صندوق های سرمایه گذاری

آفریقای جنوبی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Balanced Fund C 108.243 - 108.243 108.243 0.34 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Allan Gray Balanced Fund A 108.189 - 108.189 108.189 0.34 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Allan Gray Stable Fund A 35.786 - 35.786 35.786 0.13 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Allan Gray Stable Fund C 35.789 - 35.789 35.789 0.13 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investec Opportunity Fund R 11.217 - 11.217 11.217 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Investec Opportunity Fund H 11.223 - 11.223 11.223 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investec Opportunity Fund G 11.212 - 11.212 11.212 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Investec Opportunity Fund I 11.224 - 11.224 11.224 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investec Opportunity Fund Z 11.232 - 11.232 11.232 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Investec Opportunity Fund F 11.23 - 11.23 11.23 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Investec Opportunity Fund E 11.217 - 11.217 11.217 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Allan Gray Equity Fund C 406.479 - 406.479 406.479 1.32 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Allan Gray Equity Fund A 406.026 - 406.026 406.026 1.32 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Prudential Inflation Plus Fund X 3.922 - 3.922 3.922 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund A 3.921 - 3.921 3.921 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund B 3.934 - 3.934 3.934 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Coronation Balanced Defensive Fund 1.868 - 1.868 1.868 0.01 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Coronation Balanced Defensive FundD 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nedgroup Investments Core Income C1 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
Foord Balanced Fund B 57.189 - 57.189 57.189 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Investec Opportunity Fund B 11.217 - 11.217 11.217 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Investec Opportunity Fund A 11.217 - 11.217 11.217 0.04 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

آلمان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB High Yield Fund B 37.587 - 37.587 37.587 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Chance Invest 71.05 - 71.05 71.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۷
UniDeutschland I 191.23 - 191.23 191.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Deka PB Multimanager ausgewogen 26.230 - 26.230 26.230 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Weltzins INVEST P 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۷
BBBank Kontinuitat Union 74.08 - 74.08 74.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۷
SEB Aktienfonds 0.000 - 0.000 0.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
VinaCapital Vietnam Opportunity Fun 0.000 - 0.000 0.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Deka Institutionell Renten Europa 61.440 - 61.440 61.440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 61.73 - 61.73 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Allianz Strategiefonds Wachstum A E 90.6 - 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 1081.99 - 1081.99 1081.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Allianz Strategiefonds Wachstum I E 1044.91 - 1044.91 1044.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۱
DekaTresor 0.000 - 0.000 0.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Degussa Bank Universal Rentenfonds 0.000 - 0.000 0.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Deka CorporateBond NonFinancial S A 117.370 - 117.370 117.370 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Bethmann Stiftungsfonds P 117.57 - 117.57 117.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۷
Deka BR 35 0.000 - 0.000 0.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Deka BR 85 13.928 - 13.928 13.928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Emerging Markets EUR R Acc 34.35 - 34.35 34.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Emerging Markets EUR Z Acc 35.08 - 35.08 35.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Emerging Markets EUR I Acc 36.47 - 36.47 36.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Europe EUR Z Acc 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Europe EUR I Acc 22.93 - 22.93 22.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Wellington Opportunistic Emerging S 10.562 - 10.562 10.562 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Wellington Opportunistic Emerging H 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Wellington Strategic European EquiS 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Wellington Strategic European EquiD 16.839 - 16.839 16.839 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Wellington Strategic European EquNE 15.764 - 15.764 15.764 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Global Emerging Markets OpporBE 162.55 - 162.55 162.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
DWS Top Dividende LDQ 121.84 - 121.84 121.84 1.35 1.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
DWS Top Dividende LD 124.02 - 124.02 124.02 0.44 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
DWS Top Dividende FD 133.62 - 133.62 133.62 0.47 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
PrivatFonds: Kontrolliert 131.17 - 131.17 131.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 151.8 - 151.8 151.8 0.41 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
DWS Deutschland LC 248.04 - 248.04 248.04 0.71 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
UniGlobal 206.58 - 206.58 206.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
UniGlobal I 227.07 - 227.07 227.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
DWS Akkumula LC 1025.8 - 1025.8 1025.8 2.69 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
DWS Investa 191.49 - 191.49 191.49 0.61 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
UniRak net 65.21 - 65.21 65.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UniRak 120.25 - 120.25 120.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Kapital Plus A EUR 64.75 - 64.75 64.75 0.07 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 428.21 - 428.21 428.21 1.53 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Concentra A EUR 129.6 - 129.6 129.6 0.43 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Concentra IT EUR 2154.91 - 2154.91 2154.91 7.32 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Concentra P EUR 1466.5 - 1466.5 1466.5 4.98 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲

اتریش - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisenfonds Sicherheit T 137.08 - 137.08 137.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen Europa HighYield I T 271.74 - 271.74 271.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 160.49 - 160.49 160.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Raiffeisen Euro Rent I A 149.36 - 149.36 149.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisenfonds Ertrag T 144.82 - 144.82 144.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Pioneer Funds Austria Komfort InveT 13.04 - 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۷
Pioneer Funds Austria Komfort Inves 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Pioneer Funds Austria Komfort InveA 7.73 - 7.73 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
UNIQA Eastern European Debt Fund A 346.56 - 346.56 346.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Apollo Styrian Global Equity A2 A 187553.375 - 187553.375 187553.375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 902 Treasury Zero II T 145.74 - 145.74 145.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Bond Strategy Euro All Term T 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۷
Sirius 25 I A 91.49 - 91.49 91.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Wachstum T 137.5 - 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
R VIP 35 I T 142.98 - 142.98 142.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 99.48 - 99.48 99.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 152.69 - 152.69 152.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Kathrein Euro Bond I T 192.71 - 192.71 192.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
UNIQA Dollar Bond A 1364.09 - 1364.09 1364.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Master S Best Invest A T 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 151.25 - 151.25 151.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisenfonds Sicherheit A 94.79 - 94.79 94.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 191.35 - 191.35 191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 120.15 - 120.15 120.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Value Investment Fonds Klassik A 107.64 - 107.64 107.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Value Investment Fonds Klassik T 160.63 - 160.63 160.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisenfonds Ertrag A 113.42 - 113.42 113.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisenfonds Ertrag VT 156.42 - 156.42 156.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen Euro Rent R A 85.98 - 85.98 85.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen Euro Rent I VT 167.2 - 167.2 167.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen Euro Rent R T 139.28 - 139.28 139.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Raiffeisen Euro Bonds R 163 - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Credit Opportunities USD Class C US 12.54 - 12.54 12.54 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

اسپانیا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Inversion Conservadora FI 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Caixabank Equilibrio Premium FI 16.52 - 16.52 16.52 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.31 - 16.31 16.31 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.75 - 15.75 15.75 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Quality Inversion Moderada FI 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Caixabank Iter Platinum FI 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Caixabank Iter Extra FI 7.34 - 7.34 7.34 0.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sabadell Prudente Base FI 11.15 - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Santander Tandem 0-30 FI 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Santander Select Patrimonio A FI 107.56 - 107.33 107.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Santander Select Patrimonio S FI 108.78 - 108.55 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Santander Select Moderado S FI 119.14 - 118.93 119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Santander Select Moderado A FI 118.24 - 118.03 118.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Sabadell Rendimiento Base FI 9.33 - 9.33 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
Albus Platinum FI 9.83 - 9.83 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Albus Extra FI 8.75 - 8.75 8.75 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Bankia Soy Asi Cauto FI 130.68 - 130.68 130.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.01 - 14.01 14.01 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Caixabank Crecimiento Estandar FI 13.58 - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴
Santander Rendimiento C FI 89.79 - 89.79 89.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
BlackRock Global Allocation E2 EUR 44.17 - 44.17 44.17 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Templeton Asian Growth A acc USD 39.27 - 39.27 39.27 0.15 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲

استرالیا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.306 - 1.306 1.306 0.00 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.196 - 2.196 2.196 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.445 - 2.445 2.445 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.091 - 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.133 - 2.133 2.133 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Fidelity Australian Equities Fund 31.259 - 31.259 31.259 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۴۰
AMP Capital Future Directions BalaA 1.215 - 1.215 1.215 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.225 - 1.225 1.225 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Aberdeen Australian Equities Fund 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۷
Bentham Wholesale Syndicated Loan F 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۸
Bentham Professional Syndicated Loa 0.965 - 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۸
CFS FC W PSup FirstChoice W Growth 136.890 - 136.890 136.890 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۰
CFS FC W Pen FirstChoice W Aus Shar 3.448 - 3.448 3.448 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱

استونی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.209 - 13.209 13.209 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.419 - 13.419 13.419 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Avaron Eastern European Fixed IncoB 14.704 - 14.704 14.704 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Avaron Eastern European Fixed IncoA 14.429 - 14.429 14.429 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Trigon Baltic Fund B 6.164 - 6.164 6.164 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Trigon New Europe Fund A 21.941 - 21.941 21.941 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Trigon Russia Top Picks Fund D 11.625 - 11.625 11.625 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Trigon Russia Top Picks Fund A 9.331 - 9.331 9.331 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 25.49 - 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Trigon Baltic Fund A 6.804 - 6.804 6.804 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Trigon Baltic Fund C 22.14 - 22.14 22.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲

اسلوونی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Infond Hrast 36.37 - 36.37 36.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Infond Alfa 67.2 - 67.2 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Infond Global 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
ALTA WATER 54.501 - 54.501 54.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Infond Consumer 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
KD Surovine in energija 4.604 - 4.604 4.604 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
KD Latinska Amerika 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
KD Prvi izbor 8.834 - 8.834 8.834 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
KD Bond 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
KD Galileo 11.676 - 11.676 11.676 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
KD Balkan 2.876 - 2.876 2.876 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 10.753 - 10.753 10.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.614 - 1.614 1.614 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.141 - 27.141 27.141 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲

امارات متحده عربی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.898 - 14.898 14.898 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Rasmala Investment Funds Rasmala 103.356 - 103.356 103.356 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۳۱

اندونزی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 32305.75 - 32305.75 32305.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Sucorinvest Equity 1829.193 - 1829.193 1829.193 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Schroder Dana Prestasi Acc 38128.629 - 38128.629 38128.629 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Mandiri Saham Atraktif 1456.33 - 1456.33 1456.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Schroder 90 Plus Equity Fund 2100.52 - 2100.52 2100.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Schroder Dana Istimewa Acc 7005.76 - 7005.76 7005.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Schroder Dana Campuran Progresif 1532.76 - 1532.76 1532.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Schroder Dana Kombinasi Acc 3442.45 - 3442.45 3442.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Dana Ekuitas Andalan 4961.123 - 4961.123 4961.123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Manulife Dana Tetap Utama 1862.49 - 1862.49 1862.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Danareksa Mawar Konsumer 10 1844.865 - 1844.865 1844.865 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۹:۳۱
Schroder Dana Terpadu II Acc 3655.33 - 3655.33 3655.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Makara Abadi 3312.64 - 3312.64 3312.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۹:۳۲
BNP Paribas Pesona 27584.029 - 27584.029 27584.029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Pendapatan Tetap Utama 2649.67 - 2649.67 2649.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
TRAM Consumption Plus 1673.4 - 1673.4 1673.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
AXA MaestroSaham 1376.29 - 1376.29 1376.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۸
Makara Prima 2510.48 - 2510.48 2510.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۹:۳۲
TRIM Dana Tetap 2 2177.63 - 2177.63 2177.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۷
Pendapatan Tetap Abadi 2 2533.94 - 2533.94 2533.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2258.81 - 2258.81 2258.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Mandiri Investa Keluarga 1181.46 - 1181.46 1181.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

فرانسه - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lead 2.82 - 2.02 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
Afer Sfer 63.84 - 63.84 63.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Afer Actions Euro I 128328.258 - 128328.258 128328.258 89.86 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Afer Actions Euro A 145.02 - 145.02 145.02 0.10 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Renaissance Europe I 144.19 - 144.19 144.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
CPR Oblig 12 Mois I 106671.406 - 106671.406 106671.406 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
CPR Oblig 12 Mois P 230.75 - 230.75 230.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Swiss Life Funds F Bond Cash Equiva 10708.17 - 10708.17 10708.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Groupama Avenir Euro N 1424.01 - 1424.01 1424.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 126.11 - 126.11 126.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ALM Offensif 197.27 - 197.27 197.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi Resa Oblig Diversifie NC 149.51 - 149.51 149.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
ALM Dynamic 319.86 - 319.86 319.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Aviva Investors Valorisation 789.81 - 789.81 789.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Aviva Investors Conviction 822.21 - 822.21 822.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
CM CIC Europe Growth C 5886.88 - 5886.88 5886.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۵
Euro Valeur M 1647.49 - 1647.49 1647.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
SG Flexible PC 1739.98 - 1739.98 1739.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Impact ES Oblig Euro I 11866.377 - 11866.377 11866.377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
CPR Croissance Defensive I 126931.961 - 126931.961 126931.961 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
ALM Classic 309.47 - 309.47 309.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.48 - 119.48 119.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 114.56 - 114.56 114.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Carmignac Securite A EUR Acc 1750.8 - 1750.8 1750.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Carmignac Securite A EUR Ydis 101.66 - 101.66 101.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Amundi 6 M i 22558.27 - 22558.27 22558.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Magellan i 25.52 - 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Magellan C 24.86 - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Magellan A 2415.3 - 2415.3 2415.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Amundi 12 M E 10565.63 - 10565.63 10565.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Amundi 12 M DP 102977.367 - 102977.367 102977.367 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Amundi 12 M i 107338.648 - 107338.648 107338.648 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Moneta Multi Caps D 267.63 - 267.63 267.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۳۷
Moneta Multi Caps C 283.1 - 283.1 283.1 0.05 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Oddo Avenir Europe Ci EUR 334912.281 - 334912.281 334912.281 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Oddo Avenir Europe DR EUR 129.69 - 129.69 129.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Oddo Avenir Europe CR EUR 535.09 - 535.09 535.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Oddo Avenir Europe CN EUR 1980.54 - 1980.54 1980.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
MG Dynamic Allocation Fund Euro A A 16.58 - 16.58 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵

انگلستان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier Monthly Income C Acc 2.585 - 2.585 2.585 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Baillie Gifford Global Bond Fund B 1.771 - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
SKAGEN Tellus B NOK 127.247 - 127.247 127.704 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
SKAGEN Tellus A GBP 11.594 - 11.562 11.594 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
SKAGEN Tellus B GBP 12.623 - 12.588 12.623 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
UBAM Convertibles Global AHD GBP 1340.79 - 1340.79 1340.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
PineBridge Global Funds India EquY3 2231.28 - 2231.28 2231.28 3.30 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
PineBridge Global Funds Japan Small 8464.225 - 8464.225 8464.225 68.91 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.54 - 13.54 13.54 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inst G 20.1 - 20.1 20.1 0.02 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.03 - 14.03 14.03 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.61 - 13.61 13.61 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.32 - 10.32 10.32 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Developed World Index Sub Fund GBP 20.867 - 20.867 20.867 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۳۱
Developed World Index Sub Fund Flex 19.914 - 19.914 19.914 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۳۱
Developed World Index Sub Fund InsG 15.796 - 15.796 15.796 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۰
Developed World Index Sub Fund FleA 21.317 - 21.317 21.317 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۳۱
Global Bond Fund Institutional AcAG 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund E Inc GBP Hedged 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Administrative Inc 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional IncG 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Investor Acc GBP H 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund R Inc GBP Hedged 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Index Fund Instl Pls GB 104.373 - 104.373 104.373 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۶:۳۲
Templeton Global Total Return Funam 11.86 - 11.86 11.86 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Investment Funds Global Brands Funz 62.28 - 62.28 62.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.06 - 9.06 9.06 0.06 0.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.39 - 15.39 15.39 0.06 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
T Global Total Return Fund W Mdis G 11.49 - 11.49 11.49 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 13.99 - 13.99 13.99 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.71 - 11.71 11.71 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Perpetual High Income No Trail Inc 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Perpetual High Income No Trail Acc 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
SI Fund Class B Accumulation EUR 2 - 2 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۲۲:۳۴
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.87 - 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Leaders Fund Class B Income EUR 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۱۶

ایالات متحده - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard 500 Index Admiral 236.62 - 236.62 236.62 0.18 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 64.09 - 64.09 64.09 0.07 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Institutional Index I 233.46 - 233.46 233.46 0.19 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 64.06 - 64.06 64.06 0.07 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 120.2 - 120.2 120.2 0.13 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.92 - 17.92 17.92 0.03 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Institutional Idx Instl Pl 233.47 - 233.47 233.47 0.18 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 62.24 - 62.24 62.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
American Funds Growth Fund Amer A 49.21 - 49.21 49.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fidelity Contrafund 120.68 - 120.68 120.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۴۴
Vanguard Wellington Admiral 72.07 - 72.07 72.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl 117.87 - 117.87 117.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۶
Vanguard Total Bond Market Index Ad 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
American Funds Income Fund of Amer 23.13 - 23.13 23.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
American Funds Capital Income Bldr 63.01 - 63.01 63.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fidelity 500 Index Premium 87.34 - 87.34 87.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۴۴
Dodge & Cox Stock 193.62 - 193.62 193.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Dodge & Cox International Stock 45.82 - 45.82 45.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۳
American Funds Invmt Co of Amer A 192000 - 192000 192000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

ایتالیا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Sforzesco F 13.134 - 13.134 13.134 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Anima Sforzesco A 13.383 - 13.383 13.383 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 5.191 - 5.191 5.191 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 5.116 - 5.116 5.116 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.706 - 10.706 10.706 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Anima Visconteo A 49.752 - 49.752 49.752 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Anima Visconteo F 48.615 - 48.615 48.615 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Etica Obbligazionario Misto I 8.175 - 8.175 8.175 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Etica Obbligazionario Misto R 8.148 - 8.148 8.148 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.275 - 7.275 7.275 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.761 - 6.761 6.761 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
Anima Risparmio AD 7.434 - 7.434 7.434 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Anima Risparmio F 7.673 - 7.673 7.673 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.495 - 7.495 7.495 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Anima Geo Globale Y 55.823 - 55.823 55.823 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۱
Arca Obbligazioni Europa 12.483 - 12.483 12.483 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۱
Etica Bilanciato R 12.001 - 12.001 12.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۴
Etica Bilanciato I 12.101 - 12.101 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۱
Arca TE Titoli Esteri 23.69 - 23.69 23.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۱
Eurizon Obbligazioni Cedola A 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
Arca Strategia Globale Crescita P 6.464 - 6.464 6.464 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Alleanza Obbligazionario A 5.814 - 5.814 5.814 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.867 - 9.867 9.867 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.684 - 5.684 5.684 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 9.765 - 9.765 9.765 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Arca RR Diversified Bond 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Itai 11.991 - 11.991 11.991 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Mediolanum Flessibile Sviluppo Ital 11.123 - 11.123 11.123 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
BancoPosta Mix 1 A 7.562 - 7.562 7.562 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.976 - 5.976 5.976 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Arca Bond Paesi Emergenti P 21.811 - 21.811 21.811 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱

ایرلند - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tokio Marine Japanese Equity Focus 191.98 - 191.98 191.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
BlackRock Active Selection Fund Gl 1037.889 - 1037.889 1037.889 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY 31972 - 31972 31972 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund M2 171.69 - 171.69 171.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Mercer Diversified Growth Fund M4 169.32 - 169.32 169.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Mercer Diversified Growth Fund M10 128.31 - 128.31 128.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Mercer Diversified Growth Fund M12 145.35 - 145.35 145.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Mercer Diversified Growth Fund Z1 172.87 - 172.87 172.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Russell Invst Comp plc H 1275.71 - 1275.71 1275.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD 12.3 - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR 13.058 - 13.058 13.058 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Russell Common Contractual Fund C 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Russell Common Contractual Fund A 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Legg Mason Brandywine Glbl Sov Acc 139.66 - 139.66 139.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Legg Mason Brandywine Glbl Sov PrDs 118.75 - 118.75 118.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Legg Mason Brandywine Glbl Sov PrAc 148.11 - 148.11 148.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Legg Mason Brandywine Glbl Sov Dist 118.44 - 118.44 118.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
MFG Global Fund Class 1 USD Accumul 141.36 - 141.36 141.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Mercer Passive Global Equity Z 1 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Mercer Passive Global Equity Fund C 1334.02 - 1334.02 1334.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Russell Investments Emerging MarkeY 14011.03 - 14011.03 14011.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Russell Investments World Equity YC 2483.33 - 2483.33 2483.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Russell Investments World Equity FT 2017.14 - 2017.14 2017.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
US Strategic Income Fund I JPY Acc 1319.18 - 1319.18 1319.18 6.72 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
SPARX Japan Inst 23431 - 23431 23431 29.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Russell Investments Japan Equity FB 1964.3 - 1964.3 1964.3 1.23 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Russell Investments Japan Equity FA 29361.15 - 29361.15 29361.15 18.01 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund Institutional Inc USD 11.74 - 11.74 11.74 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund E Inc USD 11.19 - 11.19 11.19 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund Adm Inc USD 11.43 - 11.43 11.43 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund Institutional Acc USD 14.22 - 14.22 14.22 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund Investor Inc USD 10.59 - 10.59 10.59 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund E Acc USD 13.62 - 13.62 13.62 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Japan JPY Acc 1132 - 1132 1132 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Emerging Markets Equity Fund JPY In 1733.47 - 1733.47 1733.47 15.53 0.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.77 - 10.77 10.77 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ساعت ۵:۳۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 10.58 - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ساعت ۵:۳۴
Income Fund Institutional Inc EUR H 11.28 - 11.28 11.28 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

ایسلند - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 175.16 - 175.16 175.16 0.24 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Schroder Special Situations Fund II 13776.41 - 13776.41 13776.41 15.10 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Schroder Special Situations Fund CC 11700.49 - 11700.49 11700.49 12.85 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Schroder Special Situations Fund I 206.66 - 206.66 206.66 0.28 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

بحرین - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bond 8986.15 - 8986.15 8986.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۳۵
Global GCC Large Cap GIH 151.028 - 151.028 151.028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
SICO Khaleej Equity 293.34 - 293.34 293.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
NBK Gulf Equity 1.409 - 1.409 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۸
NBK Qatar Equity 1.353 - 1.353 1.353 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۸
SICO Gulf Equity 110.55 - 110.55 110.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Makaseb Income 14.631 - 14.631 14.631 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Makaseb Arab Tigers 11.424 - 11.424 11.424 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Global EPADI GIH 96.55 - 96.55 96.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
Global GCC Islamic GIH 103.855 - 103.855 103.855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
SICO Kingdom Equity 14.948 - 14.948 14.948 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
SICO Fixed Income 108.39 - 108.39 108.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Al Mal MENA Equity 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۳۴

برزیل - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 16.742 - 16.742 16.742 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 2937.794 - 2937.794 2937.794 0.93 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 21.705 - 21.705 21.705 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 1.708 - 1.708 1.708 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 1.705 - 1.705 1.705 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 27751.838 - 27751.838 27751.838 8.07 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 3.858 - 3.858 3.858 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 9.062 - 9.062 9.062 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 168.451 - 168.451 168.451 0.06 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 6663.342 - 6663.342 6663.342 2.15 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 46.548 - 46.548 46.548 0.08 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 176.744 - 176.744 176.744 0.07 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 173.285 - 173.285 173.285 0.06 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMA B 2.539 - 2.539 2.539 0.01 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.493 - 4.493 4.493 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 414.435 - 414.435 414.435 1.73 0.42% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 4.619 - 4.619 4.619 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 204.364 - 204.364 204.364 0.07 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO 26.634 - 26.634 26.634 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.398 - 2.398 2.398 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱

برمودا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.72 - 101.72 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 158.61 - 158.61 158.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 176.52 - 176.52 176.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 183.23 - 183.23 183.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Butterfield Select Equity 15.23 - 15.23 15.23 0.06 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
HSBC Managed Portfolios World SelAC 170.84 - 170.84 170.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 170.84 - 170.84 170.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 157.38 - 157.38 157.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 171.34 - 171.34 171.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 157.01 - 157.01 157.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Moneda Chile Fund Ltd 66.229 - 66.229 66.229 0.63 0.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Butterfield Select Fixed Income 20.4 - 20.4 20.4 0.04 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Butterfield Bermuda A 27.77 - 27.77 27.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱:۳۲
Butterfield USD Bond 10.58 - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱:۳۲
Fidelity Advisor World Asian Specia 25.58 - 25.58 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.56 - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Advisor World U.S. Dollar 6.94 - 6.94 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۳:۳۱
Orbis Global Equity Fund 239.63 - 239.63 239.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۳۷
Butterfield US Bond B 10.752 - 10.752 10.752 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۳۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 103.21 - 103.21 103.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fi 107.1 - 107.1 107.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۳۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 103.51 - 103.51 103.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 176.52 - 176.52 176.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
LOM Fixed Income Fund USD 15.73 - 15.73 15.73 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Fidelity Advisor World Asian Specil 30.71 - 30.71 30.71 0.06 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱

بلژیک - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Star Fund capitalisation 189.9 - 189.9 189.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 195.14 - 195.14 195.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 195.14 - 195.14 195.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Belfius Pension Fund High Equities 140.32 - 140.32 140.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
ING B Collect Portfolio ING Core FC 332.96 - 332.96 332.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
ING B Collect Portfolio ING Core F 1232.12 - 1232.12 1232.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Argenta Pensioenspaarfonds 126.07 - 126.07 126.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 140.34 - 140.34 140.34 0.04 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 150.06 - 150.06 150.06 0.04 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 113.26 - 113.26 113.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۳۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 107.49 - 107.49 107.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۳۲
Metropolitan Rentastro Growth Class 257.12 - 257.12 257.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
CF Vega Equity Inc 178.61 - 178.61 178.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۵
CF Vega Equity Acc 204.21 - 204.21 204.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۵
ING B Collect Portfolio White 1097.07 - 1097.07 1097.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ING B Collect Portfolio Personal Po 340.67 - 340.67 340.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Belfius Pension Fund Low Equities 115.23 - 115.23 115.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
BNP Paribas B Pension Stability Fin 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
BNP Paribas B Pension Stability O 1224.89 - 1224.89 1224.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
BNP Paribas B Pension Stability Cla 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
B Equities Euroland S Distribution 67.52 - 67.52 67.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 205.05 - 205.05 205.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 813.62 - 813.62 813.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 134.6 - 134.6 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 114.05 - 114.05 114.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 692.01 - 692.01 692.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

پرتغال - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.487 - 4.487 4.487 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.774 - 7.774 7.774 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.827 - 7.816 7.827 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.834 - 7.834 7.834 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.075 - 12.075 12.075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.619 - 13.619 13.619 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 13.037 - 13.037 13.037 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.671 - 14.671 14.703 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.364 - 15.364 15.364 0.05 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Fundo de Investimento Alternativo M 6.466 - 6.466 6.466 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.667 - 15.655 15.667 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.049 - 6.049 6.049 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.567 - 12.567 12.567 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 96.835 - 96.835 96.835 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.592 - 2.592 2.592 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵

تایلند - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K Fixed Income Fund 12.115 - 12.115 12.117 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bualuang Long Term Equity Fund 43.869 - 43.869 44.122 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.423 - 30.423 30.557 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K PLAN 1 Fund 12.431 - 12.431 12.432 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bualuang Flexible RMF 65.793 - 65.793 66.093 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
B Senior Citizen Mixed Fund 12.187 - 12.187 12.199 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K China Equity Fund 12.316 - 12.316 12.337 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
TMB Bond Fund 12.315 - 12.315 12.317 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K 20 Select LTF 18.093 - 18.093 18.289 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bualuang Equity RMF 103.063 - 103.063 103.655 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K European Equity Fund 12.375 - 12.375 12.394 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Good Corporate Governance Long Term 57.67 - 57.67 58.357 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K Corporate Bond Fund 17.001 - 17.001 17.014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bualuang Top Ten Fund 50.868 - 50.868 51.146 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Buakaew Open end Fund 44.835 - 44.835 45.086 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
K Fixed Income RMF 14.656 - 14.656 14.659 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
KA Corporate Bond Fund 15.703 - 15.703 15.709 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
KAsset Global Balanced Fund 11.687 - 11.687 11.687 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۴
1 AM GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.364 - 14.364 14.364 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۱
Thanachart Low Beta Fund 22.152 - 22.152 22.287 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

تایوان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allianz Global Investors All Season 12.597 - 12.597 12.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Franklin Growth Fd 93.43 - 93.43 93.43 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Fuh Hwa EM High Yield B 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Fuh Hwa EM High Yield A 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.98 - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
JPMorgan Taiwan Asia 56.25 - 56.25 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.81 - 18.81 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
FSITC China Century Fund 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Cathay Mandarin 16.68 - 16.68 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Franklin Utilities 19.55 - 19.55 19.55 0.03 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
HSBC BRIC 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nomura Global Equity Fund TWD 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۳۱
Prudential Financial Global Resourc 7.56 - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Fubon China High Yield Bd Fd B USD 1.553 - 1.553 1.553 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
Fubon China High Yield Bd Fd A CNY 13.183 - 13.183 13.183 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Fubon China High Yield Bd Fd B CNY 10.132 - 10.132 10.132 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Fubon China High Yield Bd Fd A USD 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 34.01 - 34.01 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Cathay Cathay Fund 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Allianz Global Investors Taiwan Tec 39.71 - 39.71 39.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

جزایر کیمن - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Investment Funds Trust HSBC 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Income Partners Renminbi High 2BInc 105.26 - 105.26 105.26 0.08 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Partners Renminbi High 2BAcc 161.49 - 161.49 161.49 0.12 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
UBS CAY China A Opportunity A 260.56 - 260.56 260.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۴
Income Partners Renminbi High 1AInc 130.64 - 130.64 130.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۲
Income Partners Renminbi High Yie2C 103.99 - 103.99 103.99 0.52 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Partners Renminbi High 2AInc 98.69 - 98.69 98.69 0.49 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Income Partners Renminbi High Yie2A 157.07 - 157.07 157.07 0.78 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Arava Fund A 124.51 - 124.51 124.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۱
Reliance Emergent India Fund Ltd C 206.206 - 205.358 206.206 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 195.249 - 194.449 195.249 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Fullerton China Focus A Share Fund 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۳:۴۰
Emerging Markets Local Income Cl A 5.68 - 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
Emerging Markets Local Income Cl C 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۶:۳۳
Emerging Markets Local Income Cl C2 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۶:۳۳
Emerging Markets Local Income Cl A2 10.76 - 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۳۱
NN C China A Share Fund II Clas 114.53 - 114.53 114.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.738 - 1.738 1.738 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
Russian Prosperity Fund C 55.98 - 55.98 55.98 0.60 1.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Russian Prosperity Fund D 15.83 - 15.83 15.83 0.17 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Russian Prosperity Fund B 204.32 - 204.32 204.32 2.34 1.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Value Partners China Convergence Fu 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Value Partners China Convergence F 178.88 - 178.88 178.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1401.139 - 1401.139 1401.139 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵
Avance Stability Fund EUR Class A S 151.26 - 151.26 151.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Value Partners Chinese Mainland Foc 56.93 - 56.93 56.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲

جمهوری چک - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund D 38.786 - 38.786 38.786 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Conseq Invest Equity Fund B 267.208 - 267.208 267.208 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Conseq Invest Equity Fund A 250.098 - 250.098 250.098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
WIOF India Performance Fund B 179.331 - 179.331 180.392 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
WIOF India Performance Fund A 185.68 - 185.68 186.799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵

چین - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC 7 Days Financial Management Bon 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.317 - 1.317 1.317 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
China Southern 60 Days Cash Managem 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
DaCheng Yueyueying Short Term Fin A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
DaCheng Yueyueying Short Term Fin B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
E Fund SSE50 Index 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Industrial Trend Investment Hybrid 0.859 - 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
ICBC Credit Suisse Double Interest 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.933 - 1.933 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
China Universal Focus Growth Fund 1.932 - 1.932 1.932 0.02 0.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
HSBC Jintrust Large Cap Equity Secu 3.261 - 3.261 3.261 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Changxin Quantified Pioneer Stock F 1.576 - 1.576 1.576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Industrial Social Responsibility Se 3.712 - 3.712 3.712 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
E Fund Consumer Sector 2.117 - 2.117 2.117 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
China Universal 7 Days Cash Managem 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸

دانمارک - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 204.73 - 204.73 204.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nordea Invest Portefolje Aktier 142.22 - 142.22 142.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Invest Portefolje Lange obli 110.06 - 110.06 110.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 158.4 - 158.4 158.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 136.12 - 136.12 136.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 113.19 - 113.19 113.19 0.03 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Nordea Invest Engros Internationale 264.27 - 264.27 264.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nykredit Invest Lange ObligationerL 107.6 - 107.6 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 154.77 - 154.77 154.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Invest Stabile Aktier 130.73 - 130.73 130.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nykredit Invest Balance Defensiv 214.11 - 214.11 214.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Invest Virksomhedsobligation 113.66 - 113.66 113.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nykredit Invest Balance Moderat 219.29 - 219.29 219.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Danske Invest Nye Markeder Obligati 131.39 - 131.39 131.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Maj Invest Value Aktier 162.09 - 162.09 162.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nykredit Invest Lange obligationer 175.9 - 175.9 175.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 147.71 - 147.71 147.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Jyske Portefolje Vakst Akk KL 164.86 - 164.86 164.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Invest HojrenteLande Inc 128.09 - 128.09 128.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Nykredit Invest Taktisk Allokering 153.82 - 153.82 153.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Nordea Invest Engros Absolute Retur 135.81 - 135.81 135.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Global Advantage Fund InsitutionalD 10.99 - 10.99 10.99 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Nordea 1 Global Real Estate Fund pd 1020.18 - 1001.98 1020.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
World Bond Fund X2 DKK 112.9 - 112.9 112.9 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 459.88 - 459.88 459.88 0.26 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

ژاپن - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 4058 - 4058 4058 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Fidelity US High Yield Fund 3795 - 3795 3795 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3638 - 3638 3638 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3940 - 3940 3940 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11599 - 11599 11599 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9330 - 9330 9330 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7410 - 7410 7410 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9973 - 9973 9973 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 4222 - 4222 4222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nikko Index Fund 225 5858 - 5858 5858 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5608 - 5608 5608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19727 - 19727 19727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 9052 - 9052 9052 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10475 - 10475 10475 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 24466 - 24466 24466 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10912 - 10912 10912 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 6465 - 6465 6465 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 33642 - 33642 33642 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23553 - 23553 23553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Daiwa DC Foreign Bond Index 18214 - 18214 18214 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۰
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11548 - 11548 11548 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

سنگاپور - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Fullerton SGD Income Fund Class A 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Fullerton SGD Income Fund Class C 1.085 - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Fullerton SGD Income Fund Class B 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
First State Global Growth Funds DIV 1.808 - 1.808 1.808 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
First State Global Growth Funds FiB 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
AIA Acorns of Asia Fund 3.502 - 3.502 3.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Schroder Asian Growth Fund USD 3.653 - 3.653 3.653 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Growth Fund SGD 3.571 - 3.571 3.571 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Aberdeen Select Portfolio Aberdeen 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Singapore Trust M 1.555 - 1.555 1.555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Singapore Trust I Acc 2.725 - 2.725 2.725 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Singapore Trust A Acc 1.575 - 1.575 1.575 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
Eastspring Investments Unit TrustA 1.304 - 1.304 1.304 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Funds Greater China Fund I 1.843 - 1.843 1.843 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Prulink Singapore Growth Fund 3.408 - 3.408 3.408 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۰
First State Regional China Fund 3.508 - 3.508 3.508 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
PineBridge Global Funds India Equit 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
UBS Global Emerging Markets OpportS 138.58 - 136.88 138.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۱
European Growth Fund A DIST Eus 24.574 - 24.574 24.574 0.14 0.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 233.86 - 233.86 233.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Capital Group New Perspective Fubs 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Capital Group New Perspective Funzs 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Capital Group New Perspective Fuzgs 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Capital Group New Perspective Funbs 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Capital Group New Perspective Fuzds 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Global High Yield Portfolio I Incs 13.09 - 13.09 13.09 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
American Income Portfolio AT Ins 11.42 - 11.42 11.42 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
American Income Portfolio A2 Acs 37.77 - 37.77 37.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۳۲
I Top Dividend SGD LDQ 15.06 - 15.06 15.06 0.03 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
I Top Dividend SGD LC 16.34 - 16.34 16.34 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.743 - 14.743 14.743 0.06 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
European Growth Fund A DIST SGD 1.424 - 1.424 1.424 0.01 0.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Global Multi Asset Income Fund A QI 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Global Dividend Fund A MINCOME G SG 1.594 - 1.594 1.594 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.182 - 16.182 16.182 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
JPEM Equity Fund A acc SGD 18.71 - 18.71 18.71 0.02 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۵
SIAsian Total Return A SGD Inc 17.391 - 17.391 17.391 0.04 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
TASC A acc SGD 43.88 - 43.88 43.88 0.04 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 10.75 - 10.75 10.75 0.03 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.94 - 10.94 10.94 0.03 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
SIHong Kong Equity C Acc 493.058 - 493.058 493.058 0.69 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

سوئد - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AP7 Aktiefond 277.01 - 277.01 277.01 0.10 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Didner Gerge Aktiefond 2870.16 - 2870.16 2870.16 13.56 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Nordea Stratega 30 176.824 - 176.824 176.824 0.13 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
SEB Varldenfond 15.162 - 15.162 15.162 0.04 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
AMF Aktiefond Varlden 364.76 - 364.76 364.76 1.36 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Swedbank Robur Kapitalinvest 116.7 - 116.7 116.7 0.17 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Swedbank Robur IP Aktiefond 54.67 - 54.67 54.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
SPP Generation 50 tal Inc 344.864 - 344.864 344.864 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Carnegie Sverigefond 2471.066 - 2471.066 2471.066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken Nordiska Smabolag 929.15 - 929.15 929.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken Nordiska Smabolag utd 768.93 - 768.93 768.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Nordea Stratega 50 205.743 - 205.743 205.743 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۳۱
SPP Aktiefond USA 180.618 - 180.618 180.618 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Didner Gerge Smabolag 702.909 - 702.909 702.909 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Nordea Generationsfond 60 tal 117.327 - 117.327 117.327 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken MSCI USA Index utd 230.34 - 230.34 230.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Swedbank Robur Bas Solid 120.35 - 120.35 120.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۴
Nordea Stratega 70 233.934 - 233.934 233.934 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۷:۳۱
SPP Generation 70 tal Inc 193.938 - 193.938 193.938 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken MSCI USA Index 271.98 - 271.98 271.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Swedbank Robur Technology 254.46 - 254.46 254.46 0.70 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Svenska Smabolag utd 1279.4 - 1279.4 1279.4 4.65 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Svenska Smabolag 150.58 - 131.08 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۴
Svenska Smabolag SEK 1544.71 - 1544.71 1544.71 5.62 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
DNB Global indeks SEK 250.798 - 250.798 250.798 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
Nordiska Smabolag A1 NOK 908.83 - 908.83 908.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken Global Index Criteris 229.76 - 229.76 229.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Handelsbanken Global Index Criteria 235.88 - 235.88 235.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Handelsbanken Global Index CriteriB 179.32 - 179.32 179.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
N1 European High Yield Bond Fund BP 318.91 - 318.91 318.91 0.90 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Global Stable Equity Fund BP SEK 193.98 - 193.98 193.98 1.39 0.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Emerging Stars Equity Fund AI SE 1118.39 - 1118.39 1118.39 4.19 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Emerging Stars Equity Fund BP SE 1097.32 - 1097.32 1097.32 4.06 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Emerging Stars Equity Fund BI SE 1154.49 - 1154.49 1154.49 4.21 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

سوئیس - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 111738 - 111738 111738 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 110342 - 110342 110342 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 10897872 - 10897872 10897872 762.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
CSIF CH Switzerland Bond Index DA 1115.48 - 1115.48 1115.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB 1087.23 - 1087.23 1087.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA 1111.43 - 1111.43 1111.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X 2328.11 - 2328.11 2328.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund IP 1036.19 - 1036.19 1036.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fundchf 969.46 - 969.46 969.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۹:۴۰
Credit Suisse Institutional FundCHI 1583.78 - 1583.78 1583.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
Credit Suisse Institutional FundBCH 1391.1 - 1391.1 1391.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Credit Suisse Institutional FundX 1391.49 - 1391.49 1391.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX 1318.73 - 1318.73 1318.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 Equ2PAB 1315.76 - 1315.76 1315.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Piguet Fund Actions Japon 12126.57 - 12126.57 12126.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom 109.25 - 109.25 109.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Swisscanto CH Pension Bond Fund D 123.66 - 123.66 123.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2 1035.2 - 1035.2 1035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 1131.89 - 1131.89 1131.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 1092.34 - 1092.34 1092.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
CSIF CH Emerging Markets Index Blue 870.99 - 870.99 870.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۱
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.27 - 11.27 11.27 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.03 - 17.03 17.03 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.7 - 12.7 12.7 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.51 - 12.51 12.51 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 12.87 - 12.87 12.87 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Global Bond Fund Institutional AccC 32.86 - 32.86 32.86 0.04 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Global Bond Fund Institutional IncC 21.03 - 21.03 21.03 0.03 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Diversified Income Fund InstitutioC 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۳۱
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵
R High Yield Bonds 0IH CHF 118.56 - 118.56 118.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
R High Yield Bonds DH CHF 142.39 - 142.39 142.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.69 - 12.69 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵

شیلی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pionero Fondo de Inversión 7430 - 7430 7430 130.00 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4035.297 - 4035.297 4035.297 0.47 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Santander Renta Largo Plazo UF APV 3966.607 - 3966.607 3966.607 0.49 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BCI de Personas FAMIL 1274.727 - 1274.727 1274.727 0.21 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BCI de Personas APV 6055.116 - 6055.116 6055.116 1.12 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BCI de Personas BPRIV 1328.976 - 1328.976 1328.976 0.24 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
BCI de Personas ALPAT 1327.535 - 1327.535 1327.535 0.24 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Deposito XXI B 2418.968 - 2418.968 2418.968 0.41 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Sura Renta Bonos Chile I 1346.723 - 1346.723 1346.723 0.43 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile H 1370.999 - 1370.999 1370.999 0.43 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile B 1616.651 - 1616.651 1616.651 0.55 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile E 1593.21 - 1593.21 1593.21 0.52 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile F 1578.325 - 1578.325 1578.325 0.51 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile D 1529.85 - 1529.85 1529.85 0.48 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Sura Renta Bonos Chile C 1595.666 - 1595.666 1595.666 0.53 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Ahorro B 14655.624 - 14655.624 14655.624 7.14 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Santander Renta Mediano Plazo APV 1971.55 - 1971.55 1971.55 0.06 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Proteccion BancoEstado I 1206.641 - 1206.641 1206.641 0.07 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Horizonte A 36533.168 - 36533.168 36533.168 13.40 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Horizonte B 39790.406 - 39790.406 39790.406 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Horizonte D 1415.884 - 1415.884 1415.884 0.53 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱

عربستان سعودی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.814 - 1.814 1.814 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۹:۳۲
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.81 - 109.81 109.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Sunbullah 110.11 - 110.11 110.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
AlAhli Div SR Trade Fd 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۴۳
ANB Al Mubarak Trade 20.31 - 20.31 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 139.99 - 139.99 139.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Riyad Equity 3 42.23 - 42.23 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Al Raed 41.36 - 41.36 41.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Riyad Equity 2 23.32 - 23.32 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
HSBC Amanah Saudi Equity 22.9 - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
SAMBA Al Razeen 27.66 - 27.66 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۲
SF Al Badr Murabaha SR 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
SAMBA Real Estate 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۰
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.51 - 15.51 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
SAIB Trade Finance 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۰
SF Money Market Saudi Riyal 26.18 - 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
AlAhli Saudi Trd Equity 8.11 - 8.11 8.11 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Jadwa Murabaha SR 113.24 - 113.24 113.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۲۱:۳۱
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸

عمان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BankMuscat Oryx 1.804 - 1.804 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Vision Emerging GCC 1.047 - 1.047 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۱۸:۳۱
Vision Real Economy GCC 1.308 - 1.308 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۱۸:۳۱
Vision Al Khair GCC 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۱۸:۳۱
BankMuscat Money Market OMR 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
BankMuscat Muscat 0.865 - 0.865 0.865 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Vision Emerging Oman 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۴۰
United GCC 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱

فنلاند - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.958 - 0.957 0.958 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.348 - 18.348 18.348 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.171 - 14.171 14.171 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Nordea Maailma Tuotto 0.253 - 0.252 0.253 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۵
Danske Invest YhteisOkorko Acc 30.235 - 30.235 30.235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۴
Danske Invest YhteisOkorko Inc 17.898 - 17.898 17.898 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 24.162 - 24.162 24.162 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.388 - 10.388 10.388 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.677 - 8.677 8.677 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
OP Yrityslaina A 202.87 - 202.87 202.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
OP Yrityslaina B 124.88 - 124.88 124.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Evli Euro Liquidity A 18.025 - 18.025 18.025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Nordea SaastO 25 Kasvu 17.622 - 17.622 17.684 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea SaastO 25 Tuotto 14.345 - 14.345 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.954 - 0.954 0.954 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
OP Amerikka Indeksi II A 181.38 - 181.38 181.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
OP Amerikka Indeksi II B 99.02 - 99.02 99.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
OP Varovainen A 129.74 - 129.74 129.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
OP Varovainen B 101.78 - 101.78 101.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.608 - 146.608 146.608 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 98.023 - 98.023 98.023 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
Evli Global B SEK 1880.83 - 1880.83 1880.83 12.70 0.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.517 - 3.517 3.517 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Maailma Kasvu 0.344 - 0.344 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nordea Nordic Small Cap Kasvu NOK 115.75 - 115.75 115.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 12.45 - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
ODiN Europa B EUR 12.126 - 12.126 12.126 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Europa A EUR 12.181 - 12.181 12.181 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Europa D EUR 12.124 - 12.124 12.124 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Norge D EUR 14.308 - 14.308 14.308 0.09 0.62% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Norge C EUR 350.065 - 350.065 350.065 2.22 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Norge A EUR 14.377 - 14.377 14.377 0.09 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Norge B EUR 14.305 - 14.305 14.305 0.09 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Global B EUR 13.283 - 13.283 13.283 0.03 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Global D EUR 13.282 - 13.282 13.282 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
ODiN Global A EUR 13.36 - 13.36 13.36 0.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴

فیلیپین - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Global Philippine Fund 297.77 - 297.77 297.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
ALFM Dollar Bond Fund 445.06 - 445.06 445.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 212.9 - 212.9 212.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
BPI Global Equity Fund 337.4 - 337.4 337.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
EPCIB US Dollar Fund 1.857 - 1.857 1.857 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Philam Dollar Bond Fund 2.246 - 2.246 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Rizal Dollar Bond Fund 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.021 - 3.021 3.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Grepalife Dollar Bond 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴

قطر - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1297.23 - 1297.23 1297.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
QInvest Sukuk Fund 1106.76 - 1106.76 1106.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
Masraf Al Rayan GCC 1.428 - 1.428 1.428 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۱۵:۳۱
Amwal Qatar Gate N 96.7 - 96.7 106.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
Amwal Qatar Gate Q 102.163 - 102.163 109.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۱۵:۳۱

کانادا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 27.315 - 27.315 27.315 0.06 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 26.948 - 26.948 26.948 0.06 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.371 - 24.371 24.371 0.06 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 28.228 - 28.228 28.228 0.07 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.635 - 21.635 21.635 0.04 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr F 22.649 - 22.649 22.649 0.07 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.917 - 21.917 21.917 0.06 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Bal Port Sr A 21.622 - 21.622 21.622 0.06 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Sel Conservative Port Sr F 17.36 - 17.36 17.36 0.06 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series D 57.328 - 57.328 57.328 0.20 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series F 58.994 - 58.994 58.994 0.20 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 73.525 - 73.525 73.525 0.13 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Dividend Fund Series I 72.212 - 72.212 72.212 0.12 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 71.447 - 71.447 71.447 0.12 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr F 6.747 - 6.747 6.747 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr D 6.578 - 6.578 6.578 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Sr A 6.536 - 6.536 6.536 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
RBC Bond Adv 6.679 - 6.679 6.679 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۳
Investors Dividend U 11.586 - 11.586 11.586 0.05 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳
Investors Dividend TU 11.218 - 11.218 11.218 0.04 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۴۳

کره جنوبی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shinyoung Value High Div Feed C 1151.52 - 1151.52 1151.52 2.96 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1160.42 - 1160.42 1160.42 2.99 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1172.82 - 1172.82 1172.82 3.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 1149.28 - 1149.28 1149.28 2.95 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1153.26 - 1153.26 1153.26 2.96 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed W 1173.52 - 1173.52 1173.52 3.03 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed A 1155.04 - 1155.04 1155.04 2.97 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1036.91 - 1036.91 1036.91 0.25 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1041.76 - 1041.76 1041.76 0.26 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1040.93 - 1040.93 1040.93 0.25 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1014.07 - 1014.07 1014.07 2.50 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1018.16 - 1018.16 1018.16 0.18 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1018.67 - 1018.67 1018.67 0.19 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1171.62 - 1171.62 1171.62 0.70 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1187.26 - 1187.26 1187.26 0.74 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1181.19 - 1181.19 1181.19 0.72 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1187.43 - 1187.43 1187.43 0.74 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1180.63 - 1180.63 1180.63 0.72 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1185.15 - 1185.15 1185.15 0.73 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae 1125.16 - 1125.16 1125.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۵
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1003.66 - 1003.66 1003.66 2.47 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲

لتونی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.16 - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.964 - 15.964 15.964 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
INVL Emerging Europe Bond 40.877 - 40.877 40.877 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
INVL Baltic Fund 39.972 - 39.972 39.972 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲

لهستان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1518.21 - 1518.21 1518.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 115.25 - 115.25 115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۷
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 43.78 - 43.78 43.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wsch 1293.91 - 1293.91 1293.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۱
UniAkcje Nowa Europa Acc 131.86 - 131.86 131.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۷
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjny 1323.83 - 1323.83 1323.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors Akcyjny 2733.04 - 2733.04 2733.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Aviva Investors Dluzny 1665.75 - 1665.75 1665.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
PKO Stabilnego Wzrostu 164.05 - 164.05 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
PKO Zrownowazony 146.6 - 146.6 146.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
PKO Akcji Plus 98.86 - 98.86 98.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 608.09 - 608.09 608.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zrownowazony FIO A 567.27 - 567.27 567.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 728.86 - 728.86 728.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 33.85 - 33.85 33.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 38.04 - 38.04 38.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۸:۳۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 41.83 - 41.83 41.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
QuercusSelektywny 161.48 - 161.48 161.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
Aviva Investors Papierow Nieskarbow 1512.73 - 1512.6 1512.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Gold Otwarty A 146.56 - 146.56 146.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۹:۴۰
Investor Gold Otwarty I 157.48 - 157.48 157.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
Investor Gold Otwarty P 179.9 - 179.9 179.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
PKO Akcji Malych i Srednich Spolek 268.53 - 268.53 268.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۹:۴۰
Credit Agricole Sub Lukas Stabilneg 250.78 - 250.78 250.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۹:۴۰
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 371.55 - 369.06 376.00 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 167.29 - 167.29 167.29 0.04 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Parvest Equity Russia Classic Distr 240.76 - 240.76 304.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 96.21 - 96.21 96.21 0.19 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
HSBC Portfolios World Selection 2 p 51.349 - 51.349 51.349 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 270.534 - 270.534 270.534 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۳۴
HChinese Equity Class ECp 410.335 - 410.335 410.335 0.79 0.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 509.63 - 509.63 509.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۵
H Portfolios World Selection 3 Clcp 54.305 - 54.305 54.305 0.08 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 European Small and Middle Cap Ep 2651.38 - 2651.38 2651.38 10.15 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Aviva Investors Polskich Akcji 518.84 - 518.84 518.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲

لوکزامبورگ - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MFS Investment Funds Global ACC 322.7 - 322.7 322.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
MFS Investment Funds Global GBP 297.56 - 297.56 297.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
AZ Multi Asset Institutional Europe 5.911 - 5.911 5.911 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
merging Markets Equity Passive XA 119.11 - 119.11 119.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Emerging Markets Equity Passive FA 12804.1 - 12804.1 12804.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
BlackRock Global Investment Series 5.65 - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۳۴
Global Managers Platform ING Addi 366.731 - 366.731 366.731 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰:۳۱
Hermes Universal Hermes Global Flex 151.73 - 151.73 151.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Fideuram Fund Equity USA Advantage 14.618 - 14.618 14.618 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۳۱
AZ Multi Asset Global Sukuk Master 6.295 - 6.295 6.295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Smart Value Investors Patrimoine 156.34 - 156.34 156.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Multi Style Mars 142.05 - 142.05 142.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Flexifund Equity China A I 11470.38 - 11470.38 11470.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۴
Flexifund Equity China A P 10098.85 - 10098.85 10098.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۴
Fideuram Fund Equity Italy 14.382 - 14.382 14.382 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Diversified Strategic Asset Allocat 113.21 - 113.21 113.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
Patriarch Classic Trend 200 A 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۴
Esperia Funds SICAV Duemme Commodit 120.47 - 120.47 120.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Pictet USA Index I JPY 25973 - 25973 25973 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Julius Baer Multistock Japan Stock 10768.97 - 10768.97 10768.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Nordea 1 Stable Return Fund BP SEK 158.58 - 158.58 158.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Selection Fund Japanese Opportuniti 1880.115 - 1880.115 1880.115 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Templeton Global Bond Fund A acc HK 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Templeton Global Bond Fund A Mdis H 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Pictet Global Defensive Equities I 17942 - 17942 17942 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
OYSTER SICAV Japan Opportunities R 222761 - 221657 222761 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹:۴۰
Global Dividend Fund A MINCOME G HK 14.3 - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Japan Strategic Value Portfolio S e 102.19 - 102.19 102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Japan Strategic Value Portfolio S1 112.93 - 112.93 112.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Japan Strategic Value Portfolio S j 13401 - 13401 13401 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Japan Strategic Value Portfolio S1e 94.94 - 94.94 94.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Japan Strategic Value Portfolio S A 121.56 - 121.56 121.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Japan Strategic Value Portfolio S1j 12450 - 12450 12450 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۶:۳۵
Selection Fund Emerging Markets A S 121.019 - 121.019 121.019 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Global High Yield Portfolio I2 Ace 7.99 - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Global High Yield Portfolio I2 Acc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۶:۳۲
Uni Global Equities Japan SA JPY 16798 - 16798 16803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
Uni Global Equities Japan RA JPY 15354 - 15354 15359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Templeton Global Total Return Funj 1273.94 - 1273.94 1273.94 10.35 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
Wellington Global Research Equity t 24958 - 24958 24958 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Global Index Criterie 22.89 - 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Handelsbanken Global Index Criterei 23.49 - 23.49 23.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
American Income Portfolio IT JPY In 10560 - 10560 10560 54.00 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 513.334 - 513.334 513.334 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Japanese Equity Fund S 2 JPY Acc 28835.303 - 28835.303 28835.303 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 114501.75 - 114501.75 114501.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Japanese Equity Fund X 2 JPY Acc 22.42 - 22.42 22.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1140 - 1140 1140 2.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
B Multistock Japan Stock Fund C JPY 22832 - 22832 22832 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PI Water I JPY 44136 - 44136 44136 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PIMegatrend Selection I JPY 31743 - 31743 31743 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
PI Japanese Equity Opportunities Pd 10703.14 - 10703.14 10703.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PI Japanese Equity Opportunities Ij 11696.92 - 11696.92 11696.92 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PI Japanese Equity Opportunities Rj 10028.81 - 10028.81 10028.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PI Japanese Equity Opportunities Z 12101 - 12101 12101 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
PI Japanese Equity Opportunities PJ 10800.84 - 10800.84 10800.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1285.39 - 1285.39 1285.39 10.94 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 1154.318 - 1154.318 1154.318 7.34 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
SIJapanese Equity I Acc 1625.596 - 1625.596 1625.596 2.11 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

لیتوانی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 248.376 - 248.376 249.412 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
ABLV European Corporate EUR Bond 12.179 - 12.179 12.179 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

مالت - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Distribution 126.39 - 126.39 126.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
APS Income Fund Accumulation 174.557 - 174.557 174.557 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Hermes Linder Fund A 5897.906 - 5897.906 5897.906 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Hermes Linder Fund B 2166.736 - 2166.736 2166.736 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
APS Regular Income Ethical Class B 1.159 - 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
APS Regular Income Ethical Class A 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
APS Regular Income Ethical Class C 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
APS Regular Income Ethical Class D 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۳۱
SphereInvest Global Credit Strategc 135.346 - 135.346 135.346 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵
SphereInvest Global Credit Strategi 149.061 - 149.061 149.061 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۵

مالزی - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.383 - 0.383 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
CIMB Islamic DALI Eq 1.239 - 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.853 - 0.853 0.853 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
CIMB Principal Global Titans Fund 0.633 - 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
CIMB Islamic Corporate Deposit Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
CIMB Islamic Balanced 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۳۱
CIMB Principal Greater China Equity 0.965 - 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.785 - 0.785 0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB Principal Asian Equity Fund 0.842 - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
CIMB Principal ASEAN Equity Fund 0.693 - 0.693 0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Public Ittikal Fund 0.857 - 0.857 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.527 - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۳۲
Public Ittikal Sequel Fund 0.308 - 0.308 0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۴۱
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۶:۳۴
Public Islamic Equity Fund 0.344 - 0.344 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
RHB OSK Asian Income Fund 0.679 - 0.679 0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Affin Hwang Select Income Fund 0.772 - 0.772 0.772 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۸:۳۴
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۶:۳۴
United Cash Fund 1.009 - 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Affin Hwang Select Cash Fund 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۳۴
PB Growth Fund 0.803 - 0.803 0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Public SmallCap Fund 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Public Bond Fund 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Public Islamic Select Treasures Fun 0.349 - 0.349 0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
AmAsia Pacific REITs Class B MYR 0.767 - 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Public Growth 0.475 - 0.475 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۳۲
Kenanga Growth 1.198 - 1.198 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵

مجارستان - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 20314.25 - 20314.25 20314.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
ESPA Stock Commodities VT HUF 35970.199 - 35970.199 35970.199 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
ESPA Bond International VT 23.57 - 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 87138.078 - 87138.078 87138.078 118.64 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
NN L Information Technology X Cap H 131016.602 - 131016.602 131016.602 217.99 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
NN L Greater China Equity X Cap HUF 98796.227 - 98796.227 98796.227 54.45 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
PF Russian Equity C HUF ND 17677.43 - 17677.43 17677.43 3.64 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴

مکزیک - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 B 1.934 - 1.934 1.934 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Inversion Horizonte SA B0 C 1.867 - 1.867 1.867 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Inversion Horizonte SA B0 A 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 36.048 - 36.048 36.048 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 37.714 - 37.714 37.714 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 36.165 - 36.165 36.165 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo Santander S14 SA B3 2.171 - 2.171 2.171 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۵
Fondo Santander S14 SA B2 2.144 - 2.144 2.144 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Actimed SA de CV SIID F 3 5.037 - 5.037 5.037 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.178 - 7.178 7.178 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Inbumax SA de CV SIID B 3 7.398 - 7.398 7.398 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Inbumax SA de CV SIID B 1 6.757 - 6.757 6.757 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquid PV 37.482 - 37.482 37.482 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liqui GPF 39.425 - 39.425 39.425 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquid GB 40.653 - 40.653 40.653 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۲
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0 1.796 - 1.796 1.796 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Horizontes Balanceados 3 SA B1 C 2.793 - 2.793 2.793 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Horizontes Balanceados 3 SA de CV S 2.994 - 2.994 2.994 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Empresas EFA 33.826 - 33.826 33.826 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Empresas B1 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲

موریس - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Birla Sun Life India Advantage 359.14 - 359.14 359.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.864 - 2.864 2.864 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.958 - 2.958 2.958 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.796 - 2.796 2.796 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.839 - 2.839 2.839 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
Reliance Emergent India Fund Class 15.502 - 15.502 15.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
UTI India Fund 1986 Shares 33.06 - 33.06 33.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
UTI India Pharma Fund A Acc 43.25 - 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
India Value Investments Ltd £ 9.46 - 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Life Fund Retail 1.968 - 1.968 1.968 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Life Fund Institutional B 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
Life Fund Institutional A 1.774 - 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۸
SBI Resurgent India Opps 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
Tata Indian Infrastructure Fund 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.079 - 13.079 13.079 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.98 - 21.98 21.98 0.07 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 677.416 - 677.416 677.416 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
GinsGlobal US Property Index Fund i 34.724 - 34.724 34.724 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
IPRO African Market Leaders Fund C2 147.97 - 147.97 147.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲

نامبیا - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1855.566 - 1855.566 1855.566 5.59 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Capricorn International Fund C 2.641 - 2.641 2.641 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

نروژ - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 2889.337 - 2889.337 2889.337 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1734.616 - 1734.616 1734.616 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
DNB Global Credit 9821.768 - 9821.768 9821.768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
DNB Global IV 310.046 - 310.046 310.046 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
DNB Obligasjon III 10464.352 - 10464.352 10464.352 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Nordea Kreditt 1068.9 - 1068.9 1068.9 0.08 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 2785.9 - 2785.9 2785.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
DNB High Yield 1114.119 - 1114.119 1114.119 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
DNB Kredittobligasjon 1084.657 - 1084.657 1084.657 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Handelsbanken Hoyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Storebrand Global Indeks I 2222.141 - 2222.141 2222.141 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
KLP Statsobligasjon 1038.434 - 1038.434 1038.434 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
DNB Aktiv 30 146.611 - 146.611 146.611 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
DNB Aktiv 80 227.185 - 227.185 227.185 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
DNB Aktiv Rente II 100.781 - 100.781 100.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
DNB Aktiv 50 279.868 - 279.868 279.868 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Nordea Avkastning 2112.31 - 2112.31 2112.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1043.95 - 1043.95 1043.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Danske Invest Norsk Kort Obligasjo 111.83 - 111.83 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
KLP AksjeVerden Indeks 2499.828 - 2499.828 2499.828 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
DNB Global indeks NOK 260.558 - 260.558 260.558 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Storebrand Global Multifaktor 2100.032 - 2100.032 2100.032 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
DNB Teknologi NOK 1241.724 - 1241.724 1241.724 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Delphi Nordic NOK 33328.504 - 33328.504 33328.504 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Delphi Nordic SEK 34070.098 - 34070.098 34070.098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
ODiN Europa D NOK 106.8 - 106.8 106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
ODiN Europa B NOK 105.29 - 105.29 105.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
ODiN Europa A NOK 107.25 - 107.25 107.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
ODiN Norge D NOK 126.3 - 126.3 126.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 199.16 - 199.16 199.16 0.27 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Global Bond Fund Institutional AccV 207.25 - 207.25 207.25 0.28 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Global Advantage Fund InsitutionalN 130.47 - 130.47 130.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Global Index Criterin 224.14 - 224.14 224.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Handelsbanken Global Index Criterni 230.12 - 230.12 230.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
European Growth Fund A DIST Eun 133.7 - 133.7 133.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۱:۳۴
N1 European High Yield Bond Fund Bn 310.91 - 310.91 310.91 1.25 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 189.11 - 189.11 189.11 1.58 0.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1069.81 - 1069.81 1069.81 5.28 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 578.38 - 578.38 578.38 2.29 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 611.74 - 611.74 611.74 2.42 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
SIAsian Opportunities A NOK Acc 153.234 - 153.234 153.234 0.05 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴
SIQEP Global Quality A NOK Acc 1234.806 - 1234.806 1234.806 5.66 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۴

هلند - صندوق های سرمایه گذاری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Lloyd Mix Fonds 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
NN Euro Obligatie Fonds P 36.53 - 36.53 36.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.351 - 15.351 15.351 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Delta Lloyd Rente Fonds A 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲