سوییس

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 3.70 3.5 3.1 3.2 3.4 3.5
نرخ تورم 0.30 0.4 0.6 0.8 0.9 1.7
نرخ بهره -0.75 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.75
موازنه تجاری 4733.00 2600 3500 3384 2900 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.21 34.22 34.22 34.23 34.22
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.01 1.05 1.06 1.07 1.08 1.24
بازار سهام 8585.85 8090 8010 7930 7850 6610
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.23 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.5 1.7 1.9 1.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 670.79 675 678 672 684 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165547.72 167187 167606 168047 168511 175207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40154.90 40254 40458 40690 40887 43160
تولید ناخالص داخلی سرانه 75531.47 76336 76218 76101 75983 78917
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55097.86 55257 55334 55411 55488 57202
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.5 3.1 3.2 3.4 3.5
افراد شاغل 5063.00 5097 5113 5129 5144 5267
افراد بیکار 149754.66 150877 152911 154574 155895 160542
بهره وری 98.37 98.36 98.27 98.34 98.33 98.34
پست های خالی شغلی 11879.00 10615 8625 8193 7385 5150
دستمزد 6213.76 6194 6222 6251 6279 6317
دستمزد در تولید 112.20 110 111 111 111 114
جمعیت 8.33 8.25 8.28 8.3 8.33 8.64
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.50 0.2 0.5 0.65 0.36 0.48
نرخ اشتغال 80.60 80.63 80.77 80.57 80.63 80.69
استخدام تمام وقت 2866.40 2858 2858 2875 2880 2879
پیشنهادات شغلی 52859.00 52414 53422 54096 53977 54250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4918.00 4901 4914 4929 4928 4950
قسمت مدت زمان اشتغال 1614.40 1664 1657 1639 1657 1681
نرخ مشارکت نیروی کار 69.50 69.82 69.67 69.71 69.82 69.9
رشد دستمزد 0.60 0.61 0.7 0.75 0.85 1.79
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 0.30 0.4 0.6 0.8 0.9 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 -0.02 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.96 100 100 100 101 102
قیمت مصرف کننده اصلی 99.36 99.44 99.42 99.28 99.21 98.44
اندازه اصل تورم -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.30 98.32 98.23 98.18 98.11 97.52
قیمت تولید 100.40 101 102 104 106 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 0.5 0.7 1 1.2 2.4
قیمت صادرات 99.30 99.28 99.27 99.29 99.28 99.28
قیمت واردات 100.86 101 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88
CPI حمل و نقل 100.21 100 100 100 100 100
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.35 99.51 99.49 99.49 99.49 99.49
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره -0.75 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.73 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72
عرضه پول M0 541943.00 544247 544105 543945 544034 544003
عرضه پول M1 593364.00 595506 596818 597416 597685 597914
عرضه پول M2 943508.00 948198 950484 951440 951842 952135
عرضه پول M3 995161.00 1001672 1008603 1015407 1022141 1097954
ذخایر ارزی 643667.60 645219 644498 644391 644393 644391
ترازنامه بانک 1938713.48 1935218 1953919 1972583 1991171 2208505
وام به بخش خصوصی 1361947.00 1369952 1379331 1388549 1397607 1494835
نرخ بهره سپرده -0.18 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.17
ترازنامه بانک مرکزی 746501.97 748361 746864 746953 746981 746984
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.00 208 209 209 210 206
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 4733.00 2600 3500 3384 2900 2800
صادرات 18116.36 18045 17896 17778 17813 17819
واردات 13383.69 14676 14219 14295 14309 14300
حساب جاری 20619.00 15956 16243 18463 17330 18148
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00 11.68 12.26 12.85 13.43 10.78
بدهی خارجی 1672899.60 1647294 1662734 1653648 1649454 1654283
رابطه مبادله 108.76 115 115 115 115 115
گردش سرمایه 37370.73 12239 16077 19411 15876 14467
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833192.60 842126 855259 868391 881524 1090497
ورود توریست 1437.00 1671 1413 1502 1519 1496
ذخایر طلا 1039.99 1040 1040 1040 1041 1041
شاخص تروریسم 0.29 0.77 0.65 0.53 0.41 0.84
درآمد گردشگری 4587.21 3790 3847 4583 3470 3499
فروش اسلحه 369.00 312 315 319 319 334
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 34.21 34.22 34.22 34.23 34.22
بودجه دولت 0.00 0.16 0.16 0.15 0.14 -0.04
ارزش بودجه دولت 1323.00 477 836 1195 1554 -578
هزینه های دولت 18342.75 18481 18540 18600 18663 19394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.70 34 33.84 33.68 33.51 33.36
درآمدهای دولت 219259.00 216725 218711 220696 222682 236340
بدهی های دولت 226607.00 224204 224808 225411 226015 228452
هزینه های مالی 217426.00 214575 216401 218226 220052 228580
درخواست پناهندگی 1840.00 2166 2383 2419 2377 2350
مخارج نظامی 5065.00 4810 4849 4889 4942 5024
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 101.70 104 104 102 105 101
شاخص PMI تولید 54.60 55.19 55.08 55.1 55.09 55.08
تولید صنعتی 0.40 -1.47 1.5 -0.55 0.67 -0.33
تولید صنعتی 0.34 1.85 3.29 4.22 4.99 5.11
استفاده از ظرفیت 80.32 81.49 79.7 79.85 79.41 79.38
سفارشات کارخانه 6.60 8.24 7.47 3.42 3.24 3.44
تغییرات موجودی انبار -2205.00 -1650 -1798 -1898 -1924 -1839
ورشکستگی 488.00 511 510 510 510 510
ثبت خودرو 28.53 26.91 26.73 26.71 26.73 26.75
شاخص رقابتی 5.81 5.78 5.78 5.78 5.78 5.85
رتبه رقابتی 1.00 1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 31.00 28.08 27.96 27.84 27.73 28.35
شاخص فساد مالی 86.00 87.3 87.53 87.76 87.99 91.5
رتبه فساد مالی 5.00 6.58 6.86 7.14 7.42 9.38
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 19.40 17.8 16.6 20.99 17.8 10.1
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -9 -10 -8 -5 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 -0.27 -0.09 0 0 0
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.50 -1.32 -0.97 -0.85 -0.78 -0.65
هزینه های مصرف کننده 90119.50 91031 91357 91687 92019 96146
پس انداز های شخصی 13.70 14.21 13.85 13.49 13.13 13.68
تسهیلات اعتباری خریدار 825424.00 833691 840687 847660 854608 936050
قیمت گازوئیل 1.45 1.47 1.46 1.45 1.46 1.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.70 129 130 130 131 132
بدهی خانوار به درآمد 171.70 171 172 173 174 182
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 457.10 455 456 457 458 461
میزان ساخت و ساز 4.80 1.44 2.65 1.89 0.5 0.97
نرخ مالکیت مسکن 44.50 44.09 44.08 44.07 44.06 44.09
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25