شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16975 2230.00B - 16975 16975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
ETI 18 754.37B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Generale de Banques 7250 376.29B - 7250 7250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Coris Bank 7345 281.60B - 7345 7345 55.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Bank of Africa Senegal 1700 280.16B - 1700 1700 5.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 156.82 909.84B - 156.82 156.82 0.65 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Amazon.com 1696.2 824.79B - 1696.2 1696.2 17.67 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Alphabet A 1107.3 779.55B - 1107.3 1107.3 5.61 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Alphabet Inc C 1098.26 779.55B - 1098.26 1098.26 6.55 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Microsoft 107.71 757.64B - 107.71 107.71 0.19 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 590 25432.76B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Alphabet 1450 21790.76B - 1450 1450 8.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
MercadoLibre DRC 6600 21790.76B - 6600 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Microsoft DRC 810 21178.31B - 810 810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
JPMorgan Chase DRC 384.5 9917.17B - 384.5 384.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 138.52 779.46B - 137.5 138.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Amazon.com 1499.75 706.60B - 1499.75 1499.75 7.94 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 93.3 649.07B - 93.3 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Microsoft 94.6 649.07B - 94.6 94.6 0.33 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 94.56 649.07B - 93.5 94.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii Pref 178.7 4956.68B - 176.12 178.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Rossii 208.44 4956.68B - 205.08 208.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
NK Rosneft 419.7 4183.10B - 418.25 419.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Lukoil 5193.5 3722.07B - 5170 5193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Gazprom PAO 159.2 3408.99B - 158.06 159.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 138.32 779.46B - 138.32 138.32 3.19 2.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Amazon.com 1511.22 706.60B - 1511.22 1511.22 30.29 2.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Alphabet Inc C 973.49 667.84B - 973.49 973.49 24.66 2.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Alphabet A 981.43 667.84B - 981.43 981.43 24.06 2.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Microsoft 94.53 649.07B - 94.53 94.53 1.98 2.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.07 4.43B - 6.05 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 16.95 1.23B - 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Eqbal Inv. Co 13.78 915.00M - 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Islamic Bank 2.87 583.20M - 2.85 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 23.83 91.22B - 23.53 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Bayer 66.24 85.47B - 64.88 66.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Airbus Group 93.22 75.85B - 93.05 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Santander 4.356 73.62B - 4.322 4.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
VALE ON 12.9 57.83B - 12.9 12.9 0.30 2.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 33.11 168.66B - 33.11 33.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 107.229 134.59B - 107.229 107.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref D 98.122 134.59B - 98.122 98.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref 102.62 134.59B - 102.62 102.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5910 952.73B - 5904.84 5910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Severstal - ao 954.8 786.54B - 954.8 956.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Ricoh 1100.14 759.07B - 1100.14 1100.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Konami Corp. 5030 749.07B - 5030 5030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Statoil 192.07 710.12B - 191.89 192.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1506 706.60B - 1494 1506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Anheuser Busch Inbev 64.37 146.25B - 64.07 64.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Louis Vuitton 253.6 142.35B - 249.8 253.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Total 47.76 138.61B - 47.72 47.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever NV DRC 46.27 138.42B - 46.27 46.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 85 1.14B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Zentiva 252 677.76M - 252 252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Vseobec Uver B 171 628.03M - 171 171 7.00 4.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 101000 2324.42B - 101000 101000 2599.00 2.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
British American Tobacco 44877 1576.46B - 44877 45046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5331 903.02B - 5331 5331 178.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Richemont DRC 9453 596.52B - 9418 9492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.96 143.50B - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
First Abu Dhabi Bank 14.6 131.86B - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Emirates NBD PJSC 9.2 55.02B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Ad Commercial 8.44 36.65B - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Emaar Properties 4 35.66B - 3.99 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 27125 502814.30B - 27125 27125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Hm Sampoerna 3730 424561.00B - 3730 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Telekomunikasi 4020 372960.00B - 3980 4020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bank Rakyat Persero 3820 345578.00B - 3800 3820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Unilever Indonesia 48925 340870.20B - 48175 48925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 30 1638.04B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 300 1090.74B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Centum Invest 995.91 939.74B - 995.91 995.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Development Finance Co 822.97 482.29B - 822.97 822.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.84 9.07B - 46.84 46.84 1.34 2.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
SES 17.265 7.10B - 17.265 17.265 0.22 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Metro Wholesale Pref 13.4 3.79B - 13.4 13.4 0.80 6.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Metro Wholesale 15.325 3.79B - 15.325 15.325 0.93 6.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Reinet Invest 13.4 2.96B - 13.4 13.4 1.70 14.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.2 143.58B - 25.2 25.2 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Royal Bank of Canada Pref G 25.21 143.58B - 25.21 25.21 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Royal Bank Of Canada 98.63 143.58B - 98.63 98.63 0.21 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.24 143.58B 24.23 24.23 24.24 0.09 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.2 143.58B 25.21 25.2 25.21 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 25.29 25.01B - 25.04 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Ryanair Holdings 10.095 17.91B - 10.095 10.095 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Kerry Group 92.25 15.92B - 92.25 92.25 0.45 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
AIB 3.94 12.77B - 3.792 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Smurfit Kappa 25.18 8.19B - 25.18 25.18 0.62 2.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 395 282.56B - 394 395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Arion Bank 71.6 170.00B - 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Icelandair Group 10.13 64.80B - 10.05 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Grandi 32.85 62.87B - 32.85 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Reitir Fasteignafelag HF 71.2 56.65B - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.71 4.82B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Gulf Finance Group 0.245 1.33B - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Arab Banking Corp 0.415 1.15B - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
Aluminum Bahrain 0.59 894.60M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
National Bank Bahrain 0.61 841.80M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3221.68 3215.11B - 3152 3221.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Microsoft Corp BDR 401.91 2953.36B - 401.91 401.91 1.61 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Facebook Inc BDR 285.5 2192.60B - 274.56 285.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Berkshire Hathaway BDR 760 1801.39B - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
JPMorgan Chase Co BDR 195.09 1382.97B - 195.09 195.09 0.78 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 107.8 191.67B - 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Merck&Co 65.61 139.90B - 65.61 65.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Philip Morris 64.74 107.52B - 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Booking 1745.14 97.65B - 1745.14 1745.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Eli Lilly 115.33 91.76B - 115.33 115.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 105 757.64B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۴
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 48 231.65B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cisco 42.7 202.37B - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Anheuser Busch Inbev 64.75 146.25B - 63.88 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 27.51 252.70B - 27.15 27.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell A 26.825 247.85B - 26.5 26.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever 46.8 138.24B - 46.5 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Unilever NV DRC 46.85 138.24B - 46.62 46.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ASML Holding 142.88 71.90B - 138.58 142.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.1 584.82M - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Sopharma AD 3.34 542.52M - 3.34 3.34 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Chimimport AD 1.79 527.22M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
CEZ Distribution BG 200 478.14M - 200 200 3.00 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
CB First Investment Bank AD 3.15 396.00M - 3.15 3.15 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 375.8 506.36B - 375.8 376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Square Pharma 264.9 210.16B - 264.6 264.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
British American Tobacco Bangladesh 3455.6 205.80B - 3455.6 3455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
United Power Generation & Distribution 345.9 111.83B - 345.9 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Investment Corp of Bangladesh 135 94.35B - 134.4 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 16 6.64B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
First National Bank Botswana 2.45 5.66B - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.21 4.74B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Letshego Holdings 1.65 3.93B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.1 774.18M - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Elektropriv Bi 12.5 266.81M - 12.5 12.5 0.49 3.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Elektropriv Hz 24.5 242.93M - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Tvornica Cemen 25.9 232.18M - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 145.01 690.77B - 145.01 145.01 0.31 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nestle Pakistan 7900 571.40B - 7900 7900 200.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pakistan Tobacco Company 2800 473.30B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Petroleum 178.05 416.21B - 178.05 178.05 0.95 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Habib Bank 134 249.39B - 134 134 1.49 1.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.36 12.50B - 14.3 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
EDP 3.075 12.47B - 3.065 3.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
EDP Renovaveis 7.95 7.78B - 7.935 7.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
J.Martins 12.1 7.57B - 12.05 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Banco Comercial 0.2427 3.84B - 0.2426 0.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 143.4 562.48B - 143.4 143.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Banco de Credito del Peru 5.81 50.02B - 5.81 5.81 0.07 1.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Telefonica ADR 8.76 43.72B - 8.76 8.76 0.22 2.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Southern Copper 32.3 35.13B - 32.3 32.3 0.70 2.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Backus Johnsto 20.44 27.66B - 20.44 20.44 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 12500 4553.40B - 12500 12500 500.00 4.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
CRDB Bank PLC 140 417.89B - 140 140 5.00 3.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Tol Gases 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
Maendeleo Bank 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.25 1356.74B - 47.75 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Airports of Thailand DRC 68.5 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Airports of Thailand 68.5 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 74.75 678.22B - 74.75 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 218.5 5562.07B - 218.5 218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Hon Hai 70.8 1398.43B - 70.8 70.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
FPCC 110.5 1171.69B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
CHT 107 861.08B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
FCFC 106.5 726.79B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 16.22 36.49B - 15.49 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Erdemir 7.89 35.84B - 7.74 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Garanti Bank 9.15 35.53B - 9.15 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Akbank TAS 6.55 30.08B - 6.55 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Aselsan 24.16 27.11B - 23.72 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.5 3.74B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
BIAT 122 2.81B - 122 122 2.50 2.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
POULINA GROUP HLD 12.5 2.09B - 12.5 12.5 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
ATTIJARI BANK 43.1 2.05B - 43.1 43.1 0.20 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
BT 7.78 1.91B - 7.78 7.78 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 144 239.57B - 144 144 0.25 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Scotia Jamaica 52.01 156.08B - 52.01 52.01 2.99 5.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Sagicor Jamaica 39.99 152.82B - 39.99 39.99 0.99 2.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kingston Wharves 75 65.66B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
GraceKennedy 58.5 62.63B - 58.5 58.5 2.40 4.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 539.5 292.40B - 539.5 539.5 4.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Komercni Banka 890 179.50B - 890 890 6.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
O2 C.R 246 78.95B - 246 246 1.50 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Vienna Insurance AG 553 77.34B - 553 553 8.50 1.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.39 1811.18B - 5.37 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 7.35 1324.65B - 7.32 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Agricultural Bank China A 3.58 1066.79B - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Ping An Insurance 59.92 1057.86B - 59.78 59.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 315.1 571.76B - 314.15 315.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 126.5 178.65B - 126.5 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Oersted 445 162.14B - 443.9 445.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Moller Maersk B 8920 159.91B - 8830 8920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 418.3 495.38B - 418.3 418.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Bayer 302.55 398.34B - 302.55 302.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Allianz 902 390.74B - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Daimler 234.05 325.82B - 234.05 234.05 3.30 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Adidas 887.8 200.22B - 887.8 887.8 11.40 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zambian Breweries 11.2 - - 11.2 11.2 0.20 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3 2.54B - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Pretoria Portland Cement Ltd 1.75 1.08B - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Econet Wireless Zimbabwe 1.55 564.14M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
African Distillers 1.53 168.98M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
ART Corporation 0.082 19.23M - 0.082 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6798 23085.71B - 6798 6802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
NTT Docomo, Inc. 2579.5 10399.43B - 2579.5 2579.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4505 10335.23B - 4505 4513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Softbank Corp. 7834 8940.66B - 7834 7834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Mitsubishi UFJ Financial 572.9 8631.92B - 572.9 573.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1410 206.07B - 1408 1410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
John Keells 154.5 192.87B - 154 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Commercial Bank of Ceylon 95 122.29B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Commercial Bank of Ceylon 114.5 122.29B - 114.5 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Dialog Axiata PLC 10 112.38B - 10 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 25.14 67.05B - 25.14 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Shangri-La Asia 10.12 51.34B - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
SingTel 3.06 49.31B - 3.04 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
SingTel 3.07 49.31B - 3.06 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 383 1888.04B - 380 383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
AstraZeneca 659.5 776.12B - 653.4 659.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Statoil 192.9 712.45B - 191.8 192.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
ABB 174.5 439.69B - 172.6 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 193.6 710.12B - 191.8 193.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
DnB 155.4 257.51B - 153.8 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Telenor 166.3 249.69B - 166.1 166.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Aker BP 286.2 107.60B - 281.8 286.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Norsk Hydro 39.58 99.56B - 39.58 40.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 46 8925.42B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Statoil 22.3 8657.07B - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 14.5 2235.80B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Coloplast 89 1939.94B - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58 1.88B - 58 58 0.40 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Petrol 328 715.60M - 328 328 3.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Zavarovalnica 32.3 684.33M - 32.3 32.3 0.30 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Telekom Sloven 67.4 594.73M - 67.4 67.4 3.40 5.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Luka Koper DD 27.3 431.20M - 27.3 27.3 0.80 3.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 18.75 379.07B - 18.75 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniCredit 46 129.36B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
PKO Bank Polski 40.58 49.54B - 40.19 40.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
CEZ as 89.7 48.45B - 89.7 90.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ORLEN SA 111.65 37.49B - 110.8 111.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Empresa Pesquera Eperva 182 - 182 182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Compania Industr el Volcan SA 2550 - 2550 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Esval Pref 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Maritima Chilena 64 - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Moller Y Perez 965 - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 684 113.65B - 684 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Aerodrom Nikol 1122 58.46B - 1122 1122 1.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Komercijalna B 699 32.34B - 699 699 18.00 2.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Komercijalna 2187 32.34B - 2187 2187 10.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.5 2697.00B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Baghdad Soft Drinks 3.53 700.47B - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.64 210.00B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 122.6 378.61B - 122.2 122.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
STC 99.5 179.40B - 98.1 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
National Com Bnk 52 145.80B - 51.8 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Al Rajhi 100 140.24B - 100 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Saudi Electric. 15.86 86.75B - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.4 1.11B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Oman Telecom 0.696 540.00M - 0.696 0.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Bank Dhofar 0.16 414.54M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Ooredoo 0.54 338.49M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
National Bank Of Oman 0.184 289.42M - 0.184 0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.004 33.06B - 7.964 8.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nokia Oyj 5.304 27.29B - 5.282 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sampo Oyj A 40.81 22.93B - 40.74 40.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
KONE Oyj 43.98 19.43B - 43.68 44.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Fortum 19.34 18.30B - 19.21 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rush Factory 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nordic Iron Ore 4.9 - 4.9 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Viafin Service 6 - 6 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Enersense 3.65 - - 3.56 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.35 573.89M - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Of Palestine 2.27 500.00M - 2.25 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Development&Inv 1.28 330.00M - 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Wataniya Mob 0.82 254.91M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Palestinian Invest Comp 2.37 168.00M - 2.36 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 825 1894.50B - 825 825 25.00 3.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SM Investments 976 1102.19B - 976 976 23.00 2.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SM Prime 39.4 1038.15B - 39.4 39.4 1.10 2.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Ayala Pref B 497.8 568.96B - 497.8 497.8 1.80 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.34 1.06B - 1.34 1.34 0.03 1.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Vasilikos 2.66 194.23M - 2.66 2.66 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Hellenic Bnk 0.726 150.84M - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Logicom 1.43 111.12M - 1.43 1.43 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Petrolina 1.15 102.38M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10600.01 97510.90B - 10600.01 10600.01 300.05 2.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
VTB 0.2058 3383.80B - 0.2058 0.2058 0.01 5.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Magnit 23319.3008 2548.67B - 23319.3008 23319.3008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2605.01 1672.21B - 2605.01 2605.01 44.01 1.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 198 142.70B - 197 198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Industries Qatar 148.9 67.22B - 148.9 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Islamic Bank 158.8 27.76B - 158.5 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Masraf al rayan 41.61 26.51B - 41.61 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Telecom 76 23.22B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Grupo Financiero Improsa Pref 1.15 25.44B - 1.15 1.15 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 35150 329505.40B - 35150 35150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 201000 37994.96B - 200000 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Zagrebacka Banka 58.2 19.53B - 58.2 58.2 1.40 2.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Hrvatske Telekom 152 12.21B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Valamar Riviera DD 34.4 5.08B - 34.4 34.4 0.60 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Adris Grupa P 420 4.67B - 420 420 1.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2895 122762.70B 2910 2895 2910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Bancolombia Pf 34400 33893.16B 34360 34360 34400 340.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Bcolombia 34020 33893.16B - 34020 34020 420.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Interconnection Electric 13980 31290.03B 13860 13860 13980 20.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Aval Acciones y Valores Pref 1055 26750.26B 1045 1045 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 23.7 1233.96B - 23.7 23.7 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Equity Group 39.3 174.53B - 39.3 39.3 1.25 3.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
East African Breweries 168 168.43B - 168 168 1.50 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
KCB Group 38.8 138.74B - 38.8 38.8 0.85 2.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Co-operative Bank 13.95 100.33B - 13.95 13.95 0.05 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 887 4.57B - 887 887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Kuwait Finance House 637 3.31B - 637 637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Mobile Telecom 467 1.66B - 467 467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Ahli United Bank 218 1.44B - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Boubyan Bank K.S.C 578 1.16B - 578 578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.2 2.26B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
BLOM Bank SAL 9.25 2.25B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۴
Bank Audi DRC 4.75 2.10B - 4.65 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 4.9 2.04B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Solidere A 6.1 1.18B - 6.1 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Blantyre Hotels 1300 3.61B - 1299 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.28 923.54M - 1.28 1.28 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
HSBC Bank Malta 1.76 662.96M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۰۳
International Hotel Investments 0.59 406.35M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Malta International Airport 5.9 404.28M - 5.9 5.9 0.10 1.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
GO PLC 4.08 338.38M - 4.08 4.08 0.02 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.55 98.29B - 9.4 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Public Bank 24.8 89.29B - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Tenaga Nasional 13.68 81.99B - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Petronas Chemicals 8.6 67.60B - 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bumiputra Commerce 5.67 50.58B - 5.66 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31800 30523.90B - 31800 31800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Bayer 20545 27977.24B - 20545 20545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
BASF 20980 24553.32B - 20575 20980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Daimler 16002 22883.92B - 16002 16072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Adidas 60240 14062.27B - 60240 60240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 147.15 122.19B - 147.15 147.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Attijariwafa Bank 440 95.45B - 440 446.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BCP 275 50.48B - 275 278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 182.7 37.42B - 182.7 182.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 79.59 99.93B - 79.59 79.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Eastern Tobacco 16.15 52.49B - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Qatar Natl Bank 40.12 45.42B - 40.12 40.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
El Sewedy Electric 18.16 44.83B - 18.16 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Abou Kir Fertilizers 22.66 36.54B - 22.66 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ub Buk 385 - - 385 385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۴
Mongolia Development Resources 205 - - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mongolian Mortgage 14750 - - 14750 14750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Khasu Mandal 5750 - - 5750 5750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۴
Aduunchuluun 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 2984.97 17722.32B 2990 2984.97 2990 29.03 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Amazon.com 32410.47 16065.67B 32370 32370 32410.47 342.94 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Alphabet A 21150 15184.46B - 21150 21150 175.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Alphabet Inc C 21050 15184.46B - 21050 21050 470.00 2.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 2050.75 14757.69B 2049 2049 2050.75 4.18 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 124.25 342.87B - 123.85 124.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ericsson A 77.1 219.88B - 77 77.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell A 2357.1 212.44B - 2336 2358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Moller Maersk A 8365 206.23B - 8290 8365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell B 2376 203.98B - 2354.5 2381.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 278 67.60B - 278 278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
State Bank of Mauritius 6.12 23.87B - 6.1 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Phoenix Beverages 565 9.99B - 565 565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ciel Textile 42.6 5.10B - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.7 367.44M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Elektroprenosni 0.849 96.48M - 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Telekom 1.6 78.00M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jugopetrol 11.57 54.45M - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Hotelska Grupa Budvanska 6.6 48.75M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 32303 414.00B - 32303 32513.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Firstrand 6826 360.99B - 6807.75 6826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Bank Grp 18427 314.64B - 18427 18707.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sanlam Ltd 8372 155.99B - 8368 8372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual 2251 139.44B - 2251 2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 194.9 4226.05B - 194.9 194.9 4.90 2.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Guaranty Bnk 31.95 1297.92B - 31.95 31.95 0.45 1.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Nestle Nig 1450 1243.04B - 1450 1450 48.90 3.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Nig Brew 81 1054.57B - 81 81 2.25 2.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Zenithbank 21.5 847.71B - 21.5 21.5 0.20 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 1900.65 7174.94B - 1889.4 1900.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Tata Consultancy 1900.4 7174.94B - 1885.65 1900.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Reliance Industries 1184.35 6154.55B - 1149.7 1184.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Reliance Industries 1182.95 6154.55B - 1148.75 1182.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
HDFC Bank 2131.2 5389.35B - 2126.45 2133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 337 3714.20B - 335.6 337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
ICBC 5.76 2132.36B - 5.76 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
China Construction Bank 6.63 1899.61B - 6.63 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Intel 270 1816.83B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 102200 290147.90B - 101100 102200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Vinamilk 134000 258324.90B - 134000 134500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Airports Corporation of Viet Nam 85000 191587.40B - 85000 85000 1200.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Petrovietnam Gas JSCrp 89000 183739.20B - 89000 90400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Vietcombank 54800 179888.40B - 54800 55000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.9 10.30B - 28.68 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 53.8 5.19B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Hellenic Telec 10.7 5.08B - 10.6 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
OPAP SA 8.35 3.02B - 8.24 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Alpha Bank 0.95 2.93B - 0.9215 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر