شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
11 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
403 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:21
517 (9.00%)
تغییر ۳ ماهه
546 (9.47%)
تغییر ۶ ماهه
659 (11.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.916 - 3.916 3.916 0.04 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ARS/ZAR 0.4799 0.394 0.3949 0.3911 0.395 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۳
AUD/ZAR 10.5944 10.2609 10.1732 10.1732 10.2609 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
BRL/ZAR 3.5533 3.8722 3.8638 3.8638 3.8722 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
BWP/ZAR 1.3538 1.3528 1.349 1.333 1.3528 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
CAD/ZAR 11.039 10.9975 10.9983 10.9344 10.9983 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
CHF/ZAR 14.6239 14.4704 - 14.4704 14.4704 0.14 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
CNY/ZAR 2.1021 2.0782 2.0555 2.0555 2.0782 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
COP/ZAR - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۴۸
CYP/ZAR - 28.364 28.358 28.008 28.364 0.08 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
CZK/ZAR - 0.6404 0.6405 0.6339 0.6405 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
DKK/ZAR 2.2343 2.2252 2.1971 2.1971 2.2252 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
EGP/ZAR - 0.803 0.8031 0.7959 0.8031 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۲
EUR/ZAR 16.6636 16.5995 - 16.5995 16.5995 0.21 1.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
GBP/ZAR 18.5761 18.8038 - 18.8038 18.8038 0.13 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
GHS/ZAR - 2.954 2.9579 2.954 2.9579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۹
HKD/ZAR 1.8333 1.829 1.8208 1.8104 1.829 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
HUF/ZAR - 0.051 0.0509 0.0507 0.051 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
IDR/ZAR - 0.0942 0.0939 0.0934 0.0942 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
INR/ZAR 0.2062 0.195 0.1941 0.193 0.195 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPY/ZAR 0.1307 0.1274 0.1268 0.126 0.1274 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
KES/ZAR - 0.1388 0.1387 0.1381 0.1389 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
KRW/ZAR 1.2869 1.2706 1.2588 1.2588 1.2706 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
LKR/ZAR - 0.0838 - 0.0838 0.0838 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
MAD/ZAR - 1.4763 1.4638 1.4638 1.4763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
MUR/ZAR - 0.4007 0.3985 0.3985 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
MWK/ZAR - 0.0196 0.0192 0.0192 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
MXN/ZAR 0.7602 0.7462 0.7548 0.7462 0.7548 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
MYR/ZAR 3.5298 3.4655 3.42 3.42 3.4655 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
NGN/ZAR - 0.0396 0.0397 0.0394 0.0398 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
NOK/ZAR 1.7139 1.7497 1.735 1.735 1.7497 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
NZD/ZAR 9.651 9.499 9.4859 9.4859 9.499 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
OMR/ZAR - 37.3622 37.0137 37.0137 37.3622 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 0.2698 0.2692 0.2702 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.1082 0.1071 0.1071 0.1082 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 3.8857 3.8763 3.8904 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۵۷
QAR/ZAR - 3.9774 3.9764 3.899 3.9774 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
RON/ZAR - 3.5483 3.5117 3.5117 3.5483 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
RUB/ZAR 0.2139 0.2201 - 0.2201 0.2201 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
RWF/ZAR - 0.016 0.0159 0.0159 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 3.8418 3.8309 3.8456 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.6019 - 1.6019 1.6019 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
SGD/ZAR 10.5412 10.4416 - 10.4416 10.4416 0.10 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
SZL/ZAR - 0.9882 - 0.9882 0.9882 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
THB/ZAR 0.4406 0.4423 - 0.4423 0.4423 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
TND/ZAR - 5.0579 - 5.0579 5.0579 0.05 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
TRY/ZAR 2.3669 2.5501 - 2.5501 2.5501 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
TWD/ZAR 0.4696 0.4688 - 0.4688 0.4688 0.01 1.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
TZS/ZAR - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
UGX/ZAR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 210.15 - 210.15 210.15 2.23 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
XAU/ZAR - 17627.2 17631.1 17443.6 17631.1 17.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ZAR/AED 0.255 0.2549 - 0.2549 0.2549 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/ARS 2.0823 2.5387 2.5374 2.5374 2.5387 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/AUD 0.0943 0.0974 0.0982 0.0974 0.0982 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 0.1413 0.1413 0.1425 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 0.0265 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2578 0.2583 0.2578 0.2583 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/BWP 0.7381 0.7387 0.7401 0.7387 0.7496 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/CAD 0.0906 0.0908 0.0914 0.0908 0.0914 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/CHF 0.0684 0.0691 - 0.0691 0.0691 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/CLP 46.08 46.15 46.14 46.14 47.06 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4809 0.4856 0.4809 0.4856 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/COP - 211.82 210.99 210.99 211.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/CYP - 0.0352 0.0357 0.0352 0.0357 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/CZK 1.5422 1.5585 1.5586 1.5585 1.5746 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/DKK 0.447 0.449 0.4492 0.449 0.4546 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/EGP 1.2388 1.2435 1.2442 1.2435 1.2543 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ZAR/EUR 0.06 0.0602 - 0.0602 0.0602 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/GBP 0.0538 0.0531 - 0.0531 0.0531 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/GHS - 0.3355 0.335 0.335 0.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۹
ZAR/HKD 0.5451 0.5465 0.5491 0.5465 0.5521 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/HUF 19.4 19.595 19.653 19.595 19.704 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/IDR 993.84 1058.3 1054.9 1051.4 1064.1 7.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/INR 4.8482 5.1389 5.1539 5.1389 5.1817 0.03 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/ISK 7.43 7.47 7.48 7.47 7.49 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 9.59 9.54 9.61 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 0.0494 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.846 7.884 7.846 7.929 0.06 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/KES 6.94 6.962 6.965 6.958 7.002 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ZAR/KRW 77.585 78.5617 79.3135 78.5617 79.3135 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/LBP 102.2 106.99 106.96 105.44 107 0.64 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 11.919 - 11.919 11.919 0.10 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/LSL - 0.9926 0.9943 0.9926 0.9943 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6406 0.6465 0.6406 0.6465 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/MUR - 2.3149 2.326 2.3149 2.326 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/MWK - 49.8439 50.9154 49.8439 50.9154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/MXN 1.314 1.3373 1.3229 1.3229 1.3373 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۵
ZAR/NAD 0.9993 1.0098 1.0095 1.0095 1.0122 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NGN - 25.22 25.217 25.217 25.22 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/NOK 0.5828 0.5703 0.5757 0.5703 0.5757 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/NPR 7.62 7.83 7.82 7.82 7.88 0.04 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1052 0.1053 0.1052 0.1053 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/OMR 0.0267 0.0267 0.027 0.0267 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 0.071 0.0706 0.0712 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.7231 3.7249 3.7231 3.7808 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/PKR 8.4564 9.24 9.329 9.24 9.329 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/PLN 0.2573 0.2584 0.2585 0.2584 0.2614 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/PYG - 407.38 408.62 407.38 408.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 0.253 0.2529 0.2535 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2813 0.2842 0.2813 0.2842 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/RUB 4.6716 4.5398 4.5402 4.5398 4.5464 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۸
ZAR/RWF - 60.688 61.245 60.688 61.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۲
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 0.2607 0.2607 0.2614 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6233 - 0.6233 0.6233 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/SGD 0.0947 0.0955 - 0.0955 0.0955 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/SZL - 0.9877 - 0.9877 0.9877 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/THB 2.2645 2.2626 - 2.2626 2.2626 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/TND - 0.1967 - 0.1967 0.1967 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/TRY 0.4214 0.3911 - 0.3911 0.3911 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/TWD 2.0621 2.086 - 2.086 2.086 0.03 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
ZAR/UGX - 258.53 - 258.53 258.53 3.22 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
ZAR/UYU - 2.2685 2.2639 2.2596 2.2975 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 39.36 39.35 39.63 0.24 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 0.1889 0.1887 0.1891 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 39.36 39.35 40.51 1.12 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMW/ZAR - 1.2204 1.2219 1.1975 1.2244 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0693 0.0695 0.0696 0.0694 0.0696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۰
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.3857 14.4247 14.4053 14.3927 14.4247 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۰