خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
14,409,429,510 ریال 14,389,509,120 ریال 91,919,370 (0.64%)
14,444,397,080 ریال
14,317,510,280 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,381,690,000 ریال 0 ریال 8,310,000 (0.06%)
14,470,000,000 ریال
12,903,650,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۵
مشاهده صرافی
14,375,291,521 ریال 14,302,835,381 ریال 1,423,674,899 (10.99%)
14,375,293,543 ریال
12,951,616,622 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۵
مشاهده صرافی
14,427,319,980 ریال 14,317,208,780 ریال 41,952,480 (0.29%)
14,545,011,040 ریال
6,500,426,690 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
14,395,951,451 ریال 0 ریال 33,085,251 (0.23%)
14,489,531,347 ریال
12,925,871,820 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,434,598,070 ریال 14,312,423,230 ریال 82,463,620 (0.57%)
14,491,742,590 ریال
12,975,057,960 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
13,790,890,550 ریال 0 ریال 78,341,800 (0.57%)
13,829,576,150 ریال
13,688,597,250 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
14,263,280,740 ریال 14,580,230,290 ریال 0 (0%)
14,263,280,740 ریال
14,263,280,740 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ - ۱۹:۲۵
مشاهده صرافی
14,414,396,100 ریال 0 ریال 132,921,240 (0.93%)
14,470,710,640 ریال
14,266,428,380 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
13,471,335,000 ریال 13,231,500,000 ریال 0 (0%)
13,471,335,000 ریال
13,471,335,000 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ - ۱۰:۲۹
مشاهده صرافی
14,395,256,162 ریال 0 ریال 24,744,510 (0.17%)
14,435,122,317 ریال
12,213,943,698 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۵:۱۰
مشاهده صرافی
14,330,296,329 ریال 14,532,131,488 ریال 19,636,485 (0.14%)
14,432,383,192 ریال
12,880,066,939 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,597,729,980 ریال 14,166,270,000 ریال 1,494,079,980 (11.4%)
14,696,668,110 ریال
13,103,650,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۱۰
مشاهده صرافی
14,626,178,730 ریال 14,137,505,990 ریال 17,136,450 (0.12%)
14,725,627,070 ریال
13,129,470,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۵
مشاهده صرافی
14,412,857,450 ریال 0 ریال 14,065,540 (0.1%)
14,508,732,660 ریال
12,973,364,380 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
14,459,602,500 ریال 14,497,500,000 ریال 72,513,000 (0.5%)
14,499,300,000 ریال
13,032,643,780 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,611,959,390 ریال 0 ریال 66,474,890 (0.46%)
14,658,413,260 ریال
13,202,621,480 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
14,526,678,620 ریال 14,270,178,150 ریال 46,757,540 (0.32%)
14,593,246,590 ریال
13,015,649,100 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,482,518,450 ریال 14,372,236,370 ریال 0 (0%)
14,482,518,450 ریال
14,482,518,450 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ - ۱۹:۲۶
مشاهده صرافی
14,631,011,480 ریال 0 ریال 1,615,986,000 (12.42%)
14,704,778,420 ریال
13,015,025,480 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,373,742,620 ریال 0 ریال 0 (0%)
14,373,742,620 ریال
14,373,742,620 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
14,392,227,800 ریال 0 ریال 64,276,700 (0.45%)
14,446,933,600 ریال
14,307,292,600 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۱۰
مشاهده صرافی
14,493,884,790 ریال 14,395,039,710 ریال 1,493,884,790 (11.49%)
14,600,000,000 ریال
13,000,000,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,334,000,000 ریال 0 ریال 55,000,000 (0.39%)
14,398,000,000 ریال
12,877,000,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۱۰
مشاهده صرافی
14,434,131,600 ریال 0 ریال 51,367,170 (0.36%)
14,477,500,890 ریال
12,844,519,830 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۶:۵۹
مشاهده صرافی
14,442,786,750 ریال 14,112,665,910 ریال 50,856,750 (0.35%)
14,499,439,500 ریال
13,102,786,850 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,466,471,480 ریال 0 ریال 70,478,000 (0.49%)
14,466,471,480 ریال
14,381,829,760 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۵:۳۲
مشاهده صرافی
14,622,257,670 ریال 14,187,933,190 ریال 82,019,680 (0.56%)
14,677,519,220 ریال
13,114,480,340 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,404,913,371 ریال 14,268,203,404 ریال 53,682,076 (0.37%)
14,476,998,108 ریال
14,319,893,208 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,219,500,000 ریال 0 ریال 1,296,800,000 (10.04%)
14,235,200,000 ریال
12,922,700,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,391,329,830 ریال 0 ریال 10,439,830 (0.07%)
14,487,238,195 ریال
12,923,533,030 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۵
مشاهده صرافی
14,594,716,000 ریال 0 ریال 65,243,000 (0.45%)
14,637,699,000 ریال
14,497,620,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۴
مشاهده صرافی
12,851,939,420 ریال 12,813,277,540 ریال 0 (0%)
12,851,939,420 ریال
12,851,939,420 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۶:۳۷
مشاهده صرافی
11,475,666,720 ریال 6,728,868,450 ریال 754,035,660 (7.03%)
11,506,836,180 ریال
10,721,631,060 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۶:۴۳
مشاهده صرافی
11,772,647,460 ریال 11,539,525,730 ریال 0 (0%)
11,835,426,330 ریال
11,411,765,270 ریال
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ - ۱۱:۱۷
مشاهده صرافی
13,725,163,850 ریال 13,667,988,280 ریال 0 (0%)
13,725,163,850 ریال
13,725,163,850 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
14,458,038,000 ریال 14,320,342,400 ریال 1,414,407,660 (10.84%)
14,496,825,000 ریال
13,043,630,340 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۵
مشاهده صرافی
14,360,206,710 ریال 0 ریال 1,460,205,570 (11.32%)
14,450,000,000 ریال
12,900,001,140 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,359,541,400 ریال 5,918,386,500 ریال 43,572,175 (0.3%)
14,435,898,075 ریال
12,877,340,625 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۷
مشاهده صرافی
9,655,167,520 ریال 9,542,307,590 ریال 0 (0%)
9,968,481,490 ریال
9,593,391,580 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۱۰:۵۱
مشاهده صرافی
14,407,813,000 ریال 14,269,143,000 ریال 1,536,848,600 (11.94%)
14,441,061,000 ریال
12,870,964,400 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,585,023,295 ریال 14,181,958,135 ریال 12,922,633 (0.09%)
14,699,141,730 ریال
13,153,100,312 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
12,910,038,603 ریال 12,764,922,698 ریال 0 (0%)
14,571,329,508 ریال
12,910,038,603 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ - ۰۰:۴۷
مشاهده صرافی
14,566,450,070 ریال 14,257,717,850 ریال 61,051,610 (0.42%)
14,626,481,330 ریال
13,019,983,810 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,448,523,020 ریال 14,216,040,600 ریال 2,230,301,560 (18.25%)
14,448,523,020 ریال
12,218,221,460 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۱:۴۶
مشاهده صرافی
14,424,791,220 ریال 0 ریال 204,523,380 (1.44%)
14,464,317,840 ریال
12,947,380,140 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۲
مشاهده صرافی
14,482,081,795 ریال 14,290,998,696 ریال 51,642,381 (0.36%)
14,539,830,716 ریال
12,972,655,476 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,398,035,810 ریال 0 ریال 3,165,720 (0.02%)
14,503,714,240 ریال
12,916,399,390 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۷
مشاهده صرافی
14,450,000,000 ریال 0 ریال 97,541,880 (0.68%)
14,450,000,000 ریال
14,352,458,120 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ - ۲۰:۳۰
مشاهده صرافی
8,988,606,300 ریال 8,988,606,300 ریال 0 (0%)
8,988,606,300 ریال
8,988,606,300 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۵
مشاهده صرافی
14,810,904,360 ریال 0 ریال 28,373,380 (0.19%)
14,810,904,360 ریال
14,782,530,980 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۱:۳۰
مشاهده صرافی
13,379,595,710 ریال 0 ریال 0 (0%)
13,379,595,710 ریال
13,379,595,710 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۹
مشاهده صرافی
14,459,840,780 ریال 0 ریال 113,082,080 (0.79%)
14,493,395,820 ریال
13,058,216,360 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۰
مشاهده صرافی
14,404,513,070 ریال 0 ریال 101,102,330 (0.71%)
14,447,059,120 ریال
12,846,951,360 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۱۰
مشاهده صرافی
14,548,060,000 ریال 14,284,900,000 ریال 63,530,000 (0.44%)
14,609,380,000 ریال
12,972,010,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,496,195,430 ریال 14,175,106,540 ریال 32,960,630 (0.23%)
14,573,447,100 ریال
12,998,760,590 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,420,061,000 ریال 14,414,965,000 ریال 1,543,317,000 (11.99%)
14,474,127,000 ریال
12,876,744,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۴
مشاهده صرافی
14,540,913,460 ریال 14,260,562,320 ریال 63,995,810 (0.44%)
14,586,421,710 ریال
12,951,347,180 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,394,873,330 ریال 0 ریال 29,539,380 (0.21%)
14,466,515,400 ریال
14,334,293,550 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,631,120,680 ریال 13,554,669,530 ریال 46,784,190 (0.32%)
14,715,489,430 ریال
13,125,147,840 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,396,544,260 ریال 0 ریال 22,143,870 (0.15%)
14,492,250,830 ریال
12,920,088,260 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,426,178,030 ریال 0 ریال 35,705,040 (0.25%)
14,495,244,310 ریال
12,939,070,810 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
13,966,200,000 ریال 0 ریال 54,800,000 (0.39%)
14,015,700,000 ریال
12,164,400,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,432,317,040 ریال 0 ریال 62,969,630 (0.44%)
14,490,605,160 ریال
13,011,032,760 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
14,406,406,450 ریال 14,176,737,480 ریال 22,028,940 (0.15%)
14,535,716,910 ریال
12,950,590,200 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۷
مشاهده صرافی
14,422,648,740 ریال 0 ریال 72,172,120 (0.5%)
14,478,812,720 ریال
12,978,508,470 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
13,271,051,190 ریال 12,943,268,360 ریال 0 (0%)
13,297,097,760 ریال
13,066,511,670 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ - ۰۰:۲۰
مشاهده صرافی
14,266,850,547 ریال 14,098,644,379 ریال 1,400,772,391 (10.89%)
14,337,984,862 ریال
12,866,078,156 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۲
مشاهده صرافی
14,900,000,000 ریال 0 ریال 6,039,980,658 (68.17%)
14,900,000,000 ریال
8,860,019,342 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۱:۴۶
مشاهده صرافی
15,076,470,728 ریال 14,182,819,742 ریال 70,938,566 (0.47%)
15,119,986,285 ریال
14,973,894,436 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۹
مشاهده صرافی
14,494,646,250 ریال 0 ریال 67,368,000 (0.47%)
14,538,067,030 ریال
13,017,095,580 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
14,693,865,210 ریال 14,218,790,500 ریال 1,522,466,000 (11.56%)
14,792,144,170 ریال
13,171,399,210 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۶:۵۸
مشاهده صرافی
14,380,953,970 ریال 0 ریال 9,071,280 (0.06%)
14,533,879,390 ریال
14,130,319,060 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۴
مشاهده صرافی
14,377,318,000 ریال 0 ریال 7,860,020 (0.05%)
14,494,434,950 ریال
12,921,949,430 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۸
مشاهده صرافی
12,773,469,250 ریال 11,324,931,500 ریال 0 (0%)
12,773,469,250 ریال
12,773,469,250 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ۲۱:۳۸
مشاهده صرافی
13,016,037,650 ریال 12,740,857,150 ریال 53,945,650 (0.42%)
13,062,476,790 ریال
12,501,886,650 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۷:۰۶
مشاهده صرافی
13,035,537,900 ریال 12,851,196,960 ریال 0 (0%)
13,035,537,900 ریال
13,035,537,900 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
11,015,525,160 ریال 6,220,606,410 ریال 0 (0%)
11,281,548,990 ریال
10,990,723,830 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ - ۰۰:۲۰
مشاهده صرافی
526,000 ریال 0 ریال 13,092,108,130 (2488990%)
13,092,634,130 ریال
526,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۱:۴۶
مشاهده صرافی
14,499,015,830 ریال 14,285,319,410 ریال 15,830 (0%)
14,499,015,830 ریال
14,499,000,000 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ - ۰۲:۰۰
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین