.955 2.958 2.955 2.97 0.04 1.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
China 5Y 3.08 3.078 3.077 3.1 0.04 1.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 7Y 3.28 3.286 3.28 3.294 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 10Y 3.261 3.264 3.261 3.27 0.02 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 15Y 3.589 - 3.589 3.589 0.02 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 20Y 3.607 3.624 3.607 3.624 0.03 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 30Y 3.854 3.855 3.835 3.862 0.04 1.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.689 -0.679 -0.679 -0.689 0.00 -0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Denmark 3M -0.621 - -0.621 -0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Denmark 3Y -0.662 -0.63 -0.63 -0.663 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Denmark 5Y -0.588 -0.565 -0.565 -0.604 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Denmark 6M -0.62 - -0.62 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Denmark 8Y -0.394 -0.386 -0.378 -0.394 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Denmark 10Y -0.22 -0.216 -0.215 -0.22 0.00 -0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.53 - 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 1W 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 1Y 7.35 - 7.35 7.35 0.06 0.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 2M 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 2W 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 2Y 7.33 - 7.33 7.33 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 3M 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 3Y 7.5 - 7.5 7.5 0.09 1.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 5Y 7.56 7.58 7.56 7.58 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 6M 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia 7Y 7.62 7.63 7.62 7.63 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 10Y 7.68 - 7.68 7.68 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Russia 15Y 7.79 - 7.79 7.79 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
Russia 20-Year 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russia Overnight 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Romania 2Y 3.448 - 3.448 3.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Romania 3Y 3.8 3.85 3.8 3.85 0.03 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Romania 4Y 4.03 - 4.01 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Romania 5Y 4.16 - 4.16 4.16 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Romania 6M 3.529 - 3.529 3.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Romania 7Y 4.33 - 4.29 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Romania 10Y 4.59 - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
New Zealand 1Y 1.245 - 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
New Zealand 2M 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
New Zealand 2Y 1.2 1.205 1.19 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۲
New Zealand 3M 1.61 - 1.61 1.61 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 4M 1.6 1.59 1.59 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۳۴
New Zealand 5M 1.58 - 1.58 1.58 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 5Y 1.325 1.33 1.32 1.338 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
New Zealand 6M 1.57 - 1.57 1.57 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 7Y 1.495 1.5 1.49 1.508 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
New Zealand 10Y 1.668 1.675 1.66 1.675 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
New Zealand 15Y 1.855 1.86 1.85 1.865 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
New Zealand 20Y 2.01 2.015 2.005 2.02 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۴۰
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.17 - -0.17 -0.17 0.02 -8.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Japan 1Y -0.168 -0.166 -0.166 -0.171 0.01 -3.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 2Y -0.196 -0.195 -0.194 -0.199 0.01 -2.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 3M -0.13 - -0.13 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Japan 3Y -0.21 -0.213 -0.21 -0.215 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Japan 4Y -0.225 -0.224 -0.224 -0.229 0.01 -3.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Japan 5Y -0.225 -0.224 -0.224 -0.23 0.01 -3.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 6M -0.16 - -0.16 -0.16 0.03 -18.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Japan 6Y -0.22 -0.221 -0.22 -0.224 0.01 -4.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Japan 7Y -0.22 -0.219 -0.219 -0.224 0.01 -4.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Japan 8Y -0.21 -0.209 -0.209 -0.215 0.01 -4.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Japan 9M -0.18 - -0.18 -0.18 0.05 -27.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Japan 9Y -0.157 -0.158 -0.157 -0.162 0.01 -3.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Japan 10Y -0.124 -0.123 -0.123 -0.13 0.01 -4.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 15Y 0.08 0.079 0.074 0.081 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 20Y 0.239 0.24 0.231 0.245 0.01 4.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Japan 30Y 0.366 0.37 0.356 0.372 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Japan 40Y 0.409 0.411 0.405 0.414 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.85 8.9 8.85 8.9 0.15 1.69% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 2Y 9.75 9.8 9.75 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 3M 8.4 8.35 8.35 8.4 0.05 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 3Y 10.05 10 10 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 4Y 10.25 - 10.25 10.25 0.10 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
Sri Lanka 5Y 10.3 - 10.3 10.3 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 6M 8.65 8.7 8.65 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 6Y 10.5 10.4 10.4 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 7Y 10.55 10.6 10.55 10.6 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sri Lanka 8Y 10.65 - 10.65 10.65 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
Sri Lanka 9Y 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 10Y 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 15Y 11 10.9 10.9 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 2.003 - 2.003 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore 1Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore 2Y 1.756 1.733 1.733 1.76 0.03 1.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Singapore 3M 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore 5Y 1.794 1.791 1.751 1.794 0.04 2.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Singapore 6M 2.009 - 2.009 2.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 10Y 1.987 1.992 1.962 1.992 0.05 2.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Singapore 15Y 2.229 2.239 2.194 2.239 0.06 2.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Singapore 20Y 2.294 2.309 2.243 2.309 0.05 2.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Singapore 30Y 2.51 2.5 2.495 2.51 0.06 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.359 - -0.359 -0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Sweden 2M -0.398 - -0.398 -0.398 0.00 -0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sweden 2Y -0.588 -0.585 -0.583 -0.59 0.01 -1.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Sweden 3M -0.399 - -0.399 -0.399 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sweden 5Y -0.498 -0.501 -0.495 -0.501 0.01 -2.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Sweden 6M -0.399 - -0.399 -0.399 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
Sweden 7Y -0.204 -0.202 -0.202 -0.204 0.01 -2.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Sweden 10Y 0.057 0.055 0.055 0.06 0.01 32.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Sweden 15Y 0.249 0.238 0.238 0.255 0.02 9.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Sweden 20-Year 0.527 0.528 0.527 0.528 0.01 1.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.84 -0.9 -0.84 -0.9 0.11 -11.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 1W -0.88 -0.84 -0.75 -0.92 0.04 -4.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Switzerland 1Y -0.64 -0.7 -0.64 -0.74 0.07 -9.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 2M -0.81 -0.79 -0.79 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Switzerland 2Y -0.849 -0.798 -0.798 -0.849 0.01 -1.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 3M -0.8 -0.83 -0.75 -0.9 0.10 -11.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 3Y -0.859 - -0.859 -0.859 0.01 -0.70% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 4Y -0.856 - -0.856 -0.856 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 5Y -0.818 - -0.818 -0.818 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 6M -0.74 -0.75 -0.74 -0.9 0.13 -14.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 6Y -0.747 - -0.747 -0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Switzerland 7Y -0.715 - -0.715 -0.715 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 8Y -0.634 - -0.634 -0.634 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 9Y -0.583 - -0.583 -0.583 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 10Y -0.48 -0.398 -0.398 -0.48 0.00 -0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 15Y -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 -0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 20Y -0.075 - -0.075 -0.075 0.00 -1.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 30Y 0.036 - 0.036 0.036 0.02 50.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland 50Y 0.116 - 0.116 0.116 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Switzerland Overnight -0.95 -0.75 -0.75 -1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 2.47 - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 3Y 2.68 - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 4Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 5Y 2.91 - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 8Y 3.18 - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 10Y 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.7 2.65 2.65 2.7 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Serbia 2Y 3.1 3 3 3.1 0.05 1.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.5 3.4 3.4 3.5 0.08 2.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Serbia 5Y 3.6 3.45 3.45 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.63 3.45 3.45 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
Serbia 7Y 3.9 4.116 3.839 4.116 0.10 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.546 -0.568 -0.546 -0.585 0.04 -7.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
France 1Y -0.562 -0.563 -0.547 -0.563 0.01 -1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 2Y -0.616 -0.612 -0.606 -0.616 0.02 -3.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 3M -0.557 -0.56 -0.555 -0.56 0.02 -3.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 3Y -0.581 -0.582 -0.569 -0.587 0.01 -1.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 4Y -0.535 -0.533 -0.532 -0.535 0.00 -0.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 5Y -0.436 -0.428 -0.428 -0.436 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
France 6M -0.58 -0.577 -0.577 -0.58 0.02 -2.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
France 6Y -0.324 -0.317 -0.31 -0.324 0.00 -0.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 7Y -0.2262 -0.2242 -0.2092 -0.2262 0.01 -5.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 8Y -0.126 -0.123 -0.112 -0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 9M -0.531 -0.553 -0.531 -0.569 0.04 -6.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 9Y -0.022 -0.017 -0.002 -0.022 0.00 -4.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 10Y 0.092 0.097 0.092 0.104 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 15Y 0.465 0.469 0.464 0.469 0.01 1.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 20Y 0.701 0.706 0.701 0.706 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 25Y 0.875 0.878 0.875 0.878 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 30Y 1.047 1.051 1.047 1.059 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
France 50Y 1.243 1.24 1.24 1.245 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.592 -0.602 -0.586 -0.61 0.01 -2.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 3Y -0.553 -0.54 -0.54 -0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 4Y -0.534 -0.531 -0.523 -0.534 0.01 -1.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 5Y -0.461 -0.459 -0.459 -0.461 0.00 -0.87% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 6Y -0.373 -0.37 -0.364 -0.373 0.00 -0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 8Y -0.117 -0.115 -0.115 -0.117 0.00 -0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 10Y 0.062 0.065 0.062 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 15Y 0.336 0.343 0.336 0.343 0.01 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Finland 30Y 0.617 0.62 0.617 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 4.505 - 4.505 4.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 1Y 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 2Y 5.083 - 5.083 5.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 3M 4.606 - 4.606 4.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 3Y 5.138 - 5.138 5.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 4Y 5.188 - 5.188 5.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 5Y 5.197 - 5.197 5.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 6M 4.825 - 4.825 4.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 7Y 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 10Y 5.277 - 5.277 5.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 20Y 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 25Y 5.424 - 5.424 5.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.684 2.675 2.664 2.684 0.11 4.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Qatar 10-Year 3.201 3.206 3.194 3.206 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 4.126 4.132 4.123 4.137 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 1Y 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 2M 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 2Y 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 3M 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 3Y 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 4Y 1.339 - 1.339 1.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 5Y 1.326 - 1.326 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 6M 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 7Y 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 10Y 1.435 - 1.435 1.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 20Y 1.649 - 1.649 1.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Canada 30Y 1.698 - 1.698 1.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.474 - 1.474 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
South Korea 2Y 1.507 1.502 1.502 1.507 0.03 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Korea 3Y 1.49 1.494 1.487 1.494 0.02 1.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Korea 4Y 1.542 - 1.542 1.542 0.03 1.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Korea 5Y 1.526 1.527 1.514 1.527 0.03 2.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
South Korea 10Y 1.621 1.623 1.614 1.625 0.03 2.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۱
South Korea 20Y 1.667 1.669 1.663 1.67 0.03 1.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Korea 30Y 1.665 1.666 1.662 1.667 0.03 1.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷
South Korea 50Y 1.639 - 1.639 1.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Croatia 3Y 0.324 0.31 0.31 0.324 0.01 1.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Croatia 5Y 0.418 0.383 0.383 0.418 0.01 1.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 1.334 1.329 1.329 1.334 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.212 - 4.212 4.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Colombia 4Y 4.905 - 4.905 4.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Colombia 5Y 5.32 - 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Colombia 10Y 6.039 - 6.039 6.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Colombia 15Y 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.299 - 9.299 9.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 2Y 9.9 9.85 10.2 9.9 0.05 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 3M 6.915 - 6.915 6.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 3Y 10.2 - 10.2 10.2 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 4Y 10.45 10.4 10.4 10.6 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 5Y 10.65 11 10.65 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Kenya 6M 7.606 - 7.606 7.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 6Y 11 11.2 11 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Kenya 7Y 11.4 11.3 11.3 11.5 0.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 8Y 11.6 11.45 11.45 11.8 0.15 1.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 9Y 11.7 12.05 11.7 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Kenya 10Y 11.9 12.05 11.9 12.2 0.15 1.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.6 12.562 12.5 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 20Y 12.75 12.806 12.7 12.806 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Kenya 25Y 12.95 - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya Overnight 3.306 - 3.306 3.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Latvia 3Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۸:۰۳
Latvia 5Y 0.225 - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.45 1.54 1.45 1.54 0.05 3.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 1Y 1.47 1.497 1.47 1.497 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 2M 1.45 1.53 1.45 1.53 0.28 23.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 2Y 1.616 1.594 1.594 1.616 0.04 2.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 3Y 1.723 1.736 1.723 1.736 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Poland 4Y 1.898 1.9 1.884 1.9 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 5Y 1.967 1.96 1.96 1.986 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.413 - 2.413 2.413 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.359 2.357 2.357 2.407 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Poland 6-Year 2.321 - 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Poland Overnight 1.25 - 1.25 1.25 0.15 13.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Lithuania 5Y 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Lithuania 10Y 0.75 - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.214 - -0.214 -0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 3-Year -0.108 - -0.108 -0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 5-Year 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 1-Month -0.268 - -0.268 -0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 10-Year 0.767 - 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 20-Year 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 25-Year 1.438 - 1.438 1.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 3-Month -0.254 - -0.254 -0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Malta 6-Month -0.245 - -0.245 -0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3W 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3Y 3.368 3.366 3.359 3.368 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Malaysia 5Y 3.474 3.467 3.466 3.474 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Malaysia 7M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 7Y 3.632 3.631 3.631 3.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Malaysia 10Y 3.725 3.722 3.718 3.725 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Malaysia 15Y 4.018 4.009 4.009 4.018 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Malaysia 20Y 4.173 4.167 4.167 4.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Malaysia 30Y 4.469 4.464 4.464 4.469 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Hungary 3M 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Hungary 3Y 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Hungary 5Y 1.71 - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Hungary 6M 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 10Y 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Hungary 15Y 3.54 - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.362 - 2.362 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Morocco 3M 2.307 - 2.307 2.307 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Morocco 5Y 2.417 - 2.417 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Morocco 6M 2.305 - 2.305 2.305 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۹
Morocco 10Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.23 - 17.23 17.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt 2Y 16.954 - 16.954 16.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt 3M 17.645 - 17.645 17.645 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 3Y 16.781 - 16.781 16.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt 5Y 16.389 - 16.389 16.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 6M 17.601 - 17.601 17.601 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 7Y 16.23 - 16.23 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt 9M 17.479 - 17.479 17.479 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 10Y 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt Overnight 15.855 - 15.855 15.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 1Y 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 3M 8.25 - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 3Y 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 5Y 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 6M 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 7Y 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 9M 8.21 - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 10Y 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 20Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 30Y 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico 15-Year 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.09 - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 3M 7.184 - 7.184 7.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 3Y 8.19 - 8.19 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 6M 7.613 - 7.613 7.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 7Y 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 9M 7.83 - 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 10Y 9.1 - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 15Y 10.193 - 10.193 10.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Namibia 20Y 10.813 - 10.813 10.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.207 1.19 1.19 1.207 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 1.153 1.151 1.151 1.153 0.05 4.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Norway 5Y 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Norway 6M 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Norway 9M 1.222 - 1.222 1.222 0.05 4.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Norway 10Y 1.46 - 1.46 1.46 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 2Y 15.884 - 15.884 15.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 3M 11.101 - 11.101 11.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 4Y 14.471 - 14.471 14.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.937 - 12.937 12.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 7Y 15.595 - 15.595 15.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 10Y 14.592 - 14.592 14.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 16.119 - 16.119 16.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.544 -0.532 -0.532 -0.574 0.03 -4.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 2Y -0.663 -0.665 -0.648 -0.677 0.01 -1.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Netherlands 3M -0.513 -0.523 -0.513 -0.579 0.05 -8.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 3Y -0.638 -0.645 -0.628 -0.645 0.01 -2.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 4Y -0.569 -0.57 -0.564 -0.57 0.00 -0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 5Y -0.527 -0.519 -0.518 -0.527 0.02 -2.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 6M -0.562 -0.558 -0.55 -0.562 0.00 -0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 6Y -0.414 -0.412 -0.406 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 7Y -0.327 -0.332 -0.327 -0.333 0.00 -1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 8Y -0.241 -0.242 -0.23 -0.242 0.00 -1.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Netherlands 9Y -0.171 -0.168 -0.165 -0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 10Y -0.078 -0.075 -0.066 -0.078 0.00 -3.70% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 15Y 0.074 0.077 0.074 0.086 0.00 2.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 20Y 0.183 0.181 0.179 0.188 0.01 3.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 25Y 0.275 0.277 0.272 0.29 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 30Y 0.367 0.366 0.364 0.379 0.01 1.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.171 6.197 6.171 6.197 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 2Y 6.245 6.238 6.225 6.291 0.03 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 3M 5.98 5.95 5.94 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 3Y 6.535 - 6.535 6.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
India 4Y 6.62 6.625 6.607 6.625 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 5Y 6.731 6.741 6.724 6.752 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 6M 6.11 6.1 6.08 6.12 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 6Y 6.917 - 6.917 6.917 0.04 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
India 7Y 6.914 6.918 6.898 6.918 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 8Y 7.102 7.109 7.088 7.112 0.05 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 9Y 7.077 7.085 7.065 7.093 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 10Y 6.931 6.939 6.923 6.942 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 11Y 7.13 7.136 7.13 7.156 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
India 12Y 7.141 7.145 7.117 7.149 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 13Y 7.152 7.155 7.138 7.161 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 14Y 7.212 7.223 7.212 7.223 0.04 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 15Y 7.171 7.167 7.167 7.171 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۶
India 19Y 7.19 7.214 7.19 7.214 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
India 24Y 7.23 - 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
India 30Y 7.301 - 7.301 7.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 2.219 2.396 2.219 2.396 0.18 8.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 1W 2.145 2.374 2.145 2.374 0.25 11.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 1Y 1.84 - 1.84 1.84 0.03 1.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 2Y 1.715 - 1.715 1.715 0.02 1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 3M 2.002 2.049 2.002 2.049 0.05 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 3Y 1.675 - 1.675 1.675 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 5Y 1.584 - 1.584 1.584 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 6M 1.9 - 1.9 1.9 0.05 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 7Y 1.586 - 1.586 1.586 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 9M 1.87 - 1.87 1.87 0.03 1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 10Y 1.642 - 1.642 1.642 0.02 1.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
Hong Kong 15Y 1.811 - 1.811 1.811 0.02 1.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۹
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.205 - 3.205 3.205 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۷
Vietnam 2Y 3.483 3.493 3.483 3.493 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Vietnam 3Y 3.631 - 3.631 3.631 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Vietnam 5Y 3.88 3.864 3.864 3.88 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Vietnam 7Y 4.202 4.191 4.191 4.202 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
Vietnam 10Y 4.66 - 4.66 4.66 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۰۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Greece 3Y 1.561 1.563 1.538 1.563 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Greece 6M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Greece 10Y 2.708 2.698 2.698 2.717 0.03 1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
Greece 15Y 3.015 3.019 3.015 3.019 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Greece 20Y 3.268 3.292 3.268 3.292 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Greece 25Y 3.532 3.537 3.524 3.537 0.02 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵
بیشتر