کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prescient Income Provider Fund C 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B4 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B6 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B7 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund A 11.798 - 11.798 11.798 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.322 - 18.322 18.322 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.48 - 17.48 17.48 0.26 1.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 16.61 - 16.61 16.61 0.25 1.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 24.793 - 24.793 24.793 0.37 1.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 7.753 - 7.753 7.753 0.18 2.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 48330.92 - 48330.92 48330.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4833.09 - 4833.09 4833.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Olymp Fund Atlant 275.357 - 275.357 275.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mak Fund Russian Combined 197.92 - 197.92 197.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Öko Sozial Stock A 155.59 - 155.59 155.59 5.01 3.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Sirius 25 I A 87.81 - 87.81 87.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.79 - 102.79 102.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 104.34 - 104.34 104.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 149.1 - 149.1 149.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Asian Growth A acc USD 34.08 - 34.08 34.08 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 30.44 - 30.44 30.44 0.29 0.96% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Sabadell Prudente Base FI 10.94 - 10.94 10.94 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Sabadell Interos Euro Plus FI 9.482 - 9.482 9.482 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.454 - 9.454 9.454 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 34.964 34.678 34.678 34.964 0.15 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard International Shares Index Fund 2.345 2.346 2.345 2.346 0.02 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Energy Super MySuper 3.52 3.514 3.514 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Growth Index Fund 1.459 1.457 1.457 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard High Growth Index Fund 1.678 1.675 1.675 1.678 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.334 - 5.334 5.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Trigon Baltic Fund B 4.931 - 4.931 4.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Baltic Fund C 17.367 - 17.367 17.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 9.548 - 9.548 9.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 25.748 - 25.748 25.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 65.515 - 65.515 65.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Alfa 71.67 - 71.67 71.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Global 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Consumer 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 16.187 - 16.187 16.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Rasmala Investment Funds Rasmala 104.951 - 104.951 104.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danamas Stabil 3453.142 - 3453.142 3453.142 0.67 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Simas Saham Unggulan 1941.004 - 1941.004 1941.004 13.99 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Insight I-Hajj Syariah 3484.052 - 3484.052 3484.052 0.58 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mega Asset Mantap Plus 1294.24 - 1294.24 1294.24 1.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lautandhana Equity Progresif 1067.66 - 1067.66 1067.66 12.61 1.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11 - 11 11 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.38 - 11.38 11.38 0.09 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.43 - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.58 - 21.58 21.58 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PineBridge Global Funds India EquY3 1971.112 - 1971.112 1971.112 0.16 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.95 - 10.95 10.95 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Institutional Index I 265.53 - 265.53 265.53 2.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Market Idx I 72.62 - 72.62 72.62 0.60 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 72.58 - 72.58 72.58 0.61 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 136.19 - 136.19 136.19 1.12 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 169.18 - 169.18 169.18 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.225 - 5.225 5.225 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.586 - 9.586 9.586 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.588 - 8.588 8.588 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.618 - 10.618 10.618 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 14.3 - 14.3 14.3 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Inc USD 10.91 - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Adm Inc USD 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.08 - 13.08 13.08 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.92 - 9.92 9.92 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.741 - 15.741 15.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Makaseb Arab Tigers 12.467 - 12.467 12.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Global GCC Islamic GIH 115.806 - 115.806 119.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Global EPADI GIH 96.169 - 96.169 96.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Global GCC Large Cap GIH 180.336 - 180.336 180.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3309.573 - 3309.573 3309.573 0.77 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.205 - 10.205 10.205 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.379 - 5.379 5.379 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 24.479 - 24.479 24.479 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 25.96 - 25.96 25.96 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield Select Equity 16.09 - 16.09 16.09 0.51 3.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 21.8 - 21.8 21.8 0.14 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 13.88 - 13.88 13.88 0.10 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 108.3 - 108.3 108.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA B Fund FoF Growth Selection 117.69 - 117.69 117.69 0.88 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 73.57 - 73.57 73.57 0.14 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
CF Vega Equity Acc 187.81 - 187.81 187.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
CF Vega Equity Inc 163.79 - 163.79 163.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Rainbow Indigo 194.1 - 194.1 194.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.494 - 4.494 4.494 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 13.032 - 13.032 13.032 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.598 - 13.598 13.598 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.634 - 11.634 11.634 0.13 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.683 - 95.683 95.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Houses Property Fund 11.556 - 11.556 11.556 3.84 33.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.593 17.6 15.593 17.6 2.11 13.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.693 - 10.693 10.693 0.61 5.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Future Park Property Fund 25.5 - 25.5 25.5 0.25 0.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samui Airport Property Fund 23.5 - 23.5 23.5 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Utilities 21.71 - 21.71 21.71 0.15 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Franklin Growth Fd 109.01 - 109.01 109.01 0.93 0.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.819 - 13.819 13.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.395 - 9.395 9.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.88 - 16.88 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.873 - 1.873 1.873 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.587 - 1.587 1.587 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 245.387 - 245.387 245.387 0.39 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Conseq Invest Equity Fund B 263.97 - 263.97 263.97 0.43 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Conseq Invest Equity Fund D 32.598 - 32.598 32.598 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
WIOF India Performance Fund A 112.793 - 112.793 112.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 106.204 - 106.204 106.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.928 - 101.928 101.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.758 - 101.758 101.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۸:۰۲
BOC International AnJin Bd C 1.052 - 1.051 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
BOC International AnJin Bd A 1.052 - 1.051 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Milford Balanced 2.378 2.368 2.368 2.378 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Milford Diversified Income 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Milford Dynamic Fund 2.043 2.009 2.009 2.043 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM NZ Bond Fund 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 212.78 - 212.78 212.78 0.26 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Maj Invest Value Aktier 151.69 - 151.69 151.69 0.62 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 155.16 - 155.16 155.16 0.18 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 152.75 - 152.75 152.75 0.34 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 139.56 - 139.56 139.56 0.17 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Balanced 86402.05 - 86402.05 86402.05 94.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Eurobonds 2673.08 - 2673.08 2673.08 3.93 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Consumer Sector 2211.38 - 2211.38 2211.38 2.98 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Global Internet 3155.26 - 3155.26 3155.26 27.40 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Natural Resources 1824.57 - 1824.57 1824.57 19.73 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5652 - 5652 5652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11979 - 11979 11979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity US High Yield Fund 3129 - 3129 3129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23394 - 23394 23394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8934 - 8934 8934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
European Growth Fund A DIST Eus 23.042 - 23.042 23.042 0.19 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.73 - 1.73 1.73 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 326.474 - 326.474 326.474 0.61 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.954 - 1.954 1.954 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 194.954 - 194.954 194.954 0.44 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Alfa 1142.978 - 1142.978 1142.978 7.39 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 10 158.006 - 158.006 158.006 0.28 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 50 240.669 - 240.669 240.669 0.50 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 70 285.608 - 285.608 285.608 0.61 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.32 - 11.32 11.32 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.05 - 9.05 9.05 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.5 - 9.5 9.5 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccC 34.02 - 34.02 34.02 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Global Bond Fund Institutional IncC 21.04 - 21.04 21.04 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 16173.988 - 16173.988 16173.988 2.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte A 43352.71 - 43352.71 43352.71 2.60 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte B 46745.644 - 46745.644 46745.644 3.66 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte D 1672.961 - 1672.961 1672.961 0.09 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Deposito XXI B 2685.662 - 2685.662 2685.662 0.07 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlAhli Saudi Trd Equity 10.06 - 10.06 10.06 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bakheet Saudi Trading Equity 2.29 - 2.28 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.19 - 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bakheet IPO 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Emerging GCC 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Emerging Oman 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Real Economy GCC 1.184 - 1.184 1.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BankMuscat Oryx 2.003 - 2.003 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sycomore Partners R 1534.81 - 1534.81 1534.81 2.73 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CM-CIC Europe Growth C 6440.16 - 6440.16 6440.16 28.59 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 125.8 - 125.8 125.8 1.82 1.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Flexigestion Patrimoine 29.1 - 29.1 29.1 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Afer Sfer 63.35 - 63.35 63.35 0.11 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 130.319 129.959 129.57 130.32 0.36 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Defensiv A 1105.275 1105.002 1105.002 1105.28 0.28 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1162.307 1164.005 1162.307 1164.005 1.70 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1182.038 1183.755 1182.038 1183.755 1.71 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1124.829 1124.54 1124.54 1124.83 0.29 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.757 - 1.757 1.757 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 462.81 - 462.81 462.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.717 - 1.717 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Equity Fund 370.66 - 370.66 370.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.414 - 2.414 2.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1170.85 - 1170.85 1170.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1429.02 - 1429.02 1429.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
Masraf Al Rayan GCC 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.598 - 1.598 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۳
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Sr D 6.948 - 6.948 6.948 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A 21.021 - 21.021 21.021 0.11 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F 22.24 - 22.24 22.24 0.11 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.142 - 24.142 24.142 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.32 - 21.32 21.32 0.11 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 875.87 - 875.87 875.87 2.79 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C1 855.97 - 855.97 855.97 2.70 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C2 861.31 - 861.31 861.31 2.72 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C3 865.14 - 865.14 865.14 2.74 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C4 869.28 - 869.28 869.28 2.75 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.88 - 4.88 4.88 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.23 - 11.23 11.23 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.97 - 4.97 4.97 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.55 - 10.55 10.55 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.37 - 12.37 12.37 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 37.691 - 37.691 37.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
INVL Emerging Europe Bond 41.296 - 41.296 41.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.704 - 16.704 16.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.129 - 18.129 18.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Zrownowazony 135.32 - 135.32 135.32 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
PKO Stabilnego Wzrostu 159.76 - 159.76 159.76 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
HChinese Equity Class ECp 390.899 - 390.899 390.899 0.87 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 558.39 - 558.39 558.39 2.70 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 215.133 - 215.133 215.133 3.70 1.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 102.38 - 102.38 102.38 0.27 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 8830 - 8830 8830 38.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 13995 - 13995 13995 62.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 86.6 - 86.6 86.6 0.22 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 141.36 - 141.36 141.36 0.62 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.744 - 11.744 11.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Prudentis Global Value 206.424 - 206.424 206.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.06 - 26.06 26.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Select Equity Japan JPY IM 1250 - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2625.87 - 2625.87 2625.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2281.69 - 2281.69 2281.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1898.48 - 1898.48 1898.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 149191 - 149191 149191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5047.114 - 5047.114 5047.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hermes Linder Fund B 1805.206 - 1805.206 1805.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Income Fund Accumulation 192.583 - 192.583 192.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Income Fund Distribution 132.282 - 132.282 132.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.454 - 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KAF Bond Fund 203.36 - 203.36 203.36 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
AmDynamic Bond 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
AmChina A-Shares 2.732 - 2.732 2.732 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
AMB Dividend Trust 0.199 - 0.199 0.199 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
KAF Money Market Fund 145.695 - 145.695 145.695 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 102495.03 - 102495.03 102495.03 67.47 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
NN L Greater China Equity X Cap HUF 106685.68 - 106685.68 106685.68 225.95 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
NN L Information Technology X Cap H 175253.32 - 175253.32 175253.32 1994.14 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PF Russian Equity C HUF ND 22729.77 - 22729.77 22729.77 223.41 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ESPA Bond International VT 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.252 - 2.252 2.252 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Inversion Horizonte SA B0 B 2.187 - 2.187 2.187 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.285 - 16.285 16.285 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.642 - 14.642 14.642 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 14.874 - 14.874 14.874 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India Value Investments Ltd £ 8.88 - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Life Fund Retail 1.691 - 1.691 1.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Life Fund Institutional B 1.716 - 1.716 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SBI Resurgent India Opps 3.82 - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Birla Sun Life India Advantage 313.53 - 313.53 313.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1422.2 - 1422.2 1422.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Monaco Court Terme Euro 5125.22 - 5125.22 5125.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Monaction Emerging Markets 1400.44 - 1400.44 1400.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Monaco Convertible Bond Europe 1155.5 - 1155.5 1155.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Global Fund 2.123 - 2.123 2.123 0.02 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.491 - 1.491 1.491 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.492 - 1.492 1.492 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.495 - 1.495 1.495 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1062.495 1062.457 1062.457 1062.5 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Global II 2170.198 2160.768 2160.768 2170.2 9.43 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Stabile Aksjer Global 2707.855 2696.225 2696.225 2707.855 11.63 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccV 222.09 - 222.09 222.09 0.15 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 212.05 - 212.05 212.05 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 12.551 - 12.551 12.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 71.285 - 71.285 71.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Mixfonds V 78.172 - 78.172 78.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SKAGEN Tellus A USD 13.624 - 13.624 13.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Quest Cleantech Fund B Acc 237.5 - 237.5 237.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 140.858 - 140.858 140.858 0.50 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 132.73 - 132.73 132.73 0.47 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 42.478 - 42.478 42.478 0.15 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3872.136 - 3872.136 3872.136 0.66 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Axis Liquid Institutional Growth 2120.866 - 2120.866 2120.866 0.37 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC-P Global Bond Provident 23.722 - 23.722 23.722 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 37.94 - 37.94 37.94 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 27.921 - 27.921 27.921 0.15 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 30.306 - 30.306 30.306 0.25 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.369 - 10.369 10.369 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.218 - 8.218 8.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.758 - 7.758 7.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.513 - 4.513 4.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Piraeus International Balanced Fd o 3.925 - 3.925 3.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر