صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABSA Capital NewWave USD 1355 - 1345 1356 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۵۹
NewGold Debentures 16465 - 16465 16484 30.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Satrix Divi Plus 220 - 220 220 4.00 1.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Satrix 40 5157 5178 5157 5178 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
db X-trackers MSCI USA 3267 3285 3267 3300 3.00 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
Satrix Swix Top 40 1151 1160 1151 1163 5.00 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
CoreShares Preference Share 870 - 864 870 10.00 1.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Africa Palladium 12785 - 12785 12785 385.00 3.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
NewGold Palladium 12879 12884 12879 12894 141.00 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
db x trackers MSCI World 2758 2762 2758 2766 13.00 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
CoreShares S&P 500 3485 - 3485 3499 9.00 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
ABSA Capital NewWave Silver 219 - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
NewGold Platinum 12260 - 12250 12275 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۳
db x trackers Euro STOXX 50 5790 5810 5790 5825 3.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Satrix Resi 3637 3643 3637 3689 83.00 2.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Satrix Fini 1594 - 1594 1594 1.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
ABSA Capital NewWave EUR 1582 - 1582 1582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
CoreShares Property Top Ten 2250 - 2230 2250 25.00 1.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
NewFunds TRACI 3 Month 2260 - 2260 2260 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۱۳
Satrix RAFI 40 1374 - 1374 1374 4.00 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
CoreShares SP SA Low Volatility 2750 - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۴۳
ABSA Capital NewWave Platinum 12573 - 12573 12573 33.00 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4329 - 4329 4329 1.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4672 - 4661 4672 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۹
db x trackers FTSE 100 13322 - 13300 13322 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۱۶
Satrix ILBI Portfolio 568 - 559 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۱۹
db x trackers MSCI Japan 1225 - 1225 1225 5.00 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
ADBEE 4800 - 4800 4800 50.00 1.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Satrix Property 2151 - 2151 2174 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
Satrix Indi 7963 7992 7963 7992 37.00 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
AfricaRhodium 20272 - 19713 20272 1122.00 5.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
Standard Bank Africa Commodity 1248 - 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۱۶
CoreShares S&P Global Property 3574 - 3574 3574 39.00 1.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Dollar Custodial Certificates 130050 - 130050 130050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3926 - 3926 3926 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2860 - 2860 2870 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۲۹
ABSA Capital NewWave GBP 1773 - 1771 1775 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 6778 - 6778 6778 2.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
CoreShares Property SAPY 6980 - 6980 6980 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Investec Top40 TRI 7275 - 7275 7275 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۰
AMI BIG50 EX-SA 1418 - 1418 1418 2.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
CoreShares Green 1920 - 1920 1920 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۴۳
DB MSCI China TR 7683 7900 7670 7900 73.00 0.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
DB MSCI Emerging Markets TR 6635 - 6635 6635 85.00 1.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Ashburton MidCap 737 748 737 749 5.00 0.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Ashburton Government Inflation Link 2052 - 2052 2073 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Standard Bank WTI Crude Oil 944 - 944 949 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Standard Bank Palladium 33456 - 33456 33456 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۵۸
Ashburton Top 40 5166 - 5166 5166 6.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
NewFunds Equity Momentum 3245 - 3245 3245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Standard Bank Africa Total Return 940 - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۶
NewFunds GOVI 5570 - 5570 5570 45.00 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
CoreShares S&P SA Top 50 2300 - 2300 2300 9.00 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Standard Bank Copper 1460 - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
NewFunds ILBI 6630 - 6630 6630 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۹
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11553 - 11553 11553 136.00 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Standard Bank Gold 19295 - 19295 19295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۵۸
Africa Gold 17130 - 17130 17130 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۱۹
NewFunds MAPPS Growth 2163 - 2163 2163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۲۰
STANLIB SA Property 6765 - 6765 6765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۱۳
CoreShares Top 40 Equally Weighted 5245 - 5245 5245 45.00 0.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
NewFunds Shariah Top 40 334 - 334 334 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۲۶
Standard Bank Wheat 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
NewFunds MAPPS Protect 3579 - 3579 3579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۱۹
Standard Bank Platinum 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۱۶
Africa Platinum 12391 - 12391 12391 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۴۹
Standard Bank Silver 15350 - 15350 15350 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
NewFunds SWIX 40 1804 - 1804 1804 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۵۲
NewFunds New SA 4821 - 4821 4821 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۵۱
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۴۲
Investec Swix40 TRI 18497 - 18497 18497 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
Satrix MSCI World Feeder 3540 - 3540 3555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
Satrix MSCI EM Feeder 3945 - 3945 3950 25.00 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
Satrix S&P 500 Feeder 3350 - 3315 3355 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۵۲
Satrix Quality South Africa Portfolio 817 - 817 817 9.00 1.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Ashburton Global 1200 4090 - 4090 4090 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.09 35.12 35.02 35.305 0.27 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
iShares ATX UCITS DE 34.78 - 34.78 34.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 75.03 75.02 74.86 75.06 0.24 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 27.125 27.075 26.985 27.425 0.32 1.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 331.5 - 331.5 331.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 53.94 - 53.92 53.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.9 - 11.9 11.9 0.11 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 61.32 - 61.16 61.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
iShares S&P 500 USD Financials 5.748 - 5.748 5.784 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۲۶
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۳۸
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 51.16 - 51.16 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
Lyxor UCITS World Water D-EUR 36.13 - 36.1 36.13 0.20 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 50.13 - 50.13 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Amundi MSCI EM Asia UCITS 28.4 - 28.17 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۲۵
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 57.68 - 57.68 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۱۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 172.42 - 172.42 172.42 0.55 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 89.14 - 89.14 89.14 0.36 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 29.43 - 29.39 29.43 0.03 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.36 - 14.36 14.36 0.08 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۹
Lyxor UCITS LevDAX 117.51 - 117.51 117.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 79.82 - 79.6 79.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 212.96 - 212.96 212.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 25.69 - 25.67 25.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۴۳
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.135 - 0.135 0.142 0.01 5.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.009 - 0.009 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۱۴
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 56.72 - 56.72 56.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.003 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Wheat 0.537 - 0.537 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۱۹
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.46 - 4.46 4.46 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 34.92 34.89 34.85 34.92 0.06 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
ComStage 1 DAX UCITS I 117.88 - 117.88 117.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 45.02 - 45.02 45.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 191.62 - 191.62 191.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 28.38 - 28.34 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۴۱
SPDR CITI Asia Local Government Bond 77.44 - 77.44 77.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۴۷
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 222.73 - 222.73 222.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۴۷
ETFs Copper 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Physical Swiss Gold 103.16 - 103.16 103.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۴۷
ETFS EUR Daily Hedged Copper 6.33 - 6.285 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۲۴
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 211.48 - 211.48 211.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.7 - 20.7 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۱۱
ETFS Zinc 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 18.09 - 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
iShares NASDAQ-100 UCITS 49.9 - 49.9 49.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 1.559 - 1.558 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
Coba 3x Brent Oil Daily Long 1.4 - 1.37 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۲۵
Deka MSCI Europe UCITS 13.28 - 13.28 13.28 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
ETFS Commodity Securities Coffe 0.99 - 0.989 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۲۸
ETFS Energy 2.912 - 2.912 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۲۳
Coba 4x Silber Daily Long 0.24 - 0.24 0.24 0.01 2.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
ETFS Sugar 7.44 - 7.44 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۵۲
ETFS Natural Gas 0.032 - 0.032 0.032 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 25.979 - 25.979 25.979 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۵۱
ETFS 3x Daily Long DAX 30 14.77 - 14.77 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۵۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 61.7 - 61.7 61.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۴۹
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 51.6 - 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۴۰
Coba 1x Cocoa Daily Long 60.38 - 60.38 60.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 3.047 - 3.045 3.068 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
ETFS WTI Crude Oil 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
ETFs Brent 1mth 20.36 - 20.36 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱:۵۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 37.36 - 37.36 37.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۷
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 37.75 - 37.75 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI EM Info Tech UCITS 3.953 - 3.953 3.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.76 - 8.73 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Coba 1x Brent Oil Daily Long 29.82 - 29.82 29.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
ETFS Physical Platinum 75.4 - 75.4 75.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴
ETFS Brent Crude 19.26 - 19.26 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.46 - 30.46 30.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
ETFS Daily Short Nickel 38.4 - 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴
ComStage FR DAX UCITS 58.74 - 58.74 58.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۴۶
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 106.52 - 106.52 106.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۴۶
Deka DAX UCITS 119.69 119.52 119.31 119.93 0.30 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
Deka MSCI USA UCITS 20.52 - 20.5 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۷
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 21.46 - 21.46 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲:۱۳
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 30.89 - 30.83 30.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۷
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil 31.78 - 31.78 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 120.89 - 120.89 120.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۴
Coba -4x Gold Daily Short 77.48 - 77.48 77.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۴
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 77.67 - 77.65 77.67 1.64 2.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۹
ETFS All Commodities 7.16 - 7.16 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 173.66 - 173.66 173.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 93.27 - 93.27 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 169.45 - 169.45 169.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
Deka EURO STOXX 50 UCITS 36.23 36.36 36.23 36.4 0.11 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETFs Corn 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۲۶
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 73.05 - 73.05 73.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۱:۵۸
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰
WisdomTree India Quality Acc 14.694 - 14.694 14.694 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۵۶
db x-trackers ATX UCITS DR 49.79 - 49.79 49.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
Coba 1x Natural Gas Daily Long 20.52 - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۵۶
WisdomTree India Quality Inc 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Amundi FTSE 100 EUR Cap 689.65 - 685.53 689.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR S&P Global Infrastructure 44.81 - 44.81 44.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 112.58 - 112.58 112.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
ComStage HSCEI UCITS 13.43 - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.245 - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۱۴
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 28.7 - 28.7 28.7 0.02 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 45.38 - 45.38 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۲۶
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 7.225 - 7.225 7.225 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
Deka MSCI USA MC UCITS 14.29 - 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۱۱
ETFS Physical Palladium 70.75 - 70.75 70.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۵۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 135.21 - 135.21 135.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
ETFS Long CNY Short USD 43.56 - 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۴۴
ComStage TOPIX UCITS 13.76 - 13.75 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۵۸
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.88 - 14.82 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۲۸
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 35.52 - 35.47 35.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۸
Deka MSCI Japan UCITS 7.55 - 7.55 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs ETC 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۵
ETFS Daily Short Silver 15.51 - 15.51 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۵
Coba -4x Brent Oil Daily Short 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
ComStage MSCI EMU TRN UCITS 27.93 - 27.76 27.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۵۲
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 70.3 - 70.3 70.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 57.43 - 57.43 57.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 15.96 - 15.93 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۴۳
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 162.65 - 162.65 162.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۵۴
iShares eb.rexx Money Market 80.13 - 80.13 80.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS 95.29 - 95.23 95.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۱۴
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 6.19 - 6.19 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۴۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.44 - 31.44 31.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
Coba 2x Palladium Daily Long 87.91 - 87.91 87.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS Silver 14.17 - 14.14 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۵۲
ETFS Grains 3.45 - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۴۲
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 60.03 - 59.99 60.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۳:۲۵
Coba 2x WTI Oil Daily Long 2.85 - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۶
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.374 - 2.374 2.374 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
ETFS WTI 2mth 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۶
ComStage MSCI North America TRN UCITS 59.35 - 59.35 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS Daily Short Live Cattle 38.26 - 38.26 38.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS 2x Daily Long Wheat 34 - 33.89 34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۵۲
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 109.47 - 109.47 109.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۲
iShares MSCI France UCITS 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۳
db x-trackers SP 500 UCITS 38.36 - 38.36 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۹
HSBC S&P 500 UCITS 20.91 - 20.91 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 140.46 - 140.46 140.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 35.21 - 35.21 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۵۸
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 20.92 - 20.92 20.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۵
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 56.07 - 56.07 56.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۱۵
db x-trackers MSCI World Industrials DR 1C 28.53 - 28.53 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۱۵
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 25.9 - 25.9 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۱۶
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 30.19 - 30.19 30.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.66 - 183.57 183.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS Physical PM Basket 78.79 - 78.79 78.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 101.53 - 101.53 101.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۹
ETFS Precious Metals 14.09 - 14.09 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS Longer Dated All Commodities 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 35.16 - 35.16 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Short INR Long USD 30.29 - 30.29 30.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۵
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.64 - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۱۰
Market Access TOPIX EUR Hedged 40.85 - 40.85 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴
ETFS 2x Daily Long Nickel 35.22 - 35.22 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۵۷
ETFS Physical Silver 14.04 - 14.02 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۵۵
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 17.46 - 17.39 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۸
UBS-ETF FTSE 100 I 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۶
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 248.26 - 248.26 248.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۵۷
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۵۱
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 42.23 - 42.17 42.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۲۲
Coba 2x HSCEIF Daily Long 110.33 - 110.33 110.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۷
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 66.72 - 66.72 66.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۰۷
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 88.72 - 88.72 88.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۵۱
HSBC MSCI USA UCITS 20.43 - 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
Source MSCI Japan UCITS 55.52 - 55.52 55.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۶
db Physical Gold 106.29 - 105.92 106.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۵
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 12.26 - 12.21 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage Vermogensstrategie 113.36 - 113.04 113.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
Lyxor Iboxx Germany 1-3 DR C-EUR 99.81 - 99.81 99.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۵۷
db x-trackers USD Corporate Bond DR 1D 12.93 - 12.93 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۵۷
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 152.45 - 152.45 152.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۵۷
Coba -2x Brent Oil Daily Short 175.93 - 175.93 177.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 24.1 - 23.99 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
HSBC EURO STOXX 50 36.9 - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 87.04 - 87.04 87.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 2.492 - 2.492 2.492 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۲۴
DEKA DAXplus Maximum Dividend UCITS 89.62 - 89.62 89.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
ETFS Long USD Short EUR 51.48 - 51.48 51.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۷
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 20.44 - 20.43 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۶
ETFS Gold Bullion Securities 102.7 - 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 83.71 - 83.71 83.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۱۶
Source STOXX 600 Optimised Utilities 175.05 - 175.05 175.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۳۷
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 30.4 - 30.33 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۴
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 36.067 - 36.067 36.067 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 5.29 - 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
ETFS Nickel 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Source JPX-Nikkei 400 EUR Hedged 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ROBO-STOX Global Robotics 13.17 - 13.13 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۵۹
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 103.588 - 103.588 103.588 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
Deka EURO STOXX 50 70.48 - 70.48 70.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱:۵۴
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 31.55 - 31.49 31.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۱۱
ComStage MDAX 24.64 - 24.64 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۱۳:۰۹
ComStage 1 TecDAX 18.85 - 18.77 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۲۴
Coba 3x WTI Oil Daily Long 26.020 - 25.930 26.110 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ComStage LevDAX x2 11.57 - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۰۹
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.63 - 101.63 101.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۴۶
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.155 - 0.14 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
ETFS Lean Hogs 0.533 - 0.533 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۲۵
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany DR 1D 23.14 - 23.05 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۴
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 104.84 - 104.84 104.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۸
ETFS EUR Daily Hedged Silver 4.335 - 4.335 4.335 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۴۶
db x-trackers MSCI World DR 1D 45.15 - 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۸
db x-trackers II iBoxx EUR High 18.17 - 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۵۶
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 32.27 - 32.27 32.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 19.04 - 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۸
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.145 - 0.145 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 23.95 - 23.94 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 44.79 - 44.79 44.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
iShares S&P 500 USD Cons Discr 4.937 - 4.937 4.937 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۲۱
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 29.95 - 29.95 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 44.59 - 44.59 44.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۴۳
Coba -4x TECDAXF Daily Short 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۲۴
Boost ShortDAX 3x Daily 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۱۱
Deka MSCI China UCITS 9.01 - 9.01 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۰۷
Source STOXX Eurozone Exporters 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
ETFS ISE Cyber Security GO Accumulating share 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۵
SPDR Russell 3000 US Total Market 33.31 - 33.31 33.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۹
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 3.62 - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۲۷
Source STOXX Japan Exporters Hedged 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۵۱
ETFS Industrial Metals 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۲۲
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 40.78 - 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 16.988 - 16.988 16.988 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
Source STOXX 600 Optimised Technology 74.15 - 74.15 74.15 0.13 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source MSCI Europe Value 221.59 - 221.59 221.59 0.72 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source MSCI Europe 214.59 - 214.59 214.79 0.30 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 99.24 - 99.24 99.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 317.6 - 317.6 317.6 4.31 1.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 434.48 - 434.48 434.48 0.38 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX Europe 600 UCITS 78.97 - 78.97 78.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 82.92 - 82.92 82.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۳۷
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 53.45 - 53.45 53.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۱۰
WisdomTree Japan Equity DE 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۵۲
Source STOXX 600 Optimised Health Care 238.82 - 238.82 238.82 0.41 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۳۷
Coba 3x Silber Daily Long 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۱۱
ETFS Physical Gold 103.98 - 103.97 104.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۲۲
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 34.38 - 34.38 34.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 102.09 - 102.09 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۵
Coba 4x Gold Daily Long 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.475 - 1.475 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۵۸
HSBC MSCI Brazil 17.91 - 17.91 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 25.33 - 25.33 25.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 34.36 - 33.92 34.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰:۲۵
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 1.300 - 1.300 1.307 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS Petroleum 8.58 - 8.58 8.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage F.A.Z. UCITS 29.16 - 29.13 29.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۵۸
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۵۵
ETFS Agriculture 4.05 - 4.01 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۴۹
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 45.38 - 45.38 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۳:۴۶
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 125.96 - 125.96 125.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 31.62 - 31.62 31.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Gold 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۰
Coba -4x WTI Oil Daily Short 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
ETFS Daily Short Natural Gas 348.78 - 348.78 348.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.842 - 2.842 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۲۳
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.73 - 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 142.31 - 142.31 142.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۳:۴۶
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 219.2 - 219.2 219.2 0.33 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Insurance 99.01 - 99.01 99.01 0.40 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 425.87 - 425.87 425.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 339.36 - 339.36 339.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 384.96 - 384.96 384.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 23.59 - 23.59 23.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 38.38 - 38.38 38.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۵۹
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 72.11 - 72.11 72.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Coba -3x Natural Gas Daily Short 3.09 - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short USD Long EUR 41.19 - 41.19 41.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Coba 1x WTI Oil Daily Long 22.2 - 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
ETFS Daily Short Crude Oil 72.38 - 72.38 72.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
Coba -4x DAXF Daily Short 0.735 - 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۰
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 23.87 - 23.87 23.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۵۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.926 0.929 0.926 0.937 0.02 1.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.76 - 24.76 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.082 4.084 4.08 4.1 0.05 1.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 36.5 36.47 36.47 36.67 0.26 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.56 21.57 21.56 21.57 0.08 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
iShares Global Water UCITS 34.76 - 34.58 34.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۲
iShares Listed Private Equity UCITS 17.89 - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.71 49.7 49.7 49.73 0.32 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 79.93 - 79.89 79.93 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
iShares MSCI Europe Value Factor 5.946 - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۱۹
iShares Core MSCI World UCITS 44.05 44.07 43.91 44.07 0.24 0.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.44 - 10.44 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۲۳
iShares MSCI World UCITS Dist 36.57 - 36.55 36.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۲۹
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.66 - 32.66 32.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۴۹
iShares Core S&P 500 UCITS 206.8 - 206.8 206.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.961 - 1.961 1.966 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۹
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.98 - 15.86 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۲۵
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 25.85 - 25.82 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۴۹
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 24.36 - 24.36 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۲۵
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 10.04 - 10.02 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.54 - 10.54 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۲۹
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.95 - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۴۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 22.43 - 22.43 22.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
iShares MSCI Turkey UCITS 2051.15 - 1995.45 2051.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۵۸
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 44.39 - 44.39 44.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۱۶
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 124.19 - 124.16 124.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۰۷
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 66.37 - 66.2718 66.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 110.64 - 110.64 110.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
iShares MSCI Europe Value Factor 5.943 - 5.943 5.943 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.15 - 5.15 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 64.2 - 64.15 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۶
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.53 - 144.53 144.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۵
iShares FTSE MIB UCITS Acc 81.35 - 81.25 81.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 169.34 - 169.34 169.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 25.56 - 25.55 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 41.2 - 41.19 41.2 1.00 2.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 19.82 - 19.79 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۲۸
iShares EURO STOXX Mid UCITS 58.88 - 58.86 58.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۲:۱۷
ComStage PSI 20 6.28 6.27 6.26 6.28 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
ComStage Nasdaq-100 UCITS 53.78 - 53.24 53.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
ComStage ShortDAX TR UCITS 22.15 - 22.15 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 73.53 - 73.06 73.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
ComStage S&P 500 UCITS 242.49 - 240.51 242.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 20.6 - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 318.05 - 317.05 318.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 74.6 - 74.32 74.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۵:۵۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۶
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 394.55 - 394.55 394.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 26.03 - 26.03 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 43.26 - 43.25 43.26 0.19 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
iShares TecDAX UCITS 23.32 23.34 23.32 23.34 0.04 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
iShares DivDAX UCITS DE 18.43 - 18.41 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 64.09 - 64.09 64.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷:۲۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 58.85 - 58.85 58.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۲۰
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 82.06 - 82.06 82.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 43.12 - 43.12 43.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 101.51 - 101.51 101.51 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 40.93 - 40.93 40.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
iShares MSCI Europe Size Factor 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۱۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 48.65 - 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 73.7 - 73.7 73.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۲:۱۹
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 75.63 - 75.63 75.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 17.625 - 17.625 17.685 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۲:۰۷
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۳۷
UBS MSCI EMU Socially Responsible 92.8 - 92.55 92.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۵۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 260.79 - 260.79 260.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.79 - 16.56 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.31 - 8.29 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۵۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.85 - 5.845 5.865 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Edge MSCI USA MF GBp 5.627 - 5.61 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۲۲
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.697 - 4.697 4.707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۹:۲۵
iShares MSCI China A UCITS USD 4.319 - 4.297 4.319 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۱۶
iShares TA-25 Israel 4.697 - 4.697 4.697 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 1084.84 - 1078.5 1084.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۵۵
iShares Global Clean Energy UCITS 5.33 - 5.33 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۸
iShares S&P 500 USD Health Care 5.9 - 5.9 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 427.5 - 427.3 429.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 106.13 - 106.1 106.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۱۴
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 75.6 - 75.6 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۱۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.93 - 5.93 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۱۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 199.37 - 199.16 199.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۷:۴۷
ETFS Commodity Securities Cotton 1.944 - 1.944 1.944 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.73 - 8.73 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۰
iShares Global Timber & Forestry UCITS 20.87 - 20.87 20.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Energy 5.2725 - 5.2725 5.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۰
iShares MSCI South Africa UCITS 33.08 - 33.08 33.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Sust MSCI EM SRI 5.31 - 5.31 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۲۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 85 - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 5299 - 5294 5299 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.94 - 6.94 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۱۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 32.75 - 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۳
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.97 - 52.97 52.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۷
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 35.09 - 35.07 35.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۸
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.41 - 35.41 35.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 205.37 - 205.32 205.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 34.62 - 34.54 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۵
iShares US Property Yield UCITS 2172.45 - 2172.45 2172.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.675 - 8.675 8.675 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.724 4.726 4.724 4.727 0.03 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1690 - 1690 1690.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۴۰
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 101.75 - 101.69 101.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۲
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 43.35 - 43.35 43.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 3.652 - 3.623 3.652 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۱۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 57.16 - 57.07 57.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۵۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.04 - 4.033 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.84 3.87 3.83 3.87 0.03 0.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.45 - 24.41 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۰۷
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 9.63 - 9.63 9.63 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.91 - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 37.9 37.89 37.86 38.07 0.25 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 1.059 - 1.056 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 47.59 - 47.59 47.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۰۸
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 39.13 - 39.06 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲:۱۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 22.54 - 22.54 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۲۶
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.388 - 6.388 6.388 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۴۹
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.14 - 5.14 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Automation & Robotics Acc 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۵۵
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.32 - 23.3 23.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۸
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 37.14 - 37.14 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۴۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۵۹
iShares Global Clean Energy UCITS 4.535 - 4.535 4.543 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.91 - 49.91 49.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۴۱
iShares EURO Dividend UCITS 23.21 - 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۲۶
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 107.18 - 107.18 107.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۵۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.21 - 29.21 29.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۱۹
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 4.81 - 4.81 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 27.15 27.11 27.08 27.17 0.14 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.06 - 35.02 35.06 0.11 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.29 - 32.29 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.81 - 21.8 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۱۶
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۵۵
iShares Healthcare Innovation Acc 4.874 - 4.874 4.874 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۵۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58 - 57.88 58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۱۰
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 18.23 - 18.23 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
db x-trackers Nifty 50 131.07 - 131.07 131.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 22.02 - 22.02 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
SPDR S&P 500 UCITS 215.83 - 215.83 215.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
Coba 4x Copper Daily Long 7.87 - 7.87 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 78.34 - 78.34 78.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 38.51 - 38.51 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
Coba 3x Gold Daily Long 17.09 - 17.09 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
Coba 1x Copper Daily Long 64.54 - 64.54 64.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۰
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 49.12 - 49.12 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 36.23 - 36.23 36.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۱۶
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۱۶
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.245 - 4.245 4.245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۲۶
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 171.72 - 171.72 171.72 0.95 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Media 99.42 - 99.42 99.42 0.88 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Retail 154.56 - 154.56 154.56 0.31 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 497.35 - 497.35 497.35 0.84 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 226.74 - 226.74 226.74 1.64 0.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Source STOXX 600 Optimised Travel & Leisure 207.44 - 207.44 207.44 1.34 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 102.3 - 102.3 102.3 0.40 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS World Water D-EUR 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.347 - 8.345 8.347 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 46.43 - 46.43 46.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 108.69 108.74 108.39 109.22 0.34 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.37 - 4.36 4.37 0.06 1.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
Lyxor UCITS DAX 124.21 - 124.21 124.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
ComStage 1 DAX UCITS I 123.23 - 123.23 123.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 103.11 - 103.11 103.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 38.71 - 38.71 38.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.19 - 10.18 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 34.87 - 34.87 34.9 0.15 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 23.57 - 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۲۸
iShares MSCI EM Minimum Volatility 24.73 - 24.73 24.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.965 - 21.965 21.965 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 173.14 - 173.14 173.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۲:۱۰
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 97.06 - 96.8 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 148.6 - 148.6 148.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۵۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 200.45 - 200.45 200.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 272.91 - 272.91 272.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 232.92 - 232.92 232.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۶
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1307.4 - 1307.4 1307.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 218.66 - 218.66 218.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۴۰
SPDR MSCI ACWI IMI 105.97 - 105.94 105.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 32.47 - 32.38 32.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 90.32 - 90.32 90.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۵۵
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 147.09 - 147.09 147.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۷
SSgA SPDR MSCI ACWI 123.08 - 123.07 123.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۸
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.35 - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 194.15 - 193.2 194.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Lyxor UCITS FTSE MIB 21.975 - 21.89 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 86.71 - 86.71 86.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.45 - 50.43 50.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 102.19 - 87.07 102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۵۵
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 148.31 - 148.31 148.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 32.24 - 32.24 32.24 1.07 3.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 105.35 - 105.33 105.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 26.73 - 26.73 26.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۴۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.92 - 125.92 125.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 63.89 - 63.89 63.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۳۷
HSBC FTSE 100 UCITS 98.26 - 98.26 98.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۴۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 140.49 - 140.49 140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۶
HSBC MSCI EM Far East UCITS 40.32 - 40.32 40.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۴۳
Amundi MSCI EMU UCITS 201.98 - 201.84 202.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۳۷
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 51.91 - 51.91 51.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
ETFS Precious Metals 14.215 - 14.18 14.215 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۱۶
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 156.42 - 156.42 156.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۳۸
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.55 - 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۹
Amundi MSCI Germany UCITS 223.52 - 223.52 223.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 203.3 - 203.3 203.62 1.80 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
HSBC MSCI Japan UCITS 32.19 - 32.19 32.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.55 - 228.55 228.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۲۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 94.31 - 94.31 94.31 0.60 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 227.07 - 227.07 227.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۳۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 207.64 - 207.64 207.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۴۶
Lyxor MSCI ACWI Gold C 52.41 - 52.41 52.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.92 4.915 4.88 4.93 0.05 1.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 61.05 - 61.05 61.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۲۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 76.32 - 76.32 76.32 0.45 0.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 18.26 18.29 18.18 18.39 0.17 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BNP Paribas Easy S&P 500 C 134.44 - 134.44 134.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۶
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 176.68 - 176.43 176.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۰۷
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 55.64 - 55.64 55.64 0.13 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 135.26 - 135.26 135.31 0.04 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 121.4 - 121.4 121.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۴۹
BNP Paribas Easy S&P 500 H 159.27 - 159.27 159.3 0.06 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 245.93 - 245.93 245.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 200.6 - 200.6 200.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 52.2 - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 240.6 - 240.6 240.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
LYXOR UCITS MSCI Europe small Cap D 138.83 - 138.83 138.83 0.09 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 247.87 - 247.87 247.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 232.44 - 232.44 232.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۵۲
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 55.6 - 55.6 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۱۷
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۵۵
Amundi Floating Rate USD Corporate 104.03 - 104.03 104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۴۳
Lyxor PEA MSCI EM C 13.76 - 13.74 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۱۰
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 223.45 223.26 223.26 225.23 0.85 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 11.3 - 11.2 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 100.15 - 100.11 100.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۴
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 169.27 - 169.27 169.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 17.11 - 17.11 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Lyxor SG Global Value Beta C 106.18 - 106.18 106.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 141.09 - 141.09 141.09 0.56 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 127.02 - 127.02 127.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 365.29 - 365.29 365.29 0.91 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 119.75 - 119.75 119.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 149.9 - 149.9 149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 27.4 - 27.4 27.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Amundi Floating Rate Euro Corporate 101.66 - 101.66 101.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳:۰۴
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 16.18 - 16.18 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 22.34 - 22.32 22.34 0.04 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 209.28 - 209.28 209.28 1.59 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi Euro Stoxx 50 DR 55.33 - 55.13 55.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۱۳
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 225.87 - 225.87 225.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
Lyxor PEA S&P 500 C 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor Smart Cash UCITS 996.77 - 996.77 996.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 13.15 - 13.13 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 201 - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۳۸
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 263.53 - 262.75 263.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۵۲
Amundi MSCI USA 2 291.55 - 291.27 291.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 53.63 - 53.63 53.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۴۹
Amundi MSCI USA UCITS 256.23 - 256.23 256.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 61.68 - 61.68 61.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۱۲:۰۸
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 283.38 - 283.38 283.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor Barclays Floating Rate FR 101.13 - 101.13 101.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 271.26 - 271.26 271.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 20.18 - 20.18 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 21.3 - 21.24 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
Lyxor UCITS MSCI EMU Small Cap 281 - 281 281 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi Euro Corporates UCITS 215.92 - 215.92 215.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 132.85 - 132.57 132.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 153.49 - 153.49 153.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۴۹
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 161.08 - 161.08 161.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۵۲
Lyxor CSI 300 A-Share C 119.71 - 119.71 119.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۶
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 46.19 - 46.19 46.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 69.98 - 69.98 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۲۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.81 - 102.81 102.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۴۹
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 111.59 - 111.59 111.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 128.78 - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 189.07 - 189.07 189.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 124.93 - 124.56 124.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۷
HSBC MSCI Turkey UCITS 3.4 - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 212.93 - 212.93 212.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۱
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 168.21 - 168.21 168.21 0.39 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor PEA MSCI Korea C 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 41.7 - 41.4 41.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۲۲
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 17.53 - 17.41 17.53 0.08 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi MSCI India UCITS 495.32 - 494.83 495.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۵۱
Lyxor Ultra Long Duration Euro 95.73 - 95.73 95.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 48.38 - 48.38 48.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
Lyxor PEA MSCI World C 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 46.655 - 46.648 46.691 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۸:۱۳
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 176.3 - 176.3 176.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۵۶
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 191.01 - 191.01 191.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۶
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 292.35 - 292.35 292.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۴۶
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 68.69 - 68.69 68.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۵۰
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 56.7 - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 40.52 - 40.52 40.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 102.24 - 102.24 102.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۶
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 237.32 - 237.32 237.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۶
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 230.54 - 230.54 230.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۶
HSBC MSCI USA UCITS 19.67 - 19.67 19.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۱۹
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 169.98 - 169.98 169.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 101.53 - 101.53 101.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 146.87 - 146.87 146.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۴۶
Amundi MSCI World UCITS 243 - 242.8 243.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 35.4 - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
Lyxor PEA PME DR D 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۸
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 220.79 - 220.79 220.79 1.04 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Lyxor SG European Quality Income NTR D 105.6 - 105.6 105.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۴۷
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 28.555 - 28.555 28.555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۶
Amundi ETF CAC 40 UCITS 53.16 - 53.15 53.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲:۴۰
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 39.11 - 39.026 39.185 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۱۳
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 156.32 - 156.32 156.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۴
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 58.456 - 58.332 58.456 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS 66.05 - 66.05 66.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EMU Value 121.05 - 119.14 121.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 105.81 - 105.81 105.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۵۸
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 117.93 - 117.93 117.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 120.61 - 120.61 120.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۵۲
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 92.69 - 92.69 92.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۵۳
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 161.24 161.9 161.24 162.74 1.41 0.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 180.96 - 180.96 180.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۴۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 49.5 - 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Amundi Japan Topix 74.89 - 74.77 74.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 119.3 - 119.27 119.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۲۵
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 169.33 - 169.33 169.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۶
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 90.63 - 90.63 90.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۴۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 61.39 - 61.39 61.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi MSCI China UCITS 250.9 - 250.57 250.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۹
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 63.08 - 63.08 63.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 326.38 - 321.66 326.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۹:۲۷
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 112.78 - 112.62 113.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۴۰
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 153.89 - 153.89 153.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
SPDR MSCI EMU 48.17 - 48.17 48.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۴۱
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.23 - 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۴۷
Amundi ETF MSCI France UCITS 231.26 - 231.26 231.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 340.41 - 337.86 340.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 184.15 - 184.15 184.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 295.76 - 295.76 295.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 201.22 - 201.22 201.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 340 - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۵
Stoxx Europe 600 Health Care THEAM Easy UCITS 1188.11 - 1185.49 1188.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۵۱
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM USD 159.8 - 159.8 159.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵
Lyxor UCITS BTP 10Y - MTS Italy Government Bond C- 136.11 - 136.11 136.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۳۷
Lyxor MSCI North America UCITS 105.29 - 105.29 105.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵
Amundi MSCI World 8 276.2 - 274.54 276.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۵۱
Lyxor MSCI Select OECD EM GDP C 121.11 - 121.11 121.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۵۷
Topix THEAM Easy UCITS 138.66 - 138.66 138.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 48.77 - 48.77 48.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Bund Daily Short C-EUR 48.71 - 48.71 48.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 508.11 - 508.11 508.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۶
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 120.1 - 120.1 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 117.02 - 117.02 117.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 61.59 - 61.59 61.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۵۶
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 267.93 - 267.93 267.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 346.57 - 346.57 346.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۰۸
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 282.31 - 282.31 282.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 41.23 - 41.23 41.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۲۶
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 478.44 - 478.44 478.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 51.088 - 51.088 51.088 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۲۶
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 92.84 - 92.84 92.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۹
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 222.65 - 222.65 222.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۱۷
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 566.19 - 566.19 566.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi FTSE 100 GBP Cap 605.21 - 605.21 605.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۷
Lyxor PEA MSCI India C 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
Lyxor PEA Japan Topix C 15.63 - 15.63 15.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۱۹:۲۵
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 162.87 - 162.87 162.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 214.98 - 214.98 214.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 123.49 - 123.49 123.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۳۸
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 43.809 - 43.809 43.809 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 109.92 - 109.92 109.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۴۳
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 110.92 - 110.92 110.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۴۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 36.25 - 36.25 36.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۱۷
Lyxor UCITS MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond CE 110.14 - 110.14 110.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 257.42 - 257.42 257.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 14.955 - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۵
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 31.3 - 31.3 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 159.62 - 159.62 159.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۵۲
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.97 - 100.97 100.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۷
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 45.76 - 45.76 45.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 71.67 - 71.67 71.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۴۰
Amundi ETF MSCI UK UCITS 179.33 - 179.33 179.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۴۰
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 668.61 - 668.61 668.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 66.78 - 66.75 66.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۵۰
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 169.01 - 169.01 169.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۷
Lyxor WIG 20 C 113.69 - 113.69 113.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۴
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 218.24 - 218.24 218.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۰
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 203.2 - 203.2 203.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۵۲
Amundi Euro Stoxx 50 DR 84.243 - 84.243 84.243 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI World Low Carbon EU 211.92 - 211.92 211.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged 42.911 - 42.911 42.911 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 C/D 103.28 - 103.28 103.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 59.97 - 59.97 59.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-USD 111.62 - 111.62 111.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۳
CAC 40 THEAM Easy UCITS 51.56 - 51.56 51.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 24 - 23.99 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۳:۱۶
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 101.96 - 101.96 101.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 169.46 - 169.46 169.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۲۵
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 84.08 - 84.08 84.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 311.54 - 311.54 311.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 417.99 - 417.99 417.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
Lyxor PEA Eastern Europe CECE NTR C 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 176.3 - 176.3 176.3 0.15 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor PEA World Water C 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 132.58 - 132.58 132.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۵:۳۷
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 25.659 - 25.659 25.659 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۴۳
Lyxor MSCI EM Latin America PEA C 27.34 - 27.34 27.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Amundi S&P 500 35.525 - 35.525 35.525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۵۸
Amundi Japan Topix Daily Hedged 60.39 - 60.39 60.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۵۸
Lyxor PEA Hong Kong HSI C 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi JPX-Nikkei 400 JPY 15889 - 15889 15889 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۸:۱۳
HSBC MSCI South Africa 42.14 - 42.14 42.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor PEA MSCI USA C 16.23 - 16.22 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۱۳
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 153.74 - 153.74 153.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Amundi MSCI EM Asia UCITS 28.47 - 28.47 28.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۵۹
Amundi S&P 500 UCITS 38.189 - 38.163 38.205 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi CAC 40 UCITS 74.44 74.45 74.44 74.5 0.09 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 22.75 - 22.75 22.75 0.02 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi Euro Corporates UCITS 217.36 - 217.36 217.36 0.11 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.93 - 100.93 100.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.53 - 115.53 115.53 0.06 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 253.6 - 253.6 253.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۷
HSBC MSCI China UCITS 7.33 - 7.33 7.36 0.11 1.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۴
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 63.5 - 63.5 63.5 0.09 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS LevDAX 119.11 - 119.11 119.11 0.51 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
SPDR MSCI EM Asia UCITS 56.26 - 56.26 56.26 0.74 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.58 - 37.58 37.58 0.08 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 171.77 - 171.77 171.77 0.55 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 226.13 - 226.13 226.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۶
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 97.37 - 97.37 98.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۲:۳۷
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 137.41 - 137.41 137.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
Amundi Floating Rate Euro Corporate 101.65 - 101.57 101.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0318 - 0.0318 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۲۸
Amundi MSCI EMU UCITS 202.7 - 202.7 203.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 18405.92 - 18405.92 18405.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۹
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 122.61 - 122.61 122.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 103.53 - 103.53 103.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.35 - 23.35 23.35 0.04 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 121 - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Amundi MSCI World UCITS 244.98 - 244.98 245.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Amundi MSCI China UCITS 269.1 - 268.61 269.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۱۱
HSBC MSCI Brazil UCITS 17.79 - 17.79 17.79 0.22 1.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 140.17 - 140.17 140.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۲۶
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۵۸
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.46 - 50.46 50.46 0.02 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
HSBC MSCI World UCITS 17.02 - 17.02 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۱۹
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 126.68 - 126.68 126.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 90.02 - 90.02 90.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 57.77 - 57.77 57.77 0.23 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۱۱
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 50.46 - 50.27 50.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۸
ETFS Wheat 0.53 - 0.53 0.53 0.01 2.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 126.51 - 126.51 126.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 298.21 - 298.21 298.21 0.21 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
ETFS WTI Crude Oil 6.35 - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 58.65 - 58.65 58.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 160.66 - 160.66 160.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۸
HSBC S&P 500 UCITS 21.64 - 21.64 21.64 0.10 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 65.41 - 65.39 65.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
ETFS Agriculture 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 48.33 - 48.33 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.68 - 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
ETFS Brent Oil 1 Month USD 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۵
SPDR MSCI EM Europe 15.49 - 15.49 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۵
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 37.35 - 37.35 37.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
SPDR MSCI ACWI IMI 109.15 - 109.15 109.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۹
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 104.17 - 104.17 104.17 0.52 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.36 4.38 4.33 4.38 0.06 1.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core DAX UCITS 112.83 112.85 112.36 113.4 0.58 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
iShares MSCI North America UCITS 47.84 - 47.84 47.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۵۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 28.91 28.9 28.87 29.02 0.27 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
x-trackers Swiss Large DR 1D 81.83 - 81.83 95.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.08 4.084 4.071 4.1 0.05 1.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 18.21 - 18.21 18.21 0.04 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.925 - 0.925 0.935 0.02 2.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.309 10.3 10.3 10.317 0.12 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.04 - 18.04 18.04 0.06 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29.05 - 29.05 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۴۷
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.87 - 15.87 15.87 0.11 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi S&P 500 UCITS 38.128 - 37.805 38.128 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۲۲
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 35.61 - 35.6 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۲۶
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 141 - 141 141 1.44 1.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 20.42 - 20.41 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۱۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 36.26 - 36.26 36.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۸
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 25.44 - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۳۸
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 20.79 20.8 20.79 20.93 0.07 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
iShares EURO STOXX UCITS 38.84 - 38.74 38.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 171.1 - 171.1 171.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۱
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 16.71 16.73 16.71 16.78 0.06 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
db Physical Gold Euro Hedged 93.39 - 93.39 93.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 18.19 - 18.16 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۲۸
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 138.21 - 138.21 138.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.29 38.28 38.24 38.48 0.27 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4981 - 4974 4983 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۵۵
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 40.86 - 40.79 40.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۲۶
iShares MDAX UCITS DE 224.95 - 224.91 225.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۴۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 28.93 - 28.7 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۵۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 374.4 - 371.15 374.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 41.41 - 41.41 41.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares MSCI World UCITS Dist 3278 - 3278 3279.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۳
iShares European Property Yield UCITS 39.65 - 39.45 39.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 2886.5 - 2879.14 2889 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1083.5 - 1083.5 1083.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۴۷
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 22.05 - 22.05 22.05 0.18 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
db x-trackers Nifty 50 152.6 - 152.6 152.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 364.55 - 364.55 364.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 544.4 - 544.4 544.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۵۵
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 197.82 - 192 197.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 108.89 - 108.32 109.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.53 - 28.53 2157.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۷
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 1950.5 - 1950.5 1955 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲:۰۸
iShares Bric 50 UCITS 25.76 - 25.69 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۱۷
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3303.5 - 3296.75 3312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۴۹
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 115.4 - 115.38 115.4 1.07 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 37.16 - 37.16 37.21 0.30 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 38.73 - 38.73 39.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 16.91 - 16.61 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۴۰
iShares $ Tips UCITS 151.45 - 151.45 151.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۴۳
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 26.31 - 26.31 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۸
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 125.75 - 125.75 125.75 0.38 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 117.2 - 117.2 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
SPDR MSCI Europe UCITS 196.96 - 196.96 196.96 0.09 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 43.89 - 43.89 44.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۱۷
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 64.85 - 64.85 64.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۶
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.21 - 37.21 37.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 59.63 - 59.54 59.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۵۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 39.525 - 39.525 39.525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۴۳
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 68.99 - 68.99 68.99 0.10 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 278.57 - 278.57 278.57 2.57 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 35.11 - 35.11 35.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 133.5 - 133.44 133.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 160.28 - 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 62.7 - 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 207.35 - 207.35 207.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۰
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 55.88 - 55.88 55.955 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۲۳
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 171.36 - 171.36 171.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
ETFS Copper 30.61 - 30.61 30.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 85.54 - 85.48 85.54 0.55 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
ETFS WTI 2Mth 15.49 - 15.49 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۵۸
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 0.2126 0.2122 0.2121 0.2201 0.01 3.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 8.28 8.285 8.28 8.46 0.14 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 4.09 4.08 4.02 4.09 0.06 1.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETFS 3X Daily Short FTSE MIB 1.28 - 1.27 1.28 0.03 2.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
SG Issuer ZT WTI X7 Long 18 Jun 21 1.83 1.82 1.82 1.835 0.12 6.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 17.89 17.88 17.73 17.89 0.13 0.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
ETFS 3X Daily Short Dax 30 1.5 - 1.5 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۲۹
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.465 - 2.46 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۵:۵۵
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 0.676 - 0.676 0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۴:۳۳
ETFS 3X Daily Long Wti Crude Oil 8.16 - 8.09 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۲۵
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.96 - 9.81 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۵۵
SPDR Thomson Reuters Global Convert 29.68 - 29.68 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۶
ETFS 3X Daily Long FTSE MIB 7.365 7.395 7.355 7.57 0.21 2.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 8.83 - 8.81 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۸
ETFS 3X Daily Long Dax 30 17.27 17.14 17.05 17.5 0.34 1.97% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
ETFS 3X Daily Short Euro Stoxx 50 1.71 - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۴۶
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 50.71 - 50.71 50.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
ETFS 3x Daliy Long Euro Stoxx 50 13.36 - 13.36 13.36 1.48 12.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS MSCI EMU Growth 121.41 - 121.41 121.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۷
ETFS 5x Short USD Long EUR 17.1 - 17.1 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۲:۱۰
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 43.995 - 43.995 43.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۴۸
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۹
Boost S&P 500 3X Short Daily 6.39 - 6.37 6.39 0.17 2.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 38.7 - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.58 - 14.58 14.595 0.04 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
ETFS Leveraged Wheat 32.73 - 32.73 32.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETFS Leveraged Corn ETC 1.954 - 1.954 1.954 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 26.39 - 26.39 26.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۴
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 45.015 - 45.015 45.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۵۶
Lyxor BTP Daily Short 47.35 - 47.35 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۸:۴۶
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 70.68 - 70.68 70.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS Leveraged Platinum ETC 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۵۱
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.46 - 6.445 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 142.87 - 142.8 142.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۰۴
Boost Short USD Long EUR 5x Daily 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۴۲
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 56.72 - 56.72 56.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 0.0393 - 0.0393 0.0393 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۴:۳۳
WisdomTree Europe Equity Income 12.78 - 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۴۲
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 139.72 - 139.72 139.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 97.31 - 97.31 97.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
ETFS 3x Daily Short FTSE China 50 2.72 - 2.663 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۲۱
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 4.71 4.81 4.42 4.81 0.20 4.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۳
Boost Natural Gas 3x Short Daily 29.37 - 29.2 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 118.95 - 118.95 118.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۴۶
SG WTI Oil Collateralized 12.16 - 12.16 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 16.01 - 16.01 16.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۵
iShares MSCI EMU Dist 5.12 - 5.095 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۲۳
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 21.025 - 20.98 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۸
ETFS Leveraged Aluminium ETC 3.058 - 3.033 3.062 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۴۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 4.122 - 4.117 4.122 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۵
WisdomTree India Quality Acc 15.1 - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۱:۴۰
ETFS Short Silver 13.8 - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۵۸
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 12.61 - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۰
ETFS 3x Daily Short Nickel 12.545 - 12.545 12.545 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۲۸
ETFS 3x Daily Long FTSE China 50 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETFS EUR Daily Hedged Sugar 3.49 - 3.49 3.535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۴۹
ETFS 3x Daily Long Wheat 7.11 - 7.1 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۵۵
ETFS 3X Daily Long Cac 40 13.79 - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
Boost Brent Oil 3X Short Daily 29.32 - 29.32 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۰
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 215.18 - 215.18 215.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree US Equity Income 16.13 - 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۳۸
ETFS 3X Daily Short Cac 40 1.94 - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۱۶
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 98.99 - 98.99 98.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS WTI Short Crude Oil 72.66 - 72.66 72.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
Lyxor 10 US Treasury Daily Short C-USD 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 258.1 - 258.1 258.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 5.405 - 5.4 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۵۹
UBS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Intere 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۷
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 53.7 - 53.7 53.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۷
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 53.26 - 53.26 53.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS Short Coffee 38.3 - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
ETFS 3x Daily Long Natural Gas 5.68 - 5.68 5.685 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۵۸
Source RDX UCITS 100.84 - 100.84 100.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Short Sugar 25.57 - 25.57 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
ETFS Leveraged Industrial Metal DJ UBSCI ETC 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
Boost Gold 3X Short Daily 96 - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۵۰
ETFS Natural Gas 0.0317 0.0316 0.0316 0.0318 0.00 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETFS Coffee 0.991 - 0.981 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS FTSE MIB 21.69 21.7 21.69 21.92 0.17 0.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.079 4.08 4.074 4.096 0.05 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 138.21 - 138.21 138.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.5 21.53 21.5 21.57 0.16 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.85 - 3.85 3.86 0.05 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 36.54 36.49 36.47 36.71 0.10 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 37.86 - 37.86 37.86 0.11 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.87 - 49.87 49.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
iShares FTSE MIB UCITS Dist 13.49 13.48 13.48 13.61 0.10 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.965 - 1.963 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۵۲
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 73.77 - 73.77 73.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۷
Lyxor UCITS DAX 124.11 - 124.11 124.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 97.5 - 97.5 97.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
Lyxor UCITS LevDAX 119.19 119.13 119.03 119.19 0.58 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۶
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.37 - 24.37 24.37 0.10 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.55 - 36.55 36.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۴۷
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 196.67 - 196.67 196.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۷
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 42.17 - 42.17 42.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 35.69 - 35.69 35.69 0.30 0.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 110.64 - 110.64 110.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۰
db x-trackers DAX UCITS DR 126.68 - 126.68 126.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۹
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 127.06 - 127.06 127.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۶
Solutions Ise Cyber Security Go 9.535 - 9.535 9.535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
iShares MSCI Australia UCITS 29.16 - 29.16 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۷
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.413 - 4.413 4.413 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۴۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 70.33 - 70.07 70.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.09 35.1 35.02 35.28 0.21 0.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 27.5 - 27.32 27.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 118.67 - 118.67 118.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۹
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.42 - 10.4 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۱۴
ETFS Leveraged Coffee ETC 1.552 - 1.53 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.9485 - 0.9485 0.949 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۴۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 18.76 - 18.71 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۷:۱۰
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 3.57 - 3.56 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۲۹
ETFS WTI Crude Oil 6.29 - 6.29 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۶
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.3 - 9.27 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۱۴
ETFS Nickel 11.34 - 11.27 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۳۷
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 155.46 - 155.46 155.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 46.565 - 46.565 46.565 0.24 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.38 - 13.38 13.38 0.08 0.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Physical Silver 16.53 - 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 29.45 - 29.31 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۷
iShares Asia Property Yield UCITS 22.55 - 22.55 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
ETFS Leveraged Silver ETC 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۱۶
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.96 - 120.8 121.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
iShares Nasdaq 100 UCITS 24629.55 - 279.61 24629.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 466.05 - 57.21 466.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 19.16 - 19.06 19.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۱۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 18.79 - 18.79 18.79 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.98 - 20.93 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۲۸
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 65.83 - 65.83 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۷
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.39 - 15.37 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۴۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.445 - 14.445 14.445 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۵۲
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 71.7 - 71.7 71.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 46.57 - 46.57 46.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 65.09 - 65.09 65.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Acc 137.6 - 137.6 137.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۳۷
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 196.7 - 196.7 196.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۲۲
ETFS Brent Oil 1 Month USD 23.11 - 23.02 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۵۶
ETFS Gold 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۸
ETFS Gold Bullion Securities 102.53 - 102.53 102.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 293.5 294.2 293 294.2 1.69 0.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETFS Lev WTI Crude Oil 33.96 - 33.8 33.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۱۱
ETFS Zinc 9.49 - 9.44 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 181.61 - 181.06 181.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۵۶
ETFS Energy 3.548 - 3.548 3.548 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
ETFS Industrial Metals 13.02 - 13 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۸
ETFS Leveraged Heating Oil ETC 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۵۰
Wisdomtree Europe Equity UK 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
Source Physical Gold P Certs 126.91 - 126.8 127.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Europe Quality DE 5.96 - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS 3x Daily Long FTSE 100 1446.5 - 1440 1448 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 46.05 - 46.05 46.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Softs 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۵۳
ETFS Lev Natural Gas 37.06 - 37.06 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۰
ETFS Lean Hogs 0.627 - 0.627 0.636 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷:۴۴
ETFS Soybeans 17.73 - 17.73 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Leveraged Cotton ETC 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
ETFS Short Natural Gas 330.2 - 330.2 330.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
ETFS Short Cocoa 29.04 - 29.04 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 208.68 - 206.93 210.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۱۸:۴۶
ETFS Sugar 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
Source Bloomberg Commodity 16.995 - 16.995 1283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۵۸
ETFS All Commodities 8.56 - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۳۷
iShares Core Euro Government Bond UCITS 121.92 - 121.92 121.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 130.14 - 130.14 130.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۲۶
ETFS Physical Gold 124.33 - 124.33 124.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 89.43 - 89.43 89.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۵۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 58.42 - 58.35 58.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.08 - 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۵۵
iShares $ Corporate Bond UCITS 117.04 - 117.04 117.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
iShares China Large Cap UCITS 108.29 - 108.29 108.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 3682.5 - 3682.5 3685.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 37.3 - 37.28 37.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۹
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 26.4 26.38 26.35 26.4 0.15 0.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 49.28 49.26 49.26 49.64 0.31 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 130.15 - 130.12 130.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۴۶
iShares UK Property UCITS 6.61 - 6.61 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۴۱
iShares Global Clean Energy UCITS 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 55.83 - 55.83 55.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 22.62 - 22.6 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 87.59 - 87.59 87.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.36 - 4.36 4.36 0.03 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI World UCITS Dist 36.74 - 36.74 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18 - 18 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۱۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 21.48 - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۴۴
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58.11 58.12 58.11 58.13 0.26 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
iShares Core MSCI World UCITS 44.19 - 44.19 44.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۷
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.33 - 29.33 29.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۴۴
ETFS Wheat 0.53 - 0.53 0.53 0.01 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
ETFS Leveraged Cocoa ETC 6.05 - 5.98 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۴۳
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 36.21 - 36.19 36.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.84 - 125.84 125.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۴
ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۵۹
ETFS Gold 13.04 - 13.02 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۱۹
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 36.76 - 36.76 36.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۴۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۷
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.53 - 24.53 24.53 0.31 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴