کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 54.947 - 54.947 54.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Foord Balanced Fund B2 54.801 - 54.801 54.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Balanced Fund A 6.65 - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Balanced Fund B 6.692 - 6.692 6.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniGlobal I 262.59 - 262.59 262.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Concentra A EUR 112.09 - 112.09 112.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
PrivatFonds: Kontrolliert 128.8 - 128.8 128.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Emerging Markets EUR I Acc 35.35 - 35.35 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Emerging Markets EUR R Acc 32.75 - 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Olymp Fund Atlant 291.042 - 291.042 291.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Mak Fund Russian Combined 206.149 - 206.149 206.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 44538.15 - 43242.93 44538.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4453.82 - 4324.29 4453.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 86.08 - 86.08 86.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bond Strategy Euro All Term A 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bond Strategy Euro All Term T 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Gutmann Europa Anleihefonds A 75.49 - 75.49 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.91 - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Inversion Moderada FI 12.44 - 12.44 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Quality Inversion Conservadora FI 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bestinfond FI 197.19 - 197.19 197.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bestinver Internacional FI 42.46 - 42.46 42.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Cartera Optima Moderada A FI 131.806 - 131.806 131.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 36.012 - 36.012 36.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.952 - 2.952 2.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.823 - 8.823 8.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.264 - 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.441 - 5.431 5.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Baltic Fund B 5.02 - 5.011 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Baltic Fund C 17.712 - 17.681 17.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.003 - 10.003 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund C 27.019 - 26.802 27.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 64.897 - 64.897 64.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.646 - 1.646 1.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.428 - 11.428 11.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.959 - 26.959 26.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Alfa 71.11 - 71.06 71.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Rasmala Investment Funds Rasmala 102.788 - 102.788 102.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Insight I-Hajj Syariah 3450.683 - 3450.683 3450.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
TRIM Dana Tetap 2 2382.823 - 2382.823 2382.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BNP Paribas Pesona 28034.66 - 28034.66 28034.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Sucorinvest Equity 2202.382 - 2202.382 2202.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Mandiri Investa Keluarga 1224.74 - 1224.74 1224.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 137.17 - 137.17 137.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Advisor New Insights Z 32.99 - 32.99 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arca RR Diversified Bond 11.718 - 11.718 11.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Strategia Globale Crescita P 6.353 - 6.353 6.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca BB 45.436 - 45.436 45.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 1 A 7.486 - 7.486 7.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 1 D 5.111 - 5.111 5.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1208 - 1208 1208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SPARX Japan Inst 25040 - 25040 25040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Gl 990.702 - 990.702 990.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 459.023 - 459.023 459.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 201.589 - 201.589 201.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.322 - 15.322 15.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Makaseb Arab Tigers 12.365 - 12.365 12.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
NBK Gulf Equity 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NBK Qatar Equity 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Global EPADI GIH 103.687 - 103.687 103.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.078 - 18.078 18.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.87 - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.784 - 6.784 6.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 19.649 - 19.649 19.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 19.266 - 19.266 19.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield USD Bond 10.661 - 10.661 10.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Butterfield US Bond B 10.884 - 10.884 10.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Butterfield Bermuda A 34.67 - 34.67 34.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 183.69 - 183.69 183.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 161.28 - 161.28 161.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 188.7 - 188.7 188.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
CF Vega Equity Inc 164.57 - 164.57 164.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Rainbow Indigo 192.2 - 192.2 192.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
C+F Euro Equities Acc 527.49 - 527.49 527.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
C+F Euro Equities Inc 164.11 - 164.11 164.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.572 - 16.572 16.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.582 - 95.582 95.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.645 - 12.645 12.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.475 - 13.475 13.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.389 - 12.389 12.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 44.084 - 44.084 44.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.766 - 12.766 12.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 18.83 - 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.429 - 10.429 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
K PLAN 1 Fund 12.798 - 12.798 12.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shin Kong Fu-Kuei Fund 23.22 - 23.22 23.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin Mainstream Fund 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Hua Nan Global Henry Fund 14.953 - 14.953 14.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Jih Sun Optimization Fund 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin China Equity Fund 43.48 - 43.48 43.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.376 - 2.376 2.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.087 - 2.087 2.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.866 - 1.866 1.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.639 - 1.639 1.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIOF India Performance Fund A 127.285 - 127.285 127.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
WIOF India Performance Fund B 120.086 - 120.086 120.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Conseq Invest Equity Fund A 255.449 - 255.449 255.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Conseq Invest Equity Fund B 274.625 - 274.625 274.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Conseq Invest Equity Fund D 34.032 - 34.032 34.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC International AnJin Bd C 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.388 - 101.388 101.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.518 - 101.518 101.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BOC International AnJin Bd A 1.039 - 1.039 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
OneAnswer MAC Growth 2.281 - 2.281 2.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nikko AM NZ Bond Fund 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nikko AM Core Equity Fund 2.522 - 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nikko AM Global Bond Fund 1.221 - 1.221 1.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 448.63 - 448.63 448.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1220.25 - 1220.25 1220.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1224.28 - 1224.28 1224.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1538.7 - 1538.7 1538.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen USA 42270.04 - 42270.04 42270.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Bonds 24771.17 - 24771.17 24771.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Equity 35478.72 - 35478.72 35478.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Consumer 14754.15 - 14754.15 14754.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Treasury 15218.87 - 15218.87 15218.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5832 - 5832 5832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11886 - 11886 11886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity US High Yield Fund 3195 - 3195 3195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24128 - 24128 24128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8901 - 8901 8901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 262.39 - 262.39 262.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 204.65 - 204.65 204.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
AXA Asian Balanced 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Acorns of Asia Fund 3.053 - 3.053 3.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Regional Equity Fund 6.573 - 6.573 6.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 16.482 - 16.482 16.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Sverige Indexfond 387.482 - 387.482 387.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Sverige Indexfond utd 159.851 - 159.851 159.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Sverige Indexfond Institutional 165.52 - 165.52 165.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 170195.304 - 170195.304 170195.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.55 - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 122.18 - 122.18 122.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 128.78 - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 131.55 - 131.55 131.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 45021.657 - 45021.657 45021.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas ALPAT 1448.352 - 1448.352 1448.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas BPRIV 1450.895 - 1450.895 1450.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas FAMIL 1379.146 - 1379.146 1379.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile B 1808.36 - 1808.36 1808.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAMBA Al Raed 50.87 - 50.87 50.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SAMBA Al Razeen 28.62 - 28.62 28.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SAMBA Al Sunbullah 113.92 - 113.92 113.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SAMBA Al Fareed 25.54 - 25.54 25.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SAMBA Al Musahem 126.69 - 126.69 126.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Emerging GCC 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Emerging Oman 0.904 - 0.904 0.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Real Economy GCC 1.178 - 1.178 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BankMuscat Oryx 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi 6 M i 22492.27 - 22492.27 22492.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
H2O Allegro R C 34550.24 - 34550.24 35607.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
H2O Moderato R C 168.14 - 168.14 168.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
H2O Multibonds I 226338.79 - 226338.79 226338.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
H2O Multibonds RC 442.47 - 442.47 442.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 15.394 - 15.394 15.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODiN Norge B EUR 15.249 - 15.249 15.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODiN Norge C EUR 370.155 - 370.155 370.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODiN Norge D EUR 15.254 - 15.254 15.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODiN Europa A EUR 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 458.04 - 458.04 458.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Equity Fund 375.61 - 375.61 375.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.348 - 2.348 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Philippine Fund 305.33 - 305.33 305.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 232.52 - 232.52 232.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC 1.615 - 1.615 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
QInvest Sukuk Fund 1127.55 - 1127.55 1127.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۲:۰۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1389.46 - 1389.46 1389.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۲:۰۲
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.736 - 14.736 14.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.257 - 15.257 15.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.385 - 12.385 12.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Series B 17.468 - 17.468 17.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 17.474 - 17.474 17.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1053.61 - 1053.61 1053.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1044.08 - 1044.08 1044.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed A 1016.22 - 1016.22 1016.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 1014.32 - 1014.32 1014.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1024.83 - 1024.83 1024.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco SR Global Bond GP 287.92 - 287.92 287.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco SR Global Bond SA 255.52 - 255.52 255.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Russian Prosperity Fund B 237.6 - 237.6 237.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Russian Prosperity Fund C 64.46 - 64.46 64.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Russian Prosperity Fund D 18.22 - 18.22 18.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 36.91 - 36.91 36.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
INVL Emerging Europe Bond 40.831 - 40.755 40.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.586 - 16.527 16.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.012 - 17.888 18.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 89.97 - 89.97 89.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
PKO Zrownowazony 139.66 - 139.66 139.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
PKO Stabilnego Wzrostu 162.33 - 162.33 162.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Investor Zrownowazony FIO A 619.27 - 619.27 619.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 28318.295 - 28318.295 28318.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 101.11 - 101.11 101.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9032 - 9032 9032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 14246 - 14246 14246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 85.69 - 85.69 85.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.728 - 11.681 11.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Prudentis Global Value 225.41 - 224.863 225.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
CBL Eastern European Bond R Acc USD 25.7 - 25.61 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 157498 - 157498 157498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
MAP Debt Fund USD 121.46 - 121.46 121.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
plant-a-tree fund EUR 2222.24 - 2222.24 2222.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pro Strategy Fund EUR 140.44 - 140.44 140.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
LLB Wandelanleihen H EUR 125.27 - 125.27 125.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5366.397 - 5366.397 5366.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Hermes Linder Fund B 1922.568 - 1922.568 1922.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
APS Income Fund Accumulation 188.933 - 188.933 188.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
APS Income Fund Distribution 131.595 - 131.595 131.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategc 145.49 - 145.49 145.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dana Makmur Pheim 0.849 - 0.849 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.764 - 0.764 0.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Growth 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Ittikal Fund 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Select 0.302 - 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 26650.33 - 26650.33 26650.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ESPA Bond International VT 25.79 - 25.79 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ESPA Stock Commodities VT HUF 39024.28 - 39024.28 39024.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
PF Russian Equity C HUF ND 23333.34 - 23333.34 23333.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 98878.85 - 98878.85 98878.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.293 - 3.293 3.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 2.881 - 2.881 2.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 2.77 - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 2.763 - 2.763 2.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.753 - 2.753 2.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Life Fund Institutional B 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.913 - 2.913 2.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.951 - 2.951 2.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.099 - 3.099 3.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1459.23 - 1459.23 1459.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Monaco Court Terme Euro 5121.93 - 5121.93 5121.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Monaction Emerging Markets 1501.6 - 1501.6 1501.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Monaco Convertible Bond Europe 1163.28 - 1163.28 1163.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 2.955 - 2.955 2.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1856.592 - 1856.592 1856.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Global Fund 2.046 - 2.046 2.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.323 - 11.323 11.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODIN Norden A 12.464 - 12.464 12.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODIN Norden A 132.08 - 132.08 132.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODIN Norden B 131.17 - 131.17 131.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODIN Norden B 12.378 - 12.378 12.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ODIN Norden C 267.313 - 267.313 267.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Werknemers Pensioen Mixfonds 71.795 - 71.795 71.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ASR Mixfonds V 79.478 - 79.478 79.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Quest Cleantech Fund B Acc 245.11 - 245.11 245.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 57.656 - 57.656 57.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.086 - 59.086 59.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 3720.57 - 3720.57 3720.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 24.673 - 24.673 24.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1031.684 - 1031.684 1031.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3739.719 - 3739.719 3739.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1031.763 - 1031.763 1031.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIEmerging Debt P dm HKD 1232.56 - 1232.56 1232.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1973.27 - 1973.27 1973.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA Union Investment Global Bond A 128.77 - 128.77 128.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 169.63 - 169.63 169.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Piraeus International Balanced Fd o 3.889 - 3.889 3.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.06 - 9.06 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.092 - 8.092 8.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.446 - 7.446 7.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر