بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP 1.39 4.76B - 1.39 1.39 0.07 5.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
MOA 0.175 - - 0.175 0.175 0.00 2.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
NPT 0.305 94.72M 0.31 0.305 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
EBOS 25.68 3.77B - 25.68 25.68 0.26 1.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
NZME 0.65 - - 0.65 0.65 0.02 3.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 4726 358.44B 141.3 141.28 4726 4585.47 3262.98% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Aluar 51.4 143.64B - 51.4 51.4 1.00 1.95% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Salesforce.com DRC 64.5 - 6800 64.5 6800 3.25 5.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Mirgor 1236 222.48B - 1236 1236 24.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Celulosa Argentina 21.4 216.02B - 21.4 21.4 1.35 6.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asos 50.6 5.06B - 50.6 50.6 0.20 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Flex 11.494 5.98B 11.482 11.482 11.494 0.27 2.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Evraz 4.12 6.02B 4.163 4.12 4.163 0.10 2.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Valeo 27.11 6.58B 27.96 27.11 27.96 0.59 2.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Vopak 45.46 5.76B 45.66 45.46 45.66 0.06 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Laramide Resources 0.245 40.53M 0.35 0.245 0.35 0.01 2.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Global Energy Ventures 0.091 35.19M - 0.091 0.091 0.01 8.79% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Suda 0.04 11.38M - 0.04 0.04 0.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
XPED 0.002 3.59M - 0.002 0.002 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Peako 0.033 6.25M - 0.033 0.033 0.00 6.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deera 0.77 30.80M 0.75 0.75 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Shira 0.82 8.46M - 0.82 0.82 0.02 2.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Masaken 1.53 18.48M - 1.53 1.53 0.02 1.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Jor Steel 0.2 7.00M 0.19 0.19 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Rum Group 0.43 9.03M 0.41 0.41 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prim 8.86 156.12M 8.82 8.82 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Amper 0.1834 179.57M 0.185 0.1834 0.185 0.02 9.82% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Aperam 25.06 2.00B 24.9 24.9 25.06 0.34 1.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Codere 1.312 153.14M 1.264 1.264 1.312 0.01 1.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Deoleo 0.263 131.00M 0.26 0.26 0.263 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ferrum Crescent 12 5.52M - 12 12 0.10 0.84% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Litigation Capital 58.8 68.00M 57.5 57.5 58.8 2.40 4.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
ResMed 25.1 36.72B 180.53 180.47 25.51 155.04 617.69% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Laramide Resources 0.245 40.53M 0.35 0.245 0.35 0.01 2.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Global Energy Ventures 0.091 35.19M - 0.091 0.091 0.01 8.79% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Biotika 31 21.70M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
Vseobec Uver B 120 1.56B - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
Otp Banka 1.31 41.67M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۴
Zentiva 90 145.82M - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Ses Tlmace 0.6 939.21K - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ansys 12 67.73M - 12 12 2.00 20.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
Distell 8200 - - 8200 8200 140.00 1.71% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
Go Life 5 - - 5 5 1.00 20.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
Stefstock 30 48.50M - 30 30 2.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
Taste Holdings 125 29.99M - 125 125 10.00 8.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.23 769.65M 0.224 0.224 0.23 0.01 2.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Dana Gas 0.695 4.81B - 0.695 0.695 0.01 0.86% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
ARAMEX PJSC 4 5.86B - 4 4 0.03 0.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Emaar Malls 1.44 18.74B 1.45 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Agthia Group 4.3 2.58B - 4.3 4.3 0.07 1.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakuan 200 244.42B - 200 200 2.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Mahkota 800 2.84T 795 795 800 10.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Phapros 1530 2.57T 1535 1530 1535 25.00 1.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Trinitan 258 368.00B 266 258 266 18.00 6.98% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Aesler Gr 470 580.00B 450 450 470 6.00 1.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukrtelecom 0.04 1.97B - 0.04 0.04 0.01 33.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Krukov Vag Zav 18 1.49B - 18 18 1.45 8.76% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۳
MHP DRC 174.5 18.55B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
Tsentrenergo 5.2 3.27B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
Raiff Bank Ava 0.36 24.29B - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 230 373.49B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Bank of Baroda Uganda 121 302.50B - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Uganda Clays 7.9 7.11B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Stanbic Bank Uganda 23 1.18T - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Development Finance Co 630 471.33B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Autoliv Inc. SDB 714.8 63.33B 82.83 714.8 82.83 633.11 775.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
NSK 874 492.83B 16.85 16.85 894 857.15 5086.94% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
TDK 12390 1.62T 118.44 118.44 12470 12271.26 10334.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Aeon 2684 2.35T 25.77 25.77 2690.5 2658.58 10458.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
TOTO 4705 822.96B 44.61 44.61 4705 4660.39 10447.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 1.112 143.63M 1.116 1.112 1.116 0.02 1.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
A2A 1.135 3.55B 1.143 1.135 1.143 0.01 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
AXA 14.38 385.78M 14.46 14.38 14.46 0.22 1.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
CIA 0.091 8.40M - 0.091 0.091 0.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
ENI 6.244 22.39B 6.263 6.244 6.263 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIB 0.995 2.69B 0.988 0.988 0.995 0.03 2.68% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
CRH 30.32 23.74B 30.05 30.05 30.32 0.31 1.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Cairn Homes 0.829 661.65M - 0.829 0.829 0.02 2.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۳:۰۲
Glenveagh Properties 0.74 644.79M - 0.74 0.74 0.01 1.62% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۳:۰۲
Greencoat Renewables 1.18 744.13M - 1.18 1.18 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 152.75 50.82B - 152.75 152.75 0.25 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Sjova 23.7 31.28B - 23.7 23.7 0.25 1.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Nyherji 34.8 15.31B - 34.8 34.8 0.40 1.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Marel hf 741 554.21B - 741 741 5.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Hagar hf. 54.55 64.40B - 54.55 54.55 0.05 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain Cinema 0.6 47.35M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
Bahrain Commercial Facilities 0.52 104.74M - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
BBK 0.49 766.35M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
Ithmaar 0.072 209.53M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
APM Terminal 1.52 136.80M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netflix Inc DRC 54.85 1.21T 488.24 488.24 54.85 424.98 774.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
SL Green Realty 129.1 - - 129.1 129.1 2.01 1.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۵
Jsl 9 - - 9 9 0.15 1.67% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Sequoia 12.4 - - 12.4 12.4 0.05 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Urca Prime 118.15 - - 118.15 118.15 2.30 1.99% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 6.86 - - 6.86 6.86 0.02 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Argos 1.75 3.86M 1.5 1.5 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Tasty 1.6 2.26M 1.5 1.5 1.6 0.10 6.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Calnex 54.2 - 51 51 54.2 2.20 4.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Aeorema 21.12 1.96M - 21.12 21.12 0.08 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bekaert 19.6 1.11B 19.61 19.6 19.61 0.10 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Agfa Gevaert 3.44 577.06M - 3.44 3.44 0.02 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
EVS Broadcast 12.82 173.77M 13 12.82 13 0.14 1.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Orange Belgium 14.98 902.18M 15.12 14.98 15.12 0.22 1.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
VGP 115.8 2.40B 116.8 115.8 116.8 1.40 1.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HES AD 3.82 69.50M - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
Korado 5.85 77.04M - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
EMKA AD 2 43.40M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
Allterco 5.1 79.34M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
Speedy AD 57 306.52M - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fine Foods 79.3 - 81.2 79.3 81.2 0.20 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Republic Insurance 49.8 - 49 49 49.8 1.30 2.68% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Bangladesh Shipping 44.7 - 45.2 44.7 45.2 0.70 1.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Global Heavy Chemicals 32.8 - 33 32.8 33 0.70 2.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Bangladesh Thai Aluminium 22.7 - 22.9 22.7 22.9 0.20 0.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana Telecom 0.69 724.50M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۰۴
Turnstar Holdings 2.5 1.43B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۶
Sechaba Brewery Holdings 21.1 2.33B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
First National Bank Botswana 2.2 5.60B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Engen Botswana 10.3 1.65B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sumaprojekt 6.5 - - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Elektro Doboj 0.32 - - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Bh Telecom 8.8 558.42M - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.05 11.19M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Energopetrol 3.26 52.07M - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AGP 109.05 30.59B 109.26 109.05 111.6 2.39 2.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
At-Tahur 20.3 3.26B 20.2 20.2 20.4 0.15 0.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Avanceon 68.74 14.53B 68.4 68.4 71.59 3.89 5.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
MCB Bank 171.95 200.28B 171.25 169.9 171.95 3.45 2.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Interloop 62.5 54.82B 62.49 62.49 62.8 0.50 0.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 1.8 29.82B 1.76 1.76 1.8 0.06 3.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
EDP 4.33 17.00B - 4.33 4.33 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
REN 2.325 1.55B - 2.325 2.325 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Altri 3.32 681.04M - 3.32 3.32 0.06 1.81% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Inapa 0.0332 27.46M - 0.0332 0.0332 0.00 5.42% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 114.15 1.97T - 114.15 114.15 0.85 0.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Tesla 420.4 391.62B - 420.4 420.4 6.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Alicorp 7.38 6.30B - 7.38 7.38 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Netflix 480 215.70B - 480 480 8.35 1.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Atacocha 0.13 164.50M - 0.13 0.13 0.00 1.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Cement 2540 - - 2540 2540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Tanga Cement 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
CRDB Bank PLC 165 430.95B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Vodacom Tanzania 740 - - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Dar es Salaam SE 850 - - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agripure 2.22 2.07B 2.14 2.14 2.22 0.22 11.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
BGT 1.18 432.59M 1.19 1.18 1.19 0.01 0.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
COL 18.8 12.03B 18.9 18.8 18.9 0.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
ICN 2.16 981.00M 2.18 2.16 2.18 0.02 0.93% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
MPG 0.22 224.88M - 0.22 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACTi 3.86 136.96M 3.96 3.86 3.96 0.09 2.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
iCatch 20.2 1.48B 19.85 19.85 20.2 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Kanpai 79.4 1.48B 79 79 79.4 0.70 0.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
PlexBio 26.55 2.73B 26.5 26.5 26.55 0.40 1.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Remotek 10.6 725.22M 10.55 10.55 10.6 0.25 2.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 9.44 89.68M - 9.44 9.44 1.04 11.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
TGS 9.07 132.71M - 9.07 9.07 0.07 0.78% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Ayes 8.2 - - 8.2 8.2 0.89 10.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Orma 11.31 - - 11.31 11.31 1.25 11.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Avtur 2.75 124.20M - 2.75 2.75 0.20 7.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mpbs 3.58 36.17M - 3.58 3.58 0.08 2.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
ADWYA 4.29 92.57M - 4.29 4.29 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
SIAME 3.13 42.96M - 3.13 3.13 0.07 2.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Land Or 7.19 80.83M - 7.19 7.19 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
SOMOCER 0.91 37.81M - 0.91 0.91 0.02 2.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 18.02 12.64B - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
JMMB 29.19 47.60B - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
tTech 6 636.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Jetcon 0.83 - - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
Seprod 55.95 41.04B - 55.95 55.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avast 153.6 155.08B - 153.6 153.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
CEZ as 443 238.33B - 443 443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
O2 C.R 219.5 66.19B - 219.5 219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Photon 80 3.12B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Stock Spirit 66.8 13.23B - 66.8 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Geron 12.43 2.18B 12.4 12.4 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Apple Flavor & Fragrance 10.37 3.32B 10.33 10.33 10.37 0.08 0.77% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Hangzhou Jizhi Mechatronic 45.37 2.18B 45.11 45.11 45.37 0.43 0.95% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Annil 10.45 1.78B 10.5 10.45 10.5 0.10 0.96% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
N Fuda 12.63 1.71B 12.67 12.63 12.67 0.10 0.79% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 1028.5 232.15B 1030 1028.5 1030 6.50 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
G4S 17.05 26.47B 17.09 17.05 17.09 0.12 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
RTX 208 1.73B 212 208 212 6.00 2.88% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ambu 195.7 48.27B 190.4 190.4 195.7 5.90 3.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
DFDS 241.6 13.74B 244.2 241.6 244.2 1.40 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSP 44.24 21.97B 44.32 44.24 44.32 0.78 1.76% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
DEC 0.907 15.50B 0.91 0.907 0.91 0.02 2.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
MMK 36.22 417.38B 36.23 36.22 36.23 0.60 1.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
MTS 318.5 636.28B 318.65 318.5 318.65 0.50 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
PIK 575.3 393.66B 575.4 575.3 575.4 4.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tusnad 0.038 - - 0.038 0.038 0.00 2.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Iprolam 8.35 - - 8.35 8.35 0.05 0.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Transilvania Broker 15.7 - - 15.7 15.7 0.10 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
International Caviar 0.029 - - 0.029 0.029 0.01 28.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Transilvania Leasing Credit 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 6.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.23 - - 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
CEC Africa 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cassava SmarTech 4.23 - - 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
Seed Co 17.15 - - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Truworths 0.145 - - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
African Sun 1.81 - - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
OK Zimbabwe 4.8 - - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSK 874 492.83B 16.85 16.85 894 857.15 5086.94% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
TDK 12390 1.62T 118.44 118.44 12470 12271.26 10334.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Aeon 2684 2.35T 25.77 25.77 2690.5 2658.58 10458.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
TOTO 4705 822.96B 44.61 44.61 4705 4660.39 10447.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Eisai 8458 2.51T 79.96 79.96 8458 8378.04 10477.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Onatel 2855 194.14B - 2855 2855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۴
Palmci 1260 19.48B - 1260 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۴
Ecobank 3025 166.53B - 3025 3025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۴
BOA Mali 1060 16.38B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۴
Air Liquide 195 1.70B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 12.3 3.80B 12.5 12.3 12.5 0.10 0.81% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Agstar PLC 7.3 2.37B 7.5 7.3 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۵
Alufab PLC 16 352.93M 15.5 15.5 16 0.10 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۵
Chemanex PLC 66.1 1.04B - 66.1 66.1 1.90 2.87% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۵
DFCC Bank PLC 60.9 18.64B 61.5 60.9 61.5 0.10 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DBS 21.32 54.44B 21.21 21.21 21.32 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
JSH 22 33.12B 22.03 22 22.03 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
LHN 0.128 51.51M - 0.128 0.128 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
UOB 19.64 32.83B 19.61 19.61 19.64 0.21 1.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Aspen 0.275 270.40M 0.255 0.255 0.275 0.06 25.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
C-Rad 36.4 1.18B 36 36 36.4 0.30 0.82% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Irras 6.7 446.74M 6.76 6.7 6.76 0.14 2.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Zwipe 18.6 500.72M 18.76 18.6 18.76 1.04 5.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
I-Tech 62.2 755.00M 62.8 62.2 62.8 3.80 6.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Icta B 2.69 401.96M 2.68 2.68 2.69 0.05 1.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Clariant 16.86 5.55B 16.79 16.79 16.86 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Givaudan 3882 35.85B 3842 3842 3882 37.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Logitech 79.68 13.42B 78.08 78.08 79.68 1.48 1.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Baloise Holding 128.6 5.76B 127.4 127.4 128.6 1.10 0.86% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
OC Oerlikon Corp 6.69 2.25B 6.65 6.65 6.69 0.04 0.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 36.6 728.00M - 36.6 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Krka 81 2.54B - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Petrol 308 633.12M - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Luka Koper DD 18.2 254.80M - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Zavarovalnica 27.9 633.63M - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMU 107.02 617.78B - 107.02 107.02 1.98 1.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Plaza 1076.5 2.11T - 1076.5 1076.5 36.00 3.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Microsoft 211.96 1.59T - 211.96 211.96 1.03 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Amazon.com 3206.6 1.61T - 3206.6 3206.6 33.30 1.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Moller Y Perez 409.99 84.82B - 409.99 409.99 6.62 1.61% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tigar 25 203.91M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۳۴
NIS AD 552 90.01B - 552 552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۳۴
Komercijalna 2713 45.63B - 2713 2713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Galenika Fitof 2500 6.60B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aerodrom Nikol 929 32.49B - 929 929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Bank 0.1 20.00B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Baghdad Hotel 8 31.14B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Mansour Hotel 10.05 26.31B - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Modern Sewing 9.59 14.42B - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Karbala Hotels 0.87 6.08B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YCC 33.9 5.35B 34 33.9 34 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
AICC 14.68 391.14M 14.7 14.68 14.7 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Ataa 38.5 1.55B 38.3 38.3 38.5 0.50 1.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
BJAZ 13.42 11.04B 13.44 13.42 13.44 0.14 1.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Care 52.6 2.39B 53.1 52.6 53.1 0.40 0.76% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli Bank 0.13 214.46M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Bank Dhofar 0.103 308.62M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Sohar Power 0.045 9.95M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Al Jazeera Svcs 0.205 12.55M - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Oman Flour Mills 0.744 117.18M - 0.744 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Digia 6.74 184.01M 6.82 6.74 6.82 0.12 1.78% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Oreit 4.01 38.78M 4.02 4.01 4.02 0.03 0.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Raute 20.1 66.10M - 20.1 20.1 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Resta 4.87 94.24M 4.86 4.86 4.87 0.05 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
eQ Oyj 13.1 507.26M 13.2 13.1 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Islamic Bank 1.41 112.00M - 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine RE Investment 0.3 18.48M - 0.3 0.3 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine Development&Inv 0.7 180.00M - 0.7 0.7 0.02 2.86% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Arab Palestinian Invest Comp 2.54 241.30M - 2.54 2.54 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Wataniya Mob 0.82 240.26M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Digia 6.74 184.01M 6.82 6.74 6.82 0.12 1.78% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Oreit 4.01 38.78M 4.02 4.01 4.02 0.03 0.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Raute 20.1 66.10M - 20.1 20.1 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Resta 4.87 94.24M 4.86 4.86 4.87 0.05 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
eQ Oyj 13.1 507.26M 13.2 13.1 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axelum Res 2.81 11.06B - 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
EAGLE CEMENT 14.7 73.50B - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
Wilcon Depot 14.94 61.25B - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
Cebu Landmasters 4.64 7.22B - 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
Petron Pref 3 3B 1075 9.75T - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Keo Plc 1.2 50.62M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Frou Frou 0.254 25.11M - 0.254 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Ccc Tourist 0.032 4.53M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Demetra Inv 0.324 64.80M - 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Hellenic Bnk 0.546 225.39M - 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bayan Sulu AO 290.01 12.95B - 290.01 290.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Bank TsentrKredit 216.05 37.46B - 216.05 216.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Nostrum Oil & Gas 54 9.61B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB 0.1965 2.45T - 0.1965 0.1965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Magnit 27242.9 2.62T - 27242.9 27242.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ezdan 1.852 50.42B 1.85 1.85 1.852 0.05 2.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Qatar Fuel 17.13 17.07B 17.14 17.13 17.14 0.04 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Baladna Food 2 3.76B 1.98 1.98 2 0.02 1.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Qatar Telecom 6.735 21.25B 6.728 6.728 6.735 0.10 1.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Masraf al rayan 4.324 31.78B 4.322 4.322 4.324 0.09 2.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 555 500.43B - 555 555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Banco Lafise Pref 96 320.85B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۶
Grupo Financiero Improsa Pref 1 17.13B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Astra Rocket 2.48 531.28M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SDX Energy 16.5 33.93M - 16.5 16.5 0.15 0.92% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Enbridge 22.88 - 28.5 22.88 28.5 5.51 24.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
US Buyback Leaders 7.88 - - 7.88 7.88 0.25 3.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Tech Achievers Growth 12.48 - - 12.48 12.48 0.35 2.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
New Line Clothings 13.6 - 14 13.6 14 0.20 1.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 20550 701.25B 20400 20400 20550 400.00 1.95% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Dio 29600 441.65B 29500 29500 29600 1150.00 4.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
HLB 91800 4.81T - 91800 91800 400.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
ISC 17200 244.67B 17100 17100 17200 100.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
KMH 22300 476.03B 22100 22100 22300 1300.00 6.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Varteks dd 9.05 32.92M - 9.05 9.05 0.10 1.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Viro 44.6 61.85M - 44.6 44.6 0.40 0.90% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Ingra 7.65 103.62M - 7.65 7.65 0.10 1.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Kras dd 602 854.84M - 602 602 4.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Podravka 446 3.12B - 446 446 3.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celsia 4550 4.87T - 4550 4550 59.00 1.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Nutresa 21470 9.88T - 21470 21470 20.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Cemargos 4512 5.20T - 4512 4512 70.00 1.55% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Promigas 7200 8.17T - 7200 7200 300.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Bcolombia 25900 24.91T - 25900 25900 910.00 3.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UMEME 7.16 10.90B - 7.16 7.16 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۳
Home Afrika 0.45 182.36M - 0.45 0.45 0.01 2.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۳
I&M Holdings 44 36.38B - 44 44 1.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۳
CIC Insurance 2.16 5.65B - 2.16 2.16 0.03 1.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۳
Liberty Kenya 7.24 3.88B - 7.24 7.24 0.56 7.73% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Integrated Holding 377 82.94B - 377 377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
Al Masaken Intl Real Estate Development 26 2.56B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
Mabanee 675 726.05M - 675 675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Future Kid 80 9.30M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Salhiah RE 401 203.04M - 401 401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Solidere A 15.8 2.61B 15.85 15.8 15.85 0.10 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Solidere B 15.8 2.61B - 15.8 15.8 0.10 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
BLOM Bank DRC 2.45 579.28M - 2.45 2.45 0.15 6.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Audi 1.2 704.84M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Holcim Liban 13 253.71M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Csy 3.84 137.38M 3.86 3.84 3.86 0.40 10.42% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
CWA 1.33 - 1.26 1.26 1.33 0.06 4.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
R22 31.8 444.15M 31.5 31.5 31.8 0.70 2.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Bras 0.314 - 0.312 0.312 0.314 0.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Dust 30.6 - 29.9 29.9 30.6 2.00 6.99% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 7.14 2.90B - 7.14 7.14 0.07 1.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Fotex 2.46 101.87M - 2.46 2.46 0.04 1.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
KTG ADR 37.2 8.90B - 37.2 37.2 0.60 1.61% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Socfinaf 8.3 148.04M - 8.3 8.3 0.25 3.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Luxempart 45 903.81M - 45 45 0.20 0.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Old Mutual 219998 2.49T - 219998 219998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
NICO Holdings Ltd 5200 - - 5200 5200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Malawi Property Invest 2393 - - 2393 2393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NBS Bank 2095 - - 2095 2095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Telekom Networks Malawi 2019 - - 2019 2019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trident Estates 1.55 65.10M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
HSBC Bank Malta 0.7 252.21M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
RS2 Software PLC 2.1 405.23M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Malta International Airport 4.78 890.75M - 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
FIM Bank plc 0.3 156.73M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uwc 6.74 3.63B 6.65 6.65 6.74 0.14 2.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Sunway 0.23 - - 0.23 0.23 0.01 4.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Parlo Bhd 0.505 182.02M 0.495 0.495 0.505 0.01 1.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Mi Equipment 4.25 3.17B 4.22 4.22 4.25 0.04 0.94% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Securemetric 0.12 64.32M 0.115 0.115 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
4iG 539 49.21B 535 535 539 12.00 2.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
ANY 1190 17.07B - 1190 1190 15.00 1.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Raba 892 11.91B 874 874 892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
OTP Bank 10020 2.80T - 10020 10020 70.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Siemens AG 38800 1.89T - 38800 38800 880.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCP 241 48.55B - 241 241 0.95 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Hps 5002 3.52B 5001 5001 5002 2.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
SMI 2255 3.72B 2242 2242 2255 3.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Snep 398.1 960.00M - 398.1 398.1 8.70 2.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Disway 414.5 781.65M 414.15 414.15 414.5 0.40 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDBE 13.55 3.68B 12.8 12.8 13.55 0.62 4.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Kima 4.07 3.60B 4.02 4.02 4.07 0.06 1.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
SODIC 12.2 4.28B 12.3 12.2 12.3 0.18 1.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
EIPICO 47.8 4.74B 47.55 47.55 47.8 1.30 2.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
GB AUTO 2.74 2.98B 2.77 2.74 2.77 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 570.97 - - 570.97 570.97 0.98 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Suu 210.27 - - 210.27 210.27 4.17 1.98% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
HBOil 63 - - 63 63 0.99 1.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Merex 14 - - 14 14 1.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Itools 75.84 - - 75.84 75.84 0.03 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikola 445 - - 445 445 10.00 2.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Cibanco 25.77 21.99B - 25.77 25.77 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Moderna 1462.46 580.47B - 1462.46 1462.46 11.61 0.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Nio A ADR 543.18 606.01B - 543.18 543.18 1.17 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Uber Tech 768.83 1.30T - 768.83 768.83 33.82 4.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMG 15.77 446.60M 15.65 15.65 15.77 0.10 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
AXA 14.41 385.78M 14.48 14.41 14.79 0.22 1.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
C&C 169.8 581.37M 169.6 169.6 174.2 3.50 2.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
CGG 0.522 372.73M 0.521 0.521 0.563 0.03 5.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
DIA 0.1205 814.56M 0.1207 0.1205 0.1207 0.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Medine 29 - - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
CIEL Ltd 3.06 - - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lottotech 7.3 - - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
MCB Group 207.5 49.53B - 207.5 207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Nat Inv Trust 32.5 - - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Montecargo 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Elektroprivreda Crne Gore 3 354.40M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Institut za Fizikalnu Medicinu 26.8 10.25M - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴:۰۷
Zetatrans 0.81 6.66M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
Hotelska Grupa Budvanska 4.9 39.74M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 6040 7.01B - 6040 6040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
Santam 25034 28.45B - 25034 25034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
Vukile 531 5.04B - 531 531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
Firstrand 4230 334.13B - 4230 4230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
Barloworld 6420 66.06B - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bewi 21.4 3.11B - 21.4 21.4 0.20 0.93% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Okea 7.48 729.82M - 7.48 7.48 0.36 5.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Sats 17.16 3.03B - 17.16 17.16 0.88 5.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Elkem 20.72 12.17B - 20.72 20.72 1.28 6.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Pexip 70.32 7.26B - 70.32 70.32 0.98 1.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUA Cement 40.9 - - 40.9 40.9 0.90 2.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Airtel Africa 417 - - 417 417 3.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
MTN Nigeria Com 141 - - 141 141 1.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Jaiz Bank 0.58 - - 0.58 0.58 0.02 3.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Mutual Benefits Assurance 0.21 - - 0.21 0.21 0.01 5.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cm 17.6 520.18M 18.1 17.6 18.1 0.20 1.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Adyen 1547 46.72B 1540.5 1540.5 1547 12.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Prosus 82.8 132.16B 81 81 82.8 2.10 2.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Marel hf 4.43 3.33B 4.3 4.3 4.43 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
B&S Group 6.01 508.43M 6.11 6.01 6.11 0.22 3.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Larsen&Toubro 13.14 18.70B 975 12.72 976.3 939.26 7148.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
CMI 34.4 516.94M - 34.4 34.4 0.60 1.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Key 7.58 - - 7.58 7.58 0.36 4.99% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Cadsys 21 151.18M - 21 21 0.85 4.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
AiroLam 25 390.05M 24 24 25 1.00 4.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China New Higher 4.18 6.63B 4.17 4.17 4.18 0.04 0.96% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
TEM 0.119 71.40M 0.109 0.109 0.119 0.02 21.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Daido 0.028 68.10M - 0.028 0.028 0.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Beaver 0.028 25.20M 0.029 0.028 0.029 0.01 21.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
Vistar 0.061 73.20M 0.06 0.06 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 6.86 - - 6.86 6.86 0.02 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Argos 1.75 3.86M 1.5 1.5 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Tasty 1.6 2.26M 1.5 1.5 1.6 0.10 6.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Aeorema 21.12 1.96M - 21.12 21.12 0.08 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
I-Nexus 5.5 1.69M - 5.5 5.5 0.20 3.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOM 3200 230.39B 3000 3000 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
KTS 11500 63.38B - 11500 11500 1000.00 8.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
LHC 46200 327.60B 46100 46100 46200 700.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
VBC 17600 132.75B 16800 16800 17600 100.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
VGS 8200 345.32B 7900 7900 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iaso 1.225 152.48M - 1.225 1.225 0.03 2.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Jumbo 12.56 1.71B - 12.56 12.56 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Alumil 0.8 17.70M - 0.8 0.8 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
K.L.M. 0.497 19.71M - 0.497 0.497 0.01 1.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
Dromeas 0.45 14.79M - 0.45 0.45 0.02 5.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی