شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,321.41 (0.05%) 0.64 1,321.01 1,322.59 ۰۱:۳۰:۰۶
انس نقره 15.76 (0.08%) 0.01 15.74 15.77 ۰۱:۲۹:۳۱
انس پلاتین 808.55 (0.05%) 0.40 807.65 809.50 ۰۱:۳۰:۱۱
انس پالادیوم 1,409.40 (0.07%) 0.95 1,408.00 1,411.10 ۰۱:۲۹:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1321.41 0.6400 0.0500 1322.59 1321.01 ۰۱:۳۰:۰۶
هر گرم طلا 42.48 0.0206 0.0016 42.52 42.47 ۰۱:۳۰:۰۶
هر کیلو طلا 42484.29 20.5765 1.6075 42522.22 42471.43 ۰۱:۳۰:۰۶
هر تولا طلا 495.53 0.2400 0.0188 495.97 495.38 ۰۱:۳۰:۰۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 15.76 0.0100 0.0800 15.77 15.74 ۰۱:۲۹:۳۱
هر گرم طلا 0.51 0.0003 0.0026 0.51 0.51 ۰۱:۲۹:۳۱
هر کیلو طلا 506.70 0.3215 2.5721 507.02 506.05 ۰۱:۲۹:۳۱
هر تولا طلا 5.91 0.0038 0.0300 5.91 5.90 ۰۱:۲۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 808.55 0.4000 0.0500 809.50 807.65 ۰۱:۳۰:۱۱
هر گرم طلا 26.00 0.0129 0.0016 26.03 25.97 ۰۱:۳۰:۱۱
هر کیلو طلا 25995.47 12.8603 1.6075 26026.01 25966.53 ۰۱:۳۰:۱۱
هر تولا طلا 303.21 0.1500 0.0188 303.56 302.87 ۰۱:۳۰:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1409.40 0.9500 0.0700 1411.10 1408.00 ۰۱:۲۹:۴۴
هر گرم طلا 45.31 0.0305 0.0023 45.37 45.27 ۰۱:۲۹:۴۴
هر کیلو طلا 45313.23 30.5432 2.2506 45367.88 45268.22 ۰۱:۲۹:۴۴
هر تولا طلا 528.53 0.3563 0.0263 529.16 528.00 ۰۱:۲۹:۴۴

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,321.41
 • بالاترین قیمت روز : 1,322.59
 • پایین ترین قیمت روز : 1,321.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,321.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,322.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.64
جدول نرخ های امروز زمان
1,321.41 دلار 1:30:06
1,321.35 دلار 1:29:35
1,321.3 دلار 1:29:27
1,321.24 دلار 1:29:24
1,321.3 دلار 1:29:20
1,321.24 دلار 1:29:18
1,321.29 دلار 1:29:11
1,321.2 دلار 1:29:08
1,321.34 دلار 1:29:06
1,321.2 دلار 1:29:04
1,321.24 دلار 1:28:52
1,321.28 دلار 1:28:48
1,321.31 دلار 1:28:41
1,321.28 دلار 1:28:38
1,321.31 دلار 1:28:22
1,321.33 دلار 1:28:13
1,321.27 دلار 1:28:10
1,321.34 دلار 1:28:08
1,321.27 دلار 1:28:04
1,321.34 دلار 1:27:54
1,321.28 دلار 1:27:52
1,321.34 دلار 1:27:50
1,321.28 دلار 1:27:48
1,321.27 دلار 1:27:41
1,321.26 دلار 1:27:37
1,321.31 دلار 1:27:35
1,321.26 دلار 1:27:33
1,321.31 دلار 1:27:28
1,321.41 دلار 1:27:20
1,321.36 دلار 1:27:18
1,321.35 دلار 1:27:16
1,321.36 دلار 1:27:13
1,321.35 دلار 1:27:03
1,321.36 دلار 1:26:57
1,321.34 دلار 1:26:28
1,321.22 دلار 1:26:20
1,321.44 دلار 1:26:18
1,321.22 دلار 1:26:11
1,321.44 دلار 1:26:04
1,321.45 دلار 1:25:38
1,321.44 دلار 1:25:29
1,321.45 دلار 1:25:11
1,321.62 دلار 1:25:07
1,321.66 دلار 1:24:53
1,321.59 دلار 1:24:44
1,321.51 دلار 1:24:34
1,321.55 دلار 1:24:32
1,321.51 دلار 1:24:30
1,321.55 دلار 1:24:21
1,321.53 دلار 1:24:16
1,321.57 دلار 1:24:14
1,321.53 دلار 1:24:12
1,321.57 دلار 1:23:45
1,321.51 دلار 1:23:40
1,321.55 دلار 1:23:38
1,321.51 دلار 1:23:36
1,321.53 دلار 1:23:28
1,321.48 دلار 1:23:25
1,321.49 دلار 1:23:19
1,321.55 دلار 1:23:13
1,321.57 دلار 1:22:20
1,321.47 دلار 1:22:18
1,321.55 دلار 1:22:16
1,321.47 دلار 1:22:13
1,321.55 دلار 1:21:50
1,321.49 دلار 1:21:48
1,321.55 دلار 1:21:44
1,321.49 دلار 1:21:35
1,321.55 دلار 1:21:31
1,321.57 دلار 1:21:22
1,321.55 دلار 1:21:11
1,321.54 دلار 1:21:07
1,321.57 دلار 1:21:04
1,321.56 دلار 1:20:54
1,321.54 دلار 1:20:52
1,321.56 دلار 1:20:50
1,321.54 دلار 1:20:45
1,321.56 دلار 1:20:10
1,321.38 دلار 1:19:48
1,321.32 دلار 1:19:46
1,321.37 دلار 1:19:37
1,321.28 دلار 1:19:24
1,321.27 دلار 1:19:10
1,321.31 دلار 1:19:08
1,321.27 دلار 1:18:55
1,321.28 دلار 1:18:47
1,321.3 دلار 1:18:42
1,321.28 دلار 1:18:40
1,321.3 دلار 1:18:38
1,321.28 دلار 1:18:29
1,321.37 دلار 1:18:18
1,321.36 دلار 1:18:16
1,321.37 دلار 1:18:07
1,321.35 دلار 1:17:51
1,321.28 دلار 1:17:42
1,321.32 دلار 1:17:40
1,321.43 دلار 1:17:32
1,321.36 دلار 1:17:17
1,321.42 دلار 1:17:13
1,321.41 دلار 1:17:06
1,321.38 دلار 1:16:56
1,321.41 دلار 1:16:48
1,321.37 دلار 1:16:44
1,321.36 دلار 1:16:28
1,321.28 دلار 1:16:26
1,321.33 دلار 1:16:14
1,321.31 دلار 1:16:08
1,321.36 دلار 1:15:42
1,321.37 دلار 1:15:21
1,321.36 دلار 1:15:09
1,321.35 دلار 1:15:04
1,321.32 دلار 1:14:54
1,321.35 دلار 1:14:52
1,321.32 دلار 1:14:48
1,321.35 دلار 1:14:20
1,321.26 دلار 1:13:45
1,321.35 دلار 1:12:35
1,321.36 دلار 1:10:35
1,321.37 دلار 1:10:07
1,321.36 دلار 1:09:51
1,321.37 دلار 1:09:43
1,321.36 دلار 1:09:36
1,321.37 دلار 1:09:29
1,321.39 دلار 1:09:27
1,321.45 دلار 1:09:25
1,321.44 دلار 1:09:23
1,321.45 دلار 1:09:21
1,321.44 دلار 1:09:18
1,321.36 دلار 1:07:22
1,321.37 دلار 1:07:13
1,321.36 دلار 1:04:09
1,321.42 دلار 1:04:06
1,321.36 دلار 1:04:04
1,321.42 دلار 1:03:54
1,321.36 دلار 1:03:52
1,321.42 دلار 1:03:50
1,321.36 دلار 1:03:46
1,321.44 دلار 1:03:18
1,321.38 دلار 1:03:16
1,321.44 دلار 1:03:13
1,321.38 دلار 1:03:06
1,321.37 دلار 1:02:19
1,321.44 دلار 1:01:32
1,321.45 دلار 1:00:14
1,321.56 دلار 1:00:10
1,321.45 دلار 0:59:49
1,321.36 دلار 0:59:12
1,321.37 دلار 0:59:08
1,321.36 دلار 0:59:06
1,321.39 دلار 0:59:03
1,321.36 دلار 0:58:37
1,321.41 دلار 0:58:34
1,321.36 دلار 0:58:32
1,321.41 دلار 0:58:24
1,321.45 دلار 0:58:09
1,321.46 دلار 0:57:41
1,321.45 دلار 0:57:39
1,321.46 دلار 0:57:16
1,321.47 دلار 0:57:09
1,321.46 دلار 0:57:06
1,321.47 دلار 0:57:04
1,321.49 دلار 0:56:53
1,321.46 دلار 0:56:44
1,321.45 دلار 0:56:30
1,321.46 دلار 0:56:28
1,321.45 دلار 0:56:26
1,321.46 دلار 0:56:16
1,321.47 دلار 0:56:11
1,321.5 دلار 0:56:09
1,321.45 دلار 0:55:13
1,321.36 دلار 0:54:20
1,321.39 دلار 0:54:09
1,321.36 دلار 0:54:06
1,321.39 دلار 0:54:04
1,321.36 دلار 0:53:43
1,321.25 دلار 0:50:20
1,321.24 دلار 0:50:13
1,321.35 دلار 0:50:10
1,321.24 دلار 0:50:08
1,321.35 دلار 0:49:32
1,321.44 دلار 0:49:30
1,321.35 دلار 0:49:28
1,321.44 دلار 0:48:51
1,321.45 دلار 0:48:42
1,321.46 دلار 0:48:22
1,321.45 دلار 0:47:41
1,321.51 دلار 0:47:24
1,321.5 دلار 0:47:22
1,321.55 دلار 0:47:20
1,321.5 دلار 0:47:13
1,321.45 دلار 0:44:55
1,321.44 دلار 0:44:51
1,321.45 دلار 0:44:48
1,321.44 دلار 0:44:40
1,321.45 دلار 0:43:30
1,321.44 دلار 0:42:54
1,321.46 دلار 0:42:52
1,321.49 دلار 0:42:50
1,321.45 دلار 0:42:48
1,321.49 دلار 0:42:46
1,321.45 دلار 0:42:40
1,321.42 دلار 0:42:37
1,321.45 دلار 0:42:35
1,321.52 دلار 0:42:33
1,321.42 دلار 0:42:31
1,321.64 دلار 0:42:19
1,321.55 دلار 0:41:50
1,321.44 دلار 0:41:45
1,321.45 دلار 0:41:43
1,321.44 دلار 0:41:40
1,321.45 دلار 0:41:27
1,321.44 دلار 0:40:08
1,321.36 دلار 0:40:05
1,321.44 دلار 0:39:41
1,321.45 دلار 0:39:39
1,321.44 دلار 0:39:37
1,321.45 دلار 0:39:26
1,321.44 دلار 0:38:20
1,321.45 دلار 0:38:18
1,321.44 دلار 0:38:07
1,321.45 دلار 0:38:04
1,321.44 دلار 0:37:38
1,321.45 دلار 0:37:28
1,321.44 دلار 0:37:26
1,321.45 دلار 0:37:24
1,321.44 دلار 0:37:11
1,321.48 دلار 0:37:06
1,321.44 دلار 0:36:55
1,321.49 دلار 0:36:53
1,321.44 دلار 0:36:33
1,321.35 دلار 0:36:15
1,321.45 دلار 0:36:08
1,321.44 دلار 0:35:33
1,321.45 دلار 0:35:31
1,321.44 دلار 0:35:29
1,321.45 دلار 0:35:17
1,321.44 دلار 0:35:12
1,321.45 دلار 0:35:10
1,321.48 دلار 0:35:05
1,321.47 دلار 0:34:50
1,321.45 دلار 0:34:38
1,321.44 دلار 0:34:35
1,321.45 دلار 0:34:33
1,321.44 دلار 0:34:04
1,321.55 دلار 0:33:47
1,321.54 دلار 0:33:37
1,321.45 دلار 0:33:30
1,321.44 دلار 0:33:26
1,321.47 دلار 0:33:24
1,321.44 دلار 0:33:22
1,321.47 دلار 0:33:20
1,321.5 دلار 0:33:18
1,321.45 دلار 0:33:15
1,321.5 دلار 0:33:13
1,321.55 دلار 0:32:36
1,321.57 دلار 0:32:25
1,321.6 دلار 0:32:20
1,321.59 دلار 0:32:18
1,321.64 دلار 0:32:12
1,321.55 دلار 0:32:04
1,321.53 دلار 0:31:54
1,321.4 دلار 0:31:52
1,321.53 دلار 0:31:50
1,321.4 دلار 0:31:46
1,321.39 دلار 0:31:44
1,321.4 دلار 0:31:39
1,321.49 دلار 0:31:26
1,321.6 دلار 0:31:19
1,321.61 دلار 0:31:14
1,321.49 دلار 0:31:12
1,321.7 دلار 0:31:06
1,321.51 دلار 0:30:56
1,321.39 دلار 0:30:54
1,321.4 دلار 0:30:51
1,321.39 دلار 0:30:42
1,321.28 دلار 0:30:36
1,321.18 دلار 0:30:34
1,321.28 دلار 0:30:31
1,321.18 دلار 0:30:23
1,321.27 دلار 0:30:18
1,321.28 دلار 0:30:05
1,321.19 دلار 0:29:49
1,321.21 دلار 0:29:47
1,321.19 دلار 0:29:45
1,321.21 دلار 0:29:38
1,321.2 دلار 0:29:34
1,321.21 دلار 0:29:32
1,321.31 دلار 0:29:21
1,321.4 دلار 0:29:19
1,321.66 دلار 0:29:15
1,321.74 دلار 0:29:10
1,321.73 دلار 0:29:08
1,322.14 دلار 0:28:57
1,322.26 دلار 0:28:53
1,322.15 دلار 0:28:46
1,322.22 دلار 0:28:44
1,322.55 دلار 0:28:39
1,322.22 دلار 0:28:37
1,322.55 دلار 0:28:35
1,322.57 دلار 0:28:31
1,322.47 دلار 0:28:26
1,322.57 دلار 0:28:21
1,322.59 دلار 0:28:19
1,322.57 دلار 0:28:17
1,322.47 دلار 0:28:15
1,322.59 دلار 0:28:13
1,322.38 دلار 0:28:04
1,321.98 دلار 0:27:49
1,321.97 دلار 0:27:44
1,321.98 دلار 0:27:38
1,321.99 دلار 0:27:36
1,321.98 دلار 0:27:34
1,321.88 دلار 0:27:32
1,321.99 دلار 0:27:30
1,321.88 دلار 0:27:25
1,321.89 دلار 0:27:23
1,321.88 دلار 0:27:21
1,321.89 دلار 0:27:13
1,321.79 دلار 0:27:10
1,321.78 دلار 0:27:08
1,321.79 دلار 0:27:06
1,321.78 دلار 0:27:03
1,321.58 دلار 0:26:57
1,321.56 دلار 0:26:49
1,321.45 دلار 0:26:45
1,321.35 دلار 0:26:40
1,321.24 دلار 0:26:38
1,321.35 دلار 0:26:36
1,321.24 دلار 0:26:28
1,321.13 دلار 0:26:13
1,321.15 دلار 0:26:06
1,321.13 دلار 0:25:49
1,321.22 دلار 0:25:47
1,321.23 دلار 0:25:45
1,321.22 دلار 0:25:43
1,321.23 دلار 0:25:36
1,321.22 دلار 0:25:28
1,321.43 دلار 0:25:22
1,321.42 دلار 0:25:09
1,321.53 دلار 0:25:07
1,321.42 دلار 0:25:04
1,321.53 دلار 0:24:16
1,321.52 دلار 0:24:06
1,321.53 دلار 0:23:38
1,321.63 دلار 0:23:36
1,321.65 دلار 0:23:25
1,321.66 دلار 0:23:17
1,321.63 دلار 0:23:13
1,321.65 دلار 0:23:11
1,321.63 دلار 0:23:06
1,321.66 دلار 0:23:04
1,321.65 دلار 0:22:57
1,321.66 دلار 0:22:54
1,321.65 دلار 0:22:46
1,321.66 دلار 0:22:44
1,321.65 دلار 0:22:40
1,321.66 دلار 0:22:38
1,321.73 دلار 0:22:13
1,321.74 دلار 0:22:10
1,321.53 دلار 0:22:08
1,321.74 دلار 0:22:06
1,321.53 دلار 0:21:48
1,321.45 دلار 0:21:38
1,321.48 دلار 0:21:30
1,321.53 دلار 0:21:25
1,321.46 دلار 0:21:23
1,321.52 دلار 0:21:21
1,321.46 دلار 0:21:17
1,321.53 دلار 0:21:04
1,321.56 دلار 0:20:45
1,321.76 دلار 0:20:43
1,321.74 دلار 0:20:41
1,321.76 دلار 0:20:36
1,321.74 دلار 0:20:30
1,321.76 دلار 0:20:19
1,321.78 دلار 0:20:07
1,321.8 دلار 0:19:54
1,321.77 دلار 0:19:46
1,321.76 دلار 0:19:29
1,321.72 دلار 0:19:25
1,321.83 دلار 0:19:23
1,321.72 دلار 0:19:21
1,321.86 دلار 0:19:10
1,321.83 دلار 0:19:08
1,321.86 دلار 0:19:06
1,321.83 دلار 0:18:52
1,321.74 دلار 0:18:04
1,321.65 دلار 0:17:51
1,321.63 دلار 0:17:49
1,321.58 دلار 0:17:47
1,321.63 دلار 0:17:45
1,321.58 دلار 0:17:41
1,321.53 دلار 0:17:22
1,321.52 دلار 0:17:18
1,321.42 دلار 0:17:14
1,321.45 دلار 0:17:12
1,321.42 دلار 0:17:06
1,321.44 دلار 0:16:56
1,321.43 دلار 0:16:29
1,321.33 دلار 0:15:46
1,321.32 دلار 0:15:42
1,321.33 دلار 0:15:34
1,321.32 دلار 0:15:28
1,321.33 دلار 0:15:26
1,321.32 دلار 0:15:06
1,321.33 دلار 0:15:04
1,321.32 دلار 0:14:38
1,321.33 دلار 0:14:36
1,321.32 دلار 0:14:32
1,321.33 دلار 0:14:26
1,321.31 دلار 0:14:24
1,321.33 دلار 0:14:20
1,321.31 دلار 0:14:18
1,321.33 دلار 0:14:12
1,321.32 دلار 0:14:10
1,321.35 دلار 0:14:08
1,321.33 دلار 0:14:06
1,321.35 دلار 0:13:41
1,321.32 دلار 0:13:37
1,321.33 دلار 0:13:35
1,321.35 دلار 0:13:29
1,321.33 دلار 0:13:24
1,321.35 دلار 0:13:22
1,321.33 دلار 0:13:20
1,321.32 دلار 0:13:17
1,321.33 دلار 0:13:13
1,321.32 دلار 0:13:11
1,321.35 دلار 0:13:06
1,321.36 دلار 0:13:04
1,321.32 دلار 0:12:47
1,321.36 دلار 0:12:45
1,321.32 دلار 0:12:07
1,321.22 دلار 0:11:31
1,321.23 دلار 0:11:29
1,321.22 دلار 0:11:25
1,321.23 دلار 0:11:23
1,321.22 دلار 0:10:52
1,321.23 دلار 0:10:41
1,321.22 دلار 0:10:16
1,321.21 دلار 0:10:11
1,321.22 دلار 0:10:08
1,321.13 دلار 0:09:41
1,321.14 دلار 0:09:33
1,321.12 دلار 0:09:17
1,321.04 دلار 0:09:10
1,321.03 دلار 0:09:03
1,321.02 دلار 0:08:25
1,321.01 دلار 0:08:19
1,321.11 دلار 0:08:15
1,321.1 دلار 0:08:13
1,321.12 دلار 0:07:33
1,321.11 دلار 0:07:31
1,321.12 دلار 0:07:27
1,321.14 دلار 0:07:19
1,321.12 دلار 0:07:16
1,321.14 دلار 0:07:14
1,321.12 دلار 0:07:10
1,321.14 دلار 0:06:49
1,321.21 دلار 0:06:47
1,321.24 دلار 0:06:42
1,321.23 دلار 0:06:40
1,321.24 دلار 0:06:38
1,321.23 دلار 0:06:13
1,321.14 دلار 0:06:10
1,321.22 دلار 0:06:08
1,321.21 دلار 0:06:06
1,321.14 دلار 0:06:04
1,321.21 دلار 0:05:51
1,321.14 دلار 0:05:47
1,321.12 دلار 0:05:43
1,321.14 دلار 0:05:41
1,321.12 دلار 0:05:39
1,321.14 دلار 0:05:22
1,321.11 دلار 0:05:14
1,321.12 دلار 0:04:40
1,321.11 دلار 0:04:37
1,321.12 دلار 0:04:33
1,321.22 دلار 0:04:18
1,321.24 دلار 0:04:14
1,321.22 دلار 0:04:07
1,321.24 دلار 0:03:54
1,321.21 دلار 0:03:52
1,321.24 دلار 0:03:48
1,321.22 دلار 0:03:46
1,321.21 دلار 0:03:41
1,321.22 دلار 0:03:39
1,321.21 دلار 0:03:29
1,321.22 دلار 0:03:26
1,321.24 دلار 0:03:24
1,321.33 دلار 0:03:22
1,321.24 دلار 0:03:19
1,321.33 دلار 0:03:12

انس نقره

 • نرخ فعلی : 15.76
 • بالاترین قیمت روز : 15.77
 • پایین ترین قیمت روز : 15.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 15.758
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 15.768
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.008
جدول نرخ های امروز زمان
15.755 دلار 1:29:31
15.752 دلار 1:24:12
15.75 دلار 1:24:09
15.752 دلار 1:24:07
15.75 دلار 1:23:47
15.748 دلار 1:23:40
15.752 دلار 1:23:38
15.748 دلار 1:23:34
15.752 دلار 1:23:32
15.748 دلار 1:21:11
15.75 دلار 1:21:07
15.748 دلار 1:20:08
15.742 دلار 1:19:37
15.745 دلار 1:19:15
15.748 دلار 1:19:03
15.745 دلار 1:18:38
15.748 دلار 1:16:56
15.745 دلار 1:16:53
15.748 دلار 1:16:51
15.745 دلار 1:16:24
15.748 دلار 1:15:16
15.742 دلار 1:15:14
15.748 دلار 1:15:12
15.742 دلار 1:14:39
15.745 دلار 1:14:24
15.742 دلار 1:13:42
15.745 دلار 1:13:38
15.748 دلار 1:10:40
15.75 دلار 1:09:34
15.752 دلار 1:09:25
15.748 دلار 1:07:19
15.752 دلار 1:04:20
15.755 دلار 1:01:50
15.758 دلار 0:56:30
15.75 دلار 0:55:13
15.755 دلار 0:54:28
15.758 دلار 0:54:13
15.755 دلار 0:53:41
15.752 دلار 0:49:32
15.755 دلار 0:48:47
15.758 دلار 0:46:55
15.752 دلار 0:45:15
15.755 دلار 0:45:11
15.752 دلار 0:45:09
15.755 دلار 0:44:10
15.758 دلار 0:40:22
15.755 دلار 0:40:20
15.758 دلار 0:40:18
15.755 دلار 0:38:54
15.758 دلار 0:38:35
15.755 دلار 0:38:11
15.758 دلار 0:37:15
15.755 دلار 0:37:11
15.758 دلار 0:37:08
15.755 دلار 0:37:04
15.752 دلار 0:36:55
15.758 دلار 0:36:53
15.752 دلار 0:36:29
15.755 دلار 0:36:10
15.758 دلار 0:33:06
15.762 دلار 0:31:06
15.758 دلار 0:29:23
15.762 دلار 0:29:19
15.758 دلار 0:29:17
15.762 دلار 0:29:10
15.768 دلار 0:28:44
15.77 دلار 0:28:17
15.768 دلار 0:27:53
15.77 دلار 0:27:51
15.768 دلار 0:27:10
15.762 دلار 0:26:40
15.758 دلار 0:26:38
15.762 دلار 0:26:36
15.758 دلار 0:24:56
15.762 دلار 0:24:41
15.76 دلار 0:24:38
15.762 دلار 0:24:36
15.76 دلار 0:24:16
15.762 دلار 0:22:38
15.765 دلار 0:22:10
15.762 دلار 0:20:54
15.768 دلار 0:19:31
15.762 دلار 0:19:25
15.768 دلار 0:19:03
15.762 دلار 0:14:36
15.758 دلار 0:09:39
15.752 دلار 0:08:43
15.75 دلار 0:08:32
15.748 دلار 0:08:30
15.752 دلار 0:08:17
15.748 دلار 0:08:15
15.752 دلار 0:08:08
15.748 دلار 0:07:33
15.752 دلار 0:07:21
15.75 دلار 0:07:10
15.752 دلار 0:05:24
15.748 دلار 0:05:20
15.752 دلار 0:05:14
15.755 دلار 0:05:11
15.752 دلار 0:05:09
15.755 دلار 0:04:18
15.758 دلار 0:03:56
15.752 دلار 0:03:54
15.758 دلار 0:03:52
15.752 دلار 0:03:50
15.755 دلار 0:03:46
15.758 دلار 0:03:12

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 808.55
 • بالاترین قیمت روز : 809.5
 • پایین ترین قیمت روز : 807.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 808.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 808.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
جدول نرخ های امروز زمان
808.55 دلار 1:30:11
808.3 دلار 1:30:09
808.55 دلار 1:30:06
808.3 دلار 1:29:35
808.4 دلار 1:29:22
808.5 دلار 1:29:20
808.4 دلار 1:29:15
808.3 دلار 1:28:34
808.7 دلار 1:28:22
809 دلار 1:28:10
808.7 دلار 1:28:08
809 دلار 1:28:04
808.7 دلار 1:26:40
808.9 دلار 1:26:37
808.7 دلار 1:26:35
808.9 دلار 1:26:11
808.7 دلار 1:25:04
808.85 دلار 1:22:52
808.8 دلار 1:22:18
808.85 دلار 1:21:16
808.7 دلار 1:20:08
808.75 دلار 1:18:49
808.7 دلار 1:18:07
808.8 دلار 1:17:06
808.85 دلار 1:16:56
808.9 دلار 1:16:41
808.85 دلار 1:16:28
808.75 دلار 1:15:38
808.7 دلار 1:15:18
808.8 دلار 1:13:45
808.5 دلار 1:11:22
808.65 دلار 1:11:20
808.5 دلار 1:11:16
808.65 دلار 1:10:12
808.7 دلار 1:10:10
808.65 دلار 1:10:07
808.75 دلار 1:09:43
808.85 دلار 1:09:25
808.8 دلار 1:09:23
808.85 دلار 1:09:21
808.8 دلار 1:07:13
808.85 دلار 1:06:57
808.8 دلار 1:06:23
808.85 دلار 1:06:04
808.95 دلار 1:04:39
809.05 دلار 1:02:19
809.1 دلار 0:59:36
809.05 دلار 0:59:08
808.95 دلار 0:58:45
808.9 دلار 0:58:41
809.2 دلار 0:58:39
809.05 دلار 0:58:37
809.2 دلار 0:57:04
809.25 دلار 0:56:11
809.3 دلار 0:55:51
809.15 دلار 0:55:49
809.3 دلار 0:55:47
809.15 دلار 0:55:30
809.05 دلار 0:55:19
809 دلار 0:54:52
809.05 دلار 0:54:09
809 دلار 0:53:47
808.95 دلار 0:53:45
808.9 دلار 0:53:30
808.8 دلار 0:53:26
808.85 دلار 0:53:24
808.8 دلار 0:53:20
808.7 دلار 0:53:13
808.65 دلار 0:51:44
808.55 دلار 0:51:17
808.6 دلار 0:50:48
808.5 دلار 0:50:08
808.55 دلار 0:49:39
808.5 دلار 0:49:37
808.55 دلار 0:49:34
808.5 دلار 0:49:32
808.55 دلار 0:48:54
808.6 دلار 0:48:49
808.5 دلار 0:48:47
808.6 دلار 0:48:45
808.5 دلار 0:48:42
808.55 دلار 0:48:33
808.6 دلار 0:48:08
808.5 دلار 0:48:06
808.55 دلار 0:47:18
808.45 دلار 0:46:48
808.4 دلار 0:46:46
808.45 دلار 0:46:44
808.4 دلار 0:46:06
808.3 دلار 0:45:49
808.2 دلار 0:45:47
808.3 دلار 0:45:43
808.2 دلار 0:45:18
808.25 دلار 0:45:13
808.2 دلار 0:45:11
808.25 دلار 0:45:09
808.2 دلار 0:45:04
808.25 دلار 0:44:53
808.1 دلار 0:44:51
808.25 دلار 0:44:48
808.1 دلار 0:41:25
808.25 دلار 0:40:57
808.05 دلار 0:40:13
807.7 دلار 0:39:33
807.65 دلار 0:39:26
807.7 دلار 0:39:23
807.65 دلار 0:39:21
807.7 دلار 0:39:10
807.85 دلار 0:36:10
807.9 دلار 0:36:08
807.85 دلار 0:36:06
807.9 دلار 0:35:14
808.2 دلار 0:35:12
807.9 دلار 0:35:07
808.2 دلار 0:34:06
808.25 دلار 0:33:09
808.2 دلار 0:33:06
808.25 دلار 0:33:04
808.2 دلار 0:32:54
808.15 دلار 0:32:52
808.2 دلار 0:32:40
808.3 دلار 0:31:06
808.25 دلار 0:30:23
808.3 دلار 0:30:13
808.25 دلار 0:29:32
808.15 دلار 0:29:21
808.2 دلار 0:29:19
808.3 دلار 0:29:15
808.2 دلار 0:29:13
808.3 دلار 0:29:10
808.2 دلار 0:29:08
808.3 دلار 0:29:06
808.4 دلار 0:28:55
808.25 دلار 0:28:51
808.5 دلار 0:28:46
808.4 دلار 0:28:19
808.5 دلار 0:28:15
808.4 دلار 0:28:13
808.5 دلار 0:27:44
808.35 دلار 0:27:34
808.3 دلار 0:27:32
808.35 دلار 0:27:30
808.3 دلار 0:27:25
808.4 دلار 0:27:03
808.35 دلار 0:26:49
808.55 دلار 0:26:40
808.35 دلار 0:26:28
808.25 دلار 0:26:26
808.35 دلار 0:26:24
808.25 دلار 0:26:18
808.3 دلار 0:26:11
808.4 دلار 0:25:53
808.6 دلار 0:25:51
808.4 دلار 0:25:49
808.6 دلار 0:25:45
808.45 دلار 0:25:43
808.6 دلار 0:25:38
808.75 دلار 0:25:36
808.6 دلار 0:25:34
808.75 دلار 0:25:11
808.9 دلار 0:25:04
808.75 دلار 0:24:54
808.95 دلار 0:24:22
809.15 دلار 0:24:06
808.7 دلار 0:23:36
809.1 دلار 0:23:04
809.2 دلار 0:22:57
809.1 دلار 0:22:54
809.2 دلار 0:22:13
809.1 دلار 0:22:06
809.2 دلار 0:22:04
809.1 دلار 0:21:42
809.4 دلار 0:20:41
809.3 دلار 0:20:34
809.5 دلار 0:19:48
809.3 دلار 0:19:46
809.5 دلار 0:19:43
809.3 دلار 0:19:29
809.45 دلار 0:19:27
809.5 دلار 0:19:23
809.45 دلار 0:19:21
809.5 دلار 0:19:19
809.45 دلار 0:19:16
809.5 دلار 0:19:10
809.25 دلار 0:19:08
809.4 دلار 0:19:06
809.25 دلار 0:18:52
809.2 دلار 0:18:20
809.25 دلار 0:18:04
809.3 دلار 0:17:26
809.25 دلار 0:17:22
809.3 دلار 0:16:56
809.25 دلار 0:16:47
809.3 دلار 0:16:36
809.25 دلار 0:16:34
809.3 دلار 0:16:32
809.25 دلار 0:16:21
809.15 دلار 0:15:46
808.9 دلار 0:15:42
809 دلار 0:14:36
808.85 دلار 0:12:17
808.8 دلار 0:12:07
808.85 دلار 0:11:21
808.9 دلار 0:11:19
808.85 دلار 0:11:17
808.9 دلار 0:11:06
808.95 دلار 0:10:25
808.9 دلار 0:10:16
808.95 دلار 0:10:11
808.9 دلار 0:10:08
808.95 دلار 0:09:33
808.8 دلار 0:06:21
808.95 دلار 0:05:37
808.7 دلار 0:03:44
808.75 دلار 0:03:26
808.85 دلار 0:03:09

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,409.40
 • بالاترین قیمت روز : 1,411.10
 • پایین ترین قیمت روز : 1,408.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,408.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,408.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95
جدول نرخ های امروز زمان
1,409.4 دلار 1:29:44
1,409.7 دلار 1:29:31
1,409.4 دلار 1:29:27
1,409.75 دلار 1:29:20
1,408.75 دلار 1:29:18
1,409.75 دلار 1:29:15
1,408.75 دلار 1:29:13
1,410.1 دلار 1:29:11
1,410.3 دلار 1:27:33
1,410.35 دلار 1:27:26
1,410.2 دلار 1:26:44
1,411.1 دلار 1:26:22
1,408.7 دلار 1:25:42
1,409.55 دلار 1:21:04
1,409.5 دلار 1:20:52
1,409.55 دلار 1:19:24
1,409.6 دلار 1:18:49
1,409.1 دلار 1:17:42
1,409.85 دلار 1:16:26
1,409.8 دلار 1:16:12
1,409.85 دلار 1:15:38
1,409.75 دلار 1:15:27
1,409.9 دلار 1:15:25
1,409.75 دلار 1:15:23
1,409.9 دلار 1:15:12
1,409.95 دلار 1:13:45
1,410.25 دلار 1:12:07
1,409.95 دلار 1:11:31
1,410.6 دلار 1:08:04
1,410.65 دلار 1:06:04
1,410 دلار 1:05:07
1,409.95 دلار 1:04:30
1,410.25 دلار 1:02:19
1,410.3 دلار 1:02:17
1,410.25 دلار 1:02:14
1,410.3 دلار 1:02:07
1,410.45 دلار 1:01:22
1,410.4 دلار 1:00:17
1,410.55 دلار 1:00:14
1,410.6 دلار 0:59:36
1,410.4 دلار 0:58:41
1,411.1 دلار 0:56:09
1,410.6 دلار 0:56:07
1,411.1 دلار 0:56:04
1,410.6 دلار 0:55:22
1,411.1 دلار 0:55:19
1,410.6 دلار 0:55:17
1,411.1 دلار 0:54:09
1,410.45 دلار 0:53:30
1,410.7 دلار 0:53:26
1,410.45 دلار 0:53:24
1,410.7 دلار 0:53:22
1,410.45 دلار 0:53:11
1,410.65 دلار 0:53:08
1,410.45 دلار 0:53:06
1,410.65 دلار 0:53:04
1,410.45 دلار 0:50:08
1,410.4 دلار 0:49:15
1,410.35 دلار 0:49:13
1,410.4 دلار 0:49:11
1,410.6 دلار 0:49:08
1,410.35 دلار 0:49:06
1,410.6 دلار 0:48:49
1,410.25 دلار 0:48:27
1,411 دلار 0:46:06
1,410.35 دلار 0:45:37
1,411 دلار 0:45:04
1,410.35 دلار 0:43:34
1,410.3 دلار 0:43:32
1,410.25 دلار 0:42:04
1,410.15 دلار 0:41:35
1,410.25 دلار 0:41:21
1,410.15 دلار 0:40:13
1,410.1 دلار 0:40:08
1,410.15 دلار 0:40:05
1,410.1 دلار 0:39:52
1,410.55 دلار 0:39:30
1,410.35 دلار 0:39:28
1,410.45 دلار 0:39:26
1,410.35 دلار 0:39:17
1,410.5 دلار 0:38:50
1,410.25 دلار 0:36:44
1,410.8 دلار 0:36:37
1,409.8 دلار 0:34:50
1,409.85 دلار 0:32:50
1,410.05 دلار 0:32:47
1,409.85 دلار 0:32:40
1,410.05 دلار 0:32:36
1,409.7 دلار 0:32:34
1,410.05 دلار 0:32:31
1,409.7 دلار 0:31:48
1,410.05 دلار 0:31:37
1,409.8 دلار 0:30:51
1,409.75 دلار 0:30:47
1,409.8 دلار 0:30:45
1,409.75 دلار 0:30:13
1,409.8 دلار 0:30:08
1,409.75 دلار 0:30:05
1,409.8 دلار 0:29:49
1,409.4 دلار 0:29:47
1,409.8 دلار 0:29:45
1,409.4 دلار 0:28:21
1,409.45 دلار 0:28:08
1,409.4 دلار 0:26:40
1,409.25 دلار 0:26:38
1,410 دلار 0:26:30
1,409.65 دلار 0:26:11
1,409.5 دلار 0:25:53
1,409.55 دلار 0:25:51
1,409.5 دلار 0:25:49
1,409.55 دلار 0:25:11
1,409.3 دلار 0:25:04
1,410.1 دلار 0:24:54
1,409.85 دلار 0:24:20
1,409.9 دلار 0:24:06
1,409.75 دلار 0:23:48
1,409.5 دلار 0:23:32
1,409.85 دلار 0:22:10
1,410 دلار 0:22:08
1,409.85 دلار 0:22:04
1,410 دلار 0:21:15
1,410.2 دلار 0:20:54
1,409.7 دلار 0:20:49
1,410 دلار 0:20:47
1,409.7 دلار 0:20:45
1,410 دلار 0:20:16
1,409.95 دلار 0:20:12
1,409.65 دلار 0:20:09
1,409.55 دلار 0:20:07
1,409.65 دلار 0:19:48
1,409.6 دلار 0:19:46
1,409.65 دلار 0:19:43
1,409.6 دلار 0:19:29
1,409.65 دلار 0:19:25
1,409.6 دلار 0:19:21
1,409.65 دلار 0:19:16
1,409.6 دلار 0:19:08
1,409.65 دلار 0:19:06
1,409.6 دلار 0:18:09
1,409.55 دلار 0:18:04
1,409.65 دلار 0:17:35
1,409.3 دلار 0:17:33
1,409.65 دلار 0:17:26
1,409.2 دلار 0:16:43
1,409.25 دلار 0:16:40
1,409.2 دلار 0:16:38
1,409.25 دلار 0:16:29
1,409.2 دلار 0:16:27
1,409.25 دلار 0:16:23
1,409.2 دلار 0:16:19
1,409.25 دلار 0:15:52
1,409.05 دلار 0:15:48
1,409.25 دلار 0:15:46
1,409.15 دلار 0:15:42
1,409.05 دلار 0:15:40
1,409.1 دلار 0:15:20
1,409 دلار 0:14:52
1,408.2 دلار 0:11:09
1,408.6 دلار 0:10:39
1,408.2 دلار 0:09:33
1,408.35 دلار 0:08:17
1,408.3 دلار 0:08:15
1,408.4 دلار 0:08:13
1,408.3 دلار 0:06:19
1,408 دلار 0:04:07
1,408.35 دلار 0:03:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,273 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,304 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 17.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,273 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 48.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,239 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 82.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.65%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1322.1 (0.21%) 2.8 1322.1 1325 ۰۲:۰۱:۱۲
بازار آمریکا / نقره 15.743 (0.08%) 0.012 15.743 15.76 ۰۲:۰۱:۱۲
بازار آمریکا / پلاتین 806.9 (0.21%) 1.7 806.9 809.3 ۰۲:۰۱:۱۲
بازار آمریکا / پالادیوم 1407.2 (0.11%) 1.5 1407.2 1411.1 ۰۲:۰۱:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1322.1 (0.15%) 2 1321.5 1324.4 ۰۲:۰۱:۱۲
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 15.743 (0.1%) 0.016 15.716 15.743 ۰۲:۰۱:۱۲
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1298.9 (0.25%) 3.2 1298.9 1298.9 ۰۰:۵۲:۱۱