مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
6,660,292,953 ریال 6,109,186,843 ریال 70,304,256 (1.06%)
6,776,883,854 ریال
6,620,242,200 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
6,227,706,020 ریال 0 ریال 112,258,450 (1.8%)
6,362,588,050 ریال
6,211,914,900 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,190,000,010 ریال 0 ریال 99,999,990 (1.62%)
6,290,000,000 ریال
6,162,900,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
9,049,990,900 ریال 13,110,000,000 ریال 69,990,900 (0.78%)
9,049,990,900 ریال
8,920,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
6,210,100,033 ریال 6,835,000,000 ریال 25,812,613 (0.42%)
6,254,847,600 ریال
6,200,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
10,072,168,000 ریال 9,975,915,200 ریال 329,444,000 (3.27%)
10,417,886,800 ریال
10,019,536,600 ریال
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ - ۱۸:۳۱
مشاهده صرافی
6,259,233,380 ریال 6,129,219,630 ریال 73,190,540 (1.17%)
6,370,533,410 ریال
6,242,712,210 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
6,211,540,020 ریال 6,159,659,090 ریال 88,237,150 (1.42%)
6,355,834,710 ریال
6,183,703,400 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,290,647,000 ریال 6,174,580,000 ریال 96,217,000 (1.53%)
6,420,154,000 ریال
6,250,430,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
190,970 ریال 0 ریال 2,160 (1.13%)
193,599 ریال
189,450 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,088,539,962 ریال 6,237,267,655 ریال 73,629,378 (1.21%)
6,179,214,281 ریال
6,003,474,314 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,296,248,010 ریال 6,091,651,000 ریال 80,362,330 (1.28%)
6,396,930,000 ریال
6,264,597,960 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,190,282,140 ریال 0 ریال 82,773,750 (1.34%)
6,299,062,330 ریال
6,167,358,430 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,281,412,760 ریال 12,135,300,000 ریال 168,121,140 (2.68%)
6,487,335,300 ریال
6,259,463,100 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,366,429,560 ریال 5,995,582,560 ریال 88,572,310 (1.39%)
6,491,162,970 ریال
6,350,842,320 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,235,009,460 ریال 0 ریال 91,673,870 (1.47%)
6,352,699,250 ریال
6,206,515,380 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
5,831,388,640 ریال 0 ریال 70,733,530 (1.21%)
5,907,601,230 ریال
5,798,328,210 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,205,280,610 ریال 6,197,791,060 ریال 136,545,030 (2.2%)
6,420,524,250 ریال
6,195,684,230 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
7,586,342,400 ریال 7,428,293,600 ریال 200,921,280 (2.65%)
7,962,703,400 ریال
7,028,825,850 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ - ۱۳:۳۸
مشاهده صرافی
6,299,429,690 ریال 6,143,503,210 ریال 86,803,940 (1.38%)
6,420,203,080 ریال
6,228,719,930 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,321,662,793 ریال 6,239,563,276 ریال 112,917,972 (1.79%)
6,461,397,982 ریال
6,305,003,759 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,219,000,000 ریال 0 ریال 14,000,000 (0.23%)
6,343,500,000 ریال
6,219,000,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۰۷
مشاهده صرافی
6,260,309,680 ریال 6,145,791,820 ریال 112,671,640 (1.8%)
6,390,443,400 ریال
6,253,434,800 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,496,603,920 ریال 6,198,700,170 ریال 147,062,720 (2.32%)
6,912,601,620 ریال
6,253,304,930 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۸:۴۳
مشاهده صرافی
6,233,701,250 ریال 0 ریال 44,765,350 (0.72%)
6,313,218,200 ریال
6,155,401,600 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,210,331,577 ریال 6,141,603,653 ریال 125,067,211 (2.01%)
6,373,334,145 ریال
6,182,286,820 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,183,964,540 ریال 0 ریال 80,875,370 (1.31%)
6,299,292,540 ریال
6,169,312,170 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,386,124,070 ریال 6,259,666,170 ریال 0 (0%)
6,386,124,070 ریال
6,386,124,070 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۱:۲۱
مشاهده صرافی
6,181,057,840 ریال 6,179,203,710 ریال 74,303,310 (1.2%)
6,343,723,920 ریال
6,170,313,120 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,241,223,370 ریال 6,145,791,820 ریال 8,682,150 (0.14%)
6,286,418,480 ریال
6,219,591,760 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,200,976,940 ریال 0 ریال 82,893,430 (1.34%)
6,321,018,550 ریال
6,179,911,620 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,225,240,080 ریال 6,148,692,400 ریال 119,017,920 (1.91%)
6,344,258,000 ریال
6,134,650,940 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,216,118,362 ریال 6,151,385,017 ریال 79,407,495 (1.28%)
6,335,659,392 ریال
6,201,013,815 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,344,282,580 ریال 6,257,723,200 ریال 0 (0%)
6,344,282,580 ریال
6,344,282,580 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۰۸:۲۱
مشاهده صرافی
6,293,376,340 ریال 6,154,354,950 ریال 95,788,640 (1.52%)
6,422,592,660 ریال
6,278,493,510 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,182,928,780 ریال 6,054,884,820 ریال 101,365,670 (1.64%)
6,285,581,500 ریال
6,168,669,690 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
6,296,612,850 ریال 6,200,214,579 ریال 81,852,679 (1.3%)
6,401,925,202 ریال
6,225,802,941 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
6,399,508,630 ریال 0 ریال 66,589,820 (1.04%)
6,485,813,390 ریال
6,298,467,940 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,192,923,890 ریال 0 ریال 63,122,900 (1.02%)
6,311,823,270 ریال
6,162,683,840 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
8,988,606,300 ریال 8,988,606,300 ریال 0 (0%)
8,988,606,300 ریال
8,988,606,300 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۵
مشاهده صرافی
6,279,229,820 ریال 0 ریال 79,323,560 (1.26%)
6,398,089,280 ریال
6,239,876,600 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,217,050,000 ریال 6,155,730,000 ریال 93,370,000 (1.5%)
6,334,560,000 ریال
6,199,230,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,254,273,000 ریال 6,235,464,000 ریال 16,513,000 (0.26%)
6,304,484,000 ریال
6,235,808,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۲:۴۳
مشاهده صرافی
6,236,016,135 ریال 0 ریال 116,275,965 (1.86%)
6,368,959,660 ریال
6,176,213,910 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,212,543,580 ریال 6,174,334,880 ریال 92,234,430 (1.48%)
6,315,963,200 ریال
6,194,841,810 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
6,242,786,430 ریال 6,147,330,980 ریال 108,560,530 (1.74%)
6,388,506,900 ریال
6,222,758,540 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,188,758,000 ریال 6,183,914,000 ریال 75,074,000 (1.21%)
6,305,329,000 ریال
6,150,248,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,226,775,140 ریال 6,108,696,670 ریال 145,982,600 (2.34%)
6,401,693,490 ریال
6,226,351,130 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,160,771,100 ریال 6,061,054,520 ریال 81,907,740 (1.33%)
6,282,163,390 ریال
6,137,937,640 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,213,338,630 ریال 0 ریال 147,570,700 (2.38%)
6,386,706,100 ریال
6,194,741,470 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۳:۴۲
مشاهده صرافی
6,258,939,880 ریال 6,109,287,240 ریال 97,014,400 (1.55%)
6,401,608,080 ریال
6,220,788,670 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
277,600 ریال 0 ریال 4,829 (1.74%)
283,077 ریال
186,750 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
6,211,891,063 ریال 6,174,444,274 ریال 83,437,148 (1.34%)
6,335,677,880 ریال
6,191,267,508 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,293,147,390 ریال 0 ریال 2,566,871,952 (40.79%)
8,860,019,342 ریال
6,149,156,110 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۱
مشاهده صرافی
6,292,480,958 ریال 6,110,326,400 ریال 133,577,080 (2.12%)
6,461,559,462 ریال
6,273,064,918 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,226,838,040 ریال 6,169,138,770 ریال 106,488,290 (1.71%)
6,345,937,260 ریال
6,215,398,530 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,186,281,566 ریال 0 ریال 77,390,455 (1.25%)
6,303,375,712 ریال
192,491 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
6,241,226,640 ریال 6,183,967,680 ریال 94,510,600 (1.51%)
6,371,400,840 ریال
6,185,200,000 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,233,240,890 ریال 6,109,148,800 ریال 128,317,610 (2.06%)
6,371,713,920 ریال
6,210,343,200 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
625,955,578 ریال 661,541,140 ریال 1,766,606 (0.28%)
637,040,730 ریال
622,346,959 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۱۳:۵۴
مشاهده صرافی
6,263,596,240 ریال 6,149,018,260 ریال 218,399,160 (3.61%)
6,279,609,200 ریال
5,915,059,780 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,250,206,610 ریال 6,200,337,940 ریال 85,501,570 (1.37%)
6,335,708,180 ریال
6,215,116,710 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
6,261,880,800 ریال 5,345,508,000 ریال 59,085,920 (0.94%)
6,350,752,400 ریال
6,165,566,880 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
6,470,102,770 ریال 6,330,016,270 ریال 47,427,750 (0.73%)
7,200,000,000 ریال
6,408,671,710 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۱۰:۰۸
مشاهده صرافی
6,280,971,900 ریال 6,125,761,260 ریال 89,904,960 (1.43%)
6,426,495,140 ریال
6,263,362,730 ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین