کالایاب

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
سکه بهار آزادی 44,880,000(0%) 044,840,00044,880,000۳ تیر
سکه امامی 46,970,000(0%) 046,910,00047,320,000۳ تیر
نیم سکه 24,300,000(0%) 024,300,00024,390,000۳ تیر
ربع سکه 16,250,000(0%) 016,250,00016,300,000۳ تیر
سکه گرمی 10,120,000(0%) 010,090,00010,130,000۳ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی  44,940,000 (0%) 0 44,900,000 44,940,000 ۳ تیر
سکه امامی تک فروشی 47,040,000 (0%) 0 46,940,000 47,340,000 ۳ تیر
نیم سکه تک فروشی 24,320,000 (0%) 0 24,320,000 24,430,000 ۳ تیر
ربع سکه تک فروشی 16,280,000 (0%) 0 16,280,000 16,280,000 ۳ تیر
سکه گرمی تک فروشی 10,130,000 (0%) 0 10,130,000 10,130,000 ۳ تیر

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 44,880,000
 • بالاترین قیمت روز : 44,880,000
 • پایین ترین قیمت روز : 44,840,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 44,880,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 46,970,000
 • بالاترین قیمت روز : 47,320,000
 • پایین ترین قیمت روز : 46,910,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 46,970,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 24,300,000
 • بالاترین قیمت روز : 24,390,000
 • پایین ترین قیمت روز : 24,300,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 24,300,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 16,250,000
 • بالاترین قیمت روز : 16,300,000
 • پایین ترین قیمت روز : 16,250,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 16,250,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,379,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 590,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 46,170,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 799,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 47,985,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,015,942 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 44,941,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2,028,345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.51%