قیمت بیت کوین (BTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
12,337,865,232 ریال 12,232,624,936 ریال 196,055,376 (1.61%)
12,710,543,998 ریال
11,785,312,704 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۵
مشاهده صرافی
12,279,999,900 ریال 13,110,000,000 ریال 250,011,020 (2.08%)
12,319,000,000 ریال
11,650,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۰
مشاهده صرافی
12,300,000,000 ریال 0 ریال 250,065,070 (2.08%)
12,300,000,000 ریال
11,661,943,570 ریال
-
مشاهده صرافی
12,152,500,000 ریال 0 ریال 239,500,000 (2.01%)
12,400,500,000 ریال
11,621,500,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,140,000,000 ریال 0 ریال 140,002,000 (1.17%)
12,249,912,000 ریال
11,660,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,219,971,597 ریال 8,820,000,000 ریال 249,971,597 (2.09%)
12,290,000,000 ریال
11,799,999,999 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
12,220,000,000 ریال 0 ریال 287,753,340 (2.41%)
12,397,659,720 ریال
11,810,593,040 ریال
-
مشاهده صرافی
12,676,278,750 ریال 11,681,212,500 ریال 209,325,060 (1.68%)
12,784,580,340 ریال
11,948,912,110 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,347,895,267 ریال 12,218,054,097 ریال 299,319,119 (2.48%)
13,750,495,360 ریال
11,602,851,695 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,375,091,190 ریال 12,032,358,690 ریال 237,740,040 (1.96%)
12,474,391,990 ریال
11,768,041,880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,353,958,440 ریال 12,166,892,160 ریال 292,422,320 (2.42%)
12,429,552,110 ریال
11,707,223,410 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
12,231,750,370 ریال 0 ریال 239,742,610 (2%)
12,288,192,760 ریال
11,615,546,800 ریال
-
مشاهده صرافی
12,450,948,370 ریال 12,081,118,220 ریال 199,243,920 (1.63%)
12,557,217,870 ریال
11,734,493,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,208,251,670 ریال 0 ریال 308,251,670 (2.59%)
12,259,593,620 ریال
11,609,535,130 ریال
-
مشاهده صرافی
12,476,701,450 ریال 11,987,419,040 ریال 229,361,310 (1.87%)
12,584,077,960 ریال
11,821,649,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
11,934,660,580 ریال 0 ریال 122,790,580 (1.04%)
11,963,526,120 ریال
11,640,114,680 ریال
-
مشاهده صرافی
12,457,700,000 ریال 12,008,000,000 ریال 288,100,000 (2.37%)
12,568,300,000 ریال
11,665,600,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,478,193,750 ریال 0 ریال 238,933,410 (1.95%)
12,549,583,260 ریال
11,805,911,300 ریال
-
مشاهده صرافی
12,420,721,240 ریال 0 ریال 275,672,400 (2.27%)
12,556,428,080 ریال
11,724,816,030 ریال
-
مشاهده صرافی
12,381,165,380 ریال 0 ریال 259,327,180 (2.14%)
12,421,838,820 ریال
11,707,757,520 ریال
-
مشاهده صرافی
12,165,036,200 ریال 12,355,840,490 ریال 243,137,100 (2.04%)
12,289,252,090 ریال
11,527,375,370 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,358,627,900 ریال 12,111,626,970 ریال 278,004,400 (2.3%)
12,474,115,550 ریال
11,576,538,240 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,318,994,990 ریال 12,176,638,030 ریال 277,896,720 (2.31%)
12,499,999,990 ریال
11,623,299,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,309,371,216 ریال 12,137,040,019 ریال 202,042,466 (1.67%)
12,495,912,350 ریال
11,601,027,423 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,347,784,980 ریال 11,894,715,040 ریال 173,004,480 (1.42%)
12,393,748,040 ریال
12,174,780,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,174,659,500 ریال 0 ریال 221,993,600 (1.86%)
12,226,559,500 ریال
11,754,223,500 ریال
-
مشاهده صرافی
12,449,506,125 ریال 12,124,736,400 ریال 331,344,576 (2.73%)
12,558,322,000 ریال
11,679,068,410 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,387,914,400 ریال 12,142,609,160 ریال 265,753,050 (2.19%)
12,515,430,830 ریال
11,630,868,460 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,241,388,640 ریال 12,237,716,590 ریال 283,361,960 (2.37%)
12,318,230,900 ریال
11,506,772,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,414,182,130 ریال 12,197,907,180 ریال 330,172,410 (2.73%)
12,510,820,770 ریال
11,629,102,950 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,210,416,500 ریال 0 ریال 204,984,070 (1.71%)
12,287,420,170 ریال
11,607,047,320 ریال
-
مشاهده صرافی
12,862,099,890 ریال 0 ریال 0 (0%)
12,862,099,890 ریال
12,862,099,890 ریال
-
مشاهده صرافی
12,292,843,500 ریال 12,184,441,000 ریال 281,801,500 (2.35%)
12,488,195,000 ریال
11,545,775,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,369,944,310 ریال 7,795,286,690 ریال 264,046,490 (2.18%)
12,427,898,480 ریال
12,052,520,490 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
12,226,713,000 ریال 12,140,152,200 ریال 223,078,580 (1.86%)
12,360,212,700 ریال
11,594,507,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,425,317,380 ریال 12,135,062,090 ریال 242,723,940 (1.99%)
12,551,842,840 ریال
11,758,949,840 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,459,960,000 ریال 0 ریال 253,408,210 (2.08%)
12,560,448,960 ریال
11,699,330,738 ریال
-
مشاهده صرافی
12,280,247,037 ریال 12,128,905,964 ریال 158,815,690 (1.31%)
12,393,448,392 ریال
11,606,848,354 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
12,253,397,660 ریال 0 ریال 192,884,560 (1.6%)
12,306,057,140 ریال
11,548,668,880 ریال
-
مشاهده صرافی
12,399,590,604 ریال 12,115,204,668 ریال 261,980,519 (2.16%)
12,523,923,402 ریال
11,673,781,160 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,526,718,030 ریال 0 ریال 192,603,980 (1.56%)
12,612,756,750 ریال
11,814,795,350 ریال
-
مشاهده صرافی
11,901,609,550 ریال 0 ریال 100,168,980 (0.84%)
12,089,828,520 ریال
11,852,769,600 ریال
-
مشاهده صرافی
12,356,237,700 ریال 12,126,616,820 ریال 265,152,640 (2.19%)
12,494,253,710 ریال
11,650,971,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,739,370,330 ریال 0 ریال 256,549,410 (2.06%)
12,775,613,490 ریال
12,042,666,270 ریال
-
مشاهده صرافی
13,795,168,070 ریال 13,595,419,030 ریال 504,709,570 (3.8%)
13,813,785,910 ریال
13,244,475,750 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
11,990,000,000 ریال 11,895,000,000 ریال 325,550,000 (2.72%)
12,327,000,000 ریال
11,620,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۱۰
مشاهده صرافی
12,388,301,640 ریال 0 ریال 298,944,200 (2.47%)
12,451,811,275 ریال
11,626,498,050 ریال
-
مشاهده صرافی
12,320,938,470 ریال 12,148,006,950 ریال 264,070,650 (2.19%)
12,323,507,120 ریال
11,852,701,110 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۳۹
مشاهده صرافی
12,236,842,000 ریال 12,232,725,000 ریال 237,780,000 (1.98%)
12,373,828,000 ریال
11,599,200,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,343,934,070 ریال 12,132,116,780 ریال 265,618,820 (2.2%)
12,460,116,560 ریال
11,569,763,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
12,346,524,900 ریال 12,108,258,630 ریال 453,668,535 (3.81%)
12,456,566,250 ریال
11,427,357,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,240,718,270 ریال 11,988,693,300 ریال 233,749,570 (1.95%)
12,366,873,160 ریال
11,578,336,360 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,245,143,195 ریال 0 ریال 185,812,377 (1.54%)
12,314,674,350 ریال
11,584,162,023 ریال
-
مشاهده صرافی
12,311,524,700 ریال 12,176,233,220 ریال 332,368,930 (2.77%)
12,432,697,310 ریال
11,707,372,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,514,839,810 ریال 0 ریال 318,161,240 (2.61%)
12,563,165,730 ریال
11,722,351,580 ریال
-
مشاهده صرافی
12,203,677,932 ریال 0 ریال 271,300,197 (2.27%)
12,203,677,932 ریال
11,909,117,940 ریال
-
مشاهده صرافی
12,319,307,570 ریال 12,202,792,200 ریال 268,413,240 (2.23%)
12,449,698,440 ریال
11,623,299,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,487,700,440 ریال 11,514,324,550 ریال 184,291,020 (1.5%)
13,626,865,410 ریال
11,831,324,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
12,258,556,472 ریال 0 ریال 249,004,920 (2.07%)
12,389,824,869 ریال
416,895 ریال
-
مشاهده صرافی
12,365,855,790 ریال 12,235,916,850 ریال 345,305,640 (2.87%)
12,440,321,250 ریال
11,526,002,830 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۱
مشاهده صرافی
12,319,233,300 ریال 12,103,106,400 ریال 286,282,780 (2.38%)
12,420,334,200 ریال
11,561,487,210 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,311,862,190 ریال 12,151,859,050 ریال 212,208,760 (1.75%)
12,397,076,770 ریال
11,678,186,860 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۰
مشاهده صرافی
12,305,694,240 ریال 12,170,695,790 ریال 0 (0%)
12,305,694,240 ریال
12,305,694,240 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
12,315,000,000 ریال 12,212,841,580 ریال 235,950,780 (1.95%)
12,320,000,000 ریال
11,660,828,310 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۱۶
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی