شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,238.48 (0.04%) 0.51 1,237.59 1,238.63 ۰۱:۲۹:۳۹
انس نقره 14.64 (0.06%) 0.01 14.63 14.66 ۰۱:۲۹:۱۲
انس پلاتین 787.35 (0.07%) 0.55 786.30 788.10 ۰۱:۳۰:۰۶
انس پالادیوم 1,169.65 (0.07%) 0.85 1,168.75 1,172.50 ۰۱:۳۰:۰۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1238.48 0.5100 0.0400 1238.63 1237.59 ۰۱:۲۹:۳۹
هر گرم طلا 39.82 0.0164 0.0013 39.82 39.79 ۰۱:۲۹:۳۹
هر کیلو طلا 39818.03 16.3969 1.2860 39822.85 39789.41 ۰۱:۲۹:۳۹
هر تولا طلا 464.43 0.1913 0.0150 464.49 464.10 ۰۱:۲۹:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 14.64 0.0100 0.0600 14.66 14.63 ۰۱:۲۹:۱۲
هر گرم طلا 0.47 0.0003 0.0019 0.47 0.47 ۰۱:۲۹:۱۲
هر کیلو طلا 470.69 0.3215 1.9290 471.33 470.37 ۰۱:۲۹:۱۲
هر تولا طلا 5.49 0.0038 0.0225 5.50 5.49 ۰۱:۲۹:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 787.35 0.5500 0.0700 788.10 786.30 ۰۱:۳۰:۰۶
هر گرم طلا 25.31 0.0177 0.0023 25.34 25.28 ۰۱:۳۰:۰۶
هر کیلو طلا 25313.87 17.6829 2.2506 25337.98 25280.11 ۰۱:۳۰:۰۶
هر تولا طلا 295.26 0.2063 0.0263 295.54 294.86 ۰۱:۳۰:۰۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1169.65 0.8500 0.0700 1172.50 1168.75 ۰۱:۳۰:۰۶
هر گرم طلا 37.61 0.0273 0.0023 37.70 37.58 ۰۱:۳۰:۰۶
هر کیلو طلا 37605.09 27.3281 2.2506 37696.72 37576.16 ۰۱:۳۰:۰۶
هر تولا طلا 438.62 0.3188 0.0263 439.69 438.28 ۰۱:۳۰:۰۶

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,238.48
 • بالاترین قیمت روز : 1,238.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,237.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.19
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,237.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,237.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51
جدول نرخ های امروز زمان
1,238.48 دلار 1:29:39
1,238.37 دلار 1:29:26
1,238.42 دلار 1:29:19
1,238.36 دلار 1:29:12
1,238.39 دلار 1:29:09
1,238.36 دلار 1:29:04
1,238.41 دلار 1:28:54
1,238.44 دلار 1:28:42
1,238.41 دلار 1:28:40
1,238.44 دلار 1:28:36
1,238.43 دلار 1:28:28
1,238.46 دلار 1:28:26
1,238.45 دلار 1:28:23
1,238.46 دلار 1:28:21
1,238.45 دلار 1:28:16
1,238.44 دلار 1:28:04
1,238.55 دلار 1:27:16
1,238.44 دلار 1:27:03
1,238.43 دلار 1:26:55
1,238.34 دلار 1:26:53
1,238.43 دلار 1:26:51
1,238.32 دلار 1:26:48
1,238.33 دلار 1:26:44
1,238.32 دلار 1:26:42
1,238.28 دلار 1:26:39
1,238.32 دلار 1:26:37
1,238.28 دلار 1:26:32
1,238.35 دلار 1:26:28
1,238.26 دلار 1:26:25
1,238.35 دلار 1:26:23
1,238.26 دلار 1:25:49
1,238.27 دلار 1:25:24
1,238.26 دلار 1:24:35
1,238.27 دلار 1:24:26
1,238.28 دلار 1:24:21
1,238.32 دلار 1:24:19
1,238.28 دلار 1:24:16
1,238.32 دلار 1:24:14
1,238.29 دلار 1:24:07
1,238.24 دلار 1:23:52
1,238.23 دلار 1:23:29
1,238.28 دلار 1:23:17
1,238.31 دلار 1:23:03
1,238.26 دلار 1:22:56
1,238.3 دلار 1:22:44
1,238.28 دلار 1:22:40
1,238.3 دلار 1:22:17
1,238.22 دلار 1:21:44
1,238.26 دلار 1:21:16
1,238.22 دلار 1:20:06
1,238.17 دلار 1:19:49
1,238.19 دلار 1:19:40
1,238.2 دلار 1:19:31
1,238.17 دلار 1:19:22
1,238.19 دلار 1:19:15
1,238.17 دلار 1:19:08
1,238.2 دلار 1:19:06
1,238.17 دلار 1:19:03
1,238.2 دلار 1:18:39
1,238.19 دلار 1:18:36
1,238.2 دلار 1:18:34
1,238.19 دلار 1:18:28
1,238.26 دلار 1:18:21
1,238.33 دلار 1:18:12
1,238.28 دلار 1:18:09
1,238.33 دلار 1:18:07
1,238.28 دلار 1:17:54
1,238.29 دلار 1:17:52
1,238.28 دلار 1:17:50
1,238.29 دلار 1:17:31
1,238.26 دلار 1:17:20
1,238.29 دلار 1:17:13
1,238.28 دلار 1:16:58
1,238.26 دلار 1:16:51
1,238.19 دلار 1:16:48
1,238.18 دلار 1:16:46
1,238.19 دلار 1:16:44
1,238.2 دلار 1:16:42
1,238.22 دلار 1:16:11
1,238.2 دلار 1:16:07
1,238.25 دلار 1:15:07
1,238.23 دلار 1:14:25
1,238.26 دلار 1:14:07
1,238.35 دلار 1:13:51
1,238.34 دلار 1:13:46
1,238.35 دلار 1:13:44
1,238.34 دلار 1:13:39
1,238.35 دلار 1:12:39
1,238.41 دلار 1:12:32
1,238.44 دلار 1:11:35
1,238.42 دلار 1:11:29
1,238.41 دلار 1:11:15
1,238.42 دلار 1:11:13
1,238.41 دلار 1:11:08
1,238.42 دلار 1:11:06
1,238.44 دلار 1:10:56
1,238.36 دلار 1:10:52
1,238.35 دلار 1:10:49
1,238.36 دلار 1:10:47
1,238.35 دلار 1:10:41
1,238.34 دلار 1:10:12
1,238.32 دلار 1:10:10
1,238.35 دلار 1:10:07
1,238.32 دلار 1:10:05
1,238.35 دلار 1:09:49
1,238.32 دلار 1:09:47
1,238.35 دلار 1:09:44
1,238.32 دلار 1:09:35
1,238.34 دلار 1:09:31
1,238.32 دلار 1:09:29
1,238.25 دلار 1:09:27
1,238.34 دلار 1:09:25
1,238.25 دلار 1:09:11
1,238.29 دلار 1:08:57
1,238.26 دلار 1:08:55
1,238.36 دلار 1:08:52
1,238.26 دلار 1:08:48
1,238.36 دلار 1:08:27
1,238.35 دلار 1:08:04
1,238.39 دلار 1:07:30
1,238.36 دلار 1:07:04
1,238.35 دلار 1:06:11
1,238.54 دلار 1:06:09
1,238.35 دلار 1:06:06
1,238.54 دلار 1:05:55
1,238.55 دلار 1:05:53
1,238.54 دلار 1:05:48
1,238.55 دلار 1:05:39
1,238.54 دلار 1:05:37
1,238.55 دلار 1:05:29
1,238.45 دلار 1:05:18
1,238.49 دلار 1:05:07
1,238.45 دلار 1:05:05
1,238.49 دلار 1:03:51
1,238.44 دلار 1:03:45
1,238.43 دلار 1:03:29
1,238.44 دلار 1:03:26
1,238.43 دلار 1:03:23
1,238.44 دلار 1:03:16
1,238.39 دلار 1:03:04
1,238.36 دلار 1:02:32
1,238.35 دلار 1:02:16
1,238.38 دلار 1:01:43
1,238.35 دلار 1:01:38
1,238.38 دلار 1:01:27
1,238.35 دلار 0:58:22
1,238.34 دلار 0:58:19
1,238.35 دلار 0:58:17
1,238.34 دلار 0:58:06
1,238.35 دلار 0:57:19
1,238.34 دلار 0:57:17
1,238.35 دلار 0:57:15
1,238.34 دلار 0:56:51
1,238.35 دلار 0:56:45
1,238.34 دلار 0:56:29
1,238.35 دلار 0:56:27
1,238.34 دلار 0:56:13
1,238.35 دلار 0:54:57
1,238.36 دلار 0:54:11
1,238.35 دلار 0:54:09
1,238.36 دلار 0:54:06
1,238.35 دلار 0:53:10
1,238.39 دلار 0:52:24
1,238.4 دلار 0:52:17
1,238.38 دلار 0:52:12
1,238.43 دلار 0:52:08
1,238.35 دلار 0:52:06
1,238.43 دلار 0:50:08
1,238.42 دلار 0:49:44
1,238.41 دلار 0:49:34
1,238.4 دلار 0:49:11
1,238.37 دلار 0:49:04
1,238.43 دلار 0:48:48
1,238.51 دلار 0:48:41
1,238.54 دلار 0:48:39
1,238.51 دلار 0:48:34
1,238.54 دلار 0:48:16
1,238.63 دلار 0:48:14
1,238.54 دلار 0:48:11
1,238.63 دلار 0:47:40
1,238.62 دلار 0:47:35
1,238.57 دلار 0:47:33
1,238.55 دلار 0:47:31
1,238.57 دلار 0:47:27
1,238.54 دلار 0:47:22
1,238.55 دلار 0:47:20
1,238.54 دلار 0:47:16
1,238.55 دلار 0:46:54
1,238.59 دلار 0:46:52
1,238.55 دلار 0:46:50
1,238.59 دلار 0:46:41
1,238.62 دلار 0:46:34
1,238.54 دلار 0:46:26
1,238.49 دلار 0:46:24
1,238.54 دلار 0:46:21
1,238.49 دلار 0:45:22
1,238.45 دلار 0:45:20
1,238.49 دلار 0:45:17
1,238.45 دلار 0:45:05
1,238.53 دلار 0:44:36
1,238.49 دلار 0:44:21
1,238.53 دلار 0:44:16
1,238.54 دلار 0:44:14
1,238.52 دلار 0:44:11
1,238.54 دلار 0:44:09
1,238.53 دلار 0:44:04
1,238.54 دلار 0:43:43
1,238.53 دلار 0:43:04
1,238.49 دلار 0:42:09
1,238.53 دلار 0:42:07
1,238.49 دلار 0:42:04
1,238.53 دلار 0:41:29
1,238.54 دلار 0:41:27
1,238.53 دلار 0:41:25
1,238.58 دلار 0:41:04
1,238.59 دلار 0:40:57
1,238.58 دلار 0:40:55
1,238.59 دلار 0:40:48
1,238.61 دلار 0:40:37
1,238.58 دلار 0:40:35
1,238.53 دلار 0:40:26
1,238.49 دلار 0:40:21
1,238.44 دلار 0:40:12
1,238.49 دلار 0:40:09
1,238.45 دلار 0:40:07
1,238.49 دلار 0:39:53
1,238.53 دلار 0:39:42
1,238.51 دلار 0:39:37
1,238.53 دلار 0:39:11
1,238.55 دلار 0:39:04
1,238.58 دلار 0:38:53
1,238.54 دلار 0:38:51
1,238.53 دلار 0:38:35
1,238.54 دلار 0:38:16
1,238.56 دلار 0:38:14
1,238.54 دلار 0:38:09
1,238.56 دلار 0:37:39
1,238.53 دلار 0:37:37
1,238.56 دلار 0:37:35
1,238.53 دلار 0:37:28
1,238.52 دلار 0:37:13
1,238.55 دلار 0:37:11
1,238.52 دلار 0:37:06
1,238.55 دلار 0:37:04
1,238.5 دلار 0:36:17
1,238.46 دلار 0:35:48
1,238.49 دلار 0:35:30
1,238.51 دلار 0:35:09
1,238.52 دلار 0:34:47
1,238.57 دلار 0:34:27
1,238.62 دلار 0:34:06
1,238.56 دلار 0:33:33
1,238.57 دلار 0:33:26
1,238.51 دلار 0:33:22
1,238.42 دلار 0:33:14
1,238.45 دلار 0:33:11
1,238.42 دلار 0:33:09
1,238.45 دلار 0:33:04
1,238.42 دلار 0:32:23
1,238.44 دلار 0:32:18
1,238.42 دلار 0:32:16
1,238.44 دلار 0:32:13
1,238.41 دلار 0:32:09
1,238.42 دلار 0:31:37
1,238.43 دلار 0:31:33
1,238.41 دلار 0:31:28
1,238.42 دلار 0:31:17
1,238.43 دلار 0:31:11
1,238.44 دلار 0:31:04
1,238.42 دلار 0:30:33
1,238.43 دلار 0:30:31
1,238.42 دلار 0:30:29
1,238.4 دلار 0:30:20
1,238.33 دلار 0:30:13
1,238.34 دلار 0:30:10
1,238.42 دلار 0:29:29
1,238.38 دلار 0:29:27
1,238.42 دلار 0:29:25
1,238.38 دلار 0:29:19
1,238.43 دلار 0:29:16
1,238.53 دلار 0:28:42
1,238.49 دلار 0:28:40
1,238.5 دلار 0:28:36
1,238.49 دلار 0:28:34
1,238.46 دلار 0:28:27
1,238.42 دلار 0:28:23
1,238.46 دلار 0:28:21
1,238.42 دلار 0:28:18
1,238.46 دلار 0:28:12
1,238.53 دلار 0:28:09
1,238.45 دلار 0:28:07
1,238.53 دلار 0:27:55
1,238.52 دلار 0:27:53
1,238.53 دلار 0:27:51
1,238.52 دلار 0:27:46
1,238.49 دلار 0:27:44
1,238.5 دلار 0:27:41
1,238.49 دلار 0:27:35
1,238.46 دلار 0:27:31
1,238.44 دلار 0:27:24
1,238.43 دلار 0:27:20
1,238.46 دلار 0:27:16
1,238.42 دلار 0:27:14
1,238.33 دلار 0:26:46
1,238.4 دلار 0:26:21
1,238.42 دلار 0:26:08
1,238.52 دلار 0:25:51
1,238.51 دلار 0:25:44
1,238.5 دلار 0:25:40
1,238.52 دلار 0:25:37
1,238.5 دلار 0:25:31
1,238.53 دلار 0:25:20
1,238.51 دلار 0:25:18
1,238.5 دلار 0:25:12
1,238.52 دلار 0:25:09
1,238.46 دلار 0:25:07
1,238.52 دلار 0:25:05
1,238.42 دلار 0:24:56
1,238.51 دلار 0:24:54
1,238.42 دلار 0:24:17
1,238.53 دلار 0:24:06
1,238.56 دلار 0:23:43
1,238.54 دلار 0:23:41
1,238.53 دلار 0:23:39
1,238.59 دلار 0:23:33
1,238.53 دلار 0:23:24
1,238.61 دلار 0:23:16
1,238.62 دلار 0:23:14
1,238.61 دلار 0:23:12
1,238.62 دلار 0:22:45
1,238.61 دلار 0:22:41
1,238.53 دلار 0:22:37
1,238.51 دلار 0:22:17
1,238.49 دلار 0:22:15
1,238.5 دلار 0:22:13
1,238.49 دلار 0:22:11
1,238.47 دلار 0:22:08
1,238.4 دلار 0:22:06
1,238.47 دلار 0:22:04
1,238.4 دلار 0:21:28
1,238.41 دلار 0:21:26
1,238.43 دلار 0:21:20
1,238.4 دلار 0:21:09
1,238.39 دلار 0:21:04
1,238.31 دلار 0:20:57
1,238.39 دلار 0:20:52
1,238.31 دلار 0:20:41
1,238.3 دلار 0:20:32
1,238.31 دلار 0:20:15
1,238.22 دلار 0:20:10
1,238.2 دلار 0:20:08
1,238.22 دلار 0:20:05
1,238.2 دلار 0:19:47
1,238.19 دلار 0:19:40
1,238.14 دلار 0:19:38
1,238.2 دلار 0:19:36
1,238.14 دلار 0:19:34
1,238.2 دلار 0:19:32
1,238.29 دلار 0:19:21
1,238.27 دلار 0:19:19
1,238.38 دلار 0:19:08
1,238.41 دلار 0:19:06
1,238.42 دلار 0:18:56
1,238.4 دلار 0:18:49
1,238.34 دلار 0:18:45
1,238.38 دلار 0:18:36
1,238.36 دلار 0:18:34
1,238.29 دلار 0:18:32
1,238.31 دلار 0:18:30
1,238.29 دلار 0:18:27
1,238.31 دلار 0:18:08
1,238.34 دلار 0:17:54
1,238.32 دلار 0:17:52
1,238.31 دلار 0:17:50
1,238.32 دلار 0:17:46
1,238.31 دلار 0:17:43
1,238.26 دلار 0:17:35
1,238.25 دلار 0:17:33
1,238.2 دلار 0:17:29
1,238.21 دلار 0:17:25
1,238.2 دلار 0:17:20
1,238.23 دلار 0:17:16
1,238.19 دلار 0:17:14
1,238.23 دلار 0:17:12
1,238.17 دلار 0:17:10
1,238.22 دلار 0:17:07
1,238.19 دلار 0:17:05
1,238.22 دلار 0:16:53
1,238.19 دلار 0:16:51
1,238.2 دلار 0:16:49
1,238.19 دلار 0:16:45
1,238.21 دلار 0:16:35
1,238.2 دلار 0:16:33
1,238.21 دلار 0:16:31
1,238.2 دلار 0:16:26
1,238.17 دلار 0:16:19
1,238.1 دلار 0:16:17
1,238.11 دلار 0:16:15
1,238.1 دلار 0:16:13
1,238.14 دلار 0:16:04
1,238.1 دلار 0:15:53
1,238.11 دلار 0:15:49
1,238.1 دلار 0:15:47
1,238.11 دلار 0:15:45
1,238.16 دلار 0:15:43
1,238.14 دلار 0:15:38
1,238.16 دلار 0:15:36
1,238.14 دلار 0:15:32
1,238.12 دلار 0:15:29
1,238.1 دلار 0:15:21
1,238.11 دلار 0:15:12
1,238.1 دلار 0:15:05
1,238.12 دلار 0:14:52
1,238.1 دلار 0:13:39
1,238.12 دلار 0:13:37
1,238.04 دلار 0:13:31
1,238.03 دلار 0:13:29
1,238.04 دلار 0:13:27
1,238.03 دلار 0:13:22
1,237.98 دلار 0:13:20
1,238.02 دلار 0:13:18
1,237.98 دلار 0:13:12
1,237.95 دلار 0:13:06
1,237.94 دلار 0:12:56
1,237.89 دلار 0:12:41
1,237.86 دلار 0:12:37
1,237.81 دلار 0:12:34
1,237.85 دلار 0:12:32
1,237.82 دلار 0:12:30
1,237.8 دلار 0:12:28
1,237.82 دلار 0:12:16
1,237.79 دلار 0:12:14
1,237.8 دلار 0:12:10
1,237.78 دلار 0:11:49
1,237.76 دلار 0:11:39
1,237.74 دلار 0:11:35
1,237.75 دلار 0:11:33
1,237.74 دلار 0:11:31
1,237.76 دلار 0:11:22
1,237.69 دلار 0:08:51
1,237.68 دلار 0:08:49
1,237.69 دلار 0:08:44
1,237.68 دلار 0:08:42
1,237.66 دلار 0:08:40
1,237.68 دلار 0:08:36
1,237.66 دلار 0:08:27
1,237.67 دلار 0:08:25
1,237.66 دلار 0:08:21
1,237.7 دلار 0:08:19
1,237.66 دلار 0:08:17
1,237.7 دلار 0:08:12
1,237.66 دلار 0:08:10
1,237.65 دلار 0:07:52
1,237.66 دلار 0:07:45
1,237.65 دلار 0:07:43
1,237.69 دلار 0:07:41
1,237.65 دلار 0:07:39
1,237.69 دلار 0:07:32
1,237.66 دلار 0:07:28
1,237.69 دلار 0:07:22
1,237.7 دلار 0:07:20
1,237.69 دلار 0:07:18
1,237.7 دلار 0:07:14
1,237.74 دلار 0:07:10
1,237.75 دلار 0:07:03
1,237.67 دلار 0:06:57
1,237.7 دلار 0:06:55
1,237.67 دلار 0:06:53
1,237.65 دلار 0:06:44
1,237.67 دلار 0:06:33
1,237.65 دلار 0:06:20
1,237.59 دلار 0:06:08
1,237.6 دلار 0:05:48
1,237.67 دلار 0:05:44
1,237.69 دلار 0:05:42
1,237.67 دلار 0:05:40
1,237.69 دلار 0:05:37
1,237.67 دلار 0:05:35
1,237.75 دلار 0:05:33
1,237.69 دلار 0:05:31
1,237.75 دلار 0:05:25
1,237.78 دلار 0:05:08
1,237.76 دلار 0:04:45
1,237.78 دلار 0:04:43
1,237.76 دلار 0:04:41
1,237.78 دلار 0:04:32
1,237.79 دلار 0:04:30
1,237.78 دلار 0:04:26
1,237.79 دلار 0:04:24
1,237.78 دلار 0:04:22
1,237.79 دلار 0:04:17
1,237.78 دلار 0:04:04
1,237.76 دلار 0:03:50
1,237.78 دلار 0:03:26
1,237.87 دلار 0:03:19
1,237.88 دلار 0:03:17
1,237.87 دلار 0:03:13
1,237.88 دلار 0:03:10
1,237.86 دلار 0:03:03

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.64
 • بالاترین قیمت روز : 14.66
 • پایین ترین قیمت روز : 14.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.648
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 14.652
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.012
جدول نرخ های امروز زمان
14.643 دلار 1:29:12
14.64 دلار 1:29:09
14.643 دلار 1:27:18
14.637 دلار 1:26:42
14.633 دلار 1:25:17
14.635 دلار 1:24:21
14.63 دلار 1:24:14
14.633 دلار 1:23:13
14.637 دلار 1:21:42
14.64 دلار 1:21:39
14.637 دلار 1:21:37
14.64 دلار 1:21:16
14.637 دلار 1:21:14
14.64 دلار 1:21:11
14.637 دلار 1:20:13
14.635 دلار 1:19:54
14.637 دلار 1:19:08
14.635 دلار 1:18:12
14.637 دلار 1:17:43
14.64 دلار 1:17:40
14.637 دلار 1:17:38
14.64 دلار 1:17:18
14.637 دلار 1:17:16
14.64 دلار 1:17:11
14.637 دلار 1:17:04
14.633 دلار 1:14:29
14.635 دلار 1:14:27
14.633 دلار 1:14:25
14.635 دلار 1:14:12
14.637 دلار 1:12:36
14.64 دلار 1:12:29
14.635 دلار 1:12:18
14.64 دلار 1:11:39
14.643 دلار 1:10:54
14.64 دلار 1:09:38
14.643 دلار 1:09:18
14.64 دلار 1:09:16
14.643 دلار 1:07:13
14.645 دلار 1:06:37
14.64 دلار 1:06:09
14.648 دلار 1:05:37
14.643 دلار 1:04:53
14.645 دلار 1:03:29
14.648 دلار 1:03:16
14.645 دلار 1:00:13
14.648 دلار 0:49:52
14.64 دلار 0:48:50
14.648 دلار 0:48:23
14.65 دلار 0:48:16
14.655 دلار 0:47:57
14.652 دلار 0:47:55
14.655 دلار 0:47:53
14.652 دلار 0:42:09
14.655 دلار 0:41:45
14.658 دلار 0:41:43
14.655 دلار 0:41:41
14.658 دلار 0:40:35
14.652 دلار 0:40:12
14.658 دلار 0:39:53
14.655 دلار 0:39:50
14.658 دلار 0:39:48
14.655 دلار 0:39:18
14.658 دلار 0:35:39
14.66 دلار 0:35:37
14.658 دلار 0:35:34
14.66 دلار 0:35:30
14.662 دلار 0:34:13
14.658 دلار 0:34:11
14.662 دلار 0:34:08
14.658 دلار 0:33:39
14.66 دلار 0:33:33
14.658 دلار 0:31:24
14.655 دلار 0:31:22
14.658 دلار 0:31:20
14.655 دلار 0:31:17
14.658 دلار 0:31:15
14.655 دلار 0:30:15
14.65 دلار 0:30:13
14.655 دلار 0:30:10
14.65 دلار 0:29:33
14.655 دلار 0:29:31
14.65 دلار 0:29:29
14.655 دلار 0:29:08
14.65 دلار 0:29:03
14.655 دلار 0:25:25
14.652 دلار 0:25:09
14.655 دلار 0:23:14
14.65 دلار 0:23:12
14.655 دلار 0:23:10
14.65 دلار 0:22:11
14.645 دلار 0:20:15
14.65 دلار 0:19:23
14.648 دلار 0:19:21
14.65 دلار 0:19:19
14.648 دلار 0:18:10
14.645 دلار 0:17:14
14.643 دلار 0:17:12
14.645 دلار 0:17:07
14.643 دلار 0:16:13
14.645 دلار 0:13:42
14.64 دلار 0:12:28
14.643 دلار 0:12:26
14.64 دلار 0:12:18
14.643 دلار 0:11:39
14.64 دلار 0:11:35
14.643 دلار 0:11:33
14.64 دلار 0:09:42
14.645 دلار 0:09:15
14.643 دلار 0:08:51
14.645 دلار 0:08:49
14.643 دلار 0:08:47
14.645 دلار 0:08:19
14.643 دلار 0:07:47
14.645 دلار 0:07:45
14.643 دلار 0:07:43
14.645 دلار 0:07:10
14.643 دلار 0:07:07
14.645 دلار 0:07:05
14.643 دلار 0:06:04
14.648 دلار 0:05:56
14.643 دلار 0:05:54
14.648 دلار 0:03:54
14.652 دلار 0:03:50
14.648 دلار 0:03:48

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 787.35
 • بالاترین قیمت روز : 788.1
 • پایین ترین قیمت روز : 786.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 787.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 787.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55
جدول نرخ های امروز زمان
787.35 دلار 1:30:06
787.25 دلار 1:29:55
787.3 دلار 1:28:56
787.2 دلار 1:28:16
787.15 دلار 1:27:29
787.2 دلار 1:27:27
787.15 دلار 1:27:25
787.2 دلار 1:27:22
787 دلار 1:27:20
787.2 دلار 1:27:16
787 دلار 1:27:06
787.05 دلار 1:26:44
787 دلار 1:26:42
787.05 دلار 1:26:39
787 دلار 1:26:30
786.95 دلار 1:26:23
786.9 دلار 1:26:19
786.95 دلار 1:25:31
786.9 دلار 1:25:24
787.1 دلار 1:25:22
786.9 دلار 1:25:20
787.1 دلار 1:25:15
787 دلار 1:24:33
787.15 دلار 1:24:30
787 دلار 1:24:28
787.15 دلار 1:24:09
787.2 دلار 1:23:42
787.3 دلار 1:21:19
787.25 دلار 1:21:16
787.3 دلار 1:21:14
787.25 دلار 1:20:11
787.2 دلار 1:20:08
787.25 دلار 1:20:06
787.2 دلار 1:19:49
787.15 دلار 1:19:47
787.2 دلار 1:19:45
787 دلار 1:19:13
786.95 دلار 1:18:12
786.8 دلار 1:18:09
786.95 دلار 1:18:07
786.8 دلار 1:17:31
786.65 دلار 1:17:27
786.6 دلار 1:16:39
786.65 دلار 1:15:09
786.3 دلار 1:15:07
786.6 دلار 1:15:04
786.3 دلار 1:14:31
786.55 دلار 1:12:39
786.6 دلار 1:12:27
786.65 دلار 1:10:56
786.6 دلار 1:10:10
786.55 دلار 1:09:40
786.6 دلار 1:09:38
786.55 دلار 1:09:21
786.65 دلار 1:09:18
786.5 دلار 1:09:16
786.65 دلار 1:08:55
787.05 دلار 1:08:52
786.65 دلار 1:08:50
787.05 دلار 1:06:11
787.3 دلار 1:06:09
787.05 دلار 1:06:06
787.3 دلار 0:57:49
787.15 دلار 0:57:47
787.3 دلار 0:57:45
787.15 دلار 0:49:04
787.2 دلار 0:48:41
787.15 دلار 0:47:40
787.1 دلار 0:45:05
787.2 دلار 0:44:43
787.05 دلار 0:42:04
787.25 دلار 0:40:07
787.65 دلار 0:37:33
787.75 دلار 0:36:06
787.7 دلار 0:35:57
787.75 دلار 0:35:54
787.7 دلار 0:35:48
787.75 دلار 0:32:27
787.7 دلار 0:32:20
787.75 دلار 0:32:18
787.7 دلار 0:32:16
787.75 دلار 0:32:04
787.65 دلار 0:31:54
787.9 دلار 0:30:49
787.85 دلار 0:30:38
787.65 دلار 0:30:36
787.85 دلار 0:30:33
787.65 دلار 0:30:29
787.6 دلار 0:30:10
787.2 دلار 0:29:48
787.4 دلار 0:29:42
787.55 دلار 0:29:27
787.9 دلار 0:29:25
787.55 دلار 0:29:23
787.9 دلار 0:28:25
788 دلار 0:28:23
787.9 دلار 0:28:21
788 دلار 0:28:18
788.1 دلار 0:28:12
788 دلار 0:27:41
787.9 دلار 0:27:39
788 دلار 0:27:37
787.9 دلار 0:27:29
787.8 دلار 0:25:37
787.95 دلار 0:25:20
787.8 دلار 0:25:18
787.9 دلار 0:25:16
787.8 دلار 0:25:14
787.9 دلار 0:25:12
788 دلار 0:24:48
787.7 دلار 0:24:14
787.75 دلار 0:23:43
787.5 دلار 0:23:39
787.75 دلار 0:23:33
787.7 دلار 0:23:31
787.5 دلار 0:23:22
787.8 دلار 0:23:20
787.5 دلار 0:23:18
787.8 دلار 0:22:45
787.7 دلار 0:22:08
787.3 دلار 0:22:06
787.7 دلار 0:22:04
787.3 دلار 0:21:49
787.45 دلار 0:21:44
787.3 دلار 0:21:42
787.45 دلار 0:21:40
787.3 دلار 0:21:38
787.45 دلار 0:21:04
787.35 دلار 0:20:57
787.45 دلار 0:20:50
787.35 دلار 0:20:30
787.3 دلار 0:20:27
787.35 دلار 0:20:23
787.3 دلار 0:20:19
787.45 دلار 0:20:17
787.3 دلار 0:20:10
787.2 دلار 0:19:47
787.35 دلار 0:18:56
787.2 دلار 0:18:45
787.25 دلار 0:18:23
787.2 دلار 0:17:52
787.25 دلار 0:17:41
787.2 دلار 0:17:35
787.15 دلار 0:17:20
787.25 دلار 0:17:16
787.15 دلار 0:17:03
787.3 دلار 0:16:24
787.4 دلار 0:16:21
787.3 دلار 0:16:19
787.4 دلار 0:16:06
787.3 دلار 0:15:45
787.35 دلار 0:15:36
787.3 دلار 0:15:34
787.35 دلار 0:15:32
787.3 دلار 0:15:21
787.2 دلار 0:15:19
786.8 دلار 0:15:16
786.85 دلار 0:15:12
787.05 دلار 0:15:09
786.8 دلار 0:15:07
787.05 دلار 0:14:23
787.1 دلار 0:14:19
787 دلار 0:14:04
787.05 دلار 0:13:50
787 دلار 0:13:39
787.1 دلار 0:13:37
787 دلار 0:12:52
787.1 دلار 0:10:39
787.2 دلار 0:10:30
787.15 دلار 0:08:17
787.1 دلار 0:08:14
787.15 دلار 0:08:12
787.1 دلار 0:08:08
787 دلار 0:07:52
786.95 دلار 0:07:43
787 دلار 0:07:41
786.95 دلار 0:07:39
787 دلار 0:06:23
787.05 دلار 0:06:06
787.15 دلار 0:06:04
787.05 دلار 0:05:44
787.1 دلار 0:05:42
787.05 دلار 0:05:35
787.1 دلار 0:05:31
787.15 دلار 0:05:25
787.1 دلار 0:05:21
787.15 دلار 0:05:19
787.25 دلار 0:05:04
787.35 دلار 0:04:32
787.4 دلار 0:04:17
787.3 دلار 0:03:50
787.25 دلار 0:03:32
787.4 دلار 0:03:26
787.45 دلار 0:03:24
787.4 دلار 0:03:21
787.45 دلار 0:03:04

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,169.65
 • بالاترین قیمت روز : 1,172.50
 • پایین ترین قیمت روز : 1,168.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,168.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,168.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85
جدول نرخ های امروز زمان
1,169.65 دلار 1:30:06
1,169.75 دلار 1:29:50
1,169.65 دلار 1:29:41
1,169 دلار 1:29:39
1,169.65 دلار 1:29:37
1,169 دلار 1:29:09
1,169.6 دلار 1:29:04
1,169.1 دلار 1:27:29
1,169.65 دلار 1:27:27
1,169.1 دلار 1:27:25
1,169.65 دلار 1:27:22
1,169.1 دلار 1:27:20
1,169.65 دلار 1:27:16
1,169.1 دلار 1:27:06
1,169.65 دلار 1:26:55
1,169.1 دلار 1:26:39
1,169.65 دلار 1:26:30
1,169.1 دلار 1:26:09
1,169.7 دلار 1:26:07
1,169.1 دلار 1:26:04
1,169.7 دلار 1:25:45
1,169.1 دلار 1:25:31
1,169.7 دلار 1:25:20
1,170.55 دلار 1:25:15
1,171.1 دلار 1:24:40
1,169.8 دلار 1:20:56
1,171.5 دلار 1:20:40
1,171.9 دلار 1:05:07
1,171.1 دلار 1:00:07
1,170.5 دلار 0:59:31
1,169.4 دلار 0:59:28
1,170.5 دلار 0:59:26
1,169.4 دلار 0:55:14
1,169.95 دلار 0:54:55
1,169.85 دلار 0:54:20
1,171 دلار 0:52:24
1,170.7 دلار 0:52:22
1,171 دلار 0:52:19
1,170.7 دلار 0:45:50
1,171.05 دلار 0:45:48
1,170.7 دلار 0:45:44
1,171.05 دلار 0:45:05
1,171 دلار 0:44:56
1,170.7 دلار 0:42:04
1,171.15 دلار 0:40:19
1,171.1 دلار 0:40:07
1,171.15 دلار 0:39:16
1,170.7 دلار 0:35:13
1,171.15 دلار 0:34:13
1,170.7 دلار 0:32:38
1,172.3 دلار 0:32:36
1,170.7 دلار 0:32:34
1,172.3 دلار 0:29:40
1,171.45 دلار 0:29:38
1,172.3 دلار 0:29:36
1,171.45 دلار 0:29:23
1,172.3 دلار 0:29:21
1,172 دلار 0:29:19
1,172.3 دلار 0:29:17
1,172 دلار 0:28:54
1,172.4 دلار 0:28:51
1,172 دلار 0:28:47
1,172.4 دلار 0:28:25
1,172.5 دلار 0:28:09
1,172.3 دلار 0:28:07
1,172.5 دلار 0:28:04
1,172.3 دلار 0:27:31
1,172.4 دلار 0:27:22
1,172.3 دلار 0:26:38
1,172 دلار 0:26:29
1,171.9 دلار 0:25:14
1,171.8 دلار 0:24:41
1,171.5 دلار 0:24:28
1,171.15 دلار 0:24:17
1,171.2 دلار 0:24:12
1,169.9 دلار 0:24:10
1,171.2 دلار 0:24:08
1,169.9 دلار 0:24:06
1,170 دلار 0:22:52
1,169.7 دلار 0:22:24
1,169.6 دلار 0:22:08
1,169 دلار 0:22:06
1,169.6 دلار 0:22:04
1,169 دلار 0:21:49
1,168.9 دلار 0:21:44
1,169 دلار 0:21:42
1,168.9 دلار 0:21:40
1,169 دلار 0:21:38
1,168.9 دلار 0:21:04
1,169.1 دلار 0:20:57
1,168.9 دلار 0:20:50
1,169.1 دلار 0:20:08
1,169 دلار 0:19:49
1,168.8 دلار 0:19:47
1,168.85 دلار 0:18:34
1,169 دلار 0:17:35
1,168.8 دلار 0:17:20
1,169 دلار 0:17:10
1,169.05 دلار 0:17:07
1,169 دلار 0:17:05
1,169.05 دلار 0:16:24
1,169 دلار 0:16:21
1,169.05 دلار 0:16:19
1,169.25 دلار 0:16:06
1,169.15 دلار 0:15:19
1,168.75 دلار 0:15:16
1,169 دلار 0:15:09
1,168.75 دلار 0:15:07
1,169 دلار 0:13:22
1,168.8 دلار 0:11:04
1,168.75 دلار 0:10:30
1,169 دلار 0:08:49
1,168.95 دلار 0:07:52
1,169 دلار 0:07:43
1,168.95 دلار 0:07:41
1,168.8 دلار 0:07:39
1,168.95 دلار 0:07:03
1,168.8 دلار 0:06:57
1,168.95 دلار 0:06:53
1,168.8 دلار 0:03:21
1,168.95 دلار 0:03:04

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,272 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.52 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,232 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,219 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 19.48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,221 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 17.48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.43%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1241.4 (0.07%) 0.9 1241.4 1242.2 ۰۲:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / نقره 14.637 (0.09%) 0.013 14.637 14.645 ۰۲:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / پلاتین 785.3 (0.29%) 2.3 785.3 787.3 ۰۲:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / پالادیوم 1171.6 (0.27%) 3.1 1169.1 1171.6 ۰۲:۲۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1241.4 (0.05%) 0.6 1241 1241.4 ۰۲:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 14.637 (0.05%) 0.007 14.637 14.65 ۰۲:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1376.5 (0.2%) 2.7 1373.8 1376.5 ۰۹:۴۲:۱۲