نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی آبان 11,075,000 0 0% 11,020,000 11,085,000 ۴ آبان
آتی دی 11,245,000 0 0% 11,230,000 11,245,000 ۴ آبان
آتی اسفند 11,440,000 0 0% 11,430,000 11,445,000 ۴ آبان
آتی اردیبهشت 11,640,000 0 0% 11,620,000 11,645,000 ۴ آبان
آتی تیر 11,840,000 0 0% 11,825,000 11,855,000 ۴ آبان

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 10,980,000 0 0% 10,950,000 10,980,000 ۴ آبان
امامی 11,107,000 0 0% 11,035,000 11,110,000 ۴ آبان
نیم 5,580,000 0 0% 5,580,000 5,590,000 ۴ آبان
ربع 2,940,000 0 0% 2,940,000 2,940,000 ۴ آبان
گرمی 1,860,000 0 0% 1,860,000 1,860,000 ۳ آبان
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه