صندوق های معاملاتی

Peru - ETFs

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 55.36 - 55.36 55.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۰

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADBEE 5100 - 5100 5140 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ADBEE 5558 - 5558 5558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Satrix 40 5079 - 5077 5118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Africa Gold 16161 - 16161 16161 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Africa Gold 16000 - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۱۳
Satrix Fini 1810 - 1809 1824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix Indi 7545 - 7501 7564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Satrix Resi 3789 - 3789 3789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
AfricaRhodium 20700 - 20700 20700 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
AfricaRhodium 25080 - 25080 25080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
NewFunds GOVI 5968 - 5855 5968 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewFunds GOVI 6259 - 6210 6259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
Satrix RAFI 40 1485 - 1485 1491 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Satrix RAFI 40 1456 - 1456 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
NewFunds New SA 5403 - 5403 5403 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
NewFunds New SA 5376 - 5376 5376 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Satrix Property 2089 - 2089 2110 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Satrix Property 1992 - 1971 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۴
Africa Palladium 13000 - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Africa Palladium 12200 - 11985 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۸
Ashburton MidCap 776 - 776 784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۹
Ashburton Top 40 5036 - 5036 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DB MSCI China TR 7954 - 7954 7954 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
DB MSCI China TR 7018 - 7018 7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
NewGold Platinum 11842 - 11737 11877 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
NewGold Platinum 10980 - 10930 10980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Satrix Divi Plus 256 - 256 261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۳۱
NewGold Palladium 12932 - 12932 12932 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewGold Palladium 12280 - 12267 12280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
CoreShares S&P 500 3450 - 3396 3455 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CoreShares S&P 500 3232 - 3220 3275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
NewGold Debentures 15355 - 15256 15363 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewGold Debentures 15293 - 15226 15314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Satrix Swix Top 40 1139 - 1139 1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
STANLIB SA Property 6694 - 6694 6694 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
STANLIB SA Property 5884 - 5884 5884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Ashburton Global 1200 4000 - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Ashburton Global 1200 3808 - 3791 3812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix ILBI Portfolio 554 - 548 554 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Satrix ILBI Portfolio 573 - 569 573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
Satrix MSCI EM Feeder 3930 - 3930 3950 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Satrix MSCI EM Feeder 3691 - 3685 3705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix S&P 500 Feeder 3150 - 3115 3156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
db X-trackers MSCI USA 3073 - 3055 3078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NewFunds TRACI 3 Month 2306 - 2306 2306 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
NewFunds TRACI 3 Month 2336 - 2336 2336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
NewFunds Shariah Top 40 324 - 324 324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
NewFunds Shariah Top 40 361 - 361 361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
ABSA Capital NewWave EUR 1483 - 1480 1483 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ABSA Capital NewWave EUR 1490 - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۵
ABSA Capital NewWave GBP 1732 - 1720 1732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
ABSA Capital NewWave USD 1194 - 1193 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
CoreShares Property SAPY 6730 - 6660 6730 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CoreShares Property SAPY 6000 - 6000 6040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
CoreShares S&P SA Top 50 2460 - 2434 2460 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
CoreShares S&P SA Top 50 2370 - 2370 2370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
db x trackers MSCI Japan 1155 - 1154 1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۲۵
db x trackers MSCI World 2565 - 2554 2575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۴
NewFunds Equity Momentum 3415 - 3415 3430 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
NewFunds Equity Momentum 3121 - 3121 3121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Satrix MSCI World Feeder 3500 - 3431 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Satrix MSCI World Feeder 3308 - 3285 3380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
ABSA Capital NewWave Silver 203 - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABSA Capital NewWave Silver 195 - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۵۵
CoreShares Preference Share 798 - 798 798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
CoreShares Property Top Ten 1891 - 1891 1914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
DB MSCI Emerging Markets TR 5900 - 5900 5900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
db x trackers Euro STOXX 50 5229 - 5196 5236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4503 - 4503 4503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4204 - 4204 4204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Standard Bank WTI Crude Oil 1124 - 1124 1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۵
ABSA Capital NewWave Platinum 11933 - 11933 11933 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ABSA Capital NewWave Platinum 11359 - 11359 11359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Dollar Custodial Certificates 114470 - 114470 114470 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dollar Custodial Certificates 111450 - 111450 111450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
CoreShares S&P Global Property 3150 - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CoreShares S&P Global Property 2998 - 2998 2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12000 - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11302 - 11302 11302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۵۰
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4459 - 4459 4459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4302 - 4302 4302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 4028 - 4028 4028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3885 - 3885 3885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۸
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2975 - 2975 3065 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 3043 - 3015 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
CoreShares Top 40 Equally Weighted 5240 - 5240 5240 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
CoreShares Top 40 Equally Weighted 5035 - 5035 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 6600 - 6600 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 5454 - 5454 5454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Ashburton Government Inflation Link 2011 - 2010 2013 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashburton Government Inflation Link 2091 - 2091 2109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Satrix Quality South Africa Portfolio 965 - 965 973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 988 - 985 988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 6.301 - 6.27 6.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Deka DAX UCITS 124.08 - 124.08 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Deka DAX UCITS 113.42 - 113.42 114.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
ETFS Agriculture 4.05 - 4.01 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS Agriculture 3.86 - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETFS Natural Gas 0.0254 - 0.025 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS WTI Crude Oil 7.58 - 7.57 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETFS WTI Crude Oil 8 - 7.99 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۶
Deka MSCI USA UCITS 21.83 - 21.82 21.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Deka MSCI USA UCITS 20.41 - 20.3 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۱۳
ComStage HSCEI UCITS 14.64 - 14.55 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETFS Physical Silver 13.21 - 13.18 13.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETFS Physical Silver 13.18 - 12.92 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
iShares TecDAX UCITS 24.17 - 24.14 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares Core DAX UCITS 108.52 - 108.2 108.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Deka EURO STOXX 50 UCITS 36.99 - 36.99 37.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.55 - 34.55 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۵۶
Coba 1x Copper Daily Long 64.54 - 64.54 64.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX UCITS DR 122.02 - 121.64 122.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.307 - 1.307 1.315 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.568 - 1.56 1.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۱۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.86 - 22.81 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.85 - 21.62 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 35.02 - 34.91 35.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.78 - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.36 - 2.36 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 21.27 - 21.22 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 21.38 - 21.38 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
iShares Core MSCI World UCITS 46.69 - 46.67 46.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI World UCITS 44.34 - 44.33 44.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.03 - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
iShares S&P 500 USD Info Tech 6.453 - 6.453 6.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱:۵۵
Source STOXX Europe 600 UCITS 81.57 - 81.57 81.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX Europe 600 UCITS 78.06 - 78.06 78.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.8 - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.75 - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۴۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.81 - 37.67 37.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS Commodity Securities Coffe 0.846 - 0.835 0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares S&P 500 USD Health Care 4.707 - 4.67 4.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۵۰
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.293 - 0.277 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.348 - 0.335 0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs ETC 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 111.42 - 111.42 111.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 104.08 - 104.08 104.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۵۶
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.35 - 37.34 37.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.55 - 35.46 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 1.0366 - 1.0272 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares Automation & Robotics Acc 6.444 - 6.431 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 90.81 - 90.81 90.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 88.76 - 88.76 88.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 45.74 - 45.74 45.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 58.88 - 58.88 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 56.24 - 56.24 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.777 - 3.758 3.777 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.703 - 3.703 3.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 50.86 - 50.76 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 48.69 - 48.59 48.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
DEKA DAXplus Maximum Dividend UCITS 83 - 83 83.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.07 - 4.04 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.58 - 4.57 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 3.003 - 2.97 3.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 3.215 - 3.135 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۰
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 56.26 - 56.26 56.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 54.57 - 54.57 54.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 17.1 - 17.09 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.74 - 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 20.97 - 20.97 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۱۹
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 12.71 - 12.65 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 17.61 - 17.58 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۵۶
Source STOXX 600 Optimised Utilities 168.46 - 168.46 168.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Utilities 167.96 - 167.96 167.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 21.08 - 21.07 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.102 - 4.099 4.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 38.73 - 38.53 38.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.14 - 36.08 36.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.33 - 10.32 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 3.71 - 3.69 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 38.28 - 38.26 38.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.74 - 36.74 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 32.65 - 32.6 32.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 33.13 - 32.85 33.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 28.16 - 28.09 28.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.9331 - 0.9331 0.9331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 41.88 - 41.85 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 39.39 - 39.39 39.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 80.23 - 80.17 80.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 77.84 - 77.84 77.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۴۹
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 18.25 - 18.12 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 17.8 - 17.74 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۲۶
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 381.15 - 381.15 381.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 363.6 - 363.6 363.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 134.24 - 134.24 134.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.37 - 20.37 20.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Source STOXX 600 Optimised Travel & Leisure 223.85 - 223.85 223.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 26.46 - 26.449 26.465 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.77 - 24.77 24.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 49.74 - 49.74 49.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 46.29 - 46.29 46.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 481.6 - 481.6 481.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 455.55 - 455.55 455.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.547 - 1.545 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.637 - 1.628 1.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 351.5 - 351.5 351.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 327.1 - 327.1 327.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 237.65 - 237.55 237.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 226.2 - 226.2 226.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 487.2 - 487.2 487.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 465.6 - 465.6 465.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 102.06 - 102.06 102.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 101.16 - 101.16 101.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 151.17 - 151.17 151.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 42.39 42.41 42.39 42.62 0.30 0.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ETFS WTI Crude Oil 9.81 - 9.738 9.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ETFS Cocoa 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETFS Cocoa 2.931 - 2.931 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS Wheat 0.648 - 0.648 0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۹
ETFS Energy 4.031 - 4.031 4.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۷
Vanguard FTSE 250 32.6 - 32.55 32.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Vanguard FTSE 250 30.86 - 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۲۰
HSBC S&P 500 UCITS 1857.07 - 1857.07 1857.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۵۰
iShares Physical Gold 26.22 - 26.22 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Physical Gold 26.41 - 26.41 26.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵
ETFS Industrial Metals 14.36 - 14.36 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۵
iShares FTSE 250 UCITS 1992.4 - 1985.97 1993.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSE 250 UCITS 1937.6 - 1935.4 1941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Vanguard FTSE Japan USD 24.47 - 24.47 24.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Vanguard FTSE Japan USD 2330 - 2330 2330 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Vanguard FTSE Japan USD 32.05 - 32.04 32.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۱۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.065 - 6.065 6.065 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.894 - 5.894 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۲۵
iShares UK Dividend UCITS 886.73 - 886.6 886.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
iShares UK Property UCITS 610.54 - 607.64 610.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
iShares Core S&P 500 UCITS 260.82 - 260.06 260.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۶
iShares Digitalisation Acc 6.51 - 6.51 6.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.82 - 27.79 27.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 26.99 - 26.99 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۵۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 1897.25 - 1897.25 1906.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 1035.8 - 1035.8 1035.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 998.6 - 998.6 998.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۳
Source Bloomberg Commodity 18.22 - 18.22 18.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Source Bloomberg Commodity 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Core UK Gilts UCITS 1311 - 1308 1311 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 303.9 - 300.5 303.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
iShares Ageing Population Acc 6.192 - 6.192 6.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
iShares Core MSCI World UCITS 54.96 - 54.96 55.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 530.7 - 530.7 530.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 503.8 - 503.8 504.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 16.205 - 16.18 16.205 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 15.28 - 15.205 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۲۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 594.25 - 594.25 594.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.2225 - 8.2075 8.2425 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Info Tech 553.75 - 553.75 553.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.0775 - 8.0775 8.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 2551.9 - 2551.9 2552.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 1501 - 1497 1502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 1570 - 1536 1570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۱۹
iShares $ Corporate Bond UCITS 112.38 - 112.38 112.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۲۵
iShares Core EUR Corp Bond Acc 5.0425 - 5.0425 5.045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EUR Corp Bond Acc 4.994 - 4.994 4.994 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.1275 - 7.1275 7.1275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۶
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 17.88 - 17.88 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 17.36 - 17.21 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
iShares MSCI USA Islamic UCITS 43.95 - 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Financials 7.2725 - 7.24 7.2975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
iShares S&P 500 USD Financials 552.3 - 552.3 552.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Financials 515 - 513.25 515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۰۷
iShares US Mortgage Backed Sec 4.837 - 4.837 4.837 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
iShares US Mortgage Backed Sec 4.767 - 4.767 4.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 50.71 - 50.71 51.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 3785 - 3785 3785 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 2.585 - 2.585 2.585 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 2.53 - 2.483 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 1.489 - 1.454 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 4.997 - 4.997 4.997 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 4.98 - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 100.49 - 100.41 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۰۰
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 10039 - 10034 10041 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 2761.25 - 2761.25 2770.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 5.329 - 5.323 5.332 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 5.16 - 5.151 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
iShares S&P 500 USD Health Care 6.37 - 6.348 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Health Care 5.975 - 5.975 5.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۶
Solutions Ise Cyber Security Go 12.45 - 12.44 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Solutions Ise Cyber Security Go 13.297 - 13.29 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۷
iShares MSCI Europe Value Factor 6.204 - 6.204 6.219 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Value Factor 5.959 - 5.95 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۱۳
iShares MSCI World Islamic UCITS 32.79 - 32.79 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 60.56 - 60.56 60.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Vanguard Global Liquidity Factor 28.57 - 28.57 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Automation & Robotics Acc 7.928 - 7.928 7.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 44.15 - 44.15 44.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 121.35 - 121.35 121.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Healthcare Innovation Acc 6.747 - 6.747 6.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
iShares Edge MSCI USA Value Factor 7.027 - 7.02 7.037 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI USA Value Factor 6.643 - 6.615 6.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۵
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.12 - 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۸
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 331.9 - 331.9 332.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.487 - 4.474 4.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 330 326.5 326.5 330 7.70 2.39% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۸
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.156 - 0.151 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 4.955 - 4.955 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 367.9 - 367.9 367.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۰۰
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 347.4 - 347.2 347.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 4.965 - 4.965 4.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 12.696 - 12.67 12.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 19.394 - 19.387 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 17.884 - 17.884 17.884 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI World Value Factor UCITS 32.38 - 32.38 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.04 - 5.035 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.019 - 5.019 5.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۱۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 129.75 - 129.75 129.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۱۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 110.26 - 110.24 110.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.179 - 4.179 4.206 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.11 - 4.11 4.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۴۹
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 391.75 - 391.75 391.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 404.1 - 404.1 404.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 5.09 - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 48.575 - 48.575 48.575 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3134 - 3134 3134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۴۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 44.96 - 44.96 45.5125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7643 - 7643 7643 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7056.5 - 7056.5 7056.5 41.50 0.59% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 808.13 - 807.35 811.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 850.7 - 850.7 852.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 103.82 - 103.82 104.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 14.62 - 14.62 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 134.94 - 134.94 134.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۴:۵۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 5.188 - 5.183 5.192 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 5.165 - 5.165 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۱۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.22 - 26.22 26.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.81 - 24.81 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۱۲:۴۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 1755.18 - 1755.18 1769.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 18.08 - 17.98 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 13.38 - 13.35 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۰۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 16.61 - 16.61 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۱۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 13.53 - 13.53 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETFS Lombard Odier IM EM Local Govt Bond Fundament 11.145 - 11.145 11.165 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETFS Lombard Odier IM EM Local Govt Bond Fundament 10.945 - 10.945 10.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 110.49 - 110.49 110.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 109.83 - 109.76 109.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 266.61 266.66 265.99 266.66 0.74 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۵۶
iShares MSCI EAFE 71.05 71.04 70.965 71.05 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
United States Oil 13.75 13.74 13.74 13.78 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
iShares Russell 2000 155.55 155.46 155.32 155.55 0.19 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
iShares China Large-Cap 46.42 46.45 46.32 46.45 0.14 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Brazil Capped 43.16 43.17 43.145 43.18 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Financial Select Sector SPDR 27.88 27.9 27.8 27.9 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۵۶
iShares MSCI Emerging Markets 47.26 47.285 47.13 47.285 0.17 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 38.86 38.88 38.76 38.88 0.16 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۵۶
iShares Short Treasury Bond 2048.59 2048.4 2048.4 2051.78 2.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
MEXTRAC 09 37.7 - 37.7 37.7 0.12 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۹
iShares NAFTRAC 48.37 48.38 48.35 48.38 0.07 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
ishares S&P 500 5277 - 5270.5 5345.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ishares S&P 500 4981.55 - 4900 5031.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۲۵
SPDR S&P Retail 915.5 - 915.5 915.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P Retail 819 - 819 819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۳
SPDR S&P Biotech 1799.99 - 1799.99 1799.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P Biotech 1647.09 - 1647.09 1647.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۴
Vanguard S&P 500 4883 - 4883 4883 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard S&P 500 4563.5 - 4550 4591.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۲۵
iShares MSCI ACWI 1335.19 - 1327 1335.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۵
iShares MSCI EAFE 1379.85 - 1379.85 1390.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI EAFE 1275 - 1275 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
United States Oil 243.4 - 243.4 243.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
United States Oil 255 - 255 255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۴
iShares MSCI China 1237.72 - 1237.72 1237.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
iShares MSCI India 703 - 703 703.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI India 620 624 620 624 1.30 0.21% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Japan 1208 - 1208 1214.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Japan 1121.9 - 1120.2 1123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۷
SPDR Euro Stoxx 50 777.27 - 777.27 777.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
ProShares Short QQQ 627 - 627 627 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
ProShares Short QQQ 592.4 - 592.4 594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۱۴
iShares MSCI Germany 670.57 - 667.3 671 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Germany 612.95 - 612.95 612.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
Smartshares - ANGELD 27.15 - 26.73 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Smartshares - ANGELD 24.1 - 24.1 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Vanguard FTSE Europe 1110.74 1110.2 1110.2 1110.74 1.34 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard Health Care 3122.36 - 3122.36 3122.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Health Care 2801.89 - 2801.89 2801.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۸
iShares MSCI Eurozone 876.75 - 875 876.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Eurozone 829.97 - 828.6 830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۷
ProShares Short Dow30 269.37 - 269.37 269.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ProShares Short Dow30 269.69 - 269.69 269.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۸
Smartshares - DIABLOI 12.08 12.1 11.99 12.1 0.10 0.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Smartshares SMARTRC 14 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Smartshares SMARTRC 14 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۴
Vanguard Mid-Cap Value 2096 - 2096 2096 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Mid-Cap Value 2096 - 2096 2096 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۰:۰۰
iShares Latin America 40 691.55 - 691.55 691.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Latin America 40 696.95 - 696.95 696.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۴۴
iShares US Regional Banks 984 - 969 984 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
iShares US Regional Banks 907.12 - 907.12 907.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ساعت ۰:۲۶
SPDR S&P Regional Banking 1187.5 - 1187.5 1187.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P Regional Banking 1091 - 1091 1091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۰
Vanguard Consumer Staples 2637.77 - 2637.77 2637.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Consumer Staples 2475 - 2475 2475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Core S&P 500 UCITS 5081.53 - 5081.53 5081.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Core S&P 500 UCITS 4759.08 - 4733.36 4759.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
iShares Floating Rate Bond 947.29 947.61 947.09 947.61 1.90 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
iShares MSCI Brazil Capped 801.12 - 801.12 801.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۵
iShares MSCI Poland Capped 546.92 - 546.92 546.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Poland Capped 476.18 - 476.18 476.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۱۹
iShares MSCI Taiwan Capped 683.7 - 683.7 683.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۷
VanEck Vectors Gold Miners 419 - 419 419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
First Trust Europe AlphaDEX 778.8 - 778.8 778.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
First Trust Europe AlphaDEX 756.3 - 756.3 756.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
iShares MSCI United Kingdom 690 - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI United Kingdom 657.5 - 657.5 657.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۰۷
iShares 1 3 Year Credit Bond 1867.8 - 1867.8 1869.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۴۹
iShares 1-3 Year Credit Bond 1935 - 1935 1935 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Materials Select Sector SPDR 1178.7 - 1178.7 1178.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Materials Select Sector SPDR 1085.1 - 1085.1 1085.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Utilities Select Sector SPDR 952 - 952 952 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Utilities Select Sector SPDR 939.8 - 939.8 939.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
iShares MSCI Emerging Markets 953.8 - 953.8 955.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets 885.48 - 885.48 885.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1181.6 - 1181.6 1181.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1085.36 - 1083.34 1085.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۸
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1554 - 1547.97 1554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core US Aggregate Bond 2015.3 - 2015.3 2015.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Core US Aggregate Bond 1979.74 - 1979.74 1979.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 850 - 849.1 850 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1705.5 - 1685.93 1706.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۲
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.27 - 18.25 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۷
iShares MSCI South Korea Capped 1437.5 - 1437.5 1437.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI South Korea Capped 1389.61 - 1389.61 1389.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۱۴
Vanguard Information Technology 3345.87 - 3345.87 3345.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Information Technology 3221.25 - 3175 3221.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ProShares UltraShort Russell2000 305.8 - 305.8 305.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraShort Russell2000 303.08 303.74 303.08 303.74 1.57 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۹
Vanguard Global ex-US Real Estate 1209.48 - 1209.48 1209.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets 1142 - 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets 1062 - 1062 1068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۰
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۷
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 314 - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1480.5 - 1480.5 1480.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1450.68 - 1450.68 1450.68 8.99 0.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۷
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1546.2 - 1546.2 1546.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1464.3 - 1464.3 1464.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۱۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 318.21 - 318.21 318.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 282.12 - 282.12 282.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1544.55 - 1544.55 1544.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1421 - 1421 1427.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1626.5 - 1624.2 1626.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1559.3 - 1554 1559.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۲۵
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 736.9 - 736.9 736.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 716.76 - 716.76 716.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۸
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 151 - 150.5 153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Gold Miners 22.71 22.73 22.68 22.73 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
Utilities Select Sector SPDR 50.3 50.29 50.2 50.3 0.10 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures 15.58 15.6232 15.58 15.73 0.17 1.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
ALPS Alerian MLP 11.8 - 11.8 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ALPS Alerian MLP 10.07 - 10.03 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۲
SPDR Gold Shares 127.2 - 127.2 127.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۳
iShares MSCI Japan 60.75 - 60.75 60.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI Eurozone 44.37 - 44.37 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
Energy Select Sector SPDR 73.3 73.31 73.037 73.31 0.36 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۵۶
United States Natural Gas 22.08 - 22.08 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraShort S&P500 37.98 - 37.966 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraShort S&P500 39 - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
SPDR Barclays High Yield Bond 36.235 - 36.22 36.2599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
ProShares UltraPro Short S&P500 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraPro Short S&P500 10.739 10.76 10.734 10.77 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Markets 44.95 - 44.94 44.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۵۶
VanEck Vectors Junior Gold Miners 33.97 - 33.94 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۱۴
ProShares Short VIX Short-Term Futures 130.61 - 130.61 130.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ProShares Short VIX Short-Term Futures 71.82 - 71.82 72.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 36.11 - 36.11 36.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 37.941 - 37.941 37.941 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 10.8942 - 10.8942 11.079 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 10.84 - 10.84 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares 37.3 - 36.53 37.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares 28.3 - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۸
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 85.89 85.91 85.89 85.935 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
VelocityShares 3x Inverse Crude S&P GSCI ER 11.8 - 11.76 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VelocityShares 3x Inverse Crude S&P GSCI ER 8.71 - 8.7 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X Shares 15.28 - 15.11 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۰۱

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 119.84 - 119.84 119.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Source RDX UCITS 96.9 - 96.9 96.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۵۶
ComStage ATX UCITS 40.64 - 40.64 40.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۴۳
ComStage MSCI Spain 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
ComStage DAX TR UCITS 118.44 - 118.44 118.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۷
Deka EURO STOXX 50 UCITS 33.26 - 33.26 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX UCITS 36.95 - 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares NASDAQ-100 UCITS 52.03 - 52.03 52.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱:۵۵
iShares MSCI Poland UCITS 19.507 - 19.507 19.507 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers ATX UCITS DR 53.83 - 53.83 53.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX UCITS DR 122 - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۴۹
iShares FTSE MIB UCITS Acc 82.52 - 82.52 82.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.165 - 22.165 22.165 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 358.15 - 358.15 358.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.22 - 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.92 - 70.92 70.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
iShares AEX 54.76 - 54.76 54.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
Deka DAX UCITS 120.92 - 120.58 120.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
iShares ATX UCITS DE 35.8 - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
iShares TecDAX UCITS 24.43 - 24.43 24.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
iShares TecDAX UCITS 24.18 - 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
ComStage SDAX TR UCITS 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage SDAX TR UCITS 111.1 - 111.1 111.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
iShares Core S&P 500 UCITS 221 - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Core S&P 500 UCITS 203.3 - 203.3 203.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۵۶
iShares STOXX Europe 50 UCITS 33.02 - 33.02 33.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 39.345 - 39.345 39.345 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.75 - 91.75 91.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 78.2 - 78.2 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 37.63 - 37.63 37.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 210.75 - 210.75 210.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 197.88 - 197.88 197.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 211.25 - 211.25 211.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 192.86 - 192.86 192.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 97.97 - 97.63 98.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 22.025 - 21.915 22.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.379 - 4.375 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
iShares SMI 97.89 - 97.85 98.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares SMI 91.64 - 91.64 91.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS DAX 119.46 - 119.46 119.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
UBS SMI CHF A-dis 96.01 - 96.01 96.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
UBS SMI CHF A-dis 90.59 - 90.59 90.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Tips UCITS 146.5 - 146.5 146.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Tips UCITS 144.75 - 144.75 144.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۹
iShares Core DAX UCITS 108.52 - 108.2 108.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 97.8 - 97.79 97.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۸
iShares MSCI Poland UCITS 24.12 - 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Poland UCITS 24.12 - 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX UCITS DR 122.02 - 121.66 122.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
iShares Core FTSE 100 UCITS 729.3 - 729.2 731.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
iShares EURO STOXX 50 UCITS 35.05 - 34.9 35.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
x-trackers Swiss Large DR 1D 82.55 - 82.55 82.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 97.94 - 97.94 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 82.55 - 82.55 82.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 97.94 - 97.94 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 53.34 - 53.12 53.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 121.16 - 121.13 121.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 111.8 - 111.52 111.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.32 - 73.2 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares MSCI USA Islamic UCITS 39.03 - 39.03 39.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI USA Islamic UCITS 42.27 - 42.27 42.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۹
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 64.47 - 64.47 64.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 359.15 - 359.15 359.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 304.55 - 304.55 304.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI North America UCITS 52.88 - 52.88 52.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI North America UCITS 48.76 - 48.76 48.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۱۴
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 125.94 - 125.94 125.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 125.94 - 125.94 125.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Source EURO STOXX Optimised Banks 72.79 - 72.79 72.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 48.64 - 48.64 48.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 25.745 - 25.695 25.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 12.72 - 12.654 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 16.162 - 16.162 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.59 - 4.59 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.006 - 12.006 12.006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.679 - 12.679 12.679 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.135 - 36.08 36.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 63.38 - 63.38 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 59.47 - 59.47 59.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 46.477 - 46.477 46.477 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 35.59 - 35.59 35.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 102.64 - 102.64 102.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 102.64 - 102.64 102.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 58.8 - 58.8 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.25 - 57.25 57.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 75.8 - 75.8 76.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 71.18 - 71.18 71.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 36.735 - 36.665 36.735 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35.45 - 35.45 35.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۴
UBS Barclays Capital US 10+ T Bond hedged A-dis 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Capital US 10+ T Bond hedged A-dis 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 57.75 - 57.75 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 35.08 - 35.04 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x trackers IBEX 35 UCITS 21.98 - 21.98 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.04 - 25 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 23.76 - 23.7 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.85 - 3.83 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.93 - 9.89 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 19.27 - 19.14 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANZ SP ASX 100 10.64 - 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANZ SP ASX 100 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۴:۴۳
SPDR S&P/ASX 50 55.74 - 55.74 55.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P/ASX 50 53.26 - 53.26 53.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۵۶
ANZ Physical Gold 16.49 - 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ANZ Physical Gold 17.14 - 17.14 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۹
iShares S&P/ASX 20 23.59 - 23.57 23.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P/ASX 20 22.87 - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۴۳
K2 Global Equities 2.71 - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
BetaShares US Dollar 12.63 - 12.63 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
iShares Core S&P 500 352.69 - 350.78 352.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
iShares Core S&P 500 350.37 - 350.37 350.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Betashares Nasdaq 100 15.23 - 15.2 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
ANZ Physical US Dollar 9.54 - 9.54 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ANZ Physical US Dollar 9.94 - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
ANZS Physical Renminbi 9.43 - 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.48 - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
iShares MSCI Taiwan AU 49.1 - 49.1 49.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Taiwan AU 49 - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۳۲
BetaShares Global Banks 7.34 - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Ishares Core S&P/Asx 200 24.77 - 24.69 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Ishares Core S&P/Asx 200 24.17 - 24.15 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
Magellan Global Equities 3.2 - 3.18 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Magellan Global Equities 3.03 - 3.03 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Vanguard MSCI Int Shares 67.05 - 66.89 67.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
iShares MSCI Hong Kong AU 33.59 - 33.59 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 32.75 - 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۴
Vanguard Australian Shares 77.25 - 77.05 77.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Australian Shares 74.96 - 74.96 75.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
AMP Capital Dynamic Markets 2.62 - 2.61 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۱۹
BetaShares WisdomTree Japan 13.71 - 13.63 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Platinum International Fund 5.57 - 5.55 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Vanguard Int Fixed Interest 47.88 - 47.88 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Int Fixed Interest 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
Betashares FTSE RAFI US 1000 32.66 - 32.66 32.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Global Healthcare 5.8 - 5.79 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Global Healthcare 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۴
Australian Governance Masters 1.87 - 1.87 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۲۰
Australian High Interest Cash 50.13 - 50.13 50.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 61.99 - 61.71 62.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۹
SPDR S&P/ASX Australian Bond 25.59 - 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P/ASX Australian Bond 25.46 - 25.46 25.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۱۳
VanEck Vectors Gold Miners AU 29.61 - 29.61 29.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Gold Miners AU 29.53 - 29.3 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۵۵
Vanguard Diversified Balanced 50.65 - 50.65 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Diversified Balanced 50.44 - 50.44 50.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۱
SPDR MSCI World Quality Mix AU 18.39 - 18.39 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR MSCI World Quality Mix AU 17.81 - 17.81 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۴:۳۷
Vanguard FTSE Emerging Markets 70.02 - 70.02 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 67.72 - 67.72 67.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۵۶
Vanguard Int Credit Securities 48.22 - 48.22 48.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Int Credit Securities 47.49 - 47.49 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۶
Betashares Global Cybersecurity 5.9 - 5.88 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Betashares Global Cybersecurity 6.62 - 6.62 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۴۹
iShares Global Consumer Staples 133.69 - 133.69 133.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Montgomery Global Equities Fund 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۴۳
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 66.68 - 66.68 66.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 60.71 - 60.71 60.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۴
Vanguard All World Ex US Shares 72.89 - 72.89 72.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard All World Ex US Shares 71.65 - 71.4 71.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۵۶
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 68.15 - 68.15 68.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 64.69 - 64.69 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۷
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 12.65 - 12.65 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 12.25 - 12.21 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Vanguard Diversified High Growth 51.1 - 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Diversified High Growth 50.41 - 50.41 50.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۱
BetaShares Australian EquitiesBear 14.09 - 14.09 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Australian EquitiesBear 14.36 - 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۲۵
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 13.5 - 13.48 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 13.19 - 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۴
Betashares Global Energy Companies 6.22 - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Betashares Global Energy Companies 6.16 - 6.16 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۴
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 18.24 - 18.24 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۵۶
Vanguard Australian Fixed Interest 48.21 - 48.19 48.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Australian Fixed Interest 48.21 - 48.21 48.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.13 - 10.12 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Betashares Active Australian Hybrids 9.94 - 9.94 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۲۵
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 56.7 - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 54.6 - 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۴
Vanguard Australian Shares High Yield 57.04 - 57.03 57.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۵۰
AMP Capital Global Property Securities 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AMP Capital Global Property Securities 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۷
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 12.38 - 12.38 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 13.42 - 13.39 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 14.05 - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 13.47 - 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۱
VanEck Vectors Australian Equal Weight 27.21 - 27.2 27.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
VanEck Vectors Small Companies Masters 19.52 - 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Small Companies Masters 19.34 - 19.34 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 5.67 - 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 5.86 - 5.84 5.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۱۳
BetaShares Global Agriculture Companies 6.25 - 6.24 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Global Agriculture Companies 5.94 - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۱
Russell High Dividend Australian Shares 30.49 - 30.49 30.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Russell High Dividend Australian Shares 28.41 - 28.41 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۱۹
Vanguard Australian Property Securities 80.44 - 80.35 80.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Australian Property Securities 77.35 - 77.35 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۴۳
BetaShares Australian Dividend Harvester 16.64 - 16.64 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Australian Dividend Harvester 15.43 - 15.43 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
BetaShares Global Sustainability Leaders 7.3 - 7.28 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Global Sustainability Leaders 7.26 - 7.24 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 60.08 - 59.62 60.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 58.91 - 58.91 58.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Vanguard MSCI Australian Small Companies 55.09 - 55.09 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard MSCI Australian Small Companies 54.6 - 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۱
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 23.01 - 22.94 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 22.08 - 22.01 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۱۳
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  50.09 - 50.09 50.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۷
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 17.37 - 17.37 17.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۰۷
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.57 - 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۲۶
BetaShares Australian Sustainability Leaders 14.89 - 14.89 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Australian Sustainability Leaders 14.99 - 14.96 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۵۵
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 5.59 - 5.58 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 28.29 - 27.07 28.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 27.24 - 27.21 27.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۷
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 22.85 - 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 22.66 - 22.59 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 15.93 - 15.84 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.28 - 3.27 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.66 - 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.55 - 25.55 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۳۷
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 4.71 - 4.71 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 5.2 - 5.2 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 736 - 736 736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۳۷
Premier LQ 45 1072 - 1072 1072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
Premier IDX30 Open 577 - 575 577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Premier SRI KEHATI 387 - 387 389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۱۹
Pinnacle Enhanced Sharia 473 - 473 473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Premier Indonesia Consumer 1154 - 1154 1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Premier Indonesia Financial 748 - 748 752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۴۳
Premier Indonesia SMinfra18 360 - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۷
Premier Indonesia State Owned Comp 806 - 800 806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 731.5 - 729.42 731.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares SMI 91.67 - 91.33 91.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Lyxor UCITS DAX 128.12 - 128.12 128.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS DAX 113.08 - 113.08 113.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
UBS SMI CHF A-dis 90.23 - 90.05 90.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۵
SPDR S&P 500 UCITS 268.6 - 268.6 268.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
SPDR S&P 500 UCITS 261.55 - 261.55 261.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
UBS MSCI EMU A-acc 19.882 - 19.806 19.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
UBS Gold hedged CHF 112.85 - 112.85 112.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
UBS Gold hedged CHF 118.7 - 118.7 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۱۳
HSBC MSCI China UCITS 9.951 - 9.951 10.016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI China UCITS 8.887 - 8.887 8.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
db x-trackers Nifty 50 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۸
iShares MSCI EMU UCITS 5.55 - 5.55 5.555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI EMU UCITS 5.328 - 5.326 5.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۷
UBS MSCI Emerging Markets 121.58 - 121.52 121.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Emerging Markets 115.48 - 115.48 115.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
db x-trackers DAX UCITS DR 151.44 - 151.44 151.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX UCITS DR 144.08 - 144.08 144.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
iShares Core S&P 500 UCITS 270.05 - 270.05 270.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Core S&P 500 UCITS 262 - 261.8 262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۲۶
iShares S&P 500 CHF Hedged 47.76 - 47.76 47.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 CHF Hedged 47.72 - 47.72 47.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۹
iShares S&P 500 UCITS Dist 26.79 - 26.765 26.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 15.018 - 14.942 15.018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 14.204 - 14.204 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 346.4 - 346.4 346.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI China UCITS 332.3 - 332.3 332.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۸
UBS MSCI Japan hedged A-dis 21.99 - 21.99 21.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-dis 19.772 - 19.772 19.772 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 222.15 - 222.15 222.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 214.8 - 214.8 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
UBS CH SXI Real Estate A-dis 30.45 - 30.45 30.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UBS CH SXI Real Estate A-dis 30.535 - 30.535 30.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۴۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 98.09 - 98.09 98.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 90.83 - 90.83 90.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Core MSCI World UCITS 57.33 - 57.33 57.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI World UCITS 54.7 - 54.62 54.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۶
iShares MSCI Japan Hedged CHF 57.79 - 57.77 57.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Japan Hedged CHF 52.69 - 52.65 52.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۷
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1649 - 1649 1649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.337 - 8.337 8.337 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.325 - 8.325 8.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS World Water D-EUR 36.645 - 36.645 36.645 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS World Water D-EUR 35.37 - 35.37 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 27.695 - 27.685 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS plc CMCI Composite SF USD 64.18 - 64.18 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ساعت ۰:۰۰
UBS plc CMCI Composite SF USD 67.37 - 67.19 67.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۵
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.23 - 73.23 73.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.13 - 73.13 73.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.089 - 7.089 7.089 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 17.012 - 16.958 17.022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 16.024 - 16.024 16.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
db x-trackers MSCI Europe UCITS 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS 9.59 - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.498 - 6.498 6.498 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.313 - 6.313 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۱۳
Julius Baer Physical Silver USD 15.954 - 15.954 15.954 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Physical Silver USD 16.088 - 16.088 16.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۸
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.366 - 10.366 10.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 16.138 - 16.138 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 14.898 - 14.87 14.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 25.005 - 25.005 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 111.12 - 111.12 111.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 101.02 - 101.02 101.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 269.25 - 269.25 269.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 256.6 - 256.6 256.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 77.4 - 77.4 77.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۸
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 82.11 - 82.11 82.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Automation & Robotics Acc 8.44 - 8.433 8.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Automation & Robotics Acc 7.959 - 7.95 7.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۹
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.354 - 14.354 14.354 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.126 - 14.126 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۲۵
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 24.07 - 24.055 24.115 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 22.62 - 22.62 22.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.805 - 18.805 18.825 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.61 - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 5100 - 5100 5112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 210.42 - 210.42 210.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 29.42 - 29.42 29.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 35.28 - 35.28 35.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.63 - 4.63 4.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۱۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 25.095 - 25.095 25.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 20.61 - 20.59 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 19.83 - 19.71 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 13.784 - 13.742 13.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 12.422 - 12.354 12.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.714 - 17.714 17.754 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.118 - 17.118 17.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 51.08 - 51.08 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 48.99 - 48.99 48.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 18.08 - 18.048 18.098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 17.334 - 17.192 17.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 132.7 - 132.7 132.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 124.9 - 124.68 124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 41.28 - 41.28 41.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 39.775 - 39.775 39.775 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 14.722 - 14.722 14.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 36.09 - 36.09 36.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.595 - 34.595 34.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۱۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 49.105 - 49.105 49.105 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 45.32 - 45.32 45.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 44.49 - 44.49 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 39.415 - 39.415 39.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 14.49 - 14.456 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1316 - 1316 1316 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1248 - 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 50.3 - 50.14 50.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 48.63 - 48.63 48.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۲۶
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 5.395 - 5.385 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 5.082 - 5.064 5.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 67.86 - 67.4 67.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 66.25 - 66.25 66.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 30.37 - 30.37 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 23.125 - 23.125 23.125 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 22.165 - 22.165 22.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 1040000 - 1040000 1040000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 15.52 - 15.52 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26 - 25.985 26.075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.38 - 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.441 - 5.441 5.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 17.71 - 17.71 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 17.16 - 17.104 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 37.01 - 37.01 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35.23 - 35.23 35.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 41.11 - 41.11 41.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.53 - 25.53 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۵۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 9.146 - 9.146 9.146 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.786 - 8.786 8.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.57 - 13.57 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 21.36 - 21.25 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.19 - 15.19 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 49.27 - 49.27 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.12 - 12.116 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.782 - 10.774 10.782 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.298 - 10.282 10.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.337 - 9.337 9.337 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.874 - 8.836 8.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Irl plc Factor MSCI USA Low Volatility hedged 15.065 - 15.065 15.065 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 22.225 - 22.225 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Cocoa 2.44 - 2.421 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۲۵
ETFS Wheat 0.4839 - 0.4839 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ETFS Wheat 0.517 - 0.517 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
ETFS Coffee 0.9 - 0.898 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS Coffee 0.83 - 0.83 0.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
ETFS Agriculture 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS Agriculture 3.84 - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۲۵
ETFS Natural Gas 0.0253 - 0.0249 0.0253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ETFS WTI Crude Oil 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ETFS WTI Crude Oil 7.99 - 7.93 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS FTSE MIB 23.29 - 23.23 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ETFS Leveraged Coffee ETC 1.5 - 1.5 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.38 - 6.378 6.384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.436 - 6.398 6.436 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.71 - 21.7 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۵
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.47 - 11.47 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.72 - 35.72 35.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.06 - 33.89 34.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۲۵
ETFS 3X Daily Long FTSE MIB 8.836 - 8.731 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares FTSE MIB UCITS Dist 14.24 - 14.24 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSE MIB UCITS Dist 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
ETFS 3X Daily Short FTSE MIB 0.93 - 0.91 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 20.93 - 20.93 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 21.2 - 21.18 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۸:۵۵
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 7.42 - 7.42 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.83 - 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۴۹
iShares STOXX Europe 600 UCITS 39.67 - 39.67 39.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.51 - 37.46 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۵
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 1.21 - 1.19 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
iShares Edge MSCI World Min Vol 36.22 - 36.22 36.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI World Min Vol 35.4 - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۵۵
Solutions Ise Cyber Security Go 10.098 - 10.098 10.098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 73.12 - 73.12 73.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 105.08 - 105.08 105.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.26 - 37.21 37.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.6 - 35.46 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۴۹
ETFS 3X Daily Short Euro Stoxx 50 1.57 - 1.55 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ETFS 3X Daily Short Euro Stoxx 50 1.72 - 1.72 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Automation & Robotics Acc 6.445 - 6.445 6.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.129 - 0.122 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.93 - 49.9 49.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 48.63 - 48.56 48.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 54.2 - 54.2 54.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 50.06 - 50.02 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۲۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.47 - 3.45 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.92 - 3.92 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۹
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 0.31 - 0.3 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 9.386 - 9.308 9.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 17.34 - 17.34 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 16.45 - 16.45 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۵۵
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.415 - 4.395 4.415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.095 - 4.095 4.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 38.16 - 38.16 38.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 35.26 - 35.26 35.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.45 - 10.44 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.18 - 4.16 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.49 - 4.46 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۹
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.74 - 23.74 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.38 - 22.32 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 41.57 - 41.53 41.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 39.9 - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 26.48 - 26.45 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.52 - 24.47 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۵۵
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 3.35 - 3.32 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 0.4391 - 0.4288 0.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.566 - 1.566 1.566 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.658 - 1.631 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 55.88 - 55.88 55.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 50.48 - 50.48 50.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۵۶
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 0.1079 - 0.1029 0.1079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 23.45 - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.28 - 21.27 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۲۶

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1688 - 1688 1688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 29.6 - 29.6 29.6 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
It Now IDIV 44.6 - 44.6 44.6 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
It Now IFNC 89.88 - 89.52 89.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۲۵
It Now IGCT 35.22 - 35.22 35.22 0.04 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
It Now IMAT 32.13 - 32.06 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۲۵
CAIXA Ibovespa 84.48 - 84.48 84.48 0.28 0.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
BB SP Dividendos 63.15 - 62.94 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
Ishares Ibovespa 82.74 82.54 82.42 82.74 0.23 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
It Now SP500 TRN 94.04 - 94.04 94.04 0.65 0.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
iShares IBrX Brasil 69.28 69.27 69.27 69.28 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۳
It Now PIBB IBrX-50 147.25 147.06 147 147.25 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
XP MALLS FDO INV IMOB FII 101 100.51 100.51 101 0.30 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 85.3 85.28 85.28 85.43 0.16 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Fundo de Invest Ishares SP 500 95.9 95.72 95.6 95.9 0.14 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
It Now Ibovespa Fundo De Indice 85.73 85.63 85.63 85.73 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 91.87 - 91.59 91.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۱۹
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI 13.19 - 13.19 13.19 0.16 1.21% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۲۶
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 102 - 102 102 0.61 0.60% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia 104.32 104.35 104.32 104.54 0.23 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 59.12 - 58.99 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۵

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage CAC 40 UCITS 69.2 - 69.2 69.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۹
ComStage DAX TR UCITS 119.14 - 119.14 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage S&P 500 UCITS 244.95 - 244.95 245.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage PSI 20 Leverage 5.93 - 5.914 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage Nasdaq-100 UCITS 57.05 - 57.05 57.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.392 - 18.356 18.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage ShortDAX TR UCITS 22.53 - 22.5 22.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage MSCI World TRN UCITS 48.055 - 48.055 48.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 71.28 - 71.16 71.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 41.74 - 41.74 42.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 232.25 - 232.25 232.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 11.48 - 11.4 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon TOPIX 23.77 - 23.77 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Fubon TOPIX 22.38 - 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Fubon SZSE 100 11.15 - 11.13 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Taishin MSCI China 23.61 - 23.48 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Taishin MSCI China 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Cathay FTSE China A50 20.01 - 20 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Fubon SSE180 Inversed 7.23 - 7.11 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Capital SZSE SME Price 15.22 - 15.19 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Fubon Hang Seng H-Share 23.6 - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fubon Hang Seng H-Share 21.42 - 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Fubon TOPIX Inverse -1X 13.67 - 13.65 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fubon TOPIX Inverse -1X 14.58 - 14.5 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵
Fubon Nifty 2X Leveraged 31.78 - 31.78 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fubon Nifty 2X Leveraged 28.33 - 28.33 28.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۴۴
Fubon TOPIX Leveraged 2X 28.27 - 28.27 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fubon TOPIX Leveraged 2X 23.69 - 23.69 23.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۴
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.29 - 23.29 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 22.25 - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 22 - 22 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۳۷
Fubon SSE180 Leveraged 2X 40.79 - 40.79 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Fubon FTSE Developed Europe 21.25 - 21.25 21.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Fubon FTSE Developed Europe 20.67 - 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Fubon SSE 180 China Tracker 30.82 - 30.82 31.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Fubon S&P US Preferred Stock 19.19 - 19.19 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fubon S&P US Preferred Stock 19.24 - 19.22 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 15.41 - 15.41 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta P shares Taiwan Top 50 80.75 - 80.65 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 35.85 - 35.85 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 20.7 - 20.66 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 20.54 - 20.54 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 12.8 - 12.74 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 25.82 - 25.75 25.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 17.77 - 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 17.62 - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۷
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.54 - 8.52 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 19.66 - 19.48 19.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۸
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 20.17 - 20.17 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 19.28 - 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 18.3 - 18.29 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 33.2 - 33.2 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۵
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 18.14 - 17.9 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۱
Polaris SE50 Securities Investment 30.9 - 30.9 31.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 20.8 - 20.8 20.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 19.6 - 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 20.44 - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۷
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 16.84 - 16.84 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 17.16 - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۷
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 21.44 - 21.44 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.32 - 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 21.78 - 21.78 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۳۲
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 30.64 - 30.62 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۷
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 15.85 - 15.83 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۴۳
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 19.9 - 19.83 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۴۴
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 20.07 - 20.04 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۸
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 38.48 - 38.48 38.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 39.35 - 39.3 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۱۳
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 19.4 - 19.26 19.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 20.14 - 20.13 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 15.94 - 15.85 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ISE Istanbul 30 55.34 - 55.34 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
IS Investment ISE 30 37 - 36.93 37.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Finans Turk Large Cap Banks 16.61 - 16.61 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
ABD US Treasury Dolar B Type 394.5 - 391.3 394.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Dow Jones Istanbul 20 Type A 37.4 - 37.4 37.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Finansbank FTSE Istanbul Bond 270.5 - 270.5 270.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 15 - 14.75 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Kuveyt Turk Participation Bank Inc Type B Gold 161.1 - 160.2 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fortune SG CSI Bank ETF 0.968 - 0.961 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
GF CSI 500 1.76 - 1.732 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
GF CSI 500 1.645 - 1.645 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۴۹
GuoTai Gold 2.701 - 2.698 2.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
E Fund ChiNext 1.684 - 1.682 1.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
E Fund SZSE 100 4.634 - 4.629 4.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
Harvest CSI 300 4.089 - 4.083 4.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
ChinaAMC CSI 300 4.711 - 4.711 4.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ChinaAMC CSI 300 4.05 - 4.04 4.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۳
HuaAn Yi Fu Gold 2.721 - 2.719 2.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
ChinaAMC China 50 2.636 - 2.624 2.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Guangfa CSI Media 0.942 - 0.937 0.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Ping An UOB CSI 300 3.786 - 3.786 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Wanjia SSE 50 Index 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Wanjia SSE 50 Index 2.258 - 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۸
CCB Principal SSE 50 0.901 - 0.901 0.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۸
ICBCCS SZSE Dividend 1.623 - 1.605 1.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۱۳
E Fund Seeded CSI 300 1.851 - 1.851 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E Fund Seeded CSI 300 1.653 - 1.653 1.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 6.2 - 6.181 6.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
GuoTai NASDAQ 100 QDII 2.337 - 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
GuoTai NASDAQ 100 QDII 2.237 - 2.237 2.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۴
China Southern CSI Bank 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
China Southern CSI Bank 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۸
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.551 - 1.55 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
Harvest FuShi China A50 1.246 - 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Harvest FuShi China A50