صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 53.747 - 53.747 53.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Foord Balanced Fund B2 53.732 - 53.732 53.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Allan Gray Equity Fund A 404.226 - 404.226 404.226 1.57 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Allan Gray Equity Fund C 404.706 - 404.706 404.706 1.57 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Allan Gray Stable Fund A 35.831 - 35.831 35.831 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Allan Gray Stable Fund C 35.835 - 35.835 35.835 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Allan Gray Balanced Fund A 106.504 - 106.504 106.504 0.22 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Allan Gray Balanced Fund C 106.56 - 106.56 106.56 0.21 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund A 10.933 - 10.933 10.933 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund B 10.934 - 10.934 10.934 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund E 10.931 - 10.931 10.931 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund F 10.943 - 10.943 10.943 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund G 10.927 - 10.927 10.927 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund H 10.938 - 10.938 10.938 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund I 10.939 - 10.939 10.939 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund R 10.931 - 10.931 10.931 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investec Opportunity Fund Z 10.943 - 10.943 10.943 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Coronation Balanced Plus Fund A 104.588 - 104.588 104.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Coronation Balanced Plus Fund P 104.673 - 104.673 104.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Nedgroup Investments Core Income C4 1160.920 - 1160.920 1160.920 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniRak 117.97 - 117.97 117.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
UniGlobal 203.48 - 203.48 203.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
UniRak net 63.88 - 63.88 63.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DWS Investa 181.65 - 181.65 181.65 0.29 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
UniGlobal I 227.34 - 227.34 227.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Concentra A EUR 124 - 124 124.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
DWS Akkumula LC 1001.54 - 1001.54 1001.54 3.13 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DWS Deutschland LC 238.16 - 238.16 238.16 0.40 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Kapital Plus A EUR 62.51 - 62.51 62.51 0.21 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DWS Top Dividende FD 121.98 - 121.98 121.98 0.75 0.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DWS Top Dividende LD 112.91 - 112.91 112.91 0.70 0.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DWS Top Dividende LDQ 113.33 - 113.33 113.33 0.71 0.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
PrivatFonds: Kontrolliert 129.86 - 129.86 129.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Emerging Markets EUR I Acc 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Emerging Markets EUR R Acc 32.69 - 32.69 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Emerging Markets EUR Z Acc 33.55 - 33.55 33.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 148.1 - 148.1 148.1 0.46 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 424.82 - 424.82 424.82 1.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 139.48 - 139.48 139.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 139.74 - 139.74 139.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Olymp Fund Atlant 324.674 - 324.674 324.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Mak Fund Russian Combined 204.519 - 204.519 204.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 43280.86 - 43280.86 43280.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4328.09 - 4328.09 4328.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Euro Bonds R 163.85 - 163.85 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Euro Rent I A 147.52 - 147.52 147.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Euro Rent R A 84.43 - 84.43 84.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Euro Rent R T 139.39 - 139.39 139.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Ertrag A 114.03 - 114.03 114.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Ertrag T 145.6 - 145.6 145.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Euro Rent I VT 168.28 - 168.28 168.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Ertrag VT 157.25 - 157.25 157.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Sicherheit A 95.08 - 95.08 95.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Sicherheit T 137.5 - 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 151.71 - 151.71 151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Europa HighYield I T 268.34 - 268.34 268.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 83.35 - 83.35 83.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 82.5 - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 104.65 - 104.65 104.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 119.86 - 119.86 119.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 160.11 - 160.11 160.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Value Investment Fonds Klassik A 105.42 - 105.42 105.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Value Investment Fonds Klassik T 160.91 - 160.91 160.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Credit Opportunities USD Class C US 12.48 - 12.48 12.48 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 190.9 - 190.9 190.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sabadell Prudente Base FI 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sabadell Prudente Plus FI 11.133 - 11.133 11.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sabadell Prudente Pyme FI 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Sabadell Prudente Empresa FI 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sabadell Prudente Premier FI 11.201 - 11.201 11.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Quality Inversion Moderada FI 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Caixabank Equilibrio Premium FI 16.57 - 16.57 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 131.11 - 131.11 131.11 0.28 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Templeton Asian Growth A acc USD 39.18 - 39.18 39.18 0.34 0.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Quality Inversion Conservadora FI 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BlackRock Global Allocation E2 EUR 42.91 - 42.91 42.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۸
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.842 - 7.842 7.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.871 - 7.871 7.871 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.936 - 7.936 7.936 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.739 - 7.739 7.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.959 - 7.959 7.959 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۷
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 121.92 - 121.92 121.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sunsuper Balanced 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
VicSuper FutureSaver Growth 1.658 - 1.658 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.468 - 1.468 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۴۹
Aberdeen Australian Equities Fund 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Fidelity Australian Equities Fund 31.492 - 31.492 31.492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
AMP Capital Future Directions BalaA 1.239 - 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
AMP Capital Future Directions Balan 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.144 - 2.144 2.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.913 - 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.243 - 2.243 2.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.079 - 1.079 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.96 - 0.96 0.96 0.01 1.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Vanguard International Shares Index Fund 2.124 - 2.124 2.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Trigon Baltic Fund B 6.234 - 6.234 6.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Trigon Baltic Fund C 22.323 - 22.323 22.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Trigon New Europe Fund A 22.33 - 22.33 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۸
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.421 - 8.421 8.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Trigon Russia Top Picks Fund C 23.004 - 23.004 23.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Trigon Russia Top Picks Fund D 10.545 - 10.545 10.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.267 - 13.267 13.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.066 - 13.066 13.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.453 - 18.453 18.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KD Balkan 2.677 - 2.677 2.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ALTA WATER 55.95 - 55.95 55.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KD Galileo 11.565 - 11.565 11.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Infond Alfa 67.51 - 67.51 67.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Infond Hrast 36.61 - 36.61 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Infond Global 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KD Prvi izbor 8.754 - 8.754 8.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Infond Consumer 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KD Latinska Amerika 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KD Surovine in energija 4.824 - 4.824 4.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.544 - 1.544 1.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 10.724 - 10.724 10.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.269 - 27.269 27.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rasmala Investment Funds Rasmala 100.564 - 100.564 100.564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.728 - 14.728 14.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makara Abadi 3398.25 - 3398.25 3398.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Makara Prima 2552.24 - 2552.24 2552.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۴۹
TRIM Dana Tetap 2 2177.63 - 2177.63 2177.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
TRIM Dana Tetap 2 2267.895 - 2267.895 2267.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BNP Paribas Pesona 28671.18 - 28671.18 28671.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sucorinvest Equity 2145.615 - 2145.615 2145.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
TRAM Consumption Plus 1857.22 - 1857.22 1857.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Mandiri Saham Atraktif 1521.82 - 1521.82 1521.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۷
Pendapatan Tetap Utama 2608.11 - 2608.11 2608.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Mandiri Investa Keluarga 1197.36 - 1197.36 1197.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Pendapatan Tetap Abadi 2 2626.19 - 2626.19 2626.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Pendapatan Tetap Abadi 2 2662.69 - 2662.69 2662.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Manulife Dana Tetap Utama 1920.18 - 1920.18 1920.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Schroder Dana Istimewa Acc 7403.45 - 7403.45 7403.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Schroder Dana Prestasi Acc 40460.69 - 40460.69 40460.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Danareksa Mawar Konsumer 10 1904.78 - 1904.78 1904.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Schroder Dana Kombinasi Acc 3605.85 - 3605.85 3605.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Schroder 90 Plus Equity Fund 2215.91 - 2215.91 2215.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Schroder Dana Terpadu II Acc 3822.51 - 3822.51 3822.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34081.06 - 34081.06 34081.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Schroder Dana Campuran Progresif 1601.82 - 1601.82 1601.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2243.2 - 2243.2 2243.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.16 - 11.16 11.16 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.72 - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۳۲
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.012 - 9.012 9.012 0.11 1.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.53 - 10.53 10.53 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.14 - 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.81 - 19.81 19.81 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۷
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.6 - 13.6 13.6 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.19 - 13.19 13.19 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
PineBridge Global Funds India EquY3 2247.755 2233.98 2233.98 2247.755 12.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PineBridge Global Funds Japan Small 9487.454 9453.217 9453.217 9487.454 25.33 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.57 - 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۳۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۳۲
Templeton Global Total Return Funam 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۳۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 35.23 - 35.23 35.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Contrafund 123.05 - 123.05 123.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Contrafund 127.34 - 127.34 127.34 1.05 0.82% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard 500 Index Admiral 246.75 - 246.75 246.75 2.11 0.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Institutional Index I 243.54 - 243.54 243.54 2.08 0.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Total Stock Market Idx I 66.93 - 66.93 66.93 0.54 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 66.9 - 66.9 66.9 0.53 0.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 18.34 - 18.34 18.34 0.12 0.65% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Total Stock Market Admiral 66.92 - 66.92 66.92 0.53 0.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 125.52 - 125.52 125.52 1.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cometa Reddito 18.705 - 18.705 18.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Anima Sforzesco A 12.604 - 12.604 12.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Anima Sforzesco F 13.016 - 13.016 13.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Visconteo A 46.592 - 46.592 46.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Anima Visconteo F 48.054 - 48.054 48.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco AD 12.141 - 12.141 12.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Visconteo AD 44.374 - 44.374 44.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Arca RR Diversified Bond 12.233 - 12.233 12.233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Arca RR Diversified Bond 11.445 - 11.445 11.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۸
Alleanza Obbligazionario A 5.586 - 5.586 5.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Pioneer Target Controllo A 5.378 - 5.378 5.378 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Pioneer Target Controllo B 5.393 - 5.393 5.393 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Arca Strategia Globale Crescita P 6.355 - 6.355 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.343 - 9.343 9.343 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.939 - 8.939 8.939 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.603 - 10.603 10.603 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.602 - 5.602 5.602 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.978 - 4.978 4.978 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.896 - 4.896 4.896 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.939 - 9.939 9.939 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 158.52 - 158.52 158.52 0.21 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1255 - 1255 1255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
SPARX Japan Inst 25470 - 25470 25470 91.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Income Fund E Acc USD 13.54 - 13.54 13.54 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc USD 10.91 - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Adm Inc USD 11.17 - 11.17 11.17 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.89 - 12.89 12.89 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.36 - 10.36 10.36 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Investor Inc USD 10.36 - 10.36 10.36 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Acc USD 14.21 - 14.21 14.21 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Inc USD 11.51 - 11.51 11.51 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 993.553 - 993.553 993.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
US Strategic Income Fund I JPY Acc 1232.77 - 1232.77 1232.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.54 - 13.54 13.54 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional G Inc EUR 10.06 - 10.06 10.06 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Inc EUR H 11.15 - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Russell Investments Emerging MarkeY 14252.65 - 14252.65 14252.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Investments World Equity FT 2007.8 - 2007.8 2007.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Investments World Equity YC 2472.85 - 2472.85 2472.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 27285.64 - 27285.64 27285.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class A 1389.6 - 1389.6 1389.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.92 - 10.92 10.92 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bond 8732.09 - 8732.09 8732.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Makaseb Income 14.692 - 14.692 14.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
NBK Gulf Equity 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Global EPADI GIH 109.016 - 109.016 109.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۷
NBK Qatar Equity 1.549 - 1.549 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Al Mal MENA Equity 9.93 - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
Makaseb Arab Tigers 12.235 - 12.235 12.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Global GCC Islamic GIH 103.707 - 103.707 103.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۷
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰
Global GCC Large Cap GIH 157.248 - 157.248 157.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 1.958 - 1.958 1.958 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3042.109 - 3042.109 3042.109 0.59 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 28699.135 - 28699.135 28699.135 6.75 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 49.104 - 49.104 49.104 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.651 - 4.651 4.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 4.868 - 4.868 4.868 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 17.439 - 17.439 17.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 9.381 - 9.381 9.381 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 4 - 4 4 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 1.789 - 1.789 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 1.799 - 1.799 1.799 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 22.459 - 22.459 22.459 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 6918.341 - 6918.341 6918.341 0.38 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 175.124 - 175.124 175.124 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 443.346 - 443.346 443.346 0.31 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 185.976 - 185.976 185.976 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 181.921 - 181.921 181.921 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 211.348 - 211.348 211.348 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 257.669 - 257.669 257.669 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield USD Bond 10.394 - 10.394 10.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۷
Butterfield US Bond B 10.607 - 10.607 10.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۷
Moneda Chile Fund Ltd 73.005 - 73.005 73.005 0.45 0.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Orbis Global Equity Fund 254.14 - 254.14 254.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Butterfield Select Equity 15.74 - 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
LOM Fixed Income Fund USD 15.745 - 15.745 15.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۷
Butterfield Select Fixed Income 19.93 - 19.93 19.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.53 - 8.53 8.53 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۷
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 177.5 - 177.5 177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 157.62 - 157.62 157.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 184.52 - 184.52 184.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World SelAC 172 - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World SelAD 156.39 - 156.39 156.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World Selec 177.51 - 177.51 177.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World SelIC 172.59 - 172.59 172.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World SelID 156.87 - 156.87 156.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Managed Portfolios World SelLC 172 - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 103.17 - 103.17 103.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 102.99 - 102.99 102.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 100.88 - 100.88 100.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 199.18 - 199.18 199.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸
CF Vega Equity Inc 173.7 - 173.7 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸
Star Fund capitalisation 187.67 - 187.67 187.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Argenta Pensioenspaarfonds 126.21 - 126.21 126.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Belfius Pension Fund High Equities 139.25 - 139.25 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 114.76 - 114.76 114.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 697.31 - 697.31 697.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 142.49 - 142.49 142.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 139.12 - 139.12 139.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 150.47 - 150.47 150.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ING B Collect Portfolio ING Core F 1185.97 - 1185.97 1185.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
B Equities Euroland F Capitalisatio 206.71 - 206.71 206.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 195.04 - 195.04 195.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 195.04 - 195.04 195.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 110.68 - 110.68 110.68 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 103.89 - 103.78 103.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ING B Collect Portfolio ING Core FC 327.32 - 327.32 327.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Metropolitan Rentastro Growth Class 257.23 - 257.23 257.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 11.02 - 11.02 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.741 - 7.741 7.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.474 - 4.474 4.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.172 - 12.172 12.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.468 - 12.468 12.468 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.551 - 13.551 13.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.691 - 14.691 14.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.819 - 12.819 12.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.261 - 15.261 15.261 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 96.658 - 96.658 96.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.84 - 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۷
Fundo de Investimento Alternativo M 6.542 - 6.542 6.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.753 - 7.753 7.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.552 - 12.552 12.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
TMB Bond Fund 12.433 - 12.433 12.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K 20 Select LTF 18.053 - 18.053 18.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K Fixed Income RMF 14.803 - 14.803 14.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bualuang Equity RMF 106.44 - 106.44 106.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K China Equity Fund 12.512 - 12.512 12.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K Fixed Income Fund 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Buakaew Open end Fund 46.264 - 46.264 46.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bualuang Flexible RMF 67.947 - 67.947 67.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bualuang Top Ten Fund 53.092 - 53.092 53.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K Corporate Bond Fund 17.167 - 17.167 17.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
K European Equity Fund 11.839 - 11.839 11.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KA Corporate Bond Fund 15.888 - 15.888 15.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Thanachart Low Beta Fund 22.124 - 22.124 22.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
B Senior Citizen Mixed Fund 12.33 - 12.33 12.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bualuang Long Term Equity Fund 45.327 - 45.327 45.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bualuang Long Term Equity Fund 75 31.525 - 31.525 31.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Good Corporate Governance Long Term 63.181 - 63.181 63.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 29.962 - 29.962 29.962 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 28.596 - 28.596 28.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 14.8 - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Cathay Mandarin 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Cathay Cathay Fund 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Franklin Growth Fd 97.94 - 97.94 97.94 0.82 0.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Franklin Utilities 17.8 - 17.8 17.8 0.13 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
JPMorgan Taiwan Asia 57.69 - 57.69 57.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fuh Hwa EM High Yield A 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fuh Hwa EM High Yield B 6.15 - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
FSITC China Century Fund 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fuh Hwa Small Capital Fund 69.17 - 69.17 69.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nomura Global Equity Fund TWD 16.29 - 16.29 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 36.461 - 36.461 36.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.93 - 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allianz Global Investors All Season 12.331 - 12.331 12.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allianz Global Investors Taiwan Tec 45.18 - 45.18 45.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Prudential Financial Global Resourc 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allianz Global Investors Taiwan Fund 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Eastspring Investments European Fund 11.64 - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 16.07 - 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.774 - 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.711 - 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.389 - 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.216 - 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 124.74 - 124.74 124.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 243.63 - 243.63 243.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Conseq Invest Equity Fund B 260.798 - 260.798 260.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Conseq Invest Equity Fund D 32.178 - 32.178 32.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
WIOF India Performance Fund A 184.845 - 184.845 184.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
WIOF India Performance Fund B 177.108 - 177.108 177.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Fund SSE50 Index 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
E Fund Consumer Sector 2.193 - 2.193 2.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Huaan Tactical Select Fund 1.499 - 1.499 1.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.217 - 1.217 1.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.267 - 1.267 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.273 - 1.273 1.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.591 - 1.591 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund 1.678 - 1.678 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Industrial Trend Investment Hybrid 0.894 - 0.894 0.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
BOC 7 Days Financial Management Bon 1.000 - 1.000 1.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
China Universal 7 Days Cash Managem 37.238 - 37.238 37.238 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Yueyueying Short Term Fin A 1.000 - 1.000 1.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Yueyueying Short Term Fin B 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B 1.284 - 1.284 1.284 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Industrial Social Responsibility Se 3.548 - 3.548 3.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond 2.989 - 2.989 2.989 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
E Funds Month Wealth Management Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
E Funds Month Wealth Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
China Universal 30 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 204.53 - 204.53 204.53 0.23 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
World Bond Fund X2 DKK 111.59 - 111.59 111.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Maj Invest Value Aktier 151.96 - 151.96 151.96 0.35 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Invest Basis 2 Acc 147.89 - 147.89 147.89 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Invest Basis 3 Acc 147.71 - 147.71 147.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Nordea Invest Basis 3 Acc 145.67 - 145.67 145.67 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 134.93 - 134.93 134.93 0.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1219.7 - 1219.7 1219.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1538.71 - 1538.71 1538.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sparinvest SICAV Securus DKK R 1171.69 - 1171.69 1171.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 448.76 - 448.76 448.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 132.72 - 132.72 132.72 0.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nykredit Invest Balance Moderat 218.91 - 218.91 218.91 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nykredit Invest Balance Defensiv 214.53 - 214.53 214.53 0.10 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 156.45 - 156.45 156.45 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nykredit Invest Lange obligationer 177.22 - 177.22 177.22 0.16 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Invest Engros Internationale 237.82 - 237.82 237.82 0.31 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Invest Portefolje Lange obli 108.39 - 108.39 108.39 0.13 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.77 - 90.77 90.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 97.43 - 97.43 97.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer DKK 152.43 - 152.43 152.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 58.39 - 58.39 58.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen USA 37967.24 - 37967.24 37967.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Bonds 23575.95 - 23575.95 23575.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Equity 27255.2 - 27255.2 27255.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sberbank Balanced 73783.78 - 73783.78 73783.78 47.76 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Eurobonds 2215.11 - 2215.11 2215.11 14.33 0.65% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Raiffeisen Consumer 15396.87 - 15396.87 15396.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen Treasury 14305.84 - 14305.84 14305.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Raiffeisen - Infotech 14571.69 - 14571.69 14571.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sberbank Consumer Sector 2235.1 - 2235.1 2235.1 28.04 1.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Global Internet 3236.84 - 3236.84 3236.84 2.17 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Natural Resources 1289.53 - 1289.53 1289.53 5.15 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Electric Utilities 1064.33 - 1064.33 1064.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Raiffeisen Active Management 24250.37 - 24250.37 24250.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sberbank High Yield Fixed Income 3777.04 - 3777.04 3777.04 8.84 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32157.58 - 32157.58 32157.58 68.23 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 9722.87 - 9722.87 9722.87 19.88 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2014.39 2079.29 2014.39 2079.29 122.26 6.07% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۸
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1644.84 - 1642.43 1644.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 14959.75 - 14959.75 14959.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6121 - 6121 6121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11606 - 11606 11606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fidelity US High Yield Fund 3460 - 3460 3460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24656 - 24656 24656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8983 - 8983 8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3345 - 3345 3345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9240 - 9240 9240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10831 - 10831 10831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 33792 - 33792 33792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3583 - 3583 3583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5033 - 5033 5033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5840 - 5840 5840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3094 - 3094 3094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2880 - 2880 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19945 - 19945 19945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 24567 - 24567 24567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7938 - 7938 7938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7523 - 7523 7523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11605 - 11605 11605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 10100 - 10100 10100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I Top Dividend SGD LC 15.47 - 15.47 15.47 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
I Top Dividend SGD LDQ 13.97 - 13.97 13.97 0.04 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
SIHong Kong Equity C Acc 532.258 - 532.258 532.258 3.71 0.70% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
JPEM Equity Fund A acc SGD 18.47 - 18.47 18.47 0.16 0.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.25 - 10.25 10.25 0.06 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SIAsian Total Return A SGD Inc 17.597 - 17.597 17.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
European Growth Fund A DIST Eus 24.324 - 24.324 24.324 0.12 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
European Growth Fund A DIST SGD 1.376 - 1.376 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
American Income Portfolio A2 Acs 36.36 - 36.36 36.36 0.07 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
American Income Portfolio AT Ins 10.7 - 10.7 10.7 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Global High Yield Portfolio I Incs 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 15.103 - 15.103 15.103 0.09 0.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Global Dividend Fund A MINCOME G SG 1.523 - 1.523 1.523 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Global Multi Asset Income Fund A QI 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.634 - 16.634 16.634 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.191 - 1.191 1.191 0.03 2.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
T Global Total Return Fund A Mdis S 10.07 - 10.07 10.07 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 248.08 - 248.08 248.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.906 - 0.906 0.906 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 97.24 - 97.24 97.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AP7 Aktiefond 302.27 - 302.27 302.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
SEB Varldenfond 15.906 - 15.906 15.906 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Svenska Smabolag 150.58 - 131.08 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Nordea Stratega 30 181.937 - 181.937 181.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
AMF Aktiefond Varlden 375.35 - 375.35 375.35 1.91 0.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Didner Gerge Aktiefond 2841.467 - 2841.467 2841.467 4.72 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Swedbank Robur Technology 289 - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Swedbank Robur IP Aktiefond 63.59 - 63.59 63.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Handelsbanken Multi Asset 25 151.49 - 151.49 151.49 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Swedbank Robur Kapitalinvest 126.24 - 126.24 126.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Global Index Criteria 255.05 - 255.05 255.05 0.21 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.09 - 188.09 188.09 0.16 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Handelsbanken Global Index Criteris 248.07 - 248.07 248.07 0.21 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
N1 Emerging Stars Equity Fund AI SE 1166.8 - 1166.8 1166.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BI SE 1207.43 - 1207.43 1207.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BP SE 1143.41 - 1143.41 1143.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
N1 European High Yield Bond Fund BP 333.47 - 333.47 333.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
N1 Global Stable Equity Fund BP SEK 198.19 - 198.19 198.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund - Global Equity B SEK Acc 197.45 - 197.45 197.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap 119.63 - 119.63 119.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
R High Yield Bonds DH CHF 139.96 - 139.96 139.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
R High Yield Bonds 0IH CHF 118.72 - 118.72 118.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.21 - 11.21 11.21 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.5 - 9.5 9.5 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 112875 - 112875 112875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 111512 - 111512 111512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.38 - 12.38 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.72 - 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.41 - 9.41 9.41 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccC 32.46 - 32.46 32.46 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional IncC 20.61 - 20.61 20.61 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 12.69 - 12.69 12.69 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Adm AC 10.99 - 10.99 10.99 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inst C 16.66 - 16.66 16.66 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.41 - 12.41 12.41 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.04 - 12.04 12.04 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X 2328.11 - 2328.11 2328.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 10988262 - 10988262 10988262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2594.11 - 2594.11 2594.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 15058.278 - 15058.278 15058.278 0.48 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Horizonte A 37927.99 - 37927.99 37927.99 11.40 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Horizonte B 40533.813 - 40533.813 40533.813 12.92 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Horizonte D 1468.21 - 1468.21 1468.21 0.43 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Deposito XXI B 2484.15 - 2484.15 2484.15 0.07 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BCI de Personas APV 6220.478 - 6220.478 6220.478 0.87 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BCI de Personas ALPAT 1362.484 - 1362.484 1362.484 0.18 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BCI de Personas BPRIV 1364.238 - 1364.238 1364.238 0.19 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
BCI de Personas FAMIL 1304.992 - 1304.992 1304.992 0.16 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Proteccion BancoEstado I 1228.086 - 1228.086 1228.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sura Renta Bonos Chile B 1675.289 - 1675.289 1675.289 0.22 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sura Renta Bonos Chile C 1622.738 - 1622.738 1622.738 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Sura Renta Bonos Chile D 1592.162 - 1592.162 1592.162 0.24 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sura Renta Bonos Chile E 1654.944 - 1654.944 1654.944 0.23 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sura Renta Bonos Chile H 1418.691 - 1418.691 1418.691 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Sura Renta Bonos Chile I 1400.218 - 1400.218 1400.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ساعت ۱:۳۸
Pionero Fondo de Inversión 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Santander Renta Mediano Plazo APV 2008.265 - 2008.265 2008.265 0.08 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4081.579 - 4081.579 4081.579 0.32 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4145.985 - 4145.985 4145.985 0.29 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1656.394 - 1656.394 1656.394 0.23 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAMBA Al Raed 44.85 - 44.85 44.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Falcom Murabaha 1.085 - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Razeen 27.88 - 27.88 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Sunbullah 110.97 - 110.97 110.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
AlAhli Div SR Trade Fd 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۸
SF Al Badr Murabaha SR 14.99 - 14.99 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
AlAhli Saudi Trd Equity 9.22 - 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۷
HSBC Amanah Saudi Equity 26.31 - 26.31 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۷
SF Money Market Saudi Riyal 26.34 - 26.34 26.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۳
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.64 - 15.64 15.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 141.2 - 141.2 141.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۵۰

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.097 - 1.095 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۴۹
BankMuscat Oryx 1.906 - 1.906 1.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Fincorp Al Amal 0.983 - 0.983 0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NIFCO AlKawthar 0.915 - 0.915 0.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BankMuscat Muscat 0.803 - 0.803 0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Majan Capital JIA 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Vision Al Khair GCC 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Vision Emerging GCC 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Vision Emerging Oman 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.855 - 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Vision Real Economy GCC 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BankMuscat Money Market OMR 1.086 - 1.086 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Baader The First Mazoon 1.089 - 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afer Sfer 63.41 - 63.41 63.41 0.16 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Magellan A 2289.2 - 2289.2 2289.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Magellan C 23.72 - 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Magellan i 24.41 - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Amundi 6 M i 22528.76 - 22528.76 22528.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Amundi 12 M E 10536.91 - 10536.91 10536.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Amundi 12 M i 107161.47 - 107161.47 107161.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Amundi 12 M DP 102784.46 - 102784.46 102784.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Afer Actions Euro A 141.09 - 141.09 141.09 0.22 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Afer Actions Euro I 125388.4 - 125388.4 125388.4 197.11 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Moneta Multi Caps C 276.34 - 276.34 276.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Moneta Multi Caps D 256.53 - 256.53 256.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Carmignac Securite A EUR Acc 1767.28 - 1767.28 1767.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Carmignac Securite A EUR Ydis 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 113.19 - 113.19 113.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.9 - 119.9 119.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
MG Dynamic Allocation Fund Euro A A 16.6 - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 14.281 - 14.281 14.281 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Norge B EUR 14.189 - 14.189 14.189 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Norge C EUR 346.42 - 346.42 346.42 1.33 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Norge D EUR 14.194 - 14.194 14.194 0.05 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Evli Global B SEK 2076.67 - 2076.67 2076.67 3.56 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Europa A EUR 11.648 - 11.648 11.648 0.10 0.82% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Europa B EUR 11.582 - 11.582 11.582 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Europa D EUR 11.58 - 11.58 11.58 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Global A EUR 13.337 - 13.337 13.337 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Global B EUR 13.245 - 13.245 13.245 0.05 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ODiN Global D EUR 13.242 - 13.242 13.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.76 - 3.76 3.76 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.267 - 2.267 2.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.928 - 0.928 0.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Nordea Nordic Small Cap Kasvu NOK 115.75 - 115.75 115.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 97.983 - 97.983 97.983 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.297 - 18.297 18.297 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.99 - 13.99 13.99 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.549 - 146.549 146.549 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ALFM Dollar Bond Fund 442.4 - 442.4 442.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Grepalife Dollar Bond 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BPI Global Equity Fund 353.91 - 353.91 353.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Rizal Dollar Bond Fund 1.637 - 1.637 1.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Philam Dollar Bond Fund 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BPI Global Philippine Fund 299.33 - 299.33 299.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 207.55 - 207.55 207.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.932 - 2.932 2.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate N 96.7 - 96.7 106.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate Q 102.163 - 102.163 109.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
QInvest Sukuk Fund 1086.33 - 1086.33 1086.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۸
Masraf Al Rayan GCC 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1441.97 - 1441.97 1441.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 6.59 - 6.59 6.59 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Bond Sr A 6.447 - 6.447 6.447 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Bond Sr D 6.492 - 6.492 6.492 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Bond Sr F 6.657 - 6.657 6.657 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Bal Port Sr A 21.186 - 21.186 21.186 0.16 0.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Bal Port Sr F 22.26 - 22.26 22.26 0.17 0.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.225 - 24.225 24.225 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.479 - 21.479 21.479 0.16 0.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 27.02 - 27.02 27.02 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 28.391 - 28.391 28.391 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 27.394 - 27.394 27.394 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Canadian Div Fund Series D 54.183 - 54.183 54.183 0.31 0.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Canadian Div Fund Series F 55.76 - 55.76 55.76 0.32 0.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.843 - 16.843 16.843 0.13 0.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 69.106 - 69.106 69.106 0.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 71.116 - 71.116 71.116 0.11 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۵۰
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.481 - 21.481 21.481 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
RBC Canadian Dividend Fund Series I 69.849 - 69.849 69.849 0.11 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1171.9 - 1171.9 1171.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1162.51 - 1162.51 1162.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed A 1166.21 - 1166.21 1166.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed C 1161.69 - 1161.69 1161.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed I 1188 - 1188 1188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed W 1188.86 - 1188.86 1188.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae 1125.16 - 1125.16 1125.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1172.31 - 1172.31 1172.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1168.71 - 1168.71 1168.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1176.1 - 1176.1 1176.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1174.97 - 1174.97 1174.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1163.9 - 1163.9 1163.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed CP 1159.22 - 1159.22 1159.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1172.81 - 1172.81 1172.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 990.92 - 990.92 990.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 993.14 - 993.14 993.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1046.37 - 1046.37 1046.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1053.47 - 1053.47 1053.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 993.73 - 993.73 993.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۶:۳۷
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1186.86 - 1186.86 1186.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1186.54 - 1186.54 1186.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco SR Global Bond GP 287.36 - 287.36 287.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Invesco SR Global Bond SA 256.2 - 256.2 256.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Russian Prosperity Fund B 207.45 - 207.45 207.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Russian Prosperity Fund C 56.61 - 56.61 56.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Russian Prosperity Fund D 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1459.339 - 1459.339 1459.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱:۵۵
UBS CAY China A Opportunity A 295.14 - 295.14 295.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Value Partners China Convergence F 191.88 - 191.88 191.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.776 - 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
Avance Stability Fund EUR Class A S 150.82 - 150.82 150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 1AInc 137.18 - 137.18 137.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Income Partners Renminbi High 2AInc 100.33 - 100.33 100.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Income Partners Renminbi High 2BAcc 160.99 - 160.99 160.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Income Partners Renminbi High 2BInc 100.29 - 100.29 100.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Income Partners Renminbi High Yie2A 165.06 - 165.06 165.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Income Partners Renminbi High Yie2C 105.7 - 105.7 105.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Value Partners China Convergence Fu 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Value Partners Chinese Mainland Foc 57.6 - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 40.109 - 40.109 40.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
INVL Emerging Europe Bond 40.527 - 40.527 40.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.156 - 16.156 16.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.945 - 16.945 16.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 94.51 - 94.51 94.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
PKO Zrownowazony 143.74 - 143.74 143.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Aviva Investors Dluzny 1714.68 - 1714.68 1714.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
PKO Stabilnego Wzrostu 163.5 - 163.5 163.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Aviva Investors Akcyjny 2549.43 - 2549.43 2549.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
HChinese Equity Class ECp 389.973 - 389.973 389.973 2.73 0.70% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Investor Zrownowazony FIO A 589.6 - 589.6 589.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 539.8 - 539.8 539.8 2.11 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Aviva Investors Polskich Akcji 479.24 - 479.24 479.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 264.426 - 264.426 264.426 1.04 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HSBC Portfolios World Selection 2 p 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 34.86 - 34.86 34.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 39.7 - 39.7 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 43.6 - 43.6 43.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 634.1 - 634.1 634.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 768.5 - 768.5 768.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
N1 European Small and Middle Cap Ep 2609.08 - 2609.08 2609.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 170.4 - 170.4 170.4 0.19 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PI Water I JPY 42850 - 42850 42850 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet USA Index I JPY 26512 - 26512 26512 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SIJapanese Equity I Acc 1649.071 - 1649.071 1649.071 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PIMegatrend Selection I JPY 32119 - 32119 32119 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1266 - 1266 1266 6.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1186.14 - 1186.14 1186.14 4.77 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 505.796 - 505.796 505.796 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 113191 - 113191 113191 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Japanese Equity Fund S 2 JPY Acc 28361.752 - 28361.752 28361.752 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Japanese Equity Fund X 2 JPY Acc 22.16 - 22.16 22.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 1100.73 - 1100.73 1100.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PI Japanese Equity Opportunities Z 12472.73 - 12472.73 12472.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
Templeton Global Total Return Funj 1176.12 - 1176.12 1176.12 4.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
American Income Portfolio IT JPY In 9588 - 9588 9588 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PI Japanese Equity Opportunities Ij 11792.11 - 11792.11 11792.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۴۹
PI Japanese Equity Opportunities Pd 10818.87 - 10818.87 10818.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۸
PI Japanese Equity Opportunities PJ 10824.55 - 10824.55 10824.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۶:۳۱
PI Japanese Equity Opportunities Rj 9663.15 - 9663.15 9663.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Selection Fund Japanese Opportuniti 2033.75 - 2033.75 2033.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 2447.561 - 2447.561 2447.561 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 244.265 - 244.265 244.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ABLV European Corporate EUR Bond 12.126 - 12.126 12.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.27 - 24.27 24.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT GIM Growth (USD) IM 16281.44 - 16281.44 16281.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۱
LGT GIM Balanced (USD) IM 14758.28 - 14758.28 14758.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR B 1706.24 - 1706.24 1706.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
CAP Japan Equity Fund JPY A 19445 - 19445 19445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
CAP Japan Equity Fund JPY I 17276 - 17276 17276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1272.78 - 1272.78 1272.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Equity Japan JPY IM 1469 - 1469 1469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2465.31 - 2465.31 2465.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1206.9 - 1206.9 1206.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2111.19 - 2111.19 2111.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1719.89 - 1719.89 1719.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 170466 - 170466 170466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 4686.3 - 4686.3 4686.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1278.29 - 1278.29 1278.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 2007 - 2007 2007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1650.97 - 1650.97 1650.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2008.08 - 2008.08 2008.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1873.11 - 1873.11 1873.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1969.48 - 1969.48 1969.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1945.37 - 1945.37 1945.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5531.571 - 5531.571 5531.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Linder Fund B 2005.187 - 2005.187 2005.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
APS Income Fund Accumulation 174.329 - 174.329 174.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
APS Income Fund Distribution 124.682 - 124.682 124.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
APS Regular Income Ethical Class A 1.369 - 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
SphereInvest Global Credit Strategc 136.383 - 136.383 136.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
SphereInvest Global Credit Strategi 150.559 - 150.559 150.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.481 - 0.481 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Kenanga Growth 1.184 - 1.184 1.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Public Bond Fund 0.954 - 0.954 0.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۴۴
United Cash Fund 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۸
Public Ittikal Fund 0.888 - 0.888 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Public Far-East Select 0.341 - 0.341 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
RHB OSK Asian Income Fund 0.654 - 0.654 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Public Islamic Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Public Ittikal Sequel Fund 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Affin Hwang Select Cash Fund 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۸
Affin Hwang Select Income Fund 0.743 - 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Principal Global Titans Fund 0.633 - 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.634 - 0.634 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.527 - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.864 - 0.864 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.384 - 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 21182.16 - 21182.16 21182.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ESPA Bond International VT 22.48 - 22.48 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
PF Russian Equity C HUF ND 16951.43 - 16951.43 16951.43 41.97 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
ESPA Stock Commodities VT HUF 37372.81 - 37372.81 37372.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 82566.87 - 82566.87 82566.87 458.58 0.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
NN L Greater China Equity X Cap HUF 97091.86 - 97091.86 97091.86 324.51 0.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
NN L Information Technology X Cap H 132060.74 - 132060.74 132060.74 443.59 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Actimed SA de CV SIID F 3 5.055 - 5.055 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Fondo Santander S14 SA B2 2.203 - 2.203 2.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۴۹
Fondo Santander S14 SA B3 2.233 - 2.233 2.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Inbumax SA de CV SIID B 1 6.958 - 6.958 6.958 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.415 - 7.415 7.415 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Inbumax SA de CV SIID B 3 7.654 - 7.654 7.654 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Actimed SA de CV S.I.I.D. D 4.872 - 4.872 4.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Inversion Horizonte SA B0 A 2.047 - 2.047 2.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Inversion Horizonte SA B0 B 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۴۹
Inversion Horizonte SA B0 C 1.924 - 1.924 1.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 4.752 - 4.752 4.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 4.882 - 4.882 4.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Actimed SA de CV S.I.I.D. F-2 4.976 - 4.976 4.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 38.839 - 38.839 38.839 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 37.142 - 37.142 37.142 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 37.406 - 37.406 37.406 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
Scotia Inversiones SA de CV S.I.I.D. F4 6.776 - 6.776 6.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Scotia Inversiones SA de CV S.I.I.D. F5 6.895 - 6.895 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. F4 1.644 - 1.644 1.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. TF 1.687 - 1.687 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 2.029 - 2.029 2.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
SBI Resurgent India Opps 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional B 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
UTI India Fund 1986 Shares 31.49 - 31.49 31.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
UTI India Pharma Fund A Acc 41.7 - 41.7 41.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Birla Sun Life India Advantage 361.47 - 361.47 361.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
India Value Investments Ltd £ 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 699.606 - 699.606 699.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.972 - 2.972 2.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.002 - 3.002 3.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.116 - 3.116 3.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Reliance Emergent India Fund Class 14.937 - 14.937 14.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.709 - 13.709 13.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 14.16 - 14.16 14.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
GinsGlobal US Property Index Fund i 31.784 - 31.784 32.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.949 - 2.949 2.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
IPRO African Market Leaders Fund C2 168.51 - 168.51 168.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
JPMorgan India Smaller Companies ac 23.83 - 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1484.78 - 1484.78 1484.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Monaco Court Terme Euro 5100.9 - 5100.9 5100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Monaction Emerging Markets 1596.03 - 1596.03 1596.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Monaco Convertible Bond Europe 1243.08 - 1243.08 1243.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1812.652 - 1812.652 1812.652 1.49 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB Global IV 328.419 - 328.419 328.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Nordea Kreditt 1056.17 - 1056.17 1056.17 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
DNB Global Credit 9585.656 - 9585.656 9585.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DNB Teknologi NOK 1325.137 - 1325.137 1325.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DNB Obligasjon III 10234.718 - 10234.718 10234.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DNB Global indeks NOK 267.394 - 267.394 267.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1705.342 - 1705.342 1705.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 2969.796 - 2969.796 2969.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Storebrand Global Multifaktor 2171.47 - 2171.47 2171.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 617.27 - 617.27 617.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 581.08 - 581.08 581.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
SIAsian Opportunities A NOK Acc 158.789 - 158.789 158.789 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Global Bond Fund Institutional AccV 206.5 - 206.5 206.5 0.36 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۷
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 198.09 - 198.09 198.09 0.35 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۷
Handelsbanken Global Index Criterin 230.04 - 230.04 230.04 0.91 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Handelsbanken Global Index Criterni 236.52 - 236.52 236.52 0.94 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1071.51 - 1071.51 1071.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۴۳
N1 European High Yield Bond Fund Bn 314.82 - 314.82 314.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 187.1 - 187.1 187.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milford Balanced 2.071 - 2.071 2.071 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ANZ KiwiSaver Growth 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
ANZ KiwiSaver Balanced 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Milford Diversified Income 1.655 - 1.655 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۴۴
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 1.834 - 1.834 1.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۶:۳۷
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.836 - 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۶:۳۷
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.804 - 1.804 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۶:۳۷
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.796 - 1.796 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.666 - 1.666 1.666 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.706 - 1.706 1.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.062 - 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.486 - 1.486 1.486 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.741 - 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.771 - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Russell Investments Global Fixed In 1.165 - 1.165 1.165 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۴۴

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۵۰
Delta Lloyd Mix Fonds 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allianz Selectie Fonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Rente Fonds A 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
NN Euro Obligatie Fonds P 36.21 - 36.21 36.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Investment Fund 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
NN First Class Return Fund N 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Werknemers Pensioen Mixfonds 63.972 - 63.972 63.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.389 - 15.389 15.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ACTIAM Responsible Index Fund EU 66863.665 - 66863.665 66863.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 73.36 - 73.36 73.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
B Equities Euroland V Distribution 155.39 - 155.39 155.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1606.522 - 1606.522 1606.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 56.831 - 56.831 56.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 53.72 - 53.72 53.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
B Equities Euroland W Capitalisatio 199.66 - 199.66 199.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2055.523 - 2055.523 2055.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 33 - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Robeco Customized Quant Emerging Ma 139.46 - 139.46 139.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 199.44 - 199.44 199.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 33.17 - 33.17 33.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری هندوستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Equity Fund Growth 616.712 - 616.712 616.712 3.61 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Prudence Fund Growth 497.862 - 497.862 497.862 2.06 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Prudence Fund Dividend 30.224 - 30.224 30.224 0.13 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Flex Income Gr 335.759 - 335.759 335.759 0.21 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 55.08 - 55.08 55.08 0.32 0.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 643.013 - 643.013 643.013 3.75 0.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 35.853 - 35.853 35.853 0.15 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 519.829 - 519.829 519.829 2.13 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Flex Income Div 134.372 - 134.372 134.372 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Flex Income Ret 191.981 - 191.981 191.981 0.13 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Birla Sun Life Frontline EquityGR 216.61 - 216.61 216.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 48.33 - 48.33 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Pl 333.964 - 333.964 333.964 0.21 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 127.94 - 127.94 127.94 0.45 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 133.925 - 133.925 133.925 0.57 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 127.561 - 127.561 127.561 0.54 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 41.782 - 41.782 41.782 0.18 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 24.4 - 24.4 24.4 0.08 0.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 135.73 - 135.73 135.73 0.47 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 31.06 - 31.06 31.06 0.11 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.31 - 10.31 10.31 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PIEmerging Debt P dm HKD 1255.13 - 1255.13 1255.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۸
China Focus Fund A Acc HKD 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EM Bond Fund A6 HKD Hedged 69.76 - 69.76 69.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Japan Yen acc JPY 38231 - 38231 38231 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
PIMegatrend Selection P HKD 2200.26 - 2200.26 2200.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Allianz Income and Growth AM HKD 8.9 - 8.9 8.9 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 37413 - 37413 37413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.619 - 9.619 9.619 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Schroder Asian Asset Income A Inc 106.453 - 106.453 106.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income C Inc 111.836 - 111.836 111.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 29.23 - 29.23 29.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Fidelity Global Investment Fund Hon 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Global Multi Asset Income Fund A Ah 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.683 - 9.683 9.683 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Schroder Asian Asset Income Fund HA 151.048 - 151.048 151.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund HC 158.632 - 158.632 158.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Templeton Global Total Return Funah 9.97 - 9.97 9.97 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Templeton Global Total Return Funda 14.93 - 14.93 14.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۷
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2042.11 - 2042.11 2042.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Money Market Fund 14.034 - 14.034 14.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۴۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.074 - 9.074 9.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.824 - 7.824 7.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 6.435 - 6.435 6.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Interamerican Foreign Money Market 10.21 - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۴
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.052 - 1.045 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.327 - 7.327 7.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.036 - 11.036 11.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.823 - 4.823 4.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.177 - 4.177 4.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
European Reliance Growth Domestic E 7.023 - 7.023 7.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Piraeus International Balanced Fd o 3.649 - 3.649 3.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲