کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.05 0.01 0.00% -0.07% 0.02% -0.80% Jul 18 -
UK
0.74 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% -0.50% Jul 18 -
Japan
-0.13 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% Jul 18 -
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.00% 0.01% -0.58% Jul 18 -
France
-0.05 0.02 -0.02% -0.04% -0.06% -0.68% Jul 18 -
Greece
2.25 0.01 -0.01% -0.77% -0.94% -1.60% Jul 18 -
India
6.38 0.03 0.03% -0.11% -0.46% -1.41% Jul 18 -
Netherlands
-0.19 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% -0.62% Jul 18 -
Spain
0.43 0.03 -0.01% 0.05% 0.05% -0.85% Jul 18 -
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.00% -0.02% -1.23% Jul 18 -
New Zealand
1.60 0.04 -0.04% 0.04% -0.02% -1.20% Jul 18 -
Australia
1.35 0.05 -0.03% 0.01% 0.00% -1.32% Jul 18 -
Italy
1.60 0.01 0.01% -0.13% -0.51% -0.91% Jul 18 -
Canada
1.53 0.06 -0.01% -0.06% 0.10% -0.58% Jul 17 -
Brazil
7.31 0.03 0.01% 0.10% -0.64% -3.75% Jul 17 -
Switzerland
-0.57 0.09 -0.03% 0.10% 0.05% -0.50% Jul 17 -
Mexico
7.77 0.16 0.08% 0.17% 0.02% 0.04% Jul 17 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.05 0.01 0.00% -0.07% 0.02% -0.80% Jul 18 -
US 1M
2.14 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.26% Jul 18 -
US 3M
2.12 0 0.00% -0.03% -0.06% 0.13% Jul 18 -
US 6M
2.05 0 0.00% -0.04% -0.08% -0.09% Jul 18 -
US 52W
1.94 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.46% Jul 18 -
US 2Y
1.82 0.01 0.01% -0.03% 0.06% -0.78% Jul 18 -
US 3Y
1.79 0.06 0.00% -0.01% -0.01% -0.88% Jul 17 -
US 5Y
1.81 0.01 -0.01% -0.06% 0.05% -0.93% Jul 18 -
US 7Y
1.92 0.01 0.00% -0.06% 0.03% -0.89% Jul 18 -
US 20Y
2.55 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -0.44% Jul 18 -
US 30Y
2.57 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% Jul 18 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.74 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% -0.50% Jul 18 -
UK 1M
0.73 0 -0.04% -0.01% -0.02% 0.13% Jul 17 -
UK 3M
0.75 0 0.00% -0.01% 0.04% 0.09% Jul 18 -
UK 6M
0.77 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% Jul 18 -
UK 52W
0.59 0.01 0.00% -0.06% -0.07% -0.12% Jul 18 -
UK 3Y
0.48 0.02 0.01% -0.02% -0.02% -0.23% Jul 18 -
UK 5Y
0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.42% Jul 18 -
UK 7Y
0.58 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.47% Jul 18 -
UK 20Y
1.24 0.02 0.01% 0.00% -0.04% -0.37% Jul 18 -
UK 30Y
1.37 0.02 0.01% 0.01% -0.04% -0.27% Jul 18 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.13 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% Jul 18 -
Japan 1M
-0.11 0 0.00% 0.00% 0.07% -0.02% Jul 18 -
Japan 3M
-0.14 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.01% Jul 18 -
Japan 6M
-0.24 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.12% Jul 18 -
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% -0.01% -0.01% -0.05% Jul 18 -
Japan 2Y
-0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.07% Jul 18 -
Japan 3Y
-0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.09% Jul 18 -
Japan 5Y
-0.22 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.12% Jul 18 -
Japan 7Y
-0.23 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% Jul 18 -
Japan 20Y
0.23 0 -0.01% 0.01% 0.01% -0.25% Jul 18 -
Japan 30Y
0.36 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.32% Jul 18 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.00% 0.01% -0.58% Jul 18 -
Germany 3M
-0.59 0 0.00% -0.06% -0.03% 0.03% Jul 18 -
Germany 6M
-0.61 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.00% Jul 18 -
Germany 52W
-0.69 0 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% Jul 18 -
Germany 2Y
-0.75 0 0.00% -0.03% -0.01% -0.10% Jul 18 -
Germany 3Y
-0.76 0.01 -0.02% -0.02% 0.00% -0.24% Jul 18 -
Germany 5Y
-0.67 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% -0.39% Jul 18 -
Germany 7Y
-0.55 0.02 -0.04% -0.01% 0.03% -0.52% Jul 18 -
Germany 30Y
0.26 0.03 -0.01% -0.03% 0.00% -0.73% Jul 18 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.54 0.04 -0.04% -0.01% 0.04% -0.01% Jul 18 -
France 52W
-0.63 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -0.08% Jul 18 -
France 2Y
-0.67 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% -0.14% Jul 18 -
France 3M
-0.56 0 0.00% -0.01% 0.05% 0.03% Jul 18 -
France 3Y
-0.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.27% Jul 18 -
France 5Y
-0.55 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.56% Jul 18 -
France 6M
-0.60 0 0.00% -0.03% -0.04% -0.05% Jul 18 -
France 20Y
0.55 0.02 -0.01% -0.03% -0.07% -0.61% Jul 18 -
France 30Y
0.92 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.61% Jul 18 -
France
-0.05 0.02 -0.02% -0.04% -0.06% -0.68% Jul 18 -
France 7Y
-0.35 0.02 -0.02% -0.04% -0.04% -0.50% Jul 18 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.28 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.21% Jul 18 -
Italy 3M
-0.25 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.15% Jul 18 -
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% -0.14% -0.42% -0.57% Jul 18 -
Italy 6M
-0.21 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -0.06% Jul 18 -
Italy 7Y
1.12 0.01 0.01% -0.15% -0.47% -0.99% Jul 18 -
Italy
1.60 0.01 0.01% -0.13% -0.51% -0.91% Jul 18 -
Italy 5Y
0.85 0.02 -0.03% -0.17% -0.44% -0.73% Jul 18 -
Italy 52W
-0.12 0 0.00% -0.08% -0.10% -0.31% Jul 17 -
Italy 20Y
2.30 0 0.00% -0.07% -0.47% -0.88% Jul 18 -
Italy 2Y
-0.03 0.02 -0.02% -0.12% -0.26% -0.58% Jul 18 -
Italy 30Y
2.67 0.01 -0.01% -0.06% -0.35% -0.74% Jul 18 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
7.37 0 0.01% 0.07% -0.18% -0.30% Jul 17 -
Russia 1M
7.31 0.01 -0.01% -0.15% -0.19% 0.25% Jul 17 -
Russia 52W
6.97 0.03 0.03% -0.01% -0.13% 0.19% Jul 17 -
Russia 3M
7.21 0.01 -0.01% -0.20% -0.30% 0.12% Jul 17 -
Russia 3Y
7.11 0.05 -0.05% 0.00% -0.20% -0.28% Jul 17 -
Russia 5Y
7.26 0.03 0.03% 0.07% -0.20% -0.10% Jul 18 -
Russia 6M
7.17 0.01 -0.01% -0.22% -0.31% 0.05% Jul 17 -
Russia 7Y
7.33 0.02 0.02% 0.03% -0.22% -0.25% Jul 18 -
Russia 2Y
7.10 0.01 -0.01% 0.04% -0.12% -0.06% Jul 17 -
Russia 20Y
7.84 0 0.00% 0.03% -0.14% -0.02% Jul 17 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
1.01 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -1.32% Jul 18 -
New Zealand
1.60 0.04 -0.04% 0.04% -0.02% -1.20% Jul 18 -
Australia 52W
1.02 0.01 -0.02% -0.02% -0.10% -1.02% Jul 18 -
Australia 2Y
0.94 0.01 0.00% -0.02% -0.05% -1.13% Jul 18 -
Australia
1.35 0.05 -0.03% 0.01% 0.00% -1.32% Jul 18 -
Australia 20Y
1.80 0.05 -0.05% 0.02% 0.03% -1.17% Jul 18 -
Australia 7Y
1.17 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% -1.33% Jul 18 -
Australia 3Y
0.93 0.02 -0.01% -0.01% -0.04% -1.20% Jul 18 -
Australia 30Y
2.00 0.05 0.00% 0.03% 0.04% -1.14% Jul 18 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.53 0.06 -0.01% -0.06% 0.10% -0.58% Jul 17 -
Canada 1M
1.63 0 -0.02% -0.02% -0.03% 0.34% Jul 17 -
Canada 20Y
1.70 0.05 -0.01% -0.03% 0.08% -0.47% Jul 17 -
Canada 2Y
1.52 0.04 -0.01% -0.06% 0.12% -0.41% Jul 17 -
Canada 3M
1.65 0 0.00% -0.01% -0.01% 0.23% Jul 17 -
Canada 3Y
1.49 0.04 -0.04% -0.06% 0.12% -0.48% Jul 17 -
Canada 30Y
1.73 0.05 0.00% -0.02% 0.06% -0.43% Jul 17 -
Canada 5Y
1.45 0.06 -0.06% -0.09% 0.13% -0.57% Jul 17 -
Canada 7Y
1.48 0.06 0.00% -0.07% 0.11% -0.59% Jul 17 -
Canada 52W
1.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% -0.07% Jul 17 -
Canada 6M
1.70 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.16% Jul 17 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.85 0.01 0.01% 0.04% 0.01% -0.14% Jul 18 -
China 2Y
2.82 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.31% Jul 18 -
China 20Y
3.58 0 0.00% 0.02% -0.02% -0.25% Jul 18 -
China 3Y
2.90 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.36% Jul 18 -
China 52W
2.64 0.02 0.02% 0.06% 0.07% -0.44% Jul 18 -
China 5Y
3.04 0 0.00% 0.02% -0.02% -0.25% Jul 18 -
China 7Y
3.23 0.01 0.00% 0.02% -0.02% -0.29% Jul 18 -
China
3.20 0.01 0.00% 0.01% -0.07% -0.30% Jul 18 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
6.13 0.03 0.03% -0.08% -0.09% -1.48% Jul 18 -
India 30Y
6.72 0.07 0.07% -0.11% -0.41% -1.33% Jul 17 -
India 3Y
6.31 0.01 0.01% -0.05% -0.18% -1.41% Jul 18 -
India 7Y
6.52 0.03 0.03% -0.06% -0.30% -1.55% Jul 18 -
India 5Y
6.40 0.02 0.03% -0.09% -0.25% -1.53% Jul 18 -
India 52W
5.96 0.01 0.01% -0.12% -0.15% -1.24% Jul 18 -
India 3M
5.71 0.09 -0.13% -0.18% -0.31% -0.89% Jul 18 -
India 6M
5.90 0.02 -0.05% -0.13% -0.23% -1.07% Jul 18 -
India
6.38 0.03 0.03% -0.11% -0.46% -1.41% Jul 18 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
7.31 0.03 0.01% 0.10% -0.64% -3.75% Jul 17 -
Brazil 52W
5.57 0.02 -0.07% -0.10% -0.43% -2.05% Jul 17 -
Brazil 2Y
5.76 0.03 0.03% -0.05% -0.43% -2.92% Jul 16 -
Brazil 3M
6.03 0.01 0.00% -0.04% -0.34% -0.35% Jul 17 -
Brazil 3Y
6.21 0 0.07% 0.05% -0.37% -3.30% Jul 17 -
Brazil 5Y
6.87 0.02 0.01% 0.09% -0.57% -3.46% Jul 17 -
Brazil 6M
5.68 0.03 -0.03% -0.06% -0.60% -0.95% Jul 17 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
5.93 0.02 0.02% 0.10% -0.02% 1.03% Jul 18 -
Indonesia
7.13 0.02 0.02% -0.10% -0.44% -0.63% Jul 18 -
Indonesia 20Y
7.69 0.03 0.03% -0.12% -0.46% -0.47% Jul 18 -
Indonesia 3Y
6.21 0.02 0.02% -0.34% -0.86% -1.23% Jul 18 -
Indonesia 52W
6.21 0.03 -0.03% -0.20% -0.18% -0.53% Jul 18 -
Indonesia 30Y
7.95 0 0.00% -0.08% -0.52% -0.51% Jul 18 -
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 0.05% -0.08% 0.49% Jul 18 -
Indonesia 6M
5.95 0 0.00% 0.03% -0.38% 0.08% Jul 18 -
Indonesia 5Y
6.51 0 0.00% -0.14% -0.53% -1.17% Jul 18 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.38 0.07 -0.07% -0.08% -0.13% -0.95% Jul 18 -
South Korea 20Y
1.49 0.08 -0.07% -0.07% -0.15% -1.04% Jul 18 -
South Korea
1.47 0.08 -0.08% -0.08% -0.13% -1.07% Jul 18 -
South Korea 30Y
1.48 0.08 -0.07% -0.07% -0.15% -1.04% Jul 18 -
South Korea 3Y
1.34 0.06 -0.05% -0.07% -0.14% -0.74% Jul 18 -
South Korea 52W
1.37 0.05 -0.05% -0.11% -0.14% -0.44% Jul 18 -
South Korea 2Y
1.40 0.03 -0.03% -0.05% -0.11% -0.59% Jul 17 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.25 0.03 0.04% -0.07% -0.27% -1.20% Jul 18 -
South Africa 3M
5.59 1 -0.50% -0.08% -0.72% -0.26% Jul 18 -
South Africa 5Y
7.11 0 -0.01% -0.12% -0.21% -1.05% Jul 18 -
South Africa
8.02 0.01 -0.01% -0.09% -0.23% -0.73% Jul 18 -
South Africa 20Y
9.63 0.01 -0.01% -0.04% -0.22% 0.08% Jul 18 -
South Africa 30Y
9.67 0 -0.01% -0.05% -0.19% 0.02% Jul 18 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
1.03 0.07 0.07% -0.17% -0.17% 0.00% Jul 17 -
Greece 3M
1.20 0.05 0.05% -0.09% -0.10% 0.12% Jul 17 -
Greece 6M
1.27 0.01 0.01% 0.03% -0.04% 0.17% Jul 17 -
Greece 20Y
2.88 0.01 0.00% -0.14% -0.28% -1.80% Jul 18 -
Greece
2.25 0.01 -0.01% -0.77% -0.94% -1.60% Jul 18 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.38 0 0.00% 0.01% -0.04% -0.06% Jul 18 -
Portugal 2Y
-0.47 0 0.00% -0.05% -0.08% -0.40% Jul 18 -
Portugal 3M
-0.40 0 -0.01% -0.01% -0.04% -0.05% Jul 18 -
Portugal 6M
-0.39 0 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% Jul 17 -
Portugal 20Y
1.07 0.02 -0.03% -0.02% -0.07% -1.43% Jul 18 -
Portugal 5Y
-0.19 0.05 -0.05% -0.04% -0.04% -0.76% Jul 18 -
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.00% -0.02% -1.23% Jul 18 -
Portugal 30Y
1.43 0.02 -0.02% -0.10% -0.06% -1.37% Jul 18 -
Portugal 3Y
-0.33 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.30% Jul 18 -
Portugal 7Y
0.14 0.04 -0.04% -0.09% -0.03% -1.11% Jul 18 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.74 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% -0.50% Jul 18 -
UK 1M
0.73 0 -0.04% -0.01% -0.02% 0.13% Jul 17 -
UK 3M
0.75 0 0.00% -0.01% 0.04% 0.09% Jul 18 -
UK 6M
0.77 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% Jul 18 -
UK 52W
0.59 0.01 0.00% -0.06% -0.07% -0.12% Jul 18 -
UK 3Y
0.48 0.02 0.01% -0.02% -0.02% -0.23% Jul 18 -
UK 5Y
0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.42% Jul 18 -
UK 7Y
0.58 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.47% Jul 18 -
UK 20Y
1.24 0.02 0.01% 0.00% -0.04% -0.37% Jul 18 -
UK 30Y
1.37 0.02 0.01% 0.01% -0.04% -0.27% Jul 18 -
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.00% 0.01% -0.58% Jul 18 -
Germany 3M
-0.59 0 0.00% -0.06% -0.03% 0.03% Jul 18 -
Germany 6M
-0.61 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.00% Jul 18 -
Germany 52W
-0.69 0 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% Jul 18 -
Germany 2Y
-0.75 0 0.00% -0.03% -0.01% -0.10% Jul 18 -
Germany 3Y
-0.76 0.01 -0.02% -0.02% 0.00% -0.24% Jul 18 -
Germany 5Y
-0.67 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% -0.39% Jul 18 -
Germany 7Y
-0.55 0.02 -0.04% -0.01% 0.03% -0.52% Jul 18 -
Germany 30Y
0.26 0.03 -0.01% -0.03% 0.00% -0.73% Jul 18 -
Denmark
-0.27 0.03 -0.03% -0.04% 0.00% -0.58% Jul 18 -
Finland
-0.08 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -0.50% Jul 18 -
France 20Y
0.55 0.02 -0.01% -0.03% -0.07% -0.61% Jul 18 -
France 30Y
0.92 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.61% Jul 18 -
Ireland
0.13 0.03 -0.02% -0.03% -0.10% -0.66% Jul 18 -
Portugal 20Y
1.07 0.02 -0.03% -0.02% -0.07% -1.43% Jul 18 -
Portugal 5Y
-0.19 0.05 -0.05% -0.04% -0.04% -0.76% Jul 18 -
Poland
2.27 0 0.00% 0.04% -0.04% -0.86% Jul 18 -
Russia 20Y
7.84 0 0.00% 0.03% -0.14% -0.02% Jul 17 -
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.00% -0.02% -1.23% Jul 18 -
Portugal 30Y
1.43 0.02 -0.02% -0.10% -0.06% -1.37% Jul 18 -
Portugal 3Y
-0.33 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.30% Jul 18 -
Portugal 7Y
0.14 0.04 -0.04% -0.09% -0.03% -1.11% Jul 18 -
Slovenia
0.20 0.05 0.03% -0.02% -0.02% -0.67% Jul 18 -
France 1M
-0.54 0.04 -0.04% -0.01% 0.04% -0.01% Jul 18 -
France 52W
-0.63 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -0.08% Jul 18 -
France 2Y
-0.67 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% -0.14% Jul 18 -
France 3M
-0.56 0 0.00% -0.01% 0.05% 0.03% Jul 18 -
France 3Y
-0.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.27% Jul 18 -
France 5Y
-0.55 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.56% Jul 18 -
France 6M
-0.60 0 0.00% -0.03% -0.04% -0.05% Jul 18 -
Hungary
2.49 0 -0.06% 0.13% -0.34% -0.86% Jul 17 -
Bulgaria
0.50 0 0.00% 0.00% -0.07% -0.55% Jul 16 -
Italy 1M
-0.28 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.21% Jul 18 -
Italy 3M
-0.25 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.15% Jul 18 -
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% -0.14% -0.42% -0.57% Jul 18 -
Iceland
4.05 0 0.00% 0.12% 0.01% -1.29% Jul 18 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul 09 -
Lithuania
0.55 0 0.00% 0.00% -0.20% -0.60% Jul 17 -
Russia
7.37 0 0.01% 0.07% -0.18% -0.30% Jul 17 -
Russia 1M
7.31 0.01 -0.01% -0.15% -0.19% 0.25% Jul 17 -
Russia 52W
6.97 0.03 0.03% -0.01% -0.13% 0.19% Jul 17 -
Russia 3M
7.21 0.01 -0.01% -0.20% -0.30% 0.12% Jul 17 -
Russia 3Y
7.11 0.05 -0.05% 0.00% -0.20% -0.28% Jul 17 -
Russia 5Y
7.26 0.03 0.03% 0.07% -0.20% -0.10% Jul 18 -
Russia 6M
7.17 0.01 -0.01% -0.22% -0.31% 0.05% Jul 17 -
Russia 7Y
7.33 0.02 0.02% 0.03% -0.22% -0.25% Jul 18 -
Turkey
16.34 0 0.00% -0.12% -0.76% -0.76% Jul 18 -
Austria
-0.09 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -0.61% Jul 18 -
Russia 2Y
7.10 0.01 -0.01% 0.04% -0.12% -0.06% Jul 17 -
Italy 52W
-0.12 0 0.00% -0.08% -0.10% -0.31% Jul 17 -
Greece 20Y
2.88 0.01 0.00% -0.14% -0.28% -1.80% Jul 18 -
Slovakia
0.04 0.02 0.00% -0.09% -0.20% -0.59% Jul 18 -
Belgium
0.01 0.02 -0.01% -0.04% -0.07% -0.62% Jul 18 -
Italy 20Y
2.30 0 0.00% -0.07% -0.47% -0.88% Jul 18 -
Italy 2Y
-0.03 0.02 -0.02% -0.12% -0.26% -0.58% Jul 18 -
Italy 30Y
2.67 0.01 -0.01% -0.06% -0.35% -0.74% Jul 18 -
France
-0.05 0.02 -0.02% -0.04% -0.06% -0.68% Jul 18 -
France 7Y
-0.35 0.02 -0.02% -0.04% -0.04% -0.50% Jul 18 -
Greece
2.25 0.01 -0.01% -0.77% -0.94% -1.60% Jul 18 -
Netherlands
-0.19 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% -0.62% Jul 18 -
Sweden
0.06 0.04 -0.03% -0.02% 0.07% -0.40% Jul 17 -
Spain
0.43 0.03 -0.01% 0.05% 0.05% -0.85% Jul 18 -
Croatia
1.13 0 0.00% -0.11% -0.18% -1.05% Jul 18 -
Italy
1.60 0.01 0.01% -0.13% -0.51% -0.91% Jul 18 -
Italy 5Y
0.85 0.02 -0.03% -0.17% -0.44% -0.73% Jul 18 -
Portugal 52W
-0.38 0 0.00% 0.01% -0.04% -0.06% Jul 18 -
Portugal 2Y
-0.47 0 0.00% -0.05% -0.08% -0.40% Jul 18 -
Portugal 3M
-0.40 0 -0.01% -0.01% -0.04% -0.05% Jul 18 -
Portugal 6M
-0.39 0 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% Jul 17 -
Switzerland
-0.57 0.09 -0.03% 0.10% 0.05% -0.50% Jul 17 -
Greece 1M
1.03 0.07 0.07% -0.17% -0.17% 0.00% Jul 17 -
Greece 3M
1.20 0.05 0.05% -0.09% -0.10% 0.12% Jul 17 -
Greece 6M
1.27 0.01 0.01% 0.03% -0.04% 0.17% Jul 17 -
Norway
1.48 0.01 -0.01% 0.04% 0.16% -0.25% Jul 18 -
Romania
4.61 0.02 0.02% -0.06% 0.08% -0.43% Jul 18 -
Czech Republic
1.47 0 -0.01% 0.01% -0.13% -0.49% Jul 16 -
Italy 7Y
1.12 0.01 0.01% -0.15% -0.47% -0.99% Jul 18 -
Spain 5Y
-0.18 0.02 -0.02% -0.01% 0.06% -0.52% Jul 18 -
Netherlands 6M
-0.61 0 0.00% -0.01% -0.02% 0.04% Jul 18 -
Spain 52W
-0.46 0 0.00% -0.01% -0.07% -0.08% Jul 18 -
Netherlands 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% Jul 18 -
Spain 3M
-0.49 0.04 -0.04% -0.03% -0.09% -0.09% Jul 18 -
Spain 3Y
-0.42 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.32% Jul 18 -
Spain 6M
-0.49 0 0.00% -0.04% -0.07% -0.10% Jul 18 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.05 0.01 0.00% -0.07% 0.02% -0.80% Jul 18 -
US 1M
2.14 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.26% Jul 18 -
US 3M
2.12 0 0.00% -0.03% -0.06% 0.13% Jul 18 -
US 6M
2.05 0 0.00% -0.04% -0.08% -0.09% Jul 18 -
US 52W
1.94 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.46% Jul 18 -
US 2Y
1.82 0.01 0.01% -0.03% 0.06% -0.78% Jul 18 -
US 3Y
1.79 0.06 0.00% -0.01% -0.01% -0.88% Jul 17 -
US 5Y
1.81 0.01 -0.01% -0.06% 0.05% -0.93% Jul 18 -
US 7Y
1.92 0.01 0.00% -0.06% 0.03% -0.89% Jul 18 -
US 20Y
2.55 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -0.44% Jul 18 -
US 30Y
2.57 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% Jul 18 -
Chile
3.20 0.05 -0.05% -0.06% -0.23% -1.36% Jul 17 -
Canada 52W
1.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% -0.07% Jul 17 -
Canada 6M
1.70 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.16% Jul 17 -
Colombia
5.84 0.05 -0.05% 0.02% -0.29% -0.86% Jul 17 -
Canada
1.53 0.06 -0.01% -0.06% 0.10% -0.58% Jul 17 -
Canada 1M
1.63 0 -0.02% -0.02% -0.03% 0.34% Jul 17 -
Canada 20Y
1.70 0.05 -0.01% -0.03% 0.08% -0.47% Jul 17 -
Canada 2Y
1.52 0.04 -0.01% -0.06% 0.12% -0.41% Jul 17 -
Canada 3M
1.65 0 0.00% -0.01% -0.01% 0.23% Jul 17 -
Canada 3Y
1.49 0.04 -0.04% -0.06% 0.12% -0.48% Jul 17 -
Brazil
7.31 0.03 0.01% 0.10% -0.64% -3.75% Jul 17 -
Brazil 52W
5.57 0.02 -0.07% -0.10% -0.43% -2.05% Jul 17 -
Brazil 2Y
5.76 0.03 0.03% -0.05% -0.43% -2.92% Jul 16 -
Brazil 3M
6.03 0.01 0.00% -0.04% -0.34% -0.35% Jul 17 -
Brazil 3Y
6.21 0 0.07% 0.05% -0.37% -3.30% Jul 17 -
Brazil 5Y
6.87 0.02 0.01% 0.09% -0.57% -3.46% Jul 17 -
Brazil 6M
5.68 0.03 -0.03% -0.06% -0.60% -0.95% Jul 17 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul 17 -
Mexico
7.77 0.16 0.08% 0.17% 0.02% 0.04% Jul 17 -
Canada 30Y
1.73 0.05 0.00% -0.02% 0.06% -0.43% Jul 17 -
Canada 5Y
1.45 0.06 -0.06% -0.09% 0.13% -0.57% Jul 17 -
Canada 7Y
1.48 0.06 0.00% -0.07% 0.11% -0.59% Jul 17 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.13 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% Jul 18 -
Japan 1M
-0.11 0 0.00% 0.00% 0.07% -0.02% Jul 18 -
Japan 3M
-0.14 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.01% Jul 18 -
Japan 6M
-0.24 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.12% Jul 18 -
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% -0.01% -0.01% -0.05% Jul 18 -
Japan 2Y
-0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.07% Jul 18 -
Japan 3Y
-0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.09% Jul 18 -
Japan 5Y
-0.22 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.12% Jul 18 -
Japan 7Y
-0.23 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% Jul 18 -
Japan 20Y
0.23 0 -0.01% 0.01% 0.01% -0.25% Jul 18 -
Japan 30Y
0.36 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.32% Jul 18 -
Indonesia
7.13 0.02 0.02% -0.10% -0.44% -0.63% Jul 18 -
Indonesia 20Y
7.69 0.03 0.03% -0.12% -0.46% -0.47% Jul 18 -
Indonesia 3Y
6.21 0.02 0.02% -0.34% -0.86% -1.23% Jul 18 -
Indonesia 52W
6.21 0.03 -0.03% -0.20% -0.18% -0.53% Jul 18 -
Indonesia 30Y
7.95 0 0.00% -0.08% -0.52% -0.51% Jul 18 -
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 0.05% -0.08% 0.49% Jul 18 -
Indonesia 6M
5.95 0 0.00% 0.03% -0.38% 0.08% Jul 18 -
China 52W
2.64 0.02 0.02% 0.06% 0.07% -0.44% Jul 18 -
China 5Y
3.04 0 0.00% 0.02% -0.02% -0.25% Jul 18 -
China 7Y
3.23 0.01 0.00% 0.02% -0.02% -0.29% Jul 18 -
Singapore
1.95 0.02 -0.02% 0.02% -0.04% -0.50% Jul 18 -
India 52W
5.96 0.01 0.01% -0.12% -0.15% -1.24% Jul 18 -
Qatar
3.04 0.01 -0.01% -0.05% -0.17% -1.16% Jul 18 -
South Korea 52W
1.37 0.05 -0.05% -0.11% -0.14% -0.44% Jul 18 -
South Korea 2Y
1.40 0.03 -0.03% -0.05% -0.11% -0.59% Jul 17 -
Indonesia 5Y
6.51 0 0.00% -0.14% -0.53% -1.17% Jul 18 -
India 3M
5.71 0.09 -0.13% -0.18% -0.31% -0.89% Jul 18 -
India 6M
5.90 0.02 -0.05% -0.13% -0.23% -1.07% Jul 18 -
China
3.20 0.01 0.00% 0.01% -0.07% -0.30% Jul 18 -
India
6.38 0.03 0.03% -0.11% -0.46% -1.41% Jul 18 -
Malaysia
3.63 0 0.00% -0.01% -0.08% -0.48% Jul 18 -
Vietnam
4.52 0 0.00% -0.02% -0.15% -0.33% Jul 18 -
Hong Kong
1.59 0.01 -0.04% 0.00% 0.02% -0.56% Jul 18 -
South Korea 5Y
1.38 0.07 -0.07% -0.08% -0.13% -0.95% Jul 18 -
South Korea 20Y
1.49 0.08 -0.07% -0.07% -0.15% -1.04% Jul 18 -
South Korea
1.47 0.08 -0.08% -0.08% -0.13% -1.07% Jul 18 -
South Korea 30Y
1.48 0.08 -0.07% -0.07% -0.15% -1.04% Jul 18 -
South Korea 3Y
1.34 0.06 -0.05% -0.07% -0.14% -0.74% Jul 18 -
China 2Y
2.82 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.31% Jul 18 -
China 20Y
3.58 0 0.00% 0.02% -0.02% -0.25% Jul 18 -
China 3Y
2.90 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.36% Jul 18 -
Thailand
1.98 0.03 -0.03% 0.01% -0.21% -0.69% Jul 18 -
Taiwan
0.67 0.02 -0.02% 0.01% -0.05% -0.22% Jul 18 -
Philippine
4.95 0.01 0.01% -0.19% -0.39% -1.41% Jul 18 -
India 5Y
6.40 0.02 0.03% -0.09% -0.25% -1.53% Jul 18 -
China 30Y
3.85 0.01 0.01% 0.04% 0.01% -0.14% Jul 18 -
Indonesia 1M
5.93 0.02 0.02% 0.10% -0.02% 1.03% Jul 18 -
India 2Y
6.13 0.03 0.03% -0.08% -0.09% -1.48% Jul 18 -
India 30Y
6.72 0.07 0.07% -0.11% -0.41% -1.33% Jul 17 -
India 3Y
6.31 0.01 0.01% -0.05% -0.18% -1.41% Jul 18 -
India 7Y
6.52 0.03 0.03% -0.06% -0.30% -1.55% Jul 18 -
Pakistan
14.05 0.12 -0.12% -0.04% -0.08% 4.05% Jul 18 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.25 0.03 0.04% -0.07% -0.27% -1.20% Jul 18 -
Nigeria
14.01 0.08 0.00% -0.08% -0.64% 0.10% Jul 16 -
South Africa 3M
5.59 1 -0.50% -0.08% -0.72% -0.26% Jul 18 -
South Africa 5Y
7.11 0 -0.01% -0.12% -0.21% -1.05% Jul 18 -
South Africa
8.02 0.01 -0.01% -0.09% -0.23% -0.73% Jul 18 -
South Africa 20Y
9.63 0.01 -0.01% -0.04% -0.22% 0.08% Jul 18 -
South Africa 30Y
9.67 0 -0.01% -0.05% -0.19% 0.02% Jul 18 -
Kenya
11.65 0.37 -0.37% 0.27% 0.02% -0.83% Jul 18 -
Zambia Government Bond 10y
28.50 2.63 -2.63% -2.88% -0.50% 9.17% Jul 18 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
2.05 0.01 0.00% 2.04 2.08 2.11 2.15
UK
0.74 0.02 -0.02% 0.87 0.9 0.94 0.98
Japan
-0.13 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
France
-0.05 0.02 -0.02% 0 0 0 0
Greece
2.25 0.01 -0.01% 2.57 2.65 2.74 2.84
India
6.38 0.03 0.03% 6.94 6.99 7.05 7.11
Netherlands
-0.19 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Spain
0.43 0.03 -0.01% 0.41 0.43 0.45 0.47
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.49 0.51 0.52 0.54
New Zealand
1.60 0.04 -0.04% 1.65 1.68 1.72 1.75
Australia
1.35 0.05 -0.03% 1.38 1.41 1.44 1.47
Italy
1.60 0.01 0.01% 2.15 2.22 2.28 2.35
Canada
1.53 0.06 -0.01% 1.5 1.54 1.58 1.62
Brazil
7.31 0.03 0.01% 7.6 7.73 7.85 7.98
Switzerland
-0.57 0.09 -0.03% 0.06 0.13 0.21 0.3
Mexico
7.77 0.16 0.08% 7.66 7.74 7.82 7.9
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
2.05 0.01 0.00% 2.04 2.08 2.11 2.15
US 1M
2.14 0.01 0.01% 2.21 2.25 2.28 2.32
US 3M
2.12 0 0.00% 2.12 2.15 2.17 2.19
US 6M
2.05 0 0.00% 2.12 2.14 2.16 2.18
US 52W
1.94 0 0.00% 1.96 1.99 2.01 2.03
US 2Y
1.82 0.01 0.01% 1.79 1.82 1.86 1.89
US 3Y
1.79 0.06 0.00% 1.75 1.78 1.82 1.86
US 5Y
1.81 0.01 -0.01% 1.8 1.84 1.88 1.91
US 7Y
1.92 0.01 0.00% 1.91 1.95 1.99 2.03
US 20Y
2.55 0.01 0.01% 2.55 2.59 2.63 2.67
US 30Y
2.57 0.01 -0.01% 2.57 2.6 2.64 2.68
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.74 0.02 -0.02% 0.87 0.9 0.94 0.98
UK 1M
0.73 0 -0.04% 0.78 0.81 0.84 0.87
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.78 0.82 0.86 0.9
UK 6M
0.77 0 0.00% 0.77 0.79 0.8 0.82
UK 52W
0.59 0.01 0.00% 0.72 0.75 0.78 0.82
UK 3Y
0.48 0.02 0.01% 0.6 0.63 0.66 0.69
UK 5Y
0.54 0.01 0.01% 0.66 0.7 0.73 0.77
UK 7Y
0.58 0.02 -0.02% 0.72 0.75 0.79 0.83
UK 20Y
1.24 0.02 0.01% 1.38 1.42 1.46 1.5
UK 30Y
1.37 0.02 0.01% 1.51 1.55 1.59 1.63
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.13 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 1M
-0.11 0 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 3M
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 6M
-0.24 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.20 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 3Y
-0.20 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 5Y
-0.22 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.09 0.12
Japan 7Y
-0.23 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Japan 20Y
0.23 0 -0.01% 0.23 0.25 0.26 0.27
Japan 30Y
0.36 0.01 -0.01% 0.37 0.39 0.4 0.42
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 3M
-0.59 0 0.00% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.61 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.69 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
Germany 2Y
-0.75 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 3Y
-0.76 0.01 -0.02% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 5Y
-0.67 0.01 -0.01% 0.07 0.14 0.22 0.31
Germany 7Y
-0.55 0.02 -0.04% 0.06 0.12 0.19 0.26
Germany 30Y
0.26 0.03 -0.01% 0.28 0.3 0.32 0.34
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.54 0.04 -0.04% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W
-0.63 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 2Y
-0.67 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3Y
-0.69 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 5Y
-0.55 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 6M
-0.60 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 20Y
0.55 0.02 -0.01% 0.61 0.63 0.65 0.67
France 30Y
0.92 0.01 -0.01% 0.96 0.98 1.01 1.03
France
-0.05 0.02 -0.02% 0 0 0 0
France 7Y
-0.35 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.1 0.14
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.28 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Italy 3M
-0.25 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% 0.82 0.9 0.98 1.07
Italy 7Y
1.12 0.01 0.01% 1.64 1.71 1.78 1.85
Italy
1.60 0.01 0.01% 2.15 2.22 2.28 2.35
Italy 5Y
0.85 0.02 -0.03% 1.4 1.47 1.56 1.64
Italy 52W
-0.12 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
Italy 20Y
2.30 0 0.00% 2.76 2.81 2.87 2.92
Italy 2Y
-0.03 0.02 -0.02% 0.31 0.34 0.37 0.41
Italy 30Y
2.67 0.01 -0.01% 3.04 3.09 3.14 3.19
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
7.37 0 0.01% 7.49 7.56 7.64 7.72
Russia 1M
7.31 0.01 -0.01% 7.49 7.51 7.53 7.56
Russia 52W
6.97 0.03 0.03% 7.08 7.15 7.23 7.31
Russia 3M
7.21 0.01 -0.01% 7.51 7.54 7.56 7.58
Russia 3Y
7.11 0.05 -0.05% 7.31 7.38 7.45 7.52
Russia 5Y
7.26 0.03 0.03% 7.42 7.5 7.57 7.65
Russia 6M
7.17 0.01 -0.01% 7.48 7.5 7.53 7.56
Russia 7Y
7.33 0.02 0.02% 7.47 7.55 7.62 7.7
Russia 2Y
7.10 0.01 -0.01% 7.21 7.27 7.34 7.4
Russia 20Y
7.84 0 0.00% 7.89 7.96 8.03 8.11
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
1.01 0.01 -0.01% 1.04 1.06 1.09 1.12
New Zealand
1.60 0.04 -0.04% 1.65 1.68 1.72 1.75
Australia 52W
1.02 0.01 -0.02% 1.07 1.1 1.13 1.15
Australia 2Y
0.94 0.01 0.00% 1.06 1.09 1.11 1.14
Australia
1.35 0.05 -0.03% 1.38 1.41 1.44 1.47
Australia 20Y
1.80 0.05 -0.05% 1.79 1.82 1.85 1.88
Australia 7Y
1.17 0.03 -0.03% 1.22 1.25 1.28 1.31
Australia 3Y
0.93 0.02 -0.01% 1.04 1.06 1.08 1.11
Australia 30Y
2.00 0.05 0.00% 1.97 2 2.03 2.06
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
1.53 0.06 -0.01% 1.5 1.54 1.58 1.62
Canada 1M
1.63 0 -0.02% 1.65 1.68 1.72 1.75
Canada 20Y
1.70 0.05 -0.01% 1.68 1.71 1.74 1.78
Canada 2Y
1.52 0.04 -0.01% 1.51 1.54 1.58 1.61
Canada 3M
1.65 0 0.00% 1.69 1.72 1.76 1.79
Canada 3Y
1.49 0.04 -0.04% 1.47 1.5 1.53 1.57
Canada 30Y
1.73 0.05 0.00% 1.72 1.75 1.78 1.81
Canada 5Y
1.45 0.06 -0.06% 1.43 1.47 1.51 1.54
Canada 7Y
1.48 0.06 0.00% 1.47 1.5 1.54 1.58
Canada 52W
1.71 0.02 -0.02% 1.71 1.73 1.76 1.78
Canada 6M
1.70 0.01 -0.01% 1.71 1.73 1.75 1.77
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.85 0.01 0.01% 3.93 3.96 3.99 4.02
China 2Y
2.82 0.01 0.01% 2.87 2.91 2.95 2.99
China 20Y
3.58 0 0.00% 3.69 3.73 3.77 3.81
China 3Y
2.90 0.01 -0.01% 2.98 3.01 3.04 3.07
China 52W
2.64 0.02 0.02% 2.7 2.76 2.81 2.86
China 5Y
3.04 0 0.00% 3.12 3.15 3.18 3.21
China 7Y
3.23 0.01 0.00% 3.33 3.36 3.38 3.41
China
3.20 0.01 0.00% 3.28 3.31 3.34 3.37
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
6.13 0.03 0.03% 6.35 6.4 6.45 6.5
India 30Y
6.72 0.07 0.07% 7.13 7.18 7.22 7.27
India 3Y
6.31 0.01 0.01% 6.62 6.67 6.72 6.77
India 7Y
6.52 0.03 0.03% 6.97 7.02 7.08 7.13
India 5Y
6.40 0.02 0.03% 6.83 6.9 6.96 7.03
India 52W
5.96 0.01 0.01% 6.25 6.32 6.39 6.45
India 3M
5.71 0.09 -0.13% 6.06 6.1 6.15 6.2
India 6M
5.90 0.02 -0.05% 6.19 6.23 6.28 6.32
India
6.38 0.03 0.03% 6.94 6.99 7.05 7.11
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
7.31 0.03 0.01% 7.6 7.73 7.85 7.98
Brazil 52W
5.57 0.02 -0.07% 5.97 6.07 6.17 6.27
Brazil 2Y
5.76 0.03 0.03% 6.08 6.18 6.28 6.38
Brazil 3M
6.03 0.01 0.00% 6.52 6.59 6.66 6.73
Brazil 3Y
6.21 0 0.07% 6.43 6.54 6.64 6.75
Brazil 5Y
6.87 0.02 0.01% 7.17 7.3 7.43 7.56
Brazil 6M
5.68 0.03 -0.03% 6.31 6.38 6.46 6.54
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
5.93 0.02 0.02% 6.13 6.32 6.51 6.71
Indonesia
7.13 0.02 0.02% 7.45 7.53 7.61 7.69
Indonesia 20Y
7.69 0.03 0.03% 8.02 8.09 8.17 8.25
Indonesia 3Y
6.21 0.02 0.02% 6.9 6.96 7.03 7.09
Indonesia 52W
6.21 0.03 -0.03% 6.72 6.91 7.1 7.3
Indonesia 30Y
7.95 0 0.00% 8.36 8.44 8.51 8.58
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 6.13 6.3 6.46 6.63
Indonesia 6M
5.95 0 0.00% 6.49 6.65 6.82 7
Indonesia 5Y
6.51 0 0.00% 6.95 7.02 7.09 7.17
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.38 0.07 -0.07% 1.53 1.55 1.58 1.6
South Korea 20Y
1.49 0.08 -0.07% 1.65 1.68 1.7 1.73
South Korea
1.47 0.08 -0.08% 1.62 1.65 1.67 1.7
South Korea 30Y
1.48 0.08 -0.07% 1.66 1.68 1.71 1.73
South Korea 3Y
1.34 0.06 -0.05% 1.49 1.51 1.53 1.55
South Korea 52W
1.37 0.05 -0.05% 1.53 1.54 1.56 1.58
South Korea 2Y
1.40 0.03 -0.03% 1.51 1.53 1.55 1.57
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.25 0.03 0.04% 6.41 6.49 6.57 6.66
South Africa 3M
5.59 1 -0.50% 6.82 7.5 8.25 9.08
South Africa 5Y
7.11 0 -0.01% 7.29 7.35 7.42 7.49
South Africa
8.02 0.01 -0.01% 8.16 8.23 8.3 8.37
South Africa 20Y
9.63 0.01 -0.01% 9.73 9.81 9.89 9.97
South Africa 30Y
9.67 0 -0.01% 9.76 9.84 9.92 10
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
1.03 0.07 0.07% 2.64 2.9 3.19 3.51
Greece 3M
1.20 0.05 0.05% 1.67 1.84 2.02 2.23
Greece 6M
1.27 0.01 0.01% 1.47 1.52 1.59 1.65
Greece 20Y
2.88 0.01 0.00% 3.09 3.14 3.19 3.23
Greece
2.25 0.01 -0.01% 2.57 2.65 2.74 2.84
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.38 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 2Y
-0.47 0 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 3M
-0.40 0 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.39 0 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 20Y
1.07 0.02 -0.03% 1.06 1.08 1.1 1.13
Portugal 5Y
-0.19 0.05 -0.05% 0.01 0.03 0.04 0.06
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.49 0.51 0.52 0.54
Portugal 30Y
1.43 0.02 -0.02% 1.4 1.43 1.45 1.48
Portugal 3Y
-0.33 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Portugal 7Y
0.14 0.04 -0.04% 0.17 0.18 0.2 0.21
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.74 0.02 -0.02% 0.87 0.9 0.94 0.98
UK 1M
0.73 0 -0.04% 0.78 0.81 0.84 0.87
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.78 0.82 0.86 0.9
UK 6M
0.77 0 0.00% 0.77 0.79 0.8 0.82
UK 52W
0.59 0.01 0.00% 0.72 0.75 0.78 0.82
UK 3Y
0.48 0.02 0.01% 0.6 0.63 0.66 0.69
UK 5Y
0.54 0.01 0.01% 0.66 0.7 0.73 0.77
UK 7Y
0.58 0.02 -0.02% 0.72 0.75 0.79 0.83
UK 20Y
1.24 0.02 0.01% 1.38 1.42 1.46 1.5
UK 30Y
1.37 0.02 0.01% 1.51 1.55 1.59 1.63
Germany
-0.31 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 3M
-0.59 0 0.00% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.61 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.69 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
Germany 2Y
-0.75 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 3Y
-0.76 0.01 -0.02% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 5Y
-0.67 0.01 -0.01% 0.07 0.14 0.22 0.31
Germany 7Y
-0.55 0.02 -0.04% 0.06 0.12 0.19 0.26
Germany 30Y
0.26 0.03 -0.01% 0.28 0.3 0.32 0.34
Denmark
-0.27 0.03 -0.03% 0.03 0.05 0.08 0.12
Finland
-0.08 0.02 -0.02% 0 0.01 0.01 0.01
France 20Y
0.55 0.02 -0.01% 0.61 0.63 0.65 0.67
France 30Y
0.92 0.01 -0.01% 0.96 0.98 1.01 1.03
Ireland
0.13 0.03 -0.02% 0.18 0.2 0.21 0.22
Portugal 20Y
1.07 0.02 -0.03% 1.06 1.08 1.1 1.13
Portugal 5Y
-0.19 0.05 -0.05% 0.01 0.03 0.04 0.06
Poland
2.27 0 0.00% 2.43 2.46 2.5 2.53
Russia 20Y
7.84 0 0.00% 7.89 7.96 8.03 8.11
Portugal
0.50 0.02 0.00% 0.49 0.51 0.52 0.54
Portugal 30Y
1.43 0.02 -0.02% 1.4 1.43 1.45 1.48
Portugal 3Y
-0.33 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Portugal 7Y
0.14 0.04 -0.04% 0.17 0.18 0.2 0.21
Slovenia
0.20 0.05 0.03% 0.19 0.2 0.21 0.22
France 1M
-0.54 0.04 -0.04% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W
-0.63 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 2Y
-0.67 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.56 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3Y
-0.69 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 5Y
-0.55 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 6M
-0.60 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Hungary
2.49 0 -0.06% 2.77 2.84 2.92 2.99
Bulgaria
0.50 0 0.00% 0.42 0.44 0.47 0.5
Italy 1M
-0.28 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Italy 3M
-0.25 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% 0.82 0.9 0.98 1.07
Iceland
4.05 0 0.00% 3.96 4.02 4.08 4.14
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.55 0 0.00% 0.71 0.73 0.74 0.76
Russia
7.37 0 0.01% 7.49 7.56 7.64 7.72
Russia 1M
7.31 0.01 -0.01% 7.49 7.51 7.53 7.56
Russia 52W
6.97 0.03 0.03% 7.08 7.15 7.23 7.31
Russia 3M
7.21 0.01 -0.01% 7.51 7.54 7.56 7.58
Russia 3Y
7.11 0.05 -0.05% 7.31 7.38 7.45 7.52
Russia 5Y
7.26 0.03 0.03% 7.42 7.5 7.57 7.65
Russia 6M
7.17 0.01 -0.01% 7.48 7.5 7.53 7.56
Russia 7Y
7.33 0.02 0.02% 7.47 7.55 7.62 7.7
Turkey
16.34 0 0.00% 16.73 17.27 17.83 18.41
Austria
-0.09 0.02 -0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Russia 2Y
7.10 0.01 -0.01% 7.21 7.27 7.34 7.4
Italy 52W
-0.12 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
Greece 20Y
2.88 0.01 0.00% 3.09 3.14 3.19 3.23
Slovakia
0.04 0.02 0.00% 0.22 0.23 0.24 0.25
Belgium
0.01 0.02 -0.01% 0.07 0.08 0.08 0.09
Italy 20Y
2.30 0 0.00% 2.76 2.81 2.87 2.92
Italy 2Y
-0.03 0.02 -0.02% 0.31 0.34 0.37 0.41
Italy 30Y
2.67 0.01 -0.01% 3.04 3.09 3.14 3.19
France
-0.05 0.02 -0.02% 0 0 0 0
France 7Y
-0.35 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.1 0.14
Greece
2.25 0.01 -0.01% 2.57 2.65 2.74 2.84
Netherlands
-0.19 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Sweden
0.06 0.04 -0.03% 0.03 0.03 0.03 0.04
Spain
0.43 0.03 -0.01% 0.41 0.43 0.45 0.47
Croatia
1.13 0 0.00% 1.28 1.31 1.33 1.36
Italy
1.60 0.01 0.01% 2.15 2.22 2.28 2.35
Italy 5Y
0.85 0.02 -0.03% 1.4 1.47 1.56 1.64
Portugal 52W
-0.38 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 2Y
-0.47 0 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 3M
-0.40 0 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.39 0 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Switzerland
-0.57 0.09 -0.03% 0.06 0.13 0.21 0.3
Greece 1M
1.03 0.07 0.07% 2.64 2.9 3.19 3.51
Greece 3M
1.20 0.05 0.05% 1.67 1.84 2.02 2.23
Greece 6M
1.27 0.01 0.01% 1.47 1.52 1.59 1.65
Norway
1.48 0.01 -0.01% 1.45 1.48 1.5 1.53
Romania
4.61 0.02 0.02% 4.74 4.82 4.9 4.98
Czech Republic
1.47 0 -0.01% 1.55 1.59 1.62 1.65
Italy 7Y
1.12 0.01 0.01% 1.64 1.71 1.78 1.85
Spain 5Y
-0.18 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.08
Netherlands 6M
-0.61 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Spain 52W
-0.46 0 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Netherlands 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3M
-0.49 0.04 -0.04% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3Y
-0.42 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 6M
-0.49 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
2.05 0.01 0.00% 2.04 2.08 2.11 2.15
US 1M
2.14 0.01 0.01% 2.21 2.25 2.28 2.32
US 3M
2.12 0 0.00% 2.12 2.15 2.17 2.19
US 6M
2.05 0 0.00% 2.12 2.14 2.16 2.18
US 52W
1.94 0 0.00% 1.96 1.99 2.01 2.03
US 2Y
1.82 0.01 0.01% 1.79 1.82 1.86 1.89
US 3Y
1.79 0.06 0.00% 1.75 1.78 1.82 1.86
US 5Y
1.81 0.01 -0.01% 1.8 1.84 1.88 1.91
US 7Y
1.92 0.01 0.00% 1.91 1.95 1.99 2.03
US 20Y
2.55 0.01 0.01% 2.55 2.59 2.63 2.67
US 30Y
2.57 0.01 -0.01% 2.57 2.6 2.64 2.68
Chile
3.20 0.05 -0.05% 3.38 3.42 3.46 3.5
Canada 52W
1.71 0.02 -0.02% 1.71 1.73 1.76 1.78
Canada 6M
1.70 0.01 -0.01% 1.71 1.73 1.75 1.77
Colombia
5.84 0.05 -0.05% 6.03 6.13 6.23 6.34
Canada
1.53 0.06 -0.01% 1.5 1.54 1.58 1.62
Canada 1M
1.63 0 -0.02% 1.65 1.68 1.72 1.75
Canada 20Y
1.70 0.05 -0.01% 1.68 1.71 1.74 1.78
Canada 2Y
1.52 0.04 -0.01% 1.51 1.54 1.58 1.61
Canada 3M
1.65 0 0.00% 1.69 1.72 1.76 1.79
Canada 3Y
1.49 0.04 -0.04% 1.47 1.5 1.53 1.57
Brazil
7.31 0.03 0.01% 7.6 7.73 7.85 7.98
Brazil 52W
5.57 0.02 -0.07% 5.97 6.07 6.17 6.27
Brazil 2Y
5.76 0.03 0.03% 6.08 6.18 6.28 6.38
Brazil 3M
6.03 0.01 0.00% 6.52 6.59 6.66 6.73
Brazil 3Y
6.21 0 0.07% 6.43 6.54 6.64 6.75
Brazil 5Y
6.87 0.02 0.01% 7.17 7.3 7.43 7.56
Brazil 6M
5.68 0.03 -0.03% 6.31 6.38 6.46 6.54
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
7.77 0.16 0.08% 7.66 7.74 7.82 7.9
Canada 30Y
1.73 0.05 0.00% 1.72 1.75 1.78 1.81
Canada 5Y
1.45 0.06 -0.06% 1.43 1.47 1.51 1.54
Canada 7Y
1.48 0.06 0.00% 1.47 1.5 1.54 1.58
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.13 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 1M
-0.11 0 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 3M
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 6M
-0.24 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.20 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 3Y
-0.20 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 5Y
-0.22 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.09 0.12
Japan 7Y
-0.23 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Japan 20Y
0.23 0 -0.01% 0.23 0.25 0.26 0.27
Japan 30Y
0.36 0.01 -0.01% 0.37 0.39 0.4 0.42
Indonesia
7.13 0.02 0.02% 7.45 7.53 7.61 7.69
Indonesia 20Y
7.69 0.03 0.03% 8.02 8.09 8.17 8.25
Indonesia 3Y
6.21 0.02 0.02% 6.9 6.96 7.03 7.09
Indonesia 52W
6.21 0.03 -0.03% 6.72 6.91 7.1 7.3
Indonesia 30Y
7.95 0 0.00% 8.36 8.44 8.51 8.58
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 6.13 6.3 6.46 6.63
Indonesia 6M
5.95 0 0.00% 6.49 6.65 6.82 7
China 52W
2.64 0.02 0.02% 2.7 2.76 2.81 2.86
China 5Y
3.04 0 0.00% 3.12 3.15 3.18 3.21
China 7Y
3.23 0.01 0.00% 3.33 3.36 3.38 3.41
Singapore
1.95 0.02 -0.02% 2.03 2.06 2.09 2.12
India 52W
5.96 0.01 0.01% 6.25 6.32 6.39 6.45
Qatar
3.04 0.01 -0.01% 3.13 3.19 3.25 3.32
South Korea 52W
1.37 0.05 -0.05% 1.53 1.54 1.56 1.58
South Korea 2Y
1.40 0.03 -0.03% 1.51 1.53 1.55 1.57
Indonesia 5Y
6.51 0 0.00% 6.95 7.02 7.09 7.17
India 3M
5.71 0.09 -0.13% 6.06 6.1 6.15 6.2
India 6M
5.90 0.02 -0.05% 6.19 6.23 6.28 6.32
China
3.20 0.01 0.00% 3.28 3.31 3.34 3.37
India
6.38 0.03 0.03% 6.94 6.99 7.05 7.11
Malaysia
3.63 0 0.00% 3.67 3.69 3.71 3.73
Vietnam
4.52 0 0.00% 4.68 4.71 4.74 4.77
Hong Kong
1.59 0.01 -0.04% 1.73 1.77 1.81 1.86
South Korea 5Y
1.38 0.07 -0.07% 1.53 1.55 1.58 1.6
South Korea 20Y
1.49 0.08 -0.07% 1.65 1.68 1.7 1.73
South Korea
1.47 0.08 -0.08% 1.62 1.65 1.67 1.7
South Korea 30Y
1.48 0.08 -0.07% 1.66 1.68 1.71 1.73
South Korea 3Y
1.34 0.06 -0.05% 1.49 1.51 1.53 1.55
China 2Y
2.82 0.01 0.01% 2.87 2.91 2.95 2.99
China 20Y
3.58 0 0.00% 3.69 3.73 3.77 3.81
China 3Y
2.90 0.01 -0.01% 2.98 3.01 3.04 3.07
Thailand
1.98 0.03 -0.03% 2.18 2.21 2.23 2.26
Taiwan
0.67 0.02 -0.02% 0.71 0.72 0.74 0.75
Philippine
4.95 0.01 0.01% 5.23 5.39 5.54 5.7
India 5Y
6.40 0.02 0.03% 6.83 6.9 6.96 7.03
China 30Y
3.85 0.01 0.01% 3.93 3.96 3.99 4.02
Indonesia 1M
5.93 0.02 0.02% 6.13 6.32 6.51 6.71
India 2Y
6.13 0.03 0.03% 6.35 6.4 6.45 6.5
India 30Y
6.72 0.07 0.07% 7.13 7.18 7.22 7.27
India 3Y
6.31 0.01 0.01% 6.62 6.67 6.72 6.77
India 7Y
6.52 0.03 0.03% 6.97 7.02 7.08 7.13
Pakistan
14.05 0.12 -0.12% 14.3 14.49 14.68 14.87
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.25 0.03 0.04% 6.41 6.49 6.57 6.66
Nigeria
14.01 0.08 0.00% 14.32 14.43 14.54 14.66
South Africa 3M
5.59 1 -0.50% 6.82 7.5 8.25 9.08
South Africa 5Y
7.11 0 -0.01% 7.29 7.35 7.42 7.49
South Africa
8.02 0.01 -0.01% 8.16 8.23 8.3 8.37
South Africa 20Y
9.63 0.01 -0.01% 9.73 9.81 9.89 9.97
South Africa 30Y
9.67 0 -0.01% 9.76 9.84 9.92 10
Kenya
11.65 0.37 -0.37% 11.98 12.21 12.44 12.68
Zambia Government Bond 10y
28.50 2.63 -2.63% 30.15 31.34 32.58 33.87