شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STANLIB Income Fund B4 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
STANLIB Income Fund B8 1.369 - 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Opportunity Fund A 11.643 - 11.643 11.643 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Opportunity Fund B 11.643 - 11.643 11.643 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Opportunity Fund C 11.607 - 11.607 11.607 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DWS Investa 173.36 - 173.36 173.36 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 123.86 137.15 123.86 137.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 47.82 - 47.82 47.82 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.374 - 18.374 18.374 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 26.696 - 26.696 26.696 0.13 0.50% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 47178.75 - 47178.75 47178.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4717.88 - 4717.88 4717.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Olymp Fund Atlant 293.567 - 293.567 293.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳
Mak Fund Russian Combined 208.779 - 208.779 208.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apollo 2 Global Bond T 13.13 - 13.13 13.13 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Apollo 2 Global Bond A2 A 114500.91 - 114500.91 114500.91 77.85 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.19 - 12.19 12.19 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisenfonds Ertrag VT 159.78 167.93 159.78 167.93 8.17 5.11% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 152 160.32 152 160.32 8.30 5.46% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 142.63 - 142.63 142.63 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Quality Inversion Conservadora FI 11.01 10.95 10.95 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Bankia Cauto PP 119.119 - 119.119 119.119 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Santander Rendimiento A FI 84.86 - 84.86 84.86 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Mi Plan Santander Moderado PP 1.323 - 1.323 1.323 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 36.16 - 36.16 36.16 0.25 0.68% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.285 - 1.285 1.285 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.528 - 1.528 1.528 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.804 - 2.804 2.804 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.482 - 2.482 2.482 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund C 17.001 - 17.001 17.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.721 - 10.721 10.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund C 28.837 - 28.837 28.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund D 13.486 - 13.486 13.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Infond Hrast 39.33 37.84 37.84 39.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KD Bond 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
KD Balkan 2.797 - 2.797 2.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
ALTA WATER 66.25 - 66.25 66.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
KD Galileo 11.365 - 11.365 11.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.706 16.313 14.706 16.313 1.60 10.86% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Rasmala Investment Funds Rasmala 104.667 - 104.667 104.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNC Dana Likuid 2738.499 - 2738.499 2738.499 0.26 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
MNC Dana Syariah 2963.229 - 2963.229 2963.229 0.21 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Panin Dana US Dollar 1.839 - 1.839 1.839 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Makara Prima 2640.578 - 2640.578 2640.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
TRIM Dana Tetap 2 2487.902 - 2487.902 2487.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PineBridge Global Funds India EquY3 2141.271 - 2141.271 2141.271 2.82 0.13% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.44 - 10.44 10.44 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.43 - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.06 - 14.06 14.06 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.64 - 11.64 11.64 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dodge & Cox Stock 197.04 - 197.04 197.04 0.94 0.48% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Franklin Income A 2.28 - 2.28 2.28 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Dodge & Cox Income 14.14 - 14.14 14.14 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
First Eagle Global I 59.71 - 59.71 59.71 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard PRIMECAP Adm 146.98 - 146.98 146.98 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 170.35 - 170.35 170.35 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Pioneer Target Controllo A 5.3 - 5.3 5.3 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Arca Strategia Globale Crescita P 6.255 - 6.255 6.255 0.06 1.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
BancoPosta Mix 1 A 7.322 - 7.322 7.322 0.26 3.50% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
BancoPosta Mix 2 A 8.003 - 8.003 8.003 0.21 2.56% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.14 - 13.14 13.14 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.54 - 19.54 19.54 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.97 - 15.97 15.97 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.7 - 30.7 30.7 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.24 - 31.24 31.24 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.941 - 15.941 15.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Al Mal MENA Equity 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Makaseb Arab Tigers 12.306 - 12.306 12.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
NBK Gulf Equity 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
NBK Qatar Equity 1.821 - 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3355.921 - 3355.921 3355.921 0.65 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 24.812 - 24.812 24.812 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.343 - 26.343 26.343 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 38.364 - 38.364 38.364 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 443.297 - 443.297 443.297 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 20.12 - 20.12 20.12 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 28.34 - 28.34 28.34 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.57 - 22.57 22.57 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 30.9 - 30.9 30.9 0.23 0.74% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 53.03 - 53.03 53.03 0.15 0.28% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 79.01 73.81 73.81 79.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Belfius Equities Belgium C Cap 810.04 - 810.04 810.04 44.66 5.51% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
AXA B Fund FoF Growth Selection 119.45 - 119.45 119.45 3.14 2.63% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 73.03 - 73.03 73.03 1.18 1.62% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Rainbow Indigo 187.41 196.41 187.41 196.41 8.95 4.78% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.547 - 13.547 13.547 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.593 - 13.593 13.593 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.008 - 15.008 15.008 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.544 - 95.544 95.544 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.745 - 7.745 7.745 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Houses Property Fund 11.836 - 11.836 11.836 3.06 25.89% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.551 - 15.551 15.551 1.35 8.67% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.904 - 10.904 10.904 1.10 11.27% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.21 - 10.21 10.21 2.49 24.39% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
MFC Hi-Dividend Fund 9.527 - 9.527 9.527 0.63 7.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 114.26 - 114.26 114.26 0.33 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Franklin Utilities 21.76 - 21.76 21.76 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.34 12.15 12.15 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.62 10.13 10.13 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
HSBC BRIC 13.83 - 13.83 13.83 1.05 7.59% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.453 - 2.453 2.453 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.212 - 2.212 2.212 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.895 - 1.895 1.895 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.682 - 1.682 1.682 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund B 269.999 262.099 262.099 269.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Conseq Invest Equity Fund A 244.531 - 244.531 244.531 6.22 2.54% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Conseq Invest Equity Fund D 33.309 - 33.305 33.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
WIOF India Performance Fund A 122.451 - 122.451 122.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
WIOF India Performance Fund B 115.146 - 115.146 115.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC International AnJin Bd A 1.051 - 1.027 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
BOC International AnJin Bd C 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 102.355 - 102.355 102.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 102.589 - 102.586 102.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
E Fund Money Market Fund E 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
ODiN Norge A EUR 14.689 - 14.689 14.689 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge B EUR 14.536 - 14.536 14.536 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge C EUR 352.114 - 352.114 352.114 0.14 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge D EUR 14.541 - 14.541 14.541 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 146.25 - 146.25 146.25 1.59 1.09% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۱
LD Aktier Obligationer 215.6 - 215.6 215.6 0.48 0.22% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Maj Invest Value Aktier 165 - 165 165 0.63 0.38% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 157.52 - 157.52 157.52 0.22 0.14% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 158.57 - 158.57 158.57 0.54 0.34% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen USA 44223.13 - 44223.13 44223.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Bonds 25823.31 - 25823.31 25823.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Equity 38284.46 - 38284.46 38284.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Balanced 93112.66 - 93112.66 93112.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Eurobonds 2602.5 - 2602.5 2602.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 35913 - 35913 35913 594.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 26604 - 26604 26604 1211.00 4.55% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۹:۰۱
Nomura My Balance 50 DC 20916 - 20916 20916 650.00 3.11% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۹:۰۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 12950 - 12950 12950 384.00 2.97% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۹:۰۱
Nissay Nikkei 225 Index Fund 25478 - 25478 25478 867.00 3.40% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I Top Dividend SGD LC 17.28 - 17.28 17.28 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.49 - 9.49 9.49 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
T Global Total Return Fund A Mdis S 8.69 - 8.69 8.69 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.852 - 0.852 0.852 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Schroder Singapore Trust M 1.746 - 1.746 1.746 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1220.98 - 1220.98 1220.98 7.41 0.61% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
AMF Aktiefond Varlden 436.42 - 436.42 436.42 34.58 8.61% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Didner Gerge Aktiefond 2809.825 - 2809.825 2809.825 20.56 0.73% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Technology 406.68 - 406.68 406.68 2.74 0.67% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur IP Aktiefond 75.27 - 75.27 75.27 0.50 0.66% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.43 - 9.43 9.43 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Global Bond Fund Institutional IncC 20.7 - 20.7 20.7 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.59 - 11.59 11.59 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.71 - 17.71 17.71 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.11 - 13.11 13.11 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 15764.086 - 15764.086 15764.086 26.63 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Horizonte A 40310.032 - 40310.032 40310.032 5.95 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Horizonte B 43537.863 - 43537.863 43537.863 7.22 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Horizonte D 1554.628 - 1554.628 1554.628 0.22 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Deposito XXI B 2634.168 - 2634.168 2634.168 2.77 0.11% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jadwa GCC Equity 300.64 - 300.64 300.64 2.72 0.91% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Jadwa Arab Market Equity 283.42 - 283.42 283.42 2.33 0.83% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Jadwa Saudi Equity 393.93 - 393.93 393.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Saudi EquitySEF 175.55 - 175.55 175.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah GCC Equity 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vision Al Khair GCC 0.979 - 0.979 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vision Emerging Oman 0.925 - 0.925 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vision Real Economy GCC 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vision Emerging GCC 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi 6 M i 22487.64 22482.44 22482.44 22487.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Carmignac Securite A EUR Acc 1757.23 - 1757.23 1757.23 0.31 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Carmignac Securite A EUR Ydis 99.12 - 99.12 99.12 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
29 Haussmann Euro Rendement C 1415.24 - 1415.24 1415.24 0.99 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Groupama Avenir Euro N 1743.06 - 1743.06 1743.06 61.99 3.69% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Dollar Bond Fund 466.63 - 466.63 466.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Grepalife Dollar Bond 1.71 - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Equity Fund 389.15 - 389.15 389.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.394 - 2.394 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
QInvest Sukuk Fund 1180.88 - 1180.88 1180.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1387.91 - 1387.91 1387.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 6.982 - 6.982 6.982 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
RBC Bond Sr A 6.829 - 6.829 6.829 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
RBC Bond Sr D 6.88 - 6.88 6.88 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
RBC Bond Sr F 7.054 - 7.054 7.054 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr A 21.679 - 21.679 21.679 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 934.5 - 934.5 934.5 11.58 1.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C2 917.92 - 917.92 917.92 11.40 1.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C3 922.28 - 922.28 922.28 11.44 1.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C4 926.98 - 926.98 926.98 11.50 1.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C5 931.32 - 931.32 931.32 11.55 1.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.68 - 11.68 11.68 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.97 - 10.97 10.97 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.37 - 12.37 12.37 1.16 10.35% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Invesco SR Global Bond GP 293.14 - 293.14 293.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco SR Global Bond SA 259.75 - 259.75 259.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.789 - 16.789 16.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.224 - 18.224 18.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
INVL Baltic Fund 38.309 - 38.309 38.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
INVL Emerging Europe Bond 41.924 - 41.924 41.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 565.58 - 565.58 565.58 2.56 0.45% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Aviva Investors Polskich Akcji 456.15 475.55 456.15 475.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Investor Gold Otwarty A 150.44 129.28 129.28 150.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 258.72 251.82 251.82 258.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 169.78 - 169.78 169.78 16.50 9.72% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1078.88 - 1078.88 1078.88 2.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Templeton Global Total Return Funj 998.1 - 998.1 998.1 1.95 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 13.2 - 13.2 13.2 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 161.03 - 161.03 161.03 0.97 0.61% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 162.88 - 162.88 162.88 0.55 0.34% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.712 - 11.712 11.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Prudentis Global Value 234.439 - 234.439 234.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.52 - 26.52 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lumen Vietnam Fund -USD- 193.05 - 193.05 193.05 1.22 0.63% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 204 190.85 190.85 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Craton Capital Precious Metal B Inc 102.99 81.81 102.99 81.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 168524 - 168524 168524 1908.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
CAP Japan Equity Fund JPY A 18930 - 18930 18930 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5397.683 - 5397.683 5397.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Hermes Linder Fund B 1925.74 - 1925.74 1925.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
APS Income Fund Accumulation 194.097 - 175.925 194.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
APS Income Fund Distribution 133.322 - 123.984 133.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
APS Regular Income Ethical Class A 1.468 - 1.468 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.681 - 0.681 0.681 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.798 - 0.798 0.798 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
KAF Bond Fund 204.736 - 204.736 204.736 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB Islamic DALI Eq 1.091 - 1.091 1.091 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PF Russian Equity C HUF ND 26079.02 - 26079.02 26079.02 75.28 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 103950 - 103950 103950 153.94 0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
NN L Greater China Equity X Cap HUF 119068.55 - 119068.55 119068.55 1029.22 0.86% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
ESPA Stock Commodities VT HUF 41080.25 - 41080.25 41080.25 353.04 0.87% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
ESPA Stock Techno VT HUF 30490.44 - 30490.44 30490.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.583 - 16.583 16.583 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.842 - 14.842 14.842 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.282 - 12.282 12.282 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.219 - 11.219 11.219 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPRO African Market Leaders Fund C2 120.32 - 120.32 120.32 0.28 0.23% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.62 - 21.62 21.62 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
JPMorgan India (acc) - USD 264.87 - 264.87 264.87 0.70 0.26% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 101.71 - 101.71 101.71 0.23 0.23% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
SBI Resurgent India Opps 4.12 - 4.12 4.12 0.13 3.16% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaco Court Terme Euro 5095.78 - 5095.78 5095.78 33.91 0.67% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
Monaction Europe 1518.61 - 1518.61 1518.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Monaction Emerging Markets 1502.48 - 1502.48 1502.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Monaco Convertible Bond Europe 1169.27 - 1169.27 1169.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.208 2.197 2.197 2.208 0.03 1.22% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.212 11.177 11.177 11.212 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.571 4.559 4.559 4.571 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.985 9.965 9.965 9.985 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.485 9.078 9.078 9.485 0.32 3.48% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1071.03 - 1071.03 1071.03 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 128.68 - 128.68 128.68 1.15 0.89% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 12.723 - 12.723 12.723 0.13 0.99% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 135.8 - 135.8 135.8 1.09 0.80% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden B 127.67 - 127.67 127.67 1.14 0.89% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BT Property Fund 5.472 - 5.472 5.472 0.04 0.64% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Milford Balanced 2.419 - 2.419 2.419 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
ANZ KiwiSaver Growth 2.228 - 2.228 2.228 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Milford Dynamic Fund 2.13 - 2.13 2.13 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
OneAnswer MAC Growth 2.389 - 2.389 2.389 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 242.77 - 242.77 242.77 1.17 0.48% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
AEAM European Credit Fund Inc 6.965 - 6.965 6.965 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.44 - 12.44 12.44 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.974 - 15.974 15.974 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 204.53 - 204.53 204.53 1.14 0.56% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2957.942 2741.016 2741.016 2957.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.078 1053.384 1053.078 1053.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1137.657 - 1137.657 1137.657 3.21 0.28% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 2922.471 - 2922.471 2922.471 253.74 8.68% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1179.275 - 1179.275 1179.275 0.13 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEA Union Investment Global Equity Fund A 181.41 - 181.41 181.41 0.57 0.31% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 142.84 - 142.84 142.84 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
ZEAL Voyage China Fund 1.566 - 1.566 1.566 0.02 1.28% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.3 - 15.3 15.3 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.24 - 11.24 11.24 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Interamerican Foreign Money Market 10.229 - 10.229 10.229 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.255 - 4.255 4.255 0.23 5.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.149 - 5.149 5.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
Piraeus International Balanced Fd o 4.004 - 4.004 4.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر