قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 14,530,000 (0%) 0 14,530,000 14,560,000 14,010,268 ۲۶ دی
سکه امامی 14,940,000 (0%) 0 14,921,000 15,005,000 14,010,268 ۲۶ دی
نیم سکه 7,240,000 (0%) 0 7,240,000 7,250,000 7,030,134 ۲۶ دی
ربع سکه 4,190,000 (0%) 0 4,160,000 4,190,000 3,540,067 ۲۶ دی
سکه گرمی 2,830,000 (0%) 0 2,830,000 2,830,000 1,766,497 ۲۶ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  14,670,000 (0%) 0 14,670,000 14,700,000 ۲۶ دی
سکه امامی خرده فروشی 14,930,000 (0%) 0 14,906,000 15,003,000 ۲۶ دی
نیم سکه خرده فروشی 7,245,000 (0%) 0 7,240,000 7,250,000 ۲۶ دی
ربع سکه خرده فروشی 4,220,000 (0%) 0 4,200,000 4,220,000 ۲۶ دی
سکه گرمی خرده فروشی 2,840,000 (0%) 0 2,830,000 2,840,000 ۲۶ دی

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 14,530,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,560,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,530,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 14,530,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
14,530,000 ریال 13:26:04
14,560,000 ریال 11:51:24

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 14,940,000
 • بالاترین قیمت روز : 15,005,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,921,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 14,940,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
14,940,000 ریال 21:24:04
14,945,000 ریال 21:19:09
14,940,000 ریال 21:15:41
14,945,000 ریال 20:54:20
14,950,000 ریال 20:52:26
14,955,000 ریال 20:51:56
14,950,000 ریال 20:22:45
14,945,000 ریال 20:09:32
14,940,000 ریال 20:02:44
14,950,000 ریال 20:01:44
14,940,000 ریال 19:56:56
14,950,000 ریال 19:48:18
14,945,000 ریال 19:47:58
14,946,000 ریال 19:47:45
14,945,000 ریال 19:47:11
14,940,000 ریال 19:45:57
14,945,000 ریال 19:40:22
14,950,000 ریال 19:39:10
14,953,000 ریال 19:38:03
14,955,000 ریال 19:37:44
14,950,000 ریال 19:37:01
14,945,000 ریال 19:36:14
14,955,000 ریال 19:35:57
14,945,000 ریال 19:33:26
14,940,000 ریال 19:32:42
14,945,000 ریال 19:21:44
14,940,000 ریال 19:21:01
14,935,000 ریال 19:16:17
14,945,000 ریال 18:53:46
14,940,000 ریال 18:52:11
14,945,000 ریال 18:51:15
14,940,000 ریال 18:45:27
14,942,000 ریال 18:45:12
14,940,000 ریال 18:35:37
14,945,000 ریال 18:35:20
14,940,000 ریال 18:34:43
14,945,000 ریال 18:33:52
14,950,000 ریال 18:33:22
14,945,000 ریال 18:32:09
14,940,000 ریال 18:31:34
14,945,000 ریال 18:31:21
14,948,000 ریال 18:30:59
14,950,000 ریال 18:30:46
14,948,000 ریال 18:30:41
14,950,000 ریال 18:22:11
14,945,000 ریال 18:21:41
14,950,000 ریال 18:16:31
14,955,000 ریال 18:06:18
14,950,000 ریال 18:05:40
14,955,000 ریال 18:05:24
14,950,000 ریال 18:03:14
14,945,000 ریال 18:01:50
14,950,000 ریال 18:01:01
14,945,000 ریال 18:00:48
14,950,000 ریال 17:59:42
14,945,000 ریال 17:59:10
14,948,000 ریال 17:57:46
14,945,000 ریال 17:56:58
14,955,000 ریال 17:56:25
14,950,000 ریال 17:53:10
14,945,000 ریال 17:46:59
14,940,000 ریال 17:44:34
14,945,000 ریال 17:42:55
14,940,000 ریال 17:42:39
14,945,000 ریال 17:40:13
14,940,000 ریال 17:39:50
14,942,000 ریال 17:37:49
14,945,000 ریال 17:34:07
14,950,000 ریال 17:32:46
14,945,000 ریال 17:29:24
14,950,000 ریال 17:29:10
14,985,000 ریال 17:26:44
14,990,000 ریال 15:36:35
14,995,000 ریال 15:34:39
14,990,000 ریال 15:26:18
14,995,000 ریال 15:19:02
15,005,000 ریال 14:52:38
14,990,000 ریال 14:49:13
14,995,000 ریال 14:46:42
14,970,000 ریال 14:31:20
14,965,000 ریال 14:30:46
14,975,000 ریال 14:29:10
14,970,000 ریال 14:03:36
14,965,000 ریال 14:01:46
14,970,000 ریال 14:01:28
14,965,000 ریال 13:58:44
14,960,000 ریال 13:57:36
14,957,000 ریال 13:56:39
14,955,000 ریال 13:56:23
14,950,000 ریال 13:54:57
14,955,000 ریال 13:51:15
14,950,000 ریال 13:49:27
14,940,000 ریال 13:46:23
14,935,000 ریال 13:41:58
14,930,000 ریال 13:39:22
14,925,000 ریال 13:34:39
14,928,000 ریال 13:32:52
14,929,000 ریال 13:32:07
14,932,000 ریال 13:31:53
14,928,000 ریال 13:31:20
14,940,000 ریال 13:24:24
14,935,000 ریال 13:21:42
14,942,000 ریال 13:20:15
14,943,000 ریال 13:16:04
14,950,000 ریال 13:14:46
14,945,000 ریال 13:07:51
14,940,000 ریال 13:06:06
14,944,000 ریال 13:02:29
14,940,000 ریال 13:00:12
14,935,000 ریال 12:58:33
14,938,000 ریال 12:58:18
14,935,000 ریال 12:56:58
14,936,000 ریال 12:56:42
14,940,000 ریال 12:56:13
14,945,000 ریال 12:53:36
14,943,000 ریال 12:53:19
14,940,000 ریال 12:53:05
14,945,000 ریال 12:52:12
14,940,000 ریال 12:50:30
14,950,000 ریال 12:48:53
14,948,000 ریال 12:47:27
14,952,000 ریال 12:46:58
14,945,000 ریال 12:37:10
14,940,000 ریال 12:29:31
14,941,000 ریال 12:29:18
14,940,000 ریال 12:29:16
14,941,000 ریال 12:28:43
14,940,000 ریال 12:20:25
14,935,000 ریال 12:17:31
14,921,000 ریال 12:12:11
14,928,000 ریال 12:10:28
14,930,000 ریال 12:10:15
14,925,000 ریال 12:09:34
14,930,000 ریال 12:08:59
14,925,000 ریال 12:08:05
14,927,000 ریال 12:07:07
14,930,000 ریال 12:06:50
14,935,000 ریال 12:05:13
14,940,000 ریال 12:04:14
14,945,000 ریال 12:04:00
14,950,000 ریال 12:02:22
14,945,000 ریال 12:01:19
14,942,000 ریال 12:01:02
14,940,000 ریال 12:00:44
14,942,000 ریال 11:58:50
14,945,000 ریال 11:56:58
14,950,000 ریال 11:55:22
14,945,000 ریال 11:54:39
14,940,000 ریال 11:54:24
14,945,000 ریال 11:52:46
14,950,000 ریال 11:51:24
14,956,000 ریال 11:50:55
14,957,000 ریال 11:50:38
14,955,000 ریال 11:49:28
14,960,000 ریال 11:48:58
14,955,000 ریال 11:48:25
14,963,000 ریال 11:47:54
14,960,000 ریال 11:47:08
14,970,000 ریال 11:46:36
14,955,000 ریال 11:46:30
14,965,000 ریال 11:46:18
14,960,000 ریال 11:45:27
14,967,000 ریال 11:45:10
14,960,000 ریال 11:44:49
14,965,000 ریال 11:41:45
14,958,000 ریال 11:41:32
14,965,000 ریال 11:41:05
14,960,000 ریال 11:40:57
14,955,000 ریال 11:40:39
14,960,000 ریال 11:40:09
14,965,000 ریال 11:39:38
14,960,000 ریال 11:39:07
14,968,000 ریال 11:38:47
14,960,000 ریال 11:38:35
14,965,000 ریال 11:38:31
14,960,000 ریال 11:37:59
14,955,000 ریال 11:37:29
14,960,000 ریال 11:35:48
14,947,000 ریال 11:35:22
14,950,000 ریال 11:35:08
14,955,000 ریال 11:34:49
14,957,000 ریال 11:34:27
14,955,000 ریال 11:34:11
14,957,000 ریال 11:34:09
14,955,000 ریال 11:31:53
14,950,000 ریال 11:30:30
14,947,000 ریال 11:30:10
14,955,000 ریال 11:28:45
14,950,000 ریال 11:27:40
14,955,000 ریال 11:26:30
14,953,000 ریال 11:25:44
14,955,000 ریال 11:24:56
14,960,000 ریال 11:24:44
14,955,000 ریال 11:24:42
14,960,000 ریال 11:24:13
14,955,000 ریال 11:23:59
14,957,000 ریال 11:23:45
14,955,000 ریال 11:22:23
14,952,000 ریال 11:22:10
14,955,000 ریال 11:21:47
14,950,000 ریال 11:21:15
14,945,000 ریال 11:20:59
14,950,000 ریال 11:19:26
14,955,000 ریال 11:18:46
14,965,000 ریال 11:18:17
14,960,000 ریال 11:17:44
14,965,000 ریال 11:17:27
14,955,000 ریال 11:16:38
14,950,000 ریال 11:16:10
14,945,000 ریال 11:15:48
14,949,000 ریال 11:14:47
14,950,000 ریال 11:13:25
14,955,000 ریال 11:13:10
14,960,000 ریال 11:11:09
14,955,000 ریال 11:08:26
14,935,000 ریال 10:00:09

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 7,240,000
 • بالاترین قیمت روز : 7,250,000
 • پایین ترین قیمت روز : 7,240,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 7,240,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
7,240,000 ریال 15:24:14
7,250,000 ریال 12:43:44
7,240,000 ریال 11:29:16

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 4,190,000
 • بالاترین قیمت روز : 4,190,000
 • پایین ترین قیمت روز : 4,160,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 4,190,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
4,190,000 ریال 15:24:31
4,160,000 ریال 12:43:59

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 00:27:22   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:27:01   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 00:26:27   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:23:58   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618000 00:23:33   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:23:29   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 00:22:38   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618100 00:22:22   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618000 00:22:19   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618100 00:22:07   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618000 00:22:00   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618100 00:21:18   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618200 00:21:15   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618200 00:20:39   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:20:13   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 00:19:48   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 00:19:20   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618200 00:19:18   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 00:18:47   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618300 00:18:42   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618100 00:18:27   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 00:18:18   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618200 00:17:51   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 00:17:47   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 00:17:35   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618200 00:17:14   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 00:16:59   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 00:16:00   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618200 00:14:35   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 00:13:38   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618200 00:13:08   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618200 00:11:55   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618200 00:11:53   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618100 00:10:46   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 00:10:14   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618100 00:09:56   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 00:09:46   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618100 00:09:30   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618100 00:07:09   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 00:06:55   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 00:06:34   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 00:06:32   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 00:06:23   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 00:06:12   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618100 00:06:10   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:06:08   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 00:06:00   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 00:05:32   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 00:04:58   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 00:04:55   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 00:04:51   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:04:14   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 00:03:56   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 00:03:53   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 00:02:43   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:02:09   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 00:02:07   1396/10/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 00:00:53   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:00:39   1396/10/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 00:00:20   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618100 00:00:02   1396/10/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:59:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 23:59:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 23:59:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:59:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:59:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 23:59:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 23:58:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:58:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618100 23:57:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:57:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 23:57:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:57:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:57:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:57:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 23:54:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:51:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:50:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618000 23:47:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 23:47:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 23:46:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617900 23:45:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 23:45:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:43:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617800 23:40:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:39:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 23:39:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:39:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:38:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:37:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617700 23:37:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:37:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:36:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:36:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 23:36:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 23:35:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 23:35:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617700 23:35:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617900 23:35:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 23:34:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 617900 23:34:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:34:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617900 23:33:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:33:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:32:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618000 23:32:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 23:32:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 23:32:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618000 23:32:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 23:32:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618100 23:31:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:31:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 23:30:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618000 23:30:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 23:30:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:30:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:30:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618100 23:30:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:29:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 23:29:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618100 23:29:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 23:29:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 23:29:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:29:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:29:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:29:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:29:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:28:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:28:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:28:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:28:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:28:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 23:27:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 23:26:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 23:26:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:26:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 23:26:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:25:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:25:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:25:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:25:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:24:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 23:24:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:24:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:23:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:23:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:23:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:23:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:23:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618000 23:23:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 23:22:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:22:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:22:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:22:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:22:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 23:22:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:21:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:21:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:21:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 23:21:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:21:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:20:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:20:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:20:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:20:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:20:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:19:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618000 23:19:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:19:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618000 23:19:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:19:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618100 23:19:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 23:18:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618200 23:18:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618100 23:17:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618200 23:17:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618200 23:17:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618300 23:16:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:16:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618300 23:16:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618300 23:16:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618300 23:16:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618400 23:16:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618400 23:16:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618400 23:15:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618300 23:14:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618400 23:14:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618400 23:14:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618300 23:13:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618400 23:13:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618300 23:13:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618500 23:13:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618300 23:13:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618300 23:13:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:11:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618200 23:11:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 23:09:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618300 23:08:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 23:08:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:08:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618300 23:08:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618300 23:08:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618200 23:07:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:07:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618200 23:07:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618300 23:06:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 23:06:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618200 23:06:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618000 23:06:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 23:06:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618100 23:06:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618100 23:06:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 23:05:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 23:05:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618000 23:05:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 23:05:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617800 23:05:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618000 23:05:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618000 23:05:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618100 23:03:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 23:03:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618200 23:03:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 618200 23:03:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 23:03:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618100 23:03:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 23:03:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 23:03:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 23:03:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618200 23:02:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618200 23:02:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 23:02:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618300 23:02:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618200 23:02:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 23:02:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:01:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:01:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:01:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618300 23:01:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618300 23:01:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 23:01:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:01:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618300 23:00:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618200 23:00:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 23:00:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 23:00:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 618300 23:00:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 23:00:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 23:00:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618200 23:00:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 22:59:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618200 22:59:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618100 22:59:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618200 22:59:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 618100 22:59:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 22:59:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618300 22:59:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618300 22:59:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618200 22:58:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618300 22:58:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 22:58:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618200 22:58:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618400 22:58:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 22:58:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618400 22:57:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618200 22:57:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618400 22:57:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 618200 22:56:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 618300 22:56:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 618300 22:56:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618200 22:56:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618300 22:56:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618200 22:55:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618100 22:55:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618200 22:55:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618100 22:55:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 22:55:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618100 22:55:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 22:55:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618300 22:55:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618300 22:54:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618100 22:54:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 22:54:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 618000 22:54:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618200 22:54:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 22:53:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618100 22:53:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 22:53:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 618000 22:53:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 22:52:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 22:52:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617900 22:52:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617900 22:51:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 22:51:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618000 22:51:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 617900 22:51:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:51:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618000 22:51:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 617900 22:51:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:51:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 22:51:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 22:50:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 22:50:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 617900 22:50:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617900 22:50:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617900 22:50:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 22:50:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617900 22:50:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 22:50:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 22:49:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 618000 22:49:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:49:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617900 22:48:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617900 22:48:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:48:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:48:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:48:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617800 22:48:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:48:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617800 22:48:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617800 22:47:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617800 22:46:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 617800 22:46:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617800 22:46:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:46:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 22:45:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:45:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:45:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:45:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:44:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 617800 22:44:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:44:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:44:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:44:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:44:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:44:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617800 22:44:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617700 22:43:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 22:43:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617800 22:43:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 617800 22:43:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617700 22:43:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617700 22:42:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617700 22:42:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 617700 22:42:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617800 22:42:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:42:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 617800 22:41:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617700 22:41:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:41:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:41:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 617800 22:41:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:41:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617900 22:41:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617700 22:40:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:40:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:39:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617900 22:39:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618000 22:39:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 22:39:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 618000 22:39:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 22:38:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618000 22:38:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 618000 22:38:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618100 22:38:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 618100 22:38:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 618100 22:38:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 618000 22:37:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 22:36:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617800 22:36:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617800 22:36:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617700 22:35:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617800 22:35:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:35:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617700 22:35:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617600 22:34:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:34:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617700 22:34:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617700 22:33:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617800 22:33:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:33:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:33:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617800 22:32:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:32:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617600 22:32:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617600 22:32:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:32:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617600 22:31:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617700 22:31:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617600 22:31:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617600 22:31:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617700 22:30:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:30:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:30:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617800 22:30:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 617800 22:30:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617900 22:29:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 22:29:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:29:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:29:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617900 22:28:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617800 22:28:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:28:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:28:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617900 22:28:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617900 22:28:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 618000 22:28:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617800 22:28:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617800 22:27:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617600 22:27:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617500 22:26:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617500 22:26:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617500 22:26:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617400 22:26:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617500 22:25:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617600 22:25:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617500 22:24:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617400 22:24:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617300 22:24:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617200 22:24:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617300 22:24:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617300 22:24:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617400 22:24:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 617300 22:24:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 617300 22:23:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617300 22:23:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617400 22:23:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617200 22:23:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617300 22:23:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617300 22:22:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 617200 22:22:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617200 22:22:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617300 22:21:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617100 22:20:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617100 22:20:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617300 22:19:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617100 22:19:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617300 22:19:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617100 22:18:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617000 22:18:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617100 22:17:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617200 22:17:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617000 22:16:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617000 22:14:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617100 22:14:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617000 22:13:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 617000 22:11:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617000 22:11:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617000 22:10:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617000 22:10:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617100 22:10:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617000 22:10:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617000 22:10:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617000 22:10:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617000 22:10:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617000 22:10:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617000 22:08:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617100 22:08:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617200 22:07:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616900 22:05:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616900 22:05:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 617000 22:04:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616900 22:04:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616900 22:04:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617000 22:04:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617000 22:04:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617000 22:03:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 22:03:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 22:03:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 617000 22:03:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617100 22:02:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 617000 22:02:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 617100 22:01:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617200 22:01:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 617200 22:01:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 617100 22:01:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 617100 22:01:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 617000 22:00:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616900 21:59:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616700 21:55:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616700 21:54:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616700 21:53:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616700 21:53:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616600 21:53:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616600 21:53:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616500 21:53:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616700 21:53:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616700 21:53:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616700 21:52:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 616500 21:51:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616500 21:50:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 21:50:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 21:48:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 21:48:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 21:47:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 21:47:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 21:45:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 21:43:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 21:43:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 21:43:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 21:42:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616400 21:41:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 21:39:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 21:37:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 21:37:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616400 21:34:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 21:34:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 21:34:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616400 21:33:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 21:33:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 21:31:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616200 21:30:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 21:30:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 21:27:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 21:27:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 21:24:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 21:24:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 21:24:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 21:23:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 21:23:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 21:23:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 21:23:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 21:22:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 21:21:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 21:18:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 21:18:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 21:17:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 21:17:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 21:17:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616200 21:15:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 21:15:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 21:14:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 21:14:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 21:12:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 21:08:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 21:08:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 21:06:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616100 21:06:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 21:05:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 21:04:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616400 21:00:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:59:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:56:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 616300 20:56:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 20:56:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 616300 20:56:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:56:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 20:55:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 20:54:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:53:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 20:53:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 20:53:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:53:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 20:52:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:52:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:52:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:51:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 20:50:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:45:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616500 20:43:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:43:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:42:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 616400 20:41:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:41:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:40:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 20:38:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:38:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 20:37:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:36:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:36:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:35:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 20:34:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:34:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:34:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:34:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 20:34:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 20:33:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 20:32:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 20:31:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:31:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 20:31:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 20:31:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 20:30:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 20:30:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:29:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 20:29:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 20:29:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 20:27:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 20:26:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 20:24:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:24:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 20:23:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:23:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 20:23:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:22:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 20:22:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:22:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 20:22:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 20:22:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 20:21:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 20:21:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 20:21:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 20:20:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 20:19:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 20:19:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 616400 20:18:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 20:17:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 20:17:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616300 20:16:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:16:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:15:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:15:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 20:14:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 20:14:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 20:13:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:12:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 20:12:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:11:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 20:11:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 20:11:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:10:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:10:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616200 20:10:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 20:10:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:10:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 20:09:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 20:09:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:09:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:09:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 20:09:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:09:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 20:08:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:08:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616300 20:08:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 20:07:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:05:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 20:05:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 20:03:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 20:03:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 20:02:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 20:02:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 20:00:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 20:00:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 19:59:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 19:59:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:58:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 19:58:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:57:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 19:57:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 19:57:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:55:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:48:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:46:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:46:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 19:46:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 19:46:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 19:45:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 19:45:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:43:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:43:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616300 19:42:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 19:42:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 19:42:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 19:40:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 19:40:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:39:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 19:39:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616400 19:39:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616400 19:38:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:37:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:35:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:35:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616400 19:34:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:31:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:30:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:29:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616500 19:28:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:28:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616500 19:27:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:27:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 19:26:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:26:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:26:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 19:26:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:25:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:25:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616400 19:25:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:25:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:24:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:24:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:23:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616500 19:22:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:22:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616500 19:22:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:21:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:20:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:20:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:20:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 19:19:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:19:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:19:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616400 19:19:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616400 19:19:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 19:19:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:18:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 19:18:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616500 19:18:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 19:18:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 19:18:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:18:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616500 19:17:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:17:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 19:17:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:16:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616400 19:16:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 19:16:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:16:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:16:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:16:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 19:15:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:15:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:15:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 19:14:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:14:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:14:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:14:14   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:12:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:10:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:10:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:09:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:09:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:09:25   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:09:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:09:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:08:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:08:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:08:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 19:07:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:07:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616500 19:06:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 19:06:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 19:05:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 19:05:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:04:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 19:03:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 19:03:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 19:03:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:02:24   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 19:01:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 19:01:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:01:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:01:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616400 19:01:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 19:00:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 19:00:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:00:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 19:00:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 616300 18:59:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 18:59:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 18:59:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 18:58:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616300 18:57:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 18:57:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616400 18:57:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616400 18:57:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:57:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:56:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 18:56:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 18:56:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 18:56:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 18:55:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 18:53:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 18:53:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616500 18:53:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616700 18:53:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 18:53:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 18:53:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616700 18:52:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616500 18:52:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:51:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:51:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:51:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 616200 18:50:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616200 18:50:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616100 18:50:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616100 18:49:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616200 18:49:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616100 18:49:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616200 18:49:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616100 18:48:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616100 18:48:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616200 18:48:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616100 18:48:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616200 18:48:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616200 18:47:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 18:47:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:46:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 18:46:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:46:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:45:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 18:45:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 18:45:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:45:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 18:45:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:45:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:45:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 18:44:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 18:44:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:43:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:43:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 18:43:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 18:43:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:41:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 18:41:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 18:41:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616300 18:40:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 18:40:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616200 18:39:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 18:39:33   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 616300 18:39:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:38:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 18:38:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 18:38:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616200 18:38:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 18:37:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616200 18:37:42   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 18:37:36   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 18:37:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616100 18:36:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 18:36:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 18:36:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 18:36:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616000 18:36:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616000 18:36:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616000 18:35:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616100 18:35:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 616100 18:35:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616000 18:35:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616100 18:35:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616200 18:35:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616000 18:34:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616200 18:34:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616000 18:34:34   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616200 18:34:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616300 18:34:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616200 18:33:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 18:33:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 616300 18:33:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:33:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616200 18:33:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 18:33:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:32:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616500 18:32:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 18:32:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 18:32:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:31:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:31:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616600 18:30:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:30:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616600 18:28:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616600 18:28:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616500 18:27:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616500 18:26:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616500 18:25:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 18:25:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 18:25:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616500 18:24:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 18:23:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 18:23:20   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616600 18:23:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616500 18:22:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 18:22:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 18:21:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 18:21:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:20:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 18:20:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 18:20:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 18:19:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 18:19:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 18:19:52   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 18:18:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:18:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 18:18:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 18:18:13   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 18:18:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616400 18:18:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616400 18:17:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 18:17:35   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 18:17:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 18:17:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616600 18:16:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616600 18:16:53   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616500 18:16:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616700 18:16:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616600 18:16:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616600 18:15:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616700 18:15:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616800 18:15:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616800 18:15:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616700 18:13:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616800 18:13:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 18:13:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616700 18:13:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616700 18:12:58   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616700 18:12:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616700 18:11:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616900 18:11:19   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616800 18:10:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616800 18:09:46   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616900 18:09:22   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617000 18:09:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616800 18:09:05   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 18:08:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616900 18:08:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 617000 18:08:29   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616800 18:08:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 617000 18:08:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 18:07:43   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616800 18:07:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616800 18:07:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616700 18:07:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616800 18:06:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616600 18:06:01   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616800 18:05:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616800 18:05:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616900 18:05:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616700 18:05:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616500 18:04:16   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616600 18:03:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616700 18:03:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616700 18:03:08   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616600 18:02:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616600 18:02:30   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616600 18:02:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616600 18:02:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616600 18:02:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616600 18:01:23   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616500 18:01:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:01:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616500 18:01:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:00:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 18:00:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616600 18:00:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616500 18:00:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 18:00:03   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616500 17:59:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 17:59:56   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:59:37   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616500 17:59:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616600 17:59:06   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616600 17:59:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616600 17:58:55   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616400 17:58:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:58:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:56:54   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:56:45   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:56:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:56:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:55:27   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616500 17:54:40   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:53:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:53:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:53:09   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616500 17:53:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 17:53:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 17:53:00   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616400 17:52:41   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 17:52:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616400 17:52:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616500 17:52:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 616300 17:51:50   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 17:50:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616300 17:49:47   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616500 17:49:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616300 17:49:12   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616300 17:49:07   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 616300 17:48:38   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616200 17:48:21   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 17:48:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 17:47:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:47:44   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 17:47:31   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616200 17:47:26   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 17:46:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616300 17:46:32   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:46:02   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:45:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 616300 17:45:18   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:44:17   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 616400 17:44:11   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616200 17:44:04   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 616200 17:43:49   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616400 17:43:39   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:43:10   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 17:42:59   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 616300 17:42:57   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 616100 17:42:51   1396/10/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 616300 17:42:48   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 17:42:28   1396/10/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 616100 17:42:15   1396/10/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 616300 17:42:12   1396/10/26
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 3 618000 00:23:33   1396/10/27
آخرین لفظ فروش 3 618100 00:27:22   1396/10/27
آخرین معامله 1 618100 00:27:01   1396/10/27

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 200 تا 1500000 00:25:49   1396/10/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1501000 00:17:59   1396/10/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1501000 00:17:57   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 00:16:49   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 00:15:47   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 00:15:44   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500200 00:13:30   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500000 00:12:14   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500000 00:12:11   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1500000 00:11:44   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1499700 00:11:40   1396/10/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1500500 00:09:14   1396/10/27
سکه فردایی خرید 200 تا 1500000 00:08:27   1396/10/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1499700 00:07:47   1396/10/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1500200 00:05:15   1396/10/27
سکه فردایی خرید 200 تا 1499800 00:03:43   1396/10/27
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 00:02:51   1396/10/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 00:02:01   1396/10/27
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 00:01:36   1396/10/27
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:56:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:56:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:54:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499600 23:54:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:53:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:52:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:51:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499900 23:50:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:49:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:49:03   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499900 23:48:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499900 23:47:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:46:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:44:17   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:43:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:43:11   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:43:01   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 23:42:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 23:42:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:41:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:41:30   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 23:41:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:41:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 23:38:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:38:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:38:29   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:36:57   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:36:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:35:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:35:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:34:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:33:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:33:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:32:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:32:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:32:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:32:02   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:31:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 23:31:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499900 23:30:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:29:59   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 23:28:45   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499800 23:28:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:27:58   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499800 23:27:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:27:02   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:25:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:24:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:24:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:23:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:23:23   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:23:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1501000 23:23:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:22:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:22:00   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:21:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:21:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:21:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:21:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499600 23:20:57   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:19:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:19:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:19:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:18:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:18:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:18:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:18:19   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:18:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:17:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:17:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 23:17:22   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:16:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:16:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:16:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499300 23:15:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 23:15:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 23:15:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:14:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:14:23   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:13:45   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:11:37   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:11:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:10:52   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:10:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:10:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:09:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:09:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:08:48   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499700 23:08:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499200 23:07:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 23:07:00   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 23:06:52   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 23:06:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:06:32   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:05:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:05:46   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:05:44   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499200 23:05:40   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 23:05:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 23:04:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:04:04   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499200 23:04:00   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:03:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499200 23:03:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:02:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1499000 23:02:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 23:02:37   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:02:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:02:02   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 23:01:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:01:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:01:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1499500 23:01:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 23:01:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1499500 23:01:00   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 23:00:57   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 23:00:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:00:47   1396/10/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1499500 23:00:23   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 23:00:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 22:59:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:58:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:58:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:58:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:57:52   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1500000 22:57:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1500000 22:57:17   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1500000 22:57:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499500 22:57:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1499500 22:56:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:56:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:56:33   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:56:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:55:26   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:55:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 22:55:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:54:35   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:54:31   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:54:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 22:54:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:53:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:53:50   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499800 22:53:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:53:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 22:53:15   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:52:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:52:50   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:52:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:52:40   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:52:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:52:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:52:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:52:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:52:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:51:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:51:40   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:51:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:51:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:51:14   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:51:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:51:06   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:50:36   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:50:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:50:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:49:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:49:40   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:49:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:49:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:49:01   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:48:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:48:26   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:48:23   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:48:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:47:45   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:47:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 22:46:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:46:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 22:46:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499800 22:46:42   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:45:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:45:51   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:45:48   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:45:38   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:45:34   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:45:30   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:45:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:45:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:45:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:45:11   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:45:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:44:55   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:44:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:44:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:44:28   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:44:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 22:44:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1500000 22:44:13   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:43:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:43:50   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:43:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:43:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:43:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:42:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:42:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:42:39   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:42:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:42:23   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1499000 22:42:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:42:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:41:51   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:41:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:41:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:41:17   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:40:54   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:40:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:40:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 22:40:13   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 22:40:09   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:39:59   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:39:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 22:38:43   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 22:38:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 22:36:36   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 22:36:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 22:36:05   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498500 22:35:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 22:34:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1498000 22:34:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 22:34:37   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498000 22:33:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 22:33:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 22:33:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 22:32:57   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498000 22:31:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1497500 22:31:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 22:30:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 22:30:52   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497500 22:30:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 22:28:53   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497500 22:28:47   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1497000 22:28:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 22:28:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 22:27:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 22:27:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1497000 22:27:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 22:27:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 22:27:07   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 22:26:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 22:26:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 22:25:04   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 22:24:41   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 22:23:58   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:23:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:23:35   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 22:23:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:23:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:22:41   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 22:22:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:22:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:22:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:21:49   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:21:09   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 22:20:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:20:40   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 22:19:46   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 22:18:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1496000 22:17:37   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 22:16:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1496000 22:16:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:16:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 22:15:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:05:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 22:00:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 5 تا 1495000 21:59:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 21:58:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1494500 21:58:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:58:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1494000 21:58:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493000 21:48:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 21:48:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 21:45:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:45:04   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:33:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:33:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:23:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 21:21:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 400 تا 1495000 21:18:51   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:17:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 21:15:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1495000 21:12:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 21:09:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 20:55:33   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 20:53:55   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495500 20:53:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 20:53:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495500 20:52:11   1396/10/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1496000 20:51:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 20:50:19   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 20:31:58   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 20:22:33   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 20:09:19   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 20:02:30   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 20:01:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:56:37   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 19:47:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:47:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 19:47:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494600 19:47:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:47:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:47:01   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:47:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:46:30   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:46:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:45:31   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 19:40:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:40:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 19:38:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495800 19:37:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1496000 19:37:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 19:36:57   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 19:36:43   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:35:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 19:35:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:34:37   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 19:34:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 19:33:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:32:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:32:43   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:32:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 19:30:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 19:21:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 19:20:46   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493500 19:16:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493500 19:15:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 19:08:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 18:53:34   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:52:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:51:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:51:20   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:51:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 18:50:46   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:50:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:50:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:50:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:50:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:47:32   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:45:58   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:45:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494200 18:44:58   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 18:44:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:44:16   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:43:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:42:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:42:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:41:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:41:51   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:41:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:40:24   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:40:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:39:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:39:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:38:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:37:41   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:36:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:36:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:36:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:35:52   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493500 18:35:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:35:25   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 18:35:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:35:09   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 18:34:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:33:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:33:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:33:07   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 18:32:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:31:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 18:31:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 18:31:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495300 18:30:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:29:11   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:22:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:22:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:21:47   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 18:21:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:21:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:19:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:19:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:18:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 18:18:09   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:17:49   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 18:16:18   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 18:16:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 18:14:37   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 18:14:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 18:08:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 18:07:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 18:06:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 18:05:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:05:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:05:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 18:05:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:04:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:03:03   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:03:00   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 18:01:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 18:00:40   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 18:00:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:59:32   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:58:46   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494800 17:58:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494800 17:57:35   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:56:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 17:56:08   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 17:53:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:53:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:52:47   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 17:52:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:46:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 17:44:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:42:42   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 17:42:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:40:01   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 17:39:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494700 17:37:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:37:19   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:32:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:32:28   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:29:55   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:29:49   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:29:07   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:28:52   1396/10/26
سکه معکوس فروش 100 تا 1494000 17:26:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:23:43   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:23:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:23:40   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:23:34   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 17:23:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:22:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:22:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:22:47   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:22:43   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:22:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 17:22:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 17:21:30   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 17:21:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 17:21:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 17:18:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 17:18:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:13:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:13:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 17:11:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:11:28   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495000 17:11:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 17:11:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 17:11:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:09:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 17:09:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:09:13   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:09:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:09:06   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:07:05   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 17:07:01   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:06:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 17:05:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1495000 17:05:09   1396/10/26
سکه فردایی معامله 400 تا 1495000 17:05:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 17:04:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 17:03:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 17:02:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 17:01:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 17:01:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496300 16:59:43   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 16:58:54   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 16:58:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 16:58:49   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 16:55:48   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 16:55:45   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 16:55:45   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 16:55:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 16:55:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496700 16:55:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 16:55:06   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 16:54:22   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1496500 16:53:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 16:53:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 16:52:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 16:52:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 16:52:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 16:50:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 16:50:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:48:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:48:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:47:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:47:33   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:46:57   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 16:46:55   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 16:46:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 16:46:45   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 16:46:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 16:46:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 16:46:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:46:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:45:28   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494000 16:42:23   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494000 16:42:17   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:42:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:42:08   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494000 16:42:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 16:41:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 16:41:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494500 16:40:52   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493000 16:39:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493000 16:39:23   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494000 16:38:54   1396/10/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1494000 16:37:56   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1493500 16:37:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1494000 16:37:15   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1494500 16:36:23   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 16:35:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 16:34:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:34:44   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 16:33:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 16:33:09   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495500 16:33:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495000 16:33:01   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 16:33:00   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 16:32:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:32:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:32:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 16:32:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:32:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:32:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 16:32:00   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:31:50   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:31:45   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495500 16:31:44   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 16:31:42   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 16:30:05   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 16:28:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:28:25   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:28:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 16:27:55   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 16:27:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 16:25:55   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 16:25:49   1396/10/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1496500 16:25:48   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 16:17:26   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497200 16:16:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 16:16:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 16:14:02   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497700 16:13:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497800 16:13:50   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 16:13:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 16:13:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 16:12:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 16:11:31   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497500 16:11:23   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 16:11:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 16:11:19   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 16:10:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 16:10:46   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 16:10:34   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 16:10:19   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497500 16:10:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 16:09:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 16:09:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 16:09:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 16:08:37   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1498500 16:06:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 16:06:02   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1498000 16:05:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 16:05:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1498500 16:05:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 16:05:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 16:04:11   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 16:02:28   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498500 16:01:18   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498500 16:01:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 16:00:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 16:00:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499000 16:00:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:57:45   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:57:40   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:55:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 15:55:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 15:55:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:55:28   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:55:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:46:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:46:10   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:46:02   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:44:24   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:44:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:44:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:43:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:42:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1499500 15:42:50   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:42:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:41:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:40:51   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:39:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:39:51   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:39:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:39:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:37:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:36:50   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:36:48   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 15:36:47   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:36:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:36:39   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 15:36:19   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 15:36:16   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:36:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:35:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:35:42   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:34:28   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499500 15:34:25   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:34:21   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499500 15:34:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:34:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:34:16   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:33:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:33:54   1396/10/26
سکه نقدی فروش 100 تا 1499000 15:31:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499700 15:30:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499700 15:30:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:30:16   1396/10/26
سکه نقدی معامله 100 تا 1499000 15:30:09   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 15:29:58   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 15:29:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 15:27:35   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 15:27:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 15:27:25   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 15:27:22   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:27:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 15:27:20   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 15:27:06   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 15:26:59   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 15:26:25   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 15:26:15   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499400 15:26:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499400 15:25:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:25:31   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:25:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:25:24   1396/10/26
سکه نقدی فروش 100 تا 1499000 15:24:33   1396/10/26
سکه نقدی فروش 100 تا 1499500 15:23:55   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:22:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:22:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:22:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:21:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:21:39   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:20:55   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:20:16   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:19:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:19:59   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:19:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 15:19:46   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499800 15:19:40   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499500 15:19:39   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 15:18:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 15:18:40   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499500 15:18:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:18:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:15:50   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 15:15:35   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 15:15:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 15:14:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 15:14:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499500 15:13:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500500 15:13:29   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1500500 15:12:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1501000 15:12:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1500000 15:12:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1501000 15:11:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1501500 15:11:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501000 15:10:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 15:10:02   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1501500 15:09:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 15:09:25   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502500 15:09:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 15:08:52   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1502000 15:08:50   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1502500 15:08:49   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 15:07:14   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1503000 15:07:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 15:07:11   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 15:07:09   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 15:06:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 15:04:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 15:03:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 15:02:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 15:02:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 15:02:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 15:02:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 14:59:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 14:58:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1493000 14:58:17   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1502000 14:58:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501500 14:57:37   1396/10/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1501700 14:56:47   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501000 14:55:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 14:55:57   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501000 14:55:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1502000 14:55:34   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1501000 14:55:33   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 14:53:45   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1501000 14:53:41   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1500500 14:53:39   1396/10/26
سکه امروزی خرید 500 تا 1500000 14:52:22   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1499000 14:51:49   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1499000 14:48:49   1396/10/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1499000 14:48:41   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499500 14:48:10   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1499000 14:48:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 14:48:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 14:48:04   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1499000 14:47:37   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499500 14:47:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 14:46:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 14:46:25   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1499000 14:46:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 14:46:14   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1499000 14:46:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 14:46:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 14:46:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:46:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:45:55   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498800 14:44:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:44:35   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:44:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499500 14:44:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1500000 14:43:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1499000 14:43:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:43:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:43:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:39:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:37:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:35:48   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:35:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:35:07   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 14:34:08   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1497000 14:34:03   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 14:33:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:33:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496200 14:33:17   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:31:34   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:31:26   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:31:17   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:30:59   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:30:54   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:30:41   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:30:30   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:30:28   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:29:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:29:44   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:28:49   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:28:43   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496500 14:28:33   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496500 14:28:26   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 14:27:57   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 14:27:50   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:27:46   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 14:27:42   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:27:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1497000 14:27:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1496500 14:27:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:27:22   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 14:26:21   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 14:26:17   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:25:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:25:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:25:04   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:25:02   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 14:24:54   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 14:24:40   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:24:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:24:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:23:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:23:22   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:23:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:23:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:23:02   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:22:59   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:22:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:22:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1496500 14:22:15   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:22:12   1396/10/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1496500 14:22:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:22:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497500 14:21:52   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497500 14:20:55   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497500 14:20:46   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497200 14:20:42   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497200 14:20:30   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497500 14:20:17   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497500 14:20:13   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:19:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:18:50   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:18:48   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1498000 14:18:42   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1498000 14:18:39   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 14:18:24   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497000 14:18:20   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:18:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:18:04   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:34   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:22   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:17:20   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1498800 14:17:13   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1498800 14:17:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498800 14:17:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498800 14:17:06   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:16:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:15:57   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:15:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:15:27   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:15:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:15:19   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 14:14:50   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 14:14:47   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 14:14:42   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1499000 14:14:39   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498500 14:14:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:14:35   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:14:33   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:14:13   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:14:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:14:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:13:53   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:13:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:13:31   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:13:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:13:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:13:05   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:12:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:12:53   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:11:23   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:11:15   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:11:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:58   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:10:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:10:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:37   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:10:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:19   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:07   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498500 14:10:01   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:09:59   1396/10/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1498000 14:09:58   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1498000 14:09:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1499000 14:09:32   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1498000 14:09:14   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1498000 14:09:05   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1498000 14:08:59   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1498000 14:08:37   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1498000 14:08:33   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:08:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:07:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:07:09   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497500 14:07:08   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1497500 14:07:07   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 14:06:56   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1498000 14:06:08   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1498000 14:05:52   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1497500 14:05:27   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1497000 14:05:03   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:05:01   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:05:01   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:04:57   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1497000 14:04:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496500 14:04:50   1396/10/26
سکه نقدی خرید 100 تا 1497500 14:04:37   1396/10/26
سکه نقدی خرید 100 تا 1497500 14:04:29   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:04:21   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 14:04:10   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496500 14:04:06   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496500 14:03:22   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:03:06   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 14:03:02   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:02:41   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1496500 14:02:39   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1496500 14:02:32   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:02:32   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:02:32   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:02:24   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:02:03   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:01:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496500 14:01:36   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1497000 14:01:34   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:01:21   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:01:10   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:01:07   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1497000 14:01:05   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:01:05   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:00:59   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1496500 14:00:57   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 14:00:39   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:00:12   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1497000 14:00:12   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 13:59:10   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 13:59:07   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 13:59:04   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496500 13:58:37   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 13:58:32   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1496000 13:57:51   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1496000 13:57:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1496500 13:57:48   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 13:57:46   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1496000 13:57:45   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1496000 13:57:42   1396/10/26
سکه امروزی معامله 200 تا 1496000 13:57:39   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1496000 13:57:38   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 13:56:56   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:52   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:49   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 13:56:44   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1496000 13:56:36   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:30   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1495200 13:56:28   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:23   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:22   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1495200 13:56:21   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 13:56:20   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:56:18   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495500 13:56:17   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1495000 13:56:06   1396/10/26
سکه امروزی خرید 200 تا 1495000 13:56:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:55:55   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1495000 13:55:52   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1495000 13:55:18   1396/10/26
سکه امروزی معامله 100 تا 1495000 13:54:43   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:54:21   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:54:17   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:54:14   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:54:10   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:53:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:53:51   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:53:47   1396/10/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1495000 13:53:31   1396/10/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1495000 13:53:05   1396/10/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1495000 13:53:00   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:52:10   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:52:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:51:18   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:51:09   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:51:08   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1495000 13:51:06   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:51:03   1396/10/26
سکه امروزی خرید 200 تا 1495000 13:51:01   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1495000 13:50:58   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:50:55   1396/10/26
سکه امروزی خرید 200 تا 1495000 13:50:54   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:50:52   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495000 13:50:45   1396/10/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1495000 13:50:26   1396/10/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1495000 13:50:20   1396/10/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1495000 13:50:17   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1495500 13:50:02   1396/10/26
سکه امروزی معامله 500 تا 1495000 13:50:00   1396/10/26
سکه امروزی معامله 500 تا 1495000 13:49:57   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1494500 13:49:19   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1494000 13:49:15   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494500 13:49:05   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:48:38   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:42   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:30   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:29   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:25   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:24   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1494000 13:46:22   1396/10/26
سکه امروزی خرید 100 تا 1493500 13:46:22   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1494000 13:46:17   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493500 13:46:11   1396/10/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1493500 13:46:10   1396/10/26
سکه امروزی فروش 100 تا 1494000 13:46:08   1396/10/26
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 200 1500000 00:25:49   1396/10/27
آخرین لفظ فروش 100 1501000 00:17:59   1396/10/27
آخرین معامله 100 1499800 00:02:51   1396/10/27

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,367,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,572,854 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 14,487,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 452,442 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 13,940,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 999,929 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 13,173,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1,766,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.41%