استخرهای استخراج

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
امکانات
روش های پرداخت
مکان سرور
شبکه ارزها
جستجو
Antpool

Antpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

1.76%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Solo
Slush Pool

Slush Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Canada , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Solo , Score
BCMonster

BCMonster

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPLNT
BitMinter

BitMinter

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

3,25%

:روش های پرداخت

PPS , FPPS , PPLNSG
BW Mining

BW Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

1.93%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS
Solo.CKPool

Solo.CKPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Solo
Give me Coins

Give me Coins

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff , Stratum

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.28%

:روش های پرداخت

PPLNS
BitClub

BitClub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS
P2Pool

P2Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS
EthereumPool.co

EthereumPool.co

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Nanopool

Nanopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Australia , Oceania , America

:متوسط کارمزد

1.57%

:روش های پرداخت

PPLNS
Dwarf Pool

Dwarf Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.875%

:روش های پرداخت

HBPPS , RBPPS
Coinotron

Coinotron

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Prop , RBPPS
Ethpool

Ethpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Solo
Ethermine

Ethermine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Coinmine

Coinmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.23%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS
MinerGate

MinerGate

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring , , ,

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.25%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS
Merge Mining Pool

Merge Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.5%

:روش های پرداخت

DGM , PPS
KanoPool

KanoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS
Litecoinpool

Litecoinpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS
TBDice

TBDice

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Solo
DashMiner

DashMiner

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS
DecredPool

DecredPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop
MoneroHash

MoneroHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.6%

:روش های پرداخت

Prop
XMR ProHash

XMR ProHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Monero Crypto Pool

Monero Crypto Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop
MineXMR

MineXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
MoneroPool

MoneroPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.9%

:روش های پرداخت

Prop
MinerCenter

MinerCenter

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
AlpEreum

AlpEreum

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop
CryptoPools

CryptoPools

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop
SiaMining

SiaMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS
CoinMiners Ethereum Classic Pool

CoinMiners Ethereum Classic Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

Prop
Digger

Digger

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.83%

:روش های پرداخت

Prop
MasterMining

MasterMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.34%

:روش های پرداخت

Prop
CryptoADHD

CryptoADHD

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

PPLNS

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS , SOLO
Ethteam

Ethteam

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
ETC.gpuminer

ETC.gpuminer

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop
Pool.Monero

Pool.Monero

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop
XMRpool.eu

XMRpool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
Pool.MN

Pool.MN

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Cryptopia

Cryptopia

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Eth.pp.ua

Eth.pp.ua

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

, Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
BTC.com

BTC.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.5%

:روش های پرداخت

PPS
NiceHash

NiceHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS
Expanse Pool

Expanse Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
Mining Field

Mining Field

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
Danbi's DMD Pool

Danbi's DMD Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Flypool

Flypool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Zeropond

Zeropond

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop
CoinsForAll

CoinsForAll

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
ViaBTC

ViaBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

2.3%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO
Coin Lab

Coin Lab

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
TheCoin.pw

TheCoin.pw

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop , PPS
MyEtherPool

MyEtherPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
EthereumPool.us

EthereumPool.us

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

HBPPS
SparkPool.com

SparkPool.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , Europe , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Waterhole Pool

Waterhole Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Globalpool.org

Globalpool.org

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

Prop
MiningSpeed

MiningSpeed

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.3%

:روش های پرداخت

Prop
ETCmine

ETCmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS
KomodoPool

KomodoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
RigPool

RigPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS
Jonny Bravo's Mining Emporium

Jonny Bravo's Mining Emporium

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS
Luckpool

Luckpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
ConnectBTC

ConnectBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS
GBMiners

GBMiners

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0.09

:روش های پرداخت

PPLNS
CryptoPool

CryptoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Australia , Oceania

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

PPLNS , Prop
Komodo Mining Pool

Komodo Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Canoe Mining Pool

Canoe Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS+ , PPLNS
Batpool

Batpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS
SparkPool

SparkPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
XMR.life Pool

XMR.life Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

Prop
MineZ.zone

MineZ.zone

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
BestXMRPool

BestXMRPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
DigiHash

DigiHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

5%

:روش های پرداخت

Prop
The Blocks Factory

The Blocks Factory

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS
Minercity

Minercity

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

RBPPS
E-Pool.net

E-Pool.net

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

PPLNS
BitFire

BitFire

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Dinastycoin Mining Pool

Dinastycoin Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Unknown

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS
Noobpool

Noobpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.3(3)%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS
CoinsFarm

CoinsFarm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Hashgate

Hashgate

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

PPLNT
DutchMining

DutchMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%%

:روش های پرداخت

Prop
Aurora Pool

Aurora Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

Prop
Onion Pool

Onion Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
Bitcoin.com

Bitcoin.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS
GetPool Network

GetPool Network

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
DeltaPool

DeltaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS
MinerCircle

MinerCircle

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.9%

:روش های پرداخت

PPS
EthePool

EthePool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
IceMining

IceMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.25%

:روش های پرداخت

Prop
ZPoolGuru

ZPoolGuru

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
Luxor Mining

Luxor Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS
Metaverse.farm

Metaverse.farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop
Coinfoundry

Coinfoundry

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.3%

:روش های پرداخت

PPLNS
SandPool

SandPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop
xmrGET

xmrGET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop
Cryptofriends

Cryptofriends

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.125%

:روش های پرداخت

Prop
XMR-Pool.eu

XMR-Pool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.45%

:روش های پرداخت

Solo , PPLNS
HashAnywhere Monero

HashAnywhere Monero

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
IVT Pool

IVT Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

Prop
1ds Equipool

1ds Equipool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
1ds CryptoPool

1ds CryptoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS
Crypto-Coins.Club Mining Pool

Crypto-Coins.Club Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
XMR.MiningPower.net

XMR.MiningPower.net

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Holland , Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

PPLNS
CoinVersus

CoinVersus

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

P2P
MoneroMilk

MoneroMilk

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.2%

:روش های پرداخت

Prop
MiningPond

MiningPond

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop
Loorea

Loorea

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Ethertrench

Ethertrench

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
CryptoHub

CryptoHub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Argentina , America

:متوسط کارمزد

1.13%

:روش های پرداخت

Prop
Votecoin

Votecoin

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNT
CryptoMach

CryptoMach

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.36%

:روش های پرداخت

PPLNS
Mining4

Mining4

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

PPNT , Prop
Croat.Pool

Croat.Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

Prop
MineZenCash

MineZenCash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop
MegaPool

MegaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
XMRpool.com

XMRpool.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop , RBPPS
MaxHash

MaxHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
MiningPool.at

MiningPool.at

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
Pirl-Pool.io

Pirl-Pool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
803 Mine Pool

803 Mine Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
ProPool

ProPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , Europe , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS
PokercoinPool

PokercoinPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop
Minepool.ch

Minepool.ch

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS
Mobile Mining

Mobile Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS
Karbo Farm

Karbo Farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
FirePool

FirePool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

Prop
eHashCoins

eHashCoins

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , SOLO
Miner Maniac

Miner Maniac

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNT
AkumaXMR

AkumaXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum , Vardiff

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

RBPPS
Prime Pools

Prime Pools

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS
PandaPool

PandaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1,5%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop
Rig Mining Pool

Rig Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS
MineMoney

MineMoney

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.915 %

:روش های پرداخت

Prop
Instapool

Instapool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0,9%

:روش های پرداخت

Prop
Uwezopool

Uwezopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Africa

:متوسط کارمزد

Unknown

:روش های پرداخت

PPS
SureBlock

SureBlock

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPS
Shit Coin Mining

Shit Coin Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
XeMiner

XeMiner

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5

:روش های پرداخت

PPS
YoPool.io

YoPool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop
Bit Pool Mining

Bit Pool Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.375 %

:روش های پرداخت

PPLNS
UniPool

UniPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.17%

:روش های پرداخت

PPS , SOLO , PPLNS
HashLoft

HashLoft

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.47%

:روش های پرداخت

PPS
EquiGems

EquiGems

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS
Whalesburg

Whalesburg

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS
TurtleCoin Pool

TurtleCoin Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS
PoolXYZ

PoolXYZ

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS
Minerall

Minerall

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A , America , Asia

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS
Arsmine

Arsmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1% (SOLO)

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO
Ethash Pool

Ethash Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff , Stratum

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS
Persianmine

Persianmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0.1

:روش های پرداخت

PPLNS
Coinblockers

Coinblockers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

PPLNT , SOLO
Prohashing

Prohashing

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

2.65%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS
Cruxpool

Cruxpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS+
Adaminers

Adaminers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Turkey , Europe

:متوسط کارمزد

0.75

:روش های پرداخت

PPS , SOLO
ZHash.pro

ZHash.pro

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia

:متوسط کارمزد

0.42%

:روش های پرداخت

PPLNT
Wlink-NET

Wlink-NET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.125

:روش های پرداخت

PPS
BitPool

BitPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

Prop
Blockware Solutions pool

Blockware Solutions pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPS+
Binance Pool

Binance Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

FPPS
Wattum

Wattum

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Unknown

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Unknown

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS , FPPS+

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

US , ASIA , EU

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS+
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی