صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 54.44 - 54.44 54.44 0.22 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Allan Gray Equity Fund A 409.815 - 409.815 409.815 11.76 2.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Allan Gray Equity Fund C 410.214 - 410.214 410.214 11.77 2.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Allan Gray Stable Fund A 35.874 - 35.874 35.874 0.31 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Allan Gray Stable Fund C 35.882 - 35.882 35.882 0.31 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Allan Gray Balanced Fund A 107.265 - 107.265 107.265 1.98 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Allan Gray Balanced Fund C 107.289 - 107.289 107.289 1.98 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Investec Opportunity Fund A 10.862 - 10.862 10.862 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund B 10.862 - 10.862 10.862 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund E 10.877 - 10.877 10.877 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund F 10.92 - 10.92 10.92 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund G 10.856 - 10.856 10.856 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund H 10.884 - 10.884 10.884 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund I 10.891 - 10.891 10.891 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund R 10.877 - 10.877 10.877 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Investec Opportunity Fund Z 10.938 - 10.938 10.938 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Foord Balanced Fund B2 54.321 - 54.321 54.321 0.22 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Coronation Balanced Plus Fund A 104.952 - 104.952 104.952 0.37 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Coronation Balanced Plus Fund P 105.204 - 105.204 105.204 0.37 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniRak 116.64 - 116.64 116.64 0.33 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
UniGlobal 201.11 - 201.11 201.11 1.19 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
UniRak net 63.2 - 63.2 63.2 0.18 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
DWS Investa 180.14 - 180.14 180.14 0.11 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
UniGlobal I 224.5 - 224.5 224.5 1.33 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Concentra A EUR 125.47 - 125.47 125.47 0.37 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Concentra P EUR 1427.85 - 1427.85 1427.85 6.24 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DWS Akkumula LC 1001.93 - 1001.93 1001.93 3.49 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Concentra IT EUR 2119.92 - 2119.92 2119.92 9.27 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DWS Deutschland LC 237.49 - 237.49 237.49 0.15 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Kapital Plus A EUR 62.93 - 62.93 62.93 0.22 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DWS Top Dividende FD 121.6 - 121.6 121.6 1.13 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
DWS Top Dividende LD 112.66 - 112.66 112.66 1.04 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
DWS Top Dividende LDQ 113.52 - 113.52 113.52 1.05 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
PrivatFonds: Kontrolliert 129.77 - 129.77 129.77 0.42 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Emerging Markets EUR I Acc 36.26 - 36.26 36.26 0.43 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Emerging Markets EUR R Acc 34.03 - 34.03 34.03 0.40 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Emerging Markets EUR Z Acc 34.87 - 34.87 34.87 0.41 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 148.11 - 148.11 148.11 0.50 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 419.91 - 419.91 419.91 1.74 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Olymp Fund Atlant 446.636 - 446.636 446.636 15.33 3.55% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
Mak Fund Russian Combined 211.018 - 211.018 211.018 11.28 5.64% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۳۸
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 43494.32 - 43494.32 43494.32 622.32 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4349.43 - 4349.43 4349.43 62.23 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Euro Bonds R 161.8 - 161.8 161.8 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen Euro Rent I A 148.4 - 148.4 148.4 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen Euro Rent R A 85.35 - 85.35 85.35 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen Euro Rent R T 138.25 - 138.25 138.25 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisenfonds Ertrag A 112.37 - 112.37 112.37 0.13 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisenfonds Ertrag T 143.48 - 143.48 143.48 0.16 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen Euro Rent I VT 166.1 - 166.1 166.1 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Raiffeisenfonds Ertrag VT 154.97 - 154.97 154.97 0.17 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisenfonds Sicherheit A 93.97 - 93.97 93.97 0.14 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisenfonds Sicherheit T 135.9 - 135.9 135.9 0.20 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 149.94 - 149.94 149.94 0.22 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen Europa HighYield I T 269.36 - 269.36 269.36 0.07 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 119.19 - 119.19 119.19 0.10 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 159.22 - 159.22 159.22 0.13 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Value Investment Fonds Klassik A 104.35 - 104.35 104.35 0.19 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Value Investment Fonds Klassik T 159.28 - 159.28 159.28 0.30 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Credit Opportunities USD Class C US 12.59 - 12.59 12.59 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 189.83 - 189.83 189.83 0.16 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 81.21 - 81.21 81.21 0.28 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 103.01 - 103.01 103.01 0.35 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sabadell Prudente Base FI 11.02 - 11.02 11.02 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.31 - 16.31 16.31 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Quality Inversion Moderada FI 12.15 - 12.15 12.15 0.03 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Caixabank Equilibrio Premium FI 16.53 - 16.53 16.53 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.71 - 15.71 15.71 0.02 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Templeton Asian Growth A acc USD 41.12 - 41.12 41.12 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Quality Inversion Conservadora FI 10.97 - 10.97 10.97 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
BlackRock Global Allocation E2 EUR 42.86 - 42.86 42.86 0.29 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sabadell Prudente Plus FI 11.088 - 11.067 11.088 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Sabadell Prudente Pyme FI 11.105 - 11.084 11.105 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Sabadell Prudente Empresa FI 11.135 - 11.114 11.135 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Sabadell Prudente Premier FI 11.152 - 11.131 11.152 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 130.67 - 130.67 130.67 0.43 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.816 - 7.816 7.816 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.847 - 7.847 7.847 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.878 - 7.878 7.878 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.943 - 7.943 7.943 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.746 - 7.746 7.746 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.965 - 7.965 7.965 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 121.85 - 121.85 121.85 0.07 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VicSuper FutureSaver Growth 1.656 - 1.656 1.656 0.01 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.482 - 1.482 1.482 0.01 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۵۷
Aberdeen Australian Equities Fund 1.085 - 1.085 1.085 0.01 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Fidelity Australian Equities Fund 31.887 - 31.887 31.887 0.38 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.362 - 1.36 1.362 0.01 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.232 - 1.23 1.232 0.01 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.242 - 1.24 1.242 0.01 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Sunsuper Balanced 3.099 - 3.099 3.099 0.03 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۵۷
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.167 - 1.164 1.167 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.372 - 1.37 1.372 0.01 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.131 - 2.127 2.131 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.477 - 2.474 2.477 0.01 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.904 - 1.9 1.904 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.222 - 2.219 2.222 0.01 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.086 - 1.084 1.086 0.01 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.782 - 2.779 2.782 0.04 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.401 - 2.399 2.401 0.03 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard International Shares Index Fund 2.102 - 2.102 2.102 0.02 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 6.927 - 6.927 6.927 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund B 6.281 - 6.281 6.281 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund C 22.54 - 22.54 22.54 0.07 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon New Europe Fund A 22.153 - 22.153 22.153 0.04 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 9.203 - 9.203 9.203 0.06 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 25.139 - 25.139 25.139 0.15 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund D 11.503 - 11.503 11.503 0.07 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.245 - 13.245 13.245 0.04 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.04 - 13.04 13.04 0.08 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.288 - 18.288 18.288 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KD Balkan 2.637 - 2.637 2.637 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ALTA WATER 54.771 - 54.771 54.771 0.08 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KD Galileo 11.575 - 11.575 11.575 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Infond Alfa 67.01 - 67.01 67.01 0.12 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Infond Hrast 36.48 - 36.48 36.48 0.05 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Infond Global 10.18 - 10.18 10.18 0.02 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KD Prvi izbor 8.768 - 8.768 8.768 0.04 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Infond Consumer 1.4 - 1.4 1.4 0.01 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
KD Latinska Amerika 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
KD Surovine in energija 4.579 - 4.579 4.579 0.02 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.576 - 1.576 1.576 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 10.821 - 10.821 10.821 0.07 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.406 - 27.406 27.406 0.05 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rasmala Investment Funds Rasmala 100.514 - 100.514 100.514 0.09 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.761 - 14.761 14.761 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makara Abadi 3405.23 - 3405.23 3405.23 3.39 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Makara Prima 2587.65 - 2587.65 2587.65 28.51 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۲
BNP Paribas Pesona 30033.961 - 30033.961 30033.961 46.46 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Sucorinvest Equity 2141.75 - 2141.75 2141.75 3.17 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Dana Ekuitas Andalan 5520.368 - 5520.368 5520.368 7.67 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Mandiri Saham Atraktif 1648.65 - 1648.65 1648.65 42.08 2.62% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۳۳
Pendapatan Tetap Utama 2669.91 - 2669.91 2669.91 2.03 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Mandiri Investa Keluarga 1196.67 - 1196.67 1196.67 0.01 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Manulife Dana Tetap Utama 1925.56 - 1925.56 1925.56 3.01 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Schroder Dana Istimewa Acc 7633.32 - 7633.32 7633.32 13.32 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Schroder Dana Prestasi Acc 41809.672 - 41809.672 41809.672 111.04 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Danareksa Mawar Konsumer 10 2024.335 - 2024.335 2024.335 38.09 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۵۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 3527.91 - 3527.91 3527.91 0.19 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Schroder 90 Plus Equity Fund 2293.55 - 2293.55 2293.55 6.65 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Schroder Dana Terpadu II Acc 3908.78 - 3908.78 3908.78 8.16 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 35303.922 - 35303.922 35303.922 102.54 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Schroder Dana Campuran Progresif 1657.48 - 1657.48 1657.48 3.96 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2267.69 - 2267.69 2267.69 1.03 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
TRAM Consumption Plus 1927.01 - 1927.01 1927.01 0.32 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Pendapatan Tetap Abadi 2 2677.77 - 2677.77 2677.77 4.49 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.25 - 11.25 11.25 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.18 - 15.11 15.18 0.10 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.65 - 10.65 10.65 0.09 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.977 - 8.977 8.977 0.12 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.62 - 10.62 10.62 0.02 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.25 - 13.25 13.25 0.04 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.84 - 19.84 19.84 0.05 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.73 - 13.73 13.73 0.03 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.32 - 13.32 13.32 0.04 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.1 - 10.1 10.1 0.03 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
PineBridge Global Funds Japan Small 9239.242 - 9239.242 9239.242 166.87 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.76 - 12.76 12.76 0.12 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.47 - 10.47 10.47 0.09 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Templeton Global Total Return Funam 10.8 - 10.8 10.8 0.10 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
PineBridge Global Funds India EquY3 2233.569 - 2233.569 2233.569 30.25 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.14 - 2.14 2.14 0.01 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.17 - 2.17 2.17 0.01 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.69 - 1.69 1.69 0.01 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.41 - 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard 500 Index Admiral 252.87 - 252.87 252.87 0.11 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۹
Vanguard Institutional Index I 249.43 - 249.43 249.43 0.11 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۹
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 68.18 - 68.18 68.18 0.05 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۹
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 18.56 - 18.56 18.56 0.17 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۴۹
Vanguard Total Stock Market Admiral 68.21 - 68.21 68.21 0.05 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۹
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 127.94 - 127.94 127.94 0.10 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 68.22 - 68.22 68.22 0.05 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Sforzesco A 13.143 - 13.143 13.143 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Anima Sforzesco F 12.92 - 12.92 12.92 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Anima Visconteo A 48.502 - 48.502 48.502 0.05 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Anima Visconteo F 47.502 - 47.502 47.502 0.05 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Alleanza Obbligazionario A 5.724 - 5.724 5.724 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Arca Strategia Globale Crescita P 6.396 - 6.396 6.396 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.781 - 9.781 9.781 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 9.573 - 9.573 9.573 0.02 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.653 - 10.653 10.653 0.03 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.627 - 5.627 5.627 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 5.062 - 5.062 5.062 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.983 - 4.983 4.983 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Cometa Reddito 19.618 - 19.618 19.618 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۸
Anima Sforzesco AD 12.127 - 12.127 12.127 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Anima Visconteo AD 44.149 - 44.149 44.149 0.05 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Pioneer Target Controllo A 5.526 - 5.526 5.526 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Pioneer Target Controllo B 5.491 - 5.491 5.491 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.998 - 9.998 9.998 0.02 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1226 - 1226 1226 15.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
SPARX Japan Inst 24755 - 24755 24755 268.00 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Income Fund E Acc USD 13.55 - 13.55 13.55 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund E Inc USD 10.99 - 10.99 10.99 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Adm Inc USD 11.24 - 11.24 11.24 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Investor Inc USD 10.42 - 10.42 10.42 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Institutional Acc USD 14.19 - 14.19 14.19 0.03 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Institutional Inc USD 11.57 - 11.57 11.57 0.02 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
BlackRock Active Selection Fund Gl 979.638 - 979.638 979.638 1.96 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
US Strategic Income Fund I JPY Acc 1234.45 - 1234.45 1234.45 0.16 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Russell Investments Emerging MarkeY 14149.96 - 14149.96 14149.96 133.47 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Russell Investments Japan Equity FA 30257.51 - 30257.51 30257.51 344.05 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Russell Investments World Equity FT 2005.66 - 2005.66 2005.66 12.67 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Russell Investments World Equity YC 2470.02 - 2470.02 2470.02 15.61 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.96 - 12.96 12.96 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.49 - 10.49 10.49 0.02 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.58 - 13.58 13.58 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund Institutional G Inc EUR 10.09 - 10.09 10.09 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 26475.301 - 26475.301 26475.301 329.51 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.03 - 11.03 11.03 0.02 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bond 8871.437 - 8871.437 8871.437 122.45 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۱:۵۱
Makaseb Income 14.654 - 14.654 14.654 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
NBK Gulf Equity 1.417 - 1.417 1.417 0.04 2.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
Global EPADI GIH 98.488 - 98.488 98.488 3.39 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
NBK Qatar Equity 1.445 - 1.445 1.445 0.08 5.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
SICO Gulf Equity 108.45 - 108.45 108.45 1.88 1.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
SICO Fixed Income 106.52 - 106.52 106.52 2.07 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
Al Mal MENA Equity 9.49 - 9.49 9.49 0.03 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Makaseb Arab Tigers 11.178 - 11.178 11.178 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
SICO Khaleej Equity 311.32 - 311.32 311.32 1.55 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
SICO Kingdom Equity 17.049 - 17.049 17.049 0.41 2.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
Global GCC Islamic GIH 99.136 - 99.136 99.136 3.10 3.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
Global GCC Large Cap GIH 149.077 - 149.077 149.077 4.74 3.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 1.936 - 1.936 1.936 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3005.529 - 3005.529 3005.529 0.91 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 28379.967 - 28379.967 28379.967 7.56 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 47.899 - 47.899 47.899 0.04 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.599 - 4.599 4.599 0.02 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 4.75 - 4.75 4.75 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 17.17 - 17.17 17.17 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 9.275 - 9.275 9.275 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 3.958 - 3.958 3.958 0.03 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 1.745 - 1.745 1.745 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 1.755 - 1.755 1.755 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 22.207 - 22.207 22.207 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 6811.983 - 6811.983 6811.983 4.18 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 172.353 - 172.353 172.353 0.11 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 438.959 - 438.959 438.959 2.16 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 181.364 - 181.364 181.364 0.23 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 177.553 - 177.553 177.553 0.22 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 208.999 - 208.999 208.999 0.05 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 255.573 - 255.573 255.573 0.16 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield US Bond B 10.64 - 10.64 10.64 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۵:۴۴
Moneda Chile Fund Ltd 71.905 - 71.905 71.905 0.17 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Orbis Global Equity Fund 263.56 - 263.56 263.56 13.04 5.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Butterfield Select Equity 15.44 - 15.44 15.44 1.22 7.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
LOM Fixed Income Fund USD 15.749 - 15.749 15.749 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Butterfield Select Fixed Income 19.99 - 19.99 19.99 0.11 0.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 177.4 - 177.4 177.4 4.34 2.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 157.53 - 157.53 157.53 3.85 2.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 184.32 - 184.32 184.32 4.50 2.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World SelAC 171.2 - 171.2 171.2 3.23 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World SelAD 155.65 - 155.65 155.65 2.94 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World Selec 177.4 - 177.4 177.4 4.35 2.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World SelIC 171.75 - 171.75 171.75 3.24 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World SelID 156.1 - 156.1 156.1 2.95 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Managed Portfolios World SelLC 171.19 - 171.19 171.19 3.24 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 103.14 - 103.14 103.14 0.10 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 102.92 - 102.92 102.92 0.10 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.11 - 101.11 101.11 0.09 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Butterfield USD Bond 10.423 - 10.423 10.423 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۵:۴۴
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.55 - 8.55 8.55 0.02 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 202.38 - 202.38 202.38 1.66 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
CF Vega Equity Inc 177.01 - 177.01 177.01 1.46 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Star Fund capitalisation 185.45 - 185.45 185.45 0.61 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds 125 - 125 125 0.46 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 1.28 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵:۲۸
Belfius Pension Fund High Equities 138.09 - 138.09 138.09 0.60 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 115.03 - 115.03 115.03 0.72 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 698.58 - 698.58 698.58 4.33 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 144.14 - 144.14 144.14 1.73 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 138.84 - 138.84 138.84 0.62 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 148.46 - 148.46 148.46 0.66 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
ING B Collect Portfolio ING Core F 1176.09 - 1176.09 1176.09 4.64 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 201.59 - 201.59 201.59 0.97 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 193.28 - 193.28 193.28 0.55 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 193.28 - 193.28 193.28 0.55 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 110.65 - 110.65 110.65 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 103.86 - 103.86 103.86 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 5.41 0.66% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
ING B Collect Portfolio ING Core FC 324.6 - 324.6 324.6 1.28 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Metropolitan Rentastro Growth Class 254.46 - 254.46 254.46 0.98 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 10.67 - 10.67 10.67 0.12 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۴۴

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.763 - 7.763 7.763 0.03 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.484 - 4.484 4.484 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12 - 12 12 0.02 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.383 - 12.383 12.383 0.03 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.625 - 15.625 15.625 0.03 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.528 - 13.528 13.528 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.963 - 14.963 14.963 0.13 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.718 - 12.718 12.718 0.06 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.215 - 15.215 15.215 0.24 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 97.023 - 97.023 97.023 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.835 - 7.835 7.835 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.059 - 6.059 6.059 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۸
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.311 - 2.311 2.311 0.08 3.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۲۱:۴۴
Fundo de Investimento Alternativo M 6.48 - 6.48 6.48 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.785 - 7.785 7.785 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.515 - 12.515 12.516 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
TMB Bond Fund 12.404 - 12.404 12.404 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
K 20 Select LTF 19.677 - 19.574 19.677 0.03 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
K Fixed Income RMF 14.762 - 14.762 14.763 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Bualuang Equity RMF 107.173 - 107.173 107.173 0.61 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
K China Equity Fund 12.942 - 12.703 12.942 0.35 2.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
K Fixed Income Fund 12.19 - 12.19 12.192 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Buakaew Open end Fund 46.532 - 46.532 46.532 0.27 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Flexible RMF 68.127 - 68.127 68.127 0.33 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Top Ten Fund 52.181 - 52.181 52.181 0.33 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
K Corporate Bond Fund 17.122 - 17.122 17.124 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
K European Equity Fund 11.561 - 11.526 11.561 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
KA Corporate Bond Fund 15.833 - 15.833 15.834 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Thanachart Low Beta Fund 22.642 - 22.642 22.642 0.35 1.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
B Senior Citizen Mixed Fund 12.297 - 12.297 12.297 0.02 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 45.62 - 45.62 45.62 0.27 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 75 31.569 - 31.569 31.569 0.16 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Good Corporate Governance Long Term 62.445 - 62.445 62.445 0.06 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 30.27 - 30.27 30.27 0.10 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 29.304 - 29.304 29.304 0.07 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 15.03 - 15.03 15.03 0.06 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
Cathay Mandarin 16.21 - 16.21 16.21 0.29 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
Cathay Cathay Fund 22.3 - 22.3 22.3 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Franklin Growth Fd 98.66 - 98.66 98.66 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۳
Franklin Utilities 17.71 - 17.71 17.71 0.14 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۴۳
JPMorgan Taiwan Asia 56.99 - 56.99 56.99 0.77 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Fuh Hwa EM High Yield A 10.11 - 10.11 10.11 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Fuh Hwa EM High Yield B 6.2 - 6.2 6.2 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
FSITC China Century Fund 10.73 - 10.73 10.73 0.14 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Nomura Global Equity Fund TWD 15.68 - 15.68 15.68 0.21 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 32.339 - 32.339 32.339 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.94 - 13.94 13.94 0.10 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Allianz Global Investors All Season 12.285 - 12.285 12.285 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
Allianz Global Investors Taiwan Tec 40.31 - 40.31 40.31 0.04 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Prudential Financial Global Resourc 7.5 - 7.5 7.5 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 20.17 - 20.17 20.17 0.03 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
Fuh Hwa Small Capital Fund 60.18 - 60.18 60.18 0.12 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 23.39 - 23.39 23.39 0.10 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Eastspring Investments European Fund 11.68 - 11.68 11.68 0.10 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 16.11 - 16.11 16.11 0.29 1.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.491 - 2.491 2.491 0.01 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.988 - 1.988 1.988 0.00 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.767 - 1.767 1.767 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.215 - 1.215 1.215 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 115.52 - 115.52 115.52 5.33 4.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian Prosperity Fund B 218.35 - 218.35 218.35 9.34 4.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
Russian Prosperity Fund C 59.59 - 59.59 59.59 2.57 4.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
Russian Prosperity Fund D 16.83 - 16.83 16.83 0.72 4.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1274.581 - 1274.581 1274.581 83.87 6.58% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۱:۵۱
UBS CAY China A Opportunity A 303.39 - 303.39 303.39 5.45 1.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
Value Partners China Convergence F 193.59 - 193.59 193.59 2.64 1.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.885 - 1.885 1.885 0.03 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۱:۵۱
Avance Stability Fund EUR Class A S 152.92 - 152.92 152.92 1.45 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳
Income Partners Renminbi High 1AInc 136.14 - 136.14 136.14 0.03 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Income Partners Renminbi High 2AInc 101.13 - 101.13 101.13 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Income Partners Renminbi High 2BAcc 161.41 - 161.41 161.41 0.06 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Income Partners Renminbi High 2BInc 102.11 - 102.11 102.11 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Income Partners Renminbi High Yie2A 163.95 - 163.95 163.95 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Income Partners Renminbi High Yie2C 106.21 - 106.21 106.21 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Value Partners China Convergence Fu 16.11 - 16.11 16.11 0.22 1.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Value Partners Chinese Mainland Foc 60.52 - 60.52 60.52 1.25 2.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Invesco SR Global Bond GP 285.08 - 285.08 285.08 0.40 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Invesco SR Global Bond SA 254.35 - 254.35 254.35 0.35 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 3.37 1.64% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۵
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 1.70 0.85% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 246.171 - 246.171 246.171 0.79 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Conseq Invest Equity Fund B 263.337 - 263.337 263.337 0.85 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Conseq Invest Equity Fund D 32.491 - 32.491 32.491 0.10 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
WIOF India Performance Fund A 177.928 - 177.928 177.928 2.33 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
WIOF India Performance Fund B 170.823 - 170.823 170.823 2.31 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Fund SSE50 Index 1.471 - 1.461 1.471 0.04 2.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.282 - 1.282 1.282 0.01 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.233 - 1.233 1.233 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.689 - 1.689 1.689 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Industrial Trend Investment Hybrid 0.925 - 0.925 0.925 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
BOC 7 Days Financial Management Bon 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Yueyueying Short Term Fin A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Yueyueying Short Term Fin B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Industrial Social Responsibility Se 3.568 - 3.568 3.568 0.03 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
E Fund Consumer Sector 2.367 - 2.333 2.367 0.06 2.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
Huaan Tactical Select Fund 1.637 - 1.637 1.637 0.01 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
China Universal 7 Days Cash Managem 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۳۵
E Funds Month Wealth Management Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۳۵
E Funds Month Wealth Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۳۵
China Universal 30 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 203.69 - 203.69 203.69 0.65 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
World Bond Fund X2 DKK 111.43 - 111.43 111.43 0.26 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Maj Invest Value Aktier 153.22 - 153.22 153.22 2.59 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Invest Basis 2 Acc 147.49 - 147.49 147.49 1.02 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Invest Stabile Aktier 111.14 - 111.14 111.14 1.63 1.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 134.24 - 134.24 134.24 0.66 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 447.29 - 447.29 447.29 3.33 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 133.81 - 133.81 133.81 1.79 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nykredit Invest Balance Moderat 218.07 - 218.07 218.07 0.94 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nykredit Invest Balance Defensiv 212.25 - 212.25 212.25 0.62 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 155.8 - 155.8 155.8 0.91 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nykredit Invest Lange obligationer 173.32 - 173.32 173.32 0.23 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 102.76 - 102.76 102.76 0.34 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Invest Engros Internationale 240.21 - 240.21 240.21 3.36 1.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Invest Portefolje Lange obli 106.77 - 106.77 106.77 0.31 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1204.87 - 1204.87 1204.87 4.06 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1516.08 - 1516.08 1516.08 6.45 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.54 - 90.54 90.54 0.05 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 96.4 - 96.4 96.4 0.27 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer DKK 151.06 - 151.06 151.06 0.71 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5956 - 5956 5956 69.00 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11567 - 11567 11567 1.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity US High Yield Fund 3460 - 3460 3460 3.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23983 - 23983 23983 283.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8922 - 8922 8922 51.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3351 - 3351 3351 13.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9447 - 9447 9447 76.00 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10781 - 10781 10781 2.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 33630 - 33630 33630 209.00 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3596 - 3596 3596 19.00 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5055 - 5055 5055 4.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5960 - 5960 5960 41.00 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3180 - 3180 3180 9.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3011 - 3011 3011 9.00 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19786 - 19786 19786 86.00 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 24453 - 24453 24453 152.00 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 8278 - 8278 8278 46.00 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7515 - 7515 7515 67.00 0.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11549 - 11549 11549 42.00 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 10249 - 10249 10249 95.00 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I Top Dividend SGD LC 15.68 - 15.68 15.68 0.10 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
I Top Dividend SGD LDQ 14.22 - 14.22 14.22 0.09 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
SIHong Kong Equity C Acc 533.424 - 533.424 533.424 10.38 1.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.5 - 19.5 19.5 0.12 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.21 - 10.21 10.21 0.06 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
SIAsian Total Return A SGD Inc 17.229 - 17.229 17.229 0.06 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
European Growth Fund A DIST Eus 24.131 - 24.131 24.131 0.10 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
European Growth Fund A DIST SGD 1.402 - 1.402 1.402 0.01 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
American Income Portfolio A2 Acs 36.22 - 36.22 36.22 0.15 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
American Income Portfolio AT Ins 10.74 - 10.74 10.74 0.04 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Global High Yield Portfolio I Incs 12.71 - 12.71 12.71 0.06 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۴۹
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 15.033 - 15.033 15.033 0.10 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Global Dividend Fund A MINCOME G SG 1.54 - 1.54 1.54 0.02 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Global Multi Asset Income Fund A QI 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.521 - 16.521 16.521 0.19 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.94 - 13.94 13.94 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.143 - 1.143 1.143 0.01 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱
T Global Total Return Fund A Mdis S 10.05 - 10.05 10.05 0.06 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 250.06 - 250.06 250.06 4.52 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 72.061 - 72.061 72.061 0.50 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AP7 Aktiefond 289.47 - 289.47 289.47 3.28 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
SEB Varldenfond 15.296 - 15.296 15.296 0.04 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Stratega 30 178.004 - 178.004 178.004 0.61 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
AMF Aktiefond Varlden 360.07 - 360.07 360.07 1.96 0.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Didner Gerge Aktiefond 2786.92 - 2786.92 2786.92 29.11 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Swedbank Robur Technology 274.11 - 271.27 274.11 8.74 3.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Swedbank Robur Kapitalinvest 120.51 - 120.11 120.51 2.50 2.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Handelsbanken Global Index Criteria 244.34 - 244.34 244.34 1.26 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 185.74 - 185.74 185.74 0.95 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Handelsbanken Global Index Criteris 237.76 - 237.76 237.76 1.22 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund AI SE 1167.49 - 1167.49 1167.49 8.26 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BI SE 1205.22 - 1205.22 1205.22 8.50 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BP SE 1142.63 - 1142.63 1142.63 8.10 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
N1 European High Yield Bond Fund BP 327.87 - 326.97 327.87 1.13 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
N1 Global Stable Equity Fund BP SEK 195.87 - 193.96 195.87 2.91 1.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Swedbank Robur IP Aktiefond 60.29 - 60.04 60.29 1.29 2.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Handelsbanken Multi Asset 25 149.19 - 149.19 149.19 0.58 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۵:۳۲
Vontobel Fund - Global Equity B SEK Acc 192.26 - 192.26 192.26 1.47 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap 121.54 - 121.54 121.54 1.44 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
R High Yield Bonds DH CHF 139.89 - 139.89 139.89 0.45 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
R High Yield Bonds 0IH CHF 118.54 - 118.54 118.54 0.45 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.27 - 11.27 11.27 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.62 - 9.62 9.62 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 112272 - 112272 112272 7.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 110900 - 110900 110900 7.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.57 - 10.57 10.57 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.42 - 12.42 12.42 0.04 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.74 - 12.74 12.74 0.04 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Global Bond Fund Institutional AccC 32.46 - 32.46 32.46 0.07 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Global Bond Fund Institutional IncC 20.69 - 20.69 20.69 0.05 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 12.7 - 12.7 12.7 0.03 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.05 - 11.05 11.05 0.03 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Inst C 16.73 - 16.73 16.73 0.04 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.46 - 12.46 12.46 0.03 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.18 - 12.18 12.18 0.03 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 10929174 - 10929174 10929174 1090.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.54 - 9.54 9.54 0.04 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2496.04 - 2496.04 2496.04 10.83 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 15007.897 - 15007.897 15007.897 0.32 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Horizonte A 37554.039 - 37554.039 37554.039 5.73 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Horizonte D 1454.321 - 1454.321 1454.321 0.23 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Deposito XXI B 2474.657 - 2474.657 2474.657 1.02 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BCI de Personas APV 6187.592 - 6187.592 6187.592 0.26 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BCI de Personas ALPAT 1355.725 - 1355.725 1355.725 0.06 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BCI de Personas BPRIV 1357.377 - 1357.377 1357.377 0.06 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BCI de Personas FAMIL 1299.64 - 1299.64 1299.64 0.08 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Proteccion BancoEstado I 1223.101 - 1223.101 1223.101 0.03 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
Sura Renta Bonos Chile H 1411.365 - 1411.365 1411.365 0.38 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Pionero Fondo de Inversión 7853 - 7853 7853 117.00 1.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ساعت ۹:۳۸
Santander Renta Mediano Plazo APV 1999.802 - 1999.802 1999.802 0.07 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4065.213 - 4065.213 4065.213 0.52 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4131.5 - 4131.5 4131.5 0.56 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Horizonte B 40088.059 - 40088.059 40088.059 5.39 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sura Renta Bonos Chile B 1658.728 - 1658.728 1658.728 0.50 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Sura Renta Bonos Chile D 1574.11 - 1574.11 1574.11 0.43 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sura Renta Bonos Chile E 1637.249 - 1637.249 1637.249 0.47 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sura Renta Bonos Chile F 1622.529 - 1622.529 1622.529 0.46 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Sura Renta Bonos Chile I 1385.261 - 1385.261 1385.261 0.39 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAMBA Al Raed 41.94 - 41.94 41.94 1.27 3.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Riyad Equity 2 23.32 - 23.32 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.23 - 42.23 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Razeen 27.81 - 27.81 27.81 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
SAMBA Real Estate 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Sunbullah 110.68 - 110.68 110.68 0.03 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
AlAhli Div SR Trade Fd 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۴
SF Al Badr Murabaha SR 14.97 - 14.97 14.97 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۱۰
AlAhli Saudi Trd Equity 8.3 - 8.3 8.3 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۹:۳۲
HSBC Amanah Saudi Equity 23.44 - 23.44 23.44 0.03 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۵
SF Money Market Saudi Riyal 26.29 - 26.29 26.29 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۱۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.81 - 109.81 109.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.59 - 15.59 15.59 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 140.82 - 140.82 140.82 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
BankMuscat Oryx 1.915 - 1.915 1.915 0.02 0.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Fincorp Al Amal 0.908 - 0.908 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
NIFCO AlKawthar 0.866 - 0.866 0.881 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
BankMuscat Muscat 0.842 - 0.842 0.842 0.01 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Majan Capital JIA 1.238 - 1.111 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
Vision Al Khair GCC 0.93 - 0.93 0.93 0.07 7.31% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
Vision Emerging GCC 1.002 - 1.002 1.002 0.05 4.49% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
Vision Emerging Oman 1.02 - 1.02 1.02 0.01 0.98% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.82 - 0.82 0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
Vision Real Economy GCC 1.238 - 1.238 1.238 0.07 5.65% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
BankMuscat Money Market OMR 1.083 - 1.083 1.083 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Gulf Baader The First Mazoon 0.998 - 0.998 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afer Sfer 62.26 - 62.26 62.26 0.42 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Magellan A 2407.64 - 2407.64 2407.64 28.71 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Magellan C 24.7 - 24.7 24.7 0.29 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Magellan i 25.41 - 25.41 25.41 0.31 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi 6 M i 22544.551 - 22544.551 22544.551 1.07 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Amundi 12 M E 10556.61 - 10556.61 10556.61 0.01 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Amundi 12 M i 107322.063 - 107322.063 107322.063 0.82 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Amundi 12 M DP 102938.492 - 102938.492 102938.492 0.79 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Afer Actions Euro A 138.35 - 138.35 138.35 0.71 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Afer Actions Euro I 122717.93 - 122717.93 122717.93 624.76 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Moneta Multi Caps C 275.35 - 275.35 275.35 1.34 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Moneta Multi Caps D 255.62 - 255.62 255.62 1.25 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Carmignac Securite A EUR Acc 1761.09 - 1761.09 1761.09 1.29 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Carmignac Securite A EUR Ydis 102.25 - 102.25 102.25 0.07 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 113.11 - 113.11 113.11 0.33 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.29 - 119.29 119.29 0.63 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
MG Dynamic Allocation Fund Euro A A 16.84 - 16.84 16.84 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.35 - 16.35 16.35 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.34 - 13.34 13.34 0.03 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 18.1 - 18.1 18.1 0.03 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 13.994 - 13.994 13.994 0.24 1.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Norge B EUR 13.912 - 13.912 13.912 0.24 1.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Norge C EUR 339.916 - 339.916 339.916 5.82 1.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Norge D EUR 13.916 - 13.916 13.916 0.24 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Evli Global B SEK 1972.33 - 1972.33 1972.33 1.24 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
ODiN Europa A EUR 11.695 - 11.695 11.695 0.11 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Europa B EUR 11.633 - 11.633 11.633 0.11 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Europa D EUR 11.632 - 11.632 11.632 0.11 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Global A EUR 13.219 - 13.219 13.219 0.18 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Global B EUR 13.132 - 13.132 13.132 0.18 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
ODiN Global D EUR 13.13 - 13.13 13.13 0.18 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.609 - 3.609 3.609 0.02 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.221 - 2.221 2.221 0.01 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.268 - 2.268 2.268 0.01 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.953 - 0.953 0.953 0.00 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 98.052 - 98.052 98.052 0.10 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.28 - 18.28 18.28 0.09 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.119 - 14.119 14.119 0.07 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.652 - 146.652 146.652 0.14 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.805 - 1.805 1.805 0.01 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
ALFM Dollar Bond Fund 441.76 - 441.76 441.76 0.59 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Grepalife Dollar Bond 1.73 - 1.73 1.73 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
BPI Global Equity Fund 352.52 - 352.52 352.52 5.08 1.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Rizal Dollar Bond Fund 1.641 - 1.641 1.641 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Philam Dollar Bond Fund 2.177 - 2.177 2.177 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
BPI Global Philippine Fund 298.74 - 298.74 298.74 0.01 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 206.51 - 206.51 206.51 0.52 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.947 - 2.947 2.947 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۵۹
Amwal Qatar Gate N 96.7 - 96.7 106.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate Q 102.163 - 102.163 109.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
QInvest Sukuk Fund 1091.16 - 1091.16 1091.16 0.31 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۹
Masraf Al Rayan GCC 1.409 - 1.409 1.409 0.01 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵:۳۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.365 - 1.365 1.365 0.01 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵:۳۳
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1465.19 - 1465.19 1465.19 66.66 4.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۹

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 6.621 - 6.621 6.621 0.02 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr A 6.478 - 6.478 6.478 0.02 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr D 6.524 - 6.524 6.524 0.02 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr F 6.692 - 6.692 6.692 0.02 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
Investors Dividend U 11.078 - 11.078 11.078 0.04 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
Investors Dividend TU 10.651 - 10.651 10.651 0.04 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr A 21.528 - 21.528 21.528 0.03 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr F 22.582 - 22.582 22.582 0.03 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.435 - 24.435 24.435 0.10 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.826 - 21.826 21.826 0.03 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 27.026 - 27.026 27.026 0.11 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 28.35 - 28.35 28.35 0.11 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 27.4 - 27.4 27.4 0.11 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series D 55.345 - 55.345 55.345 0.06 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series F 56.968 - 56.968 56.968 0.06 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Sel Conservative Port Sr F 17.145 - 17.145 17.145 0.03 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 69.48 - 69.48 69.48 0.30 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 71.518 - 71.518 71.518 0.31 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.523 - 21.523 21.523 0.08 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Dividend Fund Series I 70.258 - 70.258 70.258 0.31 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1167.18 - 1167.18 1167.18 8.00 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1155.67 - 1155.67 1155.67 7.84 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
Shinyoung Value High Div Feed A 1150.29 - 1150.29 1150.29 0.97 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 1146.17 - 1146.17 1146.17 0.96 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1170.38 - 1170.38 1170.38 1.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed W 1171.18 - 1171.18 1171.18 1.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1172.01 - 1172.01 1172.01 8.07 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1166.51 - 1166.51 1166.51 7.99 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1174.9 - 1174.9 1174.9 8.12 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1175.18 - 1175.18 1175.18 8.12 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1148.22 - 1148.22 1148.22 0.96 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 1143.72 - 1143.72 1143.72 0.97 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1156.31 - 1156.31 1156.31 0.98 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۸
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 992.08 - 992.08 992.08 0.05 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 992.57 - 992.57 992.57 0.09 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1024.59 - 1024.59 1024.59 4.36 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1030.7 - 1030.7 1030.7 4.46 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 993.81 - 993.81 993.81 0.07 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1166.98 - 1166.98 1166.98 12.60 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1166.97 - 1166.97 1166.97 12.60 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 39.315 - 39.315 39.315 0.03 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
INVL Emerging Europe Bond 40.926 - 40.926 40.926 0.04 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.094 - 16.094 16.094 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.888 - 16.888 16.888 0.03 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 97.44 - 97.44 97.44 0.55 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
PKO Zrownowazony 145.34 - 145.34 145.34 0.39 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Aviva Investors Dluzny 1685.64 - 1685.64 1685.64 0.60 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
PKO Stabilnego Wzrostu 163.51 - 163.51 163.51 0.24 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Aviva Investors Akcyjny 2653.86 - 2653.86 2653.86 15.49 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
HChinese Equity Class ECp 402.627 - 402.627 402.627 5.57 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Investor Zrownowazony FIO A 584.8 - 584.8 584.8 4.24 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 523.18 - 523.18 523.18 1.49 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Aviva Investors Polskich Akcji 503.7 - 503.7 503.7 2.21 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۵:۳۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 255.411 - 255.411 255.411 0.17 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 34.55 - 34.55 34.55 0.14 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 43.03 - 43.03 43.03 0.18 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 628.24 - 628.24 628.24 4.56 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 758.51 - 758.51 758.51 5.56 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.15 - 2544.9 2568.15 44.81 1.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 94.05 - 93.46 94.05 1.31 1.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۲۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 167.49 - 167.49 167.49 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 39.26 - 39.26 39.26 0.16 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PI Water I JPY 42483 - 42483 42483 121.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Pictet USA Index I JPY 26320 - 26320 26320 177.00 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
SIJapanese Equity I Acc 1640.684 - 1640.684 1640.684 14.36 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
PIMegatrend Selection I JPY 31589 - 31589 31589 195.00 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1240 - 1240 1240 13.00 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1169.59 - 1169.59 1169.59 7.60 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 512.664 - 512.664 512.664 5.56 1.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 114651.109 - 114651.109 114651.109 1245.38 1.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Japanese Equity Fund S 2 JPY Acc 28757.703 - 28757.703 28757.703 311.45 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Japanese Equity Fund X 2 JPY Acc 22.447 - 22.447 22.447 0.24 1.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 1107.978 - 1107.978 1107.978 2.50 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
PI Japanese Equity Opportunities Z 12357.01 - 12357.01 12357.01 112.21 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Templeton Global Total Return Funj 1162.1 - 1162.1 1162.1 7.11 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
American Income Portfolio IT JPY In 9670 - 9670 9670 43.00 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
PI Japanese Equity Opportunities Ij 11915.2 - 11915.2 11915.2 107.95 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
PI Japanese Equity Opportunities Pd 10881.23 - 10881.23 10881.23 98.41 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
PI Japanese Equity Opportunities PJ 10980.55 - 10980.55 10980.55 99.31 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
PI Japanese Equity Opportunities Rj 10178.8 - 10178.8 10178.8 91.92 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Selection Fund Japanese Opportuniti 2051.851 - 2051.851 2051.851 4.69 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 2469.346 - 2469.346 2469.346 5.65 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 245.43 - 245.43 245.43 1.61 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
ABLV European Corporate EUR Bond 12.091 - 12.091 12.091 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.38 - 24.38 24.38 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT GIM Growth (USD) IM 16121.75 - 16121.75 16121.75 273.26 1.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
LGT GIM Balanced (USD) IM 14630.6 - 14630.6 14630.6 196.37 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
LGT Strategy 3 Years EUR B 1692.38 - 1692.38 1692.38 2.76 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
CAP Japan Equity Fund JPY A 18511 - 18511 18511 311.00 1.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
CAP Japan Equity Fund JPY I 16469 - 16469 16469 275.00 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1260.59 - 1260.59 1260.59 2.11 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Select Equity Japan JPY IM 1426 - 1426 1426 23.00 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2445.54 - 2445.54 2445.54 4.60 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1195.96 - 1195.96 1195.96 2.26 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2090.33 - 2090.33 2090.33 3.99 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1713.75 - 1713.75 1713.75 0.47 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 166333 - 166333 166333 1702.00 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 4717.36 - 4717.36 4717.36 114.79 2.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1285.26 - 1285.26 1285.26 31.32 2.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 2016.06 - 2016.06 2016.06 49.18 2.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1621.11 - 1621.11 1621.11 4.22 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 1970.25 - 1970.25 1970.25 5.41 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1871 - 1871 1871 23.75 1.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1965.77 - 1965.77 1965.77 25.01 1.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1882.66 - 1882.66 1882.66 9.22 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5675.837 - 5675.837 5675.837 5.80 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Hermes Linder Fund B 2064.25 - 2064.25 2064.25 2.41 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
APS Income Fund Accumulation 174.055 - 174.055 174.055 0.06 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
APS Income Fund Distribution 124.486 - 124.486 124.486 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.348 - 1.348 1.348 0.01 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
APS Regular Income Ethical Class B 1.136 - 1.136 1.136 0.01 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
APS Regular Income Ethical Class C 1.345 - 1.345 1.345 0.01 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
APS Regular Income Ethical Class D 1.135 - 1.135 1.135 0.01 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
SphereInvest Global Credit Strategc 136.344 - 136.344 136.344 0.13 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
SphereInvest Global Credit Strategi 150.365 - 150.365 150.365 0.15 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenanga Growth 1.234 - 1.234 1.234 0.01 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
PB Growth Fund 0.823 - 0.823 0.823 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Public Bond Fund 0.948 - 0.948 0.948 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
United Cash Fund 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Public Ittikal Fund 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
RHB OSK Asian Income Fund 0.649 - 0.649 0.649 0.00 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Public Islamic Equity Fund 0.362 - 0.362 0.362 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Public Ittikal Sequel Fund 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Affin Hwang Select Cash Fund 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Affin Hwang Select Income Fund 0.744 - 0.744 0.744 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.526 - 0.526 0.526 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۱۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Public Far-East Select 0.344 - 0.344 0.344 0.01 1.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.855 - 0.855 0.855 0.01 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.383 - 0.383 0.383 0.01 1.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 21105.539 - 21105.539 21105.539 217.58 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ESPA Bond International VT 22.28 - 22.28 22.28 0.11 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
PF Russian Equity C HUF ND 18244.35 - 18244.35 18244.35 62.76 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
ESPA Stock Commodities VT HUF 35677.75 - 35677.75 35677.75 11.05 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 82173.859 - 82173.859 82173.859 576.69 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
NN L Greater China Equity X Cap HUF 97040.102 - 97040.102 97040.102 1110.96 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱
NN L Information Technology X Cap H 132113.109 - 132113.109 132113.109 384.88 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Actimed SA de CV SIID F 3 5.055 - 5.055 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ساعت ۵:۳۲
Fondo Santander S14 SA B2 2.182 - 2.182 2.182 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Fondo Santander S14 SA B3 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۴۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.329 - 7.329 7.329 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Inversion Horizonte SA B0 A 2.023 - 2.023 2.023 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Inversion Horizonte SA B0 B 1.974 - 1.974 1.974 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Inversion Horizonte SA B0 C 1.903 - 1.903 1.903 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 38.447 - 38.447 38.447 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 36.745 - 36.745 36.745 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 36.958 - 36.958 36.958 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Inbumax SA de CV SIID B 3 7.561 - 7.561 7.561 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Actimed SA de CV S.I.I.D. D 4.843 - 4.843 4.843 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 4.724 - 4.724 4.724 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 4.853 - 4.853 4.853 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Actimed SA de CV S.I.I.D. F-2 4.947 - 4.947 4.947 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Scotia Inversiones SA de CV S.I.I.D. F4 6.739 - 6.739 6.739 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Scotia Inversiones SA de CV S.I.I.D. F5 6.855 - 6.855 6.855 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. F4 1.635 - 1.635 1.635 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. TF 1.678 - 1.678 1.678 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
SBI Resurgent India Opps 4.27 - 4.27 4.27 0.01 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Life Fund Institutional A 1.774 - 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional B 1.959 - 1.959 1.959 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
UTI India Fund 1986 Shares 33.52 - 33.52 33.52 0.14 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
UTI India Pharma Fund A Acc 45.45 - 45.45 45.45 0.33 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
Birla Sun Life India Advantage 365.67 - 365.67 365.67 1.20 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
India Value Investments Ltd £ 8.34 - 8.34 8.34 1.24 14.87% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۱۰
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 709.105 - 709.105 709.105 2.11 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.884 - 2.884 2.884 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.912 - 2.912 2.912 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.017 - 3.017 3.017 0.01 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
Reliance Emergent India Fund Class 16.003 - 16.003 16.003 0.12 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۳
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.607 - 13.607 13.607 0.18 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 14.335 - 14.335 14.335 0.17 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
GinsGlobal US Property Index Fund i 31.547 - 31.547 31.547 0.43 1.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.854 - 2.854 2.854 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۵
IPRO African Market Leaders Fund C2 159.3 - 159.3 159.3 1.86 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
JPMorgan India Smaller Companies ac 23.91 - 23.91 23.91 0.19 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1439.78 - 1439.78 1439.78 15.57 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
Monaco Court Terme Euro 5097.79 - 5097.79 5097.79 0.05 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
Monaction Emerging Markets 1609.85 - 1609.85 1609.85 28.43 1.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
Monaco Convertible Bond Europe 1239.84 - 1239.84 1239.84 3.98 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 2.39 - 2.39 2.39 0.02 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1812.954 - 1812.954 1812.954 2.38 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۰:۴۹

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB Global IV 328.741 - 328.741 328.741 1.95 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Nordea Kreditt 1053.17 - 1053.17 1053.17 0.04 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DNB Global Credit 9576.541 - 9576.541 9576.541 11.53 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
DNB Teknologi NOK 1328.368 - 1328.368 1328.368 16.54 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
DNB Obligasjon III 10210.857 - 10210.857 10210.857 0.73 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
DNB Global indeks NOK 269.35 - 269.35 269.35 2.08 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1712.049 - 1712.049 1712.049 10.70 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 2989.729 - 2989.729 2989.729 22.92 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Storebrand Global Multifaktor 2161.518 - 2161.518 2161.518 12.47 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
SIQEP Global Quality A NOK Acc 1275.049 - 1275.049 1275.049 0.85 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 620.03 - 620.03 620.03 5.76 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 584.45 - 584.45 584.45 5.44 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
SIAsian Opportunities A NOK Acc 157.033 - 157.033 157.033 0.73 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۳۷
Global Bond Fund Institutional AccV 205.84 - 205.84 205.84 0.47 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 197.58 - 197.58 197.58 0.45 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Handelsbanken Global Index Criterin 232.28 - 232.28 232.28 0.26 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Handelsbanken Global Index Criterni 238.7 - 238.7 238.7 0.26 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1122.18 - 1122.18 1122.18 12.41 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳
N1 European High Yield Bond Fund Bn 320.19 - 320.19 321.12 0.58 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 191.28 - 190.49 191.28 2.53 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANZ KiwiSaver Growth 1.894 - 1.883 1.894 0.02 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
ANZ KiwiSaver Balanced 1.803 - 1.797 1.803 0.01 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Milford Diversified Income 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.828 - 1.822 1.828 0.01 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.834 - 1.834 1.834 0.01 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۴۹
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 1.919 - 1.908 1.919 0.02 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.775 - 1.775 1.775 0.01 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۴۹
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.679 - 1.679 1.679 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.691 - 1.691 1.691 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۴:۰۸
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.022 - 2.022 2.022 0.00 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.483 - 1.483 1.483 0.01 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.735 - 1.732 1.735 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.752 - 1.749 1.752 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Russell Investments Global Fixed In 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.757 - 1.757 1.757 0.06 3.72% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۹:۳۹

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus A USD 14.88 - 14.88 14.88 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
SKAGEN Tellus B EUR 12.956 - 12.956 12.956 0.07 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Delta Lloyd Mix Fonds 12.48 - 12.48 12.48 0.04 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Allianz Selectie Fonds 106.41 - 106.41 106.41 0.39 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Delta Lloyd Rente Fonds A 14.75 - 14.75 14.75 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
NN Euro Obligatie Fonds P 35.67 - 35.67 35.67 0.03 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Delta Lloyd Investment Fund 9.53 - 9.53 9.53 0.08 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
NN First Class Return Fund N 135.17 - 135.17 135.17 0.87 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.222 - 15.222 15.222 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EU 65087.875 - 65087.875 65087.875 346.75 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 73.17 - 73.17 73.17 0.51 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
B Equities Euroland V Distribution 155.25 - 155.25 155.25 0.75 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 56.762 - 56.762 56.762 0.33 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 53.654 - 53.654 53.654 0.31 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
B Equities Euroland W Capitalisatio 194.75 - 194.75 194.75 0.93 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2033.695 - 2033.695 2033.695 11.54 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Robeco Customized Quant Emerging Ma 136.54 - 136.54 136.54 1.07 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۴۵
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 196.89 - 196.89 196.89 0.76 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 62.83 - 62.83 62.83 0.42 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 32.63 - 32.63 32.63 0.04 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷

صندوق های سرمایه گذاری هندوستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Prudence Fund Growth 508.254 - 508.254 508.254 4.81 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Prudence Fund Dividend 31.467 - 31.467 31.467 0.30 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 331.197 - 331.146 331.197 0.06 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 62.161 - 62.161 62.161 0.77 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 656.172 - 656.172 656.172 8.13 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 37.135 - 37.135 37.135 0.35 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 529.564 - 529.564 529.564 5.00 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Flex Income Div 132.546 - 132.526 132.546 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Flex Income Ret 189.633 - 189.605 189.633 0.03 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 329.51 - 329.461 329.51 0.06 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
HDFC Equity Fund Growth 630.35 - 630.35 630.35 7.83 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Birla Sun Life Frontline EquityGR 226.06 - 226.06 226.06 1.93 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Birla Sun Life Savings Fund Disci 193.531 - 193.531 193.531 0.04 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.12 - 27.12 27.12 0.23 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.43 - 50.43 50.43 0.44 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 215.52 - 215.52 215.52 1.85 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 128.55 - 128.55 129.28 0.46 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 25 - 25 25.14 0.09 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 136.06 - 136.06 136.82 0.47 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 31.55 - 31.55 31.72 0.11 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.35 - 10.35 10.35 0.02 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
PIEmerging Debt P dm HKD 1252.64 - 1252.64 1252.64 2.94 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
China Focus Fund A Acc HKD 19.74 - 19.74 19.74 0.18 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
EM Bond Fund A6 HKD Hedged 69.79 - 69.79 69.79 0.42 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
PIMegatrend Selection P HKD 2155.79 - 2155.79 2155.79 24.32 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.27 - 11.27 11.27 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۴۹
Allianz Income and Growth AM HKD 8.99 - 8.99 8.99 0.05 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
US High Yield Fund A MINCOME HKD 11.14 - 11.14 11.14 0.04 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.655 - 9.655 9.655 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Schroder Asian Asset Income A Inc 106.47 - 106.47 106.47 0.28 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Schroder Asian Asset Income C Inc 111.712 - 111.712 111.712 0.29 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 29.01 - 29.01 29.01 0.64 2.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.8 - 15.8 15.8 0.32 2.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
Global Multi Asset Income Fund A Ah 12.41 - 12.41 12.41 0.05 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.755 - 9.755 9.755 0.04 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۵:۳۸
Schroder Asian Asset Income Fund HA 149.876 - 149.876 149.876 0.39 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Schroder Asian Asset Income Fund HC 157.201 - 157.201 157.201 0.41 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
Templeton Global Total Return Funah 9.95 - 9.95 9.95 0.03 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
Templeton Global Total Return Funda 14.71 - 14.71 14.71 0.05 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۸
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1943.94 - 1943.94 1943.94 47.46 2.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۳

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Money Market Fund 14.015 - 14.015 14.015 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.075 - 9.075 9.075 0.18 2.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.801 - 7.801 7.801 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 6.385 - 6.385 6.385 0.08 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.736 - 2.736 2.736 0.06 2.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Interamerican Foreign Money Market 10.189 - 10.189 10.189 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.062 - 1.062 1.062 0.02 2.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.222 - 7.222 7.222 0.15 2.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.051 - 11.051 11.051 0.21 1.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.798 - 4.798 4.798 0.06 1.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.149 - 4.149 4.149 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
European Reliance Growth Domestic E 6.986 - 6.986 6.986 0.13 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus International Balanced Fd o 3.619 - 3.619 3.619 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳