بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foley Wines 1.71 - 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
AMP 1.3 4.42B 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
NPT 0.335 94.72M 0.335 0.33 0.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
NZX 2.09 534.30M 2.09 2.08 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
EROAD 5 - 5 5 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 137.25 337.97B 137.25 137.25 137.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۵
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.95 5473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۳۶
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MER 3.34 14.21M 3.34 2.82 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۵
UCA 17.2 10.72M 17.2 17.2 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۵
Emu NL 0.04 11.27M 0.04 0.025 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۵
Plenum 7.4 12.56M 7.4 7 7.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۵
Senvion 0.157 11.38M 0.157 0.157 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAWAG 43.94 3.86B 44.16 43.94 44.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۵
RTG Mining Inc 0.2 135.65M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Laramide Resources 0.465 77.60M 0.465 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Global Petroleum 0.675 2.63M 0.675 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Velpic Ltd 0.23 260.09M 0.23 0.004 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hayat Phat 2.73 25.94M 2.73 2.73 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۸
Irbid Elect 10.75 86.00M 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۸
Darat 0.56 5.74M 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Al Assas 0.43 3.06M 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Arab Bank 4 2.56B 4 3.99 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alfa 0.515 2.45B 0.515 0.51 0.515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
VALE ON 16.096 83.29B 16.096 15.566 16.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
CEMIG PN 1.91 2.07B 1.91 1.91 1.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
GERDAU PN N1 4.82 3.14B 4.82 4.72 4.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
PETROBRAS ON 3.44 37.81B 3.44 3.44 3.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singular Health Group 0.46 21.52M 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۵
ResMed 207.51 30.19B 207.51 206.49 207.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۵
RTG Mining Inc 0.2 135.65M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Laramide Resources 0.465 77.60M 0.465 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Ferrum Crescent 10.7 5.28M 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Biotika 40 28.00M 40 40 40 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Zentiva 91 147.44M 91 91 91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۷
Vseobec Uver B 157 2.04B 157 157 157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
Ses Tlmace 0.01 15.65K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۷
Otp Banka 1 31.81M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GRIT Real Estate Income 51 161.28M 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Avi 7443 24.51B 7443 7307 7443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Jse 11691 9.72B 11691 11575 11691 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Kap 420 10.78B 420 420 434 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
PSG 7025 14.58B 7025 7000 7047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Oil 4.46 55.75B 4.46 4.4 4.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۶
Emaar Develop 2.67 10.68B 2.67 2.51 2.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۶
Reem Investments PJSC 24.8 1.93B 24.8 24.8 29.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۶
Dana Gas 0.819 5.70B 0.819 0.8 0.819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
ARAMEX PJSC 4.04 5.91B 4.04 3.96 4.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bumi Benowo 59 283.20B 59 59 59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Hotel Fitra International 93 55.80B 93 93 93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Humpuss 420 2.87T 420 420 454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Aneka Gas 1190 3.62T 1190 1105 1190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Blue Bird 1315 3.29T 1315 1295 1315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiff Bank Ava 0.44 27.06B 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Ukrnafta 231 12.53B 231 231 237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Tsentrenergo 9.05 3.34B 9.05 8.8 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۳۶
MHP DRC 160 18.55B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۳۶
Krukov Vag Zav 16 1.50B 16 16 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 27 1.38T 27 27 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Umeme 220 357.25B 220 220 220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Development Finance Co 595 445.15B 595 595 595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Bank of Baroda Uganda 120 300.00B 120 120 120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
National Insurance Corp 6 8.49B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vine Energy 11.62 1.27B 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Blucora 16.4 791.40M 16.4 16.4 16.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
Caleres 23.85 913.98M 23.85 21.35 23.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
AdvanSix 29.11 816.07M 29.11 28.57 29.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
Harmonic 8.49 856.70M 8.49 7.99 8.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIA 0.093 8.58M 0.093 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
ROSSS 1.01 11.69M 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Caleffi 1.18 17.88M 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Fullsix 1.2 13.42M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Gequity 0.0316 3.38M 0.0316 0.0316 0.0316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroNeft 0.032 33.45M 0.032 0.032 0.032 0.00 9.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Hibernia Reit 1.16 767.52M 1.16 1.16 1.16 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Kenmare Resources 5.05 550.03M 5.05 5.05 5.05 0.21 4.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Glanbia PLC 12.8 3.73B 12.8 12.8 12.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۵
Kerry Group 109.35 19.33B 109.35 109.35 110.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sjova 32.7 43.69B 32.7 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Nyherji 43.95 19.12B 43.95 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Marel hf 897 691.59B 897 897 897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Reginn hf 25 45.58B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Icelandair Group 1.45 41.23B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBK 0.481 720.49M 0.481 0.481 0.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
APM Terminal 1.27 114.30M 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Nass Corp BSC 0.047 10.34M 0.047 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Ahli United Bank 0.71 7.20B 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Aluminum Bahrain 0.533 756.86M 0.533 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barclays 58.55 - 58.55 58.55 58.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Bluemacaw Logistica FII 104.98 - 104.98 104.98 104.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Cummins 370.3 - 370.3 370.3 370.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Prologis 314.7 - 314.7 314.7 314.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Ifi E Inter 97 - 97 97 97.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADVFN 34 8.74M 34 34 34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Argos 3 6.62M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Oilex 0.2943 11.64M 0.2943 0.2943 0.2943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Adept4 1.525 7.55M 1.525 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Ascent 5.702 6.24M 5.702 5.702 5.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nyrstar 0.4385 48.18M 0.4385 0.428 0.4385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Banimmo SA 3.12 35.43M 3.12 3.12 3.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Keyware Tech 0.92 21.66M 0.92 0.91 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
GIMV 52.3 1.36B 52.3 52.1 52.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Balta 2.53 90.94M 2.53 2.53 2.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HES AD 5.45 99.16M 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Korado 6.9 90.86M 6.9 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
EMKA AD 2.8 60.76M 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Allterco 13.3 239.40M 13.3 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Aroma AD 1.1 16.95M 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First Finance 6.8 - 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Trust Bank First 5.7 - 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Central Insurance 59.5 - 59.5 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
GSP Finance Bangladesh 16.5 - 16.5 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
JMI Syringes and Medical Devices 336 - 336 336 336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RDC Properties 2.14 756.38M 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Sechaba Brewery Holdings 16.6 1.84B 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Letshego Holdings 0.72 1.53B 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Barclays Bank of Botswana 4.38 3.73B 4.38 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Letlole La Rona 2.31 646.80M 2.31 2.3 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 9.05 574.29M 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Solana dd Tuzla 23.5 11.90M 23.5 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Fortuna fond Bihac 1.33 2.97M 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.02 10.87M 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Hidrogradnja D 0.13 735.64K 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AGP 110.75 30.96B 110.75 110.5 110.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Loads 15.8 3.97B 15.8 15.8 16.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
At-Tahur 16.25 2.90B 16.25 16.25 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Interloop 66.5 58.28B 66.5 66.35 66.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Samba Bank 7 7.06B 7 6.42 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDP 5.04 19.89B 5.04 5.04 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
REN 2.41 1.60B 2.41 2.41 2.425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Altri 6.43 1.32B 6.43 6.28 6.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sonae 0.79 1.58B 0.79 0.7835 0.791 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Cofina 0.226 23.18M 0.226 0.226 0.227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 133.8 2.25T 133.8 133.8 133.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Tesla 735.2 710.08B 735.2 735.2 735.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Facebook 305.4 871.90B 305.4 305.4 305.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
HudBay Minerals 8.15 2.06B 8.15 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.34 1.44B 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanga Cement 405 - 405 405 405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
CRDB Bank PLC 210 548.49B 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Dar es Salaam SE 1100 - 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Tanzania Cement 2740 - 2740 2740 2740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Swala Oil & Gas 480 - 480 480 480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICN 3.72 1.67B 3.72 3.7 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Tapaco 3.9 1.61B 3.9 3.9 4.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
ICN DRC 3.72 1.67B 3.72 3.7 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
TQR PCL 21 - 21 21 21.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Asia Hotel 5.6 1.79B 5.6 5.6 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arich 21.85 1.63B 21.85 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Astro 27.1 724.60M 27.1 27.1 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Avita 94.8 3.45B 94.8 94.8 94.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
TTBIO 26.05 626.50M 26.05 26.05 26.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Bionet 42.35 2.01B 42.35 42.35 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS 12.18 - 12.18 12.18 12.18 0.43 3.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۵
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0.102 - 0.102 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu 0.063 - 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1.072 - 1.072 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepe 4.328 - 4.328 4.328 4.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 9.1 433.16M 9.1 9.05 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
BT 6.6 1.49B 6.6 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
ATB 2.7 270.00M 2.7 2.7 2.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
ATL 1.6 61.38M 1.6 1.6 1.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
BNA 7.17 458.88M 7.17 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 17.6 12.34B 17.6 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
JMMB 32 52.18B 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
tTech 4.59 486.54M 4.59 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Eppley 28 - 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
K.L.E. 1.4 - 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avast 141.55 143.83B 141.55 141.55 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
CEZ as 596 320.64B 596 571.5 596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
E4U as 101 241.56M 101 101 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
Photon 80 3.85B 80 79 80 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
Toma as 1280 1.71B 1280 1280 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shanghai Zhongyida B 0.203 5.95B 0.203 0.203 0.203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Shanghai Shibei Hi-Tech B 0.332 9.51B 0.332 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Yaohua Pilkington Glass B 0.43 4.54B 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Shenyu Communication 14.85 2.65B 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
Toland 36.36 7.27B 36.36 35.32 36.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۵
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 1310 296.19B 1310 1302.5 1311.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
G4S 20.94 32.84B 20.94 20.86 20.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
RTX 208 1.73B 208 205 208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
UIE 1670 5.63B 1670 1670 1670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Ambu 339.1 85.70B 339.1 327.8 339.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B 139 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tambovskaya Pref 0.29 688.10M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Stavropolenergosbyt Pref 0.5335 652.70M 0.5335 0.5335 0.5335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Mechel Pref 0.4744 426.85M 0.4744 0.47 79.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
AMD 6198 7.55T 6198 6198 6198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
AT&T 2268 16.20T 2268 2268 2268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ascendia 8.05 - 8.05 8.05 8.05 1.20 17.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۵
iHunt Technology Import Export 7.68 - 7.68 7.68 7.68 0.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۵
Scut 17 - 17 17 17 3.90 29.77% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۵
AAGES 3 - 3 3 3 0.06 2.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۵
Bermas 2.3 49.57M 2.3 2.3 2.3 0.30 15.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.17 - 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۷
Zambian Breweries 7.23 - 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nampak 10.7 - 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Meikles 48.05 - 48.05 48.05 48.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Padenga 29.95 - 29.95 29.95 29.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Edgars Stores 2.99 - 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
NMBZ Holdings 10.95 - 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PCI 1527 12.58B 1527 1527 1546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
Aeria 684 15.23B 684 597 684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
AZOOM 4700 13.37B 4700 4610 4700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
Kayac 836 12.71B 836 836 841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
MESCO 1050 13.41B 1050 1031 1050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Onatel 3395 230.86B 3395 3395 3395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Palmci 3200 49.47B 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Uniwax 980 20.34B 980 980 980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Ecobank 3500 192.68B 3500 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
BOA Mali 1220 18.85B 1220 1220 1220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFCC Bank PLC 60.5 19.39B 60.5 60 60.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
C W Mackie PLC 44.5 1.60B 44.5 42 44.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Ceylon Beverage 743 15.59B 743 743 750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Dialog Axiata PLC 13.1 107.08B 13.1 13 13.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Cargo Boat Develop 67.9 1.22B 67.9 64.1 67.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eindec 0.074 7.97M 0.074 0.074 0.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
ES Group 0.07 10.31M 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
Lifebrandz 0.011 11.33M 0.011 0.01 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
Plato Capital 0.95 9.25M 0.95 0.95 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
Sunrise Shares 0.04 8.37M 0.04 0.039 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Archelon B 0.053 23.67M 0.053 0.053 0.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۵
Three Gates AB 0.99 104.16M 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۵
Autoliv Inc. SDB 97.57 8.53B 97.57 97.57 97.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۵
Attana 1.42 297.29M 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
Zordix 43.5 737.63M 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
V Zug 134 861.43M 134 134 134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
Softwareone 24.1 3.82B 24.1 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۶
ZEAL Network 45.5 1.02B 45.5 45.4 45.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
FIR 233 - 233 233 233.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Achiko 0.225 - 0.225 0.223 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 54.4 1.09B 54.4 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Krka 101 3.16B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Unior 9.85 27.96M 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Petrol 399 820.18M 399 399 399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
KD Group 55 118.66M 55 55 55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Onatel 3395 230.86B 3395 3395 3395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Palmci 3200 49.47B 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Uniwax 980 20.34B 980 980 980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Ecobank 3500 192.68B 3500 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
BOA Mali 1220 18.85B 1220 1220 1220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lasta 1100 2.05B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Jubmes 4300 1.24B 4300 4300 4300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Alfa Plam Vran 20700 3.26B 20700 20700 20700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Dunavosiguranj 4000 16.90B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
Omoljica ad Omoljica 3000 - 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 75 148.00B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Modern Sewing 7.7 6.90B 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Karbala Hotels 1 6.75B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Al Ameen Estate 0.75 4.66B 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Bank of Baghdad 0.84 172.50B 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACC 42.2 4.22B 42.2 42.2 42.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
ACE 42.4 848.00M 42.4 42.4 42.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
ADC 20.8 1.53B 20.8 20.68 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
APC 21.48 859.20M 21.48 21.46 21.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
ATC 38.1 635.00M 38.1 38.1 38.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Dhofar 0.107 320.61M 0.107 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Ooredoo 0.402 261.68M 0.402 0.402 0.402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Ahli Bank 0.109 179.81M 0.109 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Bank Nizwa 0.095 142.50M 0.095 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Bank Sohar 0.089 216.67M 0.089 0.089 0.089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YIT 4.6 961.78M 4.6 4.58 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Digia 8.02 214.67M 8.02 7.97 8.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Kesko 25.64 10.17B 25.64 25.59 25.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Raute 24.6 104.87M 24.6 23.5 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Resta 8.71 167.43M 8.71 8.71 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 3.76 494.91M 3.76 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Electric 1.58 94.80M 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Industrial Inv 2 37.50M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Development&Inv 0.81 202.50M 0.81 0.8 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Investment Bank PLC 1.28 99.84M 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YIT 4.6 961.78M 4.6 4.58 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Digia 8.02 214.67M 8.02 7.97 8.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Kesko 25.64 10.17B 25.64 25.59 25.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Raute 24.6 104.87M 24.6 23.5 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Resta 8.71 167.43M 8.71 8.71 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Areit 33.9 34.77B 33.9 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Allhome 7.99 29.96B 7.99 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Merrymart 5.58 42.38B 5.58 5.58 5.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Axelum Res 3.43 13.31B 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
EAGLE CEMENT 11.62 58.10B 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.41 104.45M 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Louis Plc 0.099 45.59M 0.099 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Petrolina 1.05 91.88M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Vasilikos 2.3 165.45M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Woolworth 0.064 13.68M 0.064 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB 0.2654 3.49T 0.2654 0.2654 0.2654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Nike 59551 91.30T 59551 59551 59551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Apple 58450 969.06T 58450 58450 58450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Tesla 320000 305.52T 320000 320000 320000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Lukoil 34495.34 22.45T 34495.34 34495.34 34495.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 17.89 165.24B 17.89 17.81 17.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Aamal 0.955 6.02B 0.955 0.955 0.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Barwa 3.229 12.56B 3.229 3.194 3.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Dlala 1.77 502.96M 1.77 1.77 1.771 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Ezdan 1.754 46.52B 1.754 1.754 1.761 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 523.95 470.55B 523.95 523.95 523.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
Holcim De Costa Rica S.A. 13.8 118.37B 13.8 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
Banco Lafise Pref 99 321.98B 99 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۳۶
Grupo Financiero Improsa Pref 1 20.63B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Astra Rocket 2.48 527.48M 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Edgemont Gold 0.2 2.70M 0.2 0.18 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Canoe Mining Ventures 0.14 2.45M 0.14 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
World Financial Split 2.67 2.70M 2.67 2.36 2.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Armada Data 0.16 2.83M 0.16 0.14 0.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Mineral Hill 0.2 3.71M 0.2 0.15 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KMH 12050 546.30B 12050 12050 12050 200.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
PCL 58400 588.61B 58400 58400 58400 4000.00 7.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
SNK 24750 521.28B 24750 24750 24750 150.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
AceBed 45450 504.04B 45450 45450 45450 1100.00 2.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Intops 32600 560.72B 32600 32600 32600 1600.00 5.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viro 22 30.51M 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
INA dd 3100 31.00B 3100 3100 3100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Kras dd 695 986.91M 695 695 695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Podravka 550 3.85B 550 550 550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Dalekovod 7 172.34M 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grupo Bolivar 71000 5.61T 71000 71000 71000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
Celsia 4600 4.92T 4600 4600 4600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
Nutresa 22700 10.44T 22700 22700 22700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
Cemargos 5230 6.02T 5230 5230 5230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
Promigas 7450 8.45T 7450 7450 7450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danaher 1647.93 173.32B 1647.93 1647.93 1647.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۶
Zedge 12.73 172.10M 12.73 12.73 12.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Duluth Holdings Inc 16.18 532.52M 16.18 16.13 16.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
TPG Pace Energy Class A 11.11 2.71B 11.11 11.11 11.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
AIA ADR 51.15 154.03B 51.15 51.1 51.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Warba Bank 246 387.45B 246 246 246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
Kuwait Telecm Co 900 449.43B 900 900 900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
Specialities Gr. 77.9 12.23B 77.9 77.9 77.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
Mezzan Holding Co 578 176.03B 578 578 578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
Integrated Holding 413 90.86B 413 413 413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 11 8.40M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Bank Audi 2.5 1.47B 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
Solidere A 24 3.96B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
Bank Audi DRC 1.8 1.47B 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
BLOM Bank DRC 3.3 721.52M 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EAGLE CEMENT 11.62 58.10B 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Leisure -Wts 2.11 - 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Wilcon Depot 17.62 72.24B 17.62 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Cebu Landmasters 5.6 8.71B 5.6 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Chelsea Logistics 3.33 6.07B 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fotex 2.5 102.63M 2.5 2.5 2.5 0.10 4.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
SES 6.91 2.90B 6.91 6.91 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Brait 0.16 249.60M 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
KTG ADR 37.2 8.90B 37.2 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Socfinaf 11 196.20M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 120013 28.08T 120013 120013 120013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۷
NBS Bank 2300 - 2300 2300 2399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Malawi Property Invest 2088 - 2088 2088 2088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Telekom Networks Malawi 1638 - 1638 1638 1638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
NICO Holdings Ltd 5193 - 5193 5193 5193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PG 2.06 222.48M 2.06 2.06 2.06 0.02 0.98% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
BMIT Tech 0.52 105.87M 0.52 0.52 0.52 0.01 1.96% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
MIDI 0.43 92.09M 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
GO PLC 3.64 368.77M 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
FIM Bank plc 0.31 161.96M 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Metrod Bhd 1.46 175.20M 1.46 1.45 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۷
Wang-Zheng Bhd 0.85 134.79M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۷
Seni Jaya Corporation Bhd 1.72 69.72M 1.72 1.68 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
Dpi 0.655 318.81M 0.655 0.605 0.655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۷
GDB 0.92 575.00M 0.92 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۷
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
4iG 626 57.80B 626 625 627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
MOL 2072 1.32T 2072 2072 2094 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
ENEFI 442 4.93B 442 442 442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Appeninn 295 13.85B 295 291 295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
OTP Bank 13195 3.64T 13195 13060 13215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marsa Maroc 219.85 16.14B 219.85 219.85 219.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Taqa Morocco SA 970 22.88B 970 970 980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Residences Dar Saada 26 681.43M 26 25.53 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Hps 6000 4.22B 6000 6000 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
SMI 2034 3.35B 2034 2034 2040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Citadel Capital - CS 1.14 3.61B 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
EDBE 12.31 3.30B 12.31 12.19 12.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Kima 3.19 2.81B 3.19 3.19 3.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
SODIC 16 5.65B 16 15.99 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
EIPICO 40.2 3.95B 40.2 40.2 40.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 724.52 - 724.52 724.52 724.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
Sor 490 - 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
Suu 214 - 214 214 214 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
BDSec 1120 - 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
HBOil 61.04 - 61.04 61.04 61.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMD 1635 1.98T 1635 1627 1635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
IBM 2666.54 2.38T 2666.54 2666.54 2666.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
AT&T 598.33 4.26T 598.33 597 598.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Nike 2689.99 4.23T 2689.99 2670 2689.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
Visa 4520 8.96T 4520 4520 4520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 120.4 395.85B 120.4 119.2 120.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
OHL 0.655 186.15M 0.655 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Geox 0.83 215.40M 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Soco 26.5 118.95M 26.5 26.5 27.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Xaar 146.21 115.51M 146.21 146.21 147.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENL 15 - 15 15 15 0.50 3.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
IBL 45.55 - 45.55 45.55 45.55 0.35 0.77% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Lavastone 1.47 - 1.47 1.47 1.47 0.07 5.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Tropical Paradise 192 - 192 192 192 6.75 3.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۹
Alteo 20.7 - 20.7 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Bar 0.34 19.30M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Jugopetrol 9.51 44.26M 9.51 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Stamparija Obod 1.25 - 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Crnogorski Telekom 1.23 58.15M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Hotelska Grupa Budvanska 5.02 40.72M 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 6929 8.10B 6929 6929 6929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Santam 25503 28.13B 25503 25503 25503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Vukile 984 9.41B 984 984 984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Firstrand 5200.1 379.10B 5200.1 5200.1 5200.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Barloworld 9172 66.06B 9172 9172 9172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Intex 7.25 398.00M 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Okea 13.65 1.41B 13.65 13.6 13.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Sats 24 4.12B 24 24 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Teco 9.24 1.15B 9.24 9.14 9.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Arcus 44 2.99B 44 44 44.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUA Cement 65.45 - 65.45 65.45 65.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
MTN Nigeria Com 163.9 - 163.9 161 163.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
Cornerst 0.54 - 0.54 0.54 0.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Mutual Benefits Assurance 0.34 - 0.34 0.34 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
Sovereign Trust Insurance Plc 0.24 - 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Unilever 48.01 125.63B 48.01 48.01 48.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Basic Fit 35.74 2.14B 35.74 35.74 35.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Takeaway Com 91 13.54B 91 91 91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
ASR Nederland 38.35 5.29B 38.35 38.35 38.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
Sif Holding NV 16 408.02M 16 16 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE 588.5 26.50B 588.5 588.5 609.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۰۷
Uflex 368 26.50B 368 368 382.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۰۷
Uflex 367 26.50B 367 367 381.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۰۷
Nilkamal 1925.55 28.60B 1925.55 1925.55 1960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۰۷
Nilkamal 1916.25 28.60B 1916.25 1916.25 1960.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGL 0.61 306.49M 0.61 0.61 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
HPC 0.1 160.00M 0.1 0.1 0.101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
KNT 0.171 88.92M 0.171 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
PPS 0.101 54.54M 0.101 0.101 0.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
WAC 0.132 126.72M 0.132 0.132 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Industrial De Energia 93520 45.41T 93520 93520 93520 1480.00 1.58% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۵
MANPA 382760 87.81T 382760 382760 382760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
Corimon 237410 35.61T 237410 237410 237410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
Proagro 69240 50.71T 69240 69240 69240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
Zuliano 1400000 33.95T 1400000 1400000 1400000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investment Construction 4 19000 - 19000 19000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
NTACO 700 8.40B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Vissan 28200 2.28T 28200 28200 28200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
SOTRACO 4000 44.46B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
PIV.,JSC 1800 31.18B 1800 1800 1800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elve 6.55 21.66M 6.55 6.5 6.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Reds 1.545 88.74M 1.545 1.545 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Ekter 1.11 12.49M 1.11 1.095 1.125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Alumil 1.61 35.45M 1.61 1.61 1.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Elgeka 0.255 8.09M 0.255 0.255 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی