شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 18700 2230.00B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
ETI 20 754.37B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Societe Generale de Banques 8390 376.29B - 8390 8390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Coris Bank 7385 281.60B - 7385 7385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Bank of Africa Senegal 1900 280.16B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 194.17 909.84B - 194.17 194.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Amazon.com 1636.85 824.79B - 1636.85 1636.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Alphabet Inc C 1038.63 779.55B - 1038.63 1038.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Alphabet A 1049.36 779.55B - 1049.36 1049.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Microsoft 106.87 757.64B - 106.87 106.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 696 25432.76B - 696 696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
MercadoLibre DRC 5780 21790.76B - 5780 5780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Alphabet 1319 21790.76B - 1319 1319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Microsoft DRC 774 21178.31B - 774 774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
JPMorgan Chase DRC 383.3 9917.17B - 383.3 383.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 172.53 779.46B - 172.53 181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Amazon.com 1469.5 706.60B - 1469.5 1535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Microsoft 94.7 649.07B - 94.7 96.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Microsoft 95.64 649.07B - 95.64 97.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Microsoft 95.77 649.07B - 95.77 97.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 196.93 4956.68B - 196.15 196.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank Rossii Pref 172.01 4956.68B - 171.11 172.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
NK Rosneft 450.45 4183.10B - 450.45 463.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Lukoil 5002 3722.07B - 5002 5129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Gazprom PAO 150.37 3408.99B - 149.29 150.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 179.62 779.46B - 179.62 179.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Amazon.com 1518.42 706.60B - 1518.42 1518.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Alphabet Inc C 939.02 667.84B - 939.02 939.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Alphabet A 948.14 667.84B - 948.14 948.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Microsoft 96.7 649.07B - 96.7 96.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.99 4.43B - 5.92 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 16.9 1.23B - 16.9 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Eqbal Inv. Co 14.5 915.00M - 14.1 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Jor Islamic Bank 3.02 583.20M - 3 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 26.21 91.22B - 26.21 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Bayer 68.94 85.47B - 68.94 70.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Airbus Group 95.5 75.85B - 94.4 96.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Santander 4.263 73.62B - 4.226 4.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
VALE ON 12.8 57.83B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 32.85 168.66B - 32.85 33.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Commonwealth Bank Pref D 97.75 134.59B - 97.75 97.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Commonwealth Bank Pref C 100.461 134.59B - 100.461 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Commonwealth Bank Pref E 106.3 134.59B - 106.3 106.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Commonwealth Bank Pref 102.5 134.59B - 102.45 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 85 1.14B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Vseobec Uver B 175 628.03M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 105202 2324.42B - 105202 105202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
British American Tobacco 55144 1576.46B - 55144 55574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 2994.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5572 903.02B - 5572 5652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Richemont DRC 9595 596.52B - 9595 9630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.86 143.50B - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
First Abu Dhabi Bank 14.2 131.86B - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Emirates NBD PJSC 9.04 55.02B - 9.04 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Ad Commercial 7.91 36.65B - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Emaar Properties 4.96 35.66B - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 24075 502814.30B - 23700 24075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Hm Sampoerna 3300 424561.00B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Telekomunikasi 3830 372960.00B - 3830 3860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Bank Rakyat Persero 3350 345578.00B - 3280 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Unilever Indonesia 39950 340870.20B - 39375 39950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 33 1638.04B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
British American Tobacco Uganda 30000 1572.29B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Umeme 345 1090.74B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Centum Invest 1266.16 939.74B - 1266.16 1266.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Development Finance Co 845 482.29B - 845 845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 23.98 143.58B - 23.98 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Bank of Canada Pref G 25.26 143.58B - 25.25 25.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.24 143.58B - 25.24 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Bank Of Canada 95.37 143.58B - 95.37 95.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.29 143.58B - 25.28 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1460 706.60B - 1454 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Anheuser Busch Inbev 65.33 146.25B - 65.2 65.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Louis Vuitton 263.8 142.35B - 263.8 265.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Total 50.74 138.61B - 50.74 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Unilever NV DRC 48.84 138.42B - 48.53 48.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 25.68 25.01B - 25.68 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Ryanair Holdings 12.68 17.91B - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Kerry Group 94.7 15.92B - 94.1 94.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
AIB 3.872 12.77B - 3.872 3.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Smurfit Kappa 26.58 8.19B - 26.58 26.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 375 282.56B - 375 378.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Arion Bank 80.2 170.00B - 80.2 80.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Icelandair Group 11.685 64.80B - 11.5 11.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Grandi 32.45 62.87B - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Reitir Fasteignafelag HF 72 56.65B - 72 72.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.67 4.82B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Gulf Finance Group 0.345 1.33B - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Arab Banking Corp 0.395 1.15B - 0.395 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Aluminum Bahrain 0.585 894.60M - 0.585 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
National Bank Bahrain 0.6 841.80M - 0.6 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3200.35 3215.11B - 3200.35 3200.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Microsoft Corp BDR 400.8 2953.36B - 400.8 400.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Facebook Inc BDR 266.8 2192.60B - 266.8 266.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Berkshire Hathaway BDR 811.09 1801.39B - 811.09 811.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
JPMorgan Chase Co BDR 205.32 1382.97B - 205.32 205.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Severstal - ao 1040.9 786.54B - 1033.5 1040.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Ricoh 1142 759.07B - 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Konami Corp. 5050 749.07B - 5050 5050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Statoil 206.23 710.12B - 206.23 213.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 102 191.67B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Merck&Co 66.66 139.90B - 66.66 66.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Philip Morris 78.3 107.52B - 78.3 78.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Booking 1926.98 97.65B - 1926.98 1926.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Eli Lilly 108.43 91.76B - 108.43 108.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 110.8 757.64B - 110.8 110.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 52 231.65B - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Cisco 43.5 202.37B - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Anheuser Busch Inbev 65.41 146.25B - 64.99 65.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.56 252.70B - 28.56 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Dutch Shell A 27.45 247.85B - 27.45 28.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Unilever NV DRC 48.73 138.24B - 48.37 48.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Unilever 48.8 138.24B - 48.5 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
ASML Holding 151.32 71.90B - 151.32 151.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 8.45 584.82M - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Sopharma AD 3.76 542.52M - 3.76 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Chimimport AD 1.97 527.22M - 1.97 1.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
CEZ Distribution BG 220 478.14M - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
CB First Investment Bank AD 3.6 396.00M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 375.5 506.36B - 375.1 376.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Square Pharma 265 210.16B - 262.8 265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
British American Tobacco Bangladesh 3315.6 205.80B - 3306 3315.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
United Power Generation & Distribution 297.5 111.83B - 274 297.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Investment Corp of Bangladesh 123.1 94.35B - 123.1 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 17.06 6.64B - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۳
First National Bank Botswana 2.35 5.66B - 2.35 2.35 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.25 4.74B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Letshego Holdings 1.81 3.93B - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.9 774.18M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Elektropriv Bi 9.8 266.81M - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Elektropriv Hz 31.3 242.93M - 31.3 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 151.71 690.77B - 151.71 151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Nestle Pakistan 8550 571.40B - 8550 8550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Pakistan Tobacco Company 2335.64 473.30B - 2335.64 2335.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Pakistan Petroleum 178.8 416.21B - 178.8 178.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Habib Bank 131.35 249.39B - 131.35 131.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.415 12.50B - 14.415 14.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
EDP 3.1 12.47B - 3.1 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
EDP Renovaveis 7.86 7.78B - 7.86 7.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
J.Martins 10.695 7.57B - 10.65 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Banco Comercial 0.2508 3.84B - 0.2508 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 142.12 562.48B - 142.12 148.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Banco de Credito del Peru 5.55 50.02B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Telefonica ADR 8.31 43.72B - 8.3 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Southern Copper 38 35.13B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Backus Johnsto 20.71 27.66B - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 12900 4553.40B - 12500 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
National Microfinace Bank 2340 1375.00B - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۳۳
CRDB Bank PLC 150 417.89B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
DCB Commercial Bank 320 - - 320 320 10.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 50.25 1356.74B - 49.75 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Airports of Thailand 65.25 946.43B - 64.75 65.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Airports of Thailand DRC 64.75 946.43B - 64.75 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Airports of Thailand 64.5 946.29B - 64.5 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
CP All DRC 68.75 678.22B - 67.75 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 227.5 5562.07B - 227.5 231.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Hon Hai 74.4 1398.43B - 74.4 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
FPCC 113 1171.69B - 113 117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
CHT 107 861.08B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
FCFC 106.5 726.79B - 106.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 14.81 36.49B - 14.81 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Erdemir 8.78 35.84B - 8.68 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Garanti Bank 7.84 35.53B - 7.64 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Akbank TAS 7.15 30.08B - 7.01 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Aselsan 27.62 27.11B - 27.34 27.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.5 3.74B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
BIAT 123 2.81B - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
POULINA GROUP HLD 12 2.09B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ATTIJARI BANK 42.3 2.05B - 42.3 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
BT 7.74 1.91B - 7.74 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 133 239.57B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Scotia Jamaica 50.5 156.08B - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Sagicor Jamaica 38.5 152.82B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Kingston Wharves 78 65.66B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
GraceKennedy 55.7 62.63B - 55.7 55.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 550 292.40B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Komercni Banka 895 179.50B - 895 913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
O2 C.R 243 78.95B - 243 245.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Vienna Insurance AG 631 77.34B - 631 631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.38 1811.18B - 5.36 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
China Construction Bank 6.72 1613.48B - 6.72 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
PetroChina A 8.06 1324.65B - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Agricultural Bank China A 3.65 1066.79B - 3.64 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Ping An Insurance 65.01 1057.86B - 64.66 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 294.75 571.76B - 294.75 297.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 142.35 178.65B - 142.35 142.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Oersted 452.7 162.14B - 452.7 458.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Moller Maersk A 8110 159.91B - 8105 8110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 425 495.38B - 425 440.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Bayer 325 398.34B - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Allianz 873.5 390.74B - 873.5 873.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Daimler 236.4 325.82B - 236.4 236.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Adidas 969 200.22B - 969 969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.51 - - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۳
CEC Africa 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3 2.54B - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Pretoria Portland Cement Ltd 1.5 1.08B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Econet Wireless Zimbabwe 2.15 564.14M - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
African Distillers 1.5 168.98M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۳۳
ART Corporation 0.085 19.23M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6545 23085.71B - 6540 6709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
NTT Docomo, Inc. 2550.5 10399.43B - 2550 2551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4513 10335.23B - 4513 4573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Softbank Corp. 8941 8940.66B - 8777 8941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Mitsubishi UFJ Financial 666.5 8631.92B - 665.9 680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1424 206.07B - 1424 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
John Keells 152.4 192.87B - 151 152.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 94.9 122.29B - 92.7 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 115 122.29B - 115 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Dialog Axiata PLC 11.8 112.38B - 11.6 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 23.52 67.05B - 23.52 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Shangri-La Asia 10.78 51.34B - 10.78 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
SingTel 3.05 49.31B - 3.05 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
SingTel 3.05 49.31B - 3.05 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 402 1888.04B - 402 402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
AstraZeneca 750.4 776.12B - 744.2 750.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Statoil 206 712.45B - 206 208.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
ABB 180.2 439.69B - 180.2 182.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Nordea Bank 95.18 344.02B 95.04 95.04 97.06 1.68 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 206 710.12B - 206 212.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
DnB 154.5 257.51B - 154.5 155.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Telenor 160.4 249.69B - 158 160.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Aker BP 252.8 107.60B - 252.8 260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Norsk Hydro 42.63 99.56B - 42.63 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 45.2 8925.42B - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Statoil 26.86 8657.07B - 26.86 26.86 0.54 2.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 17.85 2235.80B - 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Coloplast 99.26 1939.94B - 99.26 99.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 54.6 1.88B - 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Petrol 321 715.60M - 321 321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Zavarovalnica 28.7 684.33M - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Telekom Sloven 67.4 594.73M - 67.4 67.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Luka Koper DD 29.7 431.20M - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 19.13 379.07B - 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
UniCredit 47.5 129.36B - 47.5 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
PKO Bank Polski 41.75 49.54B - 41.72 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
CEZ as 91.5 48.45B - 91.5 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ORLEN SA 96.42 37.49B - 96.42 96.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pes Camanchaca 70 - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Portuaria Cabo 565 - 565 565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Puerto Ventana 151.97 - 151.97 151.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Moller Y Perez 890 - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Maritima De In 33 - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 686 113.65B - 686 686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Aerodrom Nikol 1699 58.46B - 1699 1699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Komercijalna 2057 32.34B - 2057 2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Komercijalna B 681 32.34B - 681 681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.35 2697.00B - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Baghdad Soft Drinks 3.89 700.47B - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Kurdistan International Bank 1.27 516.00B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.88 210.00B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 122.6 378.61B - 122.6 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
STC 83.1 179.40B - 83.1 83.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
National Com Bnk 44.1 145.80B - 44.1 44.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Al Rajhi 85.3 140.24B - 85.3 86.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Saudi Electric. 14.74 86.75B - 14.7 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.43 1.11B - 0.426 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Oman Telecom 0.84 540.00M - 0.84 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Bank Dhofar 0.161 414.54M - 0.161 0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Ooredoo 0.55 338.49M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
National Bank Of Oman 0.183 289.42M - 0.183 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.126 33.06B - 7.897 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Nokia Oyj 5.16 27.29B - 5.112 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Sampo Oyj A 41.91 22.93B - 41.68 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
KONE Oyj 43.57 19.43B - 43.35 43.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Fortum 19.09 18.30B - 19.09 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 3.95 - - 3.9 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.34 573.89M - 4.34 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Bank Of Palestine 2.34 500.00M - 2.32 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Palestine Development&Inv 1.3 330.00M - 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Wataniya Mob 0.83 254.91M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Arab Palestinian Invest Comp 2.27 168.00M - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 800 1894.50B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Sun Life Financial 1830 1303.58B - 1830 1830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
SM Investments 888 1102.19B - 888 888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
SM Prime 34 1038.15B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Ayala Pref 470 568.96B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.774 1.06B - 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Vasilikos 2.58 194.23M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Hellenic Bnk 0.702 150.84M - 0.702 0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Logicom 1.36 111.12M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Petrolina 1.11 102.38M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10729.99 97510.90B - 10499 10729.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
VTB 0.2012 3383.80B - 0.2012 0.2012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Magnit 20915.6992 2548.67B - 20915.6992 20915.6992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12500.01 1694.79B - 12500 12500.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
KAZ Minerals PLC 2530.1 1672.21B - 2525 2530.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 193.4 142.70B - 193 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Industries Qatar 137 67.22B - 137 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Islamic Bank 150.9 27.76B - 150.9 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Masraf al rayan 38.3 26.51B - 38.3 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Telecom 69.7 23.22B - 69.7 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 97.94 277.15B - 97.94 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Holcim De Costa Rica S.A. 16 147.35B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Grupo Financiero Improsa Pref 1.22 25.44B - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 37500 329505.40B - 37500 37500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 200500 37994.96B - 200500 202500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Hyundai Motor Co 62800 32284.27B - 62800 63500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3200 31.60B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Zagrebacka Banka 59.4 19.53B - 59.4 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Hrvatske Telekom 152 12.21B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Valamar Riviera DD 36.8 5.08B - 36.8 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Adris Grupa P 425 4.67B - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3440 122762.70B - 3440 3440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Bcolombia 31320 33893.16B - 31320 31320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Bancolombia Pf 32100 33893.16B - 32100 32100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Interconnection Electric 13200 31290.03B - 13200 13200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Aval Acciones y Valores Pref 1175 26750.26B - 1175 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 24.25 1233.96B - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Equity Group 39.25 174.53B - 39 39.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
East African Breweries 169 168.43B - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
KCB Group 38 138.74B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Co-operative Bank 14.1 100.33B - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 836 4.57B - 835 836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Kuwait Finance House 594 3.31B - 593 594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Mobile Telecom 465 1.66B - 465 467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Ahli United Bank 201 1.44B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Boubyan Bank K.S.C 529 1.16B - 529 534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.85 2.26B - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
BLOM Bank SAL 9.25 2.25B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Audi DRC 4.9 2.10B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank Audi 4.78 2.04B - 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Byblos Bank 9 Preferred 72 1.18B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 52.45 9.07B - 52.45 52.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
SES 18.695 7.10B - 18.695 18.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Metro Wholesale 13.82 3.79B - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Metro Wholesale Pref 12.3 3.79B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Reinet Invest 15 2.96B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Blantyre Hotels 1300 3.61B - 1299 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
National Investment Trust 8600 - - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.34 923.54M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
HSBC Bank Malta 1.78 662.96M - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
International Hotel Investments 0.63 406.35M - 0.6 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Malta International Airport 6.25 404.28M - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
GO PLC 4 338.38M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.19 98.29B - 9.19 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Public Bank 24.64 89.29B - 24.64 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Tenaga Nasional 14.78 81.99B - 14.78 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Petronas Chemicals 9.54 67.60B - 9.54 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Bumiputra Commerce 5.5 50.58B - 5.5 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 33540 30523.90B - 33540 33540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bayer 22220 27977.24B - 22220 22700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
BASF 22300 24553.32B - 22300 22300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Daimler 16350 22883.92B - 16350 16350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Adidas 64660 14062.27B - 64660 64660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 139.25 122.19B - 139.25 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Attijariwafa Bank 439.8 95.45B - 435 439.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
BCP 269 50.48B - 268 269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
LafargeHolcim 1568 40.54B - 1550 1568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Bmce Bank 183.5 37.42B - 183.5 183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 81.02 99.93B - 80.44 81.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Eastern Tobacco 16.78 52.49B - 16.41 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Natl Bank 42 45.42B - 41.95 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
El Sewedy Electric 16.59 44.83B - 16.08 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Abou Kir Fertilizers 27.79 36.54B - 27.79 27.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gan Kherlen 4413 - - 4413 4413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Autoimpecs 1900 - - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Mongol Shevro 2580 - - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Kherlen Khivs 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Olloo 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3968.11 17722.32B - 3968.11 3968.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Amazon.com 33450 16065.67B - 33450 33450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Alphabet Inc C 21235.1 15184.46B - 21235.1 21235.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Alphabet A 21422.96 15184.46B - 21422.96 21422.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Microsoft 2175 14757.69B - 2175 2175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 133.8 342.87B - 133.8 134.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Ericsson A 80.9 219.88B - 80.6 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Dutch Shell A 2390 212.44B - 2390 2463.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Moller Maersk A 8130 206.23B - 8130 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Dutch Shell B 2447.5 203.98B - 2447.5 2511.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 268 67.60B - 268 268.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
State Bank of Mauritius 6.06 23.87B - 6.06 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Phoenix Beverages 600 9.99B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Ciel Textile 44.7 5.10B - 44.7 44.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.6 367.44M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Crnogorski Elektroprenosni 0.858 96.48M - 0.858 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Crnogorski Telekom 1.55 78.00M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Jugopetrol 11.5 54.45M - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Hotelska Grupa Budvanska 6.9 48.75M - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 31280 414.00B - 31280 31600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Firstrand 6714 360.99B - 6714 6714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Standard Bank Grp 17002 314.64B - 17002 17002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Sanlam Ltd 7664 155.99B - 7523 7664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Old Mutual 2337 139.44B - 2337 2344.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 205 4226.05B - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Guaranty Bnk 36.5 1297.92B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Nestle Nig 1460 1243.04B - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Nig Brew 82.1 1054.57B - 82.1 82.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Zenithbank 24 847.71B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 1935.8 7174.94B - 1923.1 1935.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Tata Consultancy 1934.95 7174.94B - 1924.95 1934.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Reliance Industries 1099.55 6154.55B - 1085.05 1099.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Reliance Industries 1099.45 6154.55B - 1083.7 1099.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
HDFC Bank 1929.1 5389.35B - 1928.1 1929.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 274.4 3714.20B - 270.6 274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
ICBC 5.36 2132.36B - 5.34 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
China Construction Bank 6.44 1899.61B - 6.42 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Intel 310 1816.83B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 93300 290147.90B - 93300 95900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Vinamilk 116000 258324.90B - 116000 117000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Airports Corporation of Viet Nam 82600 191587.40B - 82600 82600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Petrovietnam Gas JSCrp 93900 183739.20B - 93900 96600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Vietcombank 53600 179888.40B - 53600 54600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 27.33 10.30B - 27.33 27.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Mermeren Kombinat AD Prilep 63 5.19B - 49.9 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Hellenic Telec 10.22 5.08B - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
OPAP SA 8.44 3.02B - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Alpha Bank 1.343 2.93B - 1.343 1.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر