بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GCO 30.3 30.7 30.3 30.7 0.40 1.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
TGLT 10.3 9.8 10.3 9.8 0.40 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Boldt 5.65 5.72 5.65 5.72 0.09 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Capex 69 - 69 69 4.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Domec 9.7 - 9.7 9.7 0.20 2.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XO 26.42 - 26.42 26.42 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
IGD 7.331 - 7.331 7.331 0.03 0.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
KSB 362 360 360 362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
AMAG 19.4 - 19.4 19.4 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
FARO 46.06 45.91 45.46 46.06 0.52 1.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAWAG 40.26 - 40.26 40.26 0.08 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
EVN AG 17.32 - 17.32 17.32 0.10 0.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
OMV AG 51.48 - 51.48 51.48 0.40 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
DO & CO 45.55 - 45.55 45.55 0.10 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Facc AG 16.7 - 16.7 16.7 0.18 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masaken 2.26 - 2.26 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Al Assas 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Al-Rakaez 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Arab Bank 7.13 - 7.13 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Rum Group 0.75 - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Adveo 1.645 - 1.645 1.645 0.03 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Natra 0.711 - 0.711 0.711 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
COEMAC 0.4205 - 0.4205 0.4205 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Inypsa 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Sniace 0.136 - 0.136 0.136 0.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TZ 0.255 - 0.255 0.255 0.02 5.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
UCW 0.2 - 0.2 0.2 0.02 10.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Broo 0.13 - 0.13 0.13 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
CYBG 5.245 - 5.245 5.245 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Iodm 0.015 - 0.015 0.015 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 27.8 - 27.6 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Biotika 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Slovnaft 70.5 - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ses Tlmace 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
1 Garantovana 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cil 311 - 311 311 1.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Eoh 3351 - 3351 3351 28.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Bell 1379 - 1379 1379 1.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Afrox 2964.82 - 2964.82 2964.82 24.18 0.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Lewis 3552 - 3552 3552 42.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Methaq 0.79 - 0.76 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ithmaar 0.434 - 0.39 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Dana Gas 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
DP World 23.5 - 23.5 23.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ARAMEX PJSC 3.88 - 3.88 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sky Energy 830 - 830 830 15.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Tanah Laut 110 - 110 110 1.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Metro Realty 164 - 164 164 12.00 7.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Siwani Makmur 102 - 102 102 2.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Jaya Trishindo 119 - 119 119 1.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kinto 65 - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
MHP DRC 345 - 345 364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Avtokraz 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Turboatom 13.861 - 13.861 14.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ukrtelecom 0.175 - 0.161 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Development Finance Co 896 - 896 896 1.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
National Insurance Corp 18 - 18 18 0.90 5.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Stanbic Bank Uganda 31.25 - 31.25 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۴
Bank of Baroda Uganda 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۴
New Vision Printing & Publishing 459 - 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۴

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nevsun 3.44 3.4 3.4 3.44 0.02 0.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
New Gold 2.4 - 2.4 2.4 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Novagold 4.81 4.82 4.81 4.82 0.03 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Hub Group 50.5 50.55 50.5 50.55 0.45 0.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Asanko Gold 1.23 1.25 1.23 1.25 0.03 2.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 0.854 - 0.854 0.854 0.01 0.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
A2A 1.504 - 1.504 1.504 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
CIA 0.178 - 0.178 0.178 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
ERG 18.06 - 18.06 18.06 0.12 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
FNM 0.671 - 0.671 0.671 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
C&C 2.93 - 2.93 2.93 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
CRH 31.29 - 31.29 31.29 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Datalex 2.94 - 2.94 2.94 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Kingspan 39.47 - 39.47 39.47 0.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Aryzta AG 13 - 13 13 0.36 2.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Icelandair Group 12.65 - 12.65 12.65 0.15 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Eimskipafelag Islands 189 - 189 189 1.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Vatryggingfelag Islands 13.15 - 13.15 13.15 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
N1 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Marel hf 384 - 380.5 384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gulf Finance Group 0.38 - 0.38 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
BBK 0.44 - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Ithmaar 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Ahli United Bank 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Bahrain Telecom Co 0.238 - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gap 32.95 116.62 116.62 32.95 0.13 0.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۳
Dufry AG BDR 519.5 520.01 519.5 520.01 4.49 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
FII XP MACAE 96.3 96.35 96.3 96.35 0.30 0.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
DowDuPont BDR 239.49 - 239.49 239.49 10.65 4.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bradesco Carteira Ativa FII 117 - 117 117 8.00 7.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
En+ DRC 306.5 - 306.5 306.5 4.50 1.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Larsen&Toubro 19.36 1338.05 1338.05 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۳
RM 220 - 220 220 2.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Yu 945 - 945 945 5.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
ICG 104 - 104 104 0.12 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 91.32 - 91.32 91.32 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
KBC 69.72 - 69.72 69.72 0.48 0.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
UCB 65.64 - 65.64 65.64 0.26 0.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
VGP 63.6 - 63.6 63.6 0.40 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
GIMV 49.5 - 49.5 49.5 0.15 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IHB 0.96 - 0.96 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
HES AD 5.3 - 5.3 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Lavena AD 111 - 110 111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Etropal AD 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Chimimport AD 2.28 - 2.22 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Meghna Pet 23.6 - 23.6 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Eastern Cables 180 - 179.3 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Legacy Footwear 83.6 - 83.6 83.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Eastern Lubricants Blenders 1208.5 - 1190 1208.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Apex Spinning & Knitting Mills 117.3 - 117 117.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chobe Holdings 9.84 - 9.84 9.84 0.08 0.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Sefalana Holding 8.95 - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Letlole La Rona 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Cresta Marakanelo 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Turnstar Holdings 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bosnalijek Sa 11.8 - 11.8 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Rite Ugljevik 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Elektropriv Bi 8.89 - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Telekom Srpske 0.93 - 0.923 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Sindikat Metalaca BIH 300 - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bata Pakistan 2270 - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Dynea Pakistan 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Hinopak Motors 1012.5 - 1012.5 1012.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Pakistan Tobacco Company 1760 - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
AGP 93.27 - 93.27 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDP 3.406 - 3.406 3.406 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Altri 7.83 - 7.83 7.83 0.05 0.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Inapa 0.126 - 0.126 0.126 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Sonae 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Cofina 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Atacocha 0.55 - 0.55 0.55 0.01 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Cartavio 8.5 - 8.5 8.5 0.50 5.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Candente Copper 0.061 - 0.061 0.061 0.00 6.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Panoro Minerals 0.255 - 0.255 0.255 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Peruvian Precious Metals 0.08 - 0.08 0.08 0.01 14.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Cement 1640 - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CRDB Bank PLC 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Swissport Tanzania 3520 - 3520 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Tanzania Breweries 16400 - 16400 16400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
DCB Commercial Bank 340 - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGT 1.13 - 1.13 1.13 0.02 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
CMO 1.58 - 1.58 1.58 0.02 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
CPL 3.2 - 3.2 3.2 0.30 9.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
ICN 2.6 - 2.6 2.6 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
MDX 4.62 - 4.62 4.62 0.04 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIC 34.8 - 34.8 34.8 0.80 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Adda 19.1 - 19.1 19.1 0.10 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
EISO 13.85 - 13.85 13.85 0.25 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Acter 225.5 - 225.5 225.5 1.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Arich 18.4 - 18.4 18.4 0.15 0.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 13.46 - 13.46 13.46 0.61 4.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
MTE 1.24 - 1.24 1.24 0.04 3.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
RTA 1.67 - 1.67 1.67 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
TGS 5.25 - 5.25 5.25 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
THY 15.66 - 15.66 15.66 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 19.89 - 19.89 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
BT 9.24 - 9 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ATB 4.12 - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ATL 3.34 - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
BNA 16.35 - 15.99 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 7.5 - 7.5 7.5 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
JMMB 27.5 - 27.5 27.5 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Seprod 35 - 35 35 1.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Ciboney 0.12 - 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Carreras 10.6 - 10.6 10.6 0.07 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 566 - 566 572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
O2 C.R 282.5 - 282.5 284.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Unipetrol 375 - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Stock Spirit 73.4 - 73.4 74.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Pegas Nonwove 912 - 902 914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kama 0.703 - 0.703 0.703 0.01 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
CaiTong 0.855 - 0.855 0.855 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Gansu Huangtai 7.11 - 7.11 7.11 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Sunlight Elec A 7.72 - 7.72 7.72 0.09 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Yangfan Holding 7.3 - 7.3 7.3 0.05 0.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 528 - 528 528 1.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
G4S 23.31 - 23.31 23.31 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
TDC 50.22 - 50.22 50.22 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Ambu 176 - 176 176 0.30 0.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
DFDS 382.2 - 382.2 382.2 1.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Kigali 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
Bralirwa S.A. 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSP 52.25 - 52.25 52.25 0.35 0.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
CMT 7.9 - 7.9 7.9 0.05 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
DEC 1.245 - 1.245 1.245 0.05 4.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
MMK 47.14 - 47.14 47.14 0.74 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
MTS 287.55 - 287.55 287.55 1.05 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Electrica 10.4 - 10.4 10.4 0.06 0.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
BRD Groupe 12.9 - 12.9 12.9 0.06 0.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Patria Bank 0.118 - 0.118 0.118 0.01 4.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Alro Slatina 3.25 - 3.25 3.25 0.05 1.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Electroarges S 1.2 - 1.2 1.2 0.01 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۶

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Padenga 66 - 66 66 0.50 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Seed Co 228.5 - 228.5 228.5 2.75 1.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Old Mutual 782 - 782 782 18.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
African Sun 5.1 - 5.1 5.1 0.40 7.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
FBC Holdings 22 - 22 22 1.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aeon 19.37 2172 19.37 2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
TOTO 51.62 5850 51.62 5850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Secom 18.4 8145 18.4 8145 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Kao Corp. 14.78 8309 14.78 8309 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Tokyo Gas 13.36 2960 13.36 2968.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
On’ally 85 - 85 85 2.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
LVL Energy 9.3 - 9.3 9.3 0.10 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
First Capital 29.4 - 29.4 29.4 0.40 1.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
HVA Foods PLC 6.5 - 6.5 6.5 0.10 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Tess Agro PLC 0.8 - 0.8 0.8 0.10 14.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEI 0.9 - 0.9 0.9 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
DISA 0.01 - 0.01 0.01 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Kimly 0.345 - 0.345 0.345 0.01 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Noble 0.07 - 0.07 0.07 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
A-Smart 0.57 - 0.57 0.57 0.01 1.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inevo 14.8 - 14.8 14.8 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Amnode 0.059 - 0.059 0.059 0.01 11.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
EcoRub 0.648 - 0.648 0.648 0.05 7.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Nanexa 6.78 - 6.78 6.78 0.10 1.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Ortoma 33.8 - 33.8 33.8 0.20 0.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABB 23.5 - 23.5 23.5 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
AMS 91.88 - 91.88 91.88 1.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
FIR 181.5 - 181.5 181.5 0.70 0.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
SGS 2546 - 2546 2546 5.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
BASF 102.58 - 102.58 102.58 1.68 1.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 59 - 59 59 0.20 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Petrol 357 - 357 357 4.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
KD Group 27.6 - 27.6 27.6 6.40 23.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Intereuropa 2.48 - 2.48 2.48 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Luka Koper DD 32 - 32 32 0.50 1.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gasco 2330 - 2330 2330 20.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۳۲
Blumar 207 - 207 207 2.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۳۲
Masisa 59.39 - 59.39 59.39 0.49 0.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۳۲
Oxiquim 6610 - 6610 6610 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۳۲
Starbucks 57.62 - 57.62 57.62 0.27 0.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۳۲

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 728 - 728 732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Aerodrom Nikol 1681 - 1673 1681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Galenika Fitof 2800 - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Globososiguran 112 - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Hempro 525 - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Veterinary Vaccines Drugs 1.8 - 1.8 1.8 0.05 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Babylon Bank 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ready Made Clothes 9.05 - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Al Hilal Industrial 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Baghdad Soft Drinks 4.08 - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Baha Invest 20.58 - 20.58 20.58 0.42 2.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
ACC 28.35 - 28.3 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
ACE 22.7 - 22.5 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
ADC 11.72 - 11.6 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
ATC 28.65 - 28.4 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Construction Materials Industries 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ooredoo 0.506 - 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Ahli Bank 0.155 - 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Bank Nizwa 0.088 - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Bank Sohar 0.136 - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 5.33 - 5.33 5.33 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahliea Insurance 0.28 - 0.28 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Bank Of Palestine 2.5 - 2.47 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Palestine Telecom 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Palestine Electric 1.27 - 1.23 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Jerusalem RE Invest 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNA 19.82 - 19.82 19.82 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
YIT 5.28 - 5.28 5.28 0.03 0.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Altia 9.01 - 9.01 9.01 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Kesko 50.4 - 50.4 50.4 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Kesko 48.2 - 48.2 48.2 0.20 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHI 1401 - 1401 1401 302.00 21.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
EEI 11.64 - 11.64 11.64 0.16 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Now 10.96 - 10.96 10.96 0.42 3.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Cebu 6.1 - 6.1 6.1 0.15 2.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
PLDT 1382 - 1382 1382 13.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Louis Plc 0.031 - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Cyprus Cement 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Bank of Cyprus 1.64 - 1.64 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ellinas Financ 0.3 - 0.29 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Interfund Inve 0.147 - 0.147 0.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAST AO 53623.15 - 53623.15 53623.15 223.15 0.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Halyk Bank AO 105.75 - 105.75 105.75 0.23 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Astana 885.53 - 885.53 885.53 13.47 1.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
KazTransOil AO 1563 - 1563 1563 2.99 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
KAZ Minerals PLC 4451 - 4451 4451 69.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barwa 34.24 - 34 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Dlala 12.87 - 12.85 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Ezdan 8.84 - 8.84 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Mazaya 6.55 - 6.55 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Al Meera 146.8 - 146.7 146.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 895 - 895 895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 17.18 - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Banco Lafise Pref 100.6 - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۸
Astra Rocket 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴
La Nacion S.A. 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Boralex 21.93 - 21.93 21.93 93.07 424.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Equitable Group Inc. 58.08 25.25 25.25 58.08 32.80 129.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
GVIC Communications Corp. 0.15 0.2 0.15 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Cardiome Pharma 2.25 - 2.25 2.25 0.12 5.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۳
ESSA Pharma 3.237 3.27 3.237 3.27 0.03 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۳

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CS 2590 - 2590 2590 55.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
ED 781 - 781 781 16.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
HK 1960 - 1960 1960 50.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
IM 2005 - 2005 2005 45.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
JT 2930 - 2930 2930 30.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dalekovod 15 - 14.8 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Jadran dd 5.94 - 5.9 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Arenaturist 428 - 428 434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Adris Grupa P 446 - 446 448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Djuro Djakovic 17.2 - 17.2 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Etb 387 - 387 387 3.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Celsia 4600 4550 4550 4600 25.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Icolcap 15450 15463.5 15450 15463.5 12.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Nutresa 25980 25820 25820 25980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Cemargos 9380 9260 9260 9380 180.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HF Group 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
KCB Group 46.75 - 46.5 46.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Equity Group 48.75 - 48 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Flame Tree Group 3.5 - 3.2 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sasini 24 - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 30.8 - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Mabanee 642 - 642 642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Salhiah RE 335 - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Warba Bank 241 - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Commercial RE 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Solidere A 8.55 - 8.47 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
BLOM Bank DRC 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Byblos Bank 1.47 - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Holcim Liban 15.5 - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Byblos Bank 9 Preferred 96.95 - 96.95 96.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qubicgames 1.6 - 1.6 1.6 0.10 6.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۵:۰۲
Dga 7.28 - 7.28 7.28 0.22 3.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Ebc 0.15 - 0.15 0.15 0.03 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
CDRL 28.8 - 28.8 28.8 0.50 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Larq 12 - 12 12 0.75 6.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orco Property 0.34 - 0.34 0.34 0.02 5.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
British Airways Finance Pref 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Socfinaf 14.4 - 14.4 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Socfinasia 17.9 - 17.6 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Reinet Invest 15.1 - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NICO Holdings Ltd 4400 - 4400 4400 400.00 9.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
National Bank Of Malawi 30000 - 30000 30000 200.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Telekom Networks Malawi 2000 - 2000 2000 11.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
National Investment Trust 6951 - 6951 6951 601.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Press Corporation 77000 - 77000 77000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳

بازار سهام مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tigne Mall 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank of Valletta 1.745 - 1.74 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
RS2 Software PLC 1.15 - 1.14 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Malta Properties Company PLC 0.55 - 0.54 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Medserv PLC 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AHB 0.185 - 0.185 0.185 0.01 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
SCC 0.495 - 0.495 0.495 0.01 1.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
APFT 0.015 - 0.015 0.015 0.01 50.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
NetX 0.03 - 0.03 0.03 0.01 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
PCCS 0.245 - 0.245 0.245 0.01 4.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FHB 568 - 568 568 15.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
MOL 2594 - 2594 2594 30.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Opimus 707 - 707 707 1.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Appeninn 648 - 648 648 4.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
OTP Bank 10430 - 10430 10430 30.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCP 290 - 290 291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
CDM 531 - 531 531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Hps 1947 - 1947 1947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
SMI 3100 - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Snep 690 - 690 698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPE Financial 11.38 - 11.38 11.38 0.13 1.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
EDBM 8.8 - 8.8 9.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
GIHD 6.97 - 6.81 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ICFC 1.2 - 1.2 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ICMI 0.79 - 0.78 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 618 - 618 618 16.76 2.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Suu 218.61 - 218.61 218.61 0.33 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
BDSec 1100 - 1100 1100 77.00 7.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Merex 33.9 - 33.9 33.9 0.07 0.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Eermel 3602 - 3602 3602 2.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۳۳

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MGM 616.75 617.5 616.75 617.5 4.75 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Alfa 21.34 21.43 21.34 21.43 0.16 0.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
eBay 744.45 746 744.45 746 1.45 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Nike 1421 1429.99 1421 1429.99 27.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲
VALE 281 - 281 281 1.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XXL ASA 74.0959 - 74.0959 74.0959 0.30 0.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Sparebank 1 SMN 79.0002 - 79.0002 79.0002 0.30 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Wilh Wilhelmsen 41.3755 - 41.3755 41.3755 0.08 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Gaming Innovation Group 5.24 - 5.24 5.24 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
YIT 5.27 - 5.27 5.27 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۰۲

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morning Light Co 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۵۹
Enl 27.85 - 27.85 27.85 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Alteo 27.45 - 27.45 27.45 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Eudcos 21.5 - 21.5 21.5 0.30 1.40% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Ascencia 16.9 - 16.9 16.9 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marina 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Luka Bar 0.186 - 0.186 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Napredak 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Zetatrans 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Jugopetrol 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afrox 2954 - 2954 2954 47.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Clover 1772 - 1772 1772 103.00 5.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Oceana 8449 - 8449 8449 102.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Santam 30227 - 30227 30227 373.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Vukile 2162 - 2162 2162 32.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DnB 151.8 - 151.8 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dof 0.855 - 0.855 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aker 594 - 594 604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Atea 121.2 - 120.6 121.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
EVRY 28 - 28 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETI 20.55 - 20.5 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Mrs 34.35 - 34.3 34.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Nem 2.56 - 2.55 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Uba 11.15 - 11.15 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ccnn 24 - 24 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳

بازار سهام هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMG 48.52 - 48.52 48.52 0.10 0.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
ASM 51.92 - 51.92 51.92 0.22 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
NSI 35.8 - 35.8 35.8 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Aegon 5.564 - 5.564 5.564 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Fugro 13.43 - 13.43 13.43 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Incap 82 - 82 82 3.95 4.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Cybele 8.4 - 8.4 8.4 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Sayaji 660 - 660 660 30.00 4.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
Dhanada 3.95 - 3.95 3.95 0.20 5.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
S R Ind 14.45 - 14.45 14.45 0.25 1.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITE 0.065 - 0.065 0.065 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
M&L 0.29 - 0.29 0.29 0.01 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
PPS 0.206 - 0.206 0.206 0.01 2.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
TEM 0.31 - 0.31 0.31 0.01 1.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
UKF 0.198 - 0.198 0.198 0.01 6.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSAB B 38.95 - 38.95 38.95 0.78 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Halosource 1.275 - 1.275 1.275 0.02 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Akka 59.75 - 59.75 59.75 0.35 0.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Trigano 166.75 - 166.75 166.75 0.74 0.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Faes Farma 3.58 - 3.58 3.58 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAD 46400 - 46400 46400 100.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
HGM 38500 - 38500 38500 300.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
HOM 3800 - 3800 3800 100.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
PSI 3700 - 3700 3700 300.00 8.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
PVC 1600 - 1600 1600 100.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iaso 0.9 - 0.9 0.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Reds 0.85 - 0.85 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ekter 0.87 - 0.87 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Jumbo 14.04 - 13.96 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Alumil 0.314 - 0.305 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳