بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 24.78 - 24.78 24.78 0.48 1.98% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Argentina 4Y 17.737 - 17.737 17.737 0.09 0.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Argentina 6Y 16.686 - 16.686 16.686 0.06 0.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Argentina 9Y 14.732 - 14.732 14.732 0.04 0.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 5.160 - 5.160 5.160 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 8.095 - 8.075 8.13 0.02 0.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 3M 6.25 - 6.25 7 1.10 17.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۲۳
South Africa 3Y 8.35 - 8.32 8.375 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 5Y 8.675 - 8.665 8.705 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۲۶
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.04 0.46% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
South Africa 10Y 9.345 - 9.33 9.375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.02 0.20% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
South Africa 20Y 10.265 - 10.25 10.31 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 25Y 10.4 - 10.39 10.445 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 30Y 10.355 - 10.345 10.405 0.02 0.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.6 - -0.744 -0.588 0.06 -9.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۲۹
Germany 1Y -0.721 - -0.731 -0.688 0.00 -0.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۴
Germany 2Y -0.7 - -0.701 -0.684 0.00 -0.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 3M -0.984 - -0.984 -0.75 0.17 -17.68% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Germany 3Y -0.609 - -0.612 -0.597 0.00 -0.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۸
Germany 4Y -0.457 - -0.46 -0.442 0.00 -0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۴۱
Germany 5Y -0.326 - -0.328 -0.309 0.00 -0.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 6M -0.799 - -0.812 -0.781 0.01 -1.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Germany 6Y -0.206 - -0.206 -0.206 0.00 -0.48% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Germany 7Y -0.065 - -0.077 -0.053 0.01 -15.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Germany 8Y 0.057 - 0.057 0.057 0.00 1.75% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Germany 9M -0.727 - -0.729 -0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 9Y 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Germany 10Y 0.361 - 0.361 0.361 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Germany 15Y 0.59 0.599 0.59 0.599 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Germany 20Y 0.88 - 0.863 0.894 0.02 2.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Germany 25Y 1.038 - 1.038 1.038 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Germany 30Y 1.193 - 1.176 1.211 0.02 1.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۷

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.136 - 1.136 1.175 0.02 1.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
US 1Y Yield 1.6 - 1.592 1.613 0.01 0.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۱۸
US 2Y Yield 1.748 - 1.731 1.756 0.02 1.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
US 3M Yield 1.271 - 1.266 1.302 0.02 1.65% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
US 3Y Yield 1.845 - 1.839 1.859 0.01 0.76% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
US 5Y Yield 2.064 - 2.053 2.075 0.02 1.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
US 6M Yield 1.447 - 1.381 1.458 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
US 7Y Yield 2.233 - 2.218 2.241 0.02 1.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
US 10Y Yield 2.34 - 2.326 2.353 0.02 0.82% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
US 30Y Yield 2.762 - 2.742 2.777 0.02 0.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.617 - -0.625 -0.553 0.00 -0.48% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
Austria 2Y -0.604 - -0.638 -0.595 0.00 -0.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Austria 3Y -0.518 -0.54 -0.54 -0.518 0.01 -1.89% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۳۳
Austria 4Y -0.437 -0.431 -0.449 -0.431 0.01 -1.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۹
Austria 5Y -0.243 - -0.244 -0.243 0.00 -0.82% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۹
Austria 6Y -0.078 -0.077 -0.078 -0.077 0.00 -1.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۹
Austria 7Y 0.086 - 0.079 0.112 0.01 6.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Austria 8Y 0.243 - 0.243 0.243 0.00 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Austria 9Y 0.423 - 0.413 0.435 0.02 4.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۶
Austria 10Y 0.51 - 0.493 0.532 0.02 4.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۴۴
Austria 15Y 1.02 - 0.997 1.039 0.02 1.69% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۱۴
Austria 20Y 1.093 1.1 1.093 1.1 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Austria 25Y 1.349 1.346 1.346 1.349 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Austria 30Y 1.469 - 1.469 1.469 0.01 0.55% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۱
Austria 50Y 1.598 1.601 1.598 1.601 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 3.904 - 3.904 3.904 0.04 1.02% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۹
Jordan 2Y 4.417 - 4.417 4.417 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۶
Jordan 3M 2.907 - 2.907 2.907 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
Jordan 3Y 4.744 - 4.744 4.744 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۶
Jordan 5Y 5.8 - 5.8 5.8 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۶
Jordan 6M 3.412 - 3.412 3.412 0.02 0.44% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۹
Jordan 7Y 6.69 - 6.69 6.69 0.17 2.61% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۵۹
Jordan 9M 3.601 - 3.601 3.601 0.05 1.44% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۵۹
Jordan 10Y 7.174 - 7.174 7.174 0.35 4.82% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۵۹

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.481 - -0.491 -0.439 0.01 -1.66% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Spain 1Y -0.375 - -0.376 -0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Spain 2Y -0.344 - -0.344 -0.344 0.04 -11.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Spain 3M -0.454 - -0.467 -0.445 0.01 -2.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Spain 3Y -0.198 - -0.198 -0.198 0.01 -6.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Spain 4Y -0.006 - -0.023 -0.005 0.02 -75.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Spain 5Y 0.207 - 0.185 0.226 0.01 6.70% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Spain 6M -0.403 - -0.403 -0.4 0.05 -12.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Spain 6Y 0.419 - 0.419 0.419 0.04 9.79% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Spain 7Y 0.725 - 0.725 0.725 0.01 0.83% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Spain 8Y 0.948 - 0.921 0.959 0.01 1.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Spain 9M -0.375 - -0.384 -0.375 0.01 -2.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Spain 9Y 1.207 - 1.178 1.216 0.02 1.86% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Spain 10Y 1.489 - 1.464 1.504 0.02 1.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Spain 15Y 2.144 2.123 2.123 2.144 0.02 0.99% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۷
Spain 20Y 2.274 2.289 2.256 2.289 0.02 0.80% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Spain 25Y 2.499 - 2.467 2.511 0.03 1.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 30Y 2.732 - 2.722 2.773 0.01 0.40% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.722 - 1.718 1.735 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Australia 2Y 1.776 - 1.765 1.782 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Australia 3Y 1.921 - 1.91 1.94 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Australia 4Y 2.053 - 2.053 2.053 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۰۳
Australia 5Y 2.154 - 2.144 2.163 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Australia 6Y 2.276 - 2.262 2.295 0.01 0.40% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Australia 7Y 2.369 - 2.343 2.377 0.01 0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۹
Australia 8Y 2.433 - 2.406 2.443 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
Australia 9Y 2.476 - 2.456 2.487 0.01 0.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
Australia 10Y 2.52 - 2.499 2.534 0.01 0.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۴
Australia 12Y 2.607 - 2.581 2.617 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۰
Australia 15Y 2.795 - 2.775 2.811 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
Australia 20Y 2.994 - 2.975 3.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۴
Australia 30Y 3.275 - 3.249 3.295 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۴

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.197 - -0.402 -0.132 0.02 -10.86% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Slovakia 3Y -0.33 - -0.41 -0.27 0.01 -2.94% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 6Y 0.16 - 0.15 0.23 0.01 6.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Slovakia 7Y 0.378 - 0.372 0.471 0.00 1.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۵۱
Slovakia 9Y 0.627 - 0.591 0.638 0.01 0.80% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 10Y 0.73 - 0.72 0.8 0.01 1.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۴۴
Slovakia 12Y 0.983 - 0.972 1.02 0.02 1.83% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۵۱
Slovakia 14Y 1.241 - 1.232 1.317 0.03 2.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۰
Slovakia 20Y 1.617 - 1.613 1.659 0.01 0.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۵۳
Slovakia 2-Year -0.288 - -0.381 -0.285 0.00 -0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۸
Slovakia 5-Year -0.147 - -0.167 -0.112 0.00 -1.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
Slovakia 8-Year 0.134 - 0.125 0.182 0.02 13.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۴

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.372 - -0.372 -0.319 0.04 -10.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Slovenia 2Y -0.465 - -0.465 -0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۳
Slovenia 5Y -0.119 - -0.167 -0.052 0.00 -0.84% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 7Y 0.198 - 0.171 0.198 0.00 0.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Slovenia 9Y 0.558 - 0.518 0.566 0.00 0.72% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Slovenia 10Y 0.852 - 0.795 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 15.48 - 15.48 15.48 0.52 3.36% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Ukraine 2Y 15.23 - 15.23 15.23 0.77 5.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Ukraine 3-Year 14.87 - 14.87 14.87 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۲۰

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.675 - 4.675 4.675 0.03 0.53% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۰
Indonesia 1Y 5.416 - 5.352 5.483 0.02 0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۱۱
Indonesia 3M 4.95 - 4.95 4.95 0.03 0.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۰
Indonesia 3Y 6.156 - 6.074 6.181 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 5Y 6.117 - 6.115 6.139 0.05 0.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 6M 5.15 - 5.15 5.15 0.05 0.97% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۰
Indonesia 10Y 6.552 - 6.546 6.56 0.02 0.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 15Y 7.065 - 7.061 7.065 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 20Y 7.287 - 7.287 7.31 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۷:۴۸
Indonesia 25Y 7.52 - 7.52 7.522 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 30Y 7.535 - 7.535 7.551 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۷:۴۸

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 9.3 - 9.3 9.3 0.03 0.28% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۴۱
Uganda 2Y 10.615 - 10.615 11.05 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Uganda 3M 8.68 - 8.68 8.68 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۳۹
Uganda 3Y 11.607 - 11.3 11.679 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۲۰
Uganda 4Y 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۸
Uganda 5Y 14.3 - 14.3 14.3 0.05 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۸:۵۹
Uganda 6M 8.916 - 8.916 8.916 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۳:۳۸
Uganda 10Y 14.7 - 14.7 14.7 0.05 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۸:۵۹
Uganda 15Y 15.136 - 15.136 15.136 0.05 0.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۸:۵۹

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.431 - -0.465 -0.386 0.01 -1.39% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Italy 1Y -0.389 - -0.4 -0.37 0.01 -1.52% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
Italy 2Y -0.293 - -0.299 -0.293 0.01 -2.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۹
Italy 3M -0.62 - -0.636 -0.53 0.02 -2.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Italy 3Y -0.049 - -0.071 -0.039 0.02 -26.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 4Y 0.237 - 0.237 0.243 0.00 0.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۹
Italy 5Y 0.551 - 0.529 0.556 0.02 3.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 6M -0.433 - -0.434 -0.423 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
Italy 6Y 0.816 - 0.78 0.822 0.03 4.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 7Y 1.183 - 1.147 1.192 0.04 3.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 8Y 1.381 - 1.341 1.386 0.04 3.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9M -0.415 - -0.426 -0.404 0.01 -1.69% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Italy 9Y 1.592 - 1.55 1.597 0.04 2.64% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Italy 10Y 1.829 - 1.774 1.829 0.05 2.93% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Italy 15Y 2.411 - 2.371 2.416 0.04 1.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
Italy 20Y 2.561 - 2.516 2.561 0.05 1.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 30Y 2.983 - 2.944 2.996 0.03 1.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 50Y 3.231 - 3.204 3.246 0.02 0.56% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.609 - -0.609 -0.609 0.09 -15.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 2Y -0.561 -0.471 -0.567 -0.471 0.05 -8.91% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 3M -0.575 - -0.71 -0.529 0.03 -4.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Ireland 3Y -0.51 -0.454 -0.516 -0.454 0.03 -6.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 4Y -0.179 -0.131 -0.179 -0.131 0.02 -12.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 5Y 0.015 - -0.059 0.038 0.05 -146.88% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 6M -0.629 - -0.694 -0.439 0.01 -2.23% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Ireland 6Y 0.022 0.065 0.022 0.065 0.01 31.82% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 7Y 0.217 0.246 0.217 0.246 0.00 1.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 8Y 0.413 0.439 0.413 0.439 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 10Y 0.61 - 0.574 0.638 0.04 6.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 15Y 1.085 1.076 1.07 1.085 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Ireland 20Y 1.512 1.53 1.512 1.531 0.02 1.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۵۰
Ireland 30Y 1.763 1.758 1.758 1.78 0.02 0.91% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.266 - 4.266 4.266 0.01 0.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
Iceland 5Y 4.698 - 4.698 4.719 0.02 0.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Iceland 10Y 4.891 - 4.891 4.904 0.02 0.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.785 - 2.785 2.785 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Bahrain 2Y 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bahrain 3M 2.195 - 2.195 2.255 0.06 2.69% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Bahrain 5Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 6M 2.417 - 2.417 2.433 0.02 0.70% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Bahrain 9M 2.612 - 2.612 2.638 0.03 0.96% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.925 - 6.925 6.925 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۱۷
Brazil 2Y 8.085 - 8.085 8.085 0.02 0.25% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Brazil 3M 7.1 7.08 7.073 7.1 0.02 0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۴۷
Brazil 3Y 8.85 - 8.85 8.85 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Brazil 5Y 9.81 9.8 9.8 9.81 0.04 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۷
Brazil 6M 6.89 6.885 6.885 6.89 0.02 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Brazil 8Y 10.11 10.1 10.07 10.11 0.06 0.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۴۷
Brazil 9M 6.85 - 6.85 6.85 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۱۷
Brazil 10Y 10.18 10.19 10.16 10.19 0.03 0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۴۷

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.464 - 1.462 1.493 0.01 0.48% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
UK 1M Yield 0.365 - 0.365 0.365 0.02 4.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
UK 1Y Yield 0.423 - 0.403 0.424 0.02 5.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
UK 2Y Yield 0.467 - 0.456 0.477 0.01 2.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
UK 3M Yield 0.412 - 0.412 0.412 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
UK 3Y Yield 0.502 - 0.501 0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
UK 4Y Yield 0.555 - 0.554 0.576 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
UK 5Y Yield 0.729 - 0.728 0.748 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
UK 6M Yield 0.458 - 0.458 0.458 0.00 0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
UK 6Y Yield 0.877 - 0.875 0.896 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
UK 7Y Yield 0.945 - 0.943 0.968 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
UK 8Y Yield 1.047 - 1.046 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
UK 9Y Yield 1.148 - 1.146 1.173 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
UK 10Y Yield 1.25 - 1.248 1.272 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
UK 15Y Yield 1.564 - 1.561 1.588 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
UK 20Y Yield 1.784 - 1.783 1.81 0.01 0.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
UK 25Y Yield 1.81 - 1.809 1.836 0.01 0.66% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
UK 30Y Yield 1.797 - 1.795 1.824 0.01 0.78% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
UK 40Y Yield 1.653 - 1.651 1.68 0.01 0.85% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
UK 50Y Yield 1.597 - 1.595 1.627 0.02 1.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.654 - -0.654 -0.631 0.02 -2.75% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۳
Belgium 1Y -0.635 - -0.643 -0.63 0.00 -0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Belgium 2Y -0.597 - -0.597 -0.597 0.01 -1.68% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Belgium 3M -0.749 - -0.751 -0.724 0.02 -2.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Belgium 3Y 0.694 - 0.694 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Belgium 4Y -0.427 - -0.435 -0.406 0.00 -0.70% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۴۱
Belgium 5Y -0.253 -0.22 -0.254 -0.22 0.03 -13.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Belgium 6M -0.683 - -0.688 -0.675 0.00 -0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Belgium 6Y -0.123 -0.105 -0.132 -0.105 0.01 -6.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Belgium 7Y 0.083 - 0.069 0.1 0.01 15.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۵۰
Belgium 8Y 0.271 - 0.271 0.271 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Belgium 9M -0.676 - -0.68 -0.671 0.00 -0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Belgium 9Y 1.925 - 0.387 1.925 1.53 389.82% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۴۱
Belgium 10Y 0.581 - 0.569 0.604 0.02 2.83% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
Belgium 15Y 0.96 0.977 0.96 0.977 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Belgium 20Y 1.293 - 1.264 1.306 0.02 1.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.49 -0.57 -0.57 -0.49 0.03 -5.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۳۶
Bulgaria 1Y -0.133 - -0.133 -0.1 0.01 -4.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۰
Bulgaria 3Y 0.408 - 0.408 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۸
Bulgaria 5Y 0.25 - 0.25 0.25 0.05 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۹
Bulgaria 7Y 0.45 0.438 0.435 0.45 0.01 2.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۸
Bulgaria 10Y 1.233 1.221 1.218 1.233 0.01 0.98% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۸

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.38 - 4.28 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۵۰
Bangladesh 2Y 4.96 - 4.94 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۵۰
Bangladesh 3M 3.09 - 3.09 3.09 0.06 1.98% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۳:۵۶
Bangladesh 5Y 5.73 - 5.73 5.73 0.12 2.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۵۶
Bangladesh 6M 4.12 - 4.02 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۵۰
Bangladesh 10Y 7.07 - 7 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۵۰
Bangladesh 15Y 7.616 - 7.616 7.616 0.12 1.63% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۵۶
Bangladesh 20Y 8.042 - 8.042 8.042 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۱

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 2.199 - 2.199 2.199 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۳۸
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 4.05 0.08 2.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۲۹
Botswana 6M 1.451 - 1.451 1.451 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۳۹
Botswana 10Y 4.4 - 4.4 4.4 0.10 2.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۳۹
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۴۷

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pakistan 3M 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pakistan 3Y 6.481 - 6.481 6.481 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۱
Pakistan 5Y 6.889 - 6.889 6.889 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۳۹
Pakistan 6M 6.010 - 6.010 6.010 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Pakistan 10Y 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۳۹
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۴۱
Pakistan 20Y 12.899 - 12.899 12.899 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۱

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.338 - -0.338 -0.27 0.01 -3.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Portugal 2Y -0.267 - -0.267 -0.063 0.08 -31.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 3M -0.441 - -0.442 -0.294 0.01 -2.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶:۲۹
Portugal 3Y 0.049 - 0.049 0.049 0.07 -313.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۱
Portugal 4Y 0.159 - 0.159 0.159 0.00 1.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 5Y 0.567 - 0.567 0.567 0.02 4.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 6M -0.383 - -0.415 -0.35 0.02 -5.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 6Y 0.945 - 0.945 0.945 0.01 1.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 7Y 1.16 - 1.16 1.16 0.01 0.52% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 8Y 1.629 - 1.629 1.629 0.02 1.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 9Y 1.782 - 1.727 1.782 0.03 1.71% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۵۰
Portugal 10Y 1.932 - 1.91 1.963 0.03 1.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Portugal 15Y 2.473 - 2.473 2.481 0.01 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 20Y 2.986 - 2.986 2.993 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Portugal 30Y 3.263 - 3.226 3.263 0.02 0.62% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۵۷

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.36 - 4.36 4.36 0.02 0.39% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۳۳
Peru 9Y 5 - 5 5 0.02 0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۴۸
Peru 15Y 5.529 - 5.529 5.529 0.03 0.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۴۸
Peru 20Y 5.938 - 5.938 5.938 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۴۸
Peru 30Y 6.26 - 6.26 6.26 0.04 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۳۳

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.41 - 1.41 1.42 0.02 1.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Thailand 2Y 1.47 - 1.47 1.49 0.03 2.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
Thailand 3Y 1.61 - 1.6 1.62 0.02 1.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Thailand 5Y 1.87 - 1.86 1.87 0.01 0.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۹
Thailand 7Y 2.23 - 2.22 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۹
Thailand 10Y 2.42 - 2.39 2.42 0.01 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Thailand 12Y 2.7 - 2.67 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Thailand 14Y 2.67 - 2.64 2.67 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Thailand 15Y 2.83 - 2.78 2.83 0.04 1.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Thailand 16Y 2.94 - 2.92 2.94 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۱
Thailand 20Y 2.95 - 2.94 2.95 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.451 - 0.451 0.451 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۸
Taiwan 5Y 0.665 - 0.665 0.665 0.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۸
Taiwan 10Y 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۸
Taiwan 20Y 1.539 - 1.539 1.539 0.03 1.92% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۸
Taiwan 30Y 1.678 - 1.678 1.678 0.03 1.91% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۸

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 13.3 - 13.3 13.3 0.05 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
Turkey 2Y 13.78 - 13.69 13.83 0.04 0.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Turkey 3Y 13.64 - 13.56 13.66 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Turkey 5Y 13.16 - 13.15 13.24 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Turkey 10Y 12.35 - 12.35 12.48 0.03 0.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.15 - 2.15 2.21 0.09 4.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Mauritius 2M 1.95 - 1.95 1.95 0.03 1.56% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۵
Mauritius 2Y 2.324 - 2.324 2.324 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۳۸
Mauritius 3Y 2.677 - 2.677 2.677 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۳۸
Mauritius 4M 2.12 - 2.12 2.12 0.01 0.47% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۵
Mauritius 4Y 3.129 - 3.017 3.129 0.11 3.64% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Mauritius 5Y 3.443 - 3.443 3.443 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Mauritius 6M 2 - 2 2.15 0.14 7.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Mauritius 8M 2.05 - 2.05 2.05 0.12 5.85% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۱۸
Mauritius 10Y 4.685 - 4.58 4.685 0.10 2.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Mauritius 15Y 5.156 - 5.156 5.156 0.17 3.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Mauritius 20Y 5.607 - 5.607 5.607 0.10 1.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.401 - 0.147 0.508 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۱۷
Czech Republic 2Y 0.322 - 0.322 0.503 0.00 0.62% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۷
Czech Republic 3Y 0.649 - 0.601 0.695 0.00 0.46% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Czech Republic 4Y 0.814 - 0.804 0.893 0.01 0.99% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Czech Republic 5Y 0.886 - 0.883 1.041 0.07 7.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۷
Czech Republic 6Y 1.158 - 1.158 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۳
Czech Republic 7Y 1.202 - 1.154 1.259 0.04 3.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۷
Czech Republic 8Y 1.502 - 1.483 1.527 0.02 1.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 9Y 1.638 - 1.638 1.671 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۳
Czech Republic 10Y 1.758 - 1.748 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۳
Czech Republic 15Y 2.073 - 2.056 2.14 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Czech Republic 20Y 2.421 - 2.369 2.431 0.02 0.96% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۷
Czech Republic 50Y 2.846 - 2.846 2.926 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۳

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.687 - 3.672 3.687 0.01 0.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۱
China 2Y 3.714 - 3.714 3.719 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۱
China 3Y 3.784 - 3.782 3.817 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۹
China 5Y 3.897 - 3.897 3.927 0.03 0.72% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
China 7Y 4.01 - 3.995 4.05 0.03 0.75% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۱۱
China 10Y 3.994 - 3.994 3.994 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۶
China 15Y 4.233 - 4.233 4.237 0.01 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۱
China 20Y 4.27 - 4.27 4.279 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۵۱
China 30Y 4.366 - 4.357 4.366 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۱۱

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.85 - -0.9 -0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵:۳۵
Denmark 1Y -0.55 - -0.55 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Denmark 2M -0.85 - -0.9 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Denmark 2Y -0.652 - -0.659 -0.59 0.00 -0.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
Denmark 3M -0.6 - -0.66 -0.6 0.01 -1.64% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۲
Denmark 3Y -0.632 - -0.674 -0.596 0.01 -0.94% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
Denmark 5Y -0.38 - -0.411 -0.355 0.02 -5.79% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
Denmark 6M -0.8 - -0.9 -0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Denmark 8Y 0.156 - 0.156 0.156 0.00 0.64% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
Denmark 10Y 0.434 - 0.419 0.447 0.01 1.88% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Denmark 30Y 0.945 - 0.931 0.961 0.02 1.72% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.91 - 7.91 7.91 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۲
Russia 1W 7.95 - 7.95 7.95 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Russia 1Y 7.36 - 7.27 7.63 0.07 0.95% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Russia 2M 7.88 - 7.88 7.88 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۲
Russia 2W 7.94 - 7.94 7.94 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2Y 7.37 - 7.33 7.49 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 3M 7.85 - 7.85 7.85 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 3Y 7.35 - 7.26 7.42 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 5Y 7.5 - 7.49 7.55 0.02 0.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۰۵
Russia 6M 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 7Y 7.57 - 7.55 7.68 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Russia 10Y 7.66 - 7.62 7.68 0.02 0.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Russia 15Y 7.86 - 7.85 7.88 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Russia 20-Year 7.95 - 7.92 7.95 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۱۱
Russia Overnight 7.95 - 7.95 7.95 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۴۱

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 2.585 - 2.585 2.585 0.02 0.74% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Romania 2Y 2.993 - 2.993 2.993 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Romania 3Y 3.449 - 3.449 3.449 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Romania 4Y 3.75 - 3.702 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Romania 5Y 3.82 - 3.78 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Romania 6M 2.398 - 2.398 2.398 0.05 2.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Romania 7Y 4.24 - 4.21 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۵۳
Romania 10Y 4.59 - 4.59 4.66 0.05 1.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.8 - 1.8 1.8 0.01 0.56% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۵۹
New Zealand 1Y 1.845 - 1.845 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 2M 1.87 - 1.87 1.87 0.01 0.53% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۵۹
New Zealand 2Y 1.97 - 1.965 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 3M 1.94 - 1.94 1.94 0.01 0.52% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۵۶
New Zealand 4M 1.95 - 1.95 1.95 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۵۹
New Zealand 5M 1.96 - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۵
New Zealand 5Y 2.39 - 2.375 2.4 0.01 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 6M 1.97 - 1.97 1.97 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۵
New Zealand 7Y 2.645 - 2.63 2.655 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 10Y 2.795 - 2.78 2.805 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 15Y 3.165 - 3.15 3.18 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹
New Zealand 20Y 3.385 - 3.365 3.395 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۵۹

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.1 - -0.125 -0.1 0.01 -10.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۲۹
Japan 1Y -0.193 - -0.195 -0.15 0.04 -21.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 2Y -0.185 - -0.193 -0.15 0.03 -17.84% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 3M -0.205 - -0.25 -0.205 0.01 -2.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۲۹
Japan 3Y -0.157 - -0.163 -0.151 0.00 -1.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 4Y -0.145 - -0.148 -0.136 0.01 -3.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 5Y -0.129 - -0.131 -0.119 0.00 -0.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 6M -0.19 - -0.227 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۲۹
Japan 6Y -0.095 - -0.105 -0.091 0.00 -2.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 7Y -0.074 - -0.085 -0.07 0.00 -3.90% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 8Y -0.035 - -0.044 -0.027 0.00 -5.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 9M -0.13 - -0.185 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۲۹
Japan 9Y 0.004 - 0.001 0.009 0.01 -180.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Japan 10Y 0.029 - 0.024 0.036 0.00 16.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 15Y 0.28 - 0.278 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 20Y 0.569 - 0.566 0.58 0.00 0.71% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 30Y 0.829 - 0.807 0.84 0.02 2.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Japan 40Y 0.997 - 0.974 1.004 0.03 2.57% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.44 - 9.44 9.44 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 2Y 9.684 - 9.684 9.684 0.07 0.76% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 3M 8.39 - 8.39 8.39 0.03 0.32% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 3Y 9.804 - 9.804 9.804 0.05 0.47% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 4Y 10.05 - 10.05 10.05 0.03 0.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 5Y 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 6M 8.87 - 8.87 8.87 0.05 0.53% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 6Y 10.17 - 10.17 10.17 0.02 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 7Y 10.218 - 10.218 10.218 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 8Y 10.27 - 10.27 10.27 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 9Y 10.26 - 10.26 10.26 0.04 0.36% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 10Y 10.388 - 10.388 10.388 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹
Sri Lanka 15Y 10.638 - 10.638 10.638 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۲۹

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.184 - 1.184 1.184 0.01 0.85% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Singapore 1Y 1.301 - 1.301 1.301 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Singapore 2Y 1.386 - 1.386 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Singapore 3M 1.22 - 1.22 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
Singapore 5Y 1.69 - 1.656 1.69 0.03 1.75% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
Singapore 6M 1.28 - 1.271 1.28 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
Singapore 10Y 2.088 - 2.056 2.097 0.04 1.70% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Singapore 15Y 2.416 - 2.384 2.42 0.03 1.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
Singapore 20Y 2.4 - 2.374 2.404 0.03 1.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
Singapore 30Y 2.521 - 2.489 2.524 0.03 1.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.701 - -0.701 -0.701 0.00 -0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
Sweden 2M -0.717 - -0.717 -0.696 0.02 -2.79% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۲۹
Sweden 2Y -0.886 - -0.896 -0.879 0.01 -1.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Sweden 3M -0.717 - -0.717 -0.717 0.00 -0.55% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
Sweden 5Y -0.236 - -0.262 -0.229 0.02 -7.81% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۶
Sweden 6M -0.72 - -0.72 -0.72 0.00 -0.14% ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۵
Sweden 7Y 0.068 - 0.043 0.078 0.03 70.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۵۰
Sweden 10Y 0.712 - 0.685 0.723 0.02 3.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Sweden 15Y 1.113 - 1.072 1.124 0.04 3.73% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۴۴
Sweden 20-Year 1.413 - 1.384 1.433 0.03 1.87% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.96 -0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Switzerland 1W -0.92 - -0.92 -0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Switzerland 1Y -0.76 -0.75 -0.78 -0.75 0.01 -1.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۸
Switzerland 2M -0.9 -0.89 -0.9 -0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۱۴
Switzerland 2Y -0.891 - -0.917 -0.84 0.10 -10.89% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۰
Switzerland 3M -0.93 -0.92 -0.94 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Switzerland 3Y -0.737 - -0.77 -0.737 0.03 -3.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
Switzerland 4Y -0.588 - -0.664 -0.588 0.00 -0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Switzerland 5Y -0.493 - -0.544 -0.493 0.01 -1.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Switzerland 6M -0.88 -0.87 -0.94 -0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۰۸
Switzerland 6Y -0.403 - -0.481 -0.403 0.01 -1.95% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Switzerland 7Y -0.352 - -0.376 -0.309 0.02 -4.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۵۱
Switzerland 8Y -0.28 - -0.298 -0.278 0.01 -2.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Switzerland 9Y -0.237 - -0.266 -0.228 0.01 -5.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 10Y -0.125 - -0.149 -0.123 0.02 -11.97% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Switzerland 15Y 0.184 - 0.17 0.189 0.01 3.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 20Y 0.313 - 0.274 0.313 0.01 3.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Switzerland 30Y 0.4 - 0.378 0.4 0.02 5.54% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
Switzerland 50Y 0.498 - 0.468 0.498 0.02 5.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Switzerland Overnight -0.95 - -1 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۳

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.390 - 2.390 2.390 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Chile 1Y 3 - 3 3 0.05 1.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 2Y 3.39 - 3.39 3.39 0.02 0.59% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 3Y 3.77 - 3.77 3.77 0.03 0.80% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 4Y 3.95 - 3.95 3.95 0.04 1.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۴۷
Chile 5Y 3.97 - 3.97 3.97 0.02 0.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۴۷
Chile 8Y 4.25 - 4.25 4.25 0.04 0.94% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 10Y 4.6 - 4.6 4.6 0.02 0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲:۰۲

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.5 - 3.4 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Serbia 2Y 4.05 - 3.95 4.12 0.07 1.73% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Serbia 3M 3.29 - 3.29 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۵
Serbia 4Y 4.6 - 4.55 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
Serbia 5Y 4.75 - 4.7 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.44 0.14 4.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Serbia 6Y 4.95 - 4.9 5.03 0.08 1.62% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Serbia 7Y 5.25 - 5.25 5.25 0.05 0.95% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۲۴

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.628 - -0.636 -0.595 0.01 -1.91% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
France 1Y -0.622 - -0.629 -0.618 0.01 -0.80% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
France 2Y -0.552 - -0.552 -0.552 0.00 -0.18% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
France 3M -0.714 - -0.722 -0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
France 3Y -0.439 - -0.443 -0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۴۱
France 4Y -0.241 - -0.25 -0.225 0.01 -5.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
France 5Y -0.141 -0.116 -0.145 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
France 6M -0.679 - -0.681 -0.67 0.00 -0.59% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
France 6Y 0.042 - 0.042 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
France 7Y 0.222 - 0.222 0.222 0.00 0.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۲۴
France 8Y 0.368 - 0.356 0.387 0.02 4.25% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
France 9M -0.656 - -0.671 -0.64 0.01 -1.65% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
France 9Y 0.532 - 0.52 0.554 0.02 3.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
France 10Y 0.693 - 0.683 0.72 0.02 2.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
France 15Y 0.958 0.965 0.958 0.965 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
France 20Y 1.27 - 1.243 1.289 0.02 1.93% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
France 25Y 1.368 - 1.34 1.377 0.03 2.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
France 30Y 1.656 - 1.626 1.667 0.03 1.53% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
France 50Y 1.822 - 1.788 1.832 0.02 1.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.691 - -0.698 -0.67 0.00 -0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
Finland 3Y -0.54 -0.539 -0.54 -0.539 0.00 -0.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Finland 4Y -0.458 -0.459 -0.459 -0.458 0.00 -0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Finland 5Y -0.242 - -0.25 -0.231 0.00 -1.63% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۲۹
Finland 6Y -0.033 - -0.045 -0.019 0.01 -26.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۶
Finland 8Y 0.237 - 0.237 0.237 0.00 0.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Finland 10Y 0.525 - 0.501 0.533 0.02 4.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Finland 15Y 0.791 - 0.791 0.791 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Finland 30Y 1.281 - 1.255 1.288 0.03 2.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 2.786 - 2.786 2.786 0.08 3.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 1Y 3.414 - 3.414 3.414 0.37 12.30% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 2Y 4.338 - 4.338 4.338 0.39 9.74% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 3M 3.019 - 3.019 3.019 0.56 22.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 3Y 4.559 - 4.559 4.559 0.25 5.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 4Y 4.825 - 4.825 4.825 0.13 2.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Philippines 5Y 5.082 - 5.082 5.082 0.02 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Philippines 6M 2.965 - 2.965 2.965 0.01 0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Philippines 7Y 5.323 - 5.323 5.323 0.10 1.93% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 10Y 5.54 - 5.54 5.54 0.18 3.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴
Philippines 20Y 5.281 - 5.281 5.281 0.45 8.56% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Philippines 25Y 5.25 - 5.25 5.25 0.61 11.68% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۵۴

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.964 - 2.93 3.012 0.02 0.78% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۴۴
Qatar 10-Year 3.63 - 3.621 3.662 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
Qatar 15-Year 4.052 - 4.022 4.087 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸
Qatar 30-Year 4.402 - 4.398 4.437 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۸

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.85 - 0.85 0.85 0.01 0.59% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۷
Canada 1Y 1.31 - 1.305 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Canada 2M 0.85 - 0.85 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Canada 2Y 1.44 - 1.435 1.453 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۵۴
Canada 3M 0.865 - 0.865 0.875 0.01 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۱۴
Canada 3Y 1.491 - 1.486 1.504 0.00 0.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۵۴
Canada 4Y 1.539 1.542 1.536 1.542 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۴۲
Canada 5Y 1.629 - 1.629 1.629 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۷
Canada 6M 1.045 - 1.045 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Canada 7Y 1.737 1.736 1.735 1.739 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۲۰
Canada 10Y 1.889 - 1.886 1.919 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Canada 20Y 2.187 - 2.187 2.191 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۴۲
Canada 30Y 2.235 - 2.234 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۵۶

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.879 - 1.877 1.879 0.02 0.97% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 2Y 2.102 - 2.097 2.107 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۹:۲۹
South Korea 3Y 2.17 - 2.137 2.17 0.04 1.69% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۳
South Korea 4Y 2.314 - 2.312 2.314 0.02 0.96% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 5Y 2.348 - 2.32 2.348 0.03 1.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۳
South Korea 10Y 2.537 - 2.512 2.538 0.02 0.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۳
South Korea 20Y 2.534 - 2.513 2.54 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۱۱
South Korea 30Y 2.515 - 2.497 2.518 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۰
South Korea 50Y 2.518 - 2.517 2.518 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.27 - 0.27 0.27 0.02 7.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Croatia 3Y 0.47 - 0.47 0.799 0.01 1.49% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Croatia 5Y 1.327 - 1.097 1.327 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Croatia 6M 0.16 - 0.16 0.16 0.01 6.25% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Croatia 9M 0.21 - 0.21 0.21 0.01 4.76% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Croatia 10Y 2.519 - 2.484 2.527 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۳۶

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.918 - 4.873 4.931 0.03 0.70% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۱۸
Colombia 4Y 5.33 - 5.279 5.332 0.04 0.68% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۳۶
Colombia 5Y 5.791 - 5.751 5.803 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۴۷
Colombia 10Y 6.581 - 6.558 6.592 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۱۸
Colombia 15Y 6.818 - 6.8 6.829 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.050 - 0.050 0.050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۰:۰۰

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.51 - 1.4 1.56 0.05 3.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Poland 1Y 1.288 - 1.262 1.328 0.03 2.17% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۰
Poland 2M 1.47 - 1.46 1.6 0.02 1.36% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۲۶
Poland 2Y 1.555 - 1.53 1.581 0.01 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 3Y 1.902 - 1.896 1.937 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland 4Y 2.261 - 2.246 2.288 0.01 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland 5Y 2.547 - 2.535 2.578 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland 7Y 2.809 - 2.803 2.85 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland 10Y 3.339 - 3.319 3.359 0.02 0.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
Poland 12Y 3.122 - 3.101 3.191 0.02 0.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۳
Poland 15Y 3.248 - 3.237 3.283 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland 6-Year 3.132 - 3.118 3.158 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
Poland Overnight 1.25 - 1.25 1.25 0.25 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۴:۳۳

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.050 - 0.050 0.050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 5Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 10Y 0.7 - 0.7 0.7 0.05 7.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.155 - -0.155 -0.155 0.00 -1.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 3-Year -0.03 - -0.03 -0.03 0.02 -33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 5-Year 0.086 - 0.086 0.086 0.02 26.47% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 1-Month -0.182 - -0.182 -0.182 0.01 -5.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
Malta 10-Year 1.281 - 1.281 1.281 0.01 1.10% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 20-Year 1.92 - 1.917 1.92 0.02 0.79% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۰
Malta 25-Year 2.068 - 2.068 2.068 0.01 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 3-Month -0.174 - -0.174 -0.174 0.01 -5.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
Malta 6-Month -0.161 - -0.161 -0.161 0.01 -5.85% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.04 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Malaysia 3W 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Malaysia 3Y 3.41 - 3.385 3.41 0.02 0.47% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Malaysia 5Y 3.668 - 3.651 3.668 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۱۱
Malaysia 7M 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Malaysia 7Y 3.92 - 3.915 3.92 0.02 0.44% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
Malaysia 10Y 3.955 - 3.952 3.958 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۱۴
Malaysia 15Y 4.495 - 4.495 4.521 0.03 0.71% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۱:۴۷
Malaysia 20Y 4.634 - 4.634 4.634 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۲۹
Malaysia 30Y 4.886 - 4.886 4.94 0.10 1.94% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.07 - 0.07 0.07 0.01 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۴۴
Hungary 3M 0.05 - 0.05 0.05 0.01 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۴۴
Hungary 3Y 0.64 - 0.64 0.64 0.02 3.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۴۴
Hungary 5Y 1.12 - 1.12 1.12 0.04 3.57% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۴۸
Hungary 6M 0.08 - 0.08 0.08 0.01 12.50% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۴۸
Hungary 10Y 2.11 - 2.11 2.11 0.11 5.21% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۴۸
Hungary 15Y 2.86 - 2.86 2.86 0.01 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶:۴۱

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.352 - 2.352 2.352 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۲۳
Morocco 3M 2.173 - 2.173 2.173 0.03 1.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۳۸
Morocco 5Y 2.71 - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۲۳
Morocco 6M 2.19 - 2.19 2.19 0.01 0.46% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۵
Morocco 10Y 3.193 - 3.193 3.193 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۲۳
Morocco 15Y 3.497 - 3.497 3.497 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۲۳

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.053 - 18.053 18.053 0.29 1.63% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Egypt 2Y 16.75 - 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
Egypt 3M 18.709 - 18.548 18.709 0.16 0.86% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Egypt 3Y 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
Egypt 5Y 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
Egypt 6M 18.65 - 18.65 18.65 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۳۸
Egypt 7Y 15.95 - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
Egypt 9M 18.156 - 18.156 18.156 0.32 1.77% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۵۹
Egypt 10Y 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
Egypt Overnight 18.865 - 18.865 18.865 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۵:۱۱

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.03 - 7.03 7.03 0.02 0.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۸
Mexico 1Y 7.27 - 7.27 7.27 0.03 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۸
Mexico 3M 7.17 - 7.17 7.17 0.03 0.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۸
Mexico 3Y 7.07 - 7.07 7.13 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mexico 5Y 7.11 - 7.11 7.15 0.03 0.42% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Mexico 6M 7.26 - 7.26 7.26 0.03 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۸
Mexico 7Y 7.19 - 7.19 7.19 0.08 1.18% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۰۳
Mexico 9M 7.27 - 7.27 7.27 0.03 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۳:۴۸
Mexico 10Y 7.26 - 7.26 7.29 0.02 0.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۴۷
Mexico 20Y 7.52 7.58 7.52 7.58 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Mexico 30Y 7.59 - 7.59 7.59 0.03 0.40% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۴۷
Mexico 15-Year 7.39 - 7.39 7.41 0.02 0.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Mexico Overnight 6.510 - 6.510 6.510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.143 - 7.932 8.143 0.21 2.65% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Namibia 3M 7.16 - 7.16 7.16 0.02 0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Namibia 3Y 9.08 - 9.05 9.11 0.06 0.71% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Namibia 6M 7.761 - 7.761 7.761 0.23 3.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Namibia 7Y 10.67 - 10.64 10.675 0.03 0.28% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Namibia 9M 7.965 - 7.965 7.965 0.13 1.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Namibia 10Y 10.92 - 10.895 10.925 0.03 0.23% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Namibia 15Y 11.41 - 11.055 11.415 0.03 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Namibia 20Y 11.82 - 11.4 11.845 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.39 - 0.39 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۳
Norway 1Y 0.407 - 0.407 0.407 0.00 0.25% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۹
Norway 2M 0.43 - 0.43 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۳۳
Norway 2Y 0.499 - 0.47 0.506 0.00 0.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۹
Norway 3M 0.421 - 0.399 0.421 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۹
Norway 5Y 1.111 - 1.101 1.119 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Norway 6M 0.407 - 0.405 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۲۶
Norway 9M 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.74% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۹
Norway 10Y 1.512 - 1.504 1.526 0.01 0.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.357 - 17.357 17.357 0.63 3.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 2Y 14.733 - 14.733 14.733 0.12 0.81% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 3M 16.63 - 16.63 16.63 0.32 1.97% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 4Y 14.504 - 14.504 14.504 0.04 0.29% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 17.627 - 17.627 17.627 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 7Y 14.731 - 14.731 14.731 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 10Y 14.808 - 14.808 14.808 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۱۸
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.368 - 14.368 14.368 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۴۱

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.797 - -0.81 -0.788 0.01 -1.25% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
Netherlands 2Y -0.704 - -0.72 -0.685 0.00 -0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۸
Netherlands 3M -0.831 - -0.845 -0.814 0.00 -0.36% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Netherlands 3Y -0.608 - -0.608 -0.608 0.00 -0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۳:۱۹
Netherlands 4Y -0.491 - -0.492 -0.476 0.00 -0.61% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۴۱
Netherlands 5Y -0.321 - -0.321 -0.321 0.00 -0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 6M -0.744 - -0.75 -0.73 0.00 -0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Netherlands 6Y -0.143 - -0.144 -0.143 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 7Y -0.006 - -0.006 -0.006 0.00 -16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 8Y 0.168 - 0.168 0.168 0.00 0.60% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 9Y 0.309 - 0.294 0.321 0.02 6.55% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۲۴
Netherlands 10Y 0.469 - 0.449 0.484 0.02 5.39% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۱۸
Netherlands 15Y 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Netherlands 20Y 0.906 - 0.889 0.918 0.02 2.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۸
Netherlands 25Y 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۱۷
Netherlands 30Y 1.193 - 1.193 1.193 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۳

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.388 - 6.388 6.388 0.03 0.46% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۶
India 2Y 6.595 - 6.595 6.6 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 3M 6.12 - 6.11 6.12 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 3Y 6.67 - 6.67 6.7 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 4Y 6.892 - 6.892 6.905 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 5Y 6.879 - 6.879 6.9 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 6M 6.2 - 6.2 6.2 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۶
India 6Y 6.982 - 6.982 6.994 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 7Y 7.054 - 7.054 7.071 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 8Y 7.121 - 7.121 7.138 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 9Y 7.302 - 7.302 7.342 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 10Y 7.002 - 7.002 7.019 0.01 0.20% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 11Y 7.362 - 7.362 7.408 0.02 0.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 12Y 7.085 - 7.085 7.111 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 13Y 7.388 - 7.388 7.41 0.02 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 14Y 7.072 - 7.072 7.108 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 15Y 7.425 - 7.425 7.488 0.05 0.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 19Y 7.419 - 7.419 7.419 0.05 0.67% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۲۶
India 24Y 7.579 - 7.579 7.608 0.02 0.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱
India 30Y 7.461 - 7.461 7.474 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵:۱۱

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.39 - 0.39 0.39 0.04 11.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 1W 0.38 - 0.38 0.38 0.20 111.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 1Y 0.86 - 0.86 0.86 0.04 4.88% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 2Y 1.169 - 1.169 1.169 0.05 4.66% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 3M 0.6 - 0.6 0.6 0.03 5.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 3Y 1.367 - 1.367 1.367 0.05 3.80% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 5Y 1.604 - 1.604 1.604 0.06 3.55% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 6M 0.77 - 0.77 0.77 0.04 5.48% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 7Y 1.754 - 1.754 1.754 0.06 3.36% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۱۱
Hong Kong 9M 0.81 - 0.81 0.81 0.04 5.19% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 10Y 1.783 - 1.783 1.783 0.05 3.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hong Kong 15Y 1.902 - 1.902 1.902 0.04 2.26% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 193.298 - 193.298 193.298 0.87 0.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۷:۴۷
Venezuela 5Y 74.543 - 73.53 74.671 1.23 1.65% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۴۸
Venezuela 15Y 52.988 - 52.988 54.815 1.37 2.59% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۴۸
Venezuela 20Y 43.698 - 43.695 43.739 0.05 0.12% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.05 - 4.05 4.05 0.02 0.37% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸
Vietnam 2Y 4.198 - 4.198 4.198 0.02 0.45% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸
Vietnam 3Y 4.25 - 4.25 4.25 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸
Vietnam 5Y 4.59 - 4.59 4.59 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸
Vietnam 7Y 4.906 - 4.906 4.906 0.02 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸
Vietnam 10Y 5.408 - 5.408 5.408 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۳۸

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2.12 - 2.12 2.12 0.12 6.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۹
Greece 2Y 2.92 - 2.92 3.073 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۳۵
Greece 3M 2.13 - 2.13 2.13 0.03 1.43% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۵۹
Greece 3Y 4.179 - 4.145 4.184 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Greece 6M 1.98 - 1.98 1.98 0.02 1.02% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۱۲
Greece 10Y 5.463 - 5.366 5.538 0.11 2.11% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Greece 15Y 6.066 - 5.962 6.088 0.08 1.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Greece 20Y 6.103 - 6.036 6.108 0.07 1.13% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Greece 25Y 5.73 - 5.73 5.731 0.02 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰