بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 146.11 350.56B 146.11 146.11 146.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 45.42 5473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۶
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eurokai GmbH 32.8 449.86M 34 32.8 34 1.20 3.66% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
AGIV Real Estate 0.008 180.96K 0.005 0.005 0.008 0.00 60.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Soundwill Holdings 0.851 241.10M 0.851 0.851 0.851 6.00 704.94% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Fyber 0.79 422.12M 0.825 0.79 0.825 0.04 4.43% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Heng Tainsumables 0.075 157.61M 0.0096 0.0096 0.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۲۲
بیشتر

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chicken Soup Soul Pref A 22.43 107.69M 22.43 22.43 22.43 0.14 0.63% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Ecoark 2.71 71.28M 2.7 2.7 2.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Aviva ADR 9.92 13.57B 9.92 9.92 9.92 0.64 6.45% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Cryo-Cell Intl Inc 5.86 49.32M 5.83 5.83 5.86 0.03 0.51% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Orange County Bancor 36.36 214.02M 37.99 36.36 37.99 1.63 4.48% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
eBay 40.73 23.02B 40.73 40.73 40.73 0.82 2.04% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Akamai 87.9 14.16B 87.9 87.9 87.9 0.80 0.92% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Cintas 358.95 36.96B 358.95 358.95 358.95 3.30 0.93% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Hasbro 77.56 10.88B 77.56 77.56 77.56 1.01 1.30% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Mattel 21.12 7.46B 21.12 21.12 21.12 0.37 1.73% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shira 0.81 8.25M 0.81 0.81 0.81 0.03 3.70% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Nutri Dar 1.21 13.94M 1.21 1.21 1.21 0.01 0.83% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Hayat Phat 3.01 28.59M 3.01 3.01 3.01 0.01 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Irbid Elect 9.58 95.80M 9.58 9.58 9.58 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sabaek Invest 0.59 3.42M 0.59 0.59 0.59 0.02 3.51% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VALE ON 13.7 64.02B 13.7 13.7 13.7 0.55 4.01% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
BRASKEM PNA 6.7 5.41B 6.7 6.7 6.7 0.20 2.99% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
BRADESPAR ON 4.06 1.69B 4.06 4.06 4.06 0.14 3.45% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
PETROBRAS PN 5.16 70.37B 5.16 5.16 5.16 0.02 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Grupo Elektra 54 11.99B 54 54 54 1.50 2.86% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ResMed 215.72 31.58B 215.72 212.25 215.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
Ferrum Crescent 2.85 2.26M 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Global Petroleum 0.35 2.84M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Litigation Capital 93.9 113.27M 93.9 93.9 93.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
CropLogic 0.105 4.00M 0.105 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 30 201.22M 30 30 630 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۵۵
Zentiva 25 40.50M 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۵۵
Biotika 38.6 37.95M 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۵:۲۰
49.15 17.78B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ses Tlmace 0.2 5.41M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۹
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avi 6549 21.58B 6549 6549 6549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Eoh 529 892.73M 529 529 529 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Jse 10120 8.65B 10120 10120 10120 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Kap 439 11.00B 439 439 439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
PSG 8385 17.55B 8385 8385 8385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fertiglobe 4.8 39.85B 4.8 4.8 4.8 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Multiply PJSC 1.81 20.27B 1.81 1.81 1.81 0.01 0.56% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
ADNOC Drilling 3.36 53.76B 3.36 3.36 3.36 0.04 1.19% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Abu Dhabi Ports Co. 5.47 27.84B 5.47 5.47 5.47 0.04 0.73% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Emirates Stallion PJSC 7 1.75B 7 7 7 0.05 0.71% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krida Jaringan Nusantara 256 128.00B 256 256 256 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Wahana Pronatural 96 127.82B 96 96 96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Cahayaputra Asa Keramik 104 125.14B 104 104 104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Inocycle 175 316.44B 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
Sriwahana 79 238.52B 79 79 80 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 183 13.66B 183 183 183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Tsentrenergo 6.85 2.96B 6.85 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Raiff Bank Ava 0.435 26.16B 0.435 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Kernel Holding SA 380 9.95B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۲:۲۸
Ukrnafta 300 8.95B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Baroda Uganda 80 200.00B 80 80 80 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۱۹
Umeme 239 388.12B 239 239 239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۱۵
Centum Invest 325 375.10B 325 325 325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
Stanbic Bank Uganda 22 1.13T 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
New Vision Printing & Publishing 160 12.24B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GPI 13.86 251.66M 13.86 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
SIT 6.82 165.93M 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Avio 11.08 280.59M 11.08 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Eles 2.07 28.22M 2.07 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Comal 3.51 40.37M 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Origin 4.24 490.51M 4.24 4.24 4.24 0.13 3.16% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Ryanair 11.5 13.05B 11.5 11.5 11.5 0.23 2.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Kingspan 58 10.54B 58 58 58 0.60 1.05% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Cairn Homes 0.999 699.86M 0.999 0.999 0.999 0.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Glanbia PLC 10.44 2.88B 10.44 10.44 10.44 0.11 1.06% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 208 67.08B 208 208 208 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Siminn hf 11.8 86.14B 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Eimskipafelag Islands 461 79.17B 461 461 461 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Hagar hf. 65.75 74.47B 65.75 65.75 66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Icelandair Group 1.445 54.66B 1.445 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Salam Bank 0.084 197.18M 0.084 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
Ahli United Bank 0.865 9.64B 0.865 0.853 0.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
Aluminum Bahrain 1.155 1.63B 1.155 1.135 1.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
Alahlia Insurance 0.245 29.39M 0.245 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
National Bank Bahrain 0.615 1.27B 0.615 0.61 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Textil Renauxview Pref 4.01 50.58M 4.01 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Gap 8.49 3.12B 8.49 8.44 8.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
MPM 2.36 576.40M 2.36 2.27 2.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
Dotz 3.89 508.25M 3.89 3.8 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
Mobly 2.17 231.08M 2.17 2.17 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inspecs 248 252.15M 248 248 248 2.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Sourcebio 125 92.73M 125 125 125 5.00 4.17% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Triple Point 89.25 89.26M 89.25 89.25 89.25 0.78 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
R E A Holdings 102.5 54.35M 102.5 102.5 102.5 0.51 0.50% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Wirecard AG 0.69 5.53M 0.69 0.05 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 80.3 11.70B 80.3 80.3 80.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
KBC 52.8 22.01B 52.8 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
Qrf 10.1 74.20M 10.1 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
UCB 82.6 15.63B 82.6 82.6 82.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
VGP 150.4 3.28B 150.4 150.4 150.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۰
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allterco 18.3 329.40M 18.3 18.3 18.3 0.45 2.46% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Albena AD 29.4 124.44M 29.4 29.4 29.4 0.40 1.36% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Kauchuk AD 37.6 35.42M 37.6 37.6 37.6 0.20 0.53% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Sirma Group 0.855 50.25M 0.855 0.855 0.855 0.02 1.79% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Chimimport AD 0.902 204.27M 0.902 0.902 0.902 0.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Meghna Pet 33.6 403.20M 33.6 33.6 33.6 0.20 0.60% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
MBL 1st Fund 6.9 - 7 6.9 7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Jute Spinners 144 244.80M 152 144 152 0.30 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Savar Refractories 229.1 319.09M 234.4 229.1 234.4 4.10 1.79% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
AIBL 1st Islamic Fund 7.8 - 7.8 7.8 7.8 0.10 1.28% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letshego Holdings 1.55 3.32B 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۷
Sefalana Holding 9.5 2.38B 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Lucara Diamond Corp 5.65 2.67B 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Engen Botswana 10.51 1.68B 10.51 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۲۵
Letlole La Rona 3 840.00M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۲۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Telekom Srpske 1.56 - 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Elektropriv Bi 13.98 421.87M 13.98 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Bh Telecom 13.99 887.77M 13.99 13.12 13.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
Tvornica Cemen 31 293.77M 31 31 31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۲
Rite Gacko 0.028 - 0.028 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Bank 125.11 148.26B 125.11 123.4 125.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Hum Network 6.82 6.44B 6.82 6.82 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Agritech Ltd 6.54 2.57B 6.54 6.54 7.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Lucky Cement 452.69 146.39B 452.69 451.7 454.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
TRG Pakistan 76.89 41.94B 76.89 76.7 77.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.7 45.07B 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Altri 6.29 1.29B 6.29 6.28 6.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Sonae 1.137 2.18B 1.137 1.136 1.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Semapa 13.44 1.07B 13.44 13.4 13.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Benfica 3.54 81.42M 3.54 3.45 3.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milpo 1.95 2.39B 1.95 1.95 1.95 0.08 4.28% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Edegel 2.1 5.03B 2.1 2.1 2.1 0.02 0.96% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Minsur 3.6 10.38B 3.6 3.6 3.6 0.09 2.50% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
NVIDIA 146 363.66B 146 146 146 3.00 2.05% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Unacem 1.53 2.77B 1.53 1.53 1.53 0.02 1.32% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanga Cement 1320 83.12B 1320 1320 1320 140.00 10.61% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
National Microfinace Bank 2920 1.56T 2920 2920 2920 20.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
CRDB Bank PLC 400 1.04T 400 400 400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
Maendeleo Bank 445 13.64B 445 445 445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
Tanzania Cement 3800 669.31B 3800 3800 3800 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer Motor 3.92 2.49B 3.92 3.82 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
BGT 3.16 1.15B 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Alla 1.45 870.00M 1.45 1.45 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Floyd 1.43 514.80M 1.43 1.43 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Mitsib 1.05 787.89M 1.05 1.02 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACL 346.5 268.83B 346.5 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
AUO 15.05 144.12B 15.05 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
CHT 124 961.92B 124 124 124 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
QCI 79.3 305.66B 79.3 79.3 79.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
TWM 109 307.43B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 17.9 170.05M 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
TGS 13.38 195.35M 13.38 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Adel 24.12 569.84M 24.12 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Dagi 3.39 440.36M 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Desa 11.28 555.22M 11.28 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATL 2.12 68.90M 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Mpbs 4.39 45.37M 4.39 4.2 4.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
ASSAD 1.08 25.92M 1.08 1.08 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
SOMOCER 0.79 32.12M 0.79 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
SOTETEL 2.7 12.52M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 18.03 13.99B 18.03 18.03 18.03 1.53 8.49% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
JMMB 44.15 85.36B 44.15 44.15 44.15 0.11 0.25% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Gwest 1.21 - 1.21 1.21 1.21 0.03 2.54% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
tTech 3.29 342.38M 3.29 3.29 3.29 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Eppley 45.09 8.31B 45.09 45.09 45.09 0.09 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 970 520.63B 970 970 970 93.00 9.59% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
E4U as 133 318.09M 133 133 133 3.00 2.31% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Photon 52 2.90B 52 52 52 0.20 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Komercni Banka 637 120.30B 637 637 637 25.50 4.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Philip Morris CR 16260 44.64B 16260 16260 16260 20.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Molong Machi A 4.15 2.95B 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Lao Feng Xiang B 3.25 2.59B 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Shenzhen Textile 3.64 4.17B 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
HaiNan Pearl River B 3.03 7.37B 3.03 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Shanghai Jin Jiang Hotels B 1.936 8.68B 1.936 1.936 1.936 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 998.2 227.62B 998.2 1005.5 998.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
RTX 139.8 1.14B 139.8 137.8 139.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
UIE 2120 6.83B 2120 2100 2160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Ambu 74 18.79B 74 71.9 74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
DFDS 215.6 12.37B 215.6 215.6 219.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Kigali 265 177.91B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۵۵
Bralirwa S.A. 160 82.29B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lukoil 3944 2.56T 3944 3944 3944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
NK Rosneft 375.15 3.56T 375.15 375.15 375.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Gazprom PAO 192.5 4.55T 192.5 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Gazprom Neft 395.05 1.86T 395.05 395.05 395.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Sberbank Rossii 129.91 2.92T 129.91 129.91 129.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bayer 280.2 278.75B 280.2 280.2 280.2 0.80 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Comelf 1.52 34.16M 1.52 1.52 1.52 0.02 1.32% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
IAR SA 10.1 184.62M 10.1 10.1 10.1 0.26 2.64% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Daimler 272.85 291.11B 272.85 272.85 272.85 1.40 0.51% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Med Life 19.7 2.59B 19.7 19.7 19.7 0.10 0.51% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambia Sugar 17.64 5.58B 17.64 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Standard Chartered Bank Zambia 1.38 2.30B 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۲۷
African Explosives Zambia 42 857.08M 42 42 42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۳۱
CEC Africa 0.55 893.75M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۵۱
Copperbelt Energy 3.21 5.22B 3.21 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۱۹
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axia 105 59.32B 105 105 105 2.50 2.38% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Tanganda Tea 190 - 190 190 190 27.95 14.71% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
TSL 130 - 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Meikles 135 - 135 135 135 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Seed Co 150 - 150 150 150 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Konica Minolta, Inc. 6.51 1.62B 445 445 6.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Geolocation Technology 1818 2.59B 1818 1818 1818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
NSK 10.8 2.73B 10.8 10.8 720 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۵۷
Nissou 1640 2.29B 1640 1640 1640 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۵۸
TOTO 33.54 5.57B 33.54 32.84 33.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uniwax 1360 28.22B 1360 1360 1360 5.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Ecobank 4290 236.17B 4290 4290 4290 260.00 6.06% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
BOA Mali 1400 25.62B 1400 1400 1400 50.00 3.70% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Sucrivoire 1000 19.60B 1000 1000 1000 35.00 3.63% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Nei-Ceda Ci 645 8.23B 645 645 645 20.00 3.20% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 18.2 5.74B 18.2 18.2 18.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Co operative Insurance 2.9 4.79B 2.9 2.9 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Citizens Development Non Vote 57.9 11.31B 57.9 57 57.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Agstar PLC 6.2 2.90B 6.2 6.2 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
Chemanex PLC 49.5 788.51M 49.5 49.5 50 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ezion Holdings 0.0335 125.66M 0.0335 0.0335 0.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
DBS 29.49 75.89B 29.49 29.49 29.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
JMH 52.75 15.27B 52.75 52.55 52.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
UOB 26.15 43.79B 26.15 26.11 26.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
SembMar 0.107 3.36B 0.107 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TC Connect 38.4 358.67M 38.4 38.4 38.4 1.20 3.13% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Briox 3.35 191.90M 3.35 3.35 3.35 0.20 5.97% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
EcoRub 0.365 86.16M 0.365 0.365 0.365 0.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Aerowash 13.45 102.16M 13.45 13.45 13.45 0.80 6.32% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
EasyFill 1.42 192.89M 1.42 1.42 1.42 0.06 3.87% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 35.4 791.67M 35.4 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
FIR 197.5 - 197.5 197.5 197.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Native 1.01 12.13M 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Implenia 22.05 405.90M 22.05 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Kudelski 2.52 140.27M 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 95 2.95B 95 95 95 0.80 0.85% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Zavarovalnica 36 817.59M 36 36 36 0.20 0.56% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Cinkarna Celje 270 211.01M 270 270 270 4.00 1.48% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Pozavar0Valnic 24.8 384.34M 24.8 24.8 24.8 0.20 0.81% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
NLB 60 1.20B 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enjoy 2.3 120.17B 2.3 2.3 2.3 0.02 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Blumar 209 338.16B 209 209 209 1.87 0.90% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Bicecorp 12290 1.05T 12290 12290 12290 250.00 2.03% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Invercap 2388.2 356.91B 2388.2 2388.2 2388.2 61.60 2.58% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Quinenco 2203.6 3.66T 2203.6 2203.6 2203.6 46.40 2.11% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Metalac 1693 3.28B 1693 1693 1693 7.00 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Aerodrom Nikol 1499 52.50B 1499 1499 1499 1.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Dunavosiguranj 1333 20.25B 1333 1333 1333 4.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Jugoprevoz 4000 304.55M 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Impol Seval 4500 4.24B 4500 4500 4500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 85 170.00B 85 85 85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
Baghdad Hotel 7.8 29.99B 7.8 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
Ishtar Hotels 7.85 27.47B 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
Karbala Hotels 0.9 6.75B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
Bank of Baghdad 1.3 325.00B 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACE 22.1 663.00M 22.1 22.1 22.1 0.08 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
APC 37 370.00M 37 37 37 1.00 2.78% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
ACIG 14.1 410.31M 14.1 14.1 14.1 0.08 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
AICC 21.9 580.88M 21.9 21.9 21.9 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
GACO 20.92 634.20M 20.92 20.92 20.92 0.44 2.10% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
A Saffa Foods 0.14 16.80M 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
Raysut Cement 0.147 29.40M 0.147 0.142 0.147 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
Al Jazeera Svcs 0.282 31.50M 0.282 0.282 0.282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
Al Batinah Power 0.047 31.72M 0.047 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
Al Anwar Holdings 0.08 16.00M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSecure Oyj 2.7 - 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Qt 72.04 1.79B 72.04 72.04 72.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
YIT 3.19 669.18M 3.19 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Altia 7.84 529.62M 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Digia 6.67 175.64M 6.67 6.67 6.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Quds Bank 1.57 157.00M 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Wataniya Mob 0.9 263.70M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Bank Of Palestine 2.14 479.27M 2.14 2.1 2.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Palestine RE Investment 0.37 23.59M 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Palestine Development&Inv 1.45 362.50M 1.45 1.43 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qt 72.04 1.79B 72.04 72.04 72.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
YIT 3.19 669.18M 3.19 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Altia 7.84 529.62M 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Digia 6.67 175.64M 6.67 6.67 6.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Kesko 22.72 8.79B 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pacifica 2.28 741.00M 2.28 2.18 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Areit 35.9 54.17B 35.9 35.7 35.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
MREIT 15.56 39.40B 15.56 15.56 15.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
RASLAG 2.05 3.08B 2.05 2.05 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
AllDay Marts 0.32 7.20B 0.32 0.31 0.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.75 129.64M 1.75 1.75 1.75 0.03 1.71% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Louis Plc 0.074 34.08M 0.074 0.074 0.074 0.00 2.70% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Demetra Inv 0.368 73.60M 0.368 0.368 0.368 0.02 5.98% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Hellenic Bnk 0.82 338.50M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Salamis Tours 1.75 63.93M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 137.41 2.25T 137.41 137.41 137.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Freedom 43.69 2.64B 43.69 43.69 43.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Kcell AO 1104.56 220.91B 1104.56 1104.56 1104.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Coca-Cola 69 279.09B 69 69 69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
ForteBank AO 3.78 348.06B 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dlala 1.5 426.24M 1.5 1.5 1.5 0.05 3.45% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Mazaya 0.805 935.36M 0.805 0.805 0.805 0.01 0.63% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Al Meera 17.45 3.49B 17.45 17.45 17.45 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Mannai Corp. 8.203 3.74B 8.203 8.203 8.203 0.19 2.26% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Meat&Livestock 2.9 522.00M 2.9 2.9 2.9 0.05 1.69% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 775.39 696.36B 775.39 775.39 775.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۲۸
Grupo Financiero Improsa Pref 0.43 8.87B 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Astra Rocket 2.6 527.48M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۱۳:۴۳
La Nacion S.A. 2.7 12.17B 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۳:۴۰
Holcim De Costa Rica S.A. 14.85 127.37B 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vlcty 0.45 13.35M 0.45 0.45 0.45 0.03 7.14% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Vaxil Bio 0.03 4.11M 0.03 0.03 0.03 0.01 20.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Jericho Oil 0.4 85.69M 0.4 0.4 0.4 0.02 5.26% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Bausch + Lomb 19.84 7.15B 19.84 19.84 19.84 0.20 1.02% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Breaking Data 5.94 120.81M 5.94 5.94 5.94 0.04 0.68% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chasys 1015 32.48B 1015 1015 1015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Digital Graphics 3615 32.92B 3615 3615 3615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
E And H 2090 36.14B 2090 2090 2090 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Samsung Special Purpose 6760 37.32B 6760 6760 6760 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
CS 1985 38.53B 1985 1955 1985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jadran dd 13 363.62M 13 13 13 0.40 3.08% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Ad Plastik 89 369.28M 89 89 89 0.40 0.45% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Arenaturist 252 1.28B 252 252 252 2.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Adris Grupa P 396 6.43B 396 396 396 1.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
Djuro Djakovic 1.45 14.65M 1.45 1.45 1.45 0.05 3.57% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celsia 3970 4.25T 3970 3970 3970 170.00 4.47% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Nutresa 40000 18.31T 40000 40000 40000 400.00 1.01% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Cemargos 4630 6.07T 4630 4630 4630 10.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Promigas 6200 7.04T 6200 6200 6200 50.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Bcolombia 34100 32.21T 34100 34100 34100 560.00 1.67% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trulieve Cannabis 11.486 2.28B 11.486 11.459 11.486 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Prosus ADR 13.45 95.68B 13.45 13.4 13.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
AstraZeneca 130.75 201.60B 130.75 130.59 131.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Telekomunikasi 0.259 26.59B 0.259 0.259 0.267 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Louis Vuitton ADR 122.65 304.56B 122.65 121.445 122.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KFH Capital REIT 1268 29.92M 1268 1268 1268 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
Al Eid Food Company KSCP 233 39.43M 233 233 233 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
Dalqan Real Estate Company KSCP 209 12.65M 209 209 209 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
Boursa Kuwait Securities Company KPSC 2393 480.46M 2393 2393 2393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
Al Manar Financing and Leasing Co KSCC 62.4 16.46M 62.4 62.4 62.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Audi 1.5 881.05M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Solidere A 59.5 9.82B 59.5 59 59.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Solidere B 60.25 9.94B 60.25 58.5 60.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Byblos Bank 0.7 393.62M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۲۷
Bank Audi DRC 1.99 881.05M 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fon SA 6.174 57.93M 6.174 6.174 6.174 5.95 2700.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Serinus Energy Inc. 11.75 13.16M 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
APS 3.88 20.55M 3.88 3.8 3.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Csy 0.95 30.81M 0.95 0.95 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Szar 0.138 15.18M 0.138 0.13 0.138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brait 0.24 316.17M 0.24 0.24 0.24 0.00 1.69% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
RTL Group 39.38 6.09B 39.38 39.38 39.38 0.46 1.17% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Reinet Invest 16.9 3.11B 16.9 16.9 16.9 0.50 2.96% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Brederode 91.3 2.57B 91.3 91.3 91.3 2.00 2.24% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۰۰
KTG ADR 31.4 7.57B 31.4 31.4 31.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۵۴
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBS Bank 2276 66.24B 2276 2276 2276 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۵۸
National Bank Of Malawi 100025 467.05B 100025 100025 100025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۵۷
National Investment Trust 11003 14.85B 11003 11003 11003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۵۵
Sunbird Tourism 8001 20.93B 8001 8001 8001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۱۷:۵۶
Standard Bank Limited 160003 374.41B 160003 160003 160003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۱۷:۵۶
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDI 0.33 70.67M 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
HSBC Bank Malta 0.785 282.84M 0.785 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
International Hotel Investments 0.7 430.98M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۵۵
Globe Financial 0.95 28.50M 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۲۲
Malta Post plc 1.01 38.03M 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QES 0.51 425.41M 0.51 0.505 0.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Sunway 0.33 - 0.33 0.325 0.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Mr D I Y 2.06 19.42B 2.06 2.05 2.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Tri-Mode 0.485 80.51M 0.485 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
Pekat Bhd 0.46 296.69M 0.46 0.43 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
4iG 784 233.80B 784 784 784 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
MOL 2912 1.82T 2912 2912 2912 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Opimus 166 113.20B 166 166 166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
OTP Bank 8390 2.34T 8390 8390 8390 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Masterplast 3270 47.08B 3270 3270 3270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mutandis 196 1.81B 196 196 212.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Casablanca 126.2 556.77M 126.2 126.2 132 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Aradei Capital 440 4.68B 440 440 440 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
BCP 245 49.78B 245 245 254 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
CDM 672 7.31B 672 672 672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taaleem Management Services 3.15 2.21B 3.15 3.15 3.15 0.25 8.62% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Kima 3.59 4.26B 3.59 3.59 3.59 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
SODIC 11.25 4.01B 11.25 11.25 11.25 0.37 3.40% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
EIPICO 29.9 3.02B 29.9 29.9 29.9 0.59 1.97% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
GB AUTO 2.58 2.80B 2.58 2.58 2.58 0.09 3.49% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 1336 - 1336 1336 1336 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Suu 520.61 - 520.61 520.61 520.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
BDSec 990 - 990 990 990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Itools 71 - 71 71 71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Gobi Corp 268.65 - 268.65 268.65 268.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMD 1490.41 2.42T 1490.41 1490.41 1490.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Alfa 14.41 69.80B 14.41 14.41 14.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
BBVA 92.4 571.55B 92.4 92.4 92.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
eBay 863.7 486.64B 863.7 863.7 863.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
Alpek 27.68 58.32B 27.68 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۱۴
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 82.5 256.20B 82.5 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Amigo 4.83 22.05M 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Nyrstar 0.231 26.48M 0.231 0.231 0.231 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Medigene 2.3 55.76M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Corestate 1.4 46.16M 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mcb 10.25 - 10.25 10.25 10.25 0.05 0.49% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Semaris 1.31 719.17M 1.31 1.31 1.31 0.01 0.77% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
African Export Import Bank DRC 3 4.54B 3 3 3 0.05 1.69% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
IBL 51 34.69B 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Caudan Development 0.87 1.74B 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mehanizacija Programat Niksic 1.8 - 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۸
Rudnik Uglja 6 30.39M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Port of Adria 0.11 7.57M 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Barska Plovidba 2.59 5.95M 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Crnogorski Telekom 1.19 56.26M 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 4754 5.77B 4754 4754 4754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Santam 24968 28.19B 24968 24968 24968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Vukile 1245 12.20B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Old Mutual 1090 51.32B 1090 1090 1090 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Sanlam Ltd 5275.22 107.27B 5275.22 5275.22 5275.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bewi 54.8 8.61B 54.8 54.8 56.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Okea 44.35 4.61B 44.35 44.35 45.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Sats 13.98 2.83B 13.98 13.64 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Pexip 13.6 1.38B 13.6 13.46 13.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Volue 22.9 3.29B 22.9 22.9 23.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mrs 16.25 4.95B 16.25 16.25 16.25 1.60 9.85% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
McNichols 0.91 654.05M 0.91 0.91 0.91 0.01 1.11% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
BUA Foods 50 990.00B 50 49.5 51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Chellarams 2.28 1.62B 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
Airtel Africa 1710 2.59T 1710 1700 1710 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

بازار سهام نیوزیلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enprise Group 1.15 18.58M 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۶
Winton Land 2.8 830.52M 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Vulcan Steel 8.62 1.13B 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Ventia Services 2.62 2.35B 2.62 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
Greenfern Industries 0.17 14.68M 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۲۷
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTP NV 11.06 4.79B 11.06 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Allfunds Group 7.33 4.61B 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Ebusco Holding BV 23 1.36B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Universal Music NV 19.12 34.66B 19.12 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
NX Filtration Holding BV 9.97 498.50M 9.97 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SS Organics 25 355.03M 25 25 25 0.70 2.88% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
SE Investments 72.75 31.95B 72.75 72.75 72.75 1.75 2.41% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Xpro India Ltd 836.9 14.83B 836.9 836.9 836.9 0.90 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Eki Energy Services 7494.3 51.52B 7494.3 7494.3 7494.3 5.70 0.08% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
Ratnamani Metals Tubes Ltd 1572.2 110.20B 1572.2 1572.2 1572.2 7.80 0.50% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Soundwill Holdings 0.851 241.10M 0.851 0.851 0.851 6.00 704.94% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Heng Tainsumables 0.075 157.61M 0.0096 0.0096 0.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۲۲
IDT International 0.03 78.00M 0.003 0.003 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۲۲
SEEC Media Group Ltd 0.2 123.23M 0.01 0.01 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۲۲
China Tech Solar Power 0.13 64.99M 0.0045 0.0045 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۲۲
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FVI SACA A 11 543.57M 11 11 11 0.39 3.55% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
FVI SACA B 2.9 543.57M 2.9 2.9 2.9 0.05 1.75% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Banco Caribe A 2.63 358.89M 2.63 2.63 2.63 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Dominguez Cia SA 2.05 98.66M 2.05 2.05 2.05 0.01 0.49% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
Ron Santa Teresa 1.02 582.71M 1.02 1.02 1.02 0.08 7.84% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۲۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seafood JSC No 1 14400 338.17B 14400 14400 14400 1400.00 10.77% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
Saigon Bank for Industry and Trade 13200 - 13200 13200 13200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۵
Petec Coffee 3800 - 3800 3800 3800 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۵۷
Hai Duong Mineral 7900 - 7900 7900 7900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۵۷
Ba Ria Urban 27000 - 27000 27000 27000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elve 4.38 14.49M 4.38 4.38 4.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Reds 1.9 108.26M 1.9 1.8 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Ekter 1.015 11.35M 1.015 0.988 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Jumbo 13.65 1.86B 13.65 13.65 13.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
Alumil 1.68 54.45M 1.68 1.67 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۲۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین