طلای جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,268.30 (0.05%) 0.60 1,265.60 1,269.50 ۱۹:۳۹
انس نقره 17.51 (0.57%) 0.10 17.32 17.51 ۱۹:۳۹
انس پلاتین 960.00 (0.42%) 4.00 957.00 967.00 ۱۹:۳۹
انس پالادیوم 804.00 (1.26%) 10.00 794.00 804.00 ۱۹:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1268.30 0.6000 0.0500 1269.50 1265.60 ۱۹:۳۹
گرم 40.78 0.0193 0.0016 40.82 40.69 ۱۹:۳۹
کیلوگرم 40776.76 19.2904 1.6075 40815.34 40689.95 ۱۹:۳۹
تولا 475.61 0.2250 0.0188 476.06 474.60 ۱۹:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.51 0.1000 0.5700 17.51 17.32 ۱۹:۳۹
گرم 0.56 0.0032 0.0183 0.56 0.56 ۱۹:۳۹
کیلوگرم 562.96 3.2151 18.3259 562.96 556.85 ۱۹:۳۹
تولا 6.57 0.0375 0.2138 6.57 6.50 ۱۹:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 960.00 4.0000 0.4200 967.00 957.00 ۱۹:۳۹
گرم 30.86 0.1286 0.0135 31.09 30.77 ۱۹:۳۹
کیلوگرم 30864.69 128.6029 13.5033 31089.75 30768.24 ۱۹:۳۹
تولا 360.00 1.5000 0.1575 362.63 358.88 ۱۹:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 804.00 10.0000 1.2600 804.00 794.00 ۱۹:۳۹
گرم 25.85 0.3215 0.0405 25.85 25.53 ۱۹:۳۹
کیلوگرم 25849.18 321.5072 40.5099 25849.18 25527.67 ۱۹:۳۹
تولا 301.50 3.7500 0.4725 301.50 297.75 ۱۹:۳۹

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,268.30
 • بالاترین قیمت روز : 1,269.50
 • پایین ترین قیمت روز : 1,265.60
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,267.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,267.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6
جدول نرخ های امروز زمان
1,268.3 دلار 19:39:20
1,268.5 دلار 19:38:20
1,268.4 دلار 19:36:20
1,268.5 دلار 19:34:19
1,268.3 دلار 19:33:20
1,268.4 دلار 19:32:17
1,268.3 دلار 19:31:19
1,268.2 دلار 19:30:27
1,268.4 دلار 19:29:19
1,268.2 دلار 19:28:20
1,268.1 دلار 19:27:19
1,268.2 دلار 19:25:19
1,268.3 دلار 19:24:19
1,268.1 دلار 19:23:18
1,268.2 دلار 19:22:19
1,268 دلار 19:20:19
1,268.1 دلار 19:19:19
1,268 دلار 19:18:21
1,267.9 دلار 19:17:17
1,268.1 دلار 19:15:20
1,268.2 دلار 19:14:18
1,268.1 دلار 19:11:20
1,268.2 دلار 19:10:20
1,268 دلار 19:09:21
1,267.7 دلار 19:06:21
1,267.6 دلار 19:05:21
1,267.4 دلار 19:04:20
1,267.6 دلار 19:00:21
1,267.5 دلار 18:59:18
1,267.4 دلار 18:58:18
1,267.3 دلار 18:57:18
1,267.1 دلار 18:55:19
1,267.4 دلار 18:53:19
1,267.3 دلار 18:52:19
1,267.4 دلار 18:51:21
1,267 دلار 18:50:21
1,267.3 دلار 18:49:19
1,267.2 دلار 18:48:19
1,267.1 دلار 18:47:18
1,267.2 دلار 18:46:18
1,267.4 دلار 18:45:21
1,267.2 دلار 18:43:18
1,267 دلار 18:41:19
1,267.4 دلار 18:40:19
1,267.3 دلار 18:39:19
1,267.2 دلار 18:36:22
1,266.9 دلار 18:35:21
1,267 دلار 18:34:18
1,266.7 دلار 18:33:19
1,266.6 دلار 18:28:18
1,266.8 دلار 18:26:19
1,267 دلار 18:23:20
1,266.9 دلار 18:22:21
1,266.7 دلار 18:19:19
1,266.5 دلار 18:18:19
1,266.6 دلار 18:17:20
1,266.4 دلار 18:16:20
1,266.3 دلار 18:15:21
1,266.6 دلار 18:14:21
1,266.4 دلار 18:13:19
1,267 دلار 18:12:17
1,266.9 دلار 18:11:19
1,268 دلار 18:09:18
1,268.1 دلار 18:07:22
1,267.9 دلار 18:06:19
1,268 دلار 18:05:21
1,267.9 دلار 18:03:19
1,267.7 دلار 18:01:17
1,267.8 دلار 18:00:23
1,267.7 دلار 17:59:19
1,267.8 دلار 17:56:19
1,268 دلار 17:52:20
1,268.1 دلار 17:51:20
1,268 دلار 17:50:20
1,267.8 دلار 17:48:18
1,268 دلار 17:47:18
1,267.9 دلار 17:45:20
1,267.7 دلار 17:44:19
1,267.8 دلار 17:43:18
1,267.5 دلار 17:42:19
1,267.7 دلار 17:41:18
1,267.9 دلار 17:40:20
1,267.8 دلار 17:38:19
1,267.6 دلار 17:37:19
1,267.7 دلار 17:36:20
1,267.5 دلار 17:35:23
1,267.4 دلار 17:34:18
1,267.5 دلار 17:31:18
1,267.4 دلار 17:28:18
1,267.3 دلار 17:27:19
1,267.4 دلار 17:25:20
1,267.5 دلار 17:19:19
1,267.6 دلار 17:16:19
1,267.5 دلار 17:15:20
1,267.4 دلار 17:14:18
1,267.5 دلار 17:12:19
1,267.7 دلار 17:11:20
1,267.6 دلار 17:09:19
1,267.7 دلار 17:05:21
1,267.8 دلار 17:04:18
1,267.7 دلار 17:03:19
1,267.9 دلار 17:02:20
1,267.7 دلار 17:01:18
1,267.6 دلار 16:59:18
1,267.5 دلار 16:58:18
1,267.6 دلار 16:57:19
1,267.7 دلار 16:56:20
1,267.8 دلار 16:55:20
1,268 دلار 16:54:18
1,267.9 دلار 16:52:18
1,267.8 دلار 16:51:18
1,267.6 دلار 16:50:23
1,267.7 دلار 16:49:19
1,267.8 دلار 16:46:18
1,267.6 دلار 16:45:20
1,267.7 دلار 16:44:19
1,267.6 دلار 16:43:18
1,267.5 دلار 16:41:19
1,267.6 دلار 16:40:20
1,267.7 دلار 16:39:28
1,267.6 دلار 16:38:21
1,267.5 دلار 16:37:18
1,267.4 دلار 16:36:18
1,267.7 دلار 16:29:18
1,267.8 دلار 16:27:18
1,267.9 دلار 16:26:19
1,268 دلار 16:24:20
1,267.9 دلار 16:22:17
1,268 دلار 16:21:21
1,267.9 دلار 16:18:20
1,268 دلار 16:17:18
1,267.7 دلار 16:16:20
1,267.8 دلار 16:13:18
1,267.9 دلار 16:12:19
1,267.8 دلار 16:11:23
1,268 دلار 16:10:20
1,267.9 دلار 16:07:20
1,267.8 دلار 16:06:20
1,267.7 دلار 16:05:29
1,267.6 دلار 16:04:20
1,267.8 دلار 16:03:20
1,267.9 دلار 16:02:20
1,268 دلار 16:01:20
1,267.9 دلار 16:00:21
1,267.7 دلار 15:58:18
1,267.6 دلار 15:57:20
1,267.7 دلار 15:55:19
1,267.6 دلار 15:54:20
1,267.7 دلار 15:50:22
1,267.6 دلار 15:49:19
1,267.5 دلار 15:47:18
1,267.8 دلار 15:46:19
1,267.7 دلار 15:45:22
1,267.8 دلار 15:43:20
1,267.9 دلار 15:42:21
1,267.8 دلار 15:41:18
1,268 دلار 15:40:21
1,267.9 دلار 15:38:19
1,268 دلار 15:36:21
1,268.1 دلار 15:30:23
1,268.2 دلار 15:28:19
1,268.1 دلار 15:26:20
1,267.9 دلار 15:25:29
1,268 دلار 15:23:19
1,268.1 دلار 15:22:20
1,268 دلار 15:21:19
1,268.2 دلار 15:14:21
1,268.3 دلار 15:06:20
1,268.4 دلار 15:05:28
1,268.5 دلار 15:04:20
1,268.3 دلار 15:03:20
1,268.2 دلار 15:02:19
1,268.1 دلار 15:01:19
1,268.2 دلار 15:00:21
1,268.1 دلار 14:59:20
1,268.2 دلار 14:56:20
1,268.3 دلار 14:55:20
1,268.4 دلار 14:54:18
1,268.3 دلار 14:52:21
1,268.2 دلار 14:51:19
1,268.3 دلار 14:49:19
1,268.2 دلار 14:48:18
1,268.3 دلار 14:47:20
1,268.4 دلار 14:46:21
1,268.2 دلار 14:45:20
1,268.3 دلار 14:43:20
1,268.4 دلار 14:40:24
1,268.5 دلار 14:39:18
1,268.6 دلار 14:38:19
1,268.5 دلار 14:37:19
1,268.6 دلار 14:36:20
1,268.5 دلار 14:34:19
1,268.4 دلار 14:33:18
1,268.5 دلار 14:32:21
1,268.4 دلار 14:30:24
1,268.3 دلار 14:28:22
1,268.4 دلار 14:25:25
1,268.3 دلار 14:22:18
1,268.2 دلار 14:21:18
1,268.1 دلار 14:19:18
1,268.6 دلار 14:18:20
1,268.3 دلار 14:17:19
1,268.2 دلار 14:16:21
1,268.1 دلار 14:15:26
1,268.2 دلار 14:14:20
1,268.3 دلار 14:13:19
1,268.1 دلار 14:12:21
1,267.9 دلار 14:05:20
1,267.8 دلار 14:03:19
1,267.2 دلار 14:02:19
1,267.3 دلار 13:59:20
1,267.4 دلار 13:58:19
1,267.3 دلار 13:57:20
1,267.5 دلار 13:50:21
1,267.6 دلار 13:49:19
1,267.7 دلار 13:48:18
1,267.6 دلار 13:45:24
1,267.7 دلار 13:44:18
1,267.6 دلار 13:38:25
1,267.5 دلار 13:37:16
1,267.6 دلار 13:34:20
1,267.7 دلار 13:32:19
1,267.6 دلار 13:31:19
1,267.7 دلار 13:30:22
1,267.6 دلار 13:27:19
1,267.5 دلار 13:24:18
1,267.4 دلار 13:22:18
1,267.2 دلار 13:21:21
1,267.3 دلار 13:20:21
1,267.2 دلار 13:19:18
1,267.1 دلار 13:18:20
1,267.2 دلار 13:15:19
1,267.3 دلار 13:12:24
1,267.1 دلار 13:11:19
1,267.2 دلار 13:09:21
1,267.1 دلار 13:08:22
1,267.2 دلار 13:05:22
1,267.3 دلار 13:03:19
1,267.4 دلار 13:01:20
1,267.3 دلار 13:00:23
1,267.2 دلار 12:59:18
1,267.1 دلار 12:58:20
1,267.2 دلار 12:50:38
1,267.4 دلار 12:49:19
1,267.3 دلار 12:48:28
1,267.2 دلار 12:46:20
1,267.1 دلار 12:45:22
1,267 دلار 12:44:19
1,267.1 دلار 12:43:20
1,267.2 دلار 12:42:20
1,267.3 دلار 12:41:19
1,267.1 دلار 12:39:18
1,267 دلار 12:38:18
1,267.3 دلار 12:36:19
1,267.5 دلار 12:35:20
1,267.6 دلار 12:34:18
1,267.5 دلار 12:31:20
1,267.6 دلار 12:30:23
1,267.5 دلار 12:29:18
1,267.4 دلار 12:28:18
1,267.5 دلار 12:27:20
1,267.6 دلار 12:22:19
1,267.7 دلار 12:20:20
1,267.6 دلار 12:16:20
1,267.7 دلار 12:15:21
1,267.6 دلار 12:14:18
1,267.5 دلار 12:13:19
1,267.7 دلار 12:12:17
1,267.6 دلار 12:11:19
1,267.5 دلار 12:10:21
1,267.3 دلار 12:09:21
1,266.9 دلار 12:07:18
1,267 دلار 12:05:21
1,267.1 دلار 12:03:20
1,267.2 دلار 12:02:20
1,267.1 دلار 12:01:20
1,267.2 دلار 11:59:19
1,267.1 دلار 11:58:18
1,267.2 دلار 11:55:21
1,267.3 دلار 11:53:19
1,267.1 دلار 11:51:19
1,267.2 دلار 11:50:21
1,267.1 دلار 11:49:17
1,267.3 دلار 11:47:18
1,267.1 دلار 11:46:19
1,267.3 دلار 11:43:18
1,267.2 دلار 11:42:19
1,267.3 دلار 11:41:18
1,267.2 دلار 11:40:21
1,267.1 دلار 11:38:19
1,267 دلار 11:37:19
1,267.4 دلار 11:34:19
1,267.5 دلار 11:33:18
1,267.6 دلار 11:32:19
1,267.5 دلار 11:30:27
1,267.7 دلار 11:29:17
1,267.8 دلار 11:26:22
1,267.7 دلار 11:24:19
1,267.9 دلار 11:23:18
1,267.8 دلار 11:21:18
1,267.6 دلار 11:20:22
1,267.7 دلار 11:19:19
1,267.6 دلار 11:18:18
1,267.5 دلار 11:17:18
1,267.6 دلار 11:16:20
1,267.5 دلار 11:14:19
1,267.4 دلار 11:13:18
1,267.3 دلار 11:12:19
1,267.2 دلار 11:09:19
1,267.1 دلار 11:08:18
1,267.2 دلار 11:05:22
1,267.3 دلار 11:04:22
1,267.1 دلار 11:01:19
1,266.8 دلار 11:00:21
1,266.7 دلار 10:59:21
1,266.6 دلار 10:58:19
1,266.7 دلار 10:56:19
1,267 دلار 10:55:21
1,267.1 دلار 10:53:19
1,267 دلار 10:51:21
1,267.1 دلار 10:49:18
1,267 دلار 10:44:21
1,266.7 دلار 10:43:19
1,266.9 دلار 10:42:19
1,267 دلار 10:41:22
1,266.9 دلار 10:40:22
1,266.8 دلار 10:37:19
1,266.7 دلار 10:35:23
1,266.6 دلار 10:34:18
1,266.4 دلار 10:33:20
1,266.5 دلار 10:32:21
1,266.1 دلار 10:29:27
1,266 دلار 10:28:28
1,265.9 دلار 10:27:27
1,266 دلار 10:26:26
1,265.9 دلار 10:25:19
1,266.2 دلار 10:24:18
1,266.3 دلار 10:23:17
1,266.2 دلار 10:22:18
1,266.3 دلار 10:19:17
1,266.4 دلار 10:18:19
1,266.3 دلار 10:16:20
1,266.2 دلار 10:14:17
1,266.1 دلار 10:13:18
1,266 دلار 10:12:20
1,265.9 دلار 10:11:19
1,266 دلار 10:09:16
1,266.1 دلار 10:05:20
1,266 دلار 10:04:18
1,266.1 دلار 10:02:18
1,266 دلار 10:00:22
1,265.9 دلار 9:58:14
1,266.1 دلار 9:56:15
1,266.3 دلار 9:52:15
1,266.4 دلار 9:50:16
1,266.3 دلار 9:45:14
1,266.4 دلار 9:44:15
1,266.3 دلار 9:40:17
1,266.4 دلار 9:38:15
1,266.3 دلار 9:35:14
1,266.2 دلار 9:34:14
1,266.4 دلار 9:33:16
1,266.3 دلار 9:32:15
1,266.5 دلار 9:29:14
1,266.4 دلار 9:28:14
1,266.5 دلار 9:26:14
1,266.3 دلار 9:24:15
1,266.5 دلار 9:20:15
1,266.6 دلار 9:19:16
1,266.4 دلار 9:18:14
1,266.3 دلار 9:14:16
1,266.4 دلار 9:12:15
1,266.3 دلار 9:11:15
1,266.2 دلار 9:07:15
1,266.3 دلار 9:06:23
1,266.2 دلار 9:05:15
1,266.1 دلار 9:03:15
1,266 دلار 8:58:15
1,265.6 دلار 8:57:14
1,265.9 دلار 8:56:14
1,266.3 دلار 8:55:17
1,266.2 دلار 8:52:14
1,266.1 دلار 8:51:17
1,266.2 دلار 8:46:15
1,266.4 دلار 8:40:15
1,266.5 دلار 8:37:13
1,266.6 دلار 8:36:14
1,266.7 دلار 8:35:15
1,266.6 دلار 8:32:13
1,266.5 دلار 8:30:17
1,266.4 دلار 8:29:15
1,266.5 دلار 8:28:14
1,266.4 دلار 8:26:14
1,266.7 دلار 8:25:14
1,266.6 دلار 8:20:16
1,266.7 دلار 8:19:14
1,266.5 دلار 8:15:13
1,266.4 دلار 8:13:13
1,266.7 دلار 8:12:14
1,266.8 دلار 8:10:15
1,266.9 دلار 8:09:16
1,266.8 دلار 8:08:13
1,266.9 دلار 8:07:14
1,267 دلار 8:03:14
1,267.1 دلار 8:01:16
1,267 دلار 8:00:16
1,267.1 دلار 7:59:15
1,267 دلار 7:56:14
1,267.1 دلار 7:55:14
1,267 دلار 7:54:13
1,267.1 دلار 7:53:13
1,267 دلار 7:52:13
1,266.8 دلار 7:47:14
1,266.9 دلار 7:45:16
1,266.8 دلار 7:44:15
1,266.9 دلار 7:39:15
1,266.8 دلار 7:35:14
1,266.9 دلار 7:30:15
1,266.8 دلار 7:28:16
1,266.9 دلار 7:27:15
1,266.8 دلار 7:25:14
1,267 دلار 7:24:15
1,266.9 دلار 7:23:14
1,267 دلار 7:21:14
1,266.8 دلار 7:17:17
1,266.9 دلار 7:15:13
1,267 دلار 7:14:13
1,267.2 دلار 7:13:14
1,267 دلار 7:11:15
1,267.3 دلار 7:10:15
1,267.2 دلار 7:09:14
1,267.1 دلار 7:08:13
1,267.2 دلار 7:07:12
1,267.3 دلار 7:06:14
1,267.4 دلار 7:05:14
1,267.3 دلار 7:04:13
1,267.5 دلار 6:59:14
1,267.6 دلار 6:58:13
1,267.7 دلار 6:53:13
1,267.6 دلار 6:52:14
1,267.7 دلار 6:51:13
1,267.6 دلار 6:49:15
1,267.8 دلار 6:48:14
1,267.7 دلار 6:46:15
1,267.6 دلار 6:45:14
1,267.5 دلار 6:44:14
1,267.7 دلار 6:43:15
1,267.6 دلار 6:42:14
1,267.7 دلار 6:41:14
1,267.6 دلار 6:40:16
1,267.3 دلار 6:35:23
1,267.2 دلار 6:33:24
1,267.4 دلار 6:32:25
1,267.5 دلار 6:30:26
1,267.4 دلار 6:29:13
1,267.5 دلار 6:28:14
1,267.4 دلار 6:27:14
1,267.5 دلار 6:26:14
1,267.4 دلار 6:25:13
1,267.2 دلار 6:24:14
1,267.3 دلار 6:20:15
1,267.2 دلار 6:17:13
1,267.4 دلار 6:16:15
1,267.2 دلار 6:15:14
1,267.1 دلار 6:14:14
1,267.3 دلار 6:12:13
1,267.2 دلار 6:10:15
1,267.1 دلار 6:09:16
1,266.9 دلار 6:07:15
1,266.8 دلار 6:06:14
1,266.9 دلار 6:02:14
1,267.1 دلار 6:01:13
1,266.9 دلار 5:59:16
1,267.1 دلار 5:57:14
1,267 دلار 5:56:14
1,267.2 دلار 5:54:14
1,267.3 دلار 5:52:14
1,267.4 دلار 5:51:14
1,267.3 دلار 5:50:15
1,267.1 دلار 5:48:17
1,267.5 دلار 5:46:14
1,267.6 دلار 5:44:13
1,267.5 دلار 5:42:14
1,267.7 دلار 5:41:15
1,267.6 دلار 5:40:15
1,267.5 دلار 5:38:15
1,267.8 دلار 5:36:15
1,267.7 دلار 5:35:16
1,267.8 دلار 5:34:14
1,267.7 دلار 5:33:14
1,267.5 دلار 5:32:14
1,267.1 دلار 5:31:18
1,267.2 دلار 5:30:16
1,267.3 دلار 5:27:14
1,267.1 دلار 5:26:14
1,267.3 دلار 5:24:14
1,267.4 دلار 5:23:14
1,267.3 دلار 5:19:14
1,267.2 دلار 5:17:13
1,267.1 دلار 5:15:13
1,267 دلار 5:14:14
1,266.8 دلار 5:12:15
1,267 دلار 5:10:28
1,267.1 دلار 5:08:14
1,267.2 دلار 5:07:14
1,267.4 دلار 5:06:16
1,267.7 دلار 5:05:13
1,267.8 دلار 5:04:14
1,267.9 دلار 5:02:14
1,268.3 دلار 5:01:14
1,268.5 دلار 5:00:15
1,268.6 دلار 4:57:15
1,268.7 دلار 4:53:13
1,268.5 دلار 4:52:14
1,268.4 دلار 4:51:13
1,268.6 دلار 4:49:13
1,268.8 دلار 4:47:13
1,268.7 دلار 4:46:15
1,268.8 دلار 4:45:15
1,268.6 دلار 4:44:14
1,268.7 دلار 4:42:14
1,268.4 دلار 4:41:14
1,268.3 دلار 4:40:17
1,268.7 دلار 4:37:14
1,268.8 دلار 4:36:14
1,269 دلار 4:35:14
1,269.1 دلار 4:34:15
1,269 دلار 4:33:14
1,268.6 دلار 4:31:15
1,268.7 دلار 4:30:16
1,268.6 دلار 4:29:15
1,268.4 دلار 4:28:16
1,268.5 دلار 4:27:13
1,268.3 دلار 4:25:14
1,268.4 دلار 4:24:14
1,268.5 دلار 4:23:15
1,268.3 دلار 4:22:15
1,268.1 دلار 4:21:15
1,268.2 دلار 4:19:31
1,268.4 دلار 4:18:13
1,268.3 دلار 4:16:14
1,267.7 دلار 4:15:13
1,267.6 دلار 4:14:13
1,267.7 دلار 4:13:14
1,268 دلار 4:12:15
1,268.1 دلار 4:11:14
1,268.2 دلار 4:10:15
1,268.3 دلار 4:09:14
1,268.2 دلار 4:06:15
1,268.3 دلار 4:05:16
1,268.5 دلار 4:04:13
1,268.2 دلار 4:03:14
1,268.4 دلار 3:59:16
1,268.1 دلار 3:57:15
1,268 دلار 3:55:13
1,268.3 دلار 3:54:15
1,268.2 دلار 3:53:16
1,268.3 دلار 3:52:14
1,268.4 دلار 3:47:14
1,268.5 دلار 3:46:15
1,268.4 دلار 3:45:15
1,268.5 دلار 3:44:14
1,268.6 دلار 3:43:15
1,268.5 دلار 3:41:14
1,268.2 دلار 3:40:16
1,268.3 دلار 3:39:14
1,268.4 دلار 3:37:14
1,268.3 دلار 3:36:14
1,268.1 دلار 3:32:13
1,268.3 دلار 3:31:14
1,268.2 دلار 3:30:17
1,268.3 دلار 3:29:16
1,268.2 دلار 3:28:14
1,268.3 دلار 3:27:15
1,268.1 دلار 3:23:15
1,268.3 دلار 3:22:14
1,268 دلار 3:20:16
1,268.2 دلار 3:19:13
1,268.4 دلار 3:18:13
1,268.1 دلار 3:17:14
1,268 دلار 3:16:14
1,267.8 دلار 3:15:14
1,268 دلار 3:14:15
1,268.1 دلار 3:13:14
1,267.5 دلار 3:12:14
1,268.2 دلار 3:11:13
1,268 دلار 3:10:16
1,268.1 دلار 3:08:14
1,268.2 دلار 3:07:16
1,268.6 دلار 3:06:15
1,268.8 دلار 3:03:13
1,268.7 دلار 3:02:14
1,268.5 دلار 3:01:14
1,268.7 دلار 3:00:16
1,268.9 دلار 2:59:14
1,268.7 دلار 2:58:14
1,268.9 دلار 2:57:13
1,269 دلار 2:56:14
1,269.1 دلار 2:55:13
1,269.3 دلار 2:53:14
1,269.2 دلار 2:52:14
1,269 دلار 2:50:16
1,269.5 دلار 2:49:15
1,269.2 دلار 2:48:13
1,269.1 دلار 2:46:14
1,268.9 دلار 2:45:14
1,268.6 دلار 2:43:16
1,268.5 دلار 2:42:15
1,268.4 دلار 2:41:14
1,268.2 دلار 2:40:15
1,268.3 دلار 2:39:14
1,268.2 دلار 2:38:13
1,268 دلار 2:36:15
1,268.1 دلار 2:35:14
1,268.2 دلار 2:33:15
1,267.7 دلار 2:32:14
1,267.4 دلار 2:31:14

انس نقره

 • نرخ فعلی : 17.51
 • بالاترین قیمت روز : 17.51
 • پایین ترین قیمت روز : 17.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 17.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
جدول نرخ های امروز زمان
17.51 دلار 19:39:20
17.5 دلار 19:37:19
17.51 دلار 19:34:19
17.5 دلار 19:33:20
17.51 دلار 19:28:20
17.5 دلار 19:25:19
17.51 دلار 19:23:18
17.5 دلار 19:17:18
17.51 دلار 19:13:19
17.5 دلار 19:12:21
17.51 دلار 19:10:20
17.5 دلار 19:06:21
17.49 دلار 19:04:20
17.5 دلار 19:03:18
17.49 دلار 19:02:19
17.5 دلار 19:01:21
17.49 دلار 18:59:19
17.5 دلار 18:57:18
17.49 دلار 18:55:19
17.5 دلار 18:53:19
17.49 دلار 18:50:21
17.5 دلار 18:49:19
17.49 دلار 18:43:18
17.47 دلار 18:37:21
17.46 دلار 18:36:22
17.45 دلار 18:28:18
17.46 دلار 18:27:19
17.45 دلار 18:26:19
17.46 دلار 18:25:18
17.45 دلار 18:24:19
17.46 دلار 18:20:21
17.45 دلار 18:19:19
17.46 دلار 18:14:21
17.45 دلار 18:13:19
17.46 دلار 18:11:19
17.47 دلار 17:59:19
17.46 دلار 17:58:19
17.47 دلار 17:57:18
17.46 دلار 17:55:19
17.47 دلار 17:48:18
17.48 دلار 17:47:18
17.47 دلار 17:46:19
17.46 دلار 17:44:19
17.45 دلار 17:40:21
17.46 دلار 17:39:18
17.45 دلار 17:37:19
17.44 دلار 17:15:20
17.43 دلار 17:14:18
17.44 دلار 17:09:19
17.45 دلار 17:05:21
17.44 دلار 17:03:19
17.45 دلار 17:02:20
17.44 دلار 16:56:20
17.45 دلار 16:52:18
17.44 دلار 16:51:19
17.43 دلار 16:49:19
17.44 دلار 16:47:19
17.43 دلار 16:46:18
17.44 دلار 16:44:19
17.43 دلار 16:28:21
17.44 دلار 16:27:19
17.43 دلار 16:26:19
17.44 دلار 16:20:21
17.43 دلار 15:01:19
17.44 دلار 14:59:20
17.43 دلار 14:52:22
17.44 دلار 14:51:19
17.43 دلار 14:47:20
17.44 دلار 14:46:21
17.43 دلار 14:45:20
17.45 دلار 14:40:24
17.46 دلار 14:39:18
17.45 دلار 14:35:22
17.44 دلار 14:34:19
17.45 دلار 14:33:18
17.44 دلار 14:30:24
17.43 دلار 14:29:19
17.44 دلار 14:27:22
17.45 دلار 14:26:20
17.44 دلار 14:25:25
17.43 دلار 14:22:18
17.44 دلار 14:19:18
17.45 دلار 14:18:20
17.44 دلار 14:13:19
17.43 دلار 13:55:19
17.44 دلار 13:53:18
17.43 دلار 13:32:19
17.44 دلار 13:31:19
17.43 دلار 13:23:17
17.42 دلار 13:21:22
17.41 دلار 13:20:21
17.42 دلار 13:19:18
17.41 دلار 13:16:20
17.42 دلار 13:15:19
17.41 دلار 13:14:24
17.42 دلار 13:12:24
17.41 دلار 13:07:19
17.43 دلار 13:06:22
17.42 دلار 13:03:19
17.43 دلار 13:01:20
17.41 دلار 12:35:20
17.42 دلار 12:34:18
17.41 دلار 12:14:18
17.4 دلار 12:13:19
17.41 دلار 12:11:19
17.4 دلار 12:09:21
17.39 دلار 12:08:20
17.4 دلار 12:05:21
17.39 دلار 12:04:19
17.4 دلار 12:02:20
17.39 دلار 12:01:20
17.4 دلار 11:49:17
17.41 دلار 11:45:21
17.4 دلار 11:33:18
17.41 دلار 11:32:19
17.4 دلار 11:31:19
17.41 دلار 11:15:22
17.42 دلار 11:14:19
17.41 دلار 11:01:19
17.4 دلار 10:58:19
17.41 دلار 10:45:20
17.4 دلار 10:43:19
17.41 دلار 10:32:21
17.39 دلار 10:15:24
17.4 دلار 10:12:21
17.39 دلار 10:10:20
17.4 دلار 10:09:16
17.39 دلار 10:08:18
17.4 دلار 10:06:18
17.39 دلار 10:05:20
17.4 دلار 9:20:15
17.41 دلار 9:19:16
17.4 دلار 9:16:15
17.41 دلار 9:15:15
17.4 دلار 8:45:14
17.41 دلار 8:42:15
17.4 دلار 8:36:14
17.41 دلار 8:31:14
17.4 دلار 8:28:14
17.41 دلار 8:25:14
17.4 دلار 8:24:14
17.41 دلار 8:21:13
17.4 دلار 8:19:14
17.41 دلار 8:16:13
17.4 دلار 8:15:13
17.41 دلار 8:08:13
17.32 دلار 8:07:15
17.41 دلار 8:01:16
17.42 دلار 7:59:15
17.41 دلار 7:57:15
17.42 دلار 7:56:14
17.41 دلار 7:18:14
17.42 دلار 7:14:13
17.43 دلار 7:01:14
17.44 دلار 6:56:15
17.43 دلار 6:38:15
17.42 دلار 6:33:24
17.43 دلار 6:32:25
17.42 دلار 6:31:24
17.43 دلار 6:30:26
17.42 دلار 6:16:15
17.41 دلار 6:15:14
17.42 دلار 6:04:13
17.41 دلار 6:02:14
17.42 دلار 6:01:13
17.41 دلار 6:00:17
17.42 دلار 5:58:13
17.41 دلار 5:56:14
17.43 دلار 5:53:15
17.42 دلار 5:47:15
17.43 دلار 5:25:14
17.42 دلار 5:20:14
17.43 دلار 5:19:14
17.41 دلار 5:13:15
17.4 دلار 5:12:15
17.41 دلار 5:09:13
17.42 دلار 5:08:14
17.41 دلار 5:07:14
17.42 دلار 5:06:16
17.43 دلار 4:59:13
17.44 دلار 4:56:13
17.43 دلار 4:55:16
17.45 دلار 4:53:13
17.44 دلار 4:52:14
17.45 دلار 4:48:13
17.44 دلار 4:44:14
17.45 دلار 4:41:14
17.43 دلار 4:40:17
17.44 دلار 4:39:13
17.45 دلار 4:38:13
17.46 دلار 4:37:14
17.45 دلار 4:36:14
17.46 دلار 4:33:14
17.45 دلار 4:21:15
17.44 دلار 4:18:13
17.45 دلار 4:17:15
17.43 دلار 4:15:13
17.45 دلار 4:14:13
17.44 دلار 4:13:14
17.45 دلار 3:58:15
17.44 دلار 3:57:15
17.43 دلار 3:53:16
17.44 دلار 3:47:14
17.45 دلار 3:46:15
17.43 دلار 3:45:15
17.44 دلار 3:44:14
17.45 دلار 3:42:15
17.43 دلار 3:40:16
17.44 دلار 3:36:14
17.43 دلار 2:58:14
17.44 دلار 2:57:13
17.45 دلار 2:55:13
17.43 دلار 2:50:16
17.44 دلار 2:49:15
17.43 دلار 2:44:14
17.42 دلار 2:41:14
17.43 دلار 2:38:13
17.42 دلار 2:36:15
17.43 دلار 2:33:15
17.41 دلار 2:32:14
17.4 دلار 2:31:14

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 960
 • بالاترین قیمت روز : 967
 • پایین ترین قیمت روز : 957
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 965
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 964
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
960 دلار 19:39:20
961 دلار 19:38:21
960 دلار 19:32:17
959 دلار 19:31:19
961 دلار 19:29:19
960 دلار 19:09:21
959 دلار 19:07:20
960 دلار 19:06:21
959 دلار 19:03:18
960 دلار 18:47:18
959 دلار 18:44:17
958 دلار 18:41:19
959 دلار 18:40:20
958 دلار 18:36:22
959 دلار 18:35:21
957 دلار 18:27:19
958 دلار 18:15:21
959 دلار 18:14:21
958 دلار 18:13:19
960 دلار 18:10:22
961 دلار 18:04:19
962 دلار 18:03:20
961 دلار 17:59:19
962 دلار 17:56:19
963 دلار 17:50:20
964 دلار 17:49:18
963 دلار 17:44:19
964 دلار 17:43:18
963 دلار 17:41:18
964 دلار 17:38:19
963 دلار 17:35:23
962 دلار 17:15:20
961 دلار 17:12:19
962 دلار 17:03:19
963 دلار 17:02:20
962 دلار 16:57:19
963 دلار 16:55:20
962 دلار 16:47:19
961 دلار 16:32:21
962 دلار 16:30:23
961 دلار 16:27:19
962 دلار 16:26:19
961 دلار 16:25:19
962 دلار 16:24:20
961 دلار 16:23:20
962 دلار 16:22:17
961 دلار 16:21:21
962 دلار 16:20:21
961 دلار 16:09:22
960 دلار 16:03:20
961 دلار 15:47:19
957 دلار 15:46:20
961 دلار 15:31:21
962 دلار 15:29:19
961 دلار 15:16:18
962 دلار 15:04:20
961 دلار 15:00:21
962 دلار 14:53:21
961 دلار 14:50:21
962 دلار 12:41:20
961 دلار 12:38:18
962 دلار 12:26:21
961 دلار 11:37:19
962 دلار 11:15:22
958 دلار 11:14:19
962 دلار 10:58:19
958 دلار 10:57:19
962 دلار 10:47:19
963 دلار 10:46:19
962 دلار 10:40:22
963 دلار 10:38:17
962 دلار 10:32:21
961 دلار 10:17:19
962 دلار 10:12:21
961 دلار 10:08:18
962 دلار 9:44:15
963 دلار 9:08:15
962 دلار 9:05:15
963 دلار 8:32:13
964 دلار 8:31:14
963 دلار 8:28:14
964 دلار 8:09:16
965 دلار 6:46:15
964 دلار 6:45:14
965 دلار 6:31:24
964 دلار 6:23:14
965 دلار 6:18:14
964 دلار 6:10:15
960 دلار 6:09:16
964 دلار 5:56:14
965 دلار 5:55:14
964 دلار 5:54:14
965 دلار 5:23:14
964 دلار 5:13:15
963 دلار 5:02:14
964 دلار 4:56:13
965 دلار 4:42:14
966 دلار 4:41:14
965 دلار 4:38:13
966 دلار 4:10:15
967 دلار 4:02:14
966 دلار 4:00:16
967 دلار 3:59:16
966 دلار 3:51:14
965 دلار 3:27:15
964 دلار 3:08:14
965 دلار 2:57:13
966 دلار 2:54:16
965 دلار 2:52:14
966 دلار 2:50:16
965 دلار 2:32:14

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 804
 • بالاترین قیمت روز : 804
 • پایین ترین قیمت روز : 794
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 795
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 794
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10
جدول نرخ های امروز زمان
804 دلار 19:39:20
803 دلار 19:38:21
804 دلار 19:36:20
802 دلار 19:35:21
803 دلار 19:25:19
802 دلار 19:23:18
801 دلار 19:22:19
802 دلار 19:20:20
801 دلار 19:18:21
802 دلار 19:17:18
801 دلار 19:03:18
802 دلار 19:00:21
803 دلار 18:44:17
802 دلار 18:42:19
803 دلار 18:39:19
802 دلار 18:38:20
801 دلار 18:34:18
802 دلار 18:29:18
801 دلار 18:27:19
803 دلار 18:15:21
802 دلار 18:14:21
803 دلار 18:13:19
804 دلار 18:12:17
803 دلار 18:10:22
804 دلار 18:06:19
803 دلار 18:05:22
802 دلار 17:57:19
803 دلار 17:54:18
802 دلار 17:52:21
801 دلار 17:47:19
800 دلار 17:39:18
801 دلار 17:38:19
800 دلار 17:35:23
799 دلار 17:16:19
798 دلار 17:14:18
797 دلار 17:12:20
798 دلار 17:10:20
799 دلار 16:47:19
798 دلار 16:46:18
799 دلار 16:43:19
798 دلار 16:41:19
799 دلار 16:40:20
797 دلار 16:34:20
796 دلار 16:32:22
798 دلار 16:28:21
799 دلار 16:02:20
798 دلار 15:22:20
799 دلار 15:14:21
798 دلار 14:55:20
799 دلار 14:19:18
798 دلار 14:14:21
799 دلار 13:37:17
798 دلار 13:34:20
797 دلار 13:31:20
798 دلار 13:27:19
799 دلار 13:04:20
797 دلار 13:01:20
799 دلار 12:44:19
798 دلار 12:38:18
799 دلار 12:25:21
798 دلار 12:21:19
799 دلار 12:14:18
798 دلار 12:13:19
799 دلار 12:10:21
798 دلار 12:04:19
799 دلار 11:37:19
798 دلار 11:31:19
799 دلار 11:23:18
798 دلار 11:18:18
799 دلار 11:17:18
797 دلار 11:11:26
796 دلار 11:10:19
795 دلار 11:02:18
794 دلار 10:59:21
795 دلار 10:58:19
796 دلار 10:37:19
797 دلار 10:33:20
796 دلار 10:24:18
797 دلار 9:59:14
796 دلار 9:39:14
797 دلار 9:32:15
796 دلار 9:31:14
797 دلار 8:34:13
796 دلار 8:21:13
797 دلار 8:10:15
796 دلار 6:59:14
795 دلار 6:47:14
796 دلار 6:42:14
795 دلار 6:28:14
796 دلار 6:08:14
797 دلار 6:07:15
798 دلار 6:06:14
795 دلار 5:52:14
797 دلار 5:48:17
798 دلار 5:16:17
797 دلار 5:12:15
796 دلار 5:08:14
798 دلار 4:42:14
797 دلار 4:35:14
798 دلار 4:33:14
797 دلار 4:26:13
798 دلار 3:56:15
796 دلار 3:46:15
797 دلار 3:40:16
796 دلار 3:34:13
797 دلار 3:31:14
798 دلار 2:57:13
799 دلار 2:55:13
800 دلار 2:54:16
799 دلار 2:53:14
796 دلار 2:51:13
797 دلار 2:49:15
796 دلار 2:45:14
797 دلار 2:38:13
798 دلار 2:37:14
795 دلار 2:34:14
796 دلار 2:32:14
795 دلار 2:31:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,258 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,244 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 24.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,248 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 20.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,220 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 48.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.96%