شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nuggets

  • نرخ فعلی:0.00060693
  • بالاترین قیمت روز:0.00060995
  • پایین ترین قیمت روز:0.00038743
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00038764
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00038899
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:56.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Nuggets در روز جاری

نمودار کندل استیک Nuggets در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00060693 ریال23:06:13
0.00060054 ریال22:02:15
0.00060757 ریال20:52:11
0.00060770 ریال20:46:12
0.00060924 ریال20:36:11
0.00060928 ریال20:22:10
0.00060953 ریال20:20:13
0.00060929 ریال20:18:10
0.00060953 ریال20:14:10
0.00060871 ریال20:12:11
0.00060953 ریال20:08:10
0.00060871 ریال20:04:12
0.00060816 ریال19:58:10
0.00060756 ریال19:50:12
0.00060766 ریال19:46:10
0.00060886 ریال19:36:11
0.00060938 ریال19:34:11
0.00060918 ریال19:32:10
0.00060938 ریال19:28:11
0.00060944 ریال19:22:11
0.00060984 ریال19:20:12
0.00060944 ریال19:18:11
0.00060984 ریال19:12:10
0.00060995 ریال19:04:12
0.00060946 ریال19:00:18
0.00060909 ریال18:58:10
0.00060946 ریال18:56:10
0.00060909 ریال18:48:11
0.00060688 ریال17:34:11
0.00060678 ریال17:30:15
0.00060653 ریال17:22:10
0.00060541 ریال17:16:11
0.00060637 ریال17:12:09
0.00060541 ریال17:10:12
0.00060637 ریال17:06:11
0.00060607 ریال17:02:13
0.00060581 ریال16:52:10
0.00060590 ریال16:46:10
0.00060693 ریال16:08:11
0.00060557 ریال15:38:10
0.00060606 ریال15:34:11
0.00060752 ریال15:20:11
0.00060764 ریال15:14:10
0.00057087 ریال15:08:10
0.00057067 ریال15:06:11
0.00057087 ریال15:04:11
0.00057067 ریال15:00:19
0.00056753 ریال14:50:11
0.00056065 ریال14:46:10
0.00056091 ریال14:16:11
0.00056068 ریال14:02:13
0.00055949 ریال13:34:11
0.00055941 ریال13:26:11
0.00055937 ریال13:20:12
0.00055915 ریال13:08:11
0.00055741 ریال12:58:11
0.00055872 ریال12:12:10
0.00055920 ریال12:03:12
0.00055899 ریال12:00:52
0.00055853 ریال11:51:13
0.00056135 ریال11:48:10
0.00056079 ریال11:45:12
0.00056135 ریال11:42:13
0.00056079 ریال11:36:12
0.00055755 ریال11:24:10
0.00056008 ریال11:21:11
0.00056116 ریال11:12:12
0.00056063 ریال11:06:10
0.00056079 ریال10:57:10
0.00055978 ریال10:51:12
0.00055984 ریال10:42:10
0.00056142 ریال10:36:10
0.00056034 ریال10:27:10
0.00056072 ریال10:24:10
0.00056025 ریال10:09:10
0.00055985 ریال9:57:12
0.00055893 ریال9:51:10
0.00055883 ریال9:42:10
0.00055940 ریال9:39:11
0.00055998 ریال9:36:10
0.00055940 ریال9:33:11
0.00055938 ریال9:30:15
0.00055998 ریال9:27:11
0.00055954 ریال9:18:09
0.00055881 ریال9:12:10
0.00055846 ریال9:03:11
0.00055907 ریال9:00:16
0.00056002 ریال8:51:10
0.00056111 ریال8:42:09
0.00056229 ریال8:39:09
0.00056232 ریال8:36:10
0.00056278 ریال8:24:09
0.00056234 ریال8:18:10
0.00056248 ریال8:12:10
0.00056222 ریال8:06:12
0.00056309 ریال7:57:09
0.00056393 ریال7:51:10
0.00056467 ریال7:45:10
0.00056430 ریال7:40:17
0.00056430 ریال7:40:16
0.00056378 ریال7:30:12
0.00056272 ریال7:18:10
0.00056275 ریال7:06:11
0.00056266 ریال7:00:21
0.00056338 ریال6:48:10
0.00056444 ریال6:36:10
0.00056459 ریال6:33:10
0.00056396 ریال6:24:10
0.00056435 ریال6:18:10
0.00056409 ریال6:15:11
0.00056382 ریال6:06:12
0.00056370 ریال5:57:10
0.00056450 ریال5:48:10
0.00056442 ریال5:45:10
0.00056467 ریال5:39:09
0.00056483 ریال5:30:12
0.00056579 ریال5:24:10
0.00056699 ریال5:21:12
0.00056427 ریال4:45:09
0.00056400 ریال4:36:10
0.00056341 ریال4:33:10
0.00056249 ریال4:21:11
0.00056256 ریال4:18:09
0.00056231 ریال4:15:10
0.00056256 ریال4:12:09
0.00056142 ریال4:06:11
0.00056222 ریال4:00:18
0.00056205 ریال3:57:09
0.00056222 ریال3:54:09
0.00056193 ریال3:42:10
0.00056201 ریال3:39:09
0.00056116 ریال3:36:10
0.00056238 ریال3:24:09
0.00056212 ریال3:18:10
0.00056055 ریال3:09:10
0.00055967 ریال3:06:10
0.00056149 ریال2:42:10
0.00056165 ریال2:36:12
0.00056127 ریال2:33:10
0.00056149 ریال2:30:12
0.00056058 ریال2:27:09
0.00056149 ریال2:24:09
0.00056058 ریال2:18:10
0.00056122 ریال2:12:09
0.00056125 ریال2:03:10
0.00038983 ریال1:57:10
0.00038979 ریال1:45:10
0.00038898 ریال1:39:10
0.00038745 ریال1:30:13
0.00038922 ریال1:19:10
0.00039079 ریال1:12:10
0.00038919 ریال1:06:10
0.00038911 ریال1:04:10
0.00038836 ریال0:42:09
0.00038750 ریال0:36:09
0.00038758 ریال0:33:09
0.00038743 ریال0:30:11
0.00038773 ریال0:21:10
0.00038747 ریال0:18:09
0.00038773 ریال0:15:09
0.00038747 ریال0:12:10
0.00038764 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی