بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,335.58 (0.01%) 0.18 1,335.38 1,336.40 ۰۱:۲۹:۰۳
انس نقره 17.12 (0.09%) 0.02 17.12 17.14 ۰۱:۲۹:۴۸
انس پلاتین 929.40 (0.08%) 0.70 929.30 930.30 ۰۱:۳۰:۰۸
انس پالادیوم 1,019.25 (0.38%) 3.85 1,019.25 1,023.45 ۰۱:۲۹:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1335.58 0.1800 0.0100 1336.40 1335.38 ۰۱:۲۹:۰۳
هر گرم طلا 42.94 0.0058 0.0003 42.97 42.93 ۰۱:۲۹:۰۳
هر کیلو طلا 42939.86 5.7871 0.3215 42966.23 42933.43 ۰۱:۲۹:۰۳
هر تولا طلا 500.84 0.0675 0.0038 501.15 500.77 ۰۱:۲۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 17.12 0.0200 0.0900 17.14 17.12 ۰۱:۲۹:۴۸
هر گرم طلا 0.55 0.0006 0.0029 0.55 0.55 ۰۱:۲۹:۴۸
هر کیلو طلا 550.42 0.6430 2.8936 551.06 550.42 ۰۱:۲۹:۴۸
هر تولا طلا 6.42 0.0075 0.0338 6.43 6.42 ۰۱:۲۹:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 929.40 0.7000 0.0800 930.30 929.30 ۰۱:۳۰:۰۸
هر گرم طلا 29.88 0.0225 0.0026 29.91 29.88 ۰۱:۳۰:۰۸
هر کیلو طلا 29880.88 22.5055 2.5721 29909.82 29877.67 ۰۱:۳۰:۰۸
هر تولا طلا 348.53 0.2625 0.0300 348.86 348.49 ۰۱:۳۰:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1019.25 3.8500 0.3800 1023.45 1019.25 ۰۱:۲۹:۱۳
هر گرم طلا 32.77 0.1238 0.0122 32.90 32.77 ۰۱:۲۹:۱۳
هر کیلو طلا 32769.62 123.7803 12.2173 32904.66 32769.62 ۰۱:۲۹:۱۳
هر تولا طلا 382.22 1.4438 0.1425 383.79 382.22 ۰۱:۲۹:۱۳

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,335.58
 • بالاترین قیمت روز : 1,336.40
 • پایین ترین قیمت روز : 1,335.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,335.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 1,335.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18
جدول نرخ های امروز زمان
1,335.58 دلار 1:29:03
1,335.55 دلار 1:28:55
1,335.51 دلار 1:28:50
1,335.5 دلار 1:28:47
1,335.52 دلار 1:28:45
1,335.5 دلار 1:28:42
1,335.53 دلار 1:28:39
1,335.52 دلار 1:28:37
1,335.53 دلار 1:28:30
1,335.67 دلار 1:28:28
1,335.68 دلار 1:28:21
1,335.7 دلار 1:28:17
1,335.65 دلار 1:28:12
1,335.74 دلار 1:28:10
1,335.82 دلار 1:28:08
1,335.74 دلار 1:28:05
1,335.82 دلار 1:27:48
1,335.8 دلار 1:27:46
1,335.78 دلار 1:27:43
1,335.8 دلار 1:27:41
1,335.78 دلار 1:27:34
1,335.75 دلار 1:27:24
1,335.84 دلار 1:27:19
1,335.82 دلار 1:27:17
1,335.84 دلار 1:27:12
1,335.81 دلار 1:27:06
1,335.78 دلار 1:26:51
1,335.79 دلار 1:26:44
1,335.74 دلار 1:26:41
1,335.76 دلار 1:26:39
1,335.74 دلار 1:26:34
1,335.7 دلار 1:26:29
1,335.68 دلار 1:26:22
1,335.76 دلار 1:26:20
1,335.68 دلار 1:26:15
1,335.76 دلار 1:26:11
1,335.7 دلار 1:26:08
1,335.73 دلار 1:26:06
1,335.7 دلار 1:25:52
1,335.66 دلار 1:25:39
1,335.65 دلار 1:25:37
1,335.69 دلار 1:25:26
1,335.67 دلار 1:25:21
1,335.68 دلار 1:25:16
1,335.74 دلار 1:25:14
1,335.83 دلار 1:25:11
1,335.82 دلار 1:25:09
1,335.83 دلار 1:25:07
1,335.6 دلار 1:25:04
1,335.61 دلار 1:24:55
1,335.59 دلار 1:24:53
1,335.58 دلار 1:24:50
1,335.59 دلار 1:24:46
1,335.6 دلار 1:24:43
1,335.59 دلار 1:24:39
1,335.6 دلار 1:24:27
1,335.61 دلار 1:24:20
1,335.59 دلار 1:24:18
1,335.56 دلار 1:24:08
1,335.45 دلار 1:23:43
1,335.47 دلار 1:23:41
1,335.45 دلار 1:23:38
1,335.47 دلار 1:23:36
1,335.45 دلار 1:23:20
1,335.47 دلار 1:23:17
1,335.44 دلار 1:23:15
1,335.47 دلار 1:23:10
1,335.41 دلار 1:23:03
1,335.38 دلار 1:22:57
1,335.49 دلار 1:22:47
1,335.53 دلار 1:22:37
1,335.55 دلار 1:22:35
1,335.58 دلار 1:22:29
1,335.51 دلار 1:22:15
1,335.53 دلار 1:22:12
1,335.51 دلار 1:22:10
1,335.53 دلار 1:22:08
1,335.62 دلار 1:21:52
1,335.6 دلار 1:21:50
1,335.62 دلار 1:21:48
1,335.6 دلار 1:21:43
1,335.57 دلار 1:21:31
1,335.61 دلار 1:21:29
1,335.6 دلار 1:21:27
1,335.61 دلار 1:21:24
1,335.49 دلار 1:21:19
1,335.51 دلار 1:21:17
1,335.49 دلار 1:21:12
1,335.51 دلار 1:21:10
1,335.56 دلار 1:21:03
1,335.46 دلار 1:20:57
1,335.47 دلار 1:20:55
1,335.56 دلار 1:20:52
1,335.46 دلار 1:20:49
1,335.47 دلار 1:20:44
1,335.46 دلار 1:20:42
1,335.38 دلار 1:20:32
1,335.39 دلار 1:20:27
1,335.45 دلار 1:20:24
1,335.39 دلار 1:20:22
1,335.38 دلار 1:20:17
1,335.51 دلار 1:20:15
1,335.38 دلار 1:20:12
1,335.45 دلار 1:20:10
1,335.91 دلار 1:19:41
1,335.9 دلار 1:19:38
1,335.91 دلار 1:19:35
1,335.9 دلار 1:19:30
1,335.91 دلار 1:19:28
1,335.97 دلار 1:19:11
1,335.95 دلار 1:18:47
1,335.96 دلار 1:18:40
1,335.89 دلار 1:18:11
1,335.98 دلار 1:17:52
1,335.93 دلار 1:17:46
1,335.99 دلار 1:17:44
1,335.95 دلار 1:17:41
1,335.99 دلار 1:17:37
1,335.98 دلار 1:17:32
1,336.06 دلار 1:17:30
1,335.98 دلار 1:17:27
1,336.06 دلار 1:17:22
1,336.08 دلار 1:17:15
1,336.05 دلار 1:17:10
1,336.06 دلار 1:16:54
1,336.07 دلار 1:16:52
1,336.03 دلار 1:16:49
1,336.09 دلار 1:16:41
1,336.05 دلار 1:16:30
1,335.94 دلار 1:16:27
1,336.07 دلار 1:16:25
1,335.94 دلار 1:16:18
1,336.09 دلار 1:15:50
1,336.05 دلار 1:15:47
1,336.07 دلار 1:15:45
1,336.05 دلار 1:15:40
1,335.99 دلار 1:15:38
1,336.05 دلار 1:15:36
1,335.99 دلار 1:15:33
1,336.09 دلار 1:15:23
1,336.08 دلار 1:15:21
1,336.13 دلار 1:15:07
1,336.17 دلار 1:14:50
1,336.16 دلار 1:14:48
1,336.09 دلار 1:14:45
1,336.16 دلار 1:14:43
1,336.09 دلار 1:14:38
1,336.13 دلار 1:14:36
1,336.15 دلار 1:14:28
1,336.13 دلار 1:14:22
1,336.17 دلار 1:14:20
1,336.14 دلار 1:14:12
1,336.19 دلار 1:13:53
1,336.16 دلار 1:13:51
1,336.17 دلار 1:13:41
1,336.18 دلار 1:13:34
1,336.17 دلار 1:13:30
1,336.09 دلار 1:13:18
1,336.17 دلار 1:13:16
1,336.18 دلار 1:13:13
1,336.17 دلار 1:13:11
1,336.18 دلار 1:13:04
1,336.19 دلار 1:12:48
1,336.18 دلار 1:12:41
1,336.19 دلار 1:12:39
1,336.18 دلار 1:12:32
1,336.19 دلار 1:12:30
1,336.18 دلار 1:12:25
1,336.14 دلار 1:12:17
1,336.18 دلار 1:12:12
1,336.1 دلار 1:11:54
1,336.08 دلار 1:11:52
1,336.1 دلار 1:11:50
1,336.08 دلار 1:11:43
1,336.11 دلار 1:11:38
1,336.12 دلار 1:11:36
1,336.09 دلار 1:11:22
1,336.06 دلار 1:11:17
1,336.05 دلار 1:11:14
1,336.06 دلار 1:11:12
1,336.05 دلار 1:11:10
1,336.03 دلار 1:11:07
1,336.09 دلار 1:11:03
1,336.07 دلار 1:10:53
1,336.11 دلار 1:10:50
1,336.09 دلار 1:10:48
1,336.16 دلار 1:10:43
1,336.17 دلار 1:10:41
1,336.16 دلار 1:10:36
1,336.18 دلار 1:10:31
1,336.16 دلار 1:10:29
1,336.17 دلار 1:10:27
1,336.16 دلار 1:10:22
1,336.17 دلار 1:10:18
1,336.16 دلار 1:10:13
1,336.17 دلار 1:10:11
1,336.26 دلار 1:09:48
1,336.24 دلار 1:09:45
1,336.19 دلار 1:09:43
1,336.18 دلار 1:09:41
1,336.19 دلار 1:09:36
1,336.18 دلار 1:09:31
1,336.17 دلار 1:09:29
1,336.19 دلار 1:09:27
1,336.17 دلار 1:09:22
1,336.19 دلار 1:09:10
1,336.18 دلار 1:09:07
1,336.2 دلار 1:09:05
1,336.18 دلار 1:08:52
1,336.17 دلار 1:08:49
1,336.18 دلار 1:08:10
1,336.17 دلار 1:07:38
1,336.16 دلار 1:07:35
1,336.17 دلار 1:07:15
1,336.18 دلار 1:06:28
1,336.17 دلار 1:06:16
1,336.14 دلار 1:06:09
1,336.15 دلار 1:06:05
1,336.17 دلار 1:05:48
1,336.18 دلار 1:05:45
1,336.17 دلار 1:05:41
1,336.18 دلار 1:05:38
1,336.19 دلار 1:05:21
1,336.18 دلار 1:05:18
1,336.17 دلار 1:04:51
1,336.15 دلار 1:04:49
1,336.13 دلار 1:04:36
1,336.08 دلار 1:04:34
1,336.14 دلار 1:04:31
1,336.13 دلار 1:04:28
1,336.15 دلار 1:04:26
1,336.14 دلار 1:04:24
1,336.15 دلار 1:04:19
1,336.14 دلار 1:03:45
1,336.15 دلار 1:03:43
1,336.14 دلار 1:03:40
1,336.15 دلار 1:03:38
1,336.18 دلار 1:03:36
1,336.15 دلار 1:03:31
1,336.18 دلار 1:03:19
1,336.16 دلار 1:03:17
1,336.18 دلار 1:03:15
1,336.16 دلار 1:02:57
1,336.18 دلار 1:02:45
1,336.16 دلار 1:02:42
1,336.17 دلار 1:02:40
1,336.16 دلار 1:02:37
1,336.14 دلار 1:02:26
1,336.13 دلار 1:02:19
1,336.14 دلار 1:02:17
1,336.12 دلار 1:02:10
1,336.13 دلار 1:01:54
1,336.14 دلار 1:01:52
1,336.13 دلار 1:01:50
1,336.14 دلار 1:01:43
1,336.15 دلار 1:01:36
1,336.14 دلار 1:01:33
1,336.12 دلار 1:01:31
1,336.15 دلار 1:01:29
1,336.12 دلار 1:01:27
1,336.1 دلار 1:01:25
1,336.15 دلار 1:01:18
1,336.14 دلار 1:01:10
1,336.13 دلار 1:01:03
1,336.14 دلار 1:00:57
1,336.16 دلار 1:00:55
1,336.14 دلار 1:00:44
1,336.13 دلار 1:00:42
1,336.14 دلار 1:00:40
1,336.13 دلار 1:00:38
1,336.16 دلار 1:00:30
1,336.15 دلار 1:00:25
1,336.16 دلار 1:00:20
1,336.15 دلار 1:00:18
1,336.24 دلار 1:00:16
1,336.15 دلار 1:00:13
1,336.28 دلار 1:00:10
1,336.24 دلار 0:59:51
1,336.22 دلار 0:59:44
1,336.24 دلار 0:59:24
1,336.28 دلار 0:59:22
1,336.24 دلار 0:59:19
1,336.26 دلار 0:59:15
1,336.22 دلار 0:59:12
1,336.26 دلار 0:58:53
1,336.24 دلار 0:58:37
1,336.26 دلار 0:58:16
1,336.28 دلار 0:58:13
1,336.26 دلار 0:58:10
1,336.22 دلار 0:58:08
1,336.26 دلار 0:58:06
1,336.22 دلار 0:57:36
1,336.23 دلار 0:57:33
1,336.22 دلار 0:57:31
1,336.24 دلار 0:57:26
1,336.23 دلار 0:57:17
1,336.22 دلار 0:57:03
1,336.28 دلار 0:56:53
1,336.34 دلار 0:56:48
1,336.28 دلار 0:56:27
1,336.24 دلار 0:56:20
1,336.26 دلار 0:55:34
1,336.33 دلار 0:55:20
1,336.35 دلار 0:55:14
1,336.33 دلار 0:55:09
1,336.39 دلار 0:55:04
1,336.38 دلار 0:54:56
1,336.37 دلار 0:54:54
1,336.38 دلار 0:54:29
1,336.4 دلار 0:54:17
1,336.36 دلار 0:54:15
1,336.37 دلار 0:54:13
1,336.36 دلار 0:54:08
1,336.38 دلار 0:53:47
1,336.35 دلار 0:53:45
1,336.38 دلار 0:53:42
1,336.34 دلار 0:53:21
1,336.33 دلار 0:53:19
1,336.26 دلار 0:53:14
1,336.33 دلار 0:53:09
1,336.32 دلار 0:53:05
1,336.34 دلار 0:53:03
1,336.36 دلار 0:52:49
1,336.35 دلار 0:52:47
1,336.28 دلار 0:52:33
1,336.26 دلار 0:52:10
1,336.22 دلار 0:52:08
1,336.26 دلار 0:52:05
1,336.22 دلار 0:51:53
1,336.13 دلار 0:51:48
1,336.16 دلار 0:51:45
1,336.14 دلار 0:51:43
1,336.16 دلار 0:51:41
1,336.14 دلار 0:51:32
1,336.12 دلار 0:51:27
1,336.07 دلار 0:51:25
1,336.08 دلار 0:51:23
1,336.07 دلار 0:51:15
1,336.09 دلار 0:51:10
1,336.07 دلار 0:51:03
1,336.09 دلار 0:50:51
1,336.1 دلار 0:50:46
1,336.09 دلار 0:50:44
1,336.07 دلار 0:50:42
1,336.09 دلار 0:50:40
1,336.08 دلار 0:50:28
1,336.09 دلار 0:50:23
1,336.08 دلار 0:49:40
1,336.05 دلار 0:49:31
1,336.03 دلار 0:49:12
1,336.05 دلار 0:49:05
1,336.06 دلار 0:49:03
1,336.05 دلار 0:48:56
1,336.06 دلار 0:48:52
1,336.08 دلار 0:48:42
1,336.09 دلار 0:48:26
1,336.08 دلار 0:48:24
1,336.09 دلار 0:48:19
1,335.99 دلار 0:48:17
1,335.97 دلار 0:48:12
1,335.98 دلار 0:48:10
1,335.97 دلار 0:47:48
1,335.95 دلار 0:47:43
1,335.97 دلار 0:47:31
1,335.95 دلار 0:47:24
1,335.99 دلار 0:47:03
1,335.97 دلار 0:46:48
1,335.96 دلار 0:46:46
1,335.97 دلار 0:46:36
1,335.89 دلار 0:46:27
1,335.88 دلار 0:46:15
1,335.97 دلار 0:46:13
1,335.89 دلار 0:46:10
1,335.97 دلار 0:46:05
1,335.96 دلار 0:45:54
1,336.08 دلار 0:45:52
1,336.07 دلار 0:45:49
1,336.08 دلار 0:45:47
1,336.07 دلار 0:45:41
1,336.06 دلار 0:45:35
1,336.07 دلار 0:45:30
1,336.06 دلار 0:45:12
1,336.05 دلار 0:45:05
1,336.06 دلار 0:44:52
1,336.05 دلار 0:44:33
1,336.06 دلار 0:44:17
1,336.13 دلار 0:44:14
1,336.05 دلار 0:44:12
1,336.17 دلار 0:43:41
1,336.16 دلار 0:43:31
1,336.17 دلار 0:43:03
1,336.18 دلار 0:42:55
1,336.26 دلار 0:42:48
1,336.24 دلار 0:42:39
1,336.25 دلار 0:42:36
1,336.26 دلار 0:42:31
1,336.24 دلار 0:42:29
1,336.26 دلار 0:42:27
1,336.24 دلار 0:42:24
1,336.26 دلار 0:42:19
1,336.24 دلار 0:42:17
1,336.25 دلار 0:42:15
1,336.24 دلار 0:42:12
1,336.25 دلار 0:41:50
1,336.26 دلار 0:41:48
1,336.25 دلار 0:41:46
1,336.26 دلار 0:41:41
1,336.27 دلار 0:41:39
1,336.26 دلار 0:41:37
1,336.27 دلار 0:41:35
1,336.26 دلار 0:41:32
1,336.27 دلار 0:41:30
1,336.26 دلار 0:41:14
1,336.28 دلار 0:41:12
1,336.27 دلار 0:41:08
1,336.28 دلار 0:41:05
1,336.27 دلار 0:41:03
1,336.28 دلار 0:40:55
1,336.27 دلار 0:40:48
1,336.28 دلار 0:40:29
1,336.29 دلار 0:40:23
1,336.28 دلار 0:40:11
1,336.26 دلار 0:39:38
1,336.24 دلار 0:39:33
1,336.26 دلار 0:38:54
1,336.24 دلار 0:38:36
1,336.22 دلار 0:38:34
1,336.24 دلار 0:38:08
1,336.26 دلار 0:38:06
1,336.24 دلار 0:37:46
1,336.26 دلار 0:37:17
1,336.24 دلار 0:37:14
1,336.22 دلار 0:36:50
1,336.24 دلار 0:36:48
1,336.22 دلار 0:36:45
1,336.24 دلار 0:36:34
1,336.25 دلار 0:36:31
1,336.21 دلار 0:36:29
1,336.24 دلار 0:36:22
1,336.22 دلار 0:36:18
1,336.17 دلار 0:36:15
1,336.22 دلار 0:36:12
1,336.24 دلار 0:36:07
1,336.25 دلار 0:35:56
1,336.24 دلار 0:35:26
1,336.22 دلار 0:35:19
1,336.15 دلار 0:35:07
1,336.14 دلار 0:35:04
1,336.25 دلار 0:34:56
1,336.26 دلار 0:34:51
1,336.25 دلار 0:34:49
1,336.26 دلار 0:34:42
1,336.19 دلار 0:34:40
1,336.21 دلار 0:34:38
1,336.25 دلار 0:34:35
1,336.19 دلار 0:34:33
1,336.25 دلار 0:34:31
1,336.16 دلار 0:34:15
1,336.12 دلار 0:34:12
1,336.06 دلار 0:33:12
1,336.07 دلار 0:33:10
1,336.06 دلار 0:33:07
1,336.07 دلار 0:32:54
1,336.06 دلار 0:32:52
1,336.07 دلار 0:32:50
1,336.06 دلار 0:32:45
1,336.07 دلار 0:32:40
1,336.06 دلار 0:32:05
1,336.07 دلار 0:31:56
1,336.16 دلار 0:31:53
1,336.06 دلار 0:31:51
1,336.16 دلار 0:31:46
1,336.26 دلار 0:31:17
1,336.16 دلار 0:31:03
1,336.25 دلار 0:30:52
1,336.16 دلار 0:30:43
1,336.07 دلار 0:30:36
1,335.87 دلار 0:30:17
1,335.49 دلار 0:30:13
1,335.97 دلار 0:29:40
1,335.88 دلار 0:29:37
1,335.97 دلار 0:29:26
1,335.96 دلار 0:29:24
1,335.97 دلار 0:29:21
1,336.09 دلار 0:29:19
1,335.99 دلار 0:29:17
1,336.09 دلار 0:29:12
1,336.08 دلار 0:29:10
1,336.09 دلار 0:29:08
1,336.08 دلار 0:29:06
1,336.09 دلار 0:29:03
1,336.28 دلار 0:28:52
1,336.26 دلار 0:28:46
1,336.28 دلار 0:28:43
1,336.26 دلار 0:28:41
1,336.28 دلار 0:28:20
1,336.24 دلار 0:28:11
1,336.31 دلار 0:28:03
1,336.3 دلار 0:27:54
1,336.31 دلار 0:27:50
1,336.3 دلار 0:27:47
1,336.31 دلار 0:27:38
1,336.3 دلار 0:27:27
1,336.31 دلار 0:27:24
1,336.32 دلار 0:27:22
1,336.31 دلار 0:27:19
1,336.32 دلار 0:27:08
1,336.3 دلار 0:27:06
1,336.31 دلار 0:26:55
1,336.29 دلار 0:26:51
1,336.27 دلار 0:26:44
1,336.25 دلار 0:26:41
1,336.29 دلار 0:26:37
1,336.22 دلار 0:26:35
1,336.29 دلار 0:26:30
1,336.22 دلار 0:26:19
1,336.2 دلار 0:26:17
1,336.19 دلار 0:26:12
1,336.18 دلار 0:26:09
1,336.22 دلار 0:26:07
1,336.18 دلار 0:25:50
1,336.2 دلار 0:25:48
1,336.18 دلار 0:25:46
1,336.2 دلار 0:25:44
1,336.18 دلار 0:25:39
1,336.17 دلار 0:25:37
1,336.18 دلار 0:25:21
1,336.17 دلار 0:25:04
1,336.19 دلار 0:24:53
1,336.1 دلار 0:24:51
1,336.11 دلار 0:24:42
1,336.09 دلار 0:24:37
1,336.01 دلار 0:24:30
1,335.93 دلار 0:24:28
1,335.88 دلار 0:24:26
1,335.93 دلار 0:24:21
1,335.92 دلار 0:24:17
1,335.93 دلار 0:24:12
1,335.92 دلار 0:24:10
1,335.93 دلار 0:24:07
1,335.92 دلار 0:23:57
1,335.91 دلار 0:23:52
1,335.89 دلار 0:23:50
1,335.92 دلار 0:23:48
1,335.91 دلار 0:23:46
1,335.89 دلار 0:23:39
1,335.93 دلار 0:23:37
1,335.95 دلار 0:23:32
1,335.94 دلار 0:23:12
1,335.95 دلار 0:23:10
1,335.93 دلار 0:23:06
1,335.95 دلار 0:23:03
1,335.94 دلار 0:22:53
1,335.95 دلار 0:22:46
1,335.94 دلار 0:22:44
1,335.95 دلار 0:22:41
1,335.94 دلار 0:22:32
1,336.01 دلار 0:22:30
1,336.02 دلار 0:22:21
1,336.03 دلار 0:22:19
1,336.01 دلار 0:22:10
1,335.94 دلار 0:22:08
1,335.93 دلار 0:21:51
1,335.92 دلار 0:21:49
1,335.94 دلار 0:21:42
1,335.9 دلار 0:21:37
1,335.94 دلار 0:21:35
1,335.9 دلار 0:21:31
1,335.94 دلار 0:21:14
1,335.95 دلار 0:21:05
1,335.94 دلار 0:20:54
1,335.93 دلار 0:20:52
1,335.95 دلار 0:20:50
1,336.01 دلار 0:20:43
1,336.02 دلار 0:20:36
1,336.03 دلار 0:20:25
1,336.1 دلار 0:20:07
1,336.12 دلار 0:19:56
1,336.11 دلار 0:19:54
1,336.12 دلار 0:19:51
1,336.18 دلار 0:19:42
1,336.15 دلار 0:19:40
1,336.2 دلار 0:19:38
1,336.17 دلار 0:19:33
1,336.16 دلار 0:19:31
1,336.17 دلار 0:19:19
1,336.18 دلار 0:19:17
1,336.17 دلار 0:19:15
1,336.19 دلار 0:19:12
1,336.15 دلار 0:19:10
1,336.19 دلار 0:19:08
1,336.15 دلار 0:19:03
1,336.12 دلار 0:18:56
1,336.11 دلار 0:18:50
1,336.13 دلار 0:18:45
1,336.12 دلار 0:18:26
1,336.11 دلار 0:18:24
1,336.12 دلار 0:18:19
1,336.11 دلار 0:18:06
1,336.09 دلار 0:17:51
1,336.12 دلار 0:17:49
1,336.05 دلار 0:17:42
1,335.95 دلار 0:17:39
1,336.05 دلار 0:17:37
1,335.95 دلار 0:17:35
1,335.85 دلار 0:17:32
1,335.83 دلار 0:17:25
1,335.85 دلار 0:17:23
1,335.83 دلار 0:17:21
1,335.85 دلار 0:17:18
1,335.83 دلار 0:17:14
1,335.92 دلار 0:17:12
1,335.83 دلار 0:17:09
1,335.92 دلار 0:17:03
1,336.02 دلار 0:16:31
1,336.01 دلار 0:16:13
1,335.99 دلار 0:16:10
1,336 دلار 0:16:08
1,335.99 دلار 0:15:50
1,336.01 دلار 0:15:47
1,335.99 دلار 0:15:45
1,335.94 دلار 0:15:38
1,335.92 دلار 0:15:36
1,335.91 دلار 0:15:26
1,335.93 دلار 0:15:23
1,335.91 دلار 0:15:21
1,335.92 دلار 0:15:14
1,335.91 دلار 0:15:05
1,335.9 دلار 0:14:48
1,335.91 دلار 0:14:46
1,335.9 دلار 0:14:44
1,335.91 دلار 0:14:42
1,335.94 دلار 0:14:37
1,335.93 دلار 0:14:35
1,335.94 دلار 0:14:33
1,335.93 دلار 0:14:30
1,335.87 دلار 0:14:28
1,335.92 دلار 0:14:23
1,335.93 دلار 0:14:14
1,335.92 دلار 0:14:08
1,335.8 دلار 0:13:50
1,335.81 دلار 0:13:48
1,335.83 دلار 0:13:45
1,335.81 دلار 0:13:41
1,335.8 دلار 0:13:39
1,335.71 دلار 0:13:36
1,335.82 دلار 0:13:34
1,335.71 دلار 0:13:32
1,335.62 دلار 0:13:30
1,335.64 دلار 0:13:27
1,335.62 دلار 0:13:23
1,335.52 دلار 0:13:20
1,335.53 دلار 0:12:42
1,335.58 دلار 0:12:39
1,335.54 دلار 0:12:37
1,335.58 دلار 0:12:32
1,335.61 دلار 0:12:30
1,335.62 دلار 0:12:23
1,335.63 دلار 0:12:21
1,335.62 دلار 0:12:19
1,335.63 دلار 0:12:14
1,335.62 دلار 0:12:12
1,335.63 دلار 0:12:10
1,335.6 دلار 0:11:54
1,335.64 دلار 0:11:52
1,335.71 دلار 0:11:50
1,335.64 دلار 0:11:47
1,335.71 دلار 0:11:38
1,335.69 دلار 0:11:36
1,335.71 دلار 0:11:33
1,335.69 دلار 0:11:31
1,335.83 دلار 0:11:20
1,335.82 دلار 0:11:16
1,335.83 دلار 0:10:56
1,335.81 دلار 0:10:52
1,335.83 دلار 0:10:50
1,335.81 دلار 0:10:39
1,335.8 دلار 0:10:30
1,335.82 دلار 0:10:27
1,335.8 دلار 0:10:23
1,335.83 دلار 0:10:20
1,335.74 دلار 0:10:18
1,335.83 دلار 0:10:16
1,335.74 دلار 0:10:14
1,335.82 دلار 0:10:12
1,335.74 دلار 0:10:09
1,335.88 دلار 0:09:52
1,335.83 دلار 0:09:48
1,335.84 دلار 0:09:44
1,335.59 دلار 0:09:41
1,335.68 دلار 0:09:39
1,335.53 دلار 0:09:25
1,335.54 دلار 0:09:21
1,335.63 دلار 0:09:15
1,335.64 دلار 0:09:03
1,335.63 دلار 0:08:56
1,335.64 دلار 0:08:54
1,335.6 دلار 0:08:49
1,335.64 دلار 0:08:23
1,335.63 دلار 0:08:10
1,335.62 دلار 0:08:05
1,335.81 دلار 0:07:49
1,335.83 دلار 0:07:46
1,335.8 دلار 0:07:44
1,335.86 دلار 0:07:32
1,335.72 دلار 0:07:28
1,335.7 دلار 0:07:26
1,335.72 دلار 0:07:21
1,335.7 دلار 0:07:19
1,335.72 دلار 0:07:05
1,335.74 دلار 0:06:58
1,335.76 دلار 0:06:55
1,335.78 دلار 0:06:48
1,335.8 دلار 0:06:46
1,335.89 دلار 0:06:44
1,335.8 دلار 0:06:42
1,335.89 دلار 0:06:33
1,335.9 دلار 0:06:30
1,335.88 دلار 0:06:19
1,335.92 دلار 0:06:17
1,335.89 دلار 0:06:09
1,336 دلار 0:05:49
1,335.99 دلار 0:05:45
1,335.97 دلار 0:05:33
1,335.93 دلار 0:05:27
1,335.99 دلار 0:05:16
1,335.91 دلار 0:05:13
1,335.92 دلار 0:05:11
1,335.82 دلار 0:05:09
1,335.91 دلار 0:05:07
1,335.82 دلار 0:05:05
1,335.81 دلار 0:04:57
1,335.83 دلار 0:04:55
1,335.88 دلار 0:04:53
1,335.9 دلار 0:04:49
1,335.88 دلار 0:04:46
1,335.9 دلار 0:04:44
1,335.89 دلار 0:04:41
1,335.94 دلار 0:04:38
1,335.89 دلار 0:04:36
1,335.94 دلار 0:04:34
1,335.93 دلار 0:04:30
1,335.98 دلار 0:04:27
1,335.97 دلار 0:04:25
1,335.98 دلار 0:04:21
1,335.97 دلار 0:04:16
1,335.94 دلار 0:04:09
1,335.93 دلار 0:04:07
1,335.8 دلار 0:03:46
1,335.79 دلار 0:03:41
1,335.8 دلار 0:03:36
1,335.87 دلار 0:03:25
1,335.93 دلار 0:03:23
1,335.99 دلار 0:03:12
1,336 دلار 0:03:05
1,335.99 دلار 0:02:47
1,336 دلار 0:02:40
1,335.99 دلار 0:02:25
1,335.92 دلار 0:02:23
1,335.99 دلار 0:02:21
1,335.92 دلار 0:02:10
1,335.91 دلار 0:01:51
1,335.9 دلار 0:01:38
1,335.89 دلار 0:01:29
1,335.91 دلار 0:01:25
1,335.88 دلار 0:01:12
1,335.91 دلار 0:01:10
1,335.83 دلار 0:01:03

انس نقره

 • نرخ فعلی : 17.12
 • بالاترین قیمت روز : 17.14
 • پایین ترین قیمت روز : 17.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.125
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 17.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
17.115 دلار 1:29:48
17.12 دلار 1:29:20
17.13 دلار 1:29:10
17.12 دلار 1:28:47
17.125 دلار 1:28:37
17.12 دلار 1:28:12
17.125 دلار 1:26:49
17.12 دلار 1:25:44
17.125 دلار 1:25:42
17.12 دلار 1:25:39
17.125 دلار 1:25:37
17.12 دلار 1:25:33
17.125 دلار 1:25:16
17.13 دلار 1:24:39
17.125 دلار 1:24:36
17.13 دلار 1:24:34
17.125 دلار 1:22:45
17.13 دلار 1:21:03
17.125 دلار 1:20:35
17.12 دلار 1:20:24
17.125 دلار 1:20:22
17.13 دلار 1:20:19
17.125 دلار 1:20:17
17.13 دلار 1:19:14
17.125 دلار 1:15:45
17.12 دلار 1:15:42
17.125 دلار 1:15:36
17.12 دلار 1:15:33
17.125 دلار 1:12:27
17.13 دلار 1:12:12
17.125 دلار 1:07:26
17.13 دلار 1:06:09
17.125 دلار 1:05:52
17.13 دلار 1:03:40
17.125 دلار 1:03:38
17.13 دلار 1:03:36
17.125 دلار 1:03:33
17.13 دلار 1:03:31
17.125 دلار 1:03:26
17.13 دلار 1:01:38
17.125 دلار 1:01:36
17.13 دلار 0:57:06
17.135 دلار 0:52:47
17.13 دلار 0:51:15
17.125 دلار 0:51:13
17.13 دلار 0:51:10
17.125 دلار 0:49:47
17.13 دلار 0:33:49
17.135 دلار 0:32:45
17.13 دلار 0:32:17
17.135 دلار 0:32:14
17.13 دلار 0:32:12
17.135 دلار 0:30:15
17.13 دلار 0:29:28
17.135 دلار 0:27:13
17.13 دلار 0:23:35
17.125 دلار 0:22:12
17.13 دلار 0:19:17
17.125 دلار 0:19:15
17.13 دلار 0:19:12
17.125 دلار 0:19:10
17.13 دلار 0:19:08
17.125 دلار 0:18:26
17.13 دلار 0:15:36
17.135 دلار 0:15:18
17.13 دلار 0:15:16
17.135 دلار 0:15:14
17.13 دلار 0:14:26
17.135 دلار 0:14:14
17.13 دلار 0:14:12
17.135 دلار 0:14:10
17.13 دلار 0:13:25
17.125 دلار 0:13:23
17.13 دلار 0:13:18
17.125 دلار 0:13:03
17.13 دلار 0:12:14
17.135 دلار 0:10:25
17.14 دلار 0:10:05
17.135 دلار 0:09:55
17.14 دلار 0:09:50
17.135 دلار 0:09:48
17.13 دلار 0:07:44
17.135 دلار 0:06:42
17.13 دلار 0:06:39
17.135 دلار 0:06:37
17.13 دلار 0:02:36
17.125 دلار 0:02:14

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 929.4
 • بالاترین قیمت روز : 930.3
 • پایین ترین قیمت روز : 929.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 930
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 930.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7
جدول نرخ های امروز زمان
929.4 دلار 1:30:08
930 دلار 1:29:41
929.4 دلار 1:28:37
929.7 دلار 1:28:30
929.3 دلار 1:27:12
929.4 دلار 1:26:11
929.6 دلار 1:20:32
930 دلار 1:20:27
929.6 دلار 1:20:24
930 دلار 1:20:12
929.8 دلار 1:16:13
929.7 دلار 1:15:19
929.9 دلار 1:15:16
929.7 دلار 1:15:14
929.9 دلار 1:14:12
930 دلار 1:13:25
930.1 دلار 1:13:13
929.9 دلار 1:01:43
930 دلار 1:01:03
930.1 دلار 0:56:56
930.2 دلار 0:55:09
930 دلار 0:48:49
929.9 دلار 0:48:47
930 دلار 0:48:40
929.9 دلار 0:45:47
929.8 دلار 0:45:41
930 دلار 0:44:45
929.9 دلار 0:42:08
930 دلار 0:40:32
929.9 دلار 0:40:07
929.8 دلار 0:38:48
929.9 دلار 0:36:43
930.1 دلار 0:34:12
930.2 دلار 0:31:51
930 دلار 0:31:46
930.2 دلار 0:31:44
930 دلار 0:31:42
930.2 دلار 0:30:41
929.8 دلار 0:30:38
930.2 دلار 0:30:36
929.8 دلار 0:29:46
930 دلار 0:25:44
930.2 دلار 0:24:53
930 دلار 0:22:12
930.1 دلار 0:22:10
930 دلار 0:22:08
930.1 دلار 0:21:44
930 دلار 0:19:51
929.9 دلار 0:16:47
930 دلار 0:16:08
930.1 دلار 0:16:06
930 دلار 0:15:28
930.3 دلار 0:15:26
930 دلار 0:15:23
930.3 دلار 0:10:20
930.2 دلار 0:10:16
930.3 دلار 0:10:14
930.2 دلار 0:05:45
930 دلار 0:05:31
930.1 دلار 0:05:18
930 دلار 0:03:25
930.1 دلار 0:03:21
930 دلار 0:03:18

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,019.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,023.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,019.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,023.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,023.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.85
جدول نرخ های امروز زمان
1,019.25 دلار 1:29:13
1,021.25 دلار 1:29:10
1,019.25 دلار 1:29:05
1,021.25 دلار 1:25:16
1,019.65 دلار 1:15:19
1,021 دلار 1:10:57
1,020.95 دلار 1:03:36
1,020.3 دلار 1:00:52
1,020.95 دلار 1:00:30
1,021 دلار 0:59:24
1,020.95 دلار 0:58:37
1,020.9 دلار 0:53:47
1,020.3 دلار 0:53:45
1,020.4 دلار 0:53:42
1,020.3 دلار 0:53:21
1,020.25 دلار 0:51:36
1,020.3 دلار 0:50:09
1,020.5 دلار 0:50:07
1,020.3 دلار 0:50:05
1,020.5 دلار 0:48:40
1,020.2 دلار 0:48:10
1,020.15 دلار 0:47:43
1,019.85 دلار 0:47:08
1,020.5 دلار 0:45:21
1,020.25 دلار 0:44:40
1,019.95 دلار 0:44:33
1,020.35 دلار 0:42:50
1,020.7 دلار 0:42:48
1,020.35 دلار 0:42:46
1,020.7 دلار 0:42:08
1,020.5 دلار 0:37:48
1,021.75 دلار 0:32:45
1,021.9 دلار 0:32:43
1,021.75 دلار 0:32:40
1,021.9 دلار 0:29:51
1,021.55 دلار 0:29:46
1,021.05 دلار 0:29:24
1,021.75 دلار 0:29:10
1,022 دلار 0:28:22
1,022.1 دلار 0:25:04
1,021.6 دلار 0:19:19
1,022.25 دلار 0:17:42
1,022.2 دلار 0:16:13
1,022.3 دلار 0:16:08
1,022.2 دلار 0:16:06
1,022.3 دلار 0:14:48
1,022.65 دلار 0:14:14
1,022.75 دلار 0:14:12
1,022.65 دلار 0:14:08
1,022.75 دلار 0:11:16
1,022.9 دلار 0:10:23
1,023.25 دلار 0:09:41
1,023.35 دلار 0:06:09
1,023.15 دلار 0:05:11
1,023.45 دلار 0:05:09
1,023.15 دلار 0:05:05
1,023.45 دلار 0:02:32

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,281 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54.58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,338 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,333 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,309 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 26.58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.03%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1338.3 (0.07%) 1 1337.3 1338.3 ۰۲:۰۱:۴۶
بازار آمریکا / نقره 17.163 (0.16%) 0.028 17.12 17.163 ۰۲:۰۱:۴۶
بازار آمریکا / پلاتین 931.8 (0.17%) 1.6 929.5 931.8 ۰۲:۰۱:۴۶
بازار آمریکا / پالادیوم 1030.2 (0.53%) 5.45 1019.65 1030.2 ۰۲:۰۱:۴۶
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1338.3 (0.27%) 3.6 1334.4 1338.3 ۰۲:۰۱:۴۶
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 17.163 (0.32%) 0.055 17.088 17.163 ۰۲:۰۱:۴۶
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1357.9 (0%) 0 1357.9 1357.9 ۳۱ فروردین