قیمت بیت کوین (BTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
13,544,957,606 ریال 13,350,042,720 ریال 5,831,602 (0.04%)
13,784,870,880 ریال
13,428,769,992 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۰۵
مشاهده صرافی
والکس
والکس
13,150,000,000 ریال 13,110,000,000 ریال 390,000,000 (2.97%)
13,605,000,000 ریال
13,009,990,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۰
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
13,360,000,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
13,360,000,000 ریال
13,360,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
13,356,500,000 ریال 0 ریال 23,500,000 (0.18%)
13,449,500,000 ریال
13,201,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
13,379,999,990 ریال 0 ریال 10,000,990 (0.07%)
13,390,000,000 ریال
13,300,004,000 ریال
-
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
13,198,000,000 ریال 8,820,000,000 ریال 71,299,170 (0.54%)
13,269,299,170 ریال
13,193,545,000 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
13,496,977,310 ریال 0 ریال 102,282,310 (0.76%)
13,550,285,550 ریال
13,394,695,000 ریال
-
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
14,143,654,980 ریال 13,033,402,200 ریال 22,508,260 (0.16%)
14,159,409,590 ریال
14,021,895,900 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
13,481,045,640 ریال 13,336,088,160 ریال 34,629,480 (0.26%)
13,481,045,640 ریال
13,340,855,187 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
13,543,605,600 ریال 13,168,510,680 ریال 36,009,960 (0.27%)
13,576,153,360 ریال
13,438,350,960 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
13,589,856,360 ریال 13,273,882,940 ریال 45,372,470 (0.33%)
13,589,856,360 ریال
13,341,028,150 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
13,366,299,050 ریال 0 ریال 11,447,200 (0.09%)
13,432,635,840 ریال
13,296,083,030 ریال
-
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
13,761,083,860 ریال 13,352,338,790 ریال 42,116,650 (0.31%)
13,763,576,030 ریال
13,627,748,050 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
13,325,100,080 ریال 0 ریال 81,865,820 (0.62%)
13,325,100,080 ریال
13,243,234,260 ریال
-
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
13,656,388,190 ریال 13,120,843,560 ریال 42,340,400 (0.31%)
13,698,341,870 ریال
13,550,308,580 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
12,925,000,010 ریال 0 ریال 143,938,750 (1.11%)
13,220,000,000 ریال
12,900,000,040 ریال
-
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
13,562,900,000 ریال 13,110,900,000 ریال 19,000,000 (0.14%)
13,576,400,000 ریال
13,441,900,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
13,646,856,070 ریال 0 ریال 22,817,610 (0.17%)
13,699,529,980 ریال
13,556,912,310 ریال
-
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
13,631,388,760 ریال 0 ریال 279,830,460 (2.1%)
13,631,388,760 ریال
13,270,729,580 ریال
-
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
13,517,018,680 ریال 0 ریال 6,337,660 (0.05%)
13,549,596,590 ریال
13,430,861,100 ریال
-
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
13,297,497,330 ریال 13,498,196,400 ریال 17,820,420 (0.13%)
13,329,302,210 ریال
13,217,763,980 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
13,418,430,510 ریال 13,376,341,700 ریال 43,121,240 (0.32%)
13,452,576,440 ریال
13,292,282,290 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
13,449,407,930 ریال 13,331,216,230 ریال 84,235,890 (0.63%)
13,466,822,210 ریال
13,311,666,550 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
13,514,606,002 ریال 13,325,401,518 ریال 2,954,000 (0.02%)
13,555,640,002 ریال
13,394,530,802 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
13,539,007,770 ریال 13,252,285,490 ریال 20,250,820 (0.15%)
13,548,230,980 ریال
13,421,640,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
13,484,555,166 ریال 13,065,121,380 ریال 7,851,179 (0.06%)
13,511,344,832 ریال
13,381,790,589 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
13,553,250,600 ریال 13,284,869,400 ریال 4,362,920 (0.03%)
13,568,345,330 ریال
13,424,209,720 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
13,368,777,440 ریال 13,364,767,210 ریال 12,214,150 (0.09%)
13,390,581,920 ریال
13,245,288,830 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
13,479,890,580 ریال 13,238,315,480 ریال 14,723,420 (0.11%)
13,507,197,200 ریال
13,347,360,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
13,402,301,890 ریال 0 ریال 50,283,140 (0.38%)
13,435,092,300 ریال
13,280,540,160 ریال
-
مشاهده صرافی
بیت کوین
بیت کوین
13,985,827,060 ریال 0 ریال 0 (0%)
13,985,827,060 ریال
13,985,827,060 ریال
-
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
13,387,432,500 ریال 13,242,703,500 ریال 9,435,000 (0.07%)
13,455,975,000 ریال
13,315,560,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
13,405,771,980 ریال 7,795,286,690 ریال 16,627,310 (0.12%)
13,465,636,890 ریال
13,316,053,950 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
13,389,593,200 ریال 13,292,969,760 ریال 29,770,920 (0.22%)
13,433,522,040 ریال
13,282,500,090 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
13,439,433,610 ریال 13,077,298,240 ریال 3,722,520 (0.03%)
13,529,145,440 ریال
13,357,708,370 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۲:۱۹
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
13,667,852,520 ریال 0 ریال 126,798,588 (0.93%)
13,797,086,670 ریال
13,570,458,930 ریال
-
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
13,410,934,723 ریال 13,266,472,231 ریال 5,595,654 (0.04%)
13,427,215,511 ریال
13,330,040,510 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۵
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
13,491,370,830 ریال 0 ریال 35,730,960 (0.27%)
13,491,370,830 ریال
13,360,626,360 ریال
-
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
13,587,709,065 ریال 13,222,753,231 ریال 88,171,413 (0.65%)
13,604,152,753 ریال
13,456,401,469 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
13,970,098,800 ریال 0 ریال 19,080,430 (0.14%)
14,004,228,550 ریال
13,871,703,010 ریال
-
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
13,415,935,740 ریال 0 ریال 3,289,220 (0.02%)
13,458,137,150 ریال
13,304,365,540 ریال
-
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
13,506,417,900 ریال 13,305,987,600 ریال 54,870,680 (0.41%)
13,506,417,900 ریال
13,354,668,210 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
291,270 ریال 0 ریال 7,017,950 (2409.43%)
13,678,925,500 ریال
97,940 ریال
-
مشاهده صرافی
توران
توران
13,795,168,070 ریال 13,595,419,030 ریال 504,709,570 (3.8%)
13,813,785,910 ریال
13,244,475,750 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
13,400,000,000 ریال 13,100,000,000 ریال 0 (0%)
13,400,000,000 ریال
13,400,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۲۱:۴۴
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
13,491,984,870 ریال 0 ریال 29,763,955 (0.22%)
13,501,381,660 ریال
13,368,076,930 ریال
-
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
13,500,503,660 ریال 13,283,298,560 ریال 82,939,500 (0.62%)
13,502,193,960 ریال
13,417,564,160 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
دیدکس
دیدکس
13,381,952,000 ریال 13,377,155,000 ریال 23,741,000 (0.18%)
13,411,777,000 ریال
13,276,631,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
13,772,294,400 ریال 13,506,513,280 ریال 300,715,825 (2.23%)
13,773,075,300 ریال
13,372,096,140 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
رمزکس
رمزکس
13,391,517,350 ریال 13,122,266,640 ریال 38,115,490 (0.29%)
13,433,527,600 ریال
13,279,055,900 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
ریتابکس
ریتابکس
13,392,438,642 ریال 0 ریال 35,995,879 (0.27%)
13,405,711,356 ریال
13,272,211,089 ریال
-
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
13,455,722,390 ریال 13,307,857,310 ریال 43,033,910 (0.32%)
13,457,217,940 ریال
13,315,887,490 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
13,667,638,330 ریال 0 ریال 33,940,640 (0.25%)
13,673,120,660 ریال
13,528,633,880 ریال
-
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
12,888,091,947 ریال 0 ریال 152,695,223 (1.18%)
13,087,879,422 ریال
12,593,221,648 ریال
-
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
13,451,639,800 ریال 13,299,359,010 ریال 91,610,090 (0.68%)
13,570,548,490 ریال
13,330,532,910 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
13,955,653,300 ریال 12,916,969,180 ریال 45,916,550 (0.33%)
13,962,935,220 ریال
13,626,865,410 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
13,369,405,556 ریال 0 ریال 36,183,425 (0.27%)
13,380,280,250 ریال
13,264,195,802 ریال
-
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
13,981,492,250 ریال 13,353,653,220 ریال 27,595,140 (0.2%)
13,994,424,210 ریال
13,856,882,760 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
13,398,351,780 ریال 13,157,374,230 ریال 40,023,600 (0.3%)
13,446,416,160 ریال
13,306,600,660 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
موربیت
موربیت
13,424,353,110 ریال 13,310,568,150 ریال 24,209,120 (0.18%)
13,475,232,660 ریال
13,348,435,220 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
13,443,227,510 ریال 13,295,515,650 ریال 31,027,040 (0.23%)
13,457,683,930 ریال
13,316,724,740 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
13,337,528,740 ریال 13,102,288,270 ریال 79,907,600 (0.6%)
13,505,118,400 ریال
13,337,528,740 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ - ۲۰:۲۸
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی