بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 25.38 - 25.38 25.38 0.43 1.72% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Argentina 4Y 17.115 - 17.115 17.115 0.06 0.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Argentina 6Y 15.637 - 15.637 15.637 0.04 0.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Argentina 9Y 14.974 - 14.974 14.974 0.03 0.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 5.160 - 5.160 5.160 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.595 6.58 6.54 6.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
South Africa 3M 6.6 - 6.6 6.6 0.15 2.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
South Africa 3Y 6.965 6.925 6.89 6.965 0.07 1.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
South Africa 5Y 7.445 7.435 7.395 7.445 0.06 0.81% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.04 0.46% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
South Africa 10Y 8.045 8.03 8.02 8.085 0.03 0.31% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.02 0.20% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
South Africa 20Y 8.905 8.9 8.88 8.955 0.02 0.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
South Africa 25Y 8.98 8.965 8.935 9.03 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
South Africa 30Y 8.955 8.95 8.91 9.01 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.626 -0.614 -0.734 -0.614 0.02 -2.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 1Y -0.634 -0.635 -0.651 -0.61 0.02 -2.68% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 2Y -0.529 -0.527 -0.534 -0.51 0.04 -6.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 3M -0.693 -0.705 -0.784 -0.693 0.01 -1.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 3Y -0.423 -0.429 -0.431 -0.4 0.02 -4.96% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 4Y -0.223 -0.222 -0.23 -0.197 0.03 -12.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 5Y 0.037 0.038 0.031 0.069 0.03 83.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 6M -0.625 -0.626 -0.628 -0.621 0.00 -0.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Germany 6Y 0.166 0.174 0.158 0.203 0.05 27.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 7Y 0.31 0.313 0.302 0.358 0.04 11.61% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 8Y 0.433 0.435 0.426 0.466 0.04 8.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 9M -0.611 -0.607 -0.611 -0.554 0.01 -0.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 9Y 0.555 0.553 0.545 0.589 0.04 7.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 10Y 0.669 0.668 0.66 0.707 0.04 5.38% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 15Y 0.985 0.987 0.977 1.035 0.05 4.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 20Y 1.072 1.073 1.062 1.138 0.04 4.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Germany 25Y 1.22 1.221 1.211 1.262 0.05 3.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Germany 30Y 1.33 1.329 1.319 1.373 0.05 3.38% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.345 1.35 1.345 1.38 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
US 1Y Yield 2.007 2.005 2.005 2.041 0.00 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
US 2Y Yield 2.242 2.238 2.234 2.258 0.02 0.71% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
US 3M Yield 1.641 1.639 1.639 1.644 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
US 3Y Yield 2.398 2.392 2.39 2.425 0.02 0.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
US 6M Yield 1.847 1.849 1.844 1.862 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
US 7Y Yield 2.814 2.812 2.799 2.857 0.03 0.89% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
US 10Y Yield 2.893 2.89 2.882 2.937 0.03 1.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
US 30Y Yield 3.177 3.175 3.168 3.224 0.03 0.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
US 5Y Yield 2.635 2.633 2.625 2.67 0.02 0.91% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.528 -0.489 -0.538 -0.447 0.01 -2.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 2Y -0.532 -0.513 -0.54 -0.508 0.02 -3.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 3Y -0.376 -0.385 -0.39 -0.333 0.01 -2.93% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 4Y -0.165 -0.171 -0.18 -0.143 0.01 -7.27% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 5Y 0.041 0.04 0.033 0.091 0.04 87.80% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 6Y 0.231 0.226 0.213 0.262 0.04 17.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 7Y 0.391 0.392 0.383 0.434 0.05 13.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 8Y 0.539 0.535 0.531 0.594 0.04 7.42% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 9Y 0.695 0.698 0.687 0.738 0.05 7.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 10Y 0.79 0.802 0.776 0.842 0.05 5.95% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 15Y 1.234 1.241 1.223 1.278 0.04 3.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Austria 20Y 1.266 1.296 1.256 1.316 0.04 3.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Austria 25Y 1.428 1.427 1.415 1.476 0.05 3.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 30Y 1.537 1.543 1.53 1.6 0.05 3.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Austria 50Y 1.66 1.65 1.637 1.7 0.04 2.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 3.9 - 3.9 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۴۳
Jordan 2Y 4.4 - 4.4 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
Jordan 3M 3.43 - 3.43 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۱
Jordan 3Y 4.698 - 4.698 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
Jordan 5Y 5.7 - 5.7 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۰۷
Jordan 6M 3.583 - 3.55 3.583 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۰
Jordan 7Y 6.534 - 6.534 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۲۵
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
Jordan 10Y 7.174 - 7.174 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.465 -0.464 -0.5 -0.464 0.03 -6.81% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Spain 1Y -0.399 -0.4 -0.4 -0.388 0.01 -1.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
Spain 2Y -0.196 -0.185 -0.197 -0.145 0.05 -24.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Spain 3M -0.455 -0.453 -0.471 -0.453 0.02 -3.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Spain 3Y 0.034 0.035 0.028 0.073 0.04 111.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Spain 4Y 0.23 0.231 0.225 0.238 0.05 20.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 5Y 0.477 0.479 0.47 0.486 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 6M -0.43 - -0.431 -0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۱۹
Spain 6Y 0.703 0.705 0.702 0.718 0.02 2.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 7Y 0.98 0.981 0.98 1.004 0.02 1.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 8Y 1.242 1.244 1.242 1.266 0.03 2.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 9M -0.4 -0.399 -0.408 -0.397 0.00 -0.99% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Spain 9Y 1.418 1.421 1.418 1.468 0.05 3.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 10Y 1.59 1.592 1.59 1.615 0.01 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 15Y 2.093 2.096 2.093 2.119 0.02 1.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 20Y 2.217 2.22 2.217 2.242 0.02 0.72% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 25Y 2.412 2.414 2.412 2.433 0.02 0.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Spain 30Y 2.625 2.626 2.625 2.654 0.03 1.03% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.823 1.82 1.809 1.83 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 2Y 1.975 1.973 1.969 2.003 0.03 1.37% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 3Y 2.069 2.065 2.06 2.104 0.03 1.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 4Y 2.225 2.221 2.215 2.262 0.03 1.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 5Y 2.355 2.35 2.345 2.377 0.04 1.74% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 6Y 2.528 2.527 2.522 2.583 0.04 1.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 7Y 2.623 2.624 2.616 2.683 0.05 1.98% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 8Y 2.696 2.692 2.689 2.755 0.05 1.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Australia 9Y 2.751 2.747 2.746 2.811 0.06 2.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Australia 10Y 2.793 2.794 2.785 2.872 0.05 1.79% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 12Y 2.859 2.86 2.852 2.923 0.05 1.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 15Y 3.047 3.048 3.041 3.122 0.05 1.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Australia 20Y 3.233 3.232 3.226 3.299 0.04 1.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Australia 30Y 3.446 3.443 3.44 3.491 0.04 1.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.231 -0.248 -0.267 -0.229 0.02 -7.60% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 3Y -0.23 -0.38 -0.38 -0.21 0.03 -13.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 6Y 0.4 0.41 0.4 0.41 0.02 5.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
Slovakia 7Y 0.633 0.623 0.621 0.664 0.05 8.95% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 9Y 0.796 0.797 0.791 0.808 0.02 2.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 12Y 1.182 1.183 1.174 1.235 0.04 3.72% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Slovakia 14Y 1.446 1.412 1.404 1.47 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 20Y 1.735 1.732 1.729 1.765 0.05 2.59% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Slovakia 2-Year -0.217 -0.218 -0.218 -0.216 0.00 -0.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Slovakia 5-Year 0.175 0.176 0.108 0.213 0.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 8-Year 0.525 0.526 0.424 0.565 0.06 11.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovakia 10Y 0.93 0.92 0.92 0.94 0.02 2.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.119 -0.123 -0.291 -0.112 0.16 -57.19% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovenia 2Y -0.151 -0.15 -0.212 -0.149 0.06 -26.70% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Slovenia 5Y 0.754 0.752 0.734 0.773 0.02 2.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Slovenia 7Y 2.259 - 0.447 2.259 1.85 446.97% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.62% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Slovenia 10Y 1.27 1.257 1.251 1.296 0.01 0.79% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 16.55 - 16.55 16.55 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Ukraine 2Y 16.06 - 16.06 16.06 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۰۷
Ukraine 3-Year 15.79 - 15.79 15.79 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.2 - 4.2 4.2 0.05 1.19% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Indonesia 1Y 5.11 5.113 5.031 5.122 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Indonesia 3M 4.15 - 4.15 4.15 0.10 2.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Indonesia 3Y 5.715 5.722 5.655 5.722 0.05 0.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Indonesia 5Y 5.903 5.942 5.9 5.946 0.06 0.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Indonesia 6M 4.675 - 4.675 4.675 0.08 1.63% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Indonesia 10Y 6.597 6.605 6.558 6.615 0.05 0.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Indonesia 15Y 7.044 7.048 7.027 7.071 0.05 0.73% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Indonesia 20Y 7.293 7.304 7.293 7.317 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Indonesia 25Y 7.327 7.303 7.303 7.404 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Indonesia 30Y 7.362 7.368 7.362 7.417 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 9.23 - 9.23 9.23 0.23 2.56% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۳:۴۳
Uganda 2Y 11 - 11 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۴۴
Uganda 3M 8.368 - 8.368 8.368 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Uganda 3Y 11.086 11.5 11.086 11.638 0.41 3.73% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 4Y 12.5 - 12.5 12.5 2.10 16.80% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۴۳
Uganda 5Y 14 - 14 14 1.04 7.40% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۳
Uganda 6M 8.604 - 8.604 8.604 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Uganda 10Y 14.2 - 14.2 14.2 1.31 9.24% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۹
Uganda 15Y 14.6 - 14.418 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.429 -0.426 -0.45 -0.426 0.01 -2.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 1Y -0.375 - -0.375 -0.372 0.01 -1.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
Italy 2Y -0.067 -0.071 -0.079 -0.055 0.00 -4.29% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 3M -0.438 -0.436 -0.446 -0.436 0.02 -4.58% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۳
Italy 3Y 0.234 0.232 0.221 0.242 0.01 4.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 4Y 0.604 0.605 0.592 0.62 0.01 1.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 5Y 0.977 0.978 0.964 0.992 0.02 1.56% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 6M -0.414 -0.413 -0.414 -0.403 0.00 -0.48% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Italy 6Y 1.286 1.293 1.28 1.308 0.01 0.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Italy 7Y 1.541 1.542 1.534 1.561 0.01 0.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 8Y 1.769 1.77 1.759 1.79 0.01 0.79% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 9M -0.378 -0.396 -0.407 -0.378 0.02 -3.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 9Y 2.039 2.04 2.028 2.062 0.01 0.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 10Y 2.166 2.164 2.152 2.189 0.01 0.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Italy 15Y 2.6 2.602 2.594 2.623 0.01 0.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 20Y 2.947 2.949 2.939 2.969 0.01 0.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 30Y 3.166 3.168 3.159 3.188 0.01 0.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Italy 50Y 3.276 3.278 3.269 3.309 0.02 0.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.531 -0.53 -0.534 -0.38 0.15 -28.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 2Y -0.42 -0.421 -0.468 -0.342 0.04 -10.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 3M -0.532 -0.54 -0.717 -0.508 0.04 -7.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Ireland 3Y -0.373 -0.372 -0.378 -0.303 0.03 -6.70% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Ireland 4Y 0.015 0.014 0.008 0.076 0.02 113.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 5Y 0.177 0.176 0.165 0.199 0.02 12.99% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Ireland 6M -0.588 - -0.618 -0.506 0.08 -12.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Ireland 6Y 0.438 0.439 0.431 0.484 0.03 5.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 7Y 0.652 0.653 0.645 0.696 0.02 3.37% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Ireland 8Y 0.855 0.854 0.849 0.88 0.03 3.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 10Y 1.139 1.14 1.131 1.178 0.03 2.99% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 15Y 1.294 1.293 1.286 1.34 0.03 2.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Ireland 20Y 1.666 1.668 1.662 1.697 0.04 2.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Ireland 30Y 1.839 1.837 1.832 1.879 0.04 2.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.385 - 4.359 4.385 0.01 0.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Iceland 5Y 4.925 - 4.921 4.925 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Iceland 10Y 5.233 - 5.233 5.233 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.884 - 2.884 2.895 0.01 0.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Bahrain 2Y 4.59 - 4.59 4.59 0.39 9.29% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۵۷
Bahrain 3M 2.444 - 2.444 2.447 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Bahrain 5Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 6M 2.561 - 2.561 2.561 0.01 0.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Bahrain 9M 2.765 - 2.765 2.772 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.56 6.595 6.55 6.595 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 2Y 7.53 7.58 7.53 7.62 0.07 0.93% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 3M 6.639 - 6.638 6.639 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 3Y 8.83 8.835 8.83 8.845 0.02 0.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 5Y 9.25 9.27 9.22 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 6M 6.445 6.485 6.445 6.485 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 8Y 9.63 9.68 9.63 9.68 0.03 0.31% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 9M 6.49 6.485 6.485 6.495 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Brazil 10Y 9.805 9.83 9.805 9.85 0.04 0.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.731 1.724 1.716 1.739 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 1M Yield 0.289 - 0.289 0.289 0.00 1.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
UK 1Y Yield 0.417 0.415 0.405 0.455 0.04 8.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 2Y Yield 0.71 0.695 0.659 0.71 0.03 4.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 3M Yield 0.327 - 0.327 0.327 0.01 2.19% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
UK 3Y Yield 0.806 0.795 0.767 0.806 0.02 2.03% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 4Y Yield 0.856 0.85 0.828 0.856 0.00 0.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 5Y Yield 1.033 1.023 1.014 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 6M Yield 0.477 - 0.477 0.477 0.01 2.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
UK 6Y Yield 1.183 1.174 1.163 1.183 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 7Y Yield 1.252 1.243 1.234 1.254 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 8Y Yield 1.334 1.327 1.316 1.336 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 9Y Yield 1.435 1.428 1.42 1.439 0.01 0.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 10Y Yield 1.534 1.526 1.519 1.54 0.01 0.59% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 15Y Yield 1.79 1.783 1.772 1.791 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 20Y Yield 1.931 1.924 1.912 1.932 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 25Y Yield 1.945 1.938 1.927 1.951 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 30Y Yield 1.932 1.925 1.918 1.937 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 40Y Yield 1.773 1.771 1.76 1.784 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
UK 50Y Yield 1.717 1.709 1.701 1.725 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.61 -0.65 -0.67 -0.61 0.01 -1.61% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 1Y -0.551 - -0.551 -0.551 0.00 -0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Belgium 2Y -0.504 -0.503 -0.509 -0.469 0.01 -2.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Belgium 3M -0.597 -0.599 -0.599 -0.589 0.00 -0.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Belgium 3Y 0.694 - 0.694 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Belgium 4Y -0.116 -0.115 -0.124 -0.091 0.02 -20.69% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Belgium 5Y 0.131 0.135 0.124 0.185 0.03 22.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Belgium 6M -0.606 -0.607 -0.608 -0.603 0.00 -0.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Belgium 6Y -0.587 - -0.599 -0.005 0.58 -97.96% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۲
Belgium 7Y 0.536 0.544 0.534 0.577 0.04 6.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Belgium 8Y 0.695 0.697 0.69 0.759 0.07 9.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Belgium 9M -0.588 -0.587 -0.588 -0.586 0.00 -0.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Belgium 9Y 0.83 0.831 0.827 0.873 0.04 5.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Belgium 10Y 0.967 0.964 0.958 1.002 0.04 4.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Belgium 15Y 1.136 1.133 1.13 1.19 0.04 3.52% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Belgium 20Y 1.501 1.496 1.486 1.536 0.03 2.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.55 -0.5 -0.55 -0.46 0.09 -16.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۱۹
Bulgaria 1Y -0.068 - -0.068 -0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۶
Bulgaria 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.05 32.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
Bulgaria 5Y 0.44 0.446 0.44 0.448 0.00 0.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Bulgaria 7Y 0.8 - 0.8 0.8 0.05 6.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۸
Bulgaria 10Y 1.3 - 1.3 1.3 0.05 4.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۹

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.21 - 4.21 4.35 0.07 1.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 2Y 5.19 - 5.19 5.24 0.04 0.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 3M 3.22 - 3.22 3.4 0.11 3.42% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 5Y 6 - 5.99 6 0.02 0.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 6M 3.78 - 3.78 3.9 0.05 1.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 10Y 7.37 - 7.37 7.39 0.05 0.68% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 15Y 8.19 - 8.19 8.24 0.08 0.98% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸
Bangladesh 20Y 8.59 - 8.51 8.59 0.02 0.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۸

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۸
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۱۴
Botswana 6M 1.458 - 1.458 1.458 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۴۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.02 0.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۵
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.10 2.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۱۷:۵۴

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 6.5 - 6.5 6.5 0.40 6.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Pakistan 3M 6.18 - 6.18 6.18 0.23 3.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Pakistan 3Y 7.252 - 7.252 7.252 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۴۹
Pakistan 5Y 8.099 - 8.099 8.099 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 6M 6.3 - 6.3 6.3 0.30 5.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۳:۵۷
Pakistan 20Y 12.9 - 12.892 14.024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 10Y 8.799 - 8.799 8.799 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.372 -0.371 -0.372 -0.339 0.00 -0.27% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Portugal 2Y -0.072 -0.073 -0.078 -0.012 0.01 -6.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Portugal 3M -0.372 -0.423 -0.423 -0.363 0.02 -4.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Portugal 3Y 0.135 0.124 0.124 0.171 0.04 26.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 4Y 0.583 0.586 0.573 0.596 0.02 2.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 5Y 0.903 0.901 0.887 0.916 0.02 1.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 6M -0.382 -0.35 -0.383 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Portugal 6Y 1.074 1.073 1.059 1.088 0.01 1.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 7Y 1.533 1.535 1.522 1.556 0.01 0.91% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Portugal 8Y 1.723 1.724 1.692 1.735 0.01 0.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 9Y 1.865 1.867 1.835 1.889 0.01 0.59% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 10Y 2.034 2.036 2.006 2.059 0.03 1.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 15Y 2.321 2.319 2.305 2.352 0.03 1.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 20Y 2.83 2.832 2.804 2.852 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Portugal 30Y 3.125 3.127 3.112 3.152 0.02 0.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.73 - 3.73 3.73 0.02 0.48% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۹
Peru 9Y 4.546 - 4.546 4.546 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۹
Peru 15Y 5.19 - 5.19 5.19 0.04 0.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۹
Peru 20Y 5.54 - 5.54 5.54 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۹
Peru 30Y 5.8 - 5.8 5.8 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۹

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.37 - 1.37 1.37 0.02 1.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۵۶
Thailand 2Y 1.43 - 1.43 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۵:۴۳
Thailand 3Y 1.46 - 1.46 1.46 0.01 0.69% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۷
Thailand 5Y 1.855 - 1.85 1.865 0.01 0.27% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۴۳
Thailand 7Y 2.22 - 2.22 2.22 0.01 0.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Thailand 10Y 2.44 - 2.435 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Thailand 12Y 2.72 - 2.72 2.72 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Thailand 14Y 2.69 - 2.69 2.69 0.02 0.75% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Thailand 15Y 2.92 - 2.92 2.925 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۷
Thailand 16Y 3 - 3 3 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Thailand 20Y 3.16 - 3.14 3.17 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۸:۲۵

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.42 - 0.42 0.42 0.01 2.38% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰
Taiwan 5Y 0.695 - 0.695 0.695 0.01 0.72% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰
Taiwan 10Y 1.064 - 1.064 1.064 0.01 0.56% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰
Taiwan 20Y 1.56 - 1.56 1.56 0.02 1.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰
Taiwan 30Y 1.67 - 1.67 1.67 0.01 0.60% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 13.15 13.1 13.1 13.25 0.15 1.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Turkey 2Y 12.97 12.64 12.6 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Turkey 3Y 12.53 - 12.53 12.53 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Turkey 5Y 12.01 12.02 11.99 12.08 0.03 0.25% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Turkey 10Y 11.58 11.56 11.55 11.6 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.8 - 3.75 3.8 0.45 13.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
Mauritius 2M 2.318 - 2.318 2.318 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Mauritius 2Y 3.382 - 3.188 3.382 0.19 6.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Mauritius 3Y 3.454 - 3.454 3.454 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Mauritius 4M 2.408 - 2.408 2.408 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Mauritius 4Y 3.778 - 3.778 3.778 0.13 3.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Mauritius 5Y 4.11 - 3.965 4.11 0.15 3.68% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Mauritius 6M 3.69 3.65 3.22 3.69 0.39 11.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
Mauritius 8M 3.73 3.68 3.28 3.73 0.41 12.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
Mauritius 15Y 5.34 - 5.34 5.34 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Mauritius 20Y 5.93 - 5.93 5.93 0.08 1.42% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Mauritius 10Y 5.097 - 5.097 5.097 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.595 0.616 0.595 0.981 0.04 7.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Czech Republic 2Y 0.607 0.585 0.585 0.695 0.01 1.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Czech Republic 3Y 0.773 0.769 0.745 0.811 0.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Czech Republic 4Y 1.004 0.933 0.933 1.004 0.00 0.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Czech Republic 5Y 1.062 1.066 1.041 1.104 0.01 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Czech Republic 6Y 1.249 - 1.249 1.266 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
Czech Republic 7Y 1.28 1.226 1.21 1.319 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Czech Republic 8Y 1.56 1.549 1.54 1.62 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Czech Republic 9Y 1.71 1.702 1.675 1.737 0.01 0.65% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Czech Republic 10Y 1.798 - 1.769 1.798 0.03 1.84% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
Czech Republic 15Y 2.154 2.156 2.116 2.188 0.04 1.80% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Czech Republic 20Y 2.412 2.411 2.397 2.427 0.01 0.42% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Czech Republic 50Y 2.95 - 2.95 2.95 0.04 1.25% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.445 3.427 3.407 3.445 0.03 0.94% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
China 2Y 3.51 3.505 3.505 3.53 0.02 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۷
China 3Y 3.633 3.64 3.633 3.67 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
China 5Y 3.83 3.827 3.827 3.843 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۰
China 7Y 3.886 3.887 3.881 3.915 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
China 10Y 3.895 3.901 3.895 3.909 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
China 15Y 4.205 - 4.205 4.205 0.02 0.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۵۵
China 20Y 4.188 4.189 4.181 4.19 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
China 30Y 4.346 4.349 4.344 4.349 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۴۳

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.01 -1.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۹
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Denmark 2Y -0.352 -0.35 -0.363 -0.308 0.03 -7.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Denmark 3M -3.499 - -3.499 -0.762 2.74 -78.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
Denmark 3Y -0.151 -0.15 -0.166 -0.127 0.03 -17.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Denmark 5Y -0.352 - -0.371 -0.316 0.04 -10.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۵۴
Denmark 6M -2.249 - -2.594 -0.908 0.45 -16.58% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۸:۵۷
Denmark 8Y 0.485 0.48 0.468 0.517 0.03 5.98% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Denmark 10Y 0.738 0.746 0.718 0.764 0.04 4.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Denmark 30Y 1.187 1.186 1.172 1.231 0.04 3.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.02 - 7.02 7.02 0.02 0.29% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 1W 7.08 - 7.08 7.08 0.03 0.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 1Y 6.34 - 6.24 6.56 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
Russia 2M 6.94 - 6.94 6.94 0.03 0.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 2W 7.05 - 7.05 7.05 0.03 0.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 2Y 6.51 - 6.45 6.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۵۰
Russia 3M 6.87 - 6.87 6.87 0.02 0.29% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 3Y 6.37 - 6.35 6.42 0.02 0.31% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۶
Russia 5Y 6.62 - 6.61 6.66 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۶
Russia 6M 6.77 - 6.77 6.77 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Russia 7Y 6.87 - 6.85 6.89 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۲۶
Russia 10Y 7.05 - 7.04 7.07 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۰
Russia 15Y 7.32 - 7.31 7.34 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۸
Russia 20-Year 7.5 - 7.5 7.5 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Russia Overnight 7.29 - 7.29 7.29 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 2.396 - 2.396 2.451 0.07 2.71% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۸
Romania 2Y 2.85 2.78 2.78 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Romania 3Y 3.48 3.47 3.47 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Romania 4Y 3.68 3.6 3.6 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Romania 5Y 4.08 3.97 3.87 4.081 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Romania 6M 2.256 - 2.256 2.256 0.10 4.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۰
Romania 7Y 4.35 4.4 4.35 4.45 0.10 2.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Romania 10Y 4.65 4.63 4.62 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.82 - 1.82 1.82 0.01 0.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۷
New Zealand 1Y 1.795 - 1.795 1.795 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۵۰
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.01 0.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 2Y 1.895 1.905 1.885 1.905 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴
New Zealand 3M 1.95 - 1.95 1.95 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 4M 1.96 - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۰:۵۵
New Zealand 5M 1.98 - 1.98 1.98 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۲۵
New Zealand 5Y 2.435 2.445 2.425 2.445 0.02 0.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴
New Zealand 6M 2 - 2 2 0.01 0.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 7Y 2.765 2.775 2.755 2.775 0.02 0.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴
New Zealand 10Y 2.985 2.995 2.975 2.995 0.02 0.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴
New Zealand 15Y 3.34 3.35 3.33 3.35 0.02 0.60% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴
New Zealand 20Y 3.485 3.495 3.475 3.495 0.02 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۴۴

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.075 - -0.095 -0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Japan 1Y -0.149 -0.151 -0.153 -0.149 0.00 -0.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 2Y -0.15 -0.152 -0.154 -0.15 0.00 -1.32% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 3M -0.14 -0.185 -0.185 -0.14 0.01 -5.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 3Y -0.119 -0.128 -0.128 -0.119 0.00 -3.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 4Y -0.109 -0.116 -0.121 -0.109 0.00 -3.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 5Y -0.106 -0.105 -0.107 -0.104 0.00 -3.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 6M -0.15 -0.165 -0.165 -0.145 0.01 -6.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 6Y -0.068 -0.069 -0.076 -0.068 0.00 -1.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Japan 7Y -0.051 -0.052 -0.057 -0.05 0.01 -9.80% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Japan 8Y -0.009 -0.011 -0.017 -0.009 0.00 -11.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 9M -0.125 - -0.13 -0.125 0.01 -4.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 9Y 0.029 0.028 0.023 0.029 0.00 6.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 10Y 0.049 0.048 0.045 0.051 0.00 8.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Japan 15Y 0.285 0.282 0.28 0.285 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 20Y 0.55 0.548 0.546 0.55 0.00 0.73% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 30Y 0.755 0.753 0.753 0.765 0.01 1.85% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 40Y 0.889 0.883 0.882 0.895 0.01 1.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.4 - 9.4 9.4 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 2Y 9.65 - 9.65 9.65 0.05 0.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 3M 8.267 - 8.267 8.267 0.10 1.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 3Y 9.8 - 9.8 9.8 0.05 0.51% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 4Y 10.033 - 10.033 10.033 0.05 0.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 5Y 10.183 - 10.183 10.183 0.07 0.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 6M 8.533 - 8.533 8.533 0.08 0.98% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 6Y 10.283 - 10.283 10.283 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 7Y 10.283 - 10.283 10.283 0.15 1.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 8Y 10.35 - 10.35 10.35 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 9Y 10.35 - 10.35 10.35 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 15Y 10.533 - 10.533 10.533 0.07 0.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Sri Lanka 10Y 10.417 - 10.417 10.417 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.286 - 1.286 1.286 0.01 0.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Singapore 1Y 1.58 - 1.58 1.58 0.18 12.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۴۹
Singapore 2Y 1.582 1.574 1.574 1.59 0.03 2.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Singapore 3M 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Singapore 5Y 2.028 2.033 2.022 2.043 0.04 1.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Singapore 6M 1.529 - 1.529 1.529 0.05 3.24% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Singapore 10Y 2.4 2.402 2.396 2.422 0.02 0.83% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Singapore 15Y 2.735 2.731 2.731 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Singapore 20Y 2.796 2.798 2.794 2.798 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Singapore 30Y 2.91 - 2.907 2.91 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.652 - -0.652 -0.652 0.00 -0.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Sweden 2M -0.66 - -0.66 -0.66 0.00 -0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Sweden 2Y -0.45 -0.456 -0.46 -0.409 0.04 -9.56% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Sweden 3M -0.657 - -0.657 -0.657 0.00 -0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Sweden 5Y 0.186 0.183 0.172 0.235 0.03 18.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Sweden 6M -0.66 - -0.66 -0.66 0.00 -0.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Sweden 7Y 0.419 0.42 0.41 0.45 0.03 7.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Sweden 10Y 0.825 0.821 0.814 0.862 0.04 4.48% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Sweden 15Y 1.192 1.19 1.16 1.235 0.03 2.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Sweden 20-Year 1.497 1.484 1.47 1.527 0.02 1.20% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 -0.95 -0.96 -0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 1W -0.92 -0.98 -1 -0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 1Y -0.75 -0.74 -0.82 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 2M -0.89 -0.9 -0.94 -0.79 0.07 -7.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 2Y -0.839 -0.831 -0.862 -0.831 0.00 -0.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۸
Switzerland 3M -0.89 -0.9 -0.95 -0.84 0.02 -2.25% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 3Y -0.701 -0.696 -0.701 -0.675 0.03 -3.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Switzerland 4Y -0.528 -0.523 -0.528 -0.508 0.06 -11.93% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۱
Switzerland 5Y -0.411 -0.409 -0.411 -0.392 0.07 -16.79% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Switzerland 6M -0.84 -0.86 -0.91 -0.8 0.02 -2.38% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 6Y -0.259 -0.253 -0.259 -0.226 0.03 -13.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Switzerland 7Y -0.14 -0.142 -0.144 -0.112 0.02 -16.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 8Y -0.084 -0.083 -0.091 -0.046 0.03 -36.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 9Y 0.048 0.037 0.033 0.077 0.04 72.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Switzerland 10Y 0.112 0.111 0.098 0.135 0.02 21.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Switzerland 15Y 0.415 0.41 0.41 0.439 0.03 7.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Switzerland 20Y 0.53 0.532 0.53 0.566 0.04 7.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Switzerland 30Y 0.66 0.663 0.66 0.693 0.13 20.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Switzerland 50Y 0.735 0.734 0.734 0.767 0.03 4.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Switzerland Overnight -0.94 -1 -1.01 -0.75 0.01 -1.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.390 - 2.390 2.390 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Chile 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.05 1.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Chile 2Y 3.22 - 3.22 3.22 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Chile 3Y 3.59 - 3.59 3.59 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Chile 5Y 4.02 - 3.99 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۴۹
Chile 8Y 4.13 - 4.13 4.13 0.04 0.97% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Chile 10Y 4.53 - 4.53 4.53 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۱۳
Chile 4Y 3.88 - 3.88 3.88 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۱

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.5 - 3.4 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۳
Serbia 2Y 3.83 3.75 3.65 3.83 0.08 2.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۹
Serbia 4Y 4.2 - 4.1 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Serbia 5Y 4.25 - 4.1 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.10 3.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۶
Serbia 6Y 4.77 - 4.55 4.77 0.22 4.84% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۹
Serbia 7Y 4.6 - 4.6 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۶

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.56 -0.62 -0.628 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۱۹
France 1Y -0.555 -0.56 -0.56 -0.555 0.01 -1.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
France 2Y -0.4 -0.396 -0.437 -0.389 0.00 -0.75% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 3M -0.591 -0.587 -0.594 -0.585 0.00 -0.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 3Y -0.233 -0.232 -0.338 -0.205 0.02 -10.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 4Y -0.005 -0.014 -0.019 0.011 0.01 -240.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 5Y 0.122 0.125 0.109 0.162 0.02 16.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 6M -0.591 -0.592 -0.597 -0.575 0.01 -1.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
France 6Y 0.343 0.336 0.328 0.364 0.02 5.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 7Y 0.506 0.507 0.499 0.539 0.03 5.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 8Y 0.652 0.654 0.646 0.684 0.04 5.37% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 9M -0.568 -0.567 -0.57 -0.51 0.01 -0.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 9Y 0.809 0.81 0.803 0.842 0.04 4.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 10Y 0.945 0.953 0.933 0.987 0.04 4.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 15Y 1.345 1.347 1.337 1.388 0.05 3.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 20Y 1.449 1.452 1.444 1.498 0.04 2.69% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 25Y 1.529 1.532 1.527 1.578 0.04 2.68% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
France 30Y 1.78 1.777 1.776 1.819 0.04 2.25% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
France 50Y 1.934 1.941 1.926 1.978 0.04 1.86% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.556 -0.554 -0.577 -0.527 0.01 -1.24% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Finland 3Y -0.344 -0.343 -0.352 -0.221 0.01 -3.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Finland 4Y -0.23 -0.231 -0.237 -0.209 0.02 -8.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Finland 5Y 0.01 0.011 0.003 0.038 0.03 270.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Finland 6Y 0.236 0.235 0.227 0.262 0.03 11.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Finland 8Y 0.535 0.536 0.527 0.568 0.03 5.61% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Finland 10Y 0.798 0.796 0.788 0.832 0.04 4.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Finland 15Y 1.054 1.061 1.045 1.097 0.04 3.70% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Finland 30Y 1.437 1.43 1.428 1.481 0.05 3.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.418 - 3.418 3.418 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۸
Philippines 1Y 3.028 - 3.028 3.028 0.89 29.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 2Y 4.185 - 4.185 4.185 0.06 1.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 3M 2.901 - 2.901 2.901 0.11 3.79% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 3Y 4.3 - 4.3 4.3 0.55 12.84% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 4Y 5.304 - 5.304 5.304 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 5Y 5.137 - 5.137 5.137 0.05 0.99% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 6M 3.053 - 3.053 3.053 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 7Y 6.623 - 6.623 6.623 0.05 0.71% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 10Y 6.855 - 6.855 6.855 0.05 0.75% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 20Y 6.563 - 6.563 6.563 0.36 5.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
Philippines 25Y 7.13 - 7.13 7.13 0.07 0.93% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.458 3.435 3.412 3.48 0.02 0.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Qatar 10-Year 4.072 4.066 4.061 4.112 0.03 0.71% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Qatar 15-Year 4.457 4.458 4.449 4.502 0.03 0.63% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Qatar 30-Year 4.697 4.698 4.689 4.742 0.03 0.60% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.13 1.125 1.125 1.13 0.01 0.89% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Canada 1Y 1.58 1.57 1.57 1.58 0.01 0.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Canada 2M 1.15 1.145 1.14 1.15 0.01 0.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Canada 2Y 1.804 1.801 1.79 1.822 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Canada 3M 1.165 1.17 1.15 1.17 0.02 1.75% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Canada 3Y 1.918 1.915 1.91 1.936 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Canada 4Y 2.001 1.999 1.988 2.014 0.01 0.65% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Canada 5Y 2.079 2.081 2.07 2.095 0.02 0.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Canada 6M 1.305 1.295 1.29 1.305 0.01 0.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Canada 7Y 2.16 2.158 2.149 2.176 0.02 0.83% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Canada 10Y 2.281 2.283 2.266 2.301 0.02 1.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Canada 20Y 2.441 2.446 2.426 2.46 0.02 0.82% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Canada 30Y 2.435 2.437 2.421 2.455 0.02 0.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.775 - 1.775 1.775 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
South Korea 2Y 2.14 - 2.14 2.14 0.03 1.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
South Korea 3Y 2.285 2.291 2.283 2.302 0.02 0.83% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۰
South Korea 4Y 2.518 - 2.518 2.518 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۷
South Korea 5Y 2.542 2.543 2.538 2.563 0.02 0.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۶
South Korea 10Y 2.792 2.791 2.785 2.81 0.01 0.43% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۶
South Korea 20Y 2.787 2.783 2.775 2.81 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۶
South Korea 30Y 2.777 2.758 2.741 2.785 0.04 1.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۸
South Korea 50Y 2.776 - 2.776 2.776 0.02 0.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.05 - 0.05 0.05 0.01 20.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Croatia 3Y 0.281 0.499 0.281 0.499 0.01 2.85% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Croatia 5Y 0.758 0.748 0.748 0.758 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.01 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
Croatia 9M 0.03 - 0.03 0.03 0.03 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۷
Croatia 10Y 2.084 2.085 2.084 2.086 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.789 - 4.785 4.846 0.07 1.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۵
Colombia 4Y 5.279 - 5.26 5.279 0.02 0.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Colombia 5Y 5.791 - 5.78 5.811 0.02 0.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۹
Colombia 10Y 6.55 - 6.54 6.566 0.01 0.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Colombia 15Y 6.841 - 6.841 6.892 0.07 1.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۹

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.050 - 0.050 0.050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.05 50.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۸
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.10 22.22% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۸

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.38 1.43 1.35 1.44 0.03 2.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 1Y 1.422 1.413 1.404 1.422 0.02 1.50% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Poland 2M 1.41 1.53 1.4 1.53 0.06 4.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
Poland 2Y 1.677 1.678 1.656 1.716 0.05 2.74% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 3Y 2.089 2.083 2.073 2.114 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 4Y 2.451 2.443 2.422 2.487 0.01 0.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 5Y 2.672 2.677 2.661 2.695 0.03 1.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Poland 7Y 2.8 2.795 2.784 2.819 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 10Y 3.428 3.43 3.418 3.445 0.02 0.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Poland 12Y 3.314 3.313 3.301 3.322 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 15Y 3.341 3.339 3.327 3.374 0.02 0.63% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland 6-Year 3.241 3.24 3.221 3.271 0.01 0.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Poland Overnight 1.2 - 1 1.2 0.10 8.33% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.05 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
Lithuania 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.05 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
Lithuania 10Y 1.25 - 1.25 1.25 0.05 4.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸:۲۷

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year 0.813 - -0.024 0.813 0.85 -2422.86% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۲۱:۲۶
Malta 3-Year 0.204 - 0.204 0.204 0.02 11.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Malta 5-Year 0.279 - 0.279 0.279 0.01 4.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Malta 1-Month 0.094 - 0.094 0.11 0.03 27.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 10-Year 1.476 - 1.476 1.476 0.01 0.95% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Malta 20-Year 2.036 - 2.036 2.036 0.01 0.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Malta 25-Year 2.153 - 2.153 2.153 0.02 1.02% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۰
Malta 3-Month 0.098 - 0.098 0.098 0.03 30.61% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 6-Month 0.108 - 0.108 0.108 0.03 27.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.05 1.52% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Malaysia 3M 3.3 - 3.3 3.3 0.15 4.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Malaysia 3W 3.3 - 3.3 3.3 0.15 4.76% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Malaysia 3Y 3.392 3.394 3.39 3.394 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Malaysia 5Y 3.603 3.6 3.6 3.603 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۴۳
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.15 4.69% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Malaysia 7Y 4.008 - 3.997 4.008 0.01 0.30% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۳
Malaysia 10Y 4.065 4.062 4.058 4.07 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Malaysia 15Y 4.473 - 4.473 4.479 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 20Y 4.648 - 4.648 4.65 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
Malaysia 30Y 4.872 - 4.872 4.872 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.07 - 0.07 0.07 0.03 42.86% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۴۴
Hungary 3M 0.08 - 0.08 0.08 0.04 100.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 3Y 0.95 - 0.95 0.95 0.02 2.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Hungary 5Y 1.47 - 1.47 1.47 0.04 2.72% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Hungary 6M 0.06 - 0.06 0.06 0.02 33.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Hungary 10Y 2.59 - 2.59 2.59 0.04 1.54% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Hungary 15Y 3.01 - 3.01 3.01 0.03 1.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.399 - 2.399 2.399 0.01 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Morocco 3M 2.463 - 2.463 2.463 0.62 33.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۳۸
Morocco 5Y 2.707 - 2.707 2.707 0.11 4.06% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Morocco 6M 2.277 - 2.277 2.277 0.02 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Morocco 10Y 3.225 - 3.225 3.225 0.03 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Morocco 15Y 3.566 - 3.566 3.566 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 16.844 - 16.844 16.844 0.23 1.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۸
Egypt 2Y 15.816 - 15.816 15.816 0.31 2.02% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egypt 3M 17.823 - 17.823 17.823 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Egypt 3Y 15.047 - 15.047 15.047 0.37 2.55% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egypt 5Y 14.599 - 14.599 14.599 0.16 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egypt 6M 17.715 - 17.715 17.715 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Egypt 7Y 14.551 - 14.551 14.551 0.19 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egypt 9M 16.936 - 16.936 16.936 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۵۵
Egypt 10Y 14.25 - 14.25 14.25 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egypt Overnight 17.888 - 17.888 17.888 0.07 0.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.51 - 7.51 7.51 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۹
Mexico 1Y 7.81 - 7.81 7.81 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۵۰
Mexico 3M 7.66 - 7.66 7.66 0.03 0.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۵۰
Mexico 3Y 7.54 - 7.54 7.54 0.03 0.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۱۹
Mexico 5Y 7.55 7.56 7.55 7.57 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۱۳
Mexico 6M 7.78 - 7.78 7.78 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۵۰
Mexico 7Y 7.56 - 7.56 7.57 0.02 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۷
Mexico 9M 7.79 - 7.79 7.79 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۵۰
Mexico 10Y 7.65 - 7.65 7.66 0.02 0.26% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Mexico 20Y 7.87 7.86 7.86 7.87 0.03 0.38% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۱۹
Mexico 30Y 7.9 7.89 7.89 7.9 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۷
Mexico 15-Year 7.74 - 7.74 7.81 0.04 0.52% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۹
Mexico Overnight 6.510 - 6.510 6.510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.6 - 7.6 8.335 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۳
Namibia 3M 7.6 - 7.28 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۳
Namibia 3Y 7.557 7.542 7.507 7.598 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Namibia 6M 7.6 - 7.6 8.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۳
Namibia 7Y 9.357 9.347 9.005 9.427 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Namibia 9M 7.6 - 7.6 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۳
Namibia 10Y 9.95 9.94 9.93 10.017 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Namibia 15Y 10.42 10.41 10.005 10.455 0.03 0.29% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Namibia 20Y 10.508 10.503 10.478 10.59 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.39 0.85 0.39 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Norway 1Y 0.468 0.475 0.468 0.475 0.01 2.18% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۳
Norway 2M 0.9 0.89 0.78 0.9 0.11 13.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۸
Norway 2Y 0.609 0.608 0.604 0.618 0.01 0.99% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
Norway 3M 0.45 0.464 0.45 0.464 0.02 4.89% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۲۶
Norway 5Y 1.454 1.449 1.434 1.464 0.01 0.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Norway 6M 0.471 0.457 0.457 0.471 0.01 2.17% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۳
Norway 9M 0.468 0.494 0.468 0.494 0.01 1.96% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۳
Norway 10Y 1.909 1.915 1.894 1.924 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 15.938 - 15.938 15.938 0.02 0.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 2Y 14.081 - 14.081 14.081 0.12 0.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 3M 14.932 - 14.932 14.932 0.32 2.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 4Y 13.541 - 13.541 13.541 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 15.555 - 15.555 15.555 0.12 0.80% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 7Y 13.74 - 13.503 13.74 0.06 0.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 13.48 - 13.48 13.48 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 10Y 13.885 - 13.885 13.885 0.09 0.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.617 -0.613 -0.625 -0.611 0.01 -0.97% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 2Y -0.623 -0.619 -0.641 -0.599 0.00 -0.48% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 3M -0.652 -0.655 -0.669 -0.641 0.01 -0.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 3Y -0.468 -0.458 -0.487 -0.446 0.01 -2.78% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 4Y -0.287 -0.281 -0.291 -0.26 0.02 -8.36% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 5Y -0.086 -0.085 -0.092 -0.057 0.03 -31.40% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Netherlands 6M -0.608 -0.61 -0.63 -0.608 0.01 -1.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Netherlands 6Y 0.128 0.127 0.119 0.16 0.03 23.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۲۵
Netherlands 7Y 0.306 0.299 0.297 0.341 0.03 10.46% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Netherlands 8Y 0.473 0.471 0.464 0.512 0.04 7.61% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 9Y 0.591 0.597 0.58 0.632 0.04 6.77% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
Netherlands 10Y 0.724 0.727 0.714 0.757 0.04 5.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 15Y 1.038 1.036 1.028 1.083 0.04 3.95% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 20Y 1.111 1.112 1.101 1.158 0.04 3.96% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 25Y 1.229 1.23 1.221 1.278 0.05 3.74% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Netherlands 30Y 1.332 1.33 1.317 1.376 0.04 3.08% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.683 - 6.683 6.692 0.13 1.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 2Y 6.893 - 6.893 6.899 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 3M 6.32 - 6.32 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 3Y 7.171 - 7.171 7.186 0.04 0.57% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 4Y 7.43 - 7.43 7.457 0.05 0.66% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 5Y 7.454 - 7.454 7.482 0.07 0.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 6M 6.48 - 6.48 6.49 0.04 0.62% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 6Y 7.59 - 7.59 7.627 0.07 0.86% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 7Y 7.744 - 7.744 7.799 0.08 1.07% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 8Y 7.914 - 7.914 7.928 0.07 0.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 9Y 7.853 - 7.853 7.879 0.07 0.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 10Y 7.676 - 7.676 7.705 0.07 0.90% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 11Y 7.962 - 7.962 7.983 0.06 0.70% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 12Y 7.799 - 7.799 7.82 0.06 0.71% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 13Y 7.96 - 7.96 7.98 0.05 0.67% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 14Y 7.946 - 7.946 7.967 0.06 0.74% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 15Y 8.021 - 8.009 8.021 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 19Y 7.977 - 7.977 7.993 0.04 0.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 24Y 7.98 - 7.98 7.993 0.04 0.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹
India 30Y 7.959 - 7.959 7.974 0.04 0.49% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۱۹

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.46 0.45 0.41 0.46 0.02 4.55% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Hong Kong 1W 0.41 0.39 0.26 0.41 0.06 17.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Hong Kong 1Y 0.83 - 0.83 0.83 0.02 2.41% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵
Hong Kong 2Y 1.27 1.265 1.25 1.27 0.01 0.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Hong Kong 3M 0.62 0.61 0.6 0.62 0.01 1.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
Hong Kong 3Y 1.515 1.526 1.515 1.533 0.03 2.11% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵
Hong Kong 5Y 1.804 1.822 1.804 1.834 0.04 2.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵
Hong Kong 6M 0.73 0.72 0.7 0.73 0.01 1.39% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۸
Hong Kong 7Y 1.946 1.97 1.946 1.978 0.04 2.21% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵
Hong Kong 9M 0.78 - 0.77 0.78 0.01 1.28% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۸
Hong Kong 10Y 2.049 2.07 2.049 2.081 0.03 1.27% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵
Hong Kong 15Y 2.124 2.144 2.124 2.154 0.04 1.88% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۵۵

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 385.744 - 375.171 385.744 14.37 3.87% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۴۹
Venezuela 5Y 55.556 55.628 55.538 55.736 0.24 0.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Venezuela 15Y 43.807 43.956 43.807 44.091 0.41 0.95% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۱
Venezuela 20Y 35.494 - 35.494 35.494 0.16 0.44% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۱۳

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.503 - 2.503 2.653 0.26 10.35% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
Vietnam 2Y 2.709 2.809 2.709 2.888 0.18 6.64% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
Vietnam 3Y 2.738 2.828 2.738 2.905 0.17 6.14% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
Vietnam 5Y 3.169 3.219 3.169 3.269 0.10 3.19% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
Vietnam 7Y 3.607 3.616 3.607 3.625 0.02 0.53% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
Vietnam 10Y 4.266 4.276 4.266 4.289 0.03 0.59% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.27 - 1.27 1.27 0.37 29.13% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.07 5.74% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۸
Greece 3M 1.34 - 1.34 1.34 0.03 2.24% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Greece 3Y 3.637 3.639 3.517 3.644 0.07 2.05% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Greece 6M 1.38 - 1.38 1.38 0.02 1.45% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
Greece 10Y 4.405 4.406 4.367 4.409 0.04 0.92% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Greece 15Y 4.975 4.97 4.923 4.976 0.05 1.10% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
Greece 20Y 5.101 5.108 5.067 5.131 0.01 0.24% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
Greece 25Y 5.182 5.181 5.137 5.182 0.02 0.47% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳