طلای جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,291.60 (0%) 0 1,291.40 1,291.80 ۰:۳۰
انس نقره 17.03 (0.06%) 0.01 17.03 17.03 ۰:۳۰
انس پلاتین 941.00 (0%) 0 933.00 948.00 ۳۰ شهریور
انس پالادیوم 917.00 (0.11%) 1.00 917.00 917.00 ۰:۰۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1291.60 0.0000 0.0000 1291.80 1291.40 ۰:۳۰
گرم 41.53 0.0000 0.0000 41.53 41.52 ۰:۳۰
کیلوگرم 41525.87 0.0000 0.0000 41532.30 41519.44 ۰:۳۰
تولا 484.35 0.0000 0.0000 484.43 484.28 ۰:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.03 0.0100 0.0600 17.03 17.03 ۰:۳۰
گرم 0.55 0.0003 0.0019 0.55 0.55 ۰:۳۰
کیلوگرم 547.53 0.3215 1.9290 547.53 547.53 ۰:۳۰
تولا 6.39 0.0038 0.0225 6.39 6.39 ۰:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 941.00 0.0000 0.0000 948.00 933.00 ۳۰ شهریور
گرم 30.25 0.0000 0.0000 30.48 30.00 ۳۰ شهریور
کیلوگرم 30253.83 0.0000 0.0000 30478.89 29996.62 ۳۰ شهریور
تولا 352.88 0.0000 0.0000 355.50 349.88 ۳۰ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 917.00 1.0000 0.1100 917.00 917.00 ۰:۰۷
گرم 29.48 0.0322 0.0035 29.48 29.48 ۰:۰۷
کیلوگرم 29482.21 32.1507 3.5366 29482.21 29482.21 ۰:۰۷
تولا 343.88 0.3750 0.0413 343.88 343.88 ۰:۰۷

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,291.60
 • بالاترین قیمت روز : 1,291.80
 • پایین ترین قیمت روز : 1,291.40
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,291.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 1,291.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,291.6 دلار 0:30:18
1,291.7 دلار 0:27:17
1,291.8 دلار 0:25:16
1,291.7 دلار 0:23:16
1,291.6 دلار 0:21:17
1,291.7 دلار 0:20:23
1,291.6 دلار 0:18:20
1,291.4 دلار 0:17:16
1,291.5 دلار 0:14:27
1,291.7 دلار 0:11:16
1,291.5 دلار 0:10:27
1,291.7 دلار 0:09:16
1,291.6 دلار 0:07:19
1,291.7 دلار 0:04:16
1,291.6 دلار 0:02:17
1,291.7 دلار 0:00:21

انس نقره

 • نرخ فعلی : 17.03
 • بالاترین قیمت روز : 17.03
 • پایین ترین قیمت روز : 17.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 17.04
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
17.03 دلار 0:30:18

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 941.00
 • بالاترین قیمت روز : 948.00
 • پایین ترین قیمت روز : 933.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 941
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
941 دلار 23:41:18
941 دلار 23:33:20
940 دلار 23:30:21
941 دلار 23:29:17
940 دلار 23:28:16
941 دلار 23:24:17
940 دلار 23:21:18
940 دلار 23:20:20
941 دلار 22:33:20
942 دلار 22:30:20
941 دلار 22:26:16
942 دلار 22:11:19
941 دلار 22:08:19
942 دلار 22:02:18
941 دلار 21:55:18
942 دلار 21:33:21
941 دلار 21:30:23
940 دلار 21:28:18
941 دلار 21:26:21
940 دلار 21:24:19
941 دلار 21:23:21
940 دلار 21:21:21
939 دلار 21:20:22
940 دلار 20:59:23
941 دلار 20:56:26
940 دلار 20:54:23
941 دلار 20:53:24
940 دلار 20:52:30
941 دلار 20:45:28
942 دلار 20:44:24
941 دلار 20:39:25
942 دلار 20:36:27
941 دلار 20:34:26
942 دلار 20:22:28
941 دلار 20:19:23
942 دلار 20:17:24
941 دلار 20:14:23
942 دلار 20:12:22
941 دلار 20:11:23
942 دلار 20:09:24
943 دلار 20:08:24
942 دلار 20:03:23
943 دلار 20:02:24
942 دلار 19:55:29
943 دلار 19:54:24
942 دلار 19:53:25
943 دلار 19:52:25
942 دلار 19:51:24
941 دلار 19:50:26
942 دلار 19:49:24
941 دلار 19:48:23
940 دلار 19:47:22
939 دلار 19:44:25
938 دلار 19:25:45
939 دلار 19:19:24
938 دلار 19:15:27
939 دلار 19:12:25
938 دلار 19:10:31
937 دلار 19:09:21
938 دلار 19:02:22
939 دلار 18:53:23
938 دلار 18:50:26
939 دلار 18:49:24
938 دلار 18:47:25
939 دلار 18:36:23
940 دلار 18:33:24
936 دلار 18:32:23
940 دلار 18:31:28
939 دلار 18:26:29
938 دلار 18:24:25
939 دلار 18:23:22
938 دلار 18:21:23
939 دلار 18:17:24
938 دلار 18:16:25
937 دلار 18:09:22
936 دلار 18:06:25
937 دلار 18:02:24
936 دلار 18:01:23
935 دلار 17:58:23
936 دلار 17:57:23
935 دلار 17:53:25
936 دلار 17:52:23
935 دلار 17:48:23
936 دلار 17:44:23
935 دلار 17:36:26
936 دلار 17:33:24
935 دلار 17:30:30
934 دلار 17:28:23
933 دلار 17:25:28
934 دلار 17:24:27
933 دلار 17:23:20
934 دلار 17:13:25
935 دلار 17:07:23
934 دلار 17:05:43
935 دلار 17:04:50
934 دلار 17:03:44
935 دلار 16:55:28
936 دلار 16:53:22
937 دلار 16:52:21
938 دلار 16:47:22
937 دلار 16:45:26
938 دلار 16:43:21
937 دلار 16:41:23
938 دلار 16:40:32
937 دلار 16:39:24
938 دلار 16:33:21
939 دلار 16:29:25
940 دلار 16:28:22
941 دلار 16:19:22
940 دلار 16:17:22
941 دلار 16:16:24
940 دلار 16:14:21
941 دلار 16:11:23
942 دلار 16:10:25
941 دلار 16:04:21
942 دلار 16:00:28
941 دلار 15:57:25
942 دلار 15:55:26
941 دلار 15:46:24
942 دلار 15:43:21
941 دلار 15:39:23
942 دلار 15:20:30
943 دلار 15:14:23
942 دلار 15:06:24
943 دلار 15:05:23
942 دلار 14:57:22
943 دلار 14:54:23
942 دلار 14:48:21
943 دلار 14:44:20
942 دلار 14:42:22
943 دلار 14:36:22
944 دلار 14:20:31
945 دلار 13:59:20
944 دلار 13:57:26
945 دلار 13:34:22
946 دلار 13:29:21
945 دلار 13:28:23
944 دلار 13:27:21
945 دلار 13:26:24
944 دلار 13:17:27
945 دلار 13:16:22
944 دلار 13:01:24
945 دلار 13:00:25
944 دلار 12:55:30
943 دلار 12:33:22
942 دلار 12:29:21
941 دلار 12:19:24
940 دلار 12:07:21
939 دلار 12:05:25
940 دلار 11:56:26
941 دلار 11:51:26
940 دلار 11:50:26
941 دلار 11:49:21
940 دلار 11:44:23
939 دلار 11:43:22
940 دلار 11:36:22
941 دلار 11:25:26
942 دلار 11:23:21
943 دلار 11:14:23
944 دلار 11:12:23
943 دلار 11:11:22
944 دلار 11:09:21
943 دلار 11:07:23
944 دلار 10:57:21
943 دلار 10:56:26
944 دلار 10:52:25
943 دلار 10:51:25
944 دلار 10:34:20
943 دلار 10:28:23
944 دلار 10:27:24
943 دلار 10:21:33
944 دلار 10:19:22
943 دلار 10:10:46
944 دلار 9:54:17
943 دلار 9:45:20
944 دلار 9:20:21
945 دلار 9:13:17
944 دلار 8:41:21
945 دلار 8:29:18
944 دلار 8:24:20
945 دلار 8:15:17
946 دلار 8:13:20
945 دلار 7:47:17
944 دلار 7:46:21
945 دلار 7:40:19
944 دلار 7:36:17
945 دلار 7:35:20
944 دلار 7:29:17
943 دلار 7:22:17
942 دلار 7:20:27
943 دلار 7:15:17
942 دلار 7:12:18
943 دلار 7:06:19
942 دلار 7:05:17
943 دلار 6:43:19
942 دلار 6:40:29
943 دلار 6:15:17
942 دلار 6:12:19
943 دلار 6:11:17
942 دلار 6:04:20
943 دلار 5:44:17
944 دلار 5:39:17
943 دلار 5:38:20
944 دلار 5:35:18
945 دلار 5:33:19
944 دلار 5:29:17
943 دلار 5:12:28
942 دلار 5:10:26
943 دلار 5:06:22
942 دلار 5:05:17
943 دلار 5:01:16
942 دلار 4:49:19
941 دلار 4:46:22
942 دلار 4:44:18
941 دلار 4:42:17
943 دلار 4:23:20
944 دلار 4:18:18
943 دلار 4:17:16
944 دلار 4:16:18
945 دلار 4:13:18
944 دلار 4:04:20
945 دلار 3:59:16
944 دلار 3:58:19
945 دلار 3:53:15
944 دلار 3:40:28
945 دلار 2:59:16
946 دلار 2:49:19
947 دلار 2:41:19
946 دلار 2:37:16
947 دلار 2:36:19
946 دلار 2:34:17
947 دلار 1:28:23
946 دلار 1:16:17
947 دلار 1:06:18
946 دلار 0:58:36
947 دلار 0:51:29
946 دلار 0:40:20
947 دلار 0:32:16
946 دلار 0:23:17
945 دلار 0:21:16
946 دلار 0:18:20
947 دلار 0:14:25
948 دلار 0:13:19
947 دلار 0:09:16
946 دلار 0:07:20
947 دلار 0:06:17
945 دلار 0:02:17

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 917.00
 • بالاترین قیمت روز : 917.00
 • پایین ترین قیمت روز : 917.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 917
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 916
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
917 دلار 0:07:19

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,317 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 25.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,275 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 16.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,267 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 24.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.94%