مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
19051.19  $ 915869701.77 1034
18428092.57
15844900.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18988.28  $ 211403.80 420
244963.80
23746.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18982.83  $ 99.91 127
668.90
1053.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
21989.59  $ 4075.12 22
7864.87
6834.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
39985.08  $ 9652483.21 112
2479881.97
1719615.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
18242.95  $ 132.48 11
255.60
1889.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.16  $ 7147366.38 302
402089.42
339087.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 337
374523.36
415805.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
19132.08  $ 5939.43 22
979.66
763.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19052.57  $ 13089.20 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
20470.53  $ 106.11 14
0.954015
610.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19051.88  $ 5869741.20 651
959725.85
1324902.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19059.01  $ 41169091.29 809
18874068.86
16926762.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19055.02  $ 3122457.91 762
11166447.93
10905096.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19027.02  $ 10646447.79 292
1035039.94
951864.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19061.82  $ 7576624.00 577
677445.15
704856.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19638.02  $ 161244.12 207
12983.97
8633.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19053.96  $ 520273942.13 675
28371716.89
19535384.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.16  $ 235654806.99 769
684608.29
521618.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.19  $ 2154102.57 322
375594.12
276119.62
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19075.52  $ 4046164.05 527
25897821.92
22280568.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19055.02  $ 2018450.67 122
9888.12
9654.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19060.11  $ 123538817.91 677
8739783.43
8359792.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19074.50  $ 368513.68 584
679906.49
746597.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
20101.21  $ 3010.86 126
228.40
0.863206
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19055.85  $ 319579112.95 446
878288.69
7168305.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19040.13  $ 3222570.36 414
3716060.86
7746660.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19051.34  $ 999318.40 236
183503.87
155800.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19069.81  $ 7611986.19 493
6911710.61
186417.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19052.28  $ 287651213.03 283
2816717.27
2704340.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.52  $ 8242929.86 338
172614.57
90136.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19055.11  $ 444641604.72 684
16594858.10
10816598.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18992.08  $ 1023.16 346
8735.76
67489.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19080.88  $ 131388228.58 531
13480881.76
12981458.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.88  $ 31960326.17 417
80880.57
63473.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19078.97  $ 22341608.16 578
843928.98
754045.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.18  $ 1064268252.14 333
40500620.16
59639196.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19055.03  $ 1156680.17 407
24763666.15
18271138.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19058.61  $ 31396148.50 705
2738921.30
2604978.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۲
مشاهده صرافی
18941.40  $ 275666.41 425
180204.87
178000.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19052.95  $ 58971395.58 680
1528211.77
1113557.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19046.98  $ 4517122.20 388
45082393.79
31764264.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
30323.52  $ 21229217.16 556
122524.34
106189.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19046.66  $ 46719527.79 696
1131658.20
3320833.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19053.02  $ 1236106.08 490
226175.43
232277.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19031.70  $ 7086625.14 186
4704.30
9462.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
22006.58  $ 4.42 1
3.90
315.05
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ - ۱۰:۵۱
مشاهده صرافی
46940.05  $ 14450633.93 0
1959.62
1591.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.19  $ 416610.73 384
119190.03
118368.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19189.24  $ 731173.65 416
47787.52
50754.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19064.00  $ 6674419.48 624
719043.68
610945.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19068.86  $ 397510875.40 751
496950.44
496816.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19063.64  $ 192537121.68 496
6737491.97
6697758.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19055.75  $ 31397531.48 467
1314914.31
1094146.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19132.84  $ 22269.86 432
22646296.17
18874684.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.18  $ 2316187.54 640
3378482.98
9261152.48
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.55  $ 546259.29 0
28183.19
89098.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.23  $ 368745867.35 664
17638200.35
9196854.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19061.23  $ 5275058.67 125
8202.31
10595.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.63  $ 296718702.02 697
4682585.02
4049164.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19069.23  $ 220713519.99 534
1460808.33
2687127.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19071.83  $ 333000.73 293
6850.91
6157.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19031.04  $ 100970.13 0
1823381290.98
2541076147.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19061.82  $ 4044464.56 215
348361.16
27901.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19056.01  $ 1534644.21 639
1114771.82
1267151.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19075.70  $ 342837.25 477
138305.51
98011.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۲
مشاهده صرافی
20241.79  $ 24091.31 19
959.14
469.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19081.98  $ 385108.92 409
175779.28
177766.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19037.39  $ 8143911.71 417
1124249957.69
460623791.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19088.00  $ 70816.91 336
8672.42
7874.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19281.98  $ 907.26 298
8513.30
59764.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19067.60  $ 311292319.64 700
2464522.78
2535828.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.76  $ 146471426.38 633
494464.59
317562.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.78  $ 66789192.74 772
7455698.96
13972846.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19132.12  $ 64175.76 219
49203.83
57719.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
38520.30  $ 12317800.97 368
61743.85
62913.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
18208.08  $ 2078.76 6
812.41
223.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19066.41  $ 1262999.29 523
60297.08
75392.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19046.53  $ 6119733.29 336
81824.78
173407.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.45  $ 1776981.35 638
239098.46
229110.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19058.91  $ 139693258.33 483
4418880.07
5093684.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19065.09  $ 19668112.63 560
15136333.19
4788556.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19093.16  $ 359519.45 314
114674.41
1322010.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19222.35  $ 33822.53 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.18  $ 722835311.74 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19054.75  $ 48242.55 800
6862168975.86
4894390935.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
21042.48  $ 0 296
486.43
68.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.38  $ 7611156.12 454
320970.46
347709.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19063.18  $ 1580347.51 0
219.04
1757.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.34  $ 268421895.77 380
9301512.58
14136345.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19063.10  $ 18036186.29 445
403862.78
417285.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19063.12  $ 2416168.39 517
38875.45
223579.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19052.53  $ 188810481.96 392
9816936.05
11502237.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
34998.58  $ 306.29 31
754.54
4.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
مشاهده صرافی
19055.03  $ 1049539712.08 465
2270451451.82
1069378606.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19061.19  $ 132284731.18 639
7460266.76
17691816.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
42167.51  $ 1035.74 204
311.16
66.46
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
19077.25  $ 149834343.10 454
277614.71
284982.48
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۲
مشاهده صرافی
19066.21  $ 43795584.63 449
390172.13
315030.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19057.65  $ 40735.91 392
97470.53
107374.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
18991.25  $ 435.84 335
24646.97
29229.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19181.73  $ 3395.08 26
5.37
44.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19080.87  $ 15549.76 345
90941.38
98622.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19068.83  $ 146484242.25 265
487947.36
324625.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19030.87  $ 448.23 232
3953.86
762.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19357.19  $ 365984.28 4
43.87
1707.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19068.86  $ 242585.56 179
319.03
9686.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19066.52  $ 98558966.06 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۲
مشاهده صرافی
19078.48  $ 9443948.58 728
10541982.21
39819632.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19083.16  $ 936926.03 325
30208.56
67670.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
20443.49  $ 1377914.62 85
6165.00
8134.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19059.19  $ 54761.72 345
37180.87
10150.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19058.06  $ 8133225.51 349
184505.41
108303.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
0.030012  $ 0 37
88300.70
1071219.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19053.16  $ 160181035.15 684
10417203.44
9305901.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.58  $ 1086004.24 591
1326000.50
1239335.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19066.56  $ 880.89 493
1992218.33
3129285.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۲
مشاهده صرافی
19058.76  $ 175349886.34 720
5345715.05
6540942.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18995.48  $ 65461.66 405
147542.37
125615.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19054.09  $ 1539030.54 383
197906.29
177928.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19071.13  $ 10249730.15 702
775515.43
1055229.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.31  $ 41792640.02 497
926319.31
800822.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18862.37  $ 170609.27 360
470867.01
572546.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
40395.85  $ 338764932.13 581
29487842.95
21973709.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.17  $ 86855.16 288
12585937.88
11006961.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19042.87  $ 2117.74 231
10.78
93.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19066.13  $ 69985.19 288
7183355.25
6210585.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19210.42  $ 0 280
177300.74
206598.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19086.32  $ 18250.48 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19051.30  $ 85317.05 642
869414.87
864438.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19053.62  $ 574400098.27 582
2789435.92
2944111.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19064.23  $ 4915504.38 657
847077.69
809480.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19174.41  $ 3590.62 399
39277.55
66173.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.08  $ 6996665.92 330
16561.71
41309.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19264.74  $ 9796688.79 501
528257.59
528924.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19062.35  $ 85952897.85 677
1688074.06
2055903.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19078.49  $ 15649496.96 490
461466.63
288100.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.17  $ 27207600.75 533
30843580.55
22910310.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19309.74  $ 20137.38 468
697529.54
706199.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19085.26  $ 299897.16 428
98448.66
120220.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19046.79  $ 973192.31 608
240604.49
283626.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
18834.90  $ 32230.31 124
1.89
65.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19052.67  $ 30553928.97 258
15763.38
15648.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19066.22  $ 130339.48 254
1942.56
1808.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19026.75  $ 26026.65 390
157676.27
152732.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19301.96  $ 156108.44 453
95371.07
44022.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19068.86  $ 1826825.69 418
17533669.21
13778263.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19058.90  $ 24224944.47 596
569927.77
666499.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.16  $ 117737562.88 622
10682185.94
11304210.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19055.71  $ 210178583.59 632
5788505.04
7488585.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19056.26  $ 319821507.16 519
3835167.61
13940259.48
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19055.16  $ 256723692.36 667
41047365.66
30017156.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19065.01  $ 52843.99 420
151931.36
255654.21
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
29058.89  $ 0 0
107342.07
1.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19054.02  $ 89556852.70 509
52176028.33
33536304.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19068.86  $ 89011.93 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
49313.05  $ 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
31644.91  $ 872596.95 87
45353.41
46709.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19056.33  $ 32435483.92 475
116151.82
183147.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
45026.51  $ 1691248.80 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19052.28  $ 285547300.10 283
2256156.65
2816992.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19072.47  $ 2012105.35 394
11497201.22
9600699.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
19046.29  $ 12934704.66 596
17184558.97
28818973.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
43460.29  $ 206268048.24 16
1464.12
6286.60
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
مشاهده صرافی
19302.84  $ 0 40
18.09
81.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19062.17  $ 25354987.23 408
5389871.76
15459066.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
10807.25  $ 0 0
23409.09
30266.83
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۲۲:۴۴
مشاهده صرافی
19060.88  $ 232097.90 385
129215.66
22986.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19053.79  $ 1136125767.72 326
9690803.32
5484038.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
39020.09  $ 90371.00 3
147124.56
45004.55
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۲۳:۱۱
مشاهده صرافی
41907.65  $ 31991138.43 340
21628573.55
14491875.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
20289.89  $ 81778.21 21
59490.12
30620.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
19501.77  $ 0 6
8.42
26.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
30862.67  $ 209245906.19 246
237515.32
263695.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین