شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,226.32 (0.03%) 0.33 1,226.28 1,226.78 ۰۰:۲۹:۰۸
انس نقره 14.65 (0%) 0 14.64 14.67 ۰۰:۳۰:۱۰
انس پلاتین 833.90 (0.06%) 0.50 833.60 834.40 ۰۰:۲۹:۰۴
انس پالادیوم 1,072.00 (0.01%) 0.10 1,071.00 1,072.10 ۰۰:۲۵:۳۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1226.32 0.3300 0.0300 1226.78 1226.28 ۰۰:۲۹:۰۸
هر گرم طلا 39.43 0.0106 0.0010 39.44 39.43 ۰۰:۲۹:۰۸
هر کیلو طلا 39427.07 10.6097 0.9645 39441.86 39425.79 ۰۰:۲۹:۰۸
هر تولا طلا 459.87 0.1238 0.0113 460.04 459.86 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 14.65 0.0000 0.0000 14.67 14.64 ۰۰:۳۰:۱۰
هر گرم طلا 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 ۰۰:۳۰:۱۰
هر کیلو طلا 471.01 0.0000 0.0000 471.65 470.69 ۰۰:۳۰:۱۰
هر تولا طلا 5.49 0.0000 0.0000 5.50 5.49 ۰۰:۳۰:۱۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 833.90 0.5000 0.0600 834.40 833.60 ۰۰:۲۹:۰۴
هر گرم طلا 26.81 0.0161 0.0019 26.83 26.80 ۰۰:۲۹:۰۴
هر کیلو طلا 26810.49 16.0754 1.9290 26826.56 26800.84 ۰۰:۲۹:۰۴
هر تولا طلا 312.71 0.1875 0.0225 312.90 312.60 ۰۰:۲۹:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1072.00 0.1000 0.0100 1072.10 1071.00 ۰۰:۲۵:۳۹
هر گرم طلا 34.47 0.0032 0.0003 34.47 34.43 ۰۰:۲۵:۳۹
هر کیلو طلا 34465.57 3.2151 0.3215 34468.79 34433.42 ۰۰:۲۵:۳۹
هر تولا طلا 402.00 0.0375 0.0038 402.04 401.63 ۰۰:۲۵:۳۹

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,226.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,226.78
 • پایین ترین قیمت روز : 1,226.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.19
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,226.49
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,226.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
جدول نرخ های امروز زمان
1,226.32 دلار 0:29:08
1,226.31 دلار 0:29:06
1,226.32 دلار 0:29:04
1,226.31 دلار 0:28:57
1,226.32 دلار 0:28:48
1,226.36 دلار 0:28:44
1,226.49 دلار 0:28:32
1,226.44 دلار 0:28:21
1,226.4 دلار 0:28:19
1,226.33 دلار 0:28:10
1,226.35 دلار 0:28:08
1,226.43 دلار 0:27:54
1,226.38 دلار 0:27:47
1,226.43 دلار 0:27:38
1,226.38 دلار 0:27:23
1,226.43 دلار 0:27:21
1,226.28 دلار 0:27:19
1,226.43 دلار 0:27:16
1,226.28 دلار 0:27:14
1,226.3 دلار 0:27:03
1,226.37 دلار 0:26:52
1,226.4 دلار 0:26:50
1,226.37 دلار 0:26:48
1,226.4 دلار 0:26:41
1,226.57 دلار 0:26:39
1,226.49 دلار 0:26:37
1,226.57 دلار 0:26:32
1,226.58 دلار 0:26:30
1,226.57 دلار 0:26:26
1,226.58 دلار 0:26:23
1,226.57 دلار 0:26:18
1,226.58 دلار 0:26:10
1,226.49 دلار 0:26:05
1,226.4 دلار 0:25:52
1,226.49 دلار 0:25:39
1,226.51 دلار 0:25:37
1,226.49 دلار 0:25:32
1,226.51 دلار 0:25:30
1,226.4 دلار 0:25:25
1,226.41 دلار 0:25:22
1,226.47 دلار 0:25:20
1,226.41 دلار 0:25:16
1,226.4 دلار 0:25:11
1,226.53 دلار 0:25:04
1,226.59 دلار 0:24:51
1,226.6 دلار 0:24:48
1,226.59 دلار 0:24:46
1,226.6 دلار 0:24:08
1,226.69 دلار 0:24:05
1,226.61 دلار 0:24:03
1,226.69 دلار 0:23:50
1,226.76 دلار 0:23:48
1,226.69 دلار 0:23:45
1,226.76 دلار 0:23:35
1,226.74 دلار 0:23:26
1,226.73 دلار 0:23:16
1,226.78 دلار 0:22:30
1,226.6 دلار 0:22:26
1,226.78 دلار 0:22:24
1,226.6 دلار 0:22:07
1,226.69 دلار 0:21:47
1,226.74 دلار 0:21:45
1,226.68 دلار 0:21:40
1,226.74 دلار 0:21:38
1,226.75 دلار 0:21:34
1,226.59 دلار 0:21:22
1,226.68 دلار 0:21:20
1,226.71 دلار 0:21:17
1,226.6 دلار 0:21:03
1,226.76 دلار 0:20:52
1,226.7 دلار 0:20:37
1,226.69 دلار 0:20:17
1,226.7 دلار 0:20:13
1,226.72 دلار 0:20:11
1,226.7 دلار 0:20:07
1,226.68 دلار 0:19:08
1,226.6 دلار 0:19:04
1,226.68 دلار 0:18:30
1,226.6 دلار 0:17:40
1,226.61 دلار 0:17:38
1,226.6 دلار 0:17:36
1,226.61 دلار 0:17:29
1,226.6 دلار 0:17:27
1,226.61 دلار 0:17:25
1,226.6 دلار 0:17:12
1,226.69 دلار 0:17:09
1,226.61 دلار 0:17:05
1,226.69 دلار 0:16:46
1,226.68 دلار 0:16:39
1,226.69 دلار 0:16:21
1,226.67 دلار 0:16:08
1,226.69 دلار 0:15:46
1,226.6 دلار 0:15:30
1,226.69 دلار 0:14:38
1,226.7 دلار 0:14:28
1,226.69 دلار 0:13:32
1,226.61 دلار 0:13:28
1,226.69 دلار 0:12:13
1,226.7 دلار 0:11:24
1,226.74 دلار 0:11:17
1,226.69 دلار 0:10:48
1,226.67 دلار 0:10:37
1,226.68 دلار 0:10:35
1,226.67 دلار 0:10:33
1,226.66 دلار 0:10:30
1,226.68 دلار 0:10:28
1,226.66 دلار 0:10:15
1,226.69 دلار 0:10:08
1,226.78 دلار 0:09:51
1,226.59 دلار 0:09:24
1,226.69 دلار 0:09:21
1,226.67 دلار 0:09:15
1,226.62 دلار 0:09:10
1,226.64 دلار 0:09:08
1,226.62 دلار 0:09:06
1,226.64 دلار 0:08:57
1,226.7 دلار 0:08:53
1,226.69 دلار 0:08:44
1,226.7 دلار 0:08:42
1,226.69 دلار 0:08:39
1,226.7 دلار 0:08:11
1,226.6 دلار 0:08:09
1,226.69 دلار 0:08:04
1,226.6 دلار 0:07:46
1,226.49 دلار 0:07:30
1,226.5 دلار 0:07:25
1,226.49 دلار 0:07:14
1,226.51 دلار 0:07:05
1,226.59 دلار 0:06:43
1,226.58 دلار 0:06:35
1,226.56 دلار 0:06:19
1,226.58 دلار 0:06:14
1,226.49 دلار 0:06:12
1,226.58 دلار 0:04:43
1,226.63 دلار 0:04:41
1,226.58 دلار 0:04:39
1,226.59 دلار 0:04:34
1,226.62 دلار 0:04:23
1,226.67 دلار 0:04:08
1,226.68 دلار 0:04:06
1,226.67 دلار 0:04:04
1,226.68 دلار 0:03:51
1,226.69 دلار 0:03:42
1,226.68 دلار 0:03:30
1,226.67 دلار 0:03:10
1,226.65 دلار 0:03:08
1,226.67 دلار 0:03:06
1,226.65 دلار 0:02:52
1,226.59 دلار 0:02:41
1,226.68 دلار 0:02:30
1,226.59 دلار 0:02:17
1,226.6 دلار 0:02:15
1,226.59 دلار 0:02:13
1,226.6 دلار 0:02:08
1,226.49 دلار 0:02:04

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.65
 • بالاترین قیمت روز : 14.67
 • پایین ترین قیمت روز : 14.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.655
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 14.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
14.65 دلار 0:30:10
14.64 دلار 0:29:55
14.645 دلار 0:29:48
14.64 دلار 0:29:45
14.645 دلار 0:29:41
14.64 دلار 0:29:39
14.65 دلار 0:29:37
14.645 دلار 0:29:28
14.65 دلار 0:29:23
14.655 دلار 0:29:04
14.66 دلار 0:27:52
14.655 دلار 0:27:14
14.66 دلار 0:27:10
14.655 دلار 0:27:08
14.66 دلار 0:26:43
14.665 دلار 0:26:26
14.66 دلار 0:25:34
14.65 دلار 0:25:20
14.655 دلار 0:23:12
14.65 دلار 0:21:25
14.655 دلار 0:20:20
14.65 دلار 0:18:14
14.655 دلار 0:18:12
14.65 دلار 0:18:10
14.655 دلار 0:17:14
14.65 دلار 0:17:12
14.655 دلار 0:17:09
14.65 دلار 0:17:03
14.655 دلار 0:15:28
14.65 دلار 0:15:26
14.655 دلار 0:15:24
14.65 دلار 0:15:09
14.655 دلار 0:13:10
14.65 دلار 0:13:08
14.655 دلار 0:13:06
14.65 دلار 0:12:06
14.655 دلار 0:10:10
14.65 دلار 0:03:17
14.655 دلار 0:02:39
14.65 دلار 0:02:37
14.655 دلار 0:02:35

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 833.9
 • بالاترین قیمت روز : 834.4
 • پایین ترین قیمت روز : 833.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 834
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 834.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
جدول نرخ های امروز زمان
833.9 دلار 0:29:04
833.7 دلار 0:28:16
833.8 دلار 0:28:14
833.7 دلار 0:28:12
833.8 دلار 0:28:08
833.7 دلار 0:27:52
833.8 دلار 0:27:21
833.9 دلار 0:27:19
833.8 دلار 0:27:16
833.9 دلار 0:26:41
834 دلار 0:26:23
833.9 دلار 0:26:05
834 دلار 0:24:40
834.2 دلار 0:23:55
834.3 دلار 0:23:50
834.2 دلار 0:23:48
834.3 دلار 0:23:14
834.4 دلار 0:23:12
834.3 دلار 0:23:10
834.4 دلار 0:23:08
834.3 دلار 0:17:53
834.2 دلار 0:15:40
834.1 دلار 0:13:44
834 دلار 0:10:48
833.9 دلار 0:08:26
833.8 دلار 0:06:43
833.7 دلار 0:06:14
833.8 دلار 0:06:05
833.6 دلار 0:04:04
834 دلار 0:02:04

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,072.00
 • بالاترین قیمت روز : 1,072.10
 • پایین ترین قیمت روز : 1,071.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,072.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۵:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,071.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
جدول نرخ های امروز زمان
1,072 دلار 0:25:39
1,071 دلار 0:25:37
1,072 دلار 0:25:34
1,071 دلار 0:21:25
1,071.6 دلار 0:20:04
1,071.3 دلار 0:05:25
1,072 دلار 0:05:22
1,071.3 دلار 0:05:20
1,072 دلار 0:05:06
1,072.1 دلار 0:02:08
1,071.9 دلار 0:02:06
1,072.1 دلار 0:02:04

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,280 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,205 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 21.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,205 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 21.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,245 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 18.68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.52%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1228.7 (0.06%) 0.7 1228.7 1229.8 ۰۰:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / نقره 14.65 (0%) 0 14.65 14.66 ۰۰:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / پلاتین 836 (0.26%) 2.2 833.6 836 ۰۰:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / پالادیوم 1069.9 (0.18%) 1.9 1069.9 1072.1 ۰۰:۵۸:۱۱
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1228.7 (0.02%) 0.2 1228.4 1228.7 ۰۰:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 14.65 (0.12%) 0.018 14.632 14.65 ۰۰:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1367.9 (0%) 0 1367.9 1370.8 ۲۰:۵۸:۱۱