خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
13,149,178,830 ریال 13,104,747,760 ریال 2,320,821,170 (17.65%)
15,490,000,000 ریال
13,102,327,670 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
13,100,010,010 ریال 0 ریال 11,101,100 (0.08%)
13,111,111,110 ریال
13,050,000,040 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۸
مشاهده صرافی
13,149,999,999 ریال 13,084,143,860 ریال 50,000,000 (0.38%)
13,150,000,000 ریال
13,091,571,929 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
1,312,331,055 ریال 0 ریال 516,558 (0.04%)
1,313,363,404 ریال
1,306,594,361 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,152,964,640 ریال 13,061,004,240 ریال 37,842,520 (0.29%)
13,190,807,160 ریال
13,104,245,260 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
1,328,120,876 ریال 0 ریال 1,561,489 (0.12%)
1,330,151,469 ریال
1,320,978,161 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,203,163,340 ریال 13,078,326,260 ریال 18,419,080 (0.14%)
13,203,461,250 ریال
13,109,622,780 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۶
مشاهده صرافی
13,302,577,731 ریال 0 ریال 23,887,660 (0.18%)
13,326,465,391 ریال
13,242,125,789 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۷
مشاهده صرافی
13,282,169,210 ریال 14,580,230,290 ریال 10,216,240 (0.08%)
13,297,759,810 ریال
13,215,600,320 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
1,313,431,830 ریال 0 ریال 391,708 (0.03%)
1,314,199,723 ریال
1,306,203,846 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
1,305,251,912 ریال 0 ریال 1,122,598 (0.09%)
1,306,797,365 ریال
1,299,165,572 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۹
مشاهده صرافی
13,252,785,000 ریال 13,019,770,000 ریال 16,614,000 (0.13%)
13,269,399,000 ریال
13,188,727,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
1,347,413,238 ریال 0 ریال 2,386,713 (0.18%)
1,347,413,238 ریال
1,341,095,138 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
12,870,822,750 ریال 0 ریال 0 (0%)
12,870,822,750 ریال
12,870,822,750 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۳۸
مشاهده صرافی
12,971,296,690 ریال 13,141,112,256 ریال 0 (0%)
13,024,984,974 ریال
12,504,630,848 ریال
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ - ۰۰:۴۳
مشاهده صرافی
13,296,517,260 ریال 12,925,441,500 ریال 11,259,390 (0.08%)
13,307,776,650 ریال
13,281,275,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۰
مشاهده صرافی
13,297,275,000 ریال 12,854,574,420 ریال 36,724,990 (0.28%)
13,333,999,990 ریال
13,297,275,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۱:۵۰
مشاهده صرافی
10,000,000,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
10,000,000,000 ریال
10,000,000,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۰۳
مشاهده صرافی
13,255,200,000 ریال 14,497,500,000 ریال 15,600,000 (0.12%)
13,270,800,000 ریال
13,189,000,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,137,715,000 ریال 0 ریال 11,869,300 (0.09%)
13,141,005,000 ریال
13,043,700,320 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,230,411,870 ریال 13,014,691,500 ریال 8,217,120 (0.06%)
13,238,628,990 ریال
13,167,761,970 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,134,796,480 ریال 0 ریال 16,008,450 (0.12%)
13,134,796,480 ریال
13,118,788,030 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۱:۲۸
مشاهده صرافی
1,332,573,200 ریال 0 ریال 1,805,230 (0.14%)
1,332,573,200 ریال
1,325,611,800 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۸
مشاهده صرافی
13,143,376,500 ریال 13,045,047,000 ریال 46,566,120 (0.35%)
13,189,942,620 ریال
13,143,376,500 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۰۶
مشاهده صرافی
13,111,773,900 ریال 0 ریال 4,590,800 (0.04%)
13,127,941,500 ریال
13,067,911,800 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۲
مشاهده صرافی
15,993,410,680 ریال 0 ریال 0 (0%)
16,002,264,030 ریال
15,954,607,420 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۵۸
مشاهده صرافی
13,155,375,350 ریال 13,111,092,300 ریال 14,835,420 (0.11%)
13,175,264,870 ریال
13,095,182,260 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۱۸
مشاهده صرافی
13,141,421,030 ریال 0 ریال 8,337,840 (0.06%)
13,149,758,870 ریال
13,081,396,620 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
14,401,885,260 ریال 14,073,325,140 ریال 0 (0%)
14,421,308,850 ریال
14,401,885,260 ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ - ۰۰:۲۹
مشاهده صرافی
13,313,088,300 ریال 12,917,650,030 ریال 9,877,040 (0.07%)
13,325,649,870 ریال
13,238,883,850 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
13,184,200,683 ریال 13,101,223,196 ریال 3,565,935 (0.03%)
13,187,766,618 ریال
13,130,497,028 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
13,114,300,000 ریال 0 ریال 113,500,000 (0.87%)
13,114,300,000 ریال
13,000,800,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۲۱
مشاهده صرافی
131,454,130,100 ریال 0 ریال 149,358,200 (0.11%)
131,681,710,000 ریال
131,031,800,100 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۱
مشاهده صرافی
10,383,630,160 ریال 0 ریال 0 (0%)
10,383,630,160 ریال
10,383,630,160 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۰۴
مشاهده صرافی
138,531,300,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
138,531,300,000 ریال
138,531,300,000 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ - ۲۰:۱۶
مشاهده صرافی
12,851,939,420 ریال 12,813,277,540 ریال 0 (0%)
12,851,939,420 ریال
12,851,939,420 ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۶:۳۷
مشاهده صرافی
15,360,835,200 ریال 6,728,868,450 ریال 25,504,000 (0.17%)
15,405,203,680 ریال
15,335,331,200 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۴۰
مشاهده صرافی
13,122,318,000 ریال 0 ریال 1,973,920 (0.02%)
13,134,073,690 ریال
13,061,217,660 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
13,143,500,000 ریال 0 ریال 8,250,000 (0.06%)
13,155,400,000 ریال
13,078,400,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
15,427,257,060 ریال 15,423,893,810 ریال 0 (0%)
15,512,269,830 ریال
15,362,316,980 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ - ۰۰:۳۶
مشاهده صرافی
13,138,000,000 ریال 13,006,620,000 ریال 11,301,010 (0.09%)
13,138,000,000 ریال
13,089,273,990 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۲۵
مشاهده صرافی
13,131,745,200 ریال 0 ریال 5,667,500 (0.04%)
13,137,412,700 ریال
13,046,004,840 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,122,264,600 ریال 5,918,386,500 ریال 11,888,100 (0.09%)
13,141,045,800 ریال
13,046,240,700 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
9,727,841,100 ریال 9,614,278,640 ریال 0 (0%)
9,727,841,100 ریال
9,727,841,100 ریال
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ - ۰۰:۱۴
مشاهده صرافی
13,074,028,800 ریال 12,969,100,800 ریال 14,952,000 (0.11%)
13,101,939,200 ریال
13,030,668,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۰
مشاهده صرافی
13,210,334,552 ریال 13,044,871,570 ریال 7,145,538 (0.05%)
13,221,098,068 ریال
13,140,818,287 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,704,214,500 ریال 10,658,833,500 ریال 0 (0%)
13,721,544,000 ریال
13,704,214,500 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۴۷
مشاهده صرافی
1,311,043,569 ریال 0 ریال 663,337 (0.05%)
1,312,023,352 ریال
1,303,317,704 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
1,342,636,330 ریال 0 ریال 675,395 (0.05%)
1,343,822,159 ریال
1,334,438,678 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
13,204,865,850 ریال 13,047,195,810 ریال 14,407,830 (0.11%)
13,206,408,530 ریال
13,134,837,450 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۷
مشاهده صرافی
13,149,030,600 ریال 12,882,018,330 ریال 44,832,090 (0.34%)
13,193,862,690 ریال
13,149,030,600 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۱:۲۲
مشاهده صرافی
13,197,072,980 ریال 0 ریال 6,536,040 (0.05%)
13,203,609,020 ریال
13,142,365,020 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۴
مشاهده صرافی
13,232,260,242 ریال 13,100,805,681 ریال 15,306,491 (0.12%)
13,247,566,733 ریال
13,153,713,774 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۶
مشاهده صرافی
13,988,417,220 ریال 0 ریال 14,676,890 (0.1%)
14,004,419,660 ریال
13,911,359,560 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
1,319,190,740 ریال 0 ریال 1,792,140 (0.14%)
1,319,190,740 ریال
1,314,030,180 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۷
مشاهده صرافی
1,316,358,100 ریال 1,310,531,400 ریال 2,760,900 (0.21%)
1,316,358,100 ریال
1,310,189,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۳
مشاهده صرافی
15,957,484,050 ریال 0 ریال 0 (0%)
15,962,996,500 ریال
15,937,632,930 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۵۹
مشاهده صرافی
13,125,590,690 ریال 0 ریال 2,197,220 (0.02%)
13,127,787,910 ریال
13,060,359,450 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۷
مشاهده صرافی
13,124,123,620 ریال 0 ریال 17,068,240 (0.13%)
13,141,191,860 ریال
13,082,600,890 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۶
مشاهده صرافی
8,988,606,300 ریال 8,988,606,300 ریال 0 (0%)
8,988,606,300 ریال
8,988,606,300 ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۵
مشاهده صرافی
13,146,070,000 ریال 0 ریال 5,465,000 (0.04%)
13,156,910,000 ریال
13,058,370,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
15,337,880,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
15,492,880,000 ریال
15,150,170,000 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ - ۰۰:۱۷
مشاهده صرافی
13,134,168,240 ریال 0 ریال 0 (0%)
13,134,168,240 ریال
13,134,168,240 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۰۳
مشاهده صرافی
13,216,545,790 ریال 0 ریال 14,617,290 (0.11%)
13,231,163,080 ریال
13,142,433,180 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
1,312,530,268 ریال 0 ریال 857,668 (0.07%)
1,313,387,936 ریال
1,304,483,423 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,239,710,000 ریال 13,028,790,000 ریال 6,390,000 (0.05%)
13,246,100,000 ریال
13,182,080,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۶
مشاهده صرافی
15,481,523,512 ریال 0 ریال 0 (0%)
15,481,829,181 ریال
15,382,374,400 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ - ۰۶:۵۶
مشاهده صرافی
13,125,657,000 ریال 13,107,639,000 ریال 9,505,000 (0.07%)
13,125,657,000 ریال
13,116,152,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۴۲
مشاهده صرافی
12,934,208,470 ریال 13,203,534,940 ریال 1,686,060 (0.01%)
12,937,627,130 ریال
12,868,627,490 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,126,113,000 ریال 13,121,846,000 ریال 0 (0%)
13,126,113,000 ریال
13,126,113,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۱:۴۰
مشاهده صرافی
13,202,198,870 ریال 13,021,121,880 ریال 13,269,730 (0.1%)
13,219,287,230 ریال
13,123,515,060 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۸
مشاهده صرافی
13,263,104,860 ریال 13,079,446,100 ریال 7,000,100 (0.05%)
13,270,104,960 ریال
13,182,703,980 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,179,554,100 ریال 0 ریال 13,276,900 (0.1%)
13,192,831,000 ریال
13,105,483,210 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۵
مشاهده صرافی
1,315,057,243 ریال 0 ریال 1,745,744 (0.13%)
1,315,057,243 ریال
1,308,580,273 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۰
مشاهده صرافی
1,340,637,000 ریال 0 ریال 392,700 (0.03%)
1,341,728,400 ریال
1,332,553,500 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۹
مشاهده صرافی
13,321,176,580 ریال 13,554,669,530 ریال 23,308,690 (0.17%)
13,344,485,270 ریال
13,257,992,870 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۲
مشاهده صرافی
13,132,399,940 ریال 0 ریال 6,774,150 (0.05%)
13,142,025,190 ریال
13,074,729,200 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,138,620,740 ریال 0 ریال 2,546,170 (0.02%)
13,141,166,910 ریال
13,063,606,220 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۳
مشاهده صرافی
1,313,586,328 ریال 0 ریال 1,405,847 (0.11%)
1,314,834,785 ریال
1,308,357,877 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۶
مشاهده صرافی
11,218,600,000 ریال 0 ریال 7,800,000 (0.07%)
11,226,400,000 ریال
11,121,600,000 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
13,241,944,800 ریال 0 ریال 15,019,200 (0.11%)
13,256,964,000 ریال
13,172,997,600 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
13,211,564,110 ریال 13,000,943,480 ریال 15,944,850 (0.12%)
13,228,193,910 ریال
13,158,298,680 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۶
مشاهده صرافی
1,319,732,974 ریال 0 ریال 787,858 (0.06%)
1,320,615,523 ریال
1,313,598,290 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
15,537,016,850 ریال 0 ریال 0 (0%)
15,570,617,040 ریال
15,536,903,290 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۴۷
مشاهده صرافی
13,164,166,728 ریال 13,143,614,939 ریال 13,724,096 (0.1%)
13,178,727,368 ریال
13,098,803,463 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,285,830,962 ریال 15,331,669,722 ریال 6,519,847 (0.05%)
13,295,282,213 ریال
13,213,152,356 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۴۰
مشاهده صرافی
13,235,439,830 ریال 0 ریال 28,911,250 (0.22%)
13,242,442,040 ریال
13,158,111,440 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
13,206,115,030 ریال 0 ریال 0 (0%)
13,206,115,030 ریال
13,206,115,030 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۰:۰۲
مشاهده صرافی
13,225,073,180 ریال 13,133,104,660 ریال 5,984,690 (0.05%)
13,235,580,530 ریال
13,151,098,990 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
13,119,144,320 ریال 0 ریال 6,696,390 (0.05%)
13,126,586,200 ریال
13,046,474,460 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۳۹
مشاهده صرافی
1,317,836,350 ریال 0 ریال 1,518,700 (0.12%)
1,318,098,750 ریال
1,311,765,600 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
1,311,045,477 ریال 0 ریال 314,137 (0.02%)
1,313,574,521 ریال
1,305,249,964 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۲
مشاهده صرافی
15,536,684,480 ریال 0 ریال 0 (0%)
15,546,687,570 ریال
15,518,142,920 ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ - ۰۰:۵۶
مشاهده صرافی
13,395,260,920 ریال 13,010,000,000 ریال 17,029,950 (0.13%)
13,412,290,870 ریال
13,324,477,510 ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۲۲:۵۰
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین