شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 818 25432.76B - 818 818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
MercadoLibre DRC 6090 21790.76B - 6090 6090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Alphabet 1550 21790.76B 1600 1550 1600 38.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Microsoft DRC 855 21178.31B - 855 855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase DRC 421.25 9917.17B - 421.25 421.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 217.66 909.84B - 217.66 217.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Amazon.com 1915.01 824.79B - 1915.01 1915.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Alphabet Inc C 1166.09 779.55B - 1166.09 1166.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Alphabet A 1172.12 779.55B - 1172.12 1172.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Microsoft 114.26 757.64B - 114.26 114.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 187.68 779.46B - 187.68 187.68 0.48 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Amazon.com 1642.62 706.60B 1654.72 1642.62 1660.94 9.41 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 96.86 649.07B 96.63 96.44 96.86 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 96.64 649.07B 96.55 96.55 96.64 0.97 1.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 96.8 649.07B 96.7 96.5 96.8 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 193.44 4956.68B 193.84 191.68 193.84 2.28 1.19% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank Rossii Pref 165.5 4956.68B 166.61 165.5 166.61 0.20 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
NK Rosneft 440.4 4183.10B 439.15 439.15 443.1 1.70 0.39% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Lukoil 4737.5 3722.07B 4731 4704.5 4737.5 36.50 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Gazprom PAO 158.64 3408.99B 158.33 156.19 158.64 4.29 2.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 186.8 779.46B 187.4 186.8 187.4 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Amazon.com 1640 706.60B 1659.25 1640 1659.25 17.93 1.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Alphabet A 1014.9 667.84B - 1014.9 1014.9 6.92 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Alphabet Inc C 1010 667.84B - 1010 1010 20.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Microsoft 96.4 649.07B - 96.03 96.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.37 4.43B - 6.37 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 16.85 1.23B - 16.85 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Eqbal Inv. Co 14 915.00M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Jor Islamic Bank 3.22 583.20M - 3.2 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 27.25 91.22B 27.17 27.06 27.25 0.48 1.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Bayer 76.2 85.47B 76.26 75.85 76.26 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Airbus Group 106.98 75.85B 106.6 105.98 106.98 0.48 0.45% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Santander 4.572 73.62B 4.562 4.556 4.617 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
VALE ON 12.6 57.83B 12.4 12.3 12.6 0.40 3.28% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 33.58 168.66B 33.38 33.38 33.58 0.81 2.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Commonwealth Bank Pref D 97.451 134.59B - 97.451 97.451 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Commonwealth Bank Pref 101.9 134.59B - 101.9 101.9 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Commonwealth Bank Pref E 105.811 134.59B - 105.811 105.811 0.31 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Commonwealth Bank Pref C 100.55 134.59B - 100.55 100.55 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 79 1.14B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Zentiva 350 677.76M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۰۵
Vseobec Uver B 170 628.03M - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۳
Tatry Mountain 28.6 186.46M - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 132439 2324.42B 132957 131784 132957 581.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
British American Tobacco 67551 1576.46B - 67551 67551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Naspers 324807 1478.42B - 324807 324807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Glencore 6270 903.02B 6276 6212 6276 115.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Richemont DRC 12080 596.52B - 12080 12080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 15.92 143.50B - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
First Abu Dhabi Bank 14.3 131.86B - 14.3 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Emirates NBD PJSC 8.9 55.02B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ad Commercial 7.66 36.65B - 7.66 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Emaar Properties 4.79 35.66B - 4.79 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 23700 502814.30B 24000 23700 24000 250.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Hm Sampoerna 3900 424561.00B 3820 3820 3900 20.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Telekomunikasi 3600 372960.00B 3590 3590 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Bank Rakyat Persero 3120 345578.00B 3130 3120 3130 30.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Unilever Indonesia 47075 340870.20B 46950 46950 47075 450.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 33 1638.04B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
British American Tobacco Uganda 30000 1572.29B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Umeme 350 1090.74B - 350 350 1.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Centum Invest 1266.16 939.74B - 1266.16 1266.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Development Finance Co 850 482.29B - 850 850 45.00 5.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.35 143.58B 25.3 25.3 25.35 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Bank Of Canada 104.09 143.58B - 104.09 104.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Royal Bank of Canada Pref G 25.31 143.58B 25.32 25.31 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.3 143.58B 25.29 25.29 25.3 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.87 143.58B - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1648 706.60B 1660 1648 1662 12.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Anheuser Busch Inbev 78.74 146.25B 78.58 78.58 78.86 0.45 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Louis Vuitton 303.8 142.35B 303.1 301.3 303.8 7.40 2.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Total 54.96 138.61B - 54.96 54.96 0.46 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Unilever NV DRC 48.22 138.42B 48.05 48.05 48.22 1.01 2.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 28.21 25.01B 28.19 28.19 28.41 0.18 0.64% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Ryanair Holdings 13.475 17.91B 13.35 13.35 13.52 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Kerry Group 95.15 15.92B 93.8 93.8 95.15 0.45 0.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
AIB 4.814 12.77B 4.79 4.79 4.814 0.04 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Smurfit Kappa 35.28 8.19B 35.3 35.28 35.6 0.16 0.45% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 386.5 282.56B 383.5 383.5 386.5 1.50 0.39% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Icelandair Group 7.15 64.80B 7.245 7.15 7.26 0.10 1.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Grandi 31.35 62.87B - 31.35 31.35 0.30 0.96% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Reitir Fasteignafelag HF 76.7 56.65B 77.2 76.7 77.2 0.80 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Hagar hf. 45.625 53.07B - 45.625 45.625 0.28 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.67 4.82B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Gulf Finance Group 0.365 1.33B - 0.36 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Arab Banking Corp 0.395 1.15B - 0.395 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۳۴
Aluminum Bahrain 0.63 894.60M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
National Bank Bahrain 0.605 841.80M - 0.605 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3872.5 3215.11B - 3872.5 3872.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Microsoft Corp BDR 464.05 2953.36B - 464.05 464.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Facebook Inc BDR 332.55 2192.60B - 332.55 332.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Berkshire Hathaway BDR 901.72 1801.39B - 901.72 901.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase Co BDR 240.15 1382.97B - 240.15 240.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5053.53 952.73B 6785 5053.53 6785 48.67 0.96% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Severstal - ao 1110.5 786.54B 1105.7 1102.5 1110.5 7.50 0.68% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Ricoh 1225 759.07B - 1225 1225 41.65 3.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Konami Corp. 4419.6 749.07B - 4419.6 4419.6 183.33 4.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Statoil 216.21 710.12B 215.6 215.6 216.6 0.22 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 108.58 191.67B - 108.58 108.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Merck&Co 60.16 139.90B - 60.16 60.16 0.23 0.38% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Philip Morris 68.81 107.52B - 68.81 68.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Eli Lilly 102.87 91.76B - 102.87 102.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۲:۳۳
Ford Motor 9.87 37.12B - 9.87 9.87 0.06 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 112.4 757.64B - 112.4 112.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 49.6 231.65B - 49.6 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Cisco 47 202.37B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
Anheuser Busch Inbev 78.07 146.25B 78.65 78.07 78.81 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 8.25 584.82M - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Sopharma AD 4.08 542.52M 4.11 4.08 4.11 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Chimimport AD 2.13 527.22M 2.14 2.13 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
CEZ Distribution BG 228 478.14M - 228 228 2.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
CB First Investment Bank AD 3.85 396.00M 3.9 3.85 3.9 0.07 1.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 358 506.36B - 358 359.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Square Pharma 266.2 210.16B - 266.2 266.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
British American Tobacco Bangladesh 3302 205.80B - 3302 3302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
United Power Generation & Distribution 304.9 111.83B - 300.7 304.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Investment Corp of Bangladesh 135 94.35B - 135 136.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 16.42 6.64B - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
First National Bank Botswana 2.29 5.66B - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.4 4.74B - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Letshego Holdings 1.84 3.93B - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.3 774.18M - 11.3 11.3 0.19 1.68% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Elektropriv Bi 9.89 266.81M - 9.89 9.89 0.48 5.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Elektropriv Hz 33 242.93M - 33 33 6.60 20.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Tvornica Cemen 25.49 232.18M - 25.49 25.49 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 163.01 690.77B - 163.01 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle Pakistan 11970.1 571.40B - 11970.1 11970.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Tobacco Company 1760 473.30B - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Petroleum 208.91 416.21B - 208.91 208.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Bank 170.01 249.39B - 170.01 170.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.562 88.88B - 4.562 4.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Galp Energia 16.425 12.50B - 16.425 16.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
EDP 3.224 12.47B - 3.224 3.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
EDP Renovaveis 8.72 7.78B - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
J.Martins 12.875 7.57B - 12.875 12.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 161 562.48B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۳۲
Banco de Credito del Peru 5.94 50.02B - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Telefonica ADR 7.9 43.72B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Southern Copper 44.22 35.13B - 44.22 44.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Backus Johnsto 21.8 27.66B - 21.8 21.8 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 13500 4553.40B - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۳
National Microfinace Bank 2340 1375.00B - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۳۳
CRDB Bank PLC 150 417.89B - 150 150 5.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Dar es Salaam SE 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Swala Oil & Gas 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 53.75 1356.74B - 53.75 53.75 0.25 0.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Airports of Thailand 66.5 946.43B - 66.5 66.5 0.25 0.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Airports of Thailand DRC 66.5 946.43B - 66.5 66.5 0.25 0.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Airports of Thailand 66 946.29B - 66 66 2.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
CP All PCL 69.5 678.22B - 69.5 69.5 1.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 261.5 5562.07B - 261.5 261.5 1.50 0.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Hon Hai 75.8 1398.43B - 75.8 75.8 0.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
FPCC 147 1171.69B - 147 147 8.00 5.76% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
CHT 109.5 861.08B - 109.5 109.5 0.50 0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
FCFC 128 726.79B - 128 128 6.00 4.92% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 17.13 36.49B 17.11 16.91 17.13 0.45 2.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Erdemir 11.4 35.84B 11.37 11.35 11.43 0.30 2.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Garanti Bank 6.61 35.53B 6.57 6.57 6.64 0.15 2.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Akbank TAS 6.35 30.08B 6.36 6.25 6.36 0.22 3.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Aselsan 26.76 27.11B 26.7 26.7 26.76 0.32 1.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.5 3.74B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
BIAT 150.51 2.81B - 150.51 150.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
POULINA GROUP HLD 11.19 2.09B - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
ATTIJARI BANK 48.8 2.05B - 48.8 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
BT 8.1 1.91B - 8.1 8.1 0.15 1.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 110.1 239.57B - 110.1 110.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Scotia Jamaica 63.01 156.08B - 63.01 63.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Sagicor Jamaica 38 152.82B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Kingston Wharves 72.5 65.66B - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
GraceKennedy 58 62.63B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 571 292.40B 563.5 563.5 571 7.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Komercni Banka 902 179.50B 903 902 908 2.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
O2 C.R 263 78.95B 258.5 258.5 263 1.50 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Vienna Insurance AG 629.5 77.34B 630 629.5 633 3.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Unipetrol 389 67.91B 383.5 383.5 389 5.50 1.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.75 1811.18B 5.64 5.64 5.75 0.26 4.74% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
China Construction Bank 7.21 1613.48B 7.13 7.13 7.21 0.36 5.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
PetroChina A 8.81 1324.65B 8.74 8.74 8.81 0.15 1.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Agricultural Bank China A 3.93 1066.79B 3.83 3.83 3.93 0.26 7.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Ping An Insurance 67.49 1057.86B 66.78 66.78 67.49 2.69 4.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 301.5 571.76B 301.35 300.5 301.5 3.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Nordea Bank 69.68 246.39B 69.62 69.44 69.72 0.38 0.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Danske Bank 170.05 178.65B 173.5 170.05 174.2 6.95 4.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Oersted 417 162.14B 417.3 415.6 417.3 5.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Moller Maersk A 8815 159.91B 8845 8815 8870 115.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 476.65 495.38B - 476.65 477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
Bayer 355 398.34B - 350 355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Allianz 849.4 390.74B - 849.4 849.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
Daimler 266.05 325.82B 269 266.05 269 3.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Adidas 980.4 200.22B - 980.4 980.4 28.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.25 - - 0.25 0.25 0.01 4.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۳۳
Zambian Breweries 7.51 - - 7.51 7.51 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.15 2.54B - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Pretoria Portland Cement Ltd 1.1 1.08B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Econet Wireless Zimbabwe 1.2 564.14M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
African Distillers 1.46 168.98M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
ART Corporation 0.085 19.23M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7000 23085.71B - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
NTT Docomo, Inc. 3032 10399.43B - 3032 3032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5207 10335.23B - 5207 5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Softbank Corp. 11045 8940.66B - 11045 11045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Mitsubishi UFJ Financial 722.1 8631.92B - 722.1 722.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1375 206.07B - 1375 1375 15.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
John Keells 130 192.87B - 130 130 1.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 92 122.29B 91.4 91.4 92 0.50 0.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 114.5 122.29B 114.6 114.5 114.6 1.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Dialog Axiata PLC 12 112.38B - 12 12 0.10 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 26.03 67.05B 26.09 26.03 26.09 0.81 3.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Shangri-La Asia 12.4 51.34B 12.6 12.4 12.6 0.28 2.31% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
SingTel 3.14 49.31B 3.15 3.14 3.15 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
SingTel 3.16 49.31B 3.17 3.16 3.17 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 387 1888.04B 386 384 387 4.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
AstraZeneca 661.7 776.12B 660.7 658 661.7 2.10 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Statoil 216.6 712.45B 216.1 216 216.6 1.50 0.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
ABB 214.7 439.69B 214.9 214.7 215.7 1.20 0.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Bank 96.94 344.02B 96.44 96.38 96.94 1.18 1.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 46.25 8925.42B - 46.25 46.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۶:۳۲
Statoil 25.6 8657.07B - 25.6 25.6 0.40 1.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.65 2235.80B - 15.65 15.65 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Coloplast 98.7 1939.94B - 98.7 98.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 56.8 1.88B 56 56 56.8 0.20 0.35% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Petrol 346 715.60M 341 341 346 6.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Zavarovalnica 29.8 684.33M - 29.8 29.8 0.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Telekom Sloven 71.4 594.73M - 71.4 71.4 1.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Luka Koper DD 31.6 431.20M 31.2 31.2 31.6 0.30 0.96% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 20000 2230.00B - 20000 20000 1000.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۲
ETI 22 754.37B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
Societe Generale de Banques 10290 376.29B - 10290 10290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Coris Bank 8000 281.60B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bank of Africa Senegal 2150 280.16B - 2150 2150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 690 113.65B 676 676 690 10.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Aerodrom Nikol 1690 58.46B - 1690 1690 7.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Komercijalna 1905 32.34B - 1905 1905 5.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Komercijalna B 700 32.34B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.35 2697.00B - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Baghdad Soft Drinks 3.89 700.47B - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Kurdistan International Bank 1.27 516.00B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.88 210.00B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 122.4 378.61B - 120.2 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
STC 82 179.40B - 81.9 82.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
National Com Bnk 42.9 145.80B - 42.7 42.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Al Rajhi 84.5 140.24B - 83.2 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Saudi Electric. 16.24 86.75B - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.394 1.11B - 0.394 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Oman Telecom 0.852 540.00M - 0.852 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Bank Dhofar 0.162 414.54M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Ooredoo 0.532 338.49M - 0.532 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
National Bank Of Oman 0.183 289.42M - 0.183 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 9.39 33.06B 9.34 9.325 9.39 0.10 1.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nokia Oyj 4.751 27.29B 4.722 4.722 4.751 0.07 1.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Sampo Oyj A 44.4 22.93B 43.96 43.68 44.4 0.80 1.83% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
KONE Oyj 47.4 19.43B 47.56 47.4 47.73 0.54 1.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Fortum 21.82 18.30B 21.79 21.6 21.82 0.25 1.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 4.3 - - 4.3 4.3 0.14 3.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.33 573.89M - 4.33 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Bank Of Palestine 2.45 500.00M - 2.44 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳
Palestine Development&Inv 1.3 330.00M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Wataniya Mob 0.83 254.91M - 0.83 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.3 168.00M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 815 1894.50B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Financial 1860 1303.58B - 1860 1860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۳۳
SM Investments 959 1102.19B - 930 959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
SM Prime 37.3 1038.15B - 36.9 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
Ayala Pref B 500 568.96B - 500 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 2.195 1.06B 2.17 2.17 2.2 0.03 1.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Vasilikos 2.64 194.23M - 2.62 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Hellenic Bnk 0.694 150.84M - 0.694 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Logicom 1.45 111.12M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Petrolina 1.13 102.38M - 1.13 1.13 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 11082.16 97510.90B 10759.4 10759.4 11082.16 132.16 1.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12691.01 1694.79B - 12691.01 12691.01 9.99 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KAZ Minerals PLC 2625 1672.21B 2633.99 2594.73 2633.99 109.00 4.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Halyk Bank AO 96.37 1122.09B 95.05 95 96.37 0.26 0.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KazTransOil AO 1318 538.47B 1314 1305.08 1318 14.46 1.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 175 142.70B - 175 175.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Industries Qatar 123 67.22B - 122.5 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Islamic Bank 136 27.76B - 136 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Masraf al rayan 37.3 26.51B - 37.3 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Telecom 68.3 23.22B - 68.2 68.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 90 277.15B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 16 147.35B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Grupo Financiero Improsa Pref 1.59 25.44B - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 38500 329505.40B 37850 37850 38500 450.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Samsung Electronics Co 47400 329505.40B 47150 47150 47400 150.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
SK Hynix Inc 76700 62681.00B 76900 76700 76900 2400.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Celltrion 302500 37994.96B 302000 302000 302500 6000.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Hyundai Motor Co Pref 85500 32284.27B 85300 85300 85500 200.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3160 31.60B - 3160 3160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Zagrebacka Banka 59.2 19.53B - 59.2 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Hrvatske Telekom 156.5 12.21B - 156.5 156.5 0.50 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Valamar Riviera DD 39.2 5.08B 39.3 39.2 39.5 0.40 1.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Adris Grupa P 440 4.67B 438 438 440 1.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3680 122762.70B - 3680 3680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Bcolombia 32180 33893.16B - 32180 32180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Bancolombia Pf 31200 33893.16B - 31200 31200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Interconnection Electric 13600 31290.03B - 13600 13600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Aval Acciones y Valores Pref 1180 26750.26B - 1180 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 24.25 1233.96B - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Equity Group 39.5 174.53B - 39.5 39.5 0.50 1.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
East African Breweries 180 168.43B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
KCB Group 40 138.74B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Co-operative Bank 14 100.33B - 14 14 0.70 5.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 830 4.57B - 830 839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Finance House 607 3.31B - 605 607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Mobile Telecom 482 1.66B - 482 483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ahli United Bank 208 1.44B - 208 211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Boubyan Bank K.S.C 557 1.16B - 557 557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.14 2.26B - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳
BLOM Bank SAL 9.2 2.25B - 9.2 9.2 0.40 4.35% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
Bank Audi DRC 5.1 2.10B - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Bank Audi 5.05 2.04B - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Byblos Bank GDR 75 1.18B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 19.73 379.07B - 19.73 19.73 1.02 5.45% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
UniCredit 61 129.36B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
PKO Bank Polski 41.5 49.54B 41.39 41.39 41.68 0.36 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 94.5 48.45B 94 94 94.5 0.50 0.53% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
ORLEN SA 97.64 37.49B 97.98 96.76 97.98 0.64 0.66% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 62.85 9.07B - 62.85 62.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
SES 17.48 7.10B - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Metro Wholesale 16.37 3.79B - 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metro Wholesale Pref 16.7 3.79B - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Reinet Invest 14.5 2.96B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Blantyre Hotels 1065 3.61B - 1065 1065 95.00 9.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
National Investment Trust 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۱۱
Press Corporation 85000 - - 85000 85000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Illovo Sugar (Malawi) 24000 - - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.48 923.54M - 1.48 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Bank Malta 1.75 662.96M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
International Hotel Investments 0.63 406.35M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
Malta International Airport 5.95 404.28M - 5.85 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
GO PLC 3.6 338.38M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.79 98.29B 9.8 9.79 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Public Bank 25.06 89.29B 25.04 25.04 25.06 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Tenaga Nasional 15.68 81.99B 15.8 15.68 15.8 0.08 0.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Petronas Chemicals 9.5 67.60B - 9.5 9.5 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Bumiputra Commerce 6.2 50.58B 6.15 6.15 6.2 0.06 0.98% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 36200 30523.90B - 36200 36200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Bayer 24635 27977.24B 24530 24530 24635 65.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
BASF 26350 24553.32B 26250 26250 26350 270.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Daimler 18802 22883.92B 18900 18802 18900 278.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Adidas 66300 14062.27B - 66300 66300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 141.05 122.19B 141 140 141.05 0.80 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Attijariwafa Bank 451 95.45B 450.05 450 451 1.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
BCP 268 50.48B - 268 268 1.10 0.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
LafargeHolcim 1540 40.54B - 1540 1540 37.00 2.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Bmce Bank 195 37.42B 194 194 195 3.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 81.99 99.93B - 80.1 81.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Eastern Tobacco 86 52.49B - 85.68 88.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Qatar Natl Bank 44 45.42B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
El Sewedy Electric 164.98 44.83B - 157 173.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Abou Kir Fertilizers 31.63 36.54B - 31.4 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guril Tejeel Bulgan 1600 - - 1600 1600 134.00 9.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Autoimpecs 2150 - - 2150 2150 50.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Gan Kherlen 3838 - - 3838 3838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Monnoos 2500 - - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Tekhnicimport 18000 - - 18000 18000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۴:۲۵
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 4086.11 17722.32B - 4086.11 4115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Amazon.com 35934.46 16065.67B - 35934.46 36317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Alphabet A 22121.99 15184.46B - 22121.99 22200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Alphabet Inc C 21996.07 15184.46B - 21996.07 21996.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Microsoft 2144.62 14757.69B - 2144.62 2152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 159.9 342.87B 159.8 159.8 161.2 2.22 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Ericsson A 78.97 219.88B 79.1 78.97 79.3 0.97 1.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Royal Dutch Shell A 2565.8 212.44B 2562.5 2546 2565.8 47.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Moller Maersk A 8926 206.23B 8820 8820 8926 223.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Royal Dutch Shell B 2582.4 203.98B 2604.5 2582.4 2604.5 31.70 1.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 268 67.60B 266 266 268 3.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
State Bank of Mauritius 6.56 23.87B - 6.56 6.56 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Phoenix Beverages 600 9.99B - 600 600 10.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Ciel Textile 46 5.10B - 46 46 2.30 5.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 367.44M - 3.5 3.5 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Crnogorski Elektroprenosni 0.649 96.48M - 0.649 0.649 0.05 7.99% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Crnogorski Telekom 1.5 78.00M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Jugopetrol 11.7 54.45M - 11.7 11.7 0.15 1.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Hotelska Grupa Budvanska 6.9 48.75M - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 32611 414.00B - 32611 32611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Firstrand 7123 360.99B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Standard Bank Grp 18348 314.64B - 18348 18348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Sanlam Ltd 8056 155.99B - 8056 8056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Old Mutual 3096 139.44B - 3096 3096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 216.7 710.12B 216.2 216.2 216.7 1.50 0.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
DnB 171.7 257.51B 170.8 170.8 171.7 1.50 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Telenor 164.3 249.69B 163.2 162.1 164.3 2.80 1.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Aker BP 314.6 107.60B 310.6 309 314.6 10.40 3.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Norsk Hydro 47 99.56B 48.5 47 48.62 1.30 2.77% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 205 4226.05B 209.8 205 209.8 1.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Guaranty Bnk 34.7 1297.92B - 34.7 34.7 0.20 0.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Nestle Nig 1400 1243.04B - 1400 1400 0.70 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Nig Brew 93 1054.57B 92.7 92.7 93 4.00 4.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Zenithbank 20.8 847.71B 20.85 20.8 20.85 0.15 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 29.45 252.70B 29.55 29.31 29.55 0.41 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Royal Dutch Shell A 28.615 247.85B 28.66 28.53 28.66 0.27 0.95% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Unilever 48.2 138.24B 47.9 47.9 48.2 0.40 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Unilever NV DRC 48.1 138.24B 48.13 47.88 48.13 0.25 0.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
ASML Holding 161.68 71.90B 160.62 160.62 161.68 0.24 0.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2103.15 7174.94B 2056.5 2056.5 2103.15 25.25 1.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Tata Consultancy 2103.8 7174.94B 2057.7 2057.7 2103.8 26.90 1.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Industries 1216.85 6154.55B 1214.5 1214.5 1230.95 6.55 0.54% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Industries 1217.5 6154.55B 1215.15 1215.15 1231.95 6.75 0.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Bank 1970.25 5389.35B 1936.65 1936.65 1988.15 8.90 0.45% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 334.4 3714.20B 331 331 334.4 10.20 3.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
ICBC 5.74 2132.36B 5.71 5.71 5.74 0.18 3.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
China Construction Bank 6.9 1899.61B 6.85 6.85 6.9 0.21 3.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Intel 310 1816.83B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 98600 290147.90B - 98600 98600 100.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Vinamilk 137800 258324.90B 135000 135000 137800 1800.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Airports Corporation of Viet Nam 85700 191587.40B 85100 85100 85700 1700.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Petrovietnam Gas JSCrp 115900 183739.20B 115000 115000 115900 100.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Vietcombank 64600 179888.40B - 64600 64600 200.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.92 10.30B 29.23 28.92 29.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 41.4 5.19B 40.3 40.3 41.4 1.50 3.62% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Hellenic Telec 10.7 5.08B 10.5 10.5 10.7 0.29 2.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
OPAP SA 9.43 3.02B 9.24 9.105 9.43 0.43 4.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Alpha Bank 1.246 2.93B 1.234 1.216 1.246 0.04 3.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر