صفحات مرتبط

نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت سبک 48.37 (0.02%) 0.01 48.3 48.39 ۷:۳۶
نفت برنت 52.55 (0%) 0 52.48 52.59 ۷:۳۹
نفت اپک 49.8 (0%) 0 49.8 49.8 ۱ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 482.13 (0.05%) 0.25 481.63 482.75 ۷:۱۳
بنزین 1.63 (0.62%) 0.01 1.63 1.63 ۶:۴۸
گاز طبیعی 2.92 (0.34%) 0.01 2.92 2.93 ۵:۴۶

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 48.37
 • بالاترین قیمت روز : 48.39
 • پایین ترین قیمت روز : 48.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 48.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
48.37 دلار 7:36:19
48.36 دلار 7:25:17
48.37 دلار 7:24:18
48.36 دلار 7:13:17
48.37 دلار 7:05:21
48.38 دلار 7:03:17
48.37 دلار 7:00:24
48.38 دلار 6:52:19
48.37 دلار 6:47:18
48.38 دلار 6:46:20
48.37 دلار 6:45:20
48.38 دلار 6:44:20
48.37 دلار 6:42:20
48.38 دلار 6:40:31
48.37 دلار 6:31:16
48.34 دلار 6:04:20
48.33 دلار 5:59:18
48.34 دلار 5:58:21
48.33 دلار 5:56:20
48.34 دلار 5:51:17
48.33 دلار 5:40:23
48.31 دلار 5:39:18
48.3 دلار 5:38:21
48.31 دلار 5:32:18
48.3 دلار 5:31:21
48.34 دلار 5:30:29
48.31 دلار 5:28:19
48.34 دلار 5:20:27
48.36 دلار 5:19:18
48.37 دلار 5:07:18
48.36 دلار 5:02:19
48.38 دلار 4:57:19
48.39 دلار 4:56:21
48.38 دلار 4:54:21
48.39 دلار 4:50:24
48.38 دلار 4:47:18
48.37 دلار 4:46:23
48.38 دلار 4:34:21
48.39 دلار 4:32:21
48.37 دلار 4:27:20
48.38 دلار 4:24:21
48.37 دلار 4:14:22
48.38 دلار 4:13:18
48.37 دلار 4:12:21
48.38 دلار 4:10:27
48.37 دلار 4:07:17
48.38 دلار 4:02:20
48.37 دلار 4:01:17
48.36 دلار 4:00:28
48.37 دلار 3:58:20
48.36 دلار 3:51:20
48.34 دلار 3:50:20
48.36 دلار 3:49:20
48.34 دلار 3:48:22
48.36 دلار 3:40:22
48.37 دلار 3:36:19
48.38 دلار 3:16:18
48.37 دلار 3:06:19
48.36 دلار 3:00:32
48.37 دلار 2:57:20
48.38 دلار 2:56:18
48.37 دلار 2:53:20
48.36 دلار 2:52:18
48.34 دلار 2:49:19
48.36 دلار 2:44:18
48.34 دلار 2:35:26
48.36 دلار 2:31:21
48.38 دلار 1:30:26
48.39 دلار 1:29:19
48.38 دلار 1:28:23
48.39 دلار 1:27:19
48.38 دلار 1:26:22
48.39 دلار 1:25:18
48.38 دلار 1:22:22
48.39 دلار 1:21:17
48.36 دلار 1:20:25
48.37 دلار 1:18:21
48.36 دلار 1:17:16
48.37 دلار 1:16:23
48.36 دلار 1:14:22
48.37 دلار 1:13:20
48.36 دلار 1:09:18
48.34 دلار 1:08:24
48.36 دلار 1:06:21
48.37 دلار 1:05:18
48.38 دلار 0:52:21
48.37 دلار 0:51:19
48.38 دلار 0:35:19
48.37 دلار 0:34:19
48.38 دلار 0:24:31
48.37 دلار 0:23:19
48.36 دلار 0:21:17
48.34 دلار 0:18:23
48.36 دلار 0:15:24

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 52.55
 • بالاترین قیمت روز : 52.59
 • پایین ترین قیمت روز : 52.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.56
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 52.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
52.55 دلار 7:39:22
52.53 دلار 7:29:16
52.55 دلار 7:24:18
52.54 دلار 7:14:24
52.53 دلار 7:13:17
52.55 دلار 6:58:22
52.56 دلار 6:57:16
52.55 دلار 6:42:20
52.57 دلار 6:41:17
52.56 دلار 6:40:31
52.53 دلار 6:31:16
52.52 دلار 6:22:20
52.51 دلار 6:17:17
52.49 دلار 6:16:18
52.5 دلار 6:15:17
52.51 دلار 6:12:20
52.49 دلار 6:11:16
52.51 دلار 6:10:26
52.49 دلار 6:08:19
52.48 دلار 5:54:21
52.49 دلار 5:51:17
52.48 دلار 5:49:17
52.49 دلار 5:47:19
52.48 دلار 5:46:21
52.49 دلار 5:44:20
52.48 دلار 5:42:19
52.49 دلار 5:40:23
52.48 دلار 5:31:21
52.51 دلار 5:30:29
52.48 دلار 5:28:19
52.49 دلار 5:27:17
52.51 دلار 5:25:18
52.52 دلار 5:19:18
52.53 دلار 5:07:18
52.52 دلار 5:02:19
52.56 دلار 5:01:18
52.57 دلار 5:00:30
52.58 دلار 4:57:19
52.59 دلار 4:56:21
52.58 دلار 4:53:18
52.59 دلار 4:50:24
52.58 دلار 4:49:20
52.57 دلار 4:48:20
52.55 دلار 4:42:20
52.56 دلار 4:40:21
52.55 دلار 4:35:17
52.56 دلار 4:32:21
52.52 دلار 2:20:23
52.53 دلار 2:19:23
52.52 دلار 2:05:23
52.5 دلار 2:03:23
52.49 دلار 2:02:18
52.5 دلار 2:01:18
52.49 دلار 2:00:27
52.48 دلار 1:59:27
52.49 دلار 1:53:18
52.5 دلار 1:49:18
52.51 دلار 1:48:21
52.48 دلار 1:47:18
52.52 دلار 1:45:17
52.51 دلار 1:44:24
52.52 دلار 1:42:23
52.53 دلار 1:36:28
52.52 دلار 1:33:23
52.53 دلار 1:31:18
52.54 دلار 1:30:26
52.55 دلار 1:29:19
52.54 دلار 1:28:23
52.55 دلار 1:27:19
52.53 دلار 1:26:22
52.55 دلار 1:24:19
52.54 دلار 1:23:18
52.53 دلار 1:22:22
52.55 دلار 1:21:17
52.52 دلار 1:06:21
52.53 دلار 1:05:18
52.55 دلار 1:04:20
52.54 دلار 1:03:19
52.55 دلار 0:58:20
52.54 دلار 0:57:18
52.55 دلار 0:50:26
52.56 دلار 0:43:15
52.57 دلار 0:42:16
52.58 دلار 0:39:20
52.56 دلار 0:38:20
52.55 دلار 0:37:24
52.58 دلار 0:35:19
52.55 دلار 0:34:19
52.56 دلار 0:33:22
52.55 دلار 0:25:18
52.53 دلار 0:24:31
52.52 دلار 0:23:19
52.53 دلار 0:21:17
52.52 دلار 0:20:26
52.53 دلار 0:15:24
52.55 دلار 0:08:20
52.56 دلار 0:04:17

نفت اپک

 • نرخ فعلی : 49.8
 • بالاترین قیمت روز : 49.8
 • پایین ترین قیمت روز : 49.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 49.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
49.8 دلار 11:01:56

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 482.13
 • بالاترین قیمت روز : 482.75
 • پایین ترین قیمت روز : 481.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.37
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 482.13
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 481.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
جدول نرخ های امروز زمان
482.13 دلار 7:13:17
482.25 دلار 7:12:19
482.13 دلار 7:11:19
482.25 دلار 7:00:24
482.38 دلار 6:52:19
482.13 دلار 6:43:18
482.25 دلار 6:42:20
482.38 دلار 6:41:17
482.13 دلار 6:40:31
481.88 دلار 6:22:20
481.63 دلار 6:11:16
481.75 دلار 6:10:26
481.63 دلار 6:08:19
481.75 دلار 6:07:18
481.63 دلار 6:06:22
481.75 دلار 5:57:18
481.88 دلار 5:31:21
482.13 دلار 5:17:18
482.25 دلار 5:06:21
482.38 دلار 5:02:20
482.75 دلار 4:48:20
482.63 دلار 4:47:18
482.5 دلار 4:35:17
482.75 دلار 4:32:21
482.5 دلار 4:31:18
482.25 دلار 1:21:17
482.13 دلار 1:07:18
482.25 دلار 1:05:18
482.38 دلار 0:34:19
482.25 دلار 0:33:22
482.13 دلار 0:24:31
481.88 دلار 0:08:20
482.13 دلار 0:03:24

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.04%