خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
27864.15  $ 1465703622.00 1083
33046950.86
28116440.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27968.45  $ 85562.68 296
20435.70
25922.65
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27591.74  $ 1623.68 102
1846.57
1060.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27041.86  $ 1053.19 14
596.93
283.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27842.83  $ 860338.86 114
74816.85
72353.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27828.64  $ 5367.63 344
13972.42
13924.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27901.12  $ 41293.31 0 ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
28512.50  $ 20.05 10
401.79
2.75
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27839.70  $ 4060476.05 387
398011.76
112299.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16832.21  $ 28922919.55 587
1147766.89
187331.27
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
مشاهده صرافی
16899.58  $ 531053.80 43
29636.54
24.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ - ۲۱:۵۹
مشاهده صرافی
27864.64  $ 8120097.15 346
1298111.58
1248141.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27860.90  $ 4168457.65 391
396213.00
423887.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
19638.02  $ 161244.12 1
16110.05
8098.65
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
27838.69  $ 21540375.97 693
4491597.26
13930273.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27836.10  $ 946085102.79 764
1799342.23
1996475.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27838.61  $ 75269.79 454
482332.67
476449.02
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
22415.78  $ 1303151.59 62
21932985.08
27176157.32
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۲۲:۱۸
مشاهده صرافی
27839.01  $ 9952826.68 193
6764.01
12384.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27868.22  $ 196987615.22 654
15948267.08
15635868.66
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
17232.56  $ 14537.60 61
176071.63
184542.11
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۲۲:۲۷
مشاهده صرافی
40008.02  $ 229.90 235
204.46
0.772718
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16784.57  $ 5.04 15
1121.35
46117.77
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۲۱:۵۱
مشاهده صرافی
28005.61  $ 297692.77 504
1130916.15
807924.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27797.53  $ 98640.00 213
1105.83
1522.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27845.74  $ 5250454.01 390
302246943.59
76855.87
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16828.83  $ 2367226379.56 273
3743303.83
1428130.20
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۲۱:۵۰
مشاهده صرافی
27842.84  $ 2217725.42 558
186840.52
225037.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27842.93  $ 69004367.45 719
11657419.77
6833515.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27811.08  $ 1657.01 310
44047.07
51848.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27849.87  $ 400804293.90 698
39095316.92
32840674.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27837.98  $ 13716492.85 473
274310.85
130608.20
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27857.48  $ 18918904.08 546
374657.82
392651.09
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27850.01  $ 252369187.79 746
17397322.53
17344461.56
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27839.25  $ 3591453.98 445
41502948.45
24088353.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27867.02  $ 27721990.15 711
3751341.30
4490510.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27769.28  $ 8860.78 263
100930.58
120257.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۱
مشاهده صرافی
27842.02  $ 102348859.23 754
14311206.22
10590658.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
17804.37  $ 5545.23 155
39607943.41
27907063.08
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۰۶:۴۴
مشاهده صرافی
27817.53  $ 289484868.70 99
22277.06
25082.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27844.41  $ 52039055.16 806
12168643.73
28225849.15
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27858.58  $ 1208161.88 402
213521.24
235944.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
19209.11  $ 4342993.49 1
2487.00
4588.86
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۲۱:۴۹
مشاهده صرافی
27838.08  $ 517417.47 462
177890.15
174526.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27816.52  $ 770280.14 365
95787.75
82633.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16825.36  $ 16486431.48 614
568930.27
546179.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۹:۱۰
مشاهده صرافی
27845.58  $ 272511152.55 709
1018036.74
451235.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
22137.67  $ 215269.16 393
226013.18
215598.16
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۴:۲۱
مشاهده صرافی
27845.19  $ 488483157.84 659
65475121.38
59983259.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27850.15  $ 27641903.20 413
3335845.66
1221053.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27940.67  $ 19348.62 412
32302568.27
33611315.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27859.01  $ 8826663.46 643
6247693.44
5300828.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
16575.09  $ 814591709.45 270
5698375602242.86
3418504077209.55
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۰
مشاهده صرافی
27845.74  $ 3422956.54 0
41130.70
130030.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27844.70  $ 381341761.42 715
40492956.90
30959872.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27848.79  $ 6765128.62 138
5124.17
1786.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27848.37  $ 99969020.28 714
10723254.05
7640298.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
20046.43  $ 0 558
7621356.94
5746145.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
27854.81  $ 69044802.92 461
18095551.42
19078341.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27858.56  $ 126638.71 0
33132194415.04
774466565.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.14  $ 1295456.31 449
5017567.59
3097504.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27898.24  $ 321165.40 512
667061.26
1254417.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۱
مشاهده صرافی
27851.33  $ 1010996.64 613
181980.06
232574.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27864.63  $ 21832.92 210
877022.59
1005621.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27870.74  $ 255246.07 396
258054.06
285524.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27855.54  $ 3978821.57 523
2750529.05
367320.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.75  $ 2571793.64 225
6198.38
6215.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27853.74  $ 269886.81 421
87682.91
143082.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.38  $ 197589759.53 744
4639109.87
3414398.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27847.63  $ 28905581.10 611
516080.86
459462.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27844.29  $ 24271650.60 649
41615509.08
22655618.89
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27840.72  $ 18607195.01 652
24170997.31
47917633.15
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27709.82  $ 35718.59 280
310298.10
32442.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
28002.61  $ 725.99 323
2358.58
1766.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.48  $ 25021287.89 513
71851.58
34981.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27845.59  $ 8838532.66 289
115935.18
251828.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27840.72  $ 1920412.71 555
382909.19
277442.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
20047.49  $ 1012440986.84 800
52141728.23
54994883.84
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ - ۱۹:۳۸
مشاهده صرافی
27849.12  $ 47397344.99 567
13025008.05
11420540.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.47  $ 134915904.83 472
24876136.19
16984190.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27622.69  $ 622841.44 170
167080.76
2796277.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
28012.28  $ 192504.19 0 ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
23738.28  $ 2795733413.97 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰۸:۵۱
مشاهده صرافی
27838.80  $ 123192.35 359
31177236.84
39909714.05
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
19783.33  $ 0 296
532.95
75.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۰:۱۸
مشاهده صرافی
27842.03  $ 2780.26 448
25584.93
25676.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27842.31  $ 13443978.36 454
16890058.19
268286.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27833.74  $ 1363.93 0
319.67
2564.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.69  $ 131034604.95 426
14280943.43
14375479.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.48  $ 22171491.12 535
1191800.27
1302928.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
19705.31  $ 0 129
182636.84
189136.03
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
27838.21  $ 177282502.55 432
11643832.96
12125920.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27848.34  $ 94643792.64 678
383560560.08
376860042.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.85  $ 27233139.25 767
136837749.10
122630207.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27570.50  $ 5.00 1
448.53
333.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
22186.38  $ 0 269
29056541.83
124701478.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۲:۰۵
مشاهده صرافی
42167.51  $ 1035.74 204
311.16
66.46
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
23298.00  $ 297818137.55 243
108279.59
37317.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
21029.09  $ 83006361.01 408
485363.20
391889.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۱۲:۰۶
مشاهده صرافی
27819.11  $ 20762.32 380
85599.01
65310.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
24016.87  $ 51285.35 344
5382.25
21.07
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
مشاهده صرافی
27692.14  $ 1158.47 146
508.89
436.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27345.85  $ 2991.77 273
20997.72
22624.95
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۱
مشاهده صرافی
16716.93  $ 101950991.50 206
339494.73
214752.02
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ - ۲۲:۱۵
مشاهده صرافی
27839.71  $ 293574.10 462
2406821.28
2439674.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
28330.73  $ 1754920877.33 151
38321556.45
69331125.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
5002.87  $ 0 1
0.278463
100.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
28606.54  $ 369.86 138
5891.00
643.28
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27862.49  $ 530403.01 46
568.07
41.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27971.16  $ 0 345
8697.80
8701.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27847.30  $ 8341700.93 671
5491829.78
5549716.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
18991.06  $ 10091436.00 558
15078959.22
3786236.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
مشاهده صرافی
27837.21  $ 12669425.46 142
140148.35
226947.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27901.73  $ 5451353.04 83
10024.12
485.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
19513.86  $ 69331.87 9
21128.72
23978.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۰۱:۱۸
مشاهده صرافی
27845.71  $ 3127661.15 438
88415.80
151859.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27836.10  $ 21096731.49 671
4250851.54
4976039.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27828.14  $ 1443140.53 604
574339.06
627173.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27875.68  $ 0 590
5949480.30
8088286.21
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۱
مشاهده صرافی
27867.22  $ 111128401.33 696
17132421.18
8384834.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
22244.88  $ 149306.46 2
27523.72
17078.42
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ - ۲۲:۱۴
مشاهده صرافی
27839.63  $ 8560435.06 486
438559.68
647514.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
24669.49  $ 279933.96 0 ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۱:۴۳
مشاهده صرافی
27864.89  $ 9585901.18 725
1015201.50
1542449.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27828.78  $ 177978488.01 486
382444.27
204180.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27905.59  $ 51627.46 397
255824.64
230290.37
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.89  $ 332795817.48 644
49615476.14
37833284.87
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.01  $ 24976.76 293
176401938.13
45772594.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
24004.58  $ 9.00 158
7.03
40441.56
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ - ۱۲:۵۰
مشاهده صرافی
27850.12  $ 76271.19 308
9380711.57
9353363.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.19  $ 1047393.14 235
69848.70
255598.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16655.53  $ 31756.72 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۱۱:۰۳
مشاهده صرافی
27906.20  $ 34376.48 475
39797.97
39959.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27833.54  $ 99813289.64 592
1231429.17
1032884.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27834.70  $ 7213754.52 637
1064287.71
1556410.44
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27959.24  $ 7197.05 218
41239.83
23528.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
23939.86  $ 8608541.39 293
219.24
5084.42
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ - ۲۱:۵۴
مشاهده صرافی
19704.99  $ 17157927.15 153
146055.43
155312.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۶:۲۰
مشاهده صرافی
27869.42  $ 138973514.28 695
15699521.02
10108158.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۲۷
مشاهده صرافی
27838.78  $ 36638454.92 382
1571578.88
1786823.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.44  $ 38050859.48 403
72154902.86
203088103.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27831.95  $ 16818.91 367
1033002.13
1026327.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16781.50  $ 0 10
32.21
266.59
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۴:۳۳
مشاهده صرافی
27834.32  $ 760949.62 579
382515.72
199694.02
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27317.70  $ 26873.03 67
188.63
38.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
20399.96  $ 28730744.70 489
319109.36
299793.91
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۱۷:۴۷
مشاهده صرافی
27851.22  $ 164474.14 393
3142.18
3191.86
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27845.53  $ 18722.27 399
222662.30
242380.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27954.60  $ 34020.82 398
251456.58
193176.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.39  $ 2125013.79 401
67458036.88
18501646.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27832.89  $ 5998688.68 468
341863.82
345604.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27838.53  $ 87296200.62 715
18177983.51
18283841.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
15708.76  $ 52884032.30 605
3173769.24
3705298.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
23411.55  $ 308625584.18 593
354827.20
204071.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۰۲:۵۱
مشاهده صرافی
27852.50  $ 131135646.18 529
10589608.81
17447132.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۱
مشاهده صرافی
27842.57  $ 222349180.65 671
134037009.14
176600856.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27801.57  $ 13229.37 386
13138.46
15485.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
18951.22  $ 0 0
32026.51
1.65
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۲:۵۹
مشاهده صرافی
24671.36  $ 29334344.40 538
10763876.22
14599316.94
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ - ۱۹:۴۰
مشاهده صرافی
27838.07  $ 0 0 ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27837.72  $ 2111753.03 469
236159.43
95530.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
105426.25  $ 919910940.65 22
0.763895
2131860.49
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
39985.08  $ 9652483.21 3
2520152.24
1747540.11
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۳۵
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 337
374523.36
415805.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
19395.56  $ 73889.12 1
58890.29
30311.84
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۱۱:۱۳
مشاهده صرافی
16481.43  $ 2374382774.17 282
1491746.76
1601659.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۹:۲۲
مشاهده صرافی
50021.93  $ 89.94 15
119.76
72.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
16900.97  $ 1003.54 0
79559.21
79559.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۰
مشاهده صرافی
22006.58  $ 4.42 1
3.90
315.05
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ - ۱۰:۵۱
مشاهده صرافی
46995.18  $ 14467570.69 0
2397.12
1947.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۴:۱۲
مشاهده صرافی
23418.25  $ 3708761.30 383
4085983.51
2975918.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۱۵:۱۱
مشاهده صرافی
28070.67  $ 11991097.14 253
2144839.50
3647267.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
38520.30  $ 12317800.97 126
62717.07
63904.96
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
27661.73  $ 11359434.19 164
1490121.96
8265888.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
43460.29  $ 206268048.24 16
1464.12
6286.60
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
27844.91  $ 112798.05 350
7730920706.40
12882352392.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
34998.58  $ 306.29 31
754.54
4.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
مشاهده صرافی
10807.25  $ 0 0
23409.09
30266.83
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۲۲:۴۴
مشاهده صرافی
39020.09  $ 90371.00 3
147124.56
45004.55
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۲۳:۱۱
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 27
89714.72
1088373.43
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 27
108254.34
1313286.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۱:۰۸
مشاهده صرافی
27835.51  $ 7875359.33 463
550271.31
490847.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 201
241512.67
268133.77
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
41907.65  $ 31991138.43 179
21992578.58
14735770.82
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
27850.37  $ 4091003.72 0 ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
49358.35  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۰۸:۱۹
مشاهده صرافی
31644.91  $ 872596.95 1
40950.50
34492.39
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۰۷:۲۹
مشاهده صرافی
45006.57  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۲:۴۹
مشاهده صرافی
27838.06  $ 2084582.52 456
659117.60
634561.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27843.54  $ 23453757.34 509
9193485.87
9679644.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27855.69  $ 163579.34 394
252076.11
266166.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27830.64  $ 411983.72 0 ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27861.14  $ 21292578.19 805
22270432.63
24634807.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
27852.85  $ 5747323.93 516
772426.21
783813.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۰۹:۱۹
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین