صفحات مرتبط
شاخص یاب

master.oil_and_energy_market

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 65.84 (0.02%) 0.01 65.7 66.03 ۰۳:۵۰:۲۵
نفت برنت 73.41 (0.33%) 0.24 72.94 73.41 ۰۲:۲۹:۲۱
نفت اپک 72.48 (0%) 0 72.48 72.48 ۳۱ خرداد
نفت کوره 2.0775 (0.06%) 0.0013 2.072 2.0788 ۰۳:۴۲:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 632.38 (0.12%) 0.75 631.88 633.75 ۰۱:۳۰:۲۶
بنزین 2.015 (0.02%) 0.0005 2.0086 2.0185 ۰۳:۴۴:۲۵
گاز طبیعی 2.981 (0.24%) 0.007 2.976 2.984 ۰۳:۲۹:۲۴
ذغال سنگ 14.5 (0%) 0 14.5 14.5 ۳۱ خرداد

master.light_oil

 • نرخ فعلی : 65.84
 • بالاترین قیمت روز : 66.03
 • پایین ترین قیمت روز : 65.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 65.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
65.84 دلار 3:50:25
65.86 دلار 3:49:23
65.84 دلار 3:47:22
65.83 دلار 3:45:25
65.81 دلار 3:43:23
65.83 دلار 3:42:25
65.79 دلار 3:41:22
65.81 دلار 3:40:27
65.77 دلار 3:39:24
65.83 دلار 3:37:24
65.84 دلار 3:35:26
65.86 دلار 3:31:25
65.84 دلار 3:30:26
65.83 دلار 3:29:24
65.82 دلار 3:28:24
65.83 دلار 3:27:23
65.86 دلار 3:26:20
65.84 دلار 3:25:22
65.89 دلار 3:24:20
65.92 دلار 3:23:21
65.93 دلار 3:22:19
65.91 دلار 3:21:21
65.92 دلار 3:20:25
65.91 دلار 3:19:21
65.93 دلار 3:18:21
65.91 دلار 3:17:22
65.9 دلار 3:16:21
65.92 دلار 3:15:21
65.94 دلار 3:14:22
65.97 دلار 3:12:22
65.96 دلار 3:11:22
65.97 دلار 3:08:21
65.95 دلار 3:07:22
65.97 دلار 3:06:19
65.98 دلار 3:05:23
65.95 دلار 3:04:22
65.98 دلار 3:03:22
65.97 دلار 3:02:24
65.95 دلار 2:58:21
65.97 دلار 2:57:23
65.96 دلار 2:56:22
65.95 دلار 2:55:21
65.94 دلار 2:50:25
65.95 دلار 2:48:20
65.97 دلار 2:47:20
65.98 دلار 2:46:21
65.96 دلار 2:45:20
65.94 دلار 2:44:20
65.96 دلار 2:43:22
65.97 دلار 2:42:22
65.98 دلار 2:41:22
65.97 دلار 2:40:23
65.98 دلار 2:39:19
66.03 دلار 2:38:21
66 دلار 2:37:23
65.97 دلار 2:36:24
65.95 دلار 2:35:24
65.97 دلار 2:34:22
65.95 دلار 2:33:23
65.89 دلار 2:32:25
65.95 دلار 2:31:24
65.92 دلار 2:30:27
65.81 دلار 1:30:26
65.82 دلار 1:29:24
65.81 دلار 1:28:24
65.82 دلار 1:27:23
65.86 دلار 1:26:22
65.84 دلار 1:25:24
65.83 دلار 1:23:23
65.81 دلار 1:22:23
65.83 دلار 1:21:25
65.84 دلار 1:20:24
65.81 دلار 1:19:23
65.84 دلار 1:18:23
65.86 دلار 1:17:24
65.89 دلار 1:16:23
65.81 دلار 1:10:25
65.79 دلار 1:09:22
65.81 دلار 1:08:22
65.84 دلار 1:07:23
65.83 دلار 1:05:24
65.84 دلار 1:04:24
65.83 دلار 1:03:26
65.82 دلار 1:02:24
65.83 دلار 1:01:23
65.88 دلار 1:00:30
65.81 دلار 0:59:23
65.83 دلار 0:58:24
65.81 دلار 0:55:23
65.78 دلار 0:54:23
65.77 دلار 0:53:24
65.75 دلار 0:48:25
65.73 دلار 0:47:26
65.72 دلار 0:43:26
65.7 دلار 0:40:28
65.72 دلار 0:36:27
65.73 دلار 0:34:26
65.75 دلار 0:33:29
65.77 دلار 0:32:28
65.75 دلار 0:31:28
65.73 دلار 0:30:30
65.72 دلار 0:28:31
65.73 دلار 0:26:25
65.75 دلار 0:25:28
65.73 دلار 0:24:27
65.75 دلار 0:20:27
65.77 دلار 0:19:25
65.75 دلار 0:16:26
65.73 دلار 0:15:31
65.77 دلار 0:14:27
65.75 دلار 0:12:29
65.73 دلار 0:11:24
65.78 دلار 0:10:27
65.77 دلار 0:09:24
65.78 دلار 0:08:26
65.79 دلار 0:07:25
65.81 دلار 0:05:30
65.78 دلار 0:04:28

master.brent_oil

 • نرخ فعلی : 73.41
 • بالاترین قیمت روز : 73.41
 • پایین ترین قیمت روز : 72.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.64%
 • نرخ بازگشایی بازار : 73.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۲۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 73.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24
جدول نرخ های امروز زمان
73.41 دلار 2:29:21
73.36 دلار 2:27:21
73.37 دلار 2:26:22
73.36 دلار 2:25:24
73.37 دلار 2:24:23
73.36 دلار 2:23:22
73.37 دلار 2:22:22
73.36 دلار 2:21:23
73.31 دلار 2:19:21
73.34 دلار 2:18:20
73.31 دلار 2:17:22
73.28 دلار 2:16:23
73.25 دلار 2:13:21
73.22 دلار 2:10:25
73.23 دلار 2:08:24
73.19 دلار 2:05:22
73.14 دلار 2:04:25
73.12 دلار 2:03:28
73.11 دلار 1:59:22
73.09 دلار 1:56:26
73.1 دلار 1:55:23
73.12 دلار 1:53:22
73.14 دلار 1:51:23
73.13 دلار 1:50:25
73.12 دلار 1:49:24
73.08 دلار 1:42:25
73.05 دلار 1:36:23
73.06 دلار 1:30:26
73.07 دلار 1:29:24
73.06 دلار 1:27:23
73.08 دلار 1:26:22
73.07 دلار 1:25:24
73.06 دلار 1:24:23
73.08 دلار 1:23:23
73.06 دلار 1:22:23
73.09 دلار 1:20:24
73.1 دلار 1:19:23
73.13 دلار 1:18:23
73.16 دلار 1:17:24
73.13 دلار 1:16:23
73.08 دلار 1:14:23
73.09 دلار 1:13:24
73.08 دلار 1:12:26
73.06 دلار 1:10:25
73.1 دلار 1:09:22
73.12 دلار 1:08:22
73.14 دلار 1:03:26
73.15 دلار 1:02:24
73.16 دلار 1:01:23
73.19 دلار 1:00:30
73.14 دلار 0:59:23
73.16 دلار 0:58:24
73.14 دلار 0:57:23
73.16 دلار 0:56:25
73.14 دلار 0:55:23
73.19 دلار 0:54:23
73.16 دلار 0:53:24
73.13 دلار 0:52:24
73.11 دلار 0:51:23
73.1 دلار 0:50:28
73.08 دلار 0:49:26
73.11 دلار 0:48:25
73.1 دلار 0:47:26
73.09 دلار 0:44:26
73.1 دلار 0:43:26
73.08 دلار 0:41:25
73.11 دلار 0:40:28
73.17 دلار 0:39:25
73.12 دلار 0:38:25
73.06 دلار 0:37:26
73.08 دلار 0:32:28
73.07 دلار 0:31:28
73.01 دلار 0:30:30
73.05 دلار 0:28:31
73.06 دلار 0:27:26
73.03 دلار 0:25:28
73 دلار 0:22:26
72.98 دلار 0:21:28
72.95 دلار 0:20:27
72.98 دلار 0:19:25
72.94 دلار 0:17:26
72.95 دلار 0:16:26
72.94 دلار 0:15:31
73.02 دلار 0:14:27
73.03 دلار 0:13:26
73.09 دلار 0:12:29
73.08 دلار 0:11:24
73.11 دلار 0:08:26
73.14 دلار 0:06:25
73.12 دلار 0:05:30
73.1 دلار 0:04:28

master.opec_oil

 • نرخ فعلی : 72.48
 • بالاترین قیمت روز : 72.48
 • پایین ترین قیمت روز : 72.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 72.48
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
72.48 دلار 17:00:08

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 632.38
 • بالاترین قیمت روز : 633.75
 • پایین ترین قیمت روز : 631.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.62
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 632.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 633.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75
جدول نرخ های امروز زمان
632.38 دلار 1:30:26
633 دلار 1:28:24
632.88 دلار 1:27:23
633 دلار 1:24:23
633.13 دلار 1:22:23
633.25 دلار 1:19:23
633.38 دلار 1:18:23
633.5 دلار 1:17:24
633.25 دلار 1:16:23
633 دلار 1:15:24
633.25 دلار 1:12:26
633 دلار 1:10:25
633.13 دلار 1:09:22
633.25 دلار 1:08:22
633.5 دلار 1:07:23
633.38 دلار 1:03:26
633.5 دلار 1:02:24
633.63 دلار 1:01:23
633.75 دلار 1:00:30
633.5 دلار 0:54:23
633.63 دلار 0:53:24
633.5 دلار 0:52:24
633.38 دلار 0:51:23
633.25 دلار 0:50:28
633 دلار 0:49:26
633.25 دلار 0:47:26
633 دلار 0:44:26
633.13 دلار 0:43:26
633 دلار 0:42:28
632.88 دلار 0:41:25
633.13 دلار 0:40:28
633.5 دلار 0:39:25
633.38 دلار 0:38:25
632.88 دلار 0:36:27
633 دلار 0:34:26
632.88 دلار 0:33:29
633 دلار 0:32:28
632.88 دلار 0:31:28
632.38 دلار 0:30:30
632.13 دلار 0:29:27
632.5 دلار 0:27:26
632.25 دلار 0:23:25
632.13 دلار 0:21:28
632 دلار 0:20:27
632.13 دلار 0:19:25
631.88 دلار 0:15:31
632.25 دلار 0:14:27
632.38 دلار 0:13:26
632.75 دلار 0:12:29
632.63 دلار 0:11:24
632.88 دلار 0:09:24
632.63 دلار 0:08:26
632.88 دلار 0:06:25
632.63 دلار 0:04:28

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال master.brent_oil

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.59 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.59 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 71 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.39%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 61.4 (6.86%) 4.21 61.4 65.88 ۰۳:۳۰:۲۶
بازار آمریکا / نفت کوره 2.0917 (0.68%) 0.0141 2.0742 2.0917 ۰۲:۵۹:۲۳
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.8281 (9.18%) 0.1678 1.8249 2.0004 ۰۳:۲۰:۲۵
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.954 (0.71%) 0.021 2.954 2.983 ۰۲:۵۹:۲۳
بازار آمریکا / نفت برنت 73.05 (0.05%) 0.04 72.94 73.41 ۰۲:۵۹:۲۳
بازار آمریکا / اتانول 1.435 (0.35%) 0.005 1.43 1.439 ۰۱:۵۳:۲۲
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.955 (0.68%) 0.02 2.955 2.995 ۰۳:۰۶:۱۹
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 635.5 (0.36%) 2.25 633 635.5 ۰۲:۵۹:۲۳
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 77.5 (0%) 0 77.5 77.95 ۳۱ خرداد
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 14.81 (0%) 0 14.25 14.94 ۳۱ خرداد
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 60.95 (0.58%) 0.35 60.6 60.95 ۰۰:۱۴:۲۷
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 65.07 (0.85%) 0.555 65.07 65.875 ۰۳:۰۳:۲۲
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 65.54 (0.14%) 0.09 65.54 66.02 ۰۳:۰۳:۲۲
بازار آمریکا / روغن پالم 579.75 (0%) 0 579.75 581 ۳۱ خرداد