شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 53.183 - 53.183 53.183 0.12 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B2 53.142 - 53.142 53.142 0.12 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Flexible Fund 5.395 - 5.395 5.395 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund A 70.354 - 70.354 70.354 0.43 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund D 70.446 - 70.446 70.446 0.43 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniGlobal I 239.64 - 239.64 239.64 0.22 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PrivatFonds: Kontrolliert 126.01 - 126.01 126.01 0.13 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR I Acc 32.47 - 32.47 32.47 0.57 1.79% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR R Acc 30.28 - 30.28 30.28 0.53 1.78% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Emerging Markets EUR Z Acc 31.21 - 31.21 31.21 0.54 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 39242.81 - 39242.81 39242.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 3924.28 - 3924.28 3924.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Olymp Fund Atlant 312.843 - 312.843 312.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mak Fund Russian Combined 191.33 - 191.33 191.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Euro Bonds R 161.07 - 161.07 161.07 0.17 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent I A 145.21 - 145.21 145.21 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R A 83 - 83 83 0.09 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R T 137.03 - 137.03 137.03 0.15 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag A 110.42 - 110.42 110.42 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Inversion Moderada FI 12.09 - 12.09 12.09 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Quality Inversion Conservadora FI 10.8 - 10.8 10.8 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Bestinfond FI 194.56 - 194.56 194.56 0.49 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Bestinver Internacional FI 41.58 - 41.58 41.58 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.331 - 1.331 1.331 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.747 - 2.747 2.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.094 - 1.094 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions BalaA 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Balan 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.951 - 5.951 5.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund B 5.444 - 5.444 5.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund C 19.366 - 19.366 19.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.265 - 8.265 8.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.473 - 22.473 22.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 57.098 - 57.098 57.098 0.14 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
KD Bond 18.269 - 18.269 18.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
KD Balkan 2.57 - 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
KD Galileo 11.254 - 11.254 11.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Infond Alfa 68.66 - 68.66 68.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.716 - 14.716 14.716 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Rasmala Investment Funds Rasmala 99.206 - 99.206 99.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Prestasi Acc 36783.69 - 36783.69 36783.69 138.18 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder 90 Plus Equity Fund 2004.86 - 2004.86 2004.86 7.32 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Campuran Progresif 1475.32 - 1475.32 1475.32 5.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Danamas Stabil 3258.884 - 3258.884 3258.884 0.62 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
MRS Bond Kresna 2379.526 - 2379.526 2379.526 2.12 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jupiter European Inc 22.26 - 22.26 22.26 0.62 2.79% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Jupiter European I Acc 23.81 - 23.81 23.81 0.66 2.77% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Jupiter European I Inc 22.5 - 22.5 22.5 0.62 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.13 - 3.13 3.13 0.04 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.57 - 2.57 2.57 0.04 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
American Funds American Mutual A 41.54 - 41.54 41.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.79 - 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital Income Builder A 58.74 - 58.74 58.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 255.9 - 255.9 255.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Sforzesco A 12.432 - 12.432 12.432 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco F 12.882 - 12.882 12.882 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Visconteo A 45.096 - 45.096 45.096 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Visconteo F 46.665 - 46.665 46.665 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco AD 11.916 - 11.916 11.916 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1254 - 1254 1254 4.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Gl 992.091 - 992.091 992.091 2.68 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 477.735 - 477.735 477.735 10.25 2.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 209.105 - 209.105 209.105 4.48 2.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 33597 - 33597 33597 854.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.308 - 14.308 14.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Makaseb Arab Tigers 10.883 - 10.883 10.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
NBK Gulf Equity 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
NBK Qatar Equity 1.783 - 1.783 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Global EPADI GIH 109.225 - 109.225 109.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 789.313 - 789.313 789.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.249 - 2.249 2.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 3.266 - 3.266 3.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 172.55 - 172.55 172.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 153.22 - 153.22 153.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 179.65 - 179.65 179.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 167.52 - 167.52 167.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 152.31 - 152.31 152.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 177.16 - 177.16 177.16 1.02 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
CF Vega Equity Inc 154.5 - 154.5 154.5 0.89 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Rainbow Indigo 182.45 - 182.45 182.45 0.12 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities Acc 487.61 - 487.61 487.61 3.30 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Euro Equities Inc 152.37 - 152.37 152.37 1.03 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.547 - 15.547 15.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.443 - 4.443 4.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 11.855 - 11.855 11.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.997 - 11.997 11.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 42.302 - 42.302 42.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 11.974 - 11.974 11.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
TISCO High Dividend Equity RMF 13.845 - 13.845 13.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
TISCO High Dividend Equity Fund 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 15.731 - 15.731 15.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Cathay Mandarin 13.04 - 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
JPMorgan Taiwan Asia 51.77 - 51.77 51.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
FSITC China Century Fund 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Fuh Hwa Small Capital Fund 57.7 - 57.7 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.275 - 2.275 2.275 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.984 - 1.984 1.984 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.568 - 1.568 1.568 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 243.022 - 243.022 243.022 0.13 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund B 260.674 - 260.674 260.674 0.13 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund D 32.161 - 32.161 32.161 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
WIOF India Performance Fund A 116.929 - 116.929 116.929 1.76 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
WIOF India Performance Fund B 111.243 - 111.243 111.243 1.68 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Fund Kexiang 2.321 - 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
ChinaAMC Income Fund 4.111 - 4.111 4.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Growth 2.55 - 2.55 2.55 0.03 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harvest Optimized Dividend 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Wanjia Selected Stock Fund 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Avkastning 139.487 - 139.487 139.487 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PFA Invest Balance B 123.32 - 123.32 123.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1195.86 - 1195.86 1195.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1493.28 - 1493.28 1493.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 158.13 - 158.13 158.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 59.81 - 59.81 59.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen USA 41522.35 - 41522.35 41522.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Bonds 23479.98 - 23479.98 23479.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Equity 29725.57 - 29725.57 29725.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Consumer 12621.05 - 12621.05 12621.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity J-REIT Active Fund 9767 - 9767 9767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 37239 - 37239 37239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Frontier World Income Fund 3107 - 3107 3107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 140.826 - 116.196 147.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 213.09 - 213.09 213.09 2.88 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 166.35 - 166.35 166.35 2.93 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
AXA Asian Balanced 1.598 - 1.598 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AIA Acorns of Asia Fund 2.866 - 2.866 2.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Handelsbanken Global Index Criteria 259.48 - 259.48 259.48 3.03 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 191.35 - 191.35 191.35 2.23 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 252 - 252 252 2.95 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
AP7 Aktiefond 308.91 - 308.91 308.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
DNB Teknologi 1600.763 - 1600.763 1600.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 9.96 - 9.96 9.96 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.01 - 12.01 12.01 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.37 - 12.37 12.37 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 10.92 - 10.92 10.92 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 125.37 - 125.37 125.37 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pionero Fondo de Inversión 7500 - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 87538.019 - 87527.706 87538.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Ahorro B 15288.359 - 15288.359 15288.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Horizonte A 38392.298 - 38392.298 38392.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Horizonte B 41168.762 - 41168.762 41168.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 24.41 - 24.41 24.41 0.11 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi EquitySEF 153.03 - 153.03 153.03 2.33 1.55% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah GCC Equity 13.13 - 13.13 13.13 0.08 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC GCC Equity Income 10.13 - 10.13 10.13 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Equity Trading 94.46 - 94.46 94.46 0.37 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 0.914 - 0.914 0.914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Vision Emerging GCC 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Vision Emerging Oman 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Vision Real Economy GCC 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BankMuscat Muscat 0.74 - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sycomore Sélection Responsable I 368.77 - 368.77 368.77 0.81 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Sycomore Sélection Responsable RP 341.25 - 341.25 341.25 0.77 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.65 - 15.65 15.65 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.06 - 15.06 15.06 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.75 - 11.75 11.75 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus A 12.041 - 12.041 12.041 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus A 96.56 - 96.56 96.56 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus B 117.46 - 117.46 117.46 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.46 - 99.46 99.46 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.68 - 120.68 120.68 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 445.93 - 445.93 445.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Global Equity Fund 341.68 - 341.68 341.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Global Philippine Fund 301.44 - 301.44 301.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 205.99 - 205.99 205.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1074.42 - 1074.42 1074.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1446.92 - 1446.92 1446.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Masraf Al Rayan GCC 1.493 - 1.493 1.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.442 - 1.442 1.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 20.59 - 20.59 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr A 26.977 - 26.977 26.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 27.494 - 27.494 27.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 20.985 - 20.985 20.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 30.726 - 30.726 30.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1057.52 - 1057.52 1057.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1046.21 - 1046.21 1046.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed A 985.23 - 985.23 985.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed C 984.53 - 984.53 984.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed I 989.07 - 989.07 989.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco SR Global Bond GP 272.05 - 272.05 272.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco SR Global Bond SA 242.06 - 242.06 242.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 235.96 - 235.96 235.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Value Partners China Convergence F 167.87 - 167.87 167.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Value Partners China Convergence Fu 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 37.272 - 37.272 37.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
INVL Emerging Europe Bond 39.326 - 39.326 39.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.763 - 15.763 15.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.511 - 16.511 16.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 88.56 - 88.56 88.56 0.35 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PKO Zrownowazony 136.88 - 136.88 136.88 0.22 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Dluzny 1724.26 - 1724.26 1724.26 0.64 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PKO Stabilnego Wzrostu 159.69 - 159.69 159.69 0.14 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Aviva Investors Akcyjny 2389.02 - 2389.02 2389.02 6.11 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 103042.617 - 103042.617 103042.617 3060.37 2.97% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteria A 24.29 - 24.29 24.29 0.40 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteria AI 25.01 - 25.01 25.01 0.42 1.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
BL-Equities Japan A JPY Inc 22348 - 22348 22348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BL-Equities Japan B JPY Acc 19781 - 19781 19781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.919 - 11.919 11.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Prudentis Global Value 207.529 - 207.529 207.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.35 - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 161152 - 161152 161152 273.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Simplex Asian Select Acc 1756.74 - 1756.74 1756.74 93.84 5.34% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Simplex European Select Acc 2376.8 - 2376.8 2376.8 110.64 4.65% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Solitaire Global Bond Fund USD 121.34 - 121.34 121.34 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
B & P Vision-Q-Selection Europe 73.96 - 73.96 73.96 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5022.058 - 5022.058 5022.058 30.75 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Hermes Linder Fund B 1811.175 - 1811.175 1811.175 11.24 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
APS Income Fund Accumulation 177.631 - 177.631 177.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
APS Income Fund Distribution 125.186 - 125.186 125.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.461 - 0.461 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Kenanga Growth 1.086 - 1.086 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Ittikal Fund 0.783 - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Select 0.298 - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
RHB OSK Asian Income Fund 0.629 - 0.629 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 23948.31 - 23948.31 23948.31 160.19 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ESPA Bond International VT 23.71 - 23.71 23.71 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ESPA Stock Commodities VT HUF 38567.07 - 38567.07 38567.07 269.29 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PF Russian Equity C HUF ND 18986.22 - 18986.22 18986.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 88150.48 - 88150.48 88150.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Santander S14 SA B2 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.302 - 2.302 2.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.184 - 7.184 7.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.679 - 7.679 7.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 3 7.939 - 7.939 7.939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.557 - 1.557 1.557 0.02 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Life Fund Institutional B 1.567 - 1.567 1.567 0.02 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.431 - 2.431 2.431 0.02 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.458 - 2.458 2.458 0.03 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.565 - 2.565 2.565 0.03 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1385.2 - 1385.2 1385.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Monaco Court Terme Euro 5097.62 - 5097.62 5097.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Monaction Emerging Markets 1343.5 - 1343.5 1343.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Monaco Convertible Bond Europe 1159.01 - 1159.01 1159.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 2.826 - 2.826 2.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1849.708 - 1849.708 1849.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Handelsbanken Global Index Criterin 230.95 - 230.95 230.95 3.17 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 237.8 - 237.8 237.8 3.26 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ODIN Europa A 101.36 - 101.36 101.36 1.96 1.93% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ODIN Europa B 100.65 - 100.65 100.65 1.95 1.94% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ODIN Europa D 100.64 - 100.64 100.64 1.94 1.93% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.814 - 1.814 1.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
BT Property Fund 4.437 - 4.437 4.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.604 - 3.604 3.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
BT PS Australasian Diversified Share 2.364 - 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Werknemers Pensioen Mixfonds 65.161 - 65.161 65.161 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ASR Mixfonds V 74.367 - 74.367 74.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SKAGEN Tellus A USD 13.799 - 13.799 13.799 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Quest Cleantech Fund B Acc 238.23 - 238.23 238.23 0.10 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 56.026 - 56.026 56.026 0.07 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 130.55 - 130.55 130.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 23.72 - 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 139.2 - 139.2 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 131.696 - 131.696 131.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1579.97 - 1579.97 1579.97 22.71 1.44% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
PIEmerging Debt P dm HKD 1166.88 - 1166.88 1166.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 161.34 - 161.34 161.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.233 - 3.233 3.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus International Balanced Fd o 3.675 - 3.675 3.675 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ALPHA Money Market Fund 14.05 - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.241 - 7.241 7.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.766 - 7.766 7.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 6.876 - 6.876 6.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر