شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund A 10.887 - 10.887 10.887 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund B 10.887 - 10.887 10.887 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund E 10.879 - 10.879 10.879 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund F 10.915 - 10.915 10.915 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund G 10.868 - 10.868 10.868 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kapital Plus A EUR 60.29 - 60.29 60.29 0.15 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
DekaFonds CF 94.11 - 94.11 94.11 1.11 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Fondak A EUR 152.63 - 152.63 152.63 2.34 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Fondak I EUR 56641.39 - 56641.39 56641.39 866.42 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Fondak P EUR 153.19 - 153.19 153.19 2.34 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 39951.99 - 39951.99 39951.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 3995.2 - 3995.2 3995.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Olymp Fund Atlant 306.576 - 306.576 306.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Mak Fund Russian Combined 190.047 - 190.047 190.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 11.54 - 11.54 11.54 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Euro Bonds R 162.39 - 162.39 162.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent I A 146.45 - 146.45 146.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R A 83.68 - 83.68 83.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R T 138.15 - 138.15 138.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 118.09 - 118.09 118.09 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pictet - Robotics HP EUR 121.97 - 121.97 121.97 1.81 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sabadell Prudente Base FI 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sabadell Prudente Plus FI 10.707 - 10.707 10.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sabadell Prudente Pyme FI 10.715 - 10.715 10.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.279 1.274 1.274 1.279 0.05 4.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.685 - 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.059 - 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.294 - 1.294 1.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions BalaA 1.089 - 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.416 - 5.416 5.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Baltic Fund B 4.964 - 4.964 4.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Baltic Fund C 17.625 - 17.625 17.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.215 - 8.215 8.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.306 - 22.306 22.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.346 - 18.346 18.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Balkan 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALTA WATER 57.401 - 57.401 57.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Galileo 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Alfa 67.07 - 67.07 67.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rasmala Investment Funds Rasmala 99.621 - 99.621 99.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.758 - 14.758 14.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makara Abadi 3283.61 - 3283.61 3283.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Makara Prima 2425.816 - 2425.816 2425.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
TRIM Dana Tetap 2 2261.49 - 2261.49 2261.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Pesona 27446.24 - 27446.24 27446.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sucorinvest Equity 2009.66 - 2009.66 2009.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 100.65 119.07 100.65 119.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 100.65 102.26 100.65 102.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 214.69 - 214.69 214.69 1.25 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 199.08 - 199.08 199.08 1.17 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 56.73 - 56.73 56.73 0.56 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFA US Large Cap Value I 36.01 - 36.01 36.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Total Return Instl 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Strategic Advisers Core Income 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Total Market Index Instl Prem 76.27 - 76.27 76.27 1.38 1.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 123.98 - 123.98 123.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.047 - 9.047 9.047 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.686 - 4.686 4.686 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.595 - 4.595 4.595 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Anima Risparmio A 7.462 - 7.462 7.462 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Anima Risparmio F 7.552 - 7.552 7.552 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPARX Japan Inst 24996 - 24996 24996 380.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Russell Investments Japan Equity FA 28148.1 - 28148.1 28148.1 517.22 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Russell Investments Japan Equity FB 1872.92 - 1872.92 1872.92 34.44 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 20.69 - 20.69 20.69 0.34 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2600.99 - 2600.99 2600.99 31.02 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Al Mal MENA Equity 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Makaseb Arab Tigers 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Global EPADI GIH 107.639 - 107.639 107.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Global GCC Islamic GIH 108.664 - 108.664 108.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 18.282 - 18.282 18.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17.251 - 17.251 17.251 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 50.064 - 50.064 50.064 1.80 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3167.147 - 3167.147 3167.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.629 - 2.629 2.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 104.42 - 104.42 104.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 104.41 - 104.41 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.45 - 101.45 101.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 107.86 - 107.86 107.86 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Orbis Global Equity Fund 208.21 - 208.21 208.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 122.47 123.56 122.47 123.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۰۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 460.36 451.69 451.69 460.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۰۳
CF Vega Equity Acc 164.35 - 164.35 164.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
CF Vega Equity Inc 143.33 - 143.33 143.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 105.78 - 105.54 105.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 13.37 - 13.37 13.37 0.07 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.551 - 7.551 7.551 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.334 - 7.319 7.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
BPI Portugal Fundo de Investiment 13.341 - 13.341 13.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.398 - 4.398 4.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K 20 Select LTF 16.261 - 16.261 16.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income RMF 14.846 - 14.846 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
K China Equity Fund 10.685 - 10.685 10.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income Fund 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Corporate Bond Fund 17.221 - 17.221 17.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 12.67 - 12.67 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Cathay Fund 20.03 - 20.03 20.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Asia 53.5 - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa EM High Yield A 9.18 - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.508 - 1.508 1.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.335 - 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.165 - 2.165 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 241.685 - 241.685 241.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund B 259.4 - 259.4 259.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund D 32.003 - 32.003 32.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund A 125.997 - 125.997 125.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund B 119.653 - 119.653 119.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
BOC International AnJin Bd A 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
BOC International AnJin Bd C 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.034 - 1.034 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
JiaHe money market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 203.12 - 203.12 203.12 0.26 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Value Aktier 155.21 - 155.21 155.21 0.41 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 3 Acc 143.6 - 143.6 143.6 0.18 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 132.85 - 132.85 132.85 0.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 130.81 - 130.81 130.81 0.43 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Equity 30167.08 - 30167.08 30167.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Consumer 12742.65 - 12742.65 12742.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Electric Utilities 927.24 - 925.3 927.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16083.83 - 16083.83 16083.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Gold 11058.62 - 11058.62 11058.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5875 - 5875 5875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11566 - 11566 11566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US High Yield Fund 3370 - 3370 3370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23979 - 23979 23979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8943 - 8943 8943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 132.2 140.415 132.2 140.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 13.082 - 13.082 13.082 0.12 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 13.46 - 13.46 13.46 0.16 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 217.52 - 217.52 217.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 172.12 - 172.12 172.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 15.313 - 15.313 15.313 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
AMF Aktiefond Varlden 364.79 - 364.79 364.79 2.33 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Didner Gerge Aktiefond 2428.469 - 2428.469 2428.469 21.48 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Technology 296.08 - 296.08 296.08 4.95 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur IP Aktiefond 58.71 - 58.71 58.71 0.64 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.607 - 10.607 10.607 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 25.632 - 25.632 25.632 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 29.659 - 29.659 29.659 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 27.658 - 27.658 27.658 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 92.386 - 92.386 92.386 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pionero Fondo de Inversión 7365 - 7365 7365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master G 1431.332 - 1431.332 1431.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Santander C APV 1796.516 - 1796.516 1796.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2549.485 - 2549.485 2549.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1152.983 - 1152.983 1152.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 25.39 - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa GCC Equity 271.1 - 271.1 271.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa Murabaha SR 115.28 - 115.28 115.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa Saudi Equity 338.68 - 338.68 338.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Saudi EquitySEF 155.84 - 155.84 155.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Vision Al Khair GCC 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Vision Emerging GCC 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Vision Emerging Oman 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Vision Real Economy GCC 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Echiquier Arty 1501.86 - 1501.86 1501.86 1.63 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Echiquier Arty D 1005.91 - 1005.91 1005.91 1.09 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Echiquier Arty I 1114.91 - 1114.91 1114.91 1.23 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
CPR Croissance Réactive I 158842.08 - 158842.08 158842.08 145.13 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10505.62 - 10505.62 10505.62 1.09 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 13.976 - 13.976 13.976 0.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge B EUR 13.863 - 13.863 13.863 0.10 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge C EUR 337.389 - 337.389 337.389 2.36 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge D EUR 13.868 - 13.868 13.868 0.10 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa A EUR 10.147 - 10.147 10.147 0.12 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.825 - 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALFM Dollar Bond Fund 447.78 - 447.78 447.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Equity Fund 333.4 - 333.4 333.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Dollar Bond Fund 2.161 - 2.161 2.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Philippine Fund 302.16 - 302.16 302.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1080.46 - 1080.46 1080.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1291.45 - 1291.45 1291.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
Masraf Al Rayan GCC 1.478 - 1.478 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 19.999 - 19.999 19.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr A 26.701 - 26.701 26.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr B 27.221 - 27.221 27.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr B 20.389 - 20.389 20.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F 30.469 - 30.469 30.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1076.74 - 1076.74 1076.74 1.32 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1071.34 - 1071.34 1071.34 1.29 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1078.51 - 1078.51 1078.51 1.36 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1114.18 - 1114.18 1114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1124.89 - 1124.89 1124.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.1 - 11.1 11.1 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UBS CAY China A Opportunity A 235.01 - 235.01 235.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco SR Global Bond GP 270.91 - 270.91 270.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco SR Global Bond SA 240.89 - 240.89 240.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 130.829 - 130.829 130.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.652 - 15.652 15.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.57 - 16.57 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
INVL Baltic Fund 35.902 - 35.902 35.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
INVL Emerging Europe Bond 39.23 - 39.23 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 242.768 339.066 242.768 361.624 96.30 39.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۰۳
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 210.12 218.843 210.12 218.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
PKO Akcji Plus 90.05 - 90.05 90.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Zrownowazony 138.53 - 138.53 138.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Dluzny 1747.25 - 1745.63 1747.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PI Japanese Equity Opportunities Z 11212.82 - 11212.82 11212.82 176.04 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Ij 10744.77 - 10744.77 10744.77 168.92 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Pd 9763.93 - 9763.93 9763.93 153.67 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities PJ 9853.06 - 9853.06 9853.06 155.06 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
PI Japanese Equity Opportunities Rj 9096.05 - 9096.05 9096.05 143.28 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.519 - 11.519 11.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudentis Global Value 224.86 - 224.86 224.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1652.73 - 1652.73 1652.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1239.72 - 1239.72 1239.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Equity Japan JPY IM 1341 - 1341 1341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2427.83 - 2427.83 2427.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1193.3 - 1193.3 1193.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 4726.426 - 4726.426 4726.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Linder Fund B 1702.172 - 1702.172 1702.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
APS Income Fund Accumulation 177.585 - 177.585 177.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
APS Income Fund Distribution 125.154 - 125.154 125.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
APS Regular Income Ethical Class A 1.328 - 1.328 1.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenanga Growth 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Kenanga Malaysian Inc 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Public Growth 0.448 - 0.448 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Ittikal Fund 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Select 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 22773.79 - 22773.79 22773.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Stock Commodities VT HUF 35975.28 - 35975.28 35975.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
PF Russian Equity C HUF ND 19152.7 - 19152.7 19152.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 89049.56 - 89049.56 89049.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
NN L Greater China Equity X Cap HUF 96761.51 - 96761.51 96761.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.497 - 19.493 19.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 24.577 - 24.536 24.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Fondo Santander S14 SA B2 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.323 - 2.323 2.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.251 - 7.251 7.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India Value Investments Ltd £ 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Life Fund Retail 1.731 - 1.731 1.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Life Fund Institutional B 1.744 - 1.744 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UTI India Fund 1986 Shares 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UTI India Pharma Fund A Acc 37.86 - 37.86 37.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1339.63 - 1339.63 1339.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaco Court Terme Euro 5078.51 - 5078.51 5078.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaction Emerging Markets 1378.67 - 1378.67 1378.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaco Convertible Bond Europe 1132.53 - 1132.53 1132.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 1.906 - 1.906 1.906 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund A 1.454 - 1.454 1.454 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund B 1.459 - 1.459 1.459 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund D 1.464 - 1.464 1.464 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund A 11.205 - 11.205 11.205 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1058.6 - 1058.6 1058.6 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 1.49 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 1.53 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Delphi Nordic 33641.753 - 33641.753 33641.753 330.16 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Nordea Plan 30 1568.07 - 1568.07 1568.07 2.80 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.843 - 1.843 1.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.787 - 1.787 1.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
BT PS Australasian Diversified Share 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Nikko AM NZ Bond Fund 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 13.127 - 13.127 13.127 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Tellus A USD 13.632 - 13.632 13.632 0.05 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Quest Cleantech Fund B Acc 225.61 - 225.61 225.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 38.86 - 38.86 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Werknemers Pensioen Mixfonds 64.172 - 64.172 64.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2795.548 - 2795.548 2795.548 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1134.202 - 1134.202 1134.202 0.20 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 2985.675 - 2985.675 2985.675 0.58 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1178.47 - 1178.47 1178.47 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 2995.739 - 2995.739 2995.739 0.59 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 1951.97 - 1951.97 1951.97 23.46 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Allianz Income and Growth AM HKD 8.16 - 8.16 8.16 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1610.97 - 1610.97 1610.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
PIEmerging Debt P dm HKD 1156.49 - 1156.49 1156.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 153.9 - 153.9 153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.879 - 0.878 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Piraeus International Balanced Fd o 3.645 - 3.645 3.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALPHA Money Market Fund 14.053 - 14.053 14.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.399 - 7.399 7.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.738 - 7.738 7.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر