سوییس

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ بیکاری 3.20 3.1 3 3.2 3.29 3.5
نرخ تورم -0.20 0.2 0.4 0.6 0.8 1.7
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 -0.25 0.75
موازنه تجاری 4374.00 2700 2600 3500 3271 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.23 34.19 34.15 34.12 34.22
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.00 0.98 0.99 1 1.01 1.16
بازار سهام 8032.30 8070 7990 7910 7830 6520
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.50 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.6 1.5 1.7 1.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 664.74 675 675 678 672 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165630.95 166092 166599 167119 167650 175311
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39900.40 40985 41008 41232 41398 43651
تولید ناخالص داخلی سرانه 75550.82 75983 76174 76364 76555 78917
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55111.98 55491 55593 55695 55797 57216
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.1 3 3.2 3.29 3.5
افراد شاغل 5040.00 5085 5100 5112 5117 5151
افراد بیکار 150289.95 152746 154608 156106 157298 161683
بهره وری 98.87 98.85 98.98 98.93 98.97 98.94
پست های خالی شغلی 10601.00 10845 10984 11070 11119 11192
دستمزد 6213.76 6279 6276 6272 6268 6317
دستمزد در تولید 112.20 110 111 111 111 114
جمعیت 8.24 8.33 8.35 8.37 8.39 8.64
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.30 0.08 0.21 0.46 0.65 0.42
نرخ اشتغال 80.70 80.57 80.63 80.77 80.57 80.69
استخدام تمام وقت 2838.90 2867 2854 2854 2868 2871
نرخ مشارکت نیروی کار 69.60 69.32 69.56 69.48 69.32 69.46
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4903.00 4929 4914 4928 4951 4994
قسمت مدت زمان اشتغال 1641.20 1632 1658 1651 1627 1663
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم -0.20 0.2 0.4 0.6 0.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.2 -0.02 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.22 101 101 101 101 104
قیمت مصرف کننده اصلی 99.87 100 99.88 100 99.86 99.65
اندازه اصل تورم -0.10 -0.08 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.00 97.6 97.42 97.25 97.07 95.05
قیمت تولید 99.72 99.76 99.77 99.77 99.77 99.77
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.2 0.5 0.5 0.71 2.4
قیمت صادرات 99.30 99.17 99.22 99.18 99.21 99.19
قیمت واردات 99.36 98.87 99.13 98.89 99.08 98.99
تورم مواد غذایی 0.60 0.56 0.62 0.62 0.62 0.62
CPI حمل و نقل 99.08 99.14 99.21 99.21 99.21 99.21
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.63 99.66 99.65 99.65 99.65 99.65
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 -0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72
عرضه پول M0 516210.00 534885 555164 576206 598043 969453
عرضه پول M1 586171.00 585626 585219 584815 584414 579401
عرضه پول M2 933632.00 957643 973250 988655 1003996 1218342
عرضه پول M3 984921.00 995945 1003705 1011372 1018948 1110140
ذخایر ارزی 675821.80 681404 680737 680583 680587 680592
ترازنامه بانک 1887901.77 1939324 1972645 2006572 2041114 2550679
وام به بخش خصوصی 1345339.00 1362683 1372660 1382473 1392124 1503995
نرخ بهره سپرده -0.18 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.17
ترازنامه بانک مرکزی 710610.41 711840 711295 711475 711485 711487
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 207.89 209 206 204 201 190
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 4374.00 2700 2600 3500 3271 2800
صادرات 18800.00 17213 17682 17746 17663 17679
واردات 14400.00 14244 14340 14282 14287 14287
حساب جاری 17281.00 15956 16243 18463 17330 18148
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00 13.43 12.66 11.89 11.12 10.78
بدهی خارجی 132468.60 125921 132814 128149 129657 129683
رابطه مبادله 118.04 116 116 116 116 116
گردش سرمایه 5045.00 15520 14538 11807 13170 14023
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 755784.60 797665 807744 817823 827902 984742
ورود توریست 1677.00 1628 1620 1630 1623 1625
ذخایر طلا 1039.99 1040 1040 1040 1039 1039
فروش اسلحه 369.00 312 315 319 319 334
شاخص تروریسم 1.35 1.21 1.08 0.95 0.81 0.98
درآمد گردشگری 3848.45 3397 3561 3151 3562 3258
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.23 34.19 34.15 34.12 34.22
بودجه دولت 0.00 0.14 0.14 0.13 0.13 -0.04
ارزش بودجه دولت 1211.00 118 836 1195 1554 -578
هزینه های دولت 18323.98 18479 18562 18628 18687 19455
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.70 33.51 33.45 33.39 33.32 33.36
درآمدهای دولت 217334.00 214740 218711 220696 222682 236340
بدهی های دولت 224426.00 223601 224808 225411 226015 228452
هزینه های مالی 216123.00 212750 216401 218226 220052 228580
درخواست پناهندگی 2360.00 3077 2902 2754 2754 2810
مخارج نظامی 5065.00 4810 4849 4889 4942 5024
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 101.30 104 104 104 101 101
شاخص PMI تولید 53.20 52.38 52.74 52.81 52.84 52.86
تولید صنعتی -1.20 1.44 -0.36 2.6 -0.33 0.55
تولید صنعتی -1.11 6.04 5.97 6.51 6.5 4.72
استفاده از ظرفیت 80.61 79.93 80.14 79.67 80.06 79.64
سفارشات کارخانه -5.60 -5.67 -6.82 -6.07 -6.91 -5.78
تغییرات موجودی انبار -1717.50 -1580 -1552 -1721 -1732 -1666
ورشکستگی 488.00 511 511 510 510 510
ثبت خودرو 26.18 25.64 25.65 25.67 25.68 25.69
شاخص رقابتی 5.81 5.78 5.78 5.78 5.78 5.85
رتبه رقابتی 1.00 1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 26.00 27.2 27.15 27.1 27.05 27.03
شاخص فساد مالی 86.00 87.99 88.21 88.43 88.65 91.5
رتبه فساد مالی 7.00 7.46 7.64 7.82 8.01 9.34
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 5.20 15.6 17.8 16.6 2 10.1
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -12 -14.45 -14.55 -14.47 -14.47
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.00 -2.14 -1.88 -1.71 -1.6 -1.4
هزینه های مصرف کننده 90070.00 91054 91384 91717 92051 96572
پس انداز های شخصی 14.90 15.05 15.01 14.96 14.92 14.72
تسهیلات اعتباری خریدار 818163.00 830476 837766 845034 852276 944180
قیمت گازوئیل 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 125.20 126 127 127 127 127
بدهی خانوار به درآمد 169.21 172 172 173 173 176
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 453.60 455 455 456 457 461
نرخ مالکیت مسکن 44.50 44.06 44.07 44.08 44.08 44.09
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25