خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
50975.68  $ 1754894828.52 1139
11118850.77
26267345.41
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50984.11  $ 290725085.76 686
5330770.39
8807366.34
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50986.33  $ 12150865.05 639
439568.41
681666.10
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50976.91  $ 542286664.02 700
4575005.47
2924913.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51012.97  $ 512175968.45 742
2645733.76
2790652.65
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51035.21  $ 11413884.08 631
336219.48
258751.89
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51032.51  $ 257481865.67 695
805715.37
924678.50
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51025.36  $ 67113909.71 655
3279252.59
2961352.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51017.93  $ 1930962.45 568
574263.80
474030.14
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51016.05  $ 254262040.62 643
1008544.21
1054827.32
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50991.95  $ 51528912.22 740
1997477.21
2088669.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51280.91  $ 113363.45 433
23910.41
37669.29
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51014.63  $ 534928365.30 777
2647891.18
3208642.32
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51190.51  $ 163614.40 462
105909.37
111715.36
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50991.41  $ 533603783.78 805
7597959.17
7410825.03
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50980.93  $ 433622823.02 710
3081380.55
1668045.76
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50999.56  $ 524645917.58 718
21125508.63
36985583.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50988.12  $ 187435555.41 809
42530321.27
42458175.63
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51020.93  $ 898404290.65 785
5381888.80
4852597.12
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50993.77  $ 378963621.07 638
1321197.41
3020498.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50992.93  $ 331707529.53 813
1286666.67
1073075.39
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50993.86  $ 161138105.67 473
996481.30
307108.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51014.94  $ 370550354.13 760
9344670.15
13672163.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50987.22  $ 89928086.79 709
132392421.77
129593572.23
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50939.28  $ 6999942.81 500
22160358.35
27415931.87
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50948.76  $ 551552644.41 809
65096030.34
53568769.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51020.70  $ 418560599.40 752
8190339.63
242590.37
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50988.12  $ 87743091.36 392
867808.11
3794233.74
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51048.92  $ 3000917.30 373
243627.50
284731.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51784.82  $ 317.54 213
4579.89
1379.98
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
52002.02  $ 3.18 1
1733.07
26.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51008.11  $ 5352247.28 456
5198517.21
5763089.33
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50991.64  $ 63567.62 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
49987.47  $ 326.57 1
154.61
7.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51026.68  $ 70635651.50 565
3105662.65
3691887.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51030.67  $ 30119089.01 118
363960.09
364944.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51037.00  $ 1810899.27 541
1013594.81
886371.33
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51037.00  $ 1810789.65 568
1011573.86
1155616.17
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.92  $ 1597640.84 474
1173858.75
1125587.86
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50989.29  $ 1135471678.82 644
26347142.25
27336888.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50986.01  $ 3856520.26 180
10590.69
10569.12
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
66861.82  $ 63.87 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51183.00  $ 51166928.12 821
2570915.32
3570403.93
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51018.00  $ 3085626.26 493
206413.02
261367.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51316.05  $ 12757.58 400
177400.07
46038.07
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50991.98  $ 365568.67 1
76757.05
129656.99
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51007.81  $ 5149346.87 461
496192.58
411382.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51015.15  $ 151162219.01 537
14298695.81
14828058.45
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51017.99  $ 3072070.43 468
258299.25
326812.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50971.59  $ 2646227.84 645
368643.04
377074.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50986.94  $ 6202.60 250
40.29
8358.69
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.33  $ 76538661.39 367
19699.43
29244.48
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51028.45  $ 17090133.83 359
486247.80
623969.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51019.36  $ 55066902.19 608
1839138.34
2474052.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51039.47  $ 214117093.12 1
151575.54
162336.69
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51017.98  $ 31184615.26 219
6633515.43
5636404.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51016.13  $ 86975364.19 736
96455.05
106708.26
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51016.11  $ 3556765.25 485
432962.12
489733.82
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
42998.49  $ 183.34 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51275.01  $ 295550975.84 402
12866892.92
15622119.25
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50995.30  $ 4761924.45 1
231844.55
473158.74
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50962.95  $ 360129.07 1
162164356534.22
611681.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51017.94  $ 60806.90 102
117.45
365.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51020.93  $ 3079192.47 377
379270.51
392931.39
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50971.84  $ 66801104.99 353
64799553.35
53963318.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50980.94  $ 2048754.73 508
438017.19
176935.28
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50865.64  $ 8154429.14 1
74856546813.93
13836279641.99
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51017.99  $ 8528511.64 407
1377779.49
795600.33
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50989.65  $ 573915.34 290
13439.48
11219.07
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51168.53  $ 2467.51 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51000.94  $ 78308.02 1
38796.70
8243.69
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.93  $ 93651499.03 613
1734556.43
1524579.40
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50955.95  $ 4821601.12 316
41274.84
50066.29
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51024.58  $ 352176.51 442
25735.81
18116.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51016.12  $ 198792458.80 762
6072260.65
6015391.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51016.12  $ 87376381.73 784
62977778.25
51827916.17
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
41204.68  $ 1465493951.34 330
180717.75
124963.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۴۸
مشاهده صرافی
51017.99  $ 171809946.05 648
582366.30
439584.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
50999.64  $ 128009270.03 513
36211.18
35684.14
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
51036.11  $ 123838.52 260
54735.15
988.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
36990.04  $ 173.08 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50992.94  $ 61967241.94 566
143627.95
117499.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50984.63  $ 16964099.22 76
193557.54
453564.37
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50983.66  $ 10944396.17 552
4399634.79
4419954.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50986.61  $ 350056967.65 775
16361047.26
22506436.70
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50987.56  $ 2587378.52 316
1917171.71
465656.37
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50990.47  $ 160117135.56 505
20797887.36
23031109.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50993.75  $ 167516103.12 420
17592612.25
17004030.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50993.84  $ 1241720.94 538
679041.49
872147.20
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50993.76  $ 420494.30 600
10463066530.09
10064554602.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50994.53  $ 385781354.29 697
11596851.11
13106735.32
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50987.22  $ 22218909.63 348
558309.55
355918.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51232.61  $ 24380.97 29
66.42
269.19
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51019.93  $ 4447.97 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51021.13  $ 54566372.83 414
3005535.99
4290206.73
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.92  $ 24309659.95 650
1625135.64
1625440.01
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51024.42  $ 16734895.85 639
5227329.00
4717659.63
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51019.13  $ 94724.51 327
19422632347.57
10758318883.60
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
46002.38  $ 230256210.95 150
256905.44
94467.21
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
51010.83  $ 70517258.73 661
2573809.73
2613600.20
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
4889.39  $ 428.18 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50949.75  $ 3412774.91 303
13765.16
14043.65
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51147.39  $ 74524.26 428
64429.45
120403.74
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
41187.50  $ 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۰۹:۳۲
مشاهده صرافی
50993.76  $ 18935915.43 610
265526.35
2372958.57
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50989.62  $ 53775481.32 324
7677.61
19331.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50986.07  $ 67182786.03 510
802229.95
241506.79
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51026.23  $ 30830.59 257
1052245.88
1743038.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51018.93  $ 26519365.17 600
6831150.17
7064870.16
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.93  $ 935244406.01 738
5481682.35
6887765.71
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
49786.62  $ 42480.65 1
261.47
7245.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51776.56  $ 939164.12 1
50.91
25.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50972.87  $ 142437922.90 705
1497316.01
1012559.47
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51168.73  $ 9265.24 297
5785.14
6960.25
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.93  $ 16346482.44 634
163102.95
454186.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
36723.38  $ 15826058.30 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.93  $ 80809542.34 542
101751.08
132127.38
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51020.86  $ 6505498.08 510
10004.25
11681.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51051.19  $ 13578611.45 214
2736909.88
2323934.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51042.34  $ 1938961.03 548
814719.93
913078.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51029.03  $ 0 617
222174.96
248856.37
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51021.23  $ 4126703.34 607
242512.01
266621.69
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50958.05  $ 1445914.37 430
483465.32
411115.03
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50811.19  $ 416365.95 277
604588.16
1017324.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51044.56  $ 150596330.95 666
385858.43
248667.25
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50991.42  $ 7512905.30 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
42700.57  $ 45493259.32 1
293891.65
618354.27
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۰۲:۴۷
مشاهده صرافی
51156.90  $ 15762.01 437
535765.29
503650.78
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50995.96  $ 382868556.83 789
1242588.10
1409487.16
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51016.13  $ 11274.20 209
376229.71
799959.96
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51014.65  $ 804.60 594
13556558.79
13782926.41
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51048.44  $ 70783.80 474
41649.52
42047.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51051.39  $ 5484.09 453
9057902.41
9057902.41
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50971.94  $ 2916.22 314
16893.66
11155.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50993.75  $ 195679235.52 1
70817.41
10.20
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
51016.13  $ 349234053.27 749
1867481.85
1377070.53
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51029.51  $ 195738309.98 484
10164736.99
13777457.59
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51041.24  $ 10321.07 377
16542.22
22012.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51014.38  $ 16638243.48 606
1844919.48
1172930.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
51747.82  $ 5.23 204
22194.44
2217.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50993.76  $ 31623546.26 539
1766077.23
2014101.10
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
49075.41  $ 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50930.74  $ 4637172.83 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50958.72  $ 71143083.99 700
1136813.39
783554.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50986.61  $ 30001899.97 364
1226862.97
1327548.86
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50675.80  $ 0 453
1866427.04
1367431.79
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50962.17  $ 1241400.09 440
158282.29
295750.29
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51955.86  $ 24434.32 3
34.60
3.19
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51002.31  $ 314043.61 218
5676.39
5097.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51161.14  $ 106681.57 409
244059.42
278625.08
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50987.49  $ 4805927.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50986.14  $ 45474.14 370
24049.72
78268.47
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
50993.76  $ 397182.09 351
170478.14
2996470.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51021.13  $ 54566372.83 538
3404462.74
4082433.60
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
50952.22  $ 132603.00 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50991.22  $ 275243722.49 673
22762956.21
22845014.49
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
51294.91  $ 30597.38 384
10158.07
17217.22
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50988.13  $ 29050788.75 533
8039023.24
8126494.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
50985.37  $ 6423350.74 589
347563.05
1169778.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین