شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,184.75 (0%) 0 1,182.34 1,185.11 ۲۷ مرداد
انس نقره 14.78 (0%) 0 14.77 14.80 ۲۷ مرداد
انس پلاتین 788.10 (0%) 0 786.80 790.30 ۲۷ مرداد
انس پالادیوم 889.00 (0%) 0 886.20 891.80 ۲۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1184.75 0.0000 0.0000 1185.11 1182.34 ۲۷ مرداد
هر گرم طلا 38.09 0.0000 0.0000 38.10 38.01 ۲۷ مرداد
هر کیلو طلا 38090.57 0.0000 0.0000 38102.14 38013.09 ۲۷ مرداد
هر تولا طلا 444.28 0.0000 0.0000 444.42 443.38 ۲۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 14.78 0.0000 0.0000 14.80 14.77 ۲۷ مرداد
هر گرم طلا 0.48 0.0000 0.0000 0.48 0.47 ۲۷ مرداد
هر کیلو طلا 475.19 0.0000 0.0000 475.83 474.87 ۲۷ مرداد
هر تولا طلا 5.54 0.0000 0.0000 5.55 5.54 ۲۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 788.10 0.0000 0.0000 790.30 786.80 ۲۷ مرداد
هر گرم طلا 25.34 0.0000 0.0000 25.41 25.30 ۲۷ مرداد
هر کیلو طلا 25337.98 0.0000 0.0000 25408.72 25296.19 ۲۷ مرداد
هر تولا طلا 295.54 0.0000 0.0000 296.36 295.05 ۲۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 889.00 0.0000 0.0000 891.80 886.20 ۲۷ مرداد
هر گرم طلا 28.58 0.0000 0.0000 28.67 28.49 ۲۷ مرداد
هر کیلو طلا 28581.99 0.0000 0.0000 28672.01 28491.97 ۲۷ مرداد
هر تولا طلا 333.38 0.0000 0.0000 334.43 332.33 ۲۷ مرداد

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,184.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,185.11
 • پایین ترین قیمت روز : 1,182.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,184.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,184.75 دلار 1:29:15
1,184.76 دلار 1:29:11
1,184.75 دلار 1:29:07
1,184.76 دلار 1:28:58
1,184.88 دلار 1:28:55
1,184.89 دلار 1:28:52
1,184.85 دلار 1:28:43
1,184.86 دلار 1:28:40
1,184.89 دلار 1:28:35
1,185.01 دلار 1:28:26
1,184.91 دلار 1:28:12
1,185.07 دلار 1:27:53
1,184.85 دلار 1:27:47
1,184.88 دلار 1:27:38
1,184.84 دلار 1:27:29
1,184.88 دلار 1:27:26
1,184.8 دلار 1:27:23
1,184.74 دلار 1:27:21
1,184.8 دلار 1:27:18
1,184.76 دلار 1:27:12
1,184.67 دلار 1:27:09
1,184.7 دلار 1:27:07
1,184.69 دلار 1:27:04
1,184.62 دلار 1:26:53
1,184.63 دلار 1:26:47
1,184.61 دلار 1:26:42
1,184.62 دلار 1:26:33
1,184.53 دلار 1:26:30
1,184.51 دلار 1:26:25
1,184.5 دلار 1:26:16
1,184.49 دلار 1:26:10
1,184.42 دلار 1:26:07
1,184.51 دلار 1:26:04
1,184.42 دلار 1:25:53
1,184.43 دلار 1:25:50
1,184.42 دلار 1:25:47
1,184.43 دلار 1:25:44
1,184.46 دلار 1:25:42
1,184.42 دلار 1:25:36
1,184.49 دلار 1:25:30
1,184.4 دلار 1:25:22
1,184.49 دلار 1:25:19
1,184.42 دلار 1:25:16
1,184.49 دلار 1:25:14
1,184.42 دلار 1:25:10
1,184.38 دلار 1:25:05
1,184.53 دلار 1:24:57
1,184.55 دلار 1:24:54
1,184.59 دلار 1:24:49
1,184.6 دلار 1:24:46
1,184.51 دلار 1:24:33
1,184.63 دلار 1:24:25
1,184.69 دلار 1:24:22
1,184.72 دلار 1:24:16
1,184.67 دلار 1:24:10
1,184.69 دلار 1:24:05
1,184.61 دلار 1:23:48
1,184.62 دلار 1:23:45
1,184.65 دلار 1:23:43
1,184.61 دلار 1:23:40
1,184.65 دلار 1:23:29
1,184.49 دلار 1:23:27
1,184.51 دلار 1:23:24
1,184.38 دلار 1:23:07
1,184.43 دلار 1:23:04
1,184.44 دلار 1:22:52
1,184.42 دلار 1:22:50
1,184.44 دلار 1:22:42
1,184.43 دلار 1:22:39
1,184.45 دلار 1:22:28
1,184.38 دلار 1:22:20
1,184.39 دلار 1:22:15
1,184.36 دلار 1:22:13
1,184.3 دلار 1:21:49
1,184.38 دلار 1:21:43
1,184.37 دلار 1:21:40
1,184.41 دلار 1:21:37
1,184.4 دلار 1:21:29
1,184.42 دلار 1:21:27
1,184.39 دلار 1:21:24
1,184.42 دلار 1:21:21
1,184.43 دلار 1:21:18
1,184.45 دلار 1:21:16
1,184.43 دلار 1:21:13
1,184.45 دلار 1:21:09
1,184.41 دلار 1:21:07
1,184.42 دلار 1:21:04
1,184.39 دلار 1:20:58
1,184.4 دلار 1:20:54
1,184.39 دلار 1:20:51
1,184.41 دلار 1:20:46
1,184.4 دلار 1:20:43
1,184.38 دلار 1:20:41
1,184.4 دلار 1:20:35
1,184.37 دلار 1:20:33
1,184.38 دلار 1:20:27
1,184.35 دلار 1:20:25
1,184.3 دلار 1:20:22
1,184.38 دلار 1:20:19
1,184.3 دلار 1:20:16
1,184.42 دلار 1:20:13
1,184.3 دلار 1:20:08
1,184.38 دلار 1:20:05
1,184.3 دلار 1:19:48
1,184.34 دلار 1:19:40
1,184.33 دلار 1:19:29
1,184.31 دلار 1:19:27
1,184.32 دلار 1:19:24
1,184.31 دلار 1:19:21
1,184.32 دلار 1:19:09
1,184.34 دلار 1:19:04
1,184.3 دلار 1:18:56
1,184.31 دلار 1:18:49
1,184.3 دلار 1:18:41
1,184.22 دلار 1:18:33
1,184.25 دلار 1:18:22
1,184.24 دلار 1:18:19
1,184.25 دلار 1:18:12
1,184.19 دلار 1:18:09
1,184.28 دلار 1:17:50
1,184.31 دلار 1:17:42
1,184.28 دلار 1:17:36
1,184.22 دلار 1:17:30
1,184.27 دلار 1:17:23
1,184.22 دلار 1:17:17
1,184.23 دلار 1:17:15
1,184.19 دلار 1:17:09
1,184.22 دلار 1:16:53
1,184.26 دلار 1:16:47
1,184.22 دلار 1:16:42
1,184.24 دلار 1:16:39
1,184.22 دلار 1:16:30
1,184.2 دلار 1:16:22
1,184.19 دلار 1:16:20
1,184.2 دلار 1:16:12
1,184.31 دلار 1:16:09
1,184.3 دلار 1:16:07
1,184.31 دلار 1:15:52
1,184.3 دلار 1:15:46
1,184.31 دلار 1:15:41
1,184.32 دلار 1:15:38
1,184.31 دلار 1:15:35
1,184.32 دلار 1:15:33
1,184.31 دلار 1:15:30
1,184.3 دلار 1:15:22
1,184.31 دلار 1:15:17
1,184.32 دلار 1:15:12
1,184.24 دلار 1:15:09
1,184.32 دلار 1:15:07
1,184.24 دلار 1:15:04
1,184.22 دلار 1:14:48
1,184.2 دلار 1:14:42
1,184.22 دلار 1:14:37
1,184.24 دلار 1:14:32
1,184.2 دلار 1:14:26
1,184.19 دلار 1:14:24
1,184.16 دلار 1:14:21
1,184.19 دلار 1:14:18
1,184.16 دلار 1:14:16
1,184.12 دلار 1:14:04
1,184.22 دلار 1:13:27
1,184.14 دلار 1:13:09
1,184.12 دلار 1:13:04
1,184.13 دلار 1:12:46
1,184.2 دلار 1:12:44
1,184.16 دلار 1:12:41
1,184.2 دلار 1:12:30
1,184.13 دلار 1:12:11
1,184.15 دلار 1:12:09
1,184.17 دلار 1:11:52
1,184.18 دلار 1:11:47
1,184.16 دلار 1:11:39
1,184.18 دلار 1:11:31
1,184.19 دلار 1:11:18
1,184.2 دلار 1:11:11
1,184.19 دلار 1:11:03
1,184.18 دلار 1:10:55
1,184.22 دلار 1:10:49
1,184.23 دلار 1:10:44
1,184.22 دلار 1:10:36
1,184.26 دلار 1:10:33
1,184.28 دلار 1:10:28
1,184.26 دلار 1:10:19
1,184.31 دلار 1:10:17
1,184.24 دلار 1:10:12
1,184.25 دلار 1:10:05
1,184.33 دلار 1:09:44
1,184.41 دلار 1:09:39
1,184.38 دلار 1:09:36
1,184.39 دلار 1:09:33
1,184.38 دلار 1:09:28
1,184.39 دلار 1:09:19
1,184.38 دلار 1:09:17
1,184.32 دلار 1:09:14
1,184.34 دلار 1:09:07
1,184.36 دلار 1:09:04
1,184.31 دلار 1:08:50
1,184.32 دلار 1:08:45
1,184.33 دلار 1:08:31
1,184.22 دلار 1:08:28
1,184.31 دلار 1:08:23
1,184.22 دلار 1:08:21
1,184.24 دلار 1:08:10
1,184.22 دلار 1:08:04
1,184.26 دلار 1:07:42
1,184.24 دلار 1:07:31
1,184.25 دلار 1:07:28
1,184.24 دلار 1:07:10
1,184.33 دلار 1:07:06
1,184.34 دلار 1:07:04
1,184.38 دلار 1:06:57
1,184.33 دلار 1:06:55
1,184.36 دلار 1:06:52
1,184.51 دلار 1:06:39
1,184.47 دلار 1:06:31
1,184.45 دلار 1:06:28
1,184.53 دلار 1:06:25
1,184.51 دلار 1:06:23
1,184.53 دلار 1:06:20
1,184.51 دلار 1:06:18
1,184.53 دلار 1:06:10
1,184.51 دلار 1:06:04
1,184.62 دلار 1:05:53
1,184.57 دلار 1:05:50
1,184.55 دلار 1:05:47
1,184.57 دلار 1:05:45
1,184.55 دلار 1:05:41
1,184.51 دلار 1:05:36
1,184.61 دلار 1:05:30
1,184.62 دلار 1:05:25
1,184.61 دلار 1:04:57
1,184.62 دلار 1:04:43
1,184.63 دلار 1:04:34
1,184.62 دلار 1:04:29
1,184.68 دلار 1:04:26
1,184.72 دلار 1:04:23
1,184.66 دلار 1:04:18
1,184.63 دلار 1:04:13
1,184.55 دلار 1:04:10
1,184.53 دلار 1:04:06
1,184.55 دلار 1:03:43
1,184.51 دلار 1:03:41
1,184.53 دلار 1:03:35
1,184.51 دلار 1:03:32
1,184.53 دلار 1:03:21
1,184.59 دلار 1:03:13
1,184.62 دلار 1:03:11
1,184.6 دلار 1:03:04
1,184.53 دلار 1:02:50
1,184.59 دلار 1:02:42
1,184.58 دلار 1:02:39
1,184.59 دلار 1:02:36
1,184.58 دلار 1:02:33
1,184.57 دلار 1:02:28
1,184.55 دلار 1:02:20
1,184.51 دلار 1:02:14
1,184.53 دلار 1:02:12
1,184.51 دلار 1:01:49
1,184.59 دلار 1:01:33
1,184.58 دلار 1:01:25
1,184.59 دلار 1:01:20
1,184.55 دلار 1:01:17
1,184.56 دلار 1:01:12
1,184.45 دلار 1:01:07
1,184.44 دلار 1:01:04
1,184.45 دلار 1:00:56
1,184.44 دلار 1:00:53
1,184.42 دلار 1:00:46
1,184.41 دلار 1:00:43
1,184.4 دلار 1:00:41
1,184.41 دلار 1:00:38
1,184.52 دلار 1:00:35
1,184.53 دلار 1:00:27
1,184.55 دلار 1:00:15
1,184.62 دلار 1:00:12
1,184.53 دلار 1:00:09
1,184.63 دلار 0:59:54
1,184.61 دلار 0:59:43
1,184.7 دلار 0:59:38
1,184.74 دلار 0:59:25
1,184.73 دلار 0:59:22
1,184.75 دلار 0:59:19
1,184.74 دلار 0:59:17
1,184.72 دلار 0:59:14
1,184.74 دلار 0:59:06
1,184.72 دلار 0:58:39
1,184.73 دلار 0:58:37
1,184.72 دلار 0:58:32
1,184.73 دلار 0:58:29
1,184.83 دلار 0:58:27
1,184.8 دلار 0:58:24
1,184.83 دلار 0:58:19
1,184.82 دلار 0:58:11
1,184.83 دلار 0:58:06
1,184.84 دلار 0:57:42
1,184.83 دلار 0:57:32
1,184.84 دلار 0:57:22
1,184.82 دلار 0:57:06
1,184.91 دلار 0:56:54
1,184.92 دلار 0:56:44
1,184.91 دلار 0:56:41
1,184.83 دلار 0:56:39
1,184.93 دلار 0:56:35
1,184.83 دلار 0:56:32
1,184.82 دلار 0:56:20
1,184.8 دلار 0:56:17
1,184.73 دلار 0:56:12
1,184.72 دلار 0:56:09
1,184.68 دلار 0:55:55
1,184.67 دلار 0:55:49
1,184.64 دلار 0:55:47
1,184.67 دلار 0:55:44
1,184.64 دلار 0:55:42
1,184.67 دلار 0:55:36
1,184.69 دلار 0:55:19
1,184.68 دلار 0:55:08
1,184.62 دلار 0:55:05
1,184.69 دلار 0:54:53
1,184.7 دلار 0:54:47
1,184.71 دلار 0:54:34
1,184.7 دلار 0:54:20
1,184.71 دلار 0:54:13
1,184.78 دلار 0:54:09
1,184.81 دلار 0:53:50
1,184.77 دلار 0:53:48
1,184.78 دلار 0:53:44
1,184.77 دلار 0:53:42
1,184.8 دلار 0:53:34
1,184.81 دلار 0:53:28
1,184.79 دلار 0:53:26
1,184.83 دلار 0:53:23
1,184.84 دلار 0:53:20
1,184.83 دلار 0:53:10
1,184.81 دلار 0:53:08
1,184.83 دلار 0:52:52
1,184.88 دلار 0:52:29
1,184.89 دلار 0:52:26
1,184.91 دلار 0:52:21
1,184.9 دلار 0:52:18
1,184.91 دلار 0:52:16
1,184.9 دلار 0:52:13
1,184.91 دلار 0:51:48
1,184.92 دلار 0:51:46
1,184.89 دلار 0:51:41
1,184.77 دلار 0:51:38
1,184.78 دلار 0:51:20
1,184.74 دلار 0:51:17
1,184.78 دلار 0:51:12
1,184.74 دلار 0:51:04
1,184.73 دلار 0:50:53
1,184.72 دلار 0:50:48
1,184.73 دلار 0:50:43
1,184.7 دلار 0:50:31
1,184.73 دلار 0:50:23
1,184.72 دلار 0:50:18
1,184.73 دلار 0:50:05
1,184.71 دلار 0:49:55
1,184.72 دلار 0:49:47
1,184.65 دلار 0:49:35
1,184.64 دلار 0:49:32
1,184.62 دلار 0:49:19
1,184.67 دلار 0:49:12
1,184.89 دلار 0:49:04
1,184.98 دلار 0:48:56
1,184.99 دلار 0:48:54
1,184.98 دلار 0:48:51
1,184.99 دلار 0:48:44
1,184.91 دلار 0:48:30
1,184.93 دلار 0:48:18
1,185.01 دلار 0:48:08
1,185.11 دلار 0:47:50
1,184.9 دلار 0:47:47
1,184.95 دلار 0:47:45
1,184.9 دلار 0:47:42
1,184.91 دلار 0:47:39
1,184.9 دلار 0:47:37
1,184.91 دلار 0:47:32
1,184.82 دلار 0:47:25
1,184.83 دلار 0:47:22
1,184.92 دلار 0:47:19
1,184.83 دلار 0:47:14
1,184.84 دلار 0:47:12
1,184.94 دلار 0:47:09
1,184.84 دلار 0:47:07
1,185.04 دلار 0:46:58
1,184.71 دلار 0:46:50
1,184.69 دلار 0:46:42
1,184.7 دلار 0:46:40
1,184.69 دلار 0:46:37
1,184.7 دلار 0:46:29
1,184.71 دلار 0:46:19
1,184.69 دلار 0:46:14
1,184.76 دلار 0:46:12
1,184.69 دلار 0:46:09
1,184.76 دلار 0:46:06
1,184.52 دلار 0:45:55
1,184.48 دلار 0:45:52
1,184.52 دلار 0:45:48
1,184.48 دلار 0:45:45
1,184.49 دلار 0:45:42
1,184.51 دلار 0:45:32
1,184.47 دلار 0:45:29
1,184.44 دلار 0:45:21
1,184.51 دلار 0:45:15
1,184.42 دلار 0:45:08
1,184.39 دلار 0:45:05
1,184.4 دلار 0:44:57
1,184.41 دلار 0:44:49
1,184.34 دلار 0:44:42
1,184.35 دلار 0:44:33
1,184.32 دلار 0:44:30
1,184.33 دلار 0:44:19
1,184.24 دلار 0:44:12
1,184.23 دلار 0:44:09
1,183.92 دلار 0:43:47
1,183.86 دلار 0:43:45
1,183.88 دلار 0:43:42
1,183.86 دلار 0:43:39
1,183.88 دلار 0:43:37
1,183.87 دلار 0:43:28
1,183.84 دلار 0:43:22
1,183.85 دلار 0:43:12
1,183.76 دلار 0:43:09
1,183.82 دلار 0:43:07
1,183.76 دلار 0:43:04
1,183.64 دلار 0:42:53
1,183.63 دلار 0:42:48
1,183.64 دلار 0:42:43
1,183.65 دلار 0:42:36
1,183.64 دلار 0:42:23
1,183.63 دلار 0:42:18
1,183.74 دلار 0:42:11
1,183.71 دلار 0:42:08
1,183.65 دلار 0:42:06
1,183.73 دلار 0:42:03
1,183.65 دلار 0:41:50
1,183.62 دلار 0:41:40
1,183.64 دلار 0:41:22
1,183.49 دلار 0:41:15
1,183.65 دلار 0:41:12
1,183.49 دلار 0:41:10
1,183.41 دلار 0:40:56
1,183.43 دلار 0:40:54
1,183.42 دلار 0:40:49
1,183.43 دلار 0:40:46
1,183.42 دلار 0:40:44
1,183.43 دلار 0:40:24
1,183.42 دلار 0:40:21
1,183.43 دلار 0:40:19
1,183.42 دلار 0:40:10
1,183.4 دلار 0:40:08
1,183.45 دلار 0:39:52
1,183.43 دلار 0:39:50
1,183.52 دلار 0:39:47
1,183.43 دلار 0:39:45
1,183.52 دلار 0:39:42
1,183.55 دلار 0:39:34
1,183.44 دلار 0:39:24
1,183.41 دلار 0:39:21
1,183.44 دلار 0:39:18
1,183.41 دلار 0:39:13
1,183.35 دلار 0:39:06
1,183.33 دلار 0:38:53
1,183.34 دلار 0:38:50
1,183.39 دلار 0:38:39
1,183.44 دلار 0:38:33
1,183.45 دلار 0:38:30
1,183.52 دلار 0:38:22
1,183.44 دلار 0:38:12
1,183.33 دلار 0:37:49
1,183.53 دلار 0:37:46
1,183.52 دلار 0:37:38
1,183.6 دلار 0:37:36
1,183.51 دلار 0:37:33
1,183.59 دلار 0:37:31
1,183.55 دلار 0:37:23
1,183.59 دلار 0:37:20
1,183.61 دلار 0:37:18
1,183.59 دلار 0:37:15
1,183.72 دلار 0:37:12
1,183.61 دلار 0:37:09
1,183.72 دلار 0:37:04
1,183.69 دلار 0:36:57
1,183.74 دلار 0:36:54
1,183.72 دلار 0:36:52
1,183.74 دلار 0:36:44
1,183.75 دلار 0:36:39
1,183.73 دلار 0:36:36
1,183.74 دلار 0:36:30
1,183.73 دلار 0:36:27
1,183.72 دلار 0:36:20
1,183.73 دلار 0:36:17
1,183.63 دلار 0:36:11
1,183.64 دلار 0:36:09
1,183.73 دلار 0:36:06
1,183.64 دلار 0:36:04
1,183.73 دلار 0:35:55
1,183.77 دلار 0:35:52
1,183.73 دلار 0:35:49
1,183.77 دلار 0:35:47
1,183.74 دلار 0:35:36
1,183.71 دلار 0:35:29
1,183.81 دلار 0:35:26
1,183.72 دلار 0:35:23
1,183.83 دلار 0:35:21
1,183.81 دلار 0:35:18
1,183.83 دلار 0:34:51
1,183.84 دلار 0:34:41
1,183.82 دلار 0:34:38
1,183.76 دلار 0:34:36
1,183.82 دلار 0:34:33
1,183.76 دلار 0:34:31
1,183.75 دلار 0:34:28
1,183.76 دلار 0:34:25
1,183.75 دلار 0:34:22
1,183.71 دلار 0:34:20
1,183.72 دلار 0:34:17
1,183.71 دلار 0:34:15
1,183.75 دلار 0:34:11
1,183.72 دلار 0:34:08
1,183.59 دلار 0:33:46
1,183.62 دلار 0:33:43
1,183.55 دلار 0:33:35
1,183.61 دلار 0:33:32
1,183.63 دلار 0:33:29
1,183.62 دلار 0:33:24
1,183.66 دلار 0:33:22
1,183.64 دلار 0:33:17
1,183.65 دلار 0:33:14
1,183.69 دلار 0:33:12
1,183.7 دلار 0:33:09
1,183.72 دلار 0:33:07
1,183.7 دلار 0:33:04
1,183.72 دلار 0:32:57
1,183.87 دلار 0:32:54
1,183.86 دلار 0:32:52
1,183.83 دلار 0:32:49
1,183.85 دلار 0:32:42
1,183.73 دلار 0:32:37
1,183.72 دلار 0:32:29
1,183.83 دلار 0:32:21
1,183.84 دلار 0:32:19
1,183.83 دلار 0:32:17
1,183.84 دلار 0:32:11
1,183.83 دلار 0:32:06
1,184.02 دلار 0:31:52
1,184.05 دلار 0:31:47
1,183.93 دلار 0:31:45
1,184.01 دلار 0:31:35
1,184.12 دلار 0:31:30
1,184.13 دلار 0:31:27
1,184.12 دلار 0:31:25
1,184.13 دلار 0:31:22
1,184.15 دلار 0:31:20
1,184.14 دلار 0:31:17
1,184.15 دلار 0:31:15
1,184.14 دلار 0:31:09
1,184.22 دلار 0:31:07
1,184.21 دلار 0:30:57
1,184.13 دلار 0:30:55
1,184.15 دلار 0:30:44
1,183.95 دلار 0:30:42
1,183.93 دلار 0:30:39
1,183.94 دلار 0:30:34
1,184.04 دلار 0:30:29
1,184.14 دلار 0:30:27
1,184.13 دلار 0:30:24
1,184.14 دلار 0:30:21
1,184.13 دلار 0:30:17
1,184.34 دلار 0:30:11
1,184.24 دلار 0:29:53
1,184.14 دلار 0:29:48
1,184.25 دلار 0:29:45
1,184.14 دلار 0:29:43
1,184.21 دلار 0:29:40
1,184.22 دلار 0:29:35
1,184.21 دلار 0:29:31
1,184.2 دلار 0:29:29
1,184.21 دلار 0:29:26
1,184.14 دلار 0:29:24
1,184.15 دلار 0:29:21
1,184.14 دلار 0:29:16
1,184.15 دلار 0:29:06
1,184.19 دلار 0:29:04
1,184.16 دلار 0:28:55
1,184.23 دلار 0:28:52
1,184.14 دلار 0:28:50
1,184.26 دلار 0:28:45
1,184.24 دلار 0:28:40
1,184.25 دلار 0:28:27
1,184.24 دلار 0:28:25
1,184.15 دلار 0:28:22
1,184.22 دلار 0:28:17
1,184.15 دلار 0:28:14
1,184.22 دلار 0:28:12
1,184.06 دلار 0:27:51
1,184.05 دلار 0:27:41
1,184.06 دلار 0:27:36
1,184.02 دلار 0:27:34
1,184.12 دلار 0:27:28
1,183.94 دلار 0:27:20
1,183.92 دلار 0:27:13
1,183.93 دلار 0:27:11
1,183.82 دلار 0:27:03
1,183.85 دلار 0:26:53
1,184.1 دلار 0:26:48
1,184.09 دلار 0:26:36
1,184.03 دلار 0:26:31
1,184.05 دلار 0:26:21
1,183.85 دلار 0:26:08
1,183.95 دلار 0:25:55
1,183.92 دلار 0:25:53
1,183.95 دلار 0:25:48
1,183.92 دلار 0:25:41
1,183.87 دلار 0:25:36
1,183.75 دلار 0:25:30
1,183.73 دلار 0:25:25
1,183.72 دلار 0:25:15
1,183.74 دلار 0:25:13
1,183.72 دلار 0:25:11
1,183.73 دلار 0:25:08
1,183.74 دلار 0:24:53
1,183.76 دلار 0:24:51
1,183.74 دلار 0:24:48
1,183.76 دلار 0:24:09
1,183.74 دلار 0:23:49
1,183.77 دلار 0:23:44
1,183.76 دلار 0:23:33
1,183.78 دلار 0:23:29
1,183.76 دلار 0:23:12
1,183.73 دلار 0:23:10
1,183.74 دلار 0:23:05
1,183.72 دلار 0:22:57
1,183.74 دلار 0:22:54
1,183.76 دلار 0:22:52
1,183.75 دلار 0:22:47
1,183.64 دلار 0:22:36
1,183.62 دلار 0:22:29
1,183.64 دلار 0:22:23
1,183.65 دلار 0:22:18
1,183.63 دلار 0:22:15
1,183.64 دلار 0:22:13
1,183.63 دلار 0:22:10
1,183.64 دلار 0:22:08
1,183.62 دلار 0:21:53
1,183.55 دلار 0:21:46
1,183.51 دلار 0:21:43
1,183.46 دلار 0:21:40
1,183.51 دلار 0:21:38
1,183.46 دلار 0:21:35
1,183.42 دلار 0:21:33
1,183.41 دلار 0:21:31
1,183.42 دلار 0:21:28
1,183.41 دلار 0:21:26
1,183.43 دلار 0:21:23
1,183.41 دلار 0:21:21
1,183.52 دلار 0:21:19
1,183.41 دلار 0:21:16
1,183.52 دلار 0:21:11
1,183.53 دلار 0:21:06
1,183.54 دلار 0:21:03
1,183.55 دلار 0:20:52
1,183.42 دلار 0:20:47
1,183.41 دلار 0:20:44
1,183.42 دلار 0:20:39
1,183.45 دلار 0:20:37
1,183.42 دلار 0:20:32
1,183.23 دلار 0:20:29
1,183.15 دلار 0:20:19
1,183.06 دلار 0:20:17
1,183.08 دلار 0:20:14
1,183.07 دلار 0:20:12
1,183.03 دلار 0:19:48
1,183.04 دلار 0:19:41
1,183.02 دلار 0:19:39
1,183.03 دلار 0:19:37
1,183.02 دلار 0:19:32
1,183 دلار 0:19:29
1,182.93 دلار 0:19:24
1,183 دلار 0:19:21
1,183.03 دلار 0:19:19
1,183.11 دلار 0:19:14
1,183.13 دلار 0:19:08
1,183.14 دلار 0:19:06
1,183.13 دلار 0:19:03
1,183.04 دلار 0:18:51
1,183.01 دلار 0:18:47
1,183.03 دلار 0:18:44
1,182.93 دلار 0:18:42
1,183.05 دلار 0:18:39
1,183.03 دلار 0:18:34
1,183.05 دلار 0:18:32
1,183.03 دلار 0:18:29
1,183.12 دلار 0:18:27
1,183.11 دلار 0:18:24
1,183.12 دلار 0:17:43
1,183.11 دلار 0:17:33
1,183.12 دلار 0:17:29
1,183.1 دلار 0:17:26
1,183.11 دلار 0:17:19
1,183.12 دلار 0:17:13
1,183.1 دلار 0:17:11
1,183.15 دلار 0:17:04
1,183.14 دلار 0:16:53
1,183.05 دلار 0:16:50
1,183.14 دلار 0:16:45
1,183.05 دلار 0:16:43
1,183.02 دلار 0:16:36
1,183.03 دلار 0:16:26
1,182.95 دلار 0:16:23
1,182.93 دلار 0:16:19
1,182.96 دلار 0:16:16
1,182.94 دلار 0:16:11
1,183.04 دلار 0:16:06
1,182.93 دلار 0:16:04
1,183.04 دلار 0:15:47
1,183.01 دلار 0:15:44
1,183.04 دلار 0:15:42
1,183.01 دلار 0:15:39
1,183.13 دلار 0:15:34
1,183.05 دلار 0:15:32
1,183.13 دلار 0:15:19
1,183.14 دلار 0:15:15
1,182.95 دلار 0:15:09
1,182.92 دلار 0:15:04
1,182.93 دلار 0:14:57
1,182.91 دلار 0:14:55
1,182.93 دلار 0:14:52
1,182.92 دلار 0:14:45
1,182.91 دلار 0:14:34
1,182.92 دلار 0:14:19
1,182.9 دلار 0:14:12
1,182.89 دلار 0:14:03
1,182.93 دلار 0:13:48
1,183.04 دلار 0:13:41
1,183.09 دلار 0:13:39
1,183.13 دلار 0:13:37
1,183.09 دلار 0:13:34
1,183.04 دلار 0:13:24
1,183.05 دلار 0:13:15
1,183.01 دلار 0:13:13
1,182.93 دلار 0:13:11
1,183.01 دلار 0:13:08
1,183.03 دلار 0:12:53
1,182.95 دلار 0:12:51
1,182.93 دلار 0:12:46
1,182.95 دلار 0:12:43
1,182.93 دلار 0:12:41
1,182.94 دلار 0:12:37
1,182.96 دلار 0:12:32
1,182.85 دلار 0:12:29
1,182.86 دلار 0:12:19
1,182.85 دلار 0:12:17
1,182.84 دلار 0:12:14
1,182.86 دلار 0:12:08
1,182.84 دلار 0:12:06
1,182.86 دلار 0:12:04
1,182.84 دلار 0:11:54
1,182.76 دلار 0:11:51
1,182.84 دلار 0:11:49
1,182.76 دلار 0:11:45
1,182.72 دلار 0:11:43
1,182.76 دلار 0:11:41
1,182.72 دلار 0:11:36
1,182.74 دلار 0:11:33
1,182.71 دلار 0:11:31
1,182.74 دلار 0:11:25
1,182.75 دلار 0:11:23
1,182.74 دلار 0:11:20
1,182.75 دلار 0:11:06
1,182.74 دلار 0:10:43
1,182.51 دلار 0:10:34
1,182.53 دلار 0:10:22
1,182.34 دلار 0:10:15
1,182.41 دلار 0:10:09
1,182.42 دلار 0:10:07
1,182.43 دلار 0:10:05
1,182.42 دلار 0:09:50
1,182.43 دلار 0:09:48
1,182.42 دلار 0:09:45
1,182.45 دلار 0:09:43
1,182.43 دلار 0:09:40
1,182.44 دلار 0:09:33
1,182.41 دلار 0:09:31
1,182.44 دلار 0:09:29
1,182.45 دلار 0:09:19
1,182.44 دلار 0:09:07
1,182.43 دلار 0:08:57
1,182.42 دلار 0:08:48
1,182.41 دلار 0:08:46
1,182.42 دلار 0:08:43
1,182.41 دلار 0:08:40
1,182.42 دلار 0:08:28
1,182.41 دلار 0:08:25
1,182.42 دلار 0:08:23
1,182.41 دلار 0:08:21
1,182.42 دلار 0:08:16
1,182.44 دلار 0:08:14
1,182.42 دلار 0:08:11
1,182.44 دلار 0:08:08
1,182.64 دلار 0:07:45
1,182.73 دلار 0:07:42
1,182.66 دلار 0:07:33
1,182.57 دلار 0:07:23
1,182.62 دلار 0:07:15
1,182.66 دلار 0:07:13
1,182.62 دلار 0:07:11
1,182.65 دلار 0:07:08
1,182.68 دلار 0:07:05
1,182.65 دلار 0:07:03
1,182.68 دلار 0:06:51
1,182.65 دلار 0:06:49
1,182.66 دلار 0:06:45
1,182.65 دلار 0:06:35
1,182.64 دلار 0:06:33
1,182.66 دلار 0:06:26
1,182.63 دلار 0:06:24
1,182.64 دلار 0:06:19
1,182.74 دلار 0:06:12
1,182.76 دلار 0:06:06
1,182.75 دلار 0:05:52
1,182.76 دلار 0:05:50
1,182.75 دلار 0:05:48
1,182.76 دلار 0:05:45
1,182.74 دلار 0:05:43
1,182.76 دلار 0:05:40
1,182.74 دلار 0:05:35
1,182.85 دلار 0:05:27
1,182.84 دلار 0:05:18
1,182.85 دلار 0:05:11
1,182.86 دلار 0:05:09
1,182.93 دلار 0:05:06
1,182.92 دلار 0:04:56
1,182.98 دلار 0:04:49
1,182.93 دلار 0:04:46
1,182.84 دلار 0:04:37
1,182.86 دلار 0:04:34
1,182.85 دلار 0:04:32
1,182.86 دلار 0:04:30
1,182.74 دلار 0:04:16
1,182.72 دلار 0:04:13
1,182.83 دلار 0:04:11
1,182.95 دلار 0:04:08
1,182.92 دلار 0:04:06
1,182.95 دلار 0:03:53
1,182.65 دلار 0:03:51
1,182.95 دلار 0:03:48
1,182.65 دلار 0:03:46
1,182.7 دلار 0:03:43
1,182.64 دلار 0:03:41
1,182.7 دلار 0:03:39
1,182.67 دلار 0:03:29
1,182.72 دلار 0:03:25
1,182.67 دلار 0:03:23
1,182.66 دلار 0:03:20
1,182.79 دلار 0:03:11
1,182.73 دلار 0:03:09
1,182.65 دلار 0:03:04
1,182.62 دلار 0:02:57
1,182.53 دلار 0:02:47
1,182.55 دلار 0:02:42
1,182.46 دلار 0:02:37
1,182.43 دلار 0:02:32
1,182.62 دلار 0:02:30
1,182.58 دلار 0:02:25
1,182.55 دلار 0:02:23
1,182.54 دلار 0:02:20
1,182.62 دلار 0:02:18
1,182.54 دلار 0:02:16
1,182.62 دلار 0:02:13
1,182.52 دلار 0:02:08

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.78
 • بالاترین قیمت روز : 14.8
 • پایین ترین قیمت روز : 14.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 14.775
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005
جدول نرخ های امروز زمان
14.775 دلار 1:30:11
14.795 دلار 1:29:23
14.775 دلار 1:29:20
14.785 دلار 1:29:15
14.795 دلار 1:29:11
14.785 دلار 1:29:04
14.795 دلار 1:28:21
14.785 دلار 1:28:15
14.795 دلار 1:28:12
14.785 دلار 1:28:09
14.795 دلار 1:28:07
14.785 دلار 1:27:53
14.79 دلار 1:27:35
14.785 دلار 1:27:21
14.78 دلار 1:26:42
14.785 دلار 1:25:39
14.78 دلار 1:25:14
14.775 دلار 1:25:05
14.78 دلار 1:24:25
14.785 دلار 1:24:22
14.78 دلار 1:24:19
14.785 دلار 1:23:48
14.78 دلار 1:21:49
14.775 دلار 1:21:29
14.78 دلار 1:21:16
14.785 دلار 1:21:13
14.78 دلار 1:21:09
14.785 دلار 1:18:19
14.78 دلار 1:18:17
14.785 دلار 1:18:14
14.78 دلار 1:16:33
14.775 دلار 1:14:51
14.77 دلار 1:14:42
14.775 دلار 1:10:55
14.78 دلار 1:10:36
14.775 دلار 1:10:33
14.78 دلار 1:10:08
14.785 دلار 1:09:33
14.78 دلار 1:09:30
14.785 دلار 1:09:28
14.78 دلار 1:06:49
14.785 دلار 1:06:31
14.78 دلار 1:06:15
14.785 دلار 1:04:23
14.78 دلار 1:02:42
14.785 دلار 1:02:28
14.78 دلار 1:01:15
14.785 دلار 0:59:54
14.79 دلار 0:58:32
14.795 دلار 0:58:29
14.79 دلار 0:58:27
14.795 دلار 0:57:07
14.79 دلار 0:55:55
14.785 دلار 0:55:16
14.795 دلار 0:55:14
14.785 دلار 0:55:11
14.795 دلار 0:54:13
14.785 دلار 0:53:10
14.79 دلار 0:52:16
14.795 دلار 0:51:53
14.79 دلار 0:50:10
14.785 دلار 0:49:35
14.79 دلار 0:49:29
14.785 دلار 0:49:27
14.79 دلار 0:49:14
14.795 دلار 0:47:12
14.79 دلار 0:45:21
14.785 دلار 0:44:52
14.79 دلار 0:44:49
14.785 دلار 0:44:47
14.79 دلار 0:44:44
14.785 دلار 0:44:42
14.79 دلار 0:44:36
14.785 دلار 0:44:09
14.78 دلار 0:43:25
14.775 دلار 0:42:38
14.78 دلار 0:41:24
14.775 دلار 0:41:20
14.77 دلار 0:40:13
14.775 دلار 0:40:10
14.77 دلار 0:40:08
14.775 دلار 0:37:51
14.78 دلار 0:37:49
14.775 دلار 0:35:55
14.78 دلار 0:34:11
14.785 دلار 0:33:14
14.78 دلار 0:32:19
14.785 دلار 0:32:11
14.79 دلار 0:31:47
14.785 دلار 0:31:45
14.79 دلار 0:30:57
14.795 دلار 0:30:55
14.79 دلار 0:30:50
14.795 دلار 0:30:47
14.79 دلار 0:30:44
14.795 دلار 0:29:40
14.8 دلار 0:29:35
14.795 دلار 0:29:24
14.8 دلار 0:29:21
14.795 دلار 0:29:19
14.8 دلار 0:29:04
14.795 دلار 0:27:34
14.8 دلار 0:27:20
14.795 دلار 0:26:21
14.79 دلار 0:26:13
14.795 دلار 0:24:11
14.79 دلار 0:23:47
14.795 دلار 0:22:10
14.79 دلار 0:22:08
14.795 دلار 0:22:06
14.79 دلار 0:20:58
14.785 دلار 0:20:55
14.79 دلار 0:20:52
14.785 دلار 0:20:22
14.78 دلار 0:19:41
14.785 دلار 0:18:51
14.78 دلار 0:18:47
14.785 دلار 0:17:06
14.79 دلار 0:16:55
14.785 دلار 0:16:53
14.78 دلار 0:16:48
14.785 دلار 0:16:45
14.78 دلار 0:16:23
14.785 دلار 0:16:09
14.78 دلار 0:15:52
14.785 دلار 0:15:44
14.79 دلار 0:15:39
14.785 دلار 0:15:37
14.79 دلار 0:15:34
14.785 دلار 0:14:48
14.79 دلار 0:12:41
14.785 دلار 0:12:04
14.78 دلار 0:11:56
14.785 دلار 0:11:54
14.78 دلار 0:10:22
14.775 دلار 0:10:19
14.78 دلار 0:10:17
14.775 دلار 0:08:55
14.78 دلار 0:08:08
14.785 دلار 0:04:49
14.78 دلار 0:04:16
14.785 دلار 0:03:55
14.78 دلار 0:02:08

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 788.1
 • بالاترین قیمت روز : 790.3
 • پایین ترین قیمت روز : 786.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 788.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
788.1 دلار 1:30:11
788.7 دلار 1:30:09
788.1 دلار 1:30:06
788.7 دلار 1:27:35
788.2 دلار 1:27:18
788.1 دلار 1:27:04
787.8 دلار 1:26:56
788.1 دلار 1:26:53
787.8 دلار 1:26:50
788.2 دلار 1:26:13
788.4 دلار 1:26:10
788.6 دلار 1:25:33
788.5 دلار 1:25:30
788.6 دلار 1:25:27
788.5 دلار 1:24:25
788.4 دلار 1:22:28
788.7 دلار 1:20:13
788.5 دلار 1:20:11
788.7 دلار 1:20:08
788.5 دلار 1:16:07
789 دلار 1:10:20
789.1 دلار 1:09:41
789.2 دلار 1:05:41
789.3 دلار 1:05:05
789.4 دلار 1:04:13
789 دلار 1:03:18
789.4 دلار 1:02:36
789.7 دلار 0:58:29
789.9 دلار 0:58:27
789.7 دلار 0:58:24
789.9 دلار 0:57:35
789.8 دلار 0:57:32
789.9 دلار 0:57:29
789.8 دلار 0:57:07
789.5 دلار 0:56:14
789.4 دلار 0:56:12
789.5 دلار 0:56:03
789.4 دلار 0:54:13
789.5 دلار 0:54:04
789.3 دلار 0:53:50
789.2 دلار 0:53:34
789.3 دلار 0:53:31
788.9 دلار 0:53:28
789.2 دلار 0:53:26
788.9 دلار 0:52:52
789 دلار 0:52:43
788.8 دلار 0:52:32
789 دلار 0:51:33
788.8 دلار 0:49:47
788.3 دلار 0:49:19
788.4 دلار 0:49:17
788.3 دلار 0:49:12
788.4 دلار 0:49:04
788.2 دلار 0:47:37
788.1 دلار 0:47:35
788.2 دلار 0:47:32
788.1 دلار 0:47:04
788 دلار 0:46:19
787.8 دلار 0:46:09
787.7 دلار 0:45:40
787.6 دلار 0:44:57
787.7 دلار 0:44:42
787.4 دلار 0:42:18
787.1 دلار 0:42:16
787.4 دلار 0:42:11
787 دلار 0:41:24
786.9 دلار 0:41:04
787.1 دلار 0:40:44
787.4 دلار 0:40:10
787.3 دلار 0:39:29
787.4 دلار 0:39:21
787.3 دلار 0:39:18
787.7 دلار 0:39:16
787.3 دلار 0:39:13
786.9 دلار 0:39:06
787 دلار 0:38:27
787.2 دلار 0:38:25
787 دلار 0:38:22
787.1 دلار 0:38:07
787.5 دلار 0:37:49
787.2 دلار 0:37:12
787.5 دلار 0:36:25
787.3 دلار 0:35:47
787.2 دلار 0:35:44
787.3 دلار 0:35:41
787.2 دلار 0:35:36
787.4 دلار 0:35:31
787.6 دلار 0:35:26
788.1 دلار 0:34:46
788 دلار 0:34:38
787.8 دلار 0:34:22
787.9 دلار 0:34:20
787.7 دلار 0:34:17
787.9 دلار 0:34:11
787.6 دلار 0:33:43
786.8 دلار 0:33:40
788.9 دلار 0:33:38
786.8 دلار 0:33:35
788.9 دلار 0:33:32
789.5 دلار 0:33:14
789.6 دلار 0:32:49
789.5 دلار 0:32:42
789.4 دلار 0:32:39
789.5 دلار 0:32:37
789.4 دلار 0:32:06
789.6 دلار 0:31:52
789.9 دلار 0:31:37
789.8 دلار 0:30:50
789.7 دلار 0:30:47
789.8 دلار 0:30:44
789.7 دلار 0:30:42
790.1 دلار 0:30:27
790 دلار 0:30:19
789.8 دلار 0:29:45
790.1 دلار 0:29:40
790 دلار 0:29:26
790.1 دلار 0:29:24
790 دلار 0:29:21
790.1 دلار 0:29:14
790.3 دلار 0:29:11
790 دلار 0:28:20
789.8 دلار 0:28:12
789.7 دلار 0:28:10
789.5 دلار 0:27:30
789.4 دلار 0:26:44
789.6 دلار 0:26:41
789.4 دلار 0:26:18
789.3 دلار 0:26:11
789.2 دلار 0:25:53
789.4 دلار 0:25:36
789.3 دلار 0:24:06
789.4 دلار 0:23:35
789.3 دلار 0:23:25
789.1 دلار 0:22:47
789.2 دلار 0:22:36
789.3 دلار 0:22:34
789.2 دلار 0:22:31
789.3 دلار 0:22:29
789.2 دلار 0:22:15
789.3 دلار 0:21:28
789.2 دلار 0:21:21
789.5 دلار 0:21:11
789.7 دلار 0:21:08
789.5 دلار 0:21:06
789.7 دلار 0:20:55
789.4 دلار 0:20:52
789.6 دلار 0:20:50
789.4 دلار 0:20:22
789.3 دلار 0:19:24
789.5 دلار 0:19:21
789.4 دلار 0:19:19
789.5 دلار 0:19:14
789.2 دلار 0:19:03
789.4 دلار 0:18:49
789.3 دلار 0:18:44
789.4 دلار 0:18:27
789.3 دلار 0:18:06
789.2 دلار 0:17:11
789.4 دلار 0:16:53
789.2 دلار 0:16:40
789 دلار 0:16:38
789.2 دلار 0:16:36
789 دلار 0:15:39
789.2 دلار 0:15:24
789.3 دلار 0:15:22
789 دلار 0:13:41
789.4 دلار 0:13:34
789.3 دلار 0:12:51
789.2 دلار 0:12:37
789 دلار 0:12:29
788.9 دلار 0:12:21
788.7 دلار 0:12:14
788.6 دلار 0:12:11
788.9 دلار 0:11:28
788.7 دلار 0:11:04
788.6 دلار 0:10:41
788.5 دلار 0:08:40
788.6 دلار 0:08:38
788.5 دلار 0:08:35
788.6 دلار 0:08:14
788.7 دلار 0:08:11
788.6 دلار 0:08:08
788.7 دلار 0:05:20
788.6 دلار 0:05:18
788.5 دلار 0:05:09
788.4 دلار 0:05:06
788.6 دلار 0:04:46
789 دلار 0:04:18
789.2 دلار 0:03:32
789.5 دلار 0:03:20
789.4 دلار 0:03:16
789.2 دلار 0:03:09
788.7 دلار 0:02:47
788.9 دلار 0:02:20
788.8 دلار 0:02:18
788.9 دلار 0:02:16
788.8 دلار 0:02:08

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 889
 • بالاترین قیمت روز : 891.8
 • پایین ترین قیمت روز : 886.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 889
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
889 دلار 1:30:11
889.6 دلار 1:30:09
889 دلار 1:30:06
889.6 دلار 1:29:31
890.4 دلار 1:27:53
890.1 دلار 1:23:24
889.1 دلار 1:21:35
889.2 دلار 1:16:07
890 دلار 1:08:31
890.1 دلار 1:08:26
890 دلار 1:08:23
890.1 دلار 1:08:10
890 دلار 1:06:49
891.2 دلار 0:46:42
890.9 دلار 0:46:40
891.2 دلار 0:46:37
890.9 دلار 0:45:50
890.6 دلار 0:45:48
890.9 دلار 0:45:45
890.6 دلار 0:45:42
890.4 دلار 0:44:33
889.6 دلار 0:37:26
888.9 دلار 0:37:23
889.2 دلار 0:37:20
888.9 دلار 0:37:18
888.6 دلار 0:37:12
887.6 دلار 0:37:09
887 دلار 0:37:07
887.6 دلار 0:37:04
886.9 دلار 0:36:57
886.8 دلار 0:36:54
886.6 دلار 0:36:52
886.8 دلار 0:36:47
886.6 دلار 0:36:27
886.9 دلار 0:36:25
886.6 دلار 0:36:22
886.9 دلار 0:36:11
886.7 دلار 0:36:06
886.9 دلار 0:36:04
886.7 دلار 0:35:41
886.2 دلار 0:35:29
888.2 دلار 0:35:26
887.3 دلار 0:35:21
888.2 دلار 0:35:18
889.2 دلار 0:34:11
888.8 دلار 0:33:35
889.1 دلار 0:33:09
889.7 دلار 0:33:07
889.1 دلار 0:33:04
889.7 دلار 0:32:21
889.9 دلار 0:32:19
889.7 دلار 0:32:14
889.9 دلار 0:31:47
889.7 دلار 0:31:45
889.9 دلار 0:31:42
889.6 دلار 0:31:40
889.9 دلار 0:31:07
890.3 دلار 0:30:42
890.4 دلار 0:30:39
890.3 دلار 0:30:37
890.4 دلار 0:29:48
890 دلار 0:29:45
890.3 دلار 0:29:14
890.5 دلار 0:27:41
891 دلار 0:27:39
890.5 دلار 0:27:34
891 دلار 0:26:18
890.5 دلار 0:24:30
890.3 دلار 0:24:06
890.8 دلار 0:22:57
890.4 دلار 0:20:12
890.5 دلار 0:20:07
890.4 دلار 0:20:05
890.5 دلار 0:19:14
890.1 دلار 0:19:08
890.3 دلار 0:18:06
890.1 دلار 0:17:38
890.2 دلار 0:17:22
890.7 دلار 0:17:11
891 دلار 0:16:53
890.7 دلار 0:16:23
890.5 دلار 0:16:11
890 دلار 0:16:06
890.5 دلار 0:16:04
890 دلار 0:15:07
890.7 دلار 0:12:53
891 دلار 0:12:37
891.8 دلار 0:12:29
890.6 دلار 0:12:19
890.3 دلار 0:12:14
889.9 دلار 0:12:11
889.4 دلار 0:12:06
889.9 دلار 0:12:04
889.4 دلار 0:11:16
890.3 دلار 0:11:06
890.5 دلار 0:10:55
890 دلار 0:10:09
889.6 دلار 0:10:07
890 دلار 0:10:05
889.6 دلار 0:09:43
889.9 دلار 0:08:11
889.2 دلار 0:06:19
889 دلار 0:05:18
888.8 دلار 0:05:06
889 دلار 0:04:27
888.8 دلار 0:04:25
888.3 دلار 0:03:09
887.5 دلار 0:02:20
888.6 دلار 0:02:08

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,287 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,211 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 26.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,253 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 68.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,288 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 103.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 8.71%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1184.2 (0%) 0 1184.2 1192 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / نقره 14.631 (0%) 0 14.631 14.795 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / پلاتین 777.3 (0%) 0 777.3 790.2 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / پالادیوم 877.8 (0%) 0 877.8 891.8 ۲۷ مرداد
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1184.2 (0%) 0 1184.2 1191.8 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 14.631 (0%) 0 14.631 14.758 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1363.5 (0%) 0 1363.5 1365.7 ۰۲:۱۴:۱۱