بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,291.56 (0%) 0.06 1,290.84 1,291.71 ۳:۲۱
انس نقره 17.10 (0.09%) 0.02 17.09 17.10 ۳:۲۰
انس پلاتین 937.35 (0.01%) 0.10 936.75 937.55 ۲:۳۶
انس پالادیوم 1,008.02 (0.01%) 0.15 1,007.38 1,008.38 ۲:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1291.56 0.0600 0.0000 1291.71 1290.84 ۳:۲۱
هر گرم طلا 41.52 0.0019 0.0000 41.53 41.50 ۳:۲۱
هر کیلو طلا 41524.59 1.9290 0.0000 41529.41 41501.44 ۳:۲۱
هر تولا طلا 484.34 0.0225 0.0000 484.39 484.07 ۳:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 17.10 0.0200 0.0900 17.10 17.09 ۳:۲۰
هر گرم طلا 0.55 0.0006 0.0029 0.55 0.55 ۳:۲۰
هر کیلو طلا 549.78 0.6430 2.8936 549.78 549.46 ۳:۲۰
هر تولا طلا 6.41 0.0075 0.0338 6.41 6.41 ۳:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 937.35 0.1000 0.0100 937.55 936.75 ۲:۳۶
هر گرم طلا 30.14 0.0032 0.0003 30.14 30.12 ۲:۳۶
هر کیلو طلا 30136.48 3.2151 0.3215 30142.91 30117.19 ۲:۳۶
هر تولا طلا 351.51 0.0375 0.0038 351.58 351.28 ۲:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1008.02 0.1500 0.0100 1008.38 1007.38 ۲:۴۹
هر گرم طلا 32.41 0.0048 0.0003 32.42 32.39 ۲:۴۹
هر کیلو طلا 32408.57 4.8226 0.3215 32420.15 32387.99 ۲:۴۹
هر تولا طلا 378.01 0.0563 0.0038 378.14 377.77 ۲:۴۹

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,291.56
 • بالاترین قیمت روز : 1,291.71
 • پایین ترین قیمت روز : 1,290.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,291.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,291.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
جدول نرخ های امروز زمان
1,291.56 دلار 3:21:15
1,291.57 دلار 3:21:13
1,291.56 دلار 3:21:05
1,291.55 دلار 3:20:47
1,291.56 دلار 3:20:39
1,291.55 دلار 3:20:30
1,291.65 دلار 3:20:14
1,291.63 دلار 3:20:10
1,291.54 دلار 3:20:08
1,291.56 دلار 3:19:52
1,291.46 دلار 3:19:49
1,291.47 دلار 3:19:44
1,291.46 دلار 3:19:36
1,291.44 دلار 3:19:16
1,291.46 دلار 3:19:11
1,291.49 دلار 3:19:07
1,291.52 دلار 3:19:05
1,291.58 دلار 3:18:42
1,291.59 دلار 3:18:22
1,291.6 دلار 3:18:20
1,291.59 دلار 3:18:16
1,291.6 دلار 3:18:08
1,291.59 دلار 3:18:06
1,291.6 دلار 3:18:04
1,291.61 دلار 3:17:49
1,291.7 دلار 3:17:43
1,291.71 دلار 3:17:41
1,291.67 دلار 3:17:34
1,291.68 دلار 3:17:19
1,291.62 دلار 3:17:14
1,291.65 دلار 3:17:12
1,291.62 دلار 3:17:10
1,291.65 دلار 3:17:05
1,291.64 دلار 3:17:03
1,291.69 دلار 3:16:55
1,291.61 دلار 3:16:46
1,291.6 دلار 3:16:40
1,291.63 دلار 3:16:38
1,291.61 دلار 3:16:31
1,291.59 دلار 3:16:27
1,291.6 دلار 3:16:25
1,291.59 دلار 3:16:21
1,291.61 دلار 3:16:17
1,291.6 دلار 3:16:07
1,291.61 دلار 3:15:56
1,291.58 دلار 3:15:54
1,291.62 دلار 3:15:51
1,291.51 دلار 3:15:36
1,291.52 دلار 3:15:21
1,291.51 دلار 3:15:19
1,291.52 دلار 3:15:17
1,291.51 دلار 3:15:07
1,291.5 دلار 3:14:54
1,291.51 دلار 3:14:52
1,291.5 دلار 3:14:48
1,291.51 دلار 3:14:46
1,291.42 دلار 3:14:38
1,291.32 دلار 3:14:34
1,291.31 دلار 3:14:32
1,291.32 دلار 3:14:30
1,291.31 دلار 3:14:28
1,291.32 دلار 3:14:23
1,291.31 دلار 3:14:08
1,291.3 دلار 3:14:06
1,291.31 دلار 3:13:48
1,291.32 دلار 3:13:44
1,291.31 دلار 3:13:42
1,291.32 دلار 3:13:20
1,291.31 دلار 3:13:18
1,291.32 دلار 3:13:09
1,291.31 دلار 3:13:07
1,291.32 دلار 3:13:05
1,291.31 دلار 3:12:48
1,291.3 دلار 3:12:38
1,291.31 دلار 3:12:34
1,291.3 دلار 3:12:33
1,291.31 دلار 3:12:21
1,291.3 دلار 3:12:18
1,291.31 دلار 3:12:12
1,291.3 دلار 3:12:10
1,291.32 دلار 3:12:08
1,291.31 دلار 3:12:06
1,291.3 دلار 3:12:04
1,291.29 دلار 3:11:49
1,291.3 دلار 3:11:18
1,291.29 دلار 3:11:13
1,291.31 دلار 3:11:05
1,291.3 دلار 3:11:03
1,291.2 دلار 3:10:34
1,291.19 دلار 3:10:13
1,291.18 دلار 3:10:11
1,291.19 دلار 3:10:09
1,291.18 دلار 3:09:50
1,291.2 دلار 3:09:48
1,291.18 دلار 3:09:46
1,291.2 دلار 3:09:39
1,291.19 دلار 3:09:34
1,291.1 دلار 3:09:24
1,291.08 دلار 3:09:19
1,291.09 دلار 3:09:09
1,291.1 دلار 3:09:07
1,291.09 دلار 3:09:05
1,291.01 دلار 3:08:55
1,291 دلار 3:08:49
1,290.99 دلار 3:08:47
1,291 دلار 3:08:46
1,290.99 دلار 3:08:42
1,291 دلار 3:08:40
1,290.99 دلار 3:08:38
1,291 دلار 3:08:29
1,291.01 دلار 3:08:15
1,291 دلار 3:08:08
1,290.99 دلار 3:08:06
1,290.98 دلار 3:08:04
1,290.99 دلار 3:07:49
1,290.98 دلار 3:07:47
1,290.99 دلار 3:07:43
1,290.98 دلار 3:07:39
1,290.99 دلار 3:07:19
1,290.98 دلار 3:07:12
1,290.99 دلار 3:06:11
1,291 دلار 3:06:04
1,290.98 دلار 3:05:50
1,291.01 دلار 3:05:45
1,291 دلار 3:05:43
1,291.01 دلار 3:05:41
1,291 دلار 3:05:38
1,290.99 دلار 3:05:15
1,291 دلار 3:05:09
1,290.99 دلار 3:04:36
1,291 دلار 3:04:34
1,290.99 دلار 3:04:31
1,291 دلار 3:04:29
1,290.99 دلار 3:04:27
1,291 دلار 3:04:20
1,290.99 دلار 3:04:16
1,290.98 دلار 3:04:12
1,290.99 دلار 3:04:11
1,290.98 دلار 3:04:09
1,290.99 دلار 3:03:55
1,291 دلار 3:03:52
1,290.99 دلار 3:03:41
1,290.92 دلار 3:03:37
1,290.99 دلار 3:03:35
1,290.92 دلار 3:03:33
1,290.99 دلار 3:03:24
1,290.98 دلار 3:03:22
1,290.99 دلار 3:03:20
1,291 دلار 3:02:34
1,290.98 دلار 3:02:32
1,291 دلار 3:02:28
1,290.98 دلار 3:02:26
1,291 دلار 3:02:17
1,290.99 دلار 3:02:13
1,291 دلار 3:02:11
1,290.99 دلار 3:02:09
1,291 دلار 3:01:35
1,290.99 دلار 3:01:19
1,291 دلار 3:00:31
1,290.99 دلار 3:00:29
1,291 دلار 3:00:27
1,290.99 دلار 3:00:23
1,290.98 دلار 3:00:19
1,291 دلار 3:00:17
1,290.99 دلار 3:00:15
1,291 دلار 2:59:54
1,291.01 دلار 2:59:11
1,291.03 دلار 2:59:04
1,291 دلار 2:58:57
1,291.01 دلار 2:58:48
1,291 دلار 2:58:46
1,291.01 دلار 2:58:43
1,291 دلار 2:58:41
1,291.09 دلار 2:58:39
1,291.01 دلار 2:58:37
1,291.09 دلار 2:58:35
1,291.11 دلار 2:58:31
1,291.09 دلار 2:58:30
1,291.1 دلار 2:58:28
1,291.11 دلار 2:58:26
1,291.1 دلار 2:58:09
1,291.09 دلار 2:58:05
1,291.11 دلار 2:57:16
1,291.13 دلار 2:57:05
1,291.12 دلار 2:57:03
1,291.09 دلار 2:56:56
1,291.11 دلار 2:56:52
1,291.12 دلار 2:56:47
1,291.11 دلار 2:56:37
1,291.01 دلار 2:56:35
1,291.1 دلار 2:56:33
1,291.01 دلار 2:56:28
1,291 دلار 2:56:21
1,290.98 دلار 2:56:19
1,291 دلار 2:56:17
1,290.98 دلار 2:56:06
1,290.96 دلار 2:55:51
1,290.94 دلار 2:55:49
1,290.99 دلار 2:55:47
1,290.94 دلار 2:55:43
1,290.96 دلار 2:55:40
1,290.95 دلار 2:55:35
1,290.96 دلار 2:55:25
1,290.94 دلار 2:55:15
1,290.96 دلار 2:55:11
1,290.94 دلار 2:55:09
1,290.96 دلار 2:55:07
1,290.95 دلار 2:54:57
1,290.93 دلار 2:54:48
1,290.95 دلار 2:54:42
1,290.94 دلار 2:54:32
1,290.95 دلار 2:54:26
1,290.84 دلار 2:54:22
1,290.95 دلار 2:54:15
1,290.94 دلار 2:54:13
1,290.95 دلار 2:54:11
1,290.94 دلار 2:54:09
1,290.95 دلار 2:54:07
1,290.94 دلار 2:53:42
1,290.93 دلار 2:53:34
1,290.94 دلار 2:53:06
1,290.92 دلار 2:53:03
1,290.93 دلار 2:52:54
1,290.84 دلار 2:52:52
1,290.93 دلار 2:52:50
1,290.84 دلار 2:52:46
1,290.92 دلار 2:52:38
1,290.95 دلار 2:52:33
1,290.96 دلار 2:52:13
1,291.02 دلار 2:52:11
1,290.96 دلار 2:52:09
1,291.02 دلار 2:52:06
1,291.03 دلار 2:52:03
1,291.04 دلار 2:51:50
1,291.03 دلار 2:51:40
1,291.05 دلار 2:51:36
1,291.03 دلار 2:51:34
1,291.13 دلار 2:51:21
1,291.15 دلار 2:51:11
1,291.24 دلار 2:51:03
1,291.19 دلار 2:50:53
1,291.24 دلار 2:50:45
1,291.23 دلار 2:50:31
1,291.24 دلار 2:50:14
1,291.26 دلار 2:50:12
1,291.25 دلار 2:50:10
1,291.26 دلار 2:50:08
1,291.32 دلار 2:49:49
1,291.35 دلار 2:49:44
1,291.32 دلار 2:49:35
1,291.34 دلار 2:49:26
1,291.33 دلار 2:49:24
1,291.34 دلار 2:49:18
1,291.33 دلار 2:49:11
1,291.34 دلار 2:49:09
1,291.33 دلار 2:49:06
1,291.34 دلار 2:48:38
1,291.35 دلار 2:48:21
1,291.32 دلار 2:48:14
1,291.34 دلار 2:48:12
1,291.32 دلار 2:48:10
1,291.34 دلار 2:48:08
1,291.32 دلار 2:47:53
1,291.33 دلار 2:47:47
1,291.32 دلار 2:47:42
1,291.42 دلار 2:47:38
1,291.32 دلار 2:47:35
1,291.42 دلار 2:47:21
1,291.41 دلار 2:47:17
1,291.43 دلار 2:47:13
1,291.42 دلار 2:47:11
1,291.43 دلار 2:47:09
1,291.42 دلار 2:46:52
1,291.43 دلار 2:46:50
1,291.42 دلار 2:46:48
1,291.43 دلار 2:46:29
1,291.41 دلار 2:46:24
1,291.42 دلار 2:46:10
1,291.52 دلار 2:46:08
1,291.53 دلار 2:45:47
1,291.51 دلار 2:45:41
1,291.54 دلار 2:45:10
1,291.53 دلار 2:45:08
1,291.54 دلار 2:45:06
1,291.53 دلار 2:44:50
1,291.54 دلار 2:44:41
1,291.53 دلار 2:44:37
1,291.52 دلار 2:44:35
1,291.54 دلار 2:44:31
1,291.59 دلار 2:44:29
1,291.62 دلار 2:44:28
1,291.59 دلار 2:44:22
1,291.54 دلار 2:44:12
1,291.58 دلار 2:44:09
1,291.53 دلار 2:44:03
1,291.51 دلار 2:43:52
1,291.53 دلار 2:43:50
1,291.54 دلار 2:43:43
1,291.52 دلار 2:43:33
1,291.54 دلار 2:43:18
1,291.57 دلار 2:43:16
1,291.54 دلار 2:43:14
1,291.57 دلار 2:43:09
1,291.59 دلار 2:42:57
1,291.53 دلار 2:42:53
1,291.51 دلار 2:42:48
1,291.5 دلار 2:42:38
1,291.52 دلار 2:42:36
1,291.5 دلار 2:42:34
1,291.52 دلار 2:42:31
1,291.53 دلار 2:42:27
1,291.51 دلار 2:42:13
1,291.5 دلار 2:42:10
1,291.51 دلار 2:42:08
1,291.52 دلار 2:41:54
1,291.49 دلار 2:41:42
1,291.47 دلار 2:41:38
1,291.49 دلار 2:41:37
1,291.47 دلار 2:41:35
1,291.51 دلار 2:41:13
1,291.5 دلار 2:41:11
1,291.51 دلار 2:41:10
1,291.5 دلار 2:40:44
1,291.49 دلار 2:40:38
1,291.41 دلار 2:40:36
1,291.45 دلار 2:40:32
1,291.34 دلار 2:40:23
1,291.33 دلار 2:40:14
1,291.31 دلار 2:40:08
1,291.34 دلار 2:39:53
1,291.32 دلار 2:39:45
1,291.33 دلار 2:39:42
1,291.32 دلار 2:39:37
1,291.34 دلار 2:39:11
1,291.32 دلار 2:38:56
1,291.35 دلار 2:38:52
1,291.3 دلار 2:38:47
1,291.32 دلار 2:38:41
1,291.3 دلار 2:38:39
1,291.32 دلار 2:38:36
1,291.34 دلار 2:38:32
1,291.21 دلار 2:38:13
1,291.3 دلار 2:38:04
1,291.24 دلار 2:37:55
1,291.21 دلار 2:37:53
1,291.13 دلار 2:37:49
1,291.23 دلار 2:37:48
1,291.12 دلار 2:37:32
1,291.21 دلار 2:37:07
1,291.2 دلار 2:37:03
1,291.21 دلار 2:36:55
1,291.31 دلار 2:36:53
1,291.22 دلار 2:36:45
1,291.21 دلار 2:36:42
1,291.22 دلار 2:36:40
1,291.21 دلار 2:36:38
1,291.22 دلار 2:36:36
1,291.21 دلار 2:36:34
1,291.22 دلار 2:36:32
1,291.21 دلار 2:36:28
1,291.22 دلار 2:36:17
1,291.24 دلار 2:36:13
1,291.22 دلار 2:36:11
1,291.28 دلار 2:36:08
1,291.22 دلار 2:36:06
1,291.24 دلار 2:36:04
1,291.23 دلار 2:35:52
1,291.29 دلار 2:35:49
1,291.3 دلار 2:35:47
1,291.29 دلار 2:35:44
1,291.3 دلار 2:35:36
1,291.34 دلار 2:35:19
1,291.31 دلار 2:34:57
1,291.33 دلار 2:34:51
1,291.31 دلار 2:34:48
1,291.32 دلار 2:34:42
1,291.33 دلار 2:34:40
1,291.35 دلار 2:34:36
1,291.32 دلار 2:34:32
1,291.23 دلار 2:34:30
1,291.24 دلار 2:34:28
1,291.23 دلار 2:34:24
1,291.24 دلار 2:34:11
1,291.23 دلار 2:34:09
1,291.31 دلار 2:34:04
1,291.32 دلار 2:33:43
1,291.3 دلار 2:33:41
1,291.32 دلار 2:33:39
1,291.3 دلار 2:33:36
1,291.4 دلار 2:33:20
1,291.36 دلار 2:33:07
1,291.19 دلار 2:32:57
1,291.17 دلار 2:32:55
1,291.19 دلار 2:32:51
1,291.11 دلار 2:32:46
1,291.29 دلار 2:32:41
1,291.5 دلار 2:32:31
1,291.49 دلار 2:32:25
1,291.57 دلار 2:32:22
1,291.49 دلار 2:32:21
1,291.57 دلار 2:32:19
1,291.5 دلار 2:32:17
1,291.34 دلار 2:32:15
1,291.5 دلار 2:32:13
1,291.34 دلار 2:31:53
1,291.45 دلار 2:31:46
1,291.34 دلار 2:31:44
1,291.45 دلار 2:31:38
1,291.48 دلار 2:31:33
1,291.69 دلار 2:31:13
1,291.64 دلار 2:31:04

انس نقره

 • نرخ فعلی : 17.1
 • بالاترین قیمت روز : 17.1
 • پایین ترین قیمت روز : 17.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.088
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 17.086
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.014
جدول نرخ های امروز زمان
17.101 دلار 3:20:56
17.102 دلار 3:20:33
17.101 دلار 3:19:44
17.102 دلار 3:19:41
17.101 دلار 3:19:39
17.102 دلار 3:19:14
17.101 دلار 3:19:03
17.102 دلار 3:18:49
17.101 دلار 3:18:32
17.102 دلار 3:18:30
17.101 دلار 3:18:29
17.102 دلار 3:18:25
17.101 دلار 3:17:55
17.102 دلار 3:17:36
17.101 دلار 3:16:17
17.102 دلار 3:16:07
17.101 دلار 3:15:17
17.1 دلار 3:15:16
17.101 دلار 3:15:08
17.1 دلار 3:14:54
17.101 دلار 3:14:32
17.1 دلار 3:14:16
17.101 دلار 3:13:54
17.1 دلار 3:13:51
17.101 دلار 3:13:49
17.1 دلار 3:13:36
17.099 دلار 3:13:20
17.096 دلار 3:13:16
17.099 دلار 3:13:14
17.096 دلار 3:12:50
17.095 دلار 3:12:46
17.096 دلار 3:12:44
17.095 دلار 3:12:42
17.096 دلار 3:11:42
17.095 دلار 3:11:34
17.096 دلار 3:11:03
17.095 دلار 3:10:56
17.096 دلار 3:10:54
17.095 دلار 3:10:34
17.094 دلار 3:10:07
17.095 دلار 3:07:35
17.093 دلار 3:06:52
17.091 دلار 3:05:50
17.094 دلار 3:05:46
17.095 دلار 3:05:11
17.094 دلار 3:03:39
17.091 دلار 3:03:20
17.094 دلار 3:03:15
17.091 دلار 3:03:13
17.094 دلار 3:00:10
17.096 دلار 2:59:04
17.095 دلار 2:58:55
17.096 دلار 2:56:35
17.095 دلار 2:56:14
17.096 دلار 2:55:07
17.095 دلار 2:54:34
17.096 دلار 2:51:32
17.094 دلار 2:51:04
17.092 دلار 2:50:53
17.096 دلار 2:48:27
17.095 دلار 2:44:31
17.099 دلار 2:44:24
17.1 دلار 2:44:06
17.101 دلار 2:43:43
17.098 دلار 2:43:41
17.101 دلار 2:43:38
17.098 دلار 2:43:33
17.101 دلار 2:43:18
17.1 دلار 2:43:16
17.101 دلار 2:43:14
17.1 دلار 2:38:32
17.091 دلار 2:38:30
17.095 دلار 2:38:26
17.091 دلار 2:38:25
17.095 دلار 2:38:11
17.093 دلار 2:37:46
17.09 دلار 2:37:36
17.095 دلار 2:34:30
17.096 دلار 2:34:28
17.095 دلار 2:34:24
17.096 دلار 2:34:15
17.095 دلار 2:34:07
17.096 دلار 2:33:39
17.095 دلار 2:33:23
17.096 دلار 2:33:21
17.09 دلار 2:33:03
17.091 دلار 2:32:57
17.09 دلار 2:32:55
17.091 دلار 2:32:35
17.095 دلار 2:32:33
17.091 دلار 2:32:31
17.095 دلار 2:32:17
17.09 دلار 2:32:15
17.095 دلار 2:32:13
17.09 دلار 2:32:08
17.088 دلار 2:31:07

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 937.35
 • بالاترین قیمت روز : 937.55
 • پایین ترین قیمت روز : 936.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.35
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 936.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 937.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
جدول نرخ های امروز زمان
937.35 دلار 2:36:42
937.25 دلار 2:36:40
937.35 دلار 2:36:38
937.2 دلار 2:36:34
937.55 دلار 2:36:32
937.2 دلار 2:36:28
937.55 دلار 2:34:38
937.2 دلار 2:34:22
936.95 دلار 2:33:39
937 دلار 2:33:37
936.95 دلار 2:33:32
937 دلار 2:33:31
936.95 دلار 2:33:29
937 دلار 2:31:11
936.75 دلار 2:29:56
936.9 دلار 2:29:46

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,008.02
 • بالاترین قیمت روز : 1,008.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,007.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.74
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,008.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 1,008.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
جدول نرخ های امروز زمان
1,008.02 دلار 2:49:32
1,007.97 دلار 2:39:32
1,008 دلار 2:39:15
1,008.05 دلار 2:39:13
1,008 دلار 2:39:11
1,008.05 دلار 2:39:09
1,008.17 دلار 2:39:07
1,008.05 دلار 2:39:05
1,008.17 دلار 2:39:03
1,008.22 دلار 2:38:08
1,008.1 دلار 2:38:06
1,008.22 دلار 2:38:04
1,007.48 دلار 2:37:55
1,007.42 دلار 2:36:04
1,007.38 دلار 2:35:44
1,007.53 دلار 2:35:36
1,008.05 دلار 2:35:32
1,007.53 دلار 2:35:29
1,008.05 دلار 2:34:07
1,008.38 دلار 2:31:11
1,008.17 دلار 2:30:00
1,008.2 دلار 2:29:51

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,255 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,279 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 12.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,294 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.22%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1290.4 (0.02%) 0.3 1290.3 1290.8 ۳:۲۰
بازار آمریکا / نقره 17.07 (0%) 0 17.065 17.075 ۳:۱۷
بازار آمریکا / پلاتین 937.5 (0.04%) 0.4 937 937.8 ۳:۲۰
بازار آمریکا / پالادیوم 1007.85 (0.01%) 0.15 1007.55 1007.85 ۳:۱۷
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1292.2 (0.08%) 1 1287.1 1293.2 ۲۲:۰۳
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 17.112 (0.09%) 0.015 17.038 17.528 ۲۲:۰۳
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1293.3 (0.1%) 1.3 1293.3 1293.3 ۲:۰۲