بازار اوراق قرضه

پیش بینی شاخص های اقتصادی
قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
10Y 2.9313 0.05 -0.05% 2.9181 3.0782 3.2472 3.4257
10Y 1.32 0.08 -0.08% 1.53 1.71 1.91 2.14
ژاپن 0.0410 0.01 -0.01% 0.0413 0.0516 0.0645 0.0806
آلمان 0.41 0.06 -0.06% 0.62 0.77 0.97 1.21
فرانسه 0.71 0.05 -0.05% 0.85 1.02 1.21 1.44
یونان 4.41 0.15 0.15% 4.37 4.65 4.95 5.27
هلند 0.59 0.05 -0.05% 0.77 0.92 1.10 1.32
اسپانیا 1.47 0.07 0.07% 1.28 1.41 1.55 1.70
پرتغال 1.95 0.06 0.06% 1.76 1.90 2.06 2.22
هند 7.80 0.07 -0.07% 7.48 7.68 7.88 8.08
ایتالیا 2.46 0.06 0.06% 1.88 2.03 2.20 2.38
سوئیس 0.00 0.03 -0.03% 0.02 0.03 0.04 0.04
نیوزیلند 2.75 0.03 -0.03% 2.88 3.01 3.14 3.27
استرالیا 2.79 0.02 -0.02% 2.77 2.91 3.06 3.22
کانادا 2.35 0.07 -0.07% 2.30 2.48 2.68 2.89
مکزیک 7.65 0.05 -0.05% 7.53 7.73 7.94 8.15
برزیل 11.05 0.36 0.36% 10.28 10.85 11.45 12.08

ایالات متحده قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
10Y 2.9313 0.05 -0.05% 2.9181 3.0782 3.2472 3.4257
1M 1.69 0.04 -0.04% 1.90 2.15 2.42 2.74
3M 1.90 0.01 -0.01% 1.87 2.00 2.14 2.28
6M 2.06 0.02 -0.02% 1.99 2.08 2.17 2.27
52W 2.25 0.01 -0.01% 2.16 2.26 2.38 2.50
2Y 2.48 0.03 -0.03% 2.41 2.54 2.69 2.85
3Y 2.61 0.04 -0.04% 2.56 2.71 2.88 3.05
5Y 2.77 0.05 -0.05% 2.75 2.92 3.11 3.30
7Y 2.89 0.05 -0.05% 2.89 3.06 3.25 3.44
20Y 3.13 0.05 -0.05% 3.29 3.57 3.87 4.20
30Y 3.09 0.04 -0.04% 3.15 3.30 3.45 3.60

اروپا قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
10Y 1.32 0.08 -0.08% 1.53 1.71 1.91 2.14
1M 0.40 0.00 0.00% 0.48 0.60 0.75 0.94
3M 0.42 0.01 -0.01% 0.53 0.67 0.83 1.04
6M 0.52 0.00 0.00% 0.65 0.78 0.93 1.11
52W 0.59 0.03 -0.03% 0.95 1.18 1.48 1.85
3Y 0.74 0.06 -0.06% 1.11 1.38 1.73 2.16
5Y 1.03 0.07 -0.07% 1.37 1.67 2.04 2.48
7Y 1.15 0.07 -0.07% 1.49 1.86 2.33 2.91
20Y 1.76 0.07 -0.07% 1.84 1.98 2.12 2.28
30Y 1.77 0.07 -0.07% 1.92 2.12 2.35 2.60
آلمان 0.41 0.06 -0.06% 0.62 0.77 0.97 1.21
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.19 0.42 0.71 1.07
Germany 3M -0.62 0.00 0.00% 0.12 0.26 0.42 0.61
Germany 6M -0.62 0.01 -0.01% 0.06 0.13 0.20 0.27
Germany 52W -0.65 0.01 -0.01% 0.06 0.13 0.21 0.29
آلمان 2Y -0.66 0.03 -0.03% 0.06 0.13 0.20 0.28
Germany 3Y -0.55 0.04 -0.04% 0.06 0.13 0.21 0.30
Germany 5Y -0.21 0.06 -0.06% 0.02 0.05 0.09 0.13
Germany 7Y 0.0410 0.07 -0.07% 0.1838 0.2297 0.2871 0.3589
Germany 30Y 1.13 0.04 -0.04% 1.27 1.39 1.53 1.68
Portugal 52W -0.14 0.12 0.12% 0.09 0.21 0.36 0.54
Portugal 20Y 2.66 0.01 0.01% 2.44 2.56 2.69 2.82
پرتغال 2Y 0.06 0.09 0.09% 0.05 0.11 0.18 0.28
Portugal 30Y 2.95 0.02 0.02% 2.73 2.86 2.99 3.13
Portugal 3M -0.35 0.01 0.01% 0.10 0.23 0.38 0.58
Portugal 3Y 0.1690 0.09 0.09% 0.0043 0.0096 0.0162 0.0245
Portugal 5Y 0.76 0.04 0.04% 0.71 0.89 1.11 1.38
Portugal 7Y 1.38 0.03 0.03% 1.34 1.52 1.74 1.98
سوئیس 0.00 0.03 -0.03% 0.02 0.03 0.04 0.04
ایسلند 5.31 0.01 0.01% 5.50 5.72 5.96 6.20
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.15 0.00 0.00% 1.29 1.45 1.63 1.82
رومانی 4.85 0.01 -0.01% 4.68 4.86 5.05 5.24
روسیه 7.31 0.03 0.03% 7.19 7.34 7.49 7.64
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 7.10 7.19 7.27 7.36
Russia 52W 6.55 0.03 -0.03% 6.27 6.49 6.70 6.93
Russia 20Y 7.59 0.01 0.01% 7.58 7.74 7.90 8.07
روسیه 2Y 6.81 0.03 0.03% 6.51 6.66 6.81 6.97
Russia 3M 7.06 0.00 0.00% 6.97 7.05 7.13 7.21
Russia 3Y 6.92 0.01 0.01% 6.71 6.88 7.05 7.23
Russia 5Y 6.88 0.02 0.02% 6.80 7.07 7.35 7.65
Russia 6M 7.04 0.00 0.00% 6.85 6.93 7.01 7.09
Russia 7Y 7.09 0.01 0.01% 6.92 7.08 7.24 7.40
اسلواکی 0.74 0.03 -0.03% 0.89 1.00 1.13 1.28
اسلوونی 1.12 0.01 -0.01% 1.14 1.32 1.53 1.78
ترکیه 14.22 0.06 -0.06% 12.71 13.13 13.55 14.00
ایتالیا 2.46 0.06 0.06% 1.88 2.03 2.20 2.38
دانمارک 0.45 0.05 -0.05% 0.66 0.78 0.92 1.10
France 1M -0.56 0.02 -0.02% 0.14 0.32 0.54 0.82
France 52W -0.57 0.00 0.00% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 20Y 1.29 0.02 -0.02% 1.36 1.47 1.59 1.73
فرانسه 2Y -0.54 0.02 -0.02% 0.08 0.18 0.29 0.42
France 30Y 1.67 0.01 -0.01% 1.68 1.80 1.92 2.04
France 3M -0.59 0.01 0.01% 0.14 0.32 0.54 0.81
France 3Y -0.40 0.00 0.00% 0.08 0.18 0.31 0.47
France 5Y -0.11 0.04 -0.04% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 6M -0.57 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 7Y 0.28 0.05 -0.05% 0.39 0.49 0.61 0.76
Greece 1M 1.20 0.12 0.12% 1.40 1.75 2.19 2.73
Greece 20Y 5.01 0.14 0.14% 5.05 5.31 5.57 5.85
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.60 1.78 1.97 2.18
Greece 3M 1.00 0.04 -0.04% 1.27 1.37 1.48 1.59
Greece 6M 1.07 0.01 0.01% 1.30 1.41 1.52 1.65
مجارستان 3.14 0.01 0.01% 2.61 2.77 2.93 3.10
ایرلند 0.96 0.01 -0.01% 1.08 1.28 1.52 1.80
جمهوری چک 1.87 0.00 0.00% 2.09 2.38 2.70 3.08
اتریش 0.74 0.02 -0.04% 0.86 1.02 1.22 1.45
فنلاند 0.64 0.03 -0.03% 0.75 0.93 1.15 1.42
نروژ 1.90 0.06 -0.01% 1.98 2.09 2.21 2.34
سوئد 0.63 0.03 -0.03% 0.81 0.96 1.14 1.35
لهستان 3.21 0.02 -0.02% 3.32 3.45 3.59 3.74
بلغارستان 1.25 0.00 0.00% 1.46 1.70 1.98 2.31
کرواسی 2.23 0.05 0.05% 2.35 2.47 2.60 2.74
Euro Area EFSF -0.39 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
بلژیک 0.79 0.03 -0.03% 0.90 1.05 1.21 1.40
Italy 1M -0.29 0.06 0.06% 0.10 0.21 0.36 0.55
Italy 52W 0.04 0.23 0.23% 0.07 0.14 0.23 0.33
Italy 20Y 3.14 0.02 0.02% 2.78 2.95 3.12 3.31
ایتالیا 2Y 0.47 0.20 0.20% 0.06 0.14 0.24 0.37
Italy 30Y 3.37 0.00 0.00% 3.00 3.15 3.31 3.48
Italy 3M -0.36 0.06 0.06% 0.11 0.25 0.43 0.65
Italy 3Y 0.7020 0.21 0.21% 0.0035 0.0079 0.0133 0.0202
Italy 5Y 1.35 0.14 0.14% 0.79 0.95 1.13 1.35
Italy 7Y 1.97 0.11 0.11% 1.32 1.46 1.61 1.79
فرانسه 0.71 0.05 -0.05% 0.85 1.02 1.21 1.44
یونان 4.41 0.15 0.15% 4.37 4.65 4.95 5.27
هلند 0.59 0.05 -0.05% 0.77 0.92 1.10 1.32
اسپانیا 1.47 0.07 0.07% 1.28 1.41 1.55 1.70
پرتغال 1.95 0.06 0.06% 1.76 1.90 2.06 2.22
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% 0.36 0.80 1.36 2.05
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.67 0.04 -0.04% 0.10 0.21 0.34 0.48
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.59 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.20 0.27
Spain 52 Week Bill Yield -0.26 0.09 0.09% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3 Month Letras Yield -0.37 0.07 0.07% 0.12 0.26 0.44 0.67
Spain 3 Year Bonos Yield 0.09 0.15 0.15% 0.05 0.11 0.19 0.29
Spain 5 Year Bonos Yield 0.44 0.14 0.14% 0.19 0.24 0.30 0.38
Spain 6 Month Bill Yield -0.31 0.07 0.07% 0.08 0.16 0.27 0.39

امریکا قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
10Y 2.9313 0.05 -0.05% 2.9181 3.0782 3.2472 3.4257
1M 1.69 0.04 -0.04% 1.90 2.15 2.42 2.74
3M 1.90 0.01 -0.01% 1.87 2.00 2.14 2.28
6M 2.06 0.02 -0.02% 1.99 2.08 2.17 2.27
52W 2.25 0.01 -0.01% 2.16 2.26 2.38 2.50
2Y 2.48 0.03 -0.03% 2.41 2.54 2.69 2.85
3Y 2.61 0.04 -0.04% 2.56 2.71 2.88 3.05
5Y 2.77 0.05 -0.05% 2.75 2.92 3.11 3.30
7Y 2.89 0.05 -0.05% 2.89 3.06 3.25 3.44
20Y 3.13 0.05 -0.05% 3.29 3.57 3.87 4.20
30Y 3.09 0.04 -0.04% 3.15 3.30 3.45 3.60
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.66 10.91 11.15 11.40
کانادا 2.35 0.07 -0.07% 2.30 2.48 2.68 2.89
مکزیک 7.65 0.05 -0.05% 7.53 7.73 7.94 8.15
برزیل 11.05 0.36 0.36% 10.28 10.85 11.45 12.08
شیلی 4.55 0.00 0.00% 4.59 4.72 4.85 4.99
کلمبیا 6.64 0.06 0.06% 6.75 6.97 7.20 7.44
Canada 1M 1.15 0.00 0.00% 1.21 1.34 1.50 1.67
Canada 52W 1.70 0.02 -0.02% 1.76 1.89 2.02 2.17
Canada 20Y 2.40 0.05 -0.05% 2.39 2.53 2.67 2.82
کانادا 2Y 1.96 0.03 -0.03% 1.96 2.14 2.34 2.55
Canada 30Y 2.38 0.04 -0.04% 2.45 2.61 2.79 2.98
Canada 3M 1.26 0.01 0.01% 1.24 1.38 1.52 1.68
Canada 3Y 2.09 0.03 -0.03% 2.09 2.28 2.49 2.72
Canada 5Y 2.19 0.05 -0.05% 2.20 2.42 2.66 2.92
Canada 6M 1.42 0.02 -0.02% 1.43 1.56 1.70 1.86
Canada 7Y 2.29 0.07 -0.07% 2.25 2.45 2.67 2.91
Brazil 52W 6.86 0.04 0.04% 6.49 6.71 6.95 7.18
برزیل 2Y 7.82 0.05 0.05% 7.78 8.22 8.68 9.17
Brazil 3M 6.43 0.00 0.00% 6.43 6.69 6.97 7.25
Brazil 3Y 9.18 0.06 0.06% 8.81 9.28 9.78 10.31
Brazil 5Y 10.03 0.21 0.21% 9.45 9.99 10.56 11.16
Brazil 6M 6.49 0.03 0.03% 6.43 6.68 6.94 7.20
Peru 9y 5.36 0.03 -0.03% 4.68 4.82 4.97 5.12

آسیا قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
ژاپن 0.0410 0.01 -0.01% 0.0413 0.0516 0.0645 0.0806
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.16
Japan 3M -0.12 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.12 0.18
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.17
Japan 52W -0.14 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.09 0.13
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.17
Japan 7Y -0.0490 0.01 -0.01% 0.0158 0.0354 0.0600 0.0908
Japan 20Y 0.52 0.01 -0.01% 0.54 0.58 0.61 0.65
Japan 30Y 0.74 0.01 -0.01% 0.76 0.79 0.83 0.87
هند 7.80 0.07 -0.07% 7.48 7.68 7.88 8.08
کره جنوبی 2.71 0.01 -0.01% 2.74 2.84 2.96 3.07
South Korea 52W 1.87 0.00 0.00% 2.03 2.14 2.26 2.38
South Korea 20Y 2.72 0.02 -0.02% 2.80 2.92 3.04 3.17
کره جنوبی 2Y 2.12 0.01 0.01% 2.24 2.35 2.46 2.58
South Korea 30Y 2.70 0.01 -0.01% 2.78 2.89 3.01 3.13
South Korea 3Y 2.20 0.01 0.01% 2.29 2.39 2.50 2.61
South Korea 5Y 2.48 0.00 0.00% 2.53 2.64 2.76 2.88
تایلند 2.69 0.05 -0.05% 2.53 2.63 2.72 2.83
سنگاپور 2.61 0.02 -0.02% 2.46 2.60 2.74 2.90
مالزی 4.24 0.00 0.00% 4.02 4.09 4.16 4.23
Philippine 6.11 0.17 -0.17% 6.60 7.33 8.13 9.02
پاکستان 8.50 0.00 0.00% 9.87 10.82 11.86 13.01
قطر 4.54 0.03 -0.03% 4.20 4.38 4.57 4.77
تایوان 1.01 0.00 0.00% 1.06 1.13 1.19 1.27
ویتنام 4.59 0.03 0.03% 4.33 4.50 4.67 4.84
چین 3.65 0.06 -0.06% 3.88 3.99 4.10 4.21
China 5Y 3.23 0.03 -0.03% 3.75 3.85 3.94 4.04
Indonesia 1M 4.70 0.63 -0.63% 5.36 6.25 7.28 8.48
China 52W 3.16 0.08 0.08% 3.40 3.50 3.61 3.72
China 20Y 3.99 0.01 0.01% 4.15 4.24 4.34 4.44
چین 2Y 3.17 0.00 0.00% 3.55 3.66 3.76 3.87
China 30Y 4.12 0.01 0.01% 4.29 4.36 4.43 4.50
China 3Y 3.31 0.02 0.02% 3.62 3.71 3.79 3.88
China 7Y 3.65 0.03 -0.03% 3.83 3.91 3.99 4.07
هنگ کنگ 2.25 0.02 -0.02% 2.13 2.32 2.53 2.75
اندونزی 7.55 0.06 -0.06% 6.80 7.00 7.20 7.41
Indonesia 52W 6.62 0.04 -0.04% 5.64 6.01 6.40 6.82
Indonesia 20Y 7.97 0.07 -0.07% 7.46 7.63 7.82 8.00
Indonesia 30Y 8.01 0.16 -0.16% 7.57 7.68 7.79 7.90
Indonesia 3M 5.25 0.35 0.35% 5.46 6.02 6.64 7.32
Indonesia 3Y 6.93 0.14 -0.14% 6.01 6.17 6.33 6.49
Indonesia 5Y 7.08 0.08 -0.08% 6.12 6.30 6.50 6.70
Indonesia 6M 5.60 0.08 0.08% 5.11 5.55 6.03 6.55
India 52W 7.08 0.06 -0.06% 6.82 7.00 7.18 7.37
هند 2Y 7.51 0.06 -0.06% 6.94 7.06 7.18 7.30
India 30Y 7.97 0.11 -0.11% 7.77 7.90 8.04 8.18
India 3M 6.39 0.02 0.02% 6.23 6.34 6.46 6.57
India 3Y 7.66 0.03 -0.03% 7.16 7.29 7.42 7.55
India 5Y 7.79 0.09 -0.09% 7.40 7.55 7.71 7.87
India 6M 6.79 0.01 -0.01% 6.41 6.53 6.65 6.77
India 7Y 7.95 0.12 -0.12% 7.67 7.84 8.02 8.20
1.89 0.00 0.00% 1.76 1.85 1.95 2.05

استرالیا قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Australia 52W 1.85 0.01 -0.01% 2.06 2.19 2.34 2.49
Australia 20Y 3.12 0.01 -0.01% 3.12 3.26 3.40 3.55
استرالیا 2Y 2.01 0.01 -0.01% 2.16 2.27 2.40 2.53
Australia 30Y 3.30 0.02 -0.02% 3.32 3.45 3.59 3.74
Australia 3Y 2.17 0.01 -0.01% 2.26 2.39 2.52 2.66
Australia 5Y 2.40 0.01 -0.01% 2.46 2.59 2.72 2.85
Australia 7Y 2.61 0.02 -0.02% 2.64 2.78 2.93 3.09
نیوزیلند 2.75 0.03 -0.03% 2.88 3.01 3.14 3.27
استرالیا 2.79 0.02 -0.02% 2.77 2.91 3.06 3.22

افریقا قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
آفریقای جنوبی 8.45 0.01 -0.01% 8.24 8.47 8.70 8.94
South Africa 20Y 9.24 0.02 -0.02% 9.08 9.34 9.60 9.86
آفریقای جنوبی 2Y 7.27 0.02 0.02% 7.08 7.34 7.62 7.90
South Africa 30Y 9.33 0.02 -0.02% 9.17 9.42 9.68 9.94
South Africa 3M 6.95 0.02 0.02% 8.06 10.08 12.60 15.75
South Africa 3Y 7.52 0.02 0.02% 7.27 7.51 7.75 8.00
South Africa 5Y 7.85 0.01 -0.01% 7.64 7.89 8.14 8.41
کنیا 13.15 0.25 0.25% 13.46 14.09 14.75 15.45
نیجریه 13.34 0.07 -0.07% 14.07 14.50 14.95 15.41