بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marlborough Wine Estates Group 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
Rua Bioscience 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۳
EROAD 6.06 - 6.06 6.06 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
GeoOp 0.133 - 0.133 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Serko 7.35 265.89M 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 133.53 327.35B 133.53 132.78 133.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.5 5473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۵:۳۰
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volkswagen DRC 34.85 133.88B 34.85 34.85 34.85 0.04 0.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Alibaba 22.32 - 22.32 22.32 22.32 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
BioNTech 179.4 - 179.4 179.4 179.4 0.90 0.50% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
JinkoSolar 34.02 - 34.02 34.02 34.02 0.26 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Canafarma Hemp 0.07 - 0.07 0.07 0.07 0.01 14.29% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAWAG 45.96 4.04B 45.96 45.96 45.96 0.06 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Frequentis 26.2 - 26.2 26.2 26.2 0.30 1.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Voestalpine 35 6.23B 35 35 35 0.04 0.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Raiffeisen Bank 20.38 6.71B 20.38 20.38 20.38 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
AmeriMark Group AG 0.12 - 0.12 0.12 0.12 0.08 66.67% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jcbank 0.9 108.00M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Methaq 2.68 25.46M 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Union Inv 1.26 42.24M 1.26 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Afaq Energy 1.25 137.50M 1.25 1.23 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Spec.Inv Jor 1.39 2.00M 1.39 1.33 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Codere 0.696 82.37M 0.696 0.696 0.696 0.01 0.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Catenon S.A. 0.996 18.60M 0.996 0.996 0.996 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Service P.S. 1.02 55.94M 1.02 1.02 1.02 0.02 2.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Tubos Reunid 0.428 74.42M 0.428 0.428 0.428 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Duro Felguera 0.9395 90.19M 0.9395 0.9395 0.9395 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Litigation Capital 108.5 125.96M 108.5 108.5 108.5 0.50 0.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ResMed 241.29 34.84B 241.29 241.29 241.29 0.89 0.37% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Global Petroleum 0.427 2.68M 0.427 0.42 0.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Laramide Resources 0.51 87.14M 0.51 0.51 0.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Ferrum Crescent 9.65 4.91M 9.65 9.65 9.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Biotika 36 25.20M 36 36 36 1.00 2.78% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Zentiva 91.5 148.25M 91.5 91.5 91.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۱:۳۴
Ses Tlmace 0.01 15.65K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۵
Vseobec Uver B 157 2.04B 157 157 157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۵
Otp Banka 1 31.81M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avi 7121 23.45B 7121 7121 7121 36.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Eoh 679 1.42B 679 679 679 8.00 1.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Jse 11450 9.51B 11450 11450 11450 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Kap 432 11.09B 432 432 432 2.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
PSG 8193 17.16B 8193 8193 8193 18.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finance House 1.72 517.12M 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Zee Stores PJSC 9 900.00M 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۴۱
Palms Sports PJSC 11.9 1.79B 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۴۱
Reem Investments PJSC 25 1.94B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۴۱
Emirates Islamic Bank PJSC 8 43.44B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۴۱
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yelooo Integra 150 57.01B 150 150 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Ricky Putra Globalindo 92 58.40B 92 92 92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Tanah Laut 137 59.99B 137 137 139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
Sentra Food 106 69.55B 106 106 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
Dewata Freight 90 99.68B 90 90 90 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tsentrenergo 9.1 3.58B 9.1 9.1 9.1 0.60 6.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MHP DRC 170 18.55B 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Ukrnafta 279.9 15.18B 279.9 279.9 279.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Raiff Bank Ava 0.43 26.44B 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Turboatom 6.75 2.85B 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 219 685.11B 219 219 219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Uganda Clays 9 8.10B 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۵
Development Finance Co 590 441.41B 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۵
Stanbic Bank Uganda 26.5 1.36T 26.5 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۴۳
New Vision Printing & Publishing 314 24.02B 314 314 314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۸:۲۰
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Clikia 0.655 4.51M 0.655 0.655 0.655 0.02 3.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Jadeart 0.062 5.16M 0.062 0.062 0.062 0.00 6.90% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Medovex 0.031 4.48M 0.031 0.031 0.031 0.00 6.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
CMC Metals 0.1047 4.63M 0.1047 0.1047 0.1047 0.00 2.01% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
OWC Pharma 0.0087 4.43M 0.0087 0.0087 0.0087 0.00 9.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Softec 1.82 4.65M 1.82 1.82 1.82 0.04 2.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ILLA SpA 0.41 3.43M 0.41 0.41 0.41 0.01 2.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Eles 4.56 49.66M 4.56 4.56 4.56 0.01 0.22% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Agatos 0.978 11.97M 0.978 0.978 0.978 0.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Triboo 1.445 42.54M 1.445 1.445 1.445 0.02 1.04% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIB 2.436 6.72B 2.436 2.436 2.436 0.03 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CRH 42.37 33.19B 42.37 42.37 42.37 0.23 0.54% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PetroNeft 0.036 33.45M 0.036 0.036 0.036 0.00 12.50% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Draper Esprit 9.75 1.55B 9.75 9.75 9.75 0.05 0.52% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Kenmare Resources 5.2 570.22M 5.2 5.2 5.2 0.20 4.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 200.5 64.86B 200.5 200.5 200.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Sjova 32.65 43.35B 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Siminn hf 10.75 78.72B 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Vatryggingfelag Islands 16.45 31.16B 16.45 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Marel hf 847 637.29B 847 847 874 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBK 0.49 727.47M 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
APM Terminal 1.27 115.20M 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Aluminum Bahrain 0.641 907.13M 0.641 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
General Trading&Food 0.29 21.58M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Al Salam Bank 0.068 158.74M 0.068 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Abb 41.96 - 41.96 41.96 41.96 0.12 0.29% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۱
Roku 87.84 - 87.84 87.84 87.84 2.61 3.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۱
Adobe 55.14 - 55.14 55.14 55.14 0.34 0.62% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۱
Twilio 72.57 - 72.57 72.57 72.57 4.88 7.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۱
Minerva 5.03 - 5.03 5.03 5.03 0.08 1.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۱
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
musicMagpie 191.5 - 191.5 191.5 191.5 0.75 0.39% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Schiehallion Fund 1.25 - 1.25 1.25 1.25 0.01 0.80% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Anemoi International 4.15 - 4.15 4.15 4.15 0.35 8.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Zambeef 7.26 - 7.26 7.26 7.26 0.33 4.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CC Japan 6.5 - 6.5 6.5 6.5 1.50 30.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celyad 4.6 69.89M 4.6 4.6 4.6 0.09 2.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Nyrstar 0.4175 45.87M 0.4175 0.4175 0.4175 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Ascencio 48.35 318.92M 48.35 48.35 48.35 0.15 0.31% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Questfor 7.82 131.17M 7.82 7.82 7.82 0.10 1.28% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Ter Beke 116 205.00M 116 116 116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Super Borovets 2.66 - 2.66 2.66 2.66 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Central Co Bank 0.95 121.41M 0.95 0.95 0.95 0.01 1.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Holding Nov Vek AD 17 95.37M 17 17 17 1.20 7.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
Industrial Capital 2.82 44.46M 2.82 2.82 2.82 0.02 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
FairPlay Properties 0.86 28.51M 0.86 0.86 0.86 0.04 4.88% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۰
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mir Akhter Hossain 91.4 - 91.4 91.4 93.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
Crystal Insurance Company 67.8 - 67.8 67.8 69.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
Taufika Foods and Agro Industries 29.6 - 29.6 29.6 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
eGeneration 51.4 - 51.4 51.4 52.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۴۹
Eastland Insurance 40.8 - 40.8 40.8 41.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana Telecom 0.73 766.50M 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۴۴
Standard Chartered Botswana 1.8 537.03M 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۴۴
Letlole La Rona 2.32 649.60M 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۰
New African Properties 3.25 1.96B 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۰
First National Bank Botswana 2.2 5.60B 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۰
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 9.7 615.54M 9.7 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Sipad Komerc 1.2 3.36M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Elektropriv Bi 9.2 289.86M 9.2 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Fabrika Duhana 270.01 305.23M 270.01 270.01 270.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Ik Banka Zenic 40 26.35M 40 40 40 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bunny's 41.5 2.77B 41.5 41.45 42.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
At-Tahur 20.7 3.67B 20.7 20.7 21.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Interloop 70.11 60.73B 70.11 70.11 71.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Power Cement 11.75 12.50B 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Panther Tyres 68 - 68 67.94 68.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.35 58.20B 3.35 3.35 3.35 0.05 1.49% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
F.Rama 5.9 152.31M 5.9 5.9 5.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Novabase 4.15 131.89M 4.15 4.08 4.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Pharol SGPS SA 0.1036 92.88M 0.1036 0.1036 0.1038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
EDP 4.67 18.89B 4.67 4.64 4.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 130.5 2.20T 130.5 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Telefonica ADR 4.87 25.70B 4.87 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
HudBay Minerals 6.51 1.62B 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Sider 0.9 799.13M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۰
Minsur 2.59 2.54B 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۰
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanga Cement 445 - 445 445 445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۵۵
Dar es Salaam SE 1320 - 1320 1320 1320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۴۳
Swala Oil & Gas 450 - 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۴۱
Tanzania Cement 3200 - 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۸:۱۴
CRDB Bank PLC 270 705.20B 270 270 270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۸:۲۳
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGT 1.14 418.05M 1.14 1.14 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
CMO 1.38 357.65M 1.38 1.38 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
CPL 2.06 906.08M 2.06 2.04 2.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
MPG 0.62 606.21M 0.62 0.6 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
ARIP 0.69 326.20M 0.69 0.69 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arich 27.6 2.06B 27.6 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Astro 24.55 656.42M 24.55 24.55 24.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Avita 75 2.73B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
TTBIO 24.7 594.04M 24.7 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Bionet 43.5 2.07B 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TGS 11.6 169.36M 11.6 11.6 11.6 0.10 0.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ERSU 3.87 139.32M 3.87 3.87 3.87 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Orma 32 - 32 32 32 0.50 1.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Avtur 2.98 134.10M 2.98 2.98 2.98 0.02 0.67% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Saray 5.68 207.89M 5.68 5.68 5.68 0.03 0.53% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATL 1.57 51.03M 1.57 1.53 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
ASSAD 4.06 48.72M 4.06 4.06 4.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
SOMOCER 0.94 38.22M 0.94 0.94 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
SERVICOM 2 19.55M 2 1.96 2.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
SOTRAPIL 12.83 53.09M 12.83 12.8 12.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sagicor Select Funds 0.89 - 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Jetcon 1.75 - 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
FosRich 8.49 - 8.49 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Express Catering 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Margaritaville Turks 15.8 - 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E4U as 106 253.51M 106 106 106 3.00 2.91% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Toma as 1320 1.76B 1320 1320 1320 20.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Avast 144.2 151.80B 144.2 144.2 144.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۰۸
CEZ as 626.5 337.05B 626.5 626.5 626.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Photon 78 3.74B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shanghai Jin Jiang Invest B 0.717 4.57B 0.717 0.717 0.717 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۴۳
Zhonglu B 0.462 2.59B 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۷
Eerduosi-B 1.433 23.46B 1.433 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۷
Shang Gong B 0.34 2.39B 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۷
Huadian Ener-B 0.143 3.97B 0.143 0.143 0.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۷
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLH 2.29 107.63M 2.29 2.29 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Mdundo 7.7 74.44M 7.7 7.68 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Newcap 0.49 61.50M 0.49 0.482 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Conferize 0.17 19.71M 0.17 0.17 0.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Decideact 13.6 105.26M 13.6 13.6 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B 139 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSP 67.46 31.27B 67.46 67.46 67.46 0.04 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DEC 0.822 14.14B 0.822 0.822 0.822 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TGK-1 0.0126 48.69B 0.0126 0.0126 0.0126 0.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Beluga 2814 35.25B 2814 2814 2814 5.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DVMP ao 16.84 49.70B 16.84 16.84 16.84 0.14 0.84% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IAMU 7.6 70.78M 7.6 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Bermas 2.3 49.57M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Saturn 4.74 - 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
E.ON SE 49.03 129.78B 49.03 49.03 49.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Iprolam 6 - 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Copperbelt Energy 1.4 - 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۷
CEC Africa 0.19 - 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۵۷
Zambian Breweries 7.23 - 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۸:۲۵
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Meikles 84.3 - 84.3 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Padenga 27.5 - 27.5 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Willdale 1.85 - 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Truworths 1.3 - 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
African Sun 5.1 - 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikon Corp. 10.86 3.99B 10.86 10.86 10.86 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Casio Computer 169.6 4.12B 169.6 169.6 169.6 2.07 1.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Mazda Motor ADR 4.52 5.79B 4.52 4.52 4.52 0.05 1.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Dai Nippon Printing 11.07 6.06B 11.07 11.07 11.07 0.08 0.72% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Sharp 4.265 10.44B 4.265 4.265 4.265 0.05 1.07% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palmci 4300 66.48B 4300 4300 4300 85.00 2.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Uniwax 1345 27.91B 1345 1345 1345 5.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
BOA Mali 1400 21.63B 1400 1400 1400 30.00 2.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Nei-Ceda Ci 300 3.83B 300 300 300 20.00 7.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Vivo Energy 630 39.69B 630 630 630 5.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 18 5.34B 18 17.6 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
Arpico Insurance Ltd 21.6 - 21.6 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
Softlogic Capital 3.8 3.81B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
Guardian Capital Partners 31 800.85M 31 31 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
Brown & Co PLC 180 39.07B 180 180 181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DBS 29.9 76.42B 29.9 29.87 29.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
SPH 1.83 2.94B 1.83 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
UOB 25.94 43.39B 25.94 25.94 25.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Olam 1.71 5.46B 1.71 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Wilmar 4.54 28.68B 4.54 4.54 4.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SECITS 7.02 104.86M 7.02 7.02 7.02 0.08 1.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
2E Group 0.8 25.92M 0.8 0.8 0.8 0.01 1.27% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Eniro AB 0.852 60.81M 0.852 0.852 0.852 0.02 2.58% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Gabather 7.2 96.50M 7.2 7.2 7.2 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Gasporox 10.6 91.19M 10.6 10.6 10.6 0.10 0.95% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 41.5 914.20M 41.5 41.5 41.5 0.10 0.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Achiko 0.189 - 0.189 0.189 0.189 0.00 1.07% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
La Fonciere 149.4 - 149.4 149.4 149.4 0.10 0.07% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Solvalor 61 318.25 - 318.25 318.25 318.25 0.50 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
RESIDENTIA CHF 116 - 116 116 116 0.10 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 65.4 1.31B 65.4 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
Unior 12 33.18M 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
Petrol 442 922.15M 442 442 442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
KD Group 60 118.34M 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
Zavarovalnica 34.5 784.36M 34.5 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Forus 1409.3 372.69B 1409.3 1409.3 1409.3 18.20 1.29% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Sonda 408 357.51B 408 408 408 1.95 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Iam Sa 410 425.00B 410 410 410 15.00 3.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Embonor B 975 478.74B 975 975 975 5.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Besalco Sa 370 218.37B 370 370 370 9.00 2.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lasta 1108 2.07B 1108 1108 1108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Gosa FOM ad Smederevska Palanka 353 - 353 353 353 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Telefonkabl 12000 613.70M 12000 12000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۸
NIS AD 607 98.98B 607 607 607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۸
Jugoprevoz 2515 - 2515 2515 2515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۸
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 81.75 163.50B 81.75 72 81.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Baghdad Hotel 8.1 31.14B 8.1 8 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Mansour Hotel 11 32.16B 11 10.05 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Gulf Insurance 0.67 1.04B 0.67 0.64 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Al Ameen Estate 0.75 5.22B 0.75 0.65 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATC 39.3 655.00M 39.3 39.2 39.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
TECO 62.3 632.35M 62.3 62.2 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
Gulf Union 19.12 438.76M 19.12 19.08 19.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
AlSorayai Group 99.7 614.47M 99.7 100 99.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
ACE 44 880.00M 44 43.35 44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Sohar 0.098 238.58M 0.098 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Bank Dhofar 0.125 374.54M 0.125 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Bank Muscat 0.424 1.52B 0.424 0.424 0.424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Oman Cement 0.249 82.39M 0.249 0.249 0.249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Sohar Power 0.045 9.95M 0.045 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBS 2.92 17.51M 2.92 2.92 2.92 0.06 2.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
EAB 3.38 46.62M 3.38 3.38 3.38 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Digia 7.59 203.16M 7.59 7.59 7.59 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Resta 9.32 179.15M 9.32 9.32 9.32 0.03 0.32% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Gofore 17.7 266.42M 17.7 17.7 17.7 0.10 0.57% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wataniya Mob 0.82 240.26M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Birzeit Pharma 5.2 100.79M 5.2 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
National Bank PL 1.75 160.59M 1.75 1.71 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Bank Of Palestine 1.76 369.88M 1.76 1.76 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Palestine Telecom 4.5 592.31M 4.5 4.49 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBS 2.92 17.51M 2.92 2.92 2.92 0.06 2.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
EAB 3.38 46.62M 3.38 3.38 3.38 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Digia 7.59 203.16M 7.59 7.59 7.59 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Resta 9.32 179.15M 9.32 9.32 9.32 0.03 0.32% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Gofore 17.7 266.42M 17.7 17.7 17.7 0.10 0.57% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mabuhay 0.56 639.17M 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
Starmalls 3.91 32.95B 3.91 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
Philtrust Bank 97.25 97.25B 97.25 97.25 97.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
PTFC Redevelop 42.1 1.47B 42.1 42.1 42.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
Republic Glass 2.7 1.84B 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Frou Frou 0.284 28.08M 0.284 0.284 0.284 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Pandora Inv 0.045 19.10M 0.045 0.045 0.045 0.01 11.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Atlantic Ins C 1.41 54.91M 1.41 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Interfund Inve 0.118 13.31M 0.118 0.118 0.118 0.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
Mallouppas & Papacostas 0.198 8.56M 0.198 0.198 0.198 0.01 6.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nike 57025 87.57T 57025 57025 57025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Lukoil 40000 25.71T 40000 40000 40000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BAST AO 7000 2.41B 7000 7000 7000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Facebook 143416 408.94T 143416 143416 143416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Coca-Cola 24800 101.23T 24800 24800 24800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QLM Life Medical Insurance Company WLL 4.91 - 4.91 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Al Faleh Educational Holding Company Q.P.S.C 1.83 434.40M 1.83 1.8 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
QNB 17.8 164.41B 17.8 17.79 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Aamal 1.007 6.34B 1.007 1 1.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Barwa 3.12 12.14B 3.12 3.103 3.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
Florida Ice & Farm 575 516.40B 575 575 575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B 13.75 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱:۳۱
Grupo Financiero Improsa Pref 1 20.63B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Astra Rocket 2.48 527.48M 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kerr Mines 0.1 30.15M 0.1 0.1 0.1 0.00 1.80% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
CannTrust 0.59 128.75M 0.59 0.59 0.59 0.01 1.69% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Epsilon Energy 4.48 120.00M 4.48 4.48 4.48 0.09 2.01% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
ProMetic Life Sciences Inc. 4.15 125.46M 4.15 4.15 4.15 0.12 2.89% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
Mercer International 12.89 849.93M 12.89 12.89 12.89 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۶
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raontec 20500 96.16B 20500 20500 20500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
HK 2290 41.73B 2290 2290 2300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
YW 4900 55.30B 4900 4900 4915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
DBK 4175 49.67B 4175 4125 4175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
LDT 5300 35.66B 5300 5250 5300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Maistra dd 304 3.33B 304 304 304 2.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Varteks dd 8.7 31.64M 8.7 8.7 8.7 0.50 6.10% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Djuro Djakovic 3.23 33.51M 3.23 3.23 3.23 0.07 2.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Tankerska Next Generation 39.6 356.32M 39.6 39.6 39.6 1.20 3.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Ingra 10.6 143.58M 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grupoaval 1061 23.64T 1061 1061 1061 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۰
Conconcret 405 459.37B 405 405 405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۰
Etb 205 727.86B 205 205 205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
Celsia 4351 4.66T 4351 4351 4351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
Nutresa 22490 10.35T 22490 22490 22490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gryphon Resources 1.74 45.51M 1.74 1.74 1.74 0.09 5.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۷
PHI Group 0.0098 223.41M 0.0098 0.0098 0.0098 0.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۶
Zedge 19.41 274.94M 19.41 19.41 19.41 0.11 0.57% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۶
Duluth Holdings Inc 16.48 544.55M 16.48 16.48 16.48 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۶
TPG Pace Energy Class A 15.28 3.69B 15.28 15.28 15.28 0.15 0.98% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۵
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Telecm Co 850 424.46B 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Specialities Gr. 114 17.89B 114 114 114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Mezzan Holding Co 657 198.73B 657 657 657 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Integrated Holding 397 87.34B 397 397 397 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Amar Finance Leasing 60 11.71B 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Byblos Bank 0.94 722.14M 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
Solidere A 24.32 4.01B 24.32 24.32 24.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
Solidere B 24.55 4.05B 24.55 24.55 24.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
SL des Ciments Blancs Bearer 12.25 8.40M 12.25 12 12.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۳
Bank Audi DRC 2.05 1.29B 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۵
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serinus Energy Inc. 2.55 30.23M 2.55 2.55 2.55 0.05 1.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Idh 7.76 - 7.76 7.46 7.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Muza 6.4 17.92M 6.4 6.25 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Galvo 1.32 5.28M 1.32 1.315 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Telgam 0.456 - 0.456 0.37 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brait 0.157 249.60M 0.157 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Socfinaf 9.2 164.10M 9.2 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
SES 6.66 2.90B 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
KTG ADR 38 8.90B 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Brederode 108.8 3.19B 108.8 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Property Invest 1600 - 1600 1600 1600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
Old Mutual 219998 3.96T 219998 219000 219998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۰
Sunbird Tourism 10500 - 10500 10500 9000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۰
Telekom Networks Malawi 1600 - 1600 1600 1600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Illovo Sugar (Malawi) 8047 - 8047 8047 8047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۸:۱۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDI 0.43 92.09M 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Malta Post plc 1.2 45.19M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
PG 2.24 241.92M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Bank of Valletta 0.955 557.58M 0.955 0.955 0.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۷
Mapfre Middlesea 2.24 206.08M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dpi 0.61 296.91M 0.61 0.61 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
GDB 0.905 565.63M 0.905 0.9 0.905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
JAG 0.345 185.19M 0.345 0.345 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
QES 0.835 696.51M 0.835 0.835 0.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
Uwc 5.3 5.84B 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Plotinus 418 87.25M 418 418 418 5.00 1.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CIG Pannonia 322 30.29B 322 322 322 2.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Kulcs Soft Szamitastechnika 1840 11.04B 1840 1840 1840 30.00 1.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
4iG 639 59.00B 639 639 639 1.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MOL 2394 1.50T 2394 2394 2394 2.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mutandis 269 2.15B 269 269 269.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Marsa Maroc 251.45 18.46B 251.45 251.45 257.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Aradei Capital 383 - 383 382.6 383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Total Maroc SA 1480 13.26B 1480 1473 1480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BCP 265.5 53.70B 265.5 265.05 265.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kima 3.95 3.53B 3.95 3.92 3.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
EIPICO 43 4.26B 43 43 43.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
GB AUTO 3.2 3.50B 3.2 3.2 3.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
CI Capital 3.24 3.24B 3.24 3.24 3.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Edita Food 8.15 5.89B 8.15 8.15 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tavantolgoi 6960 - 6960 6960 6960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Apu 712.64 - 712.64 712.64 712.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Suu 213.88 - 213.88 213.88 213.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
Gutal 31000 - 31000 31000 31000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
HBOil 56.9 - 56.9 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MGM 845 416.92B 845 845 845 25.00 2.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Nike 2645 4.18T 2645 2645 2645 18.99 0.72% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Nucor 1949.99 581.71B 1949.99 1949.99 1949.99 20.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Micron 1651.99 1.85T 1651.99 1651.99 1651.99 2.55 0.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Mosaic 627.2 237.16B 627.2 627.2 627.2 82.80 13.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 109.8 364.94B 109.8 109.8 109.8 0.40 0.37% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Soco 25.71 113.20M 25.71 25.71 25.71 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Xaar 202.5 156.93M 202.5 202.5 202.5 0.25 0.12% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Amigo 8.17 39.79M 8.17 8.17 8.17 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
Nicox 4.03 149.97M 4.03 4.03 4.03 0.04 0.99% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lavastone 1.64 - 1.64 1.64 1.64 0.14 9.33% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Happy World Property 10 - 10 10 10 0.40 4.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Fides 27.5 - 27.5 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Eudcos 14.6 - 14.6 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Covifra 20.5 - 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Bar 0.4 22.71M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
HTP Mimoza 1.7 5.84M 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
Bajo Sekulic 1.4 - 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
13 Jul Plantaze 0.1 17.93M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
Jugopetrol 9.81 45.66M 9.81 9.81 9.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 6680 8.01B 6680 6680 6715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Vukile 1096 10.48B 1096 1096 1135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Deep Yellow 832 2.11B 832 832 895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Paladin Energy 512 11.85B 512 512 535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
PSG Konsult Ltd 1100 14.55B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petrolia 8.56 526.29M 8.56 8.56 8.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
Bewi 27 4.01B 27 26.9 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Okea 14.2 1.50B 14.2 14.2 14.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Sats 22.25 3.86B 22.25 22.2 22.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Teco 7.13 884.12M 7.13 7.11 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MTN Nigeria Com 163.9 - 163.9 163.9 167.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Skyway Aviation Handling Company 3.44 - 3.44 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Nem 1.87 - 1.87 1.87 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Uba 7.4 268.47B 7.4 7.35 7.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Aiico 1.12 - 1.12 1.09 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cm 31.1 896.39M 31.1 31.1 31.1 0.15 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CTP NV 16.6 5.58B 16.6 16.6 16.6 0.10 0.61% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Inpost 15.11 7.56B 15.11 15.11 15.11 0.03 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Prosus 85.91 138.96B 85.91 85.91 85.91 0.16 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
B&S Group 8.84 744.13M 8.84 8.84 8.84 0.04 0.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 71.95 11.83B 71.95 71.95 71.95 0.05 0.07% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Elixir Capital Ltd 46 - 46 46 46 4.80 11.65% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Aditya Spinners Ltd 13.9 - 13.9 13.9 13.9 0.40 2.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Crane Infrastructure Ltd 7.3 - 7.3 7.25 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۵۱
TCM 66.25 - 66.25 66.25 70.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
C-Mer Eye Care 9.86 11.32B 9.86 9.63 9.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۴۹
Glory Flame 0.058 58.62M 0.058 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
Carnival Group Int 0.063 59.71M 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
SDM 0.425 163.46M 0.425 0.425 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
Satu 0.117 117.00M 0.117 0.116 0.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۳
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambeef 7.26 - 7.26 7.26 7.26 0.33 4.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NLB 13.05 - 13.05 13.05 13.05 0.15 1.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Ubisoft 59.03 409.19K 59.03 59.03 59.03 0.05 0.08% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Kingspan 78.06 1.33M 78.06 78.06 78.06 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
Chamberlin 9.5 756.02K 9.5 9.5 9.5 0.35 3.68% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Beer Alcohol Beverage 10800 - 10800 10800 10800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۴۳
Merufa 66200 - 66200 66200 66200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Hoa Viet 4000 51.41B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Cantcimex 39000 241.80B 39000 39000 39000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Century 21 13800 250.31B 13800 13800 13800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CPI 0.92 8.62M 0.92 0.83 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Alumil 1.995 64.67M 1.995 1.96 1.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Bioter 0.49 8.79M 0.49 0.45 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
Elgeka 0.37 11.74M 0.37 0.37 0.385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
K.L.M. 0.746 30.00M 0.746 0.734 0.746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی