بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP 1.68 5.70B 1.68 1.68 1.68 0.02 1.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
NZX 2.13 543.26M 2.14 2.13 2.14 0.02 0.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
NZME 0.71 - 0.71 0.71 0.71 0.05 7.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
GeoOp 0.076 - 0.076 0.076 0.076 0.00 2.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Serko 5.5 265.89M 5.6 5.5 5.6 0.12 2.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 56.29 5473 56.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۶
Procter & Gamble DRC 132.24 325.64B 132.21 132.21 132.24 0.42 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۹
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amarin 6.82 2.27B 6.6 6.6 6.82 1.30 23.55% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Grenke 37.58 1.75B 37.48 37.48 37.58 0.68 1.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
PostNL 3.401 1.68B 3.428 3.401 3.428 0.04 1.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Kuka AG 36.4 1.45B 36.6 36.4 36.6 0.60 1.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Atoss AG 194 1.55B 201 194 201 3.00 1.55% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAWAG 36.52 3.20B 36.52 36.52 36.52 0.10 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Corazon Mining Ltd 0.05 6.43M 0.05 0.05 0.05 0.05 1566.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Laramide Resources 0.33 55.00M 0.33 0.33 0.33 0.01 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Murray River Organics 0.45 19.85M 0.45 0.45 0.45 0.04 9.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Wangle Tech 0.06 5.94M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۷
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deera 0.84 33.60M 0.82 0.82 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Jcbank 0.72 82.80M 0.7 0.7 0.72 0.03 4.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Al-Rakaez 0.33 4.13M 0.32 0.32 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Arab Bank 4.2 2.70B 4.19 4.19 4.2 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Contempro 0.7 4.20M 0.69 0.69 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prim 9.5 163.91M 9.5 9.5 9.5 0.04 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Amper 0.1946 205.84M 0.1946 0.1946 0.1946 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Talgo 4.13 524.52M 4.13 4.13 4.13 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Amrest 6.19 1.35B 6.19 6.19 6.19 0.18 3.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Aperam 36.2 2.90B 36.2 36.2 36.2 0.15 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ferrum Crescent 10.11 5.03M 10.11 10.11 10.11 0.26 2.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ResMed 221.68 32.12B 221.83 221.68 221.83 0.68 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Corazon Mining Ltd 0.05 6.43M 0.05 0.05 0.05 0.05 1566.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Laramide Resources 0.33 55.00M 0.33 0.33 0.33 0.01 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Murray River Organics 0.45 19.85M 0.45 0.45 0.45 0.04 9.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vseobec Uver B 152 1.97B 152 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Biotika 33 23.10M 33 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
Ses Tlmace 0.2 313.07K 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۶
Otp Banka 1 31.81M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۸
Zentiva 90 145.82M 90 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cmh 1410 1.05B 1410 1410 1410 5.00 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Eoh 840 1.77B 840 840 840 10.00 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Bell 910 860.66M 910 910 910 10.00 1.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Wbho 8527 4.55B 8527 8527 8527 163.00 1.91% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Ansys 29 163.68M 29 29 29 2.00 6.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.27 748.27M 0.27 0.27 0.27 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Dana Gas 0.685 4.77B 0.685 0.685 0.685 0.02 2.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Ad Aviation 3.7 1.65B 3.7 3.7 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
ARAMEX PJSC 4.39 6.32B 4.39 4.39 4.39 0.05 1.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Emaar Malls 1.85 23.69B 1.85 1.85 1.85 0.02 1.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indo Straits 160 88.03B 179 160 179 3.00 1.88% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Mustika Ratu 150 64.20B 158 150 158 10.00 6.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Andalan Sakti 73 50.45B 72 72 73 1.00 1.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Bintang Mitra 80 92.74B 79 79 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Armada Berjaya 136 50.25B 138 136 138 2.00 1.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 200 18.55B 200 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Raiff Bank Ava 0.45 27.67B 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Yasin Koks Zav 0.208 32.83M 0.208 0.208 0.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Ukrnafta 195 10.57B 195 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۶
Tsentrenergo 8.3 3.07B 8.3 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 24 1.23T 24 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Bank of Baroda Uganda 120 300.00B 120 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۸
Development Finance Co 624 466.84B 624 624 624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۳۹
Umeme 220 357.25B 220 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۴۰
Centum Invest 606 364.15B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
12 Retech 0.0014 838.61K 0.0014 0.0014 0.0014 0.00 133.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
Daybreak Oil 0.011 665.40K 0.011 0.011 0.011 0.00 69.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
Securcapital 3.24 482.75K 3.24 3.24 3.24 1.89 140.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
Global Entertainment 0.0016 423.65K 0.0016 0.0016 0.0016 0.00 45.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
Mitsubishi Corp. 2725 4.02T 2726 2725 2726 17.50 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 1.39 180.85M 1.386 1.386 1.39 0.02 1.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
CIA 0.0882 7.99M 0.0882 0.0882 0.0882 0.00 1.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
FNM 0.534 232.24M 0.528 0.528 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
TAS 1.54 127.81M 1.505 1.505 1.54 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
TXT 7.31 85.54M 7.36 7.31 7.36 0.05 0.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIB 1.521 4.10B 1.521 1.521 1.521 0.01 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
CRH 35.47 27.89B 35.47 35.47 35.47 0.39 1.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Ormonde Mining 0.03 13.70M 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۲:۰۷
Origin 3.325 416.98M 3.325 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۸
Datalex 0.516 42.38M 0.516 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 838 626.76B 838 838 838 6.00 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Hagar hf. 57.1 67.89B 57.1 57.1 57.1 0.20 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Icelandair Group 1.63 45.78B 1.63 1.63 1.63 0.03 1.87% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Tryggingamidstoedin 55 42.45B 55 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
N1 178 59.22B 178 175.5 178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.07 236.40M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
APM Terminal 1.6 144.00M 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
Al Salam Bank 0.075 170.53M 0.075 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
Ahli United Bank 0.715 7.03B 0.715 0.715 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
Arab Banking Corp 0.299 929.89M 0.299 0.299 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 56.29 5473 56.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۶
Gap 22.22 8.31B 22.23 22.22 22.23 0.23 1.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Netflix Inc DRC 556.78 245.98B 556.92 556.78 556.92 4.80 0.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۹
Beigene 81.55 - 81.55 81.55 81.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۳۶
Moderna 71.74 - 71.74 71.74 71.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۳۶
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pelatro 36.5 13.52M 36.5 36.5 36.5 0.50 1.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Bowleven 4.65 14.74M 5 4.65 5 0.24 5.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Tanfield 2.38 3.88M 2.38 2.38 2.38 0.02 0.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
JKX Oil & Gas 31.6 54.33M 29.9 29.9 31.6 0.04 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Sterling Energy 12 25.09M 11.4 11.4 12 0.20 1.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Envipco 16.2 66.38M 16 16 16.2 0.60 3.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
GBL 83.52 13.41B 83.52 83.52 83.52 0.42 0.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
KBC 57.22 23.72B 57.22 57.22 57.22 0.30 0.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
UCB 88.56 17.14B 88.56 88.56 88.56 0.42 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
VGP 134.4 2.75B 134.4 134.4 134.4 0.60 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IHB 0.81 82.19M 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
Korado 6.5 85.60M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
Allterco 8.65 155.70M 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
Aroma AD 0.97 14.95M 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
BSE Sofia 4.74 31.20M 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agni Systems 19.9 - 20.2 19.9 20.2 0.30 1.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
EBL NRB Fund 5.8 - 5.9 5.8 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Fu-Wang Foods 14.1 - 14.1 14.1 14.1 0.20 1.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Usmania Glass 45.9 - 45.9 45.9 45.9 1.10 2.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Aamra Networks 40 - 40 40 40 0.80 2.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PrimeTime Property Holdings 2.73 667.90M 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۷
Botswana Telecom 0.75 787.50M 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
RDC Properties 2.15 754.61M 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۸
Engen Botswana 10.25 1.64B 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۳۷
Barclays Bank of Botswana 5.37 4.58B 5.37 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۳۸
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektropriv Bi 9.34 294.27M 9.34 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۴
Telekom Srpske 1.02 - 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۴
Fabrika Duhana 299.99 349.73M 299.99 299.99 299.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
Rite Gacko 0.027 - 0.027 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Bosnalijek Sa 16.5 149.12M 16.5 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Data Agro 17.4 - 17.4 17.4 17.4 0.24 1.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
KASB Modaraba 1.68 - 1.69 1.68 1.69 0.23 15.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Dawood Capital 11.97 - 11.9 11.85 11.97 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Kohinoor Power 4.05 - 4 4 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Leather Up Ltd 15.5 - 17.2 15.5 17.2 0.50 3.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.49 41.85B 2.52 2.49 2.52 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
EDP 5.34 21.06B 5.34 5.34 5.34 0.03 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
REN 2.36 1.57B 2.36 2.36 2.36 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Altri 5.08 1.04B 5.08 5.08 5.08 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Sonae 0.6865 1.37B 0.6865 0.6865 0.6865 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 142.35 2.43T 142.35 142.35 142.35 4.85 3.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Tesla 870.9 834.91B 870.9 870.9 870.9 40.90 4.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Atacocha 0.15 141.72M 0.15 0.15 0.15 0.00 2.74% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۹
Morococha 0.85 108.75M 0.85 0.85 0.85 0.02 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۹
Panoro Minerals 0.115 31.10M 0.115 0.115 0.115 0.02 13.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanga Cement 450 - 450 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
DCB Commercial Bank 240 - 240 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
CRDB Bank PLC 240 626.84B 240 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
Tanzania Cement 2660 - 2660 2660 2660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
Swissport Tanzania 1100 - 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Charoen Pokphandoods DRC 28.5 231.23B 28.25 28.25 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
CMO 0.86 217.14M 0.85 0.85 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
CPL 1.16 510.22M 1.2 1.16 1.2 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Alla 1.25 750.00M 1.26 1.25 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ATP30 1.16 722.25M 1.17 1.16 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iCatch 20.8 1.53B 20.5 20.5 20.8 0.50 2.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
PlexBio 22.1 2.27B 22.3 22.1 22.3 0.60 2.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
SNSplus 17.25 257.89M 17.25 17.25 17.25 0.05 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Wegames 17.35 471.52M 17.05 17.05 17.35 0.05 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Zhen Yu 107 1.93B 107 107 107 1.00 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 14.55 136.04M 14.55 14.55 14.55 0.12 0.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Ayes 11.29 - 11.29 11.29 11.29 0.16 1.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Orma 18.6 - 18.6 18.6 18.6 0.40 2.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Avtur 3.33 149.40M 3.33 3.33 3.33 0.04 1.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Ostim 4.09 311.78M 4.09 4.09 4.09 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 7.89 376.04M 7.89 7.89 7.89 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
BT 6.35 1.42B 6.35 6.35 6.35 0.05 0.79% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
BNA 7.8 498.56M 7.8 7.8 7.8 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ICF 68.02 143.98M 68.02 68.02 68.02 0.54 0.79% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Sah 12.3 810.29M 12.3 12.3 12.3 0.10 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JMMB 31.96 52.11B 31.96 31.96 31.96 1.04 3.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Eppley 23.7 - 23.7 23.7 23.7 1.69 7.68% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Jetcon 0.68 - 0.68 0.68 0.68 0.02 3.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Seprod 63.5 46.58B 63.5 63.5 63.5 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Icreate 0.57 - 0.57 0.57 0.57 0.06 10.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eman 64 - 64 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Avast 155.8 158.67B 155.8 155.8 155.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
CEZ as 528 285.67B 528 528 528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Stock Spirit 84 16.90B 84 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Energoaqua as 2480 1.57B 2480 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shenyang Blue Silver Ind Auto 12.4 3.35B 12.44 12.4 12.44 0.50 4.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۶
Jinlongyu A 8.68 3.76B 8.66 8.66 8.68 0.11 1.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Anhui Guozhen A 8.29 5.79B 8.27 8.27 8.29 0.20 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Sunsea Telecom A 10.3 3.86B 10.28 10.28 10.3 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Shanghai Jiao Yun 4.26 4.38B 4.29 4.26 4.29 0.05 1.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTX 225 1.89B 225 225 225 2.00 0.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Matas 78.7 3.02B 78.7 78.7 78.7 0.30 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Odico 12.65 169.63M 12.65 12.65 12.65 0.05 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Onxeo 5.21 403.37M 5.21 5.21 5.21 0.08 1.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
cBrain 201.5 4.14B 201.5 201.5 201.5 6.50 3.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B 139 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSP 55.45 27.38B 55.45 55.45 55.45 0.70 1.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
DEC 0.84 14.64B 0.84 0.84 0.84 0.01 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
MMTsB 637 957.01M 637 637 637 4.00 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
NefAZ 230.8 1.84B 230.8 230.8 230.8 1.60 0.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Beluga 1383 21.50B 1383 1383 1383 22.00 1.62% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mobam 0.74 - 0.74 0.74 0.74 0.02 2.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Avioane Craiova 4.68 - 4.68 4.68 4.68 0.18 4.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
SAP 515 626.47B 515 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Alum 2.5 205.22M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Bayer 252 250.24B 252 252 252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.14 - 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۴۰
Zambian Breweries 7.23 - 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cafca 80 - 80 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Meikles 30 - 30 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Dawn Properties 0.453 - 0.453 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Cassava SmarTech 7.6 - 7.6 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Unifreight Africa 0.27 - 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Edia 485 2.97B 486 485 486 11.00 2.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Chuco 322 2.19B 321 321 322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
OKK Corp 440 3.48B 437 437 440 18.00 4.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Globalway 1233 1.44B 1230 1230 1233 25.00 2.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Kogi Corp 1128 3.74B 1132 1128 1132 10.00 0.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palmci 3000 46.38B 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۵
Uniwax 1055 21.89B 1055 1055 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۵
Ecobank 3395 186.90B 3395 3395 3395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۵
BOA Mali 1150 17.77B 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۵
Coris Bank 7745 247.84B 7745 7745 7745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 16.5 5.12B 16.6 16.5 16.6 0.20 1.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Amana Takaful Life 9 - 9 9 9 0.10 1.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Citizens Development Non Vote 95 7.28B 96 95 96 2.50 2.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Cargills 235.25 60.53B 235 235 235.25 5.25 2.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Autodrome 83.9 1.01B 83.9 83.9 83.9 3.10 3.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eindec 0.085 9.15M 0.089 0.085 0.089 0.00 2.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ICP Ltd 0.009 28.01M 0.008 0.008 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
LY Corp 0.173 - 0.173 0.173 0.173 0.00 1.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
MeGroup 0.175 22.95M 0.175 0.175 0.175 0.02 9.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Synagie 0.076 23.25M 0.078 0.076 0.078 0.00 1.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nattopharma ASA 20 390.66M 19.6 19.6 20 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
ESEN eSports 0.514 - 0.514 0.514 0.514 0.00 0.78% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Anoto 0.867 155.30M 0.867 0.867 0.867 0.01 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Frill 0.42 26.19M 0.42 0.42 0.42 0.01 2.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Hoylu 2.8 222.83M 2.8 2.8 2.8 0.12 4.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Comet 208 1.53B 208 208 208 10.40 5.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Dufry 45.93 3.72B 45.93 45.93 45.93 0.47 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
V Zug 93 592.07M 93 93 93 0.90 0.98% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Achiko 0.36 - 0.36 0.36 0.36 0.03 7.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Kardex 204 1.57B 204 204 204 0.50 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 45.5 900.00M 45.5 45.5 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
Krka 95.4 2.99B 95.4 95.4 95.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
Unior 9.7 29.80M 9.7 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
Petrol 336 690.67M 336 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
KD Group 55 128.57M 55 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMU 115 663.85B 115 115 115 0.60 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 200.4 398.07B 200.4 200.4 200.4 4.96 2.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Apple 142.65 2.43T 142.65 142.65 142.65 8.95 6.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Enaex 7650 940.95B 7650 7650 7650 82.20 1.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Plaza 1164.5 2.28T 1164.5 1164.5 1164.5 5.20 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jubmes 4021 1.16B 4021 4021 4021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
NIS AD 621 101.26B 621 621 621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Tehnoga 13150 13.63B 13150 13150 13150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Stari Tamis 8152 3.23B 8152 8152 8152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Energoprojekt 380 4.13B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Bank 0.1 25.00B 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Baghdad Hotel 8 30.76B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Mansour Hotel 10.05 29.38B 10.05 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Modern Sewing 9.59 19.18B 9.59 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Karbala Hotels 0.87 6.53B 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACE 38.3 766.00M 38.3 38.3 38.3 0.45 1.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
APC 19.86 798.40M 19.86 19.86 19.86 0.20 1.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ATC 35.55 595.00M 35.55 35.55 35.55 0.20 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
AICC 18.64 495.02M 18.64 18.64 18.64 0.16 0.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
GACO 19.84 594.00M 19.84 19.84 19.84 0.10 0.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raysut Cement 0.31 62.00M 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Oman Refreshment 1.105 55.25M 1.105 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Sembcorp Salalah 0.094 89.73M 0.094 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Al Batinah Develop 0.069 2.07M 0.069 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Oman Oil Marketing 0.704 45.41M 0.704 0.704 0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBS 3.86 23.39M 3.86 3.86 3.86 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
EAB 3.14 43.38M 3.14 3.14 3.14 0.04 1.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Vmp 5.8 144.13M 5.8 5.8 5.8 0.08 1.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
YIT 4.83 1.00B 4.83 4.83 4.83 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Altia 11 396.82M 11 11 11 0.08 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Quds Bank 1.43 133.24M 1.39 1.39 1.43 0.03 2.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Birzeit Pharma 5.5 104.51M 5.5 5.5 5.5 0.25 4.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Union Con & Inv 0.59 18.88M 0.59 0.59 0.59 0.01 1.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Bank Of Palestine 1.62 337.09M 1.62 1.62 1.62 0.01 0.62% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Palestine Telecom 4.05 533.08M 4.04 4.04 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBS 3.86 23.39M 3.86 3.86 3.86 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
EAB 3.14 43.38M 3.14 3.14 3.14 0.04 1.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Vmp 5.8 144.13M 5.8 5.8 5.8 0.08 1.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
YIT 4.83 1.00B 4.83 4.83 4.83 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Altia 11 396.82M 11 11 11 0.08 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ayala 799 501.05B 799 799 799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
ABS CBN 13.7 11.66B 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Atok Big Wedge 6.64 16.90B 6.64 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
D&L Industries 7.18 51.29B 7.18 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Abacore Capital 1.02 3.25B 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Keo Plc 1.28 53.99M 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Logicom 1.39 102.97M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Louis Plc 0.103 47.44M 0.103 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Vasilikos 2.24 161.14M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
R Energy 1 5.65 11.40M 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB 0.2113 2.73T 0.2113 0.2113 0.2113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Magnit 28589.7 2.82T 28589.7 28589.7 28589.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aeroflot 396 421.76B 396 396 396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Kcell AO 2838 567.60B 2838 2838 2838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
Rakhat AO 9500 34.20B 9500 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 17.97 166.26B 17.97 17.97 17.97 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Aamal 0.869 5.54B 0.869 0.869 0.869 0.01 1.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Barwa 3.411 13.30B 3.411 3.411 3.411 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Dlala 2.009 536.21M 2.009 2.009 2.009 0.12 6.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Ezdan 1.788 47.08B 1.788 1.788 1.788 0.01 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 530 477.79B 530 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۳۹
Banco Lafise Pref 99 321.98B 99 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۳۸
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B 13.75 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۹
Grupo Financiero Improsa Pref 1 20.63B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Astra Rocket 2.48 527.48M 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Powerore 0.27 - 0.27 0.27 0.27 0.04 17.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Gold Miners 15.12 - 15.12 15.12 15.12 0.24 1.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Lasalle Exp 0.145 - 0.145 0.145 0.145 0.01 7.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Fabled Copper 0.185 - 0.185 0.185 0.185 0.08 68.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
Subversive Cap 2.66 - 2.66 2.66 2.66 0.19 7.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۶
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GOC 2500 23.94B 2505 2500 2505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
S&W 2990 23.62B 3045 2990 3045 290.00 9.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Dgenx 720 23.62B 722 720 722 4.00 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
DPECO 4490 19.37B 4485 4485 4490 10.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
U2bio 9440 18.05B 9440 9440 9440 60.00 0.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kras dd 666 945.73M 666 666 666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۵
Arenaturist 308 1.57B 308 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۵
Luka Rijeka 29 390.93M 29 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۵
Uljanik Plovidbe 30 16.42M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۵
Viro 28.6 39.66M 28.6 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celsia 4795 5.13T 4795 4795 4795 5.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۸
Nutresa 25000 11.50T 25000 25000 25000 10.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۸
Cemargos 5870 6.76T 5870 5870 5870 130.00 2.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۸
Bcolombia 30480 29.32T 30480 30480 30480 680.00 2.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۸
Ecopetrol 2324 95.56T 2324 2324 2324 30.00 1.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UMEME 7.14 10.67B 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
Britam 7.53 19.00B 7.53 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
Sasini 17.06 3.89B 17.06 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
Jubilee 280 20.29B 280 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
NIC Bank 25.42 41.88B 25.42 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Syrian 30.4 5.36M 30.4 30.4 31.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۵
Kuwait Resorts 65.7 13.94M 65.7 65.7 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۵
Wethaq Takaful 21.2 2.34M 21.2 21.2 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۵
Al Safat Energy 21.6 4.38M 21.6 21.6 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۵
Kuwait Remal RE 22 6.58M 22 21 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 8.45 8.40M 8.45 8.45 8.45 0.20 2.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
BLOM Bank DRC 2.12 461.77M 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۱۱
Bank Audi DRC 1.2 710.71M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۱۳
Solidere B 18.65 3.08B 18.65 18.56 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۱۱
Solidere A 19 3.14B 19 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۱۱
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS 3.28 - 3.28 3.28 3.28 0.02 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
CWA 1.07 - 1.07 1.07 1.07 0.03 2.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Dga 5.6 6.01M 5.68 5.6 5.68 0.28 5.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
JWA 0.946 - 0.938 0.938 0.946 0.01 1.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Kbj 17 - 17 17 17 1.00 6.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 7.102 2.90B 7.102 7.102 7.102 0.20 2.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Brait 0.18 249.60M 0.18 0.18 0.18 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
KTG ADR 37 8.90B 37 37 37 0.20 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Socfinaf 10.8 192.64M 10.8 10.8 10.8 0.10 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Luxempart 48 964.06M 48 48 48 0.20 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Illovo Sugar (Malawi) 8047 - 8047 8047 8047 1.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
NBS Bank 2049 - 2049 2049 2049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۱۱
Telekom Networks Malawi 1939 - 1939 1939 1939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۱۱
Press Corporation 130947 - 130947 130947 130947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۹
Blantyre Hotels 1100 142.11B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۱
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GO PLC 3.46 350.53M 3.46 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Malta Post plc 1.16 43.68M 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
HSBC Bank Malta 0.84 302.66M 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Bank of Valletta 0.948 553.49M 0.948 0.948 0.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Mapfre Middlesea 2.1 193.20M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dpi 0.28 136.28M 0.285 0.28 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
GDB 0.98 612.50M 0.995 0.98 0.995 0.02 2.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
JAG 0.2 107.36M 0.205 0.2 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
QES 0.38 316.97M 0.4 0.38 0.4 0.02 4.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
Uwc 12.54 6.66B 12.46 12.46 12.54 0.44 3.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
4iG 631 57.40B 631 631 631 1.00 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
ANY 1365 19.73B 1365 1365 1365 10.00 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
MOL 2228 1.42T 2228 2228 2228 6.00 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Raba 1355 18.16B 1355 1355 1355 25.00 1.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
OTP Bank 13450 3.72T 13450 13450 13450 200.00 1.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Snep 542.3 1.30B 540 540 542.3 10.90 2.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Disway 482 911.77M 489.9 482 489.9 2.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Involys 118 45.16M 118 118 118 0.65 0.55% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Alliances 39.15 864.38M 38.98 38.98 39.15 0.99 2.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
M2M Group 861 546.08M 861 861 861 24.40 2.92% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDBE 13.7 3.73B 13.7 13.7 13.7 0.09 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Kima 4.2 3.74B 4.2 4.2 4.2 0.03 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
SODIC 16 5.71B 16 16 16 0.40 2.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
EIPICO 40.52 4.05B 40.52 40.52 40.52 0.04 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
GB AUTO 3.63 3.96B 3.63 3.63 3.63 0.02 0.55% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 617.37 - 617.37 617.37 617.37 9.72 1.60% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Suu 203.02 - 203.02 203.02 203.02 2.96 1.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Olloo 23.1 - 23.1 23.1 23.1 0.07 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Itools 75.68 - 75.68 75.68 75.68 0.67 0.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Baganuur 1098 - 1098 1098 1098 98.00 9.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Visa 4046.65 8.03T 4045 4045 4046.65 0.65 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Tesla 17651.8 16.83T 17755.99 17651.8 17755.99 192.80 1.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Nikola 412.38 - 410.88 410.88 412.38 0.38 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
NVIDIA 10953.88 6.82T 10975 10953.88 10975 49.58 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Xiaomi 99.75 1.91T 100 100 99.75 9.46 10.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 112 330.53B 112 112 112 1.40 1.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Solarpack 23.05 - 23.05 23.05 23.05 0.14 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
NAK Kazatomprom DRC 17.65 - 17.65 17.65 17.65 0.15 0.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
AMS 21.01 5.50B 21.01 21.01 21.01 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
C&C 233.5 823.55M 233.5 233.5 233.5 1.51 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENL 15.2 - 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
IBL 47.5 - 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
Alteo 21 - 21 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Fides 24.5 - 24.5 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Medine 39.5 - 39.5 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marina 1.87 2.84M 1.87 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Luka Bar 0.24 13.62M 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
HTP Mimoza 1.85 6.36M 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Jugopetrol 8.25 38.40M 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Bajo Sekulic 1.41 - 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 6788 7.82B 6788 6788 6788 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Santam 28098 31.66B 28098 28098 28098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Vukile 728 6.84B 728 728 728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Firstrand 4817 373.38B 4817 4817 4817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Barloworld 8950 66.06B 8950 8950 8950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Goodtech 14.5 318.87M 14.1 14.1 14.5 0.20 1.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Seadrill 2.31 231.76M 2.31 2.31 2.31 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Navamedic 20.9 316.99M 20.1 20.1 20.9 0.40 1.95% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Awilco LNG 2.08 275.70M 1.995 1.995 2.08 0.07 3.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Borgestad A 15.95 202.96M 15.6 15.6 15.95 0.10 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETI 6.5 160.75B 6.5 6.5 6.5 0.05 0.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Mrs 13 3.43B 13 13 13 0.80 6.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Nem 2.37 - 2.37 2.37 2.37 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Uba 8.85 322.89B 8.85 8.85 8.85 0.10 1.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Aiico 1.2 - 1.2 1.2 1.2 0.02 1.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMG 28.26 798.44M 27.81 27.81 28.26 0.76 2.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
NSI 34.4 650.32M 33.8 33.8 34.4 0.95 2.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Ajax 15.8 289.67M 15.86 15.8 15.86 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
CTAC 3.15 43.24M 3.18 3.15 3.18 0.06 1.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Acomo 20.85 517.68M 20.9 20.85 20.9 0.10 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Max India 61 - 61 61 61 0.80 1.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
KD Leisures 7.6 - 7.6 7.6 7.6 0.06 0.79% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Veer Global 50.05 - 50.05 50.05 50.05 5.45 10.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Ganga Forging 27.9 - 27.9 27.9 27.9 0.30 1.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Archidply Decor 28 - 28 28 28 1.00 3.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manfield Chemical 2.27 1.54B 2.25 2.25 2.27 0.15 7.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
Scholar Education Group 10.2 5.89B 10 10 10.2 0.40 3.92% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
CL 0.07 154.00M 0.07 0.07 0.07 0.00 2.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
K H 0.46 184.00M 0.46 0.46 0.46 0.06 13.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
KNT 0.166 86.32M 0.183 0.166 0.183 0.01 5.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pelatro 36.5 13.52M 36.5 36.5 36.5 0.50 1.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Bowleven 4.65 14.74M 5 4.65 5 0.24 5.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Tanfield 2.38 3.88M 2.38 2.38 2.38 0.02 0.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
JKX Oil & Gas 31.6 54.33M 29.9 29.9 31.6 0.04 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Sterling Energy 12 25.09M 11.4 11.4 12 0.20 1.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADC 25400 70.69B 25400 25400 25400 2300.00 9.96% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
CPC 17100 71.43B 17200 17100 17200 400.00 2.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
PTC 4900 75.00B 4900 4900 4900 100.00 2.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
SMT 10200 57.41B 9500 10200 9500 300.00 2.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
VNECO1 4200 25.50B 4200 4200 4200 100.00 2.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ekter 0.8 8.94M 0.8 0.8 0.8 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Alumil 1.11 24.33M 1.11 1.11 1.11 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
K.L.M. 0.606 22.92M 0.606 0.606 0.606 0.04 6.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Dromeas 0.434 14.72M 0.434 0.434 0.434 0.01 2.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
Kekrops 3.06 60.60M 3.06 3.06 3.06 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی