سوییس

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.3 0.4 0.4 0.42 0.4
نرخ بیکاری 3.20 3.1 3 3.2 3.2 3.5
نرخ تورم -0.30 0.2 0.4 0.6 0.8 1.7
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 -0.5 0.75
موازنه تجاری 2678.34 2700 2600 3500 3171 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.23 34.19 34.15 34.12 34.22
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.02 1.02 1.03 1.04 1.05 1.21
بازار سهام 7953.68 7870 7790 7710 7630 6360
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.3 0.4 0.4 0.42 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.6 1.5 1.7 1.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 664.74 675 675 678 672 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165547.72 166771 167189 167609 168051 175239
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40154.90 40206 40254 40458 40690 43160
تولید ناخالص داخلی سرانه 75550.82 75983 76174 76364 76555 78917
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55111.98 55491 55593 55695 55797 57216
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.1 3 3.2 3.2 3.5
افراد شاغل 5040.00 5085 5100 5112 5117 5151
افراد بیکار 149216.72 149117 148716 148371 148090 147027
بهره وری 98.87 98.85 98.98 98.93 98.97 98.94
پست های خالی شغلی 11082.00 11835 12567 13020 13274 13656
دستمزد 6213.76 6279 6276 6272 6268 6317
دستمزد در تولید 112.20 110 111 111 111 114
جمعیت 8.24 8.33 8.35 8.37 8.39 8.64
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.30 0.08 0.21 0.46 0.65 0.42
نرخ اشتغال 80.70 80.57 80.63 80.77 80.57 80.69
استخدام تمام وقت 2838.90 2867 2854 2854 2868 2871
پیشنهادات شغلی 52859.00 52414 53422 54096 53977 54250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4918.00 4915 4901 4914 4929 4950
قسمت مدت زمان اشتغال 1641.20 1632 1658 1651 1627 1663
نرخ مشارکت نیروی کار 69.60 69.32 69.56 69.48 69.32 69.46
رشد دستمزد 0.50 0.49 0.58 0.64 0.68 1.61
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم -0.30 0.2 0.4 0.6 0.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.2 -0.03 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.07 100 100 100 101 102
قیمت مصرف کننده اصلی 99.82 99.74 99.71 99.6 99.58 98.97
اندازه اصل تورم -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.24 -0.24
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.30 98.3 98.32 98.23 98.18 97.52
قیمت تولید 99.78 99.78 99.79 99.79 99.79 99.79
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.2 0.5 0.5 0.09 2.4
قیمت صادرات 99.30 99.29 99.34 99.31 99.34 99.32
قیمت واردات 99.54 99.68 100 99.84 99.99 99.92
تورم مواد غذایی 0.80 0.74 0.79 0.79 0.79 0.79
CPI حمل و نقل 98.81 98.94 99.02 99.02 99.02 99.01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.63 99.66 99.65 99.65 99.65 99.65
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 -0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74
عرضه پول M0 524106.00 535892 556319 577519 599523 974310
عرضه پول M1 588587.00 588323 587930 587538 587149 582281
عرضه پول M2 936437.00 947587 963166 978410 993496 1201477
عرضه پول M3 987211.00 988494 995170 1001731 1008178 1082501
ذخایر ارزی 647993.90 652979 656724 656002 655726 655709
ترازنامه بانک 1892858.60 1919136 1943635 1968449 1993584 2351323
وام به بخش خصوصی 1351179.00 1361163 1370907 1380483 1389897 1498748
نرخ بهره سپرده -0.18 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.17
ترازنامه بانک مرکزی 720271.98 720024 718745 718887 718899 718900
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 207.91 207 204 201 199 190
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 2678.34 2700 2600 3500 3171 2800
صادرات 17806.45 17201 17610 17682 17610 17622
واردات 15128.11 14220 14473 14395 14397 14399
حساب جاری 17281.00 15956 16243 18463 17330 18148
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00 13.43 12.66 11.89 11.12 10.78
بدهی خارجی 132468.60 125921 132814 128149 129657 129683
رابطه مبادله 117.46 116 116 116 116 116
گردش سرمایه 5045.00 15520 14538 11807 13170 14023
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 755784.60 797665 807744 817823 827902 984742
ورود توریست 1770.00 1531 1790 1605 1669 1665
ذخایر طلا 1039.99 1040 1040 1040 1040 1041
شاخص تروریسم 0.29 0.41 0.53 0.64 0.75 0.84
درآمد گردشگری 3848.45 3397 3561 3151 3562 3258
فروش اسلحه 369.00 312 315 319 319 334
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.23 34.19 34.15 34.12 34.22
بودجه دولت 0.00 0.14 0.14 0.13 0.13 -0.04
ارزش بودجه دولت 1211.00 118 836 1195 1554 -578
هزینه های دولت 18342.75 18397 18481 18540 18600 19394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.70 33.51 33.45 33.39 33.32 33.36
درآمدهای دولت 217334.00 214740 218711 220696 222682 236340
بدهی های دولت 224426.00 223601 224808 225411 226015 228452
هزینه های مالی 216123.00 212750 216401 218226 220052 228580
درخواست پناهندگی 2085.00 2252 2458 2521 2494 2464
مخارج نظامی 5065.00 4810 4849 4889 4942 5024
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 102.20 104 104 104 102 101
شاخص PMI تولید 56.60 56.78 58.24 58.77 59.06 59.28
تولید صنعتی 0.40 0.7 -1.47 1.5 -0.55 -0.33
تولید صنعتی 0.34 0.86 1.85 3.29 4.22 5.1
استفاده از ظرفیت 80.96 79.95 81.51 81.29 81.73 81.35
سفارشات کارخانه 6.60 6.07 8.24 7.47 3.42 3.44
تغییرات موجودی انبار -2205.00 -1818 -1650 -1798 -1898 -1839
ورشکستگی 488.00 511 511 510 510 510
ثبت خودرو 29.07 26.74 26.49 26.4 26.4 26.41
شاخص رقابتی 5.81 5.78 5.78 5.78 5.78 5.85
رتبه رقابتی 1.00 1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 31.00 28.19 27.96 27.84 27.73 28.35
شاخص فساد مالی 86.00 87.99 88.21 88.43 88.65 91.5
رتبه فساد مالی 7.00 7.42 7.61 7.79 7.98 9.38
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 8.90 15.6 17.8 16.6 7.97 10.1
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -11 -9 -10 -8 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.1 -0.12 -0.05 -0.04 -0.03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 -1.12 -0.95 -0.81 -0.7 -0.45
هزینه های مصرف کننده 90119.50 90707 91031 91357 91687 96146
پس انداز های شخصی 14.90 15.05 15.01 14.96 14.92 14.72
تسهیلات اعتباری خریدار 820753.00 828060 835179 842281 849358 939120
قیمت گازوئیل 1.35 1.34 1.33 1.33 1.34 1.33
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 125.20 126 127 127 127 127
بدهی خانوار به درآمد 169.21 172 172 173 173 176
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 453.60 455 455 456 457 461
میزان ساخت و ساز 4.80 1.44 2.65 1.89 0.5 0.97
نرخ مالکیت مسکن 44.50 44.06 44.07 44.08 44.08 44.09
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25