بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 26.14 - 26.14 26.14 0.53 2.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Argentina 4Y 18.697 - 18.697 18.697 0.06 0.33% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Argentina 6Y 17.23 - 17.23 17.23 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۱۳
Argentina 9Y 16.62 - 16.62 16.62 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.93 6.925 6.9 6.93 0.05 0.65% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
South Africa 3M 6.35 6 6 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
South Africa 3Y 7.145 7.14 7.13 7.145 0.03 0.35% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
South Africa 5Y 7.515 7.495 7.485 7.515 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.03 8.025 8 8.03 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 8.835 8.825 8.81 8.84 0.04 0.40% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
South Africa 25Y 8.945 8.94 8.93 8.945 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
South Africa 30Y 8.92 8.925 8.895 8.925 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.742 -0.709 -0.709 -0.742 0.01 -0.93% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Germany 1Y -0.646 -0.631 -0.631 -0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 2Y -0.544 -0.545 -0.538 -0.566 0.00 -0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 3M -0.683 -0.686 -0.681 -0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Germany 3Y -0.404 -0.402 -0.402 -0.417 0.00 -0.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 4Y -0.215 -0.216 -0.214 -0.226 0.01 -2.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 5Y -0.017 -0.016 -0.014 -0.031 0.01 -34.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Germany 6M -0.642 -0.658 -0.642 -0.665 0.00 -0.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 6Y 0.094 0.097 0.081 0.1 0.01 8.05% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 7Y 0.227 0.228 0.211 0.231 0.01 3.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 8Y 0.354 0.356 0.338 0.359 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 9M -0.629 -0.631 -0.614 -0.637 0.02 -2.86% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 9Y 0.475 0.477 0.457 0.478 0.01 2.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 10Y 0.599 0.6 0.58 0.604 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 15Y 0.912 0.91 0.893 0.914 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 20Y 1.001 1.002 0.983 1.007 0.01 1.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 25Y 1.132 1.134 1.117 1.137 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Germany 30Y 1.26 1.262 1.241 1.267 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.657 1.655 1.652 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
US 1Y Yield 2.203 2.177 2.177 2.203 0.02 0.82% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
US 2Y Yield 2.437 2.432 2.428 2.44 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
US 3M Yield 1.833 1.821 1.821 1.833 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
US 3Y Yield 2.589 2.592 2.58 2.594 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
US 5Y Yield 2.762 2.764 2.748 2.765 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
US 6M Yield 2.017 2.001 2.001 2.017 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
US 7Y Yield 2.875 2.877 2.86 2.877 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
US 10Y Yield 2.915 2.917 2.906 2.921 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
US 30Y Yield 3.106 3.107 3.098 3.113 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.5 -0.531 -0.5 -0.547 0.04 -7.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Austria 2Y -0.379 -0.386 -0.379 -0.406 0.02 -4.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 3Y -0.224 -0.226 -0.213 -0.237 0.01 -3.03% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 4Y -0.102 -0.101 -0.096 -0.117 0.01 -6.42% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 5Y 0.132 0.135 0.118 0.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 6Y 0.323 0.322 0.31 0.328 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 7Y 0.464 0.463 0.449 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 8Y 0.454 0.456 0.443 0.481 0.02 4.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 9Y 0.7 0.692 0.675 0.701 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 10Y 0.79 0.814 0.772 0.82 0.02 2.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 15Y 1.161 1.163 1.143 1.166 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 20Y 1.196 1.201 1.182 1.209 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 25Y 1.374 1.379 1.359 1.388 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 30Y 1.495 1.505 1.479 1.508 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Austria 50Y 1.622 1.625 1.609 1.631 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4 - 4 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 2Y 4.389 - 4.389 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 3M 3.554 - 3.554 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 3Y 4.65 - 4.65 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 5Y 5.721 - 5.721 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 6M 3.601 - 3.601 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 7Y 6.534 - 6.534 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.174 - 7.174 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.08 -14.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Spain 1Y -0.42 -0.421 -0.42 -0.422 0.00 -0.47% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Spain 2Y -0.246 -0.247 -0.187 -0.259 0.06 -23.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Spain 3M -0.611 - -0.611 -0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۴۴
Spain 3Y -0.099 -0.098 -0.096 -0.108 0.01 -5.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 4Y 0.101 0.102 0.095 0.104 0.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 5Y 0.278 0.279 0.266 0.309 0.02 7.55% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Spain 6M -0.472 -0.47 -0.47 -0.472 0.00 -0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Spain 6Y 0.583 0.585 0.561 0.588 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 7Y 0.78 0.782 0.756 0.785 0.01 1.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 8Y 0.992 0.994 0.97 0.998 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 9M -0.434 -0.431 -0.431 -0.434 0.00 -0.46% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Spain 9Y 1.153 1.156 1.133 1.161 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 10Y 1.292 1.296 1.276 1.301 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 15Y 1.783 1.787 1.766 1.791 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 20Y 1.906 1.91 1.888 1.913 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 25Y 2.093 2.098 2.074 2.1 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Spain 30Y 2.35 2.369 2.346 2.369 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 2.008 2.006 2.001 2.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 2Y 2.121 2.119 2.119 2.153 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 3Y 2.245 2.244 2.239 2.275 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 4Y 2.323 2.322 2.312 2.366 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Australia 5Y 2.481 2.479 2.471 2.501 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 6Y 2.595 2.596 2.586 2.61 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Australia 7Y 2.689 2.688 2.677 2.701 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 8Y 2.747 2.745 2.735 2.754 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 9Y 2.792 2.788 2.783 2.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Australia 10Y 2.82 2.817 2.808 2.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Australia 12Y 2.89 2.885 2.877 2.89 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 15Y 3.023 3.022 2.998 3.03 0.03 0.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Australia 20Y 3.189 3.188 3.18 3.202 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Australia 30Y 3.406 3.405 3.381 3.406 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.369 -0.387 -0.369 -0.402 0.04 -11.11% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 3Y -0.37 -0.24 -0.21 -0.38 0.07 -18.92% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 6Y 0.34 0.33 0.32 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Slovakia 7Y 0.485 0.489 0.453 0.489 0.03 5.66% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 9Y 0.687 0.689 0.673 0.692 0.01 1.31% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 10Y 0.83 0.82 0.8 0.83 0.01 1.20% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 12Y 1.094 1.096 1.078 1.099 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 14Y 1.32 1.323 1.296 1.327 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 20Y 1.635 1.638 1.611 1.642 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 2-Year -0.229 -0.231 -0.229 -0.231 0.00 -1.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 5-Year 0.048 0.049 0.024 0.053 0.01 20.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovakia 8-Year 0.275 0.277 0.262 0.278 0.03 10.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -4.187 - -0.235 -4.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۲۶
Slovenia 2Y -4.6 - -0.312 -4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۳۷
Slovenia 5Y 0.55 0.527 0.516 0.551 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Slovenia 7Y 2.259 - 0.447 2.259 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.122 1.139 1.099 1.139 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 17.48 - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
Ukraine 2Y 16.91 - 16.82 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Ukraine 3-Year 16.61 - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.325 - 4.325 4.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
Indonesia 1Y 5.563 - 5.563 5.563 0.05 0.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Indonesia 3M 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
Indonesia 3Y 5.917 5.89 5.876 5.917 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Indonesia 5Y 6.112 6.086 6.08 6.112 0.06 0.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Indonesia 6M 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۶:۱۹
Indonesia 10Y 6.752 6.759 6.726 6.759 0.07 1.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Indonesia 15Y 6.96 6.962 6.96 6.962 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Indonesia 20Y 7.377 7.353 7.353 7.377 0.05 0.68% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Indonesia 25Y 7.547 - 7.547 7.547 0.09 1.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Indonesia 30Y 7.543 - 7.543 7.543 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۵۰

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 9.685 - 9.685 9.685 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Uganda 2Y 11.2 11 11 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Uganda 3M 8.76 - 8.76 8.76 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Uganda 3Y 11.35 11.2 11.2 11.35 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Uganda 4Y 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 5Y 15.036 - 15.036 15.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۹
Uganda 6M 9.228 - 9.228 9.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۹
Uganda 10Y 15.512 - 14.3 15.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Uganda 15Y 16.032 - 14.9 16.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.573 -0.578 -0.532 -0.578 0.02 -2.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Italy 1Y -0.39 -0.385 -0.356 -0.394 0.00 -1.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 2Y -0.154 -0.148 -0.139 -0.167 0.00 -1.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 3M -0.453 -0.451 -0.451 -0.473 0.00 -0.66% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 3Y 0.023 0.025 0.009 0.03 0.00 21.05% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 4Y 0.333 0.335 0.319 0.338 0.03 9.90% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 5Y 0.66 0.664 0.655 0.672 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 6M -0.421 -0.425 -0.39 -0.428 0.02 -3.80% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Italy 6Y 0.945 0.948 0.927 0.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 7Y 1.283 1.287 1.271 1.293 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 8Y 1.405 1.408 1.385 1.413 0.06 4.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 9M -0.394 -0.393 -0.393 -0.426 0.02 -4.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Italy 9Y 1.676 1.681 1.654 1.687 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 10Y 1.8 1.803 1.775 1.805 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 15Y 2.297 2.303 2.278 2.307 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 20Y 2.59 2.594 2.571 2.594 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 30Y 2.876 2.879 2.855 2.882 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Italy 50Y 3.043 3.046 3.034 3.05 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.449 -0.447 -0.276 -0.463 0.08 -16.93% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Ireland 2Y -0.416 -0.417 -0.331 -0.428 0.04 -8.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Ireland 3M -0.53 -0.464 -0.414 -0.53 0.03 -4.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Ireland 3Y -0.365 -0.364 -0.281 -0.383 0.03 -8.77% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 4Y -0.053 -0.052 -0.024 -0.062 0.01 -22.64% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 5Y 0.104 0.103 0.095 0.112 0.00 3.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Ireland 6M -0.518 -0.512 -0.471 -0.652 0.05 -9.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Ireland 6Y 0.321 0.322 0.307 0.354 0.01 2.80% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 7Y 0.491 0.493 0.48 0.518 0.01 1.22% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 8Y 0.693 0.695 0.682 0.701 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 10Y 0.99 0.988 0.977 0.997 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Ireland 15Y 1.39 1.392 1.373 1.394 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 20Y 1.526 1.529 1.512 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Ireland 30Y 1.698 1.701 1.689 1.714 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.872 - 4.872 4.872 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Iceland 5Y 5.098 - 5.098 5.098 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Iceland 10Y 5.436 - 5.434 5.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۸

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 3.171 - 3.171 3.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Bahrain 2Y 4.59 - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 3M 2.676 - 2.676 2.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Bahrain 5Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 6M 2.859 - 2.859 2.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Bahrain 9M 3.039 - 3.039 3.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.295 6.3 6.295 6.305 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۵۰
Brazil 2Y 7.19 7.2 7.19 7.2 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Brazil 3M 6.187 6.208 6.187 6.208 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۵۰
Brazil 3Y 8.25 - 8.25 8.25 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۴
Brazil 5Y 8.9 8.87 8.85 8.9 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Brazil 6M 6.165 6.155 6.155 6.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Brazil 8Y 9.35 9.31 9.31 9.35 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Brazil 9M 6.23 6.2 6.19 6.23 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Brazil 10Y 9.59 9.585 9.585 9.62 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۹

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.686 1.689 1.67 1.723 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 1M Yield 0.502 - 0.502 0.502 0.01 1.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
UK 1Y Yield 0.754 0.764 0.74 0.808 0.04 5.70% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 2Y Yield 0.856 0.853 0.839 0.899 0.04 4.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 3M Yield 0.559 - 0.559 0.559 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
UK 3Y Yield 0.903 0.904 0.885 0.906 0.04 3.88% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 4Y Yield 1.062 1.064 1.047 1.097 0.04 3.39% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 5Y Yield 1.178 1.179 1.161 1.209 0.04 3.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 6M Yield 0.638 - 0.638 0.638 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
UK 6Y Yield 1.238 1.241 1.227 1.242 0.03 2.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 7Y Yield 1.311 1.314 1.298 1.345 0.03 1.98% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 8Y Yield 1.418 1.421 1.403 1.422 0.02 1.34% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 9Y Yield 1.525 1.527 1.509 1.542 0.02 1.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 10Y Yield 1.489 1.49 1.471 1.492 0.02 1.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 15Y Yield 1.746 1.748 1.73 1.751 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 20Y Yield 1.881 1.883 1.869 1.897 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 25Y Yield 1.897 1.9 1.883 1.906 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 30Y Yield 1.893 1.895 1.878 1.906 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 40Y Yield 1.744 1.746 1.727 1.754 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
UK 50Y Yield 1.693 1.696 1.679 1.712 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.515 -0.519 -0.515 -0.519 0.00 -0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
Belgium 1Y -0.572 -0.573 -0.571 -0.575 0.00 -0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Belgium 2Y -0.49 -0.474 -0.472 -0.498 0.02 -4.49% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 3M -0.561 -0.566 -0.561 -0.57 0.01 -1.06% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
Belgium 3Y 5.833 - 5.833 5.833 0.00 0.00% ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Belgium 4Y -0.174 -0.173 -0.161 -0.182 0.01 -2.87% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Belgium 5Y 0.09 0.091 0.071 0.091 0.02 18.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 6M -0.575 -0.58 -0.575 -0.582 0.01 -0.86% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Belgium 6Y -0.587 - -0.599 -0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Belgium 7Y 0.444 0.446 0.431 0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 8Y 0.588 0.59 0.575 0.612 0.02 4.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 9M -0.576 -0.577 -0.576 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 9Y 0.73 0.736 0.718 0.737 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 10Y 0.875 0.856 0.841 0.875 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 15Y 1.043 1.045 1.028 1.062 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Belgium 20Y 1.406 1.409 1.394 1.416 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.52 -0.55 -0.47 -0.55 0.03 -5.45% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Bulgaria 1Y -0.177 -0.167 -0.167 -0.177 0.00 -0.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Bulgaria 3Y 0.149 0.13 0.13 0.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Bulgaria 5Y 0.39 0.345 0.345 0.39 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Bulgaria 7Y 0.82 0.77 0.77 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Bulgaria 10Y 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.1 - 3.99 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 2Y 5.49 - 5.4 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
Bangladesh 3M 3.09 - 3.03 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 5Y 5.65 - 5.65 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 6M 3.79 - 3.69 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 10Y 7.11 - 7.09 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۵
Bangladesh 15Y 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۴۹
Bangladesh 20Y 8.41 - 8.41 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Botswana 6M 1.5 - 1.5 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۵۶
Pakistan 3M 6.5 - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
Pakistan 3Y 7.251 - 7.251 7.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۴
Pakistan 5Y 8.251 - 8.251 8.251 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
Pakistan 6M 6.7 - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۵۶
Pakistan 10Y 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۴
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۵۵
Pakistan 20Y 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۵۵

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.385 -0.343 -0.343 -0.385 0.00 -0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Portugal 2Y -0.17 -0.154 -0.139 -0.182 0.01 -2.86% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 3M -0.411 -0.366 -0.255 -0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 3Y -0.073 -0.061 -0.049 -0.083 0.04 -50.68% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 4Y 0.314 0.316 0.3 0.345 0.03 11.35% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 5Y 0.574 0.576 0.574 0.618 0.06 10.80% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 6M -1.422 - -1.422 -0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Portugal 6Y 0.731 0.733 0.727 0.74 0.03 3.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 7Y 1.161 1.163 1.15 1.19 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 8Y 1.33 1.333 1.324 1.361 0.03 2.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 9Y 1.482 1.485 1.468 1.507 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 10Y 1.663 1.662 1.648 1.667 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 15Y 1.909 1.912 1.9 1.933 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 20Y 2.371 2.373 2.356 2.384 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Portugal 30Y 2.653 2.654 2.63 2.661 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.933 - 3.933 3.933 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Peru 9Y 4.766 4.785 4.766 4.785 0.05 1.03% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Peru 15Y 5.37 5.375 5.37 5.375 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Peru 20Y 5.764 5.785 5.764 5.785 0.04 0.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Peru 30Y 5.985 - 5.985 5.985 0.06 1.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۵۰

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
Thailand 2Y 1.58 1.57 1.57 1.58 0.01 0.64% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Thailand 3Y 1.5 - 1.48 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
Thailand 5Y 1.87 1.875 1.87 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۵۵
Thailand 7Y 2.26 2.28 2.26 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۵۵
Thailand 10Y 2.445 - 2.435 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
Thailand 12Y 2.72 2.73 2.72 2.75 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Thailand 14Y 2.7 2.71 2.7 2.72 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Thailand 15Y 2.885 2.88 2.88 2.91 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Thailand 16Y 2.98 2.97 2.97 3.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Thailand 20Y 3.11 3.12 3.11 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.49 - 0.49 0.49 0.06 13.95% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Taiwan 5Y 0.715 - 0.715 0.715 0.02 2.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Taiwan 10Y 1.025 - 1.025 1.025 0.02 1.49% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Taiwan 20Y 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
Taiwan 30Y 1.63 - 1.63 1.63 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 13.55 - 13.55 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۱۹
Turkey 2Y 13.78 - 13.71 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۵
Turkey 3Y 13.65 - 13.6 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۱۹
Turkey 5Y 12.88 - 12.82 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
Turkey 10Y 12.27 - 12.24 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۵

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.65 - 3.65 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
Mauritius 2M 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 2Y 3.795 - 3.795 3.795 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Mauritius 3Y 4.036 - 4.036 4.036 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 4M 3.55 - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۲
Mauritius 4Y 4.31 - 4.31 4.31 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 5Y 4.515 - 4.515 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Mauritius 6M 3.6 3.57 3.57 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Mauritius 8M 3.7 3.6 3.6 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۴۹
Mauritius 10Y 5.51 - 5.51 5.51 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 15Y 5.877 - 5.877 5.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Mauritius 20Y 6.334 - 6.334 6.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.519 0.636 0.484 0.716 0.09 20.98% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Czech Republic 2Y 0.773 0.765 0.765 0.834 0.02 2.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Czech Republic 3Y 0.893 0.947 0.892 0.947 0.02 2.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 4Y 0.967 0.986 0.933 0.986 0.03 3.42% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 5Y 1.192 1.194 1.182 1.194 0.02 1.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 6Y 1.235 1.253 1.098 1.253 0.11 10.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 7Y 1.501 1.483 1.458 1.501 0.04 2.95% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Czech Republic 8Y 1.628 1.632 1.601 1.711 0.06 3.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 9Y 1.648 1.653 1.611 1.653 0.04 2.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 10Y 1.736 1.737 1.733 1.746 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Czech Republic 15Y 2.207 2.196 2.195 2.207 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Czech Republic 20Y 2.317 2.351 2.317 2.351 0.02 0.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Czech Republic 50Y 2.846 2.845 2.845 2.846 0.06 2.04% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.995 3 2.995 3 0.04 1.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
China 2Y 3.205 3.2 3.2 3.205 0.04 1.20% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
China 3Y 3.075 - 3.075 3.075 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۱۳
China 5Y 3.242 3.234 3.215 3.242 0.06 1.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
China 7Y 3.547 3.54 3.54 3.55 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
China 10Y 3.54 3.539 3.523 3.54 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
China 15Y 3.877 3.875 3.865 3.877 0.03 0.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
China 20Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
China 30Y 4.03 4.035 4.03 4.05 0.02 0.55% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.436 -0.395 -0.395 -0.442 0.04 -8.72% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Denmark 3M -3.499 - -3.499 -0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3Y -0.269 -0.257 -0.234 -0.274 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Denmark 5Y -0.352 - -0.371 -0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Denmark 6M -2.249 - -2.594 -0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Denmark 8Y 0.357 0.338 0.321 0.361 0.01 1.42% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Denmark 10Y 0.624 0.613 0.6 0.624 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Denmark 30Y 1.061 1.063 1.047 1.066 0.01 1.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Russia 1W 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Russia 1Y 6.58 6.57 6.48 6.99 0.04 0.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Russia 2M 7.07 - 7.07 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Russia 2W 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Russia 2Y 6.82 6.86 6.82 6.86 0.05 0.73% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Russia 3M 7.08 - 7.08 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۵
Russia 3Y 6.92 6.97 6.92 7.01 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Russia 5Y 6.97 - 6.97 6.97 0.05 0.72% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Russia 6M 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Russia 7Y 7.1 7.12 7.1 7.12 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Russia 10Y 7.33 7.31 7.28 7.33 0.05 0.69% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Russia 15Y 7.52 7.5 7.5 7.52 0.03 0.40% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Russia 20-Year 7.61 7.63 7.61 7.63 0.04 0.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Russia Overnight 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۱۹

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 2.7 2.592 2.592 2.7 0.10 3.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Romania 2Y 2.76 2.71 2.67 2.76 0.08 2.99% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Romania 3Y 3.22 3.23 3.219 3.23 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Romania 4Y 3.44 3.43 3.37 3.44 0.06 1.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Romania 5Y 4.07 4.04 4.03 4.09 0.03 0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Romania 6M 2.446 - 2.446 2.446 0.05 2.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
Romania 7Y 4.31 4.33 4.28 4.33 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Romania 10Y 4.5 4.51 4.48 4.56 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۱۳
New Zealand 1Y 1.83 - 1.83 1.83 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۵
New Zealand 2M 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 2Y 1.965 1.96 1.955 1.985 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
New Zealand 3M 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 4M 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 5M 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 5Y 2.425 2.42 2.405 2.435 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
New Zealand 6M 2.17 - 2.16 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۱۳
New Zealand 7Y 2.69 2.7 2.685 2.7 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۵
New Zealand 10Y 2.88 2.89 2.875 2.89 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۵
New Zealand 15Y 3.265 3.255 3.24 3.27 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
New Zealand 20Y 3.46 3.45 3.435 3.465 0.03 0.87% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.105 - -0.105 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Japan 1Y -0.135 -0.136 -0.134 -0.143 0.01 -6.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Japan 2Y -0.13 -0.129 -0.129 -0.135 0.01 -7.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Japan 3M -0.145 -0.1 -0.1 -0.145 0.01 -3.45% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Japan 3Y -0.112 -0.11 -0.11 -0.117 0.01 -4.27% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Japan 4Y -0.098 -0.097 -0.096 -0.108 0.01 -10.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Japan 5Y -0.091 -0.09 -0.088 -0.103 0.01 -12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 6M -0.125 - -0.1 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
Japan 6Y -0.052 -0.049 -0.049 -0.069 0.02 -25.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Japan 7Y -0.027 -0.028 -0.025 -0.045 0.02 -46.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Japan 8Y 0.001 0.002 -0.001 0.002 0.02 -105.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Japan 9M -0.125 - -0.125 -0.125 0.01 -4.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۱۹
Japan 9Y 0.032 0.033 0.018 0.034 0.02 128.57% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Japan 10Y 0.058 0.059 0.043 0.06 0.02 48.72% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Japan 15Y 0.282 0.283 0.265 0.283 0.03 9.73% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Japan 20Y 0.534 0.535 0.515 0.535 0.02 4.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Japan 30Y 0.731 0.73 0.71 0.731 0.03 3.69% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Japan 40Y 0.861 0.86 0.837 0.861 0.03 3.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.683 - 9.683 9.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 2Y 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 3M 8.283 - 8.283 8.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 3Y 9.817 - 9.817 9.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 4Y 9.917 - 9.917 9.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 5Y 10.017 - 10.017 10.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 6M 8.75 - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 6Y 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 7Y 10.133 - 10.133 10.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 8Y 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sri Lanka 9Y 10.283 - 10.283 10.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 10Y 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱
Sri Lanka 15Y 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۱

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.305 - 1.305 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 1Y 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 2Y 1.924 1.929 1.924 1.948 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Singapore 3M 1.43 - 1.43 1.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 5Y 2.137 2.126 2.126 2.137 0.05 2.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Singapore 6M 1.56 - 1.56 1.56 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Singapore 10Y 2.482 2.478 2.457 2.484 0.06 2.48% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Singapore 15Y 2.707 2.688 2.665 2.707 0.06 2.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Singapore 20Y 2.717 2.721 2.717 2.721 0.05 1.76% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Singapore 30Y 2.849 - 2.849 2.849 0.03 1.10% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.734 - -0.734 -0.734 0.00 -0.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Sweden 2M -0.698 - -0.698 -0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۴۴
Sweden 2Y -0.496 -0.494 -0.491 -0.507 0.01 -1.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Sweden 3M -0.7 - -0.696 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
Sweden 5Y 0.12 0.121 0.114 0.127 0.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Sweden 6M -0.7 - -0.697 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
Sweden 7Y 0.351 0.352 0.337 0.358 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Sweden 10Y 0.751 0.75 0.736 0.751 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Sweden 15Y 1.084 1.085 1.074 1.098 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Sweden 20-Year 1.377 1.378 1.368 1.391 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.85 -0.91 -0.84 -0.91 0.05 -5.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 1W -0.89 -0.9 -0.75 -0.95 0.03 -3.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 1Y -0.71 -0.7 -0.65 -0.71 0.01 -1.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 2M -0.72 -0.73 -0.72 -0.88 0.18 -20.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 2Y -0.788 -0.784 -0.775 -0.788 0.01 -1.52% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
Switzerland 3M -0.82 -0.8 -0.75 -0.9 0.08 -8.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 3Y -0.655 -0.649 -0.639 -0.655 0.02 -2.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 4Y -0.514 -0.501 -0.475 -0.533 0.02 -4.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Switzerland 5Y -0.423 -0.421 -0.404 -0.424 0.02 -4.96% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Switzerland 6M -0.76 -0.77 -0.72 -0.89 0.11 -12.64% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 6Y -0.278 -0.27 -0.266 -0.278 0.01 -3.60% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Switzerland 7Y -0.143 -0.14 -0.14 -0.152 0.00 -1.38% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Switzerland 8Y -0.064 -0.065 -0.057 -0.069 0.01 -8.57% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 9Y 0.019 0.037 0.007 0.042 0.01 137.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 10Y 0.11 0.115 0.086 0.115 0.02 26.44% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
Switzerland 15Y 0.404 0.401 0.394 0.409 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Switzerland 20Y 0.518 0.517 0.498 0.533 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 30Y 0.655 0.656 0.64 0.661 0.01 2.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Switzerland 50Y 0.715 0.716 0.704 0.724 0.01 1.71% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland Overnight -0.9 -0.92 -0.75 -0.95 0.05 -5.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 5.260 - 5.260 5.260 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Chile 1Y 2.69 - 2.69 2.69 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۷
Chile 2Y 3.11 - 3.11 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۱۳
Chile 3Y 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۱۴
Chile 4Y 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۵۰
Chile 5Y 3.84 - 3.84 3.84 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۵۰
Chile 8Y 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷
Chile 10Y 4.36 - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۷

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.05 3.2 3.05 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Serbia 2Y 3.62 3.6 3.38 3.62 0.24 7.10% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 4 4.15 3.95 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Serbia 5Y 4.05 4.25 4.05 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 4.47 4.4 4.25 4.47 0.22 5.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Serbia 7Y 4.7 4.552 4.4 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.563 -0.554 -0.554 -0.579 0.06 -10.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
France 1Y -0.546 -0.544 -0.535 -0.549 0.00 -0.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
France 2Y -0.435 -0.431 -0.43 -0.451 0.00 -0.68% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 3M -0.568 -0.562 -0.56 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 3Y -0.306 -0.314 -0.305 -0.32 0.01 -3.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 4Y -0.091 -0.084 -0.084 -0.102 0.00 -2.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 5Y 0.042 0.04 0.028 0.064 0.01 16.67% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 6M -0.567 -0.565 -0.53 -0.576 0.00 -0.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 6Y 0.24 0.241 0.226 0.244 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
France 7Y 0.395 0.397 0.383 0.402 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 8Y 0.53 0.532 0.517 0.536 0.01 0.94% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 9M -0.581 -0.578 -0.545 -0.584 0.00 -0.34% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
France 9Y 0.684 0.686 0.671 0.691 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 10Y 0.825 0.827 0.808 0.833 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 15Y 1.213 1.216 1.202 1.24 0.02 1.48% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 20Y 1.32 1.329 1.308 1.332 0.01 0.98% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 25Y 1.401 1.409 1.389 1.413 0.01 0.93% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 30Y 1.646 1.649 1.632 1.657 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
France 50Y 1.816 1.818 1.799 1.818 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.473 -0.472 -0.468 -0.477 0.01 -1.27% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Finland 3Y -0.293 -0.292 -0.292 -0.304 0.01 -2.33% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 4Y -0.086 -0.089 -0.085 -0.098 0.01 -5.49% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 5Y 0.077 0.081 0.064 0.081 0.01 6.94% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 6Y 0.235 0.236 0.219 0.241 0.01 3.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 8Y 0.516 0.518 0.5 0.521 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 10Y 0.735 0.736 0.718 0.742 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 15Y 1.137 1.153 1.12 1.153 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Finland 30Y 1.366 1.365 1.348 1.37 0.01 0.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.689 - 3.689 3.689 0.67 22.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 1Y 4.262 - 4.262 4.262 0.51 13.59% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 2Y 4.207 - 4.207 4.207 0.03 0.64% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 3M 3.476 - 3.476 3.476 0.02 0.52% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 3Y 4.6 - 4.6 4.6 0.39 8.46% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 4Y 5 - 5 5 0.44 8.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 5Y 5.31 - 5.31 5.31 0.04 0.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 6M 3.611 - 3.611 3.611 0.05 1.36% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 7Y 5.751 - 5.751 5.751 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 10Y 6.24 - 6.24 6.24 0.30 4.79% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 20Y 7.093 - 7.093 7.093 0.63 9.68% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Philippines 25Y 7.73 - 7.73 7.73 0.05 0.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.575 3.593 3.558 3.593 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Qatar 10-Year 4.189 4.193 4.174 4.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Qatar 15-Year 4.587 4.591 4.577 4.593 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Qatar 30-Year 4.947 4.951 4.937 4.953 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.175 - 1.175 1.175 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Canada 1Y 1.66 - 1.66 1.66 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۷
Canada 2M 1.16 - 1.16 1.16 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Canada 2Y 1.938 1.905 1.905 1.938 0.03 1.57% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۳۷
Canada 3M 1.2 - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۷
Canada 3Y 2.036 2.039 2.036 2.042 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۴۴
Canada 4Y 2.123 2.124 2.122 2.128 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Canada 5Y 2.164 2.165 2.164 2.168 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Canada 6M 1.36 - 1.36 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
Canada 7Y 2.244 2.242 2.239 2.245 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Canada 10Y 2.326 2.327 2.316 2.327 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Canada 20Y 2.419 2.411 2.41 2.419 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Canada 30Y 2.433 2.426 2.426 2.433 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.904 1.913 1.904 1.913 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
South Korea 2Y 2.145 - 2.145 2.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
South Korea 3Y 2.201 2.199 2.199 2.218 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۹
South Korea 4Y 2.383 - 2.383 2.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۲۶
South Korea 5Y 2.451 2.45 2.449 2.467 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
South Korea 10Y 2.672 2.674 2.667 2.692 0.02 0.87% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
South Korea 20Y 2.702 2.706 2.697 2.71 0.03 1.12% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
South Korea 30Y 2.689 2.69 2.683 2.696 0.03 0.98% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
South Korea 50Y 2.647 - 2.647 2.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۹

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۷
Croatia 3Y 0.621 0.634 0.621 0.634 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Croatia 5Y 0.96 0.956 0.951 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Croatia 6M 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۷
Croatia 10Y 2.235 2.215 2.215 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.478 - 4.478 4.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۴۹
Colombia 4Y 5.42 5.43 5.42 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۲۵
Colombia 5Y 5.93 5.9 5.9 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۹
Colombia 10Y 6.48 6.5 6.48 6.5 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۴
Colombia 15Y 6.795 6.8 6.795 6.8 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۴

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Latvia 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۴۳

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.57 1.52 1.52 1.57 0.05 3.29% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Poland 1Y 1.354 1.344 1.344 1.354 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Poland 2M 1.42 - 1.42 1.42 0.05 3.52% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Poland 2Y 1.536 1.535 1.532 1.539 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Poland 3Y 1.792 1.793 1.785 1.808 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Poland 4Y 2.148 2.145 2.127 2.148 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Poland 5Y 2.349 2.35 2.341 2.359 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 7Y 2.492 2.507 2.47 2.507 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 10Y 3.072 3.075 3.045 3.091 0.03 0.85% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 12Y 3.058 3.059 3.024 3.063 0.04 1.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Poland 15Y 3.046 3.054 3.018 3.054 0.03 0.96% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 6-Year 2.947 2.944 2.917 2.961 0.03 0.99% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Poland Overnight 1.36 - 1.36 1.36 0.09 6.62% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 10Y 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۴۳

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year 0.813 - -0.024 0.813 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Malta 3-Year -7.905 - -7.905 -7.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Malta 5-Year -4.527 - -4.527 -4.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Malta 1-Month -0.094 - -0.094 -0.094 0.00 -4.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Malta 10-Year 1.219 - 1.219 1.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۴۹
Malta 20-Year 1.946 - 1.943 1.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Malta 25-Year 2.041 - 2.033 2.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۰
Malta 3-Month -0.082 - -0.082 -0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
Malta 6-Month -0.071 - -0.069 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۲۰

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3W 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3Y 3.554 3.553 3.553 3.555 0.03 0.82% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Malaysia 5Y 3.801 3.798 3.795 3.801 0.14 3.82% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 7Y 3.965 3.957 3.95 3.965 0.04 0.92% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 10Y 4.058 4.054 4.047 4.058 0.02 0.52% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 15Y 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۶
Malaysia 20Y 4.642 4.648 4.642 4.648 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Malaysia 30Y 4.871 - 4.871 4.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۴۹
Hungary 3M 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۴۴
Hungary 3Y 0.83 - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
Hungary 5Y 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
Hungary 6M 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۴۹
Hungary 10Y 2.54 - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
Hungary 15Y 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.443 - 2.44 2.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Morocco 3M 2.175 - 2.165 2.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Morocco 5Y 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Morocco 6M 2.287 - 2.284 2.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Morocco 10Y 3.18 - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Morocco 15Y 3.708 - 3.708 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 16.835 - 16.835 16.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۹
Egypt 2Y 15.962 - 15.962 15.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۲۶
Egypt 3M 17.827 - 17.827 17.827 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Egypt 3Y 15.161 - 15.161 15.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۲۶
Egypt 5Y 15.085 - 15.085 15.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۲۶
Egypt 6M 17.545 - 17.545 17.545 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Egypt 7Y 14.905 - 14.905 14.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۲۶
Egypt 9M 17.379 - 17.379 17.379 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Egypt 10Y 14.845 - 14.845 14.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۲۶
Egypt Overnight 16.857 - 16.857 16.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۵۵

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.5 - 7.5 7.5 0.04 0.54% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۹
Mexico 1Y 7.6 - 7.6 7.6 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Mexico 3M 7.63 - 7.63 7.63 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۹
Mexico 3Y 7.25 7.26 7.24 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mexico 5Y 7.29 7.3 7.27 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Mexico 6M 7.6 - 7.6 7.6 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۹
Mexico 7Y 7.25 7.272 7.25 7.3 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۵۰
Mexico 9M 7.59 - 7.59 7.59 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Mexico 10Y 7.47 7.46 7.43 7.47 0.03 0.40% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Mexico 20Y 7.67 7.68 7.65 7.68 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۵۰
Mexico 30Y 7.72 7.7 7.69 7.72 0.03 0.39% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mexico 15-Year 7.61 7.59 7.53 7.61 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۵۰
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.6 - 7.6 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۲۰
Namibia 3M 6.14 - 6.14 6.14 0.18 2.88% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۳۷
Namibia 3Y 8.082 8.078 8.068 8.083 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Namibia 6M 7.6 - 7.6 7.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۲۰
Namibia 7Y 8.975 9.367 8.975 9.367 0.37 4.07% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Namibia 9M 7.6 - 7.6 8.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۲۰
Namibia 10Y 9.983 9.978 9.967 9.983 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Namibia 15Y 9.925 10.433 10.415 9.925 0.48 4.79% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Namibia 20Y 10.62 10.61 10.593 10.623 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.78 0.69 0.69 0.85 0.09 13.04% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Norway 1Y 0.722 - 0.722 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
Norway 2M 0.87 0.89 0.74 0.9 0.14 19.18% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.615 - 0.615 0.615 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Norway 5Y 1.492 1.487 1.481 1.5 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Norway 6M 0.669 - 0.669 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
Norway 9M 0.689 0.718 0.689 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Norway 10Y 1.894 1.895 1.89 1.895 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.389 - 14.389 14.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 2Y 11.841 - 11.841 11.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 3M 12.321 - 12.321 12.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 4Y 12.566 - 12.566 12.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.156 - 13.156 13.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 7Y 12.873 - 12.873 12.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 10Y 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.611 -0.606 -0.606 -0.622 0.03 -4.53% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Netherlands 2Y -0.585 -0.591 -0.579 -0.6 0.00 -0.17% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 3M -0.631 -0.63 -0.63 -0.631 0.04 -6.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Netherlands 3Y -0.317 -0.315 -0.315 -0.337 0.01 -2.46% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 4Y -0.187 -0.186 -0.182 -0.203 0.00 -1.60% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 5Y -0.038 -0.037 -0.034 -0.053 0.01 -19.15% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 6M -0.598 -0.599 -0.59 -0.599 0.03 -4.63% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 6Y 0.176 0.178 0.162 0.181 0.01 4.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 7Y 0.387 0.389 0.37 0.393 0.01 1.57% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 8Y 0.506 0.51 0.488 0.512 0.01 1.61% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Netherlands 9Y 0.627 0.633 0.613 0.636 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 10Y 0.74 0.742 0.723 0.746 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 15Y 0.953 0.954 0.933 0.962 0.01 1.38% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 20Y 1.031 1.036 1.014 1.038 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 25Y 1.141 1.143 1.124 1.152 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Netherlands 30Y 1.242 1.244 1.228 1.248 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.013 - 7.013 7.013 0.39 5.94% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
India 2Y 7.156 7.181 7.156 7.181 0.17 2.40% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
India 3M 6.13 - 6.13 6.13 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
India 3Y 7.417 7.443 7.417 7.443 0.17 2.33% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
India 4Y 7.617 7.605 7.605 7.809 0.12 1.64% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
India 5Y 7.638 7.64 7.638 7.746 0.10 1.38% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
India 6M 6.32 6.33 6.3 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
India 6Y 7.677 7.688 7.677 7.766 0.07 0.88% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
India 7Y 7.746 - 7.69 7.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
India 8Y 7.912 7.946 7.912 7.946 0.10 1.22% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۴۹
India 9Y 7.893 7.876 7.876 8.016 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
India 10Y 7.703 7.693 7.689 7.714 0.07 0.94% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
India 11Y 7.928 7.907 7.907 7.928 0.07 0.89% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
India 12Y 7.919 - 7.777 7.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
India 13Y 7.922 7.93 7.922 7.982 0.08 1.01% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
India 14Y 7.92 7.912 7.912 8.021 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
India 15Y 7.696 - 7.696 7.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
India 19Y 7.845 - 7.845 7.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
India 24Y 7.844 - 7.844 7.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
India 30Y 7.846 - 7.846 7.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.94 0.89 0.87 0.94 0.10 11.90% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Hong Kong 1W 0.37 0.39 0.37 0.39 0.01 2.78% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۹
Hong Kong 1Y 1.47 - 1.46 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۱۳
Hong Kong 2Y 1.643 1.654 1.643 1.654 0.02 0.91% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Hong Kong 3M 1.21 1.22 1.19 1.22 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Hong Kong 3Y 1.895 - 1.895 1.895 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Hong Kong 5Y 2.026 2.031 2.026 2.031 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Hong Kong 6M 1.3 1.29 1.29 1.32 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Hong Kong 7Y 2.075 2.079 2.075 2.079 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Hong Kong 9M 1.38 1.39 1.38 1.39 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Hong Kong 10Y 2.156 2.161 2.156 2.161 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Hong Kong 15Y 2.224 2.229 2.224 2.229 0.06 2.82% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 558.894 - 538.854 573.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۰
Venezuela 5Y 52.704 - 52.704 53.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۶
Venezuela 15Y 44.327 - 43.904 44.866 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Venezuela 20Y 34.883 - 34.883 35.035 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.245 - 2.229 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
Vietnam 2Y 2.468 - 2.452 2.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
Vietnam 3Y 2.799 - 2.775 2.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
Vietnam 5Y 3.283 - 3.258 3.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
Vietnam 7Y 3.691 - 3.687 3.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
Vietnam 10Y 4.378 - 4.373 4.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۴۹

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.06 - 1.06 1.06 0.14 13.21% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.14 - 1.14 1.14 0.02 1.79% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Greece 3Y 3.226 3.225 3.218 3.232 0.04 1.10% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Greece 6M 1.12 - 1.12 1.12 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Greece 10Y 4.048 4.045 4.031 4.048 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Greece 15Y 4.521 4.522 4.511 4.531 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Greece 20Y 4.708 4.707 4.693 4.708 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳
Greece 25Y 4.817 4.821 4.803 4.821 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۱۳