بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Z Energy 3.43 1.78B 3.43 3.43 3.43 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
Marlborough Wine Estates Group 0.23 68.13M 0.23 0.23 0.23 0.01 4.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
Infratil Pref 74.3 - 74.2 74.2 74.3 0.80 1.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Kiwi Capital Funding 100.1 - 100.1 100.1 100.1 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
NPT 0.335 121.51M 0.33 0.33 0.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 69.58 5473 69.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۵۴
Procter & Gamble DRC 143.55 6.17B 143.4 143.55 143.55 0.15 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Mirgor 1545 278.10B 1545 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Telecom Argentina 193.9 284.98B 193.9 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Industries Ltd 57.4 182.27B 57.6 57.4 57.4 0.20 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Linde PLC 258.7 135.60B 258.85 258.7 258.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Zalando SE 92.62 23.99B 92.7 92.62 92.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Brenntag AG 81.96 12.88B 81.92 81.92 81.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
ENM 0.06 108.54M 0.059 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۵۴
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Osprey Medical Inc 0.87 22.32M 0.87 0.87 0.87 0.86 7809.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
Laramide Resources 0.76 136.32M 0.73 0.76 0.76 0.03 4.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Global Petroleum 0.535 4.34M 0.54 0.52 0.553 0.01 0.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
DO & CO 69 672.34M 69.1 68.9 70.9 2.60 3.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Facc AG 9.07 415.32M 9.16 8.88 9.28 0.03 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darat 0.46 4.82M 0.47 0.46 0.46 0.01 2.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Arab Bank 4.97 3.18B 4.98 4.97 4.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Union Inv 1.11 36.48M 1.13 1.11 1.13 0.03 2.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Dimensions 1.01 2.91M 1.06 1.01 1.01 0.05 4.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Future Arab 0.27 6.98M 0.29 0.27 0.29 0.01 3.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VALE ON 12.676 62.60B 12.95 12.676 12.676 0.27 2.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
America Movil 0.77 50.34B 0.77 0.77 0.77 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
CEMIG PN 2.26 4.11B 2.3 2.26 2.26 0.04 1.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Codere 0.573 67.81M 0.571 0.557 0.595 0.01 1.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۸
Bionaturis 0.872 36.32M 0.92 0.774 1 0.10 13.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۸
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Osprey Medical Inc 0.87 22.32M 0.87 0.87 0.87 0.86 7809.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
ResMed 279.48 40.72B 279.55 279.48 279.48 0.07 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Laramide Resources 0.76 136.32M 0.73 0.76 0.76 0.03 4.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Ferrum Crescent 7.65 3.76M 7.699 7.5 8.25 0.35 4.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Global Petroleum 0.535 4.34M 0.54 0.52 0.553 0.01 0.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zentiva 11 17.82M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۵۶
Biotika 37.2 35.05M 37.2 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۵۷
Ses Tlmace 0.01 30.18K 0.01 0.01 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Vseobec Uver B 157 2.04B 157 134 157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Slovnaft 75 829.13M 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۹
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec W 206081 - 206062 206062 206081 61.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۵۳
GRIT Real Estate Income 40 127.48M 40.4 37 40.6 0.50 1.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Eoh 611 1.03B 610 571 611 45.00 7.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
Kap 462 11.69B 463 423 463 17.00 3.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
PSG 7485 15.67B 7480 7277 7485 158.00 2.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.197 534.47M 0.197 0.197 0.197 0.00 1.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
ARAMEX PJSC 3.65 5.34B 3.69 3.65 3.69 0.12 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Al Ramz Corp 0.71 390.44M 0.71 0.71 0.71 0.02 2.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Al Salam Bank 0.785 1.84B 0.772 0.772 0.785 0.01 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Amlak Finance 0.273 409.50M 0.262 0.262 0.273 0.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kota Satu 75 103.13B 67 75 75 8.00 11.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
Limas Indonesia Makmur 101 485.62B 101 101 101 16.00 15.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
Bumi Citra Permai 65 98.66B 69 65 71 2.00 3.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Pembangunan Graha 210 102.48B 200 200 214 2.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Inocycle 177 320.06B 179 177 208 33.00 18.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۲۶
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tsentrenergo 9.2 3.27B 9.2 9.2 9.2 0.10 1.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۱
Ukrnafta 235.1 8.95B 235.1 235.1 235.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Turboatom 5.9 4.22B 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Ukrtelecom 0.09 1.22B 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Donbasenergo 13 472.89M 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 26.25 1.34T 26 26.25 26.25 0.25 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Umeme 210 341.01B 209 209 210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
Uganda Clays 8.5 7.65B 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
National Insurance Corp 5.1 10.83B 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۵۲
New Vision Printing & Publishing 299 22.87B 299 299 299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۵۲
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pacific Ventures 0.29 19.02M 0.29 0.29 0.29 0.14 48.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
Zoom Telephonics 1.85 85.02M 1.86 1.85 1.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
Central Japan Railway Co. 14.89 29.40B 16545 14.89 16545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
Marine Petroleum 4.3 20.50M 4.3 4.3 4.3 0.04 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۲۵
Maverix Metals 4.5 652.55M 4.52 4.5 4.5 0.02 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DBA 1.55 17.85M 1.545 1.5 1.615 0.02 1.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Esi 4.25 23.34M 4.28 4.08 4.33 0.16 3.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Agatos 0.948 11.50M 0.949 0.936 0.95 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Banzai 0.059 20.60M 0.058 0.052 0.062 0.01 15.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Clabo SPA 2.9 24.18M 2.84 2.84 2.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Glanbia PLC 14.68 4.24B 14.78 14.68 14.68 0.10 0.68% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Kerry Group 119.9 21.20B 120.65 119.9 119.9 0.75 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Irish Cont Gp Un 4.37 835.38M 4.47 4.37 4.37 0.10 2.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Origin 3.09 388.09M 3 3 3.09 0.08 2.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Datalex 0.685 55.87M 0.685 0.685 0.685 0.07 9.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grandi 55 105.66B 54.5 54 55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Nyherji 59 25.66B 58 56.5 59 1.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
Hagar hf. 63.5 73.29B 64 62.5 64 2.00 3.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
Icelandair Group 1.465 52.68B 1.47 1.45 1.48 0.01 0.68% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
N1 200 64.45B 202 198 202 2.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Baraka Banking 0.222 268.70M 0.224 0.222 0.224 0.00 1.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Al Salam Bank 0.082 189.09M 0.081 0.081 0.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
Ahli United Bank 0.945 9.58B 0.919 0.919 0.945 0.03 3.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
Aluminum Bahrain 0.69 976.47M 0.698 0.69 0.698 0.01 2.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
Gulf Hotel Group 0.33 74.58M 0.33 0.33 0.33 0.01 1.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 69.58 5473 69.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۵۴
CRH 278.2 - 278.2 278.2 278.2 18.40 7.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Baidu 834.4 - 849.59 834.4 834.4 15.19 1.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Canon 130.13 - 130.13 130.13 130.13 9.43 7.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Diageo 1013.88 - 1013.88 1013.88 1013.88 147.28 17.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
En+ DRC 11.8 5.93B 531.2 11.8 531.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۵۴
Valereum Blockchain 32.5 - 32.5 32.5 32.5 2.50 7.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۱۶
Kr1 152 - 167.5 152 152 15.50 10.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Love Hemp 3.2 - 3.15 3.2 3.2 0.05 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Tectonic Gold 1.45 - 1.5 1.45 1.45 0.05 3.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Exmar 3.89 222.61M 3.87 3.68 3.89 0.22 5.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Hamon 0.832 40.82M 0.838 0.82 0.878 0.04 4.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Atenor 60.2 404.87M 60 59.6 60.6 0.40 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Hyloris 13.75 355.20M 13.8 13.75 13.95 0.50 3.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Nyrstar 0.36 39.55M 0.3505 0.35 0.37 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Korado 8.5 111.93M 8.55 8.5 8.5 0.05 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Albena AD 32 135.45M 32 32 32 0.60 1.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
BSE Sofia 9.2 60.38M 9.5 9.2 9.2 0.30 3.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Gradus AD 1.35 328.87M 1.36 1.35 1.35 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Sopharma AD 3.74 470.44M 3.76 3.74 3.74 0.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangas 146.5 1.12B 149 146.5 149 0.60 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
Intech 40.4 1.25B 40.6 40.4 40.6 0.40 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
NLI First 14.9 - 15.1 14.9 15.1 0.10 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
Apex Foods 160.2 944.89M 167.7 160.2 167.7 6.00 3.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
Aziz Pipes 153.3 842.17M 155 153.3 155 4.20 2.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letshego Holdings 1.15 2.46B 1.13 1.15 1.15 0.02 1.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
PrimeTime Property Holdings 2.3 562.70M 2.3 2.3 2.3 0.04 1.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Chobe Holdings 7.35 657.38M 7.34 7.34 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
First National Bank Botswana 2.49 6.33B 2.48 2.48 2.49 0.02 0.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
Barclays Bank of Botswana 4.55 3.88B 4.55 4.55 4.55 0.10 2.25% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Energopetrol 1.96 30.19M 2.26 1.96 1.96 0.30 15.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Energoinvest dd Sarajevo 1.57 6.71M 1.57 1.57 1.57 0.52 49.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Bh Telecom 13 624.42M 11 11 13 2.28 21.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Bosnalijek Sa 36.7 236.40M 37.59 36.7 37.59 0.36 0.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Zeljeznice Rs 36 - 25 25 36 12.20 51.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panther Tyres 52.87 8.88B 53 52.87 52.87 0.13 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
GOC Pakistan 58.24 428.06M 58.24 58.24 58.24 1.75 3.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
KASB Modaraba 3.16 151.89M 3.19 3 3.3 0.10 3.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
Thatta Cement 19.79 1.97B 19.35 19.35 23.5 2.58 13.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
Modaraba Al-Mali 22.11 407.35M 22 22 24.39 2.28 10.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REN 2.57 1.70B 2.565 2.515 2.57 0.07 2.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Altri 5.49 1.13B 5.47 5.26 5.52 0.20 3.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
F.Rama 5.94 152.31M 5.9 5.8 5.96 0.16 2.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Semapa 12 958.43M 11.94 11.84 12.14 0.16 1.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Martifer 0.832 81.36M 0.81 0.81 0.878 0.03 3.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tesla 768.99 766.66B 753 768.99 768.99 15.99 2.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۲۸
Sider 1.21 847.00M 1.17 1.21 1.21 0.04 3.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
Edegel 1.88 4.50B 1.88 1.88 1.88 0.02 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
Minsur 2.69 7.64B 2.65 2.69 2.69 0.04 1.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
Alicorp 5.2 4.35B 5.1 5.2 5.2 0.10 1.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRDB Bank PLC 235 652.96B 240 235 235 5.00 2.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Tanzania Cement 3800 683.71B 3700 3800 3800 100.00 2.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
DCB Commercial Bank 200 20.32B 200 200 200 10.00 5.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Tanga Cement 490 33.69B 490 490 490 10.00 2.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
Dar es Salaam SE 1200 28.59B 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۵۱
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trinity Freehold 1.99 291.40M 1.99 1.99 1.99 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
Dhipaya Holdings PCL 43.5 25.85B 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۶
BGT 1.29 468.94M 1.28 1.09 1.39 0.19 17.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
CMO 1.41 360.20M 1.42 1.4 1.46 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
CPL 2.1 923.67M 2.06 2.06 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dexin 20.55 692.23M 20.55 20.55 20.55 0.05 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
GOMAJI 58 1.03B 58.1 58 58 0.10 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Phonic 28.1 815.60M 28.05 28.1 28.1 0.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Keysheen 44.15 6.15B 44.9 44.15 44.15 0.75 1.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Tong-Hwa 11.15 605.34M 11.15 11.15 11.15 0.05 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fiba Portfoy Yonetimi AS 1477.4 - 1477.4 1477.4 1477.4 0.60 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۴۶
Mukafat Portfoy Yonetimi AS 1175.5 - 1175.5 1175.5 1175.5 3.40 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۴۶
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1238.4 - 1238.3 1238.4 1238.4 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۴۶
Marmara C Portfolio Equity Fund 0.057 - 0.057 0.057 0.057 0.00 1.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۴۶
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu 0.085 - 0.085 0.085 0.085 0.00 1.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۴۶
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATB 2.44 244.00M 2.46 2.33 2.48 0.14 6.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
ATL 1.81 58.83M 1.87 1.81 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
BNA 7.25 257.15M 7.19 7.15 7.27 0.10 1.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
ICF 87.49 183.73M 87 86.01 92.39 6.50 7.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
UIB 16.48 569.55M 16.22 16.21 16.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lumber Depot 2.99 - 2.99 2.99 2.99 0.17 5.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Mailpac Group 3.54 - 3.54 3.54 3.54 0.13 3.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Tropical Battery 1.34 - 1.34 1.34 1.34 0.04 3.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Sagicor Select Funds 0.74 - 0.74 0.74 0.74 0.06 8.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Caribbean Assurance Brokers 1.66 - 1.66 1.66 1.66 0.09 5.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eman 90 176.40M 89 90 90 1.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Avast 169.1 175.62B 168.05 169.1 169.1 1.05 0.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
CEZ as 694 371.62B 700 694 694 6.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Photon 44.4 2.45B 44.6 44.4 44.4 0.20 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Komercni Banka 863.5 163.08B 865.5 863.5 863.5 2.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hunan Huasheng 4.23 3.64B 4.23 4.23 4.23 0.14 3.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Zhengzhou Sino Crystal Diamond 1.82 4.11B 1.82 1.82 1.82 0.02 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology C 44.2 3.42B 44.2 44.2 44.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Greattown B 0.345 8.38B 0.345 0.345 0.345 0.01 1.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۵۷
Hunan Tyen Machinery B 0.212 2.89B 0.212 0.212 0.212 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۵۷
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLH 2.38 120.49M 2.4 2.37 2.45 0.02 0.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
RTX 173.2 1.41B 174 171.6 174 1.60 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
SBS 14.1 45.22M 13.9 13.8 14.25 0.15 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
UIE 1720 5.54B 1740 1655 1740 40.00 2.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
Matas 128.3 4.90B 127.1 127.1 131.3 1.30 1.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 125 64.29B 125 125 125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۹
Bank of Kigali 245 164.49B 245 245 245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۹
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
En+ DRC 11.8 5.93B 531.2 11.8 531.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۵۴
eHealth 2799 74.13B 2639 2799 2799 160.00 6.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
Mechel Pref 1.5601 762.22M 1.56 1.5601 1.5601 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Gap 1761 654.09B 1753 1703 1783 14.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
MMK 72.39 808.97B 72.58 72.39 78.49 0.10 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ascendia 7.9 - 7.9 7.9 7.9 0.70 9.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
SAP 604.8 707.87B 611 604.8 604.8 6.20 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Ves 0.137 27.27M 0.129 0.137 0.137 0.01 6.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
AAGES 3.54 35.40M 3.56 3.54 3.54 0.02 0.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Bayer 230 226.09B 234 230 230 4.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Copperbelt Energy 1.8 2.93B 1.75 1.75 1.8 0.40 28.57% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۵۱
Zambian Breweries 7 3.82B 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۵۴
CEC Africa 0.19 308.75M 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۵۷
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nampak 13 9.68B 11.5 13 13 1.50 13.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Meikles 115 - 107 115 115 8.00 7.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Seed Co 86 - 80.2 86 86 5.80 7.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Willdale 3.35 - 3.3 3.35 3.35 0.05 1.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
African Sun 9 - 8.2 9 9 0.80 9.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Central Japan Railway Co. 14.89 29.40B 16545 14.89 16545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
NSK 13.47 3.50B 757 13.47 757 0.25 1.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
TOTO 59.15 8.31B 5430 5430 59.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
Sharp 3.1 7.72B 1400 1400 3.1 0.03 0.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
Teijin 15.13 2.80B 1616 15.13 1616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palmci 5655 87.42B 5265 5655 5655 390.00 7.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Ecobank 4140 227.91B 4150 4140 4140 10.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
BOA Mali 2065 31.90B 2050 2065 2065 15.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Coris Bank 9000 294.91B 9000 9000 9000 300.00 3.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Air Liquide 500 3.19B 490 500 500 10.00 2.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dipped Products 57.6 34.30B 56.9 56.9 57.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Dolphin Hotels PLC 28.9 917.02M 29 28.7 29 1.90 7.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Distilleries of Sri Lanka 18 82.80B 17.9 17.9 18.5 0.20 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Diesel & Motor Engineering 452 4.23B 463 452 466 10.50 2.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Cargills 230.75 60.81B 235 230.75 237 4.25 1.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JMH 50.78 18.43B 51.18 50.48 51.81 0.84 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
UOB 25.4 42.55B 25.38 25.32 25.67 0.27 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
F & N 1.4 2.03B 1.39 1.38 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
Wilmar 4.08 25.74B 4.07 4.06 4.1 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
SembMar 0.081 2.54B 0.082 0.081 0.087 0.00 4.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۵
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ascenditur 2.53 103.41M 2.45 2.53 2.53 0.08 3.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Autoliv Inc. SDB 88.75 7.76B 760.6 760.6 88.75 0.56 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
Briox 5.7 259.15M 5.8 5.7 5.7 0.10 1.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Attana 1.05 219.10M 1.03 1.05 1.05 0.02 1.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Adverty 6.86 155.32M 6.55 6.86 6.86 0.31 4.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 41.2 921.21M 41 40.8 41.65 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۸
FIR 247 - 245.1 244.1 247.7 2.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
ObsEva 2.88 216.69M 2.89 2.82 2.91 0.09 3.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Poenina 44 254.81M 44.1 43 45.7 1.80 4.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
Kudelski 3.99 220.82M 3.96 3.76 4.05 0.21 5.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Koper DD 23.6 330.40M 23.6 23.6 23.6 0.40 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Zavarovalnica 33.4 758.25M 33.6 33.4 33.4 0.20 0.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Cinkarna Celje 235 183.68M 236 235 235 1.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Telekom Sloven 52.6 342.19M 52.4 52.6 52.6 0.20 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
Salus Ljubljana 1350 140.91M 1310 1350 1350 40.00 3.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۵۵
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enjoy 3.34 114.42B 3.34 3.34 3.34 0.63 18.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Plaza 924.03 1.81T 920.56 924.03 924.03 3.47 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Zofri 339.01 74.55B 338 339.01 339.01 1.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Blumar 209 338.16B 219.99 209 209 10.99 5.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Cintac 331.07 145.61B 331.07 331.07 331.07 7.93 2.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Impol Seval 3600 3.39B 3603 3600 3600 3.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Jedinstvo Sevo 8865 2.20B 8790 8865 8865 75.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Jubmes 4100 1.18B 4546 4100 4546 250.00 6.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
NIS AD 606 98.81B 608 606 608 4.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Jugoprevoz 2521 - 2521 2521 2521 29.00 1.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gulf Insurance 0.64 1.04B 0.64 0.64 0.64 0.02 3.23% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Mousil Funfairs 16.35 14.00B 16.35 16.35 16.35 0.05 0.31% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Al Mansour Pharma 2.85 15.98B 2.85 2.85 2.85 0.01 0.35% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Veterinary Vaccines Drugs 1.46 11.05B 1.46 1.46 1.46 0.01 0.69% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Kharkh Tour Amusement City 3.5 6.70B 3.5 3.5 3.5 0.02 0.57% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACE 32.15 958.50M 32.25 32.15 32.25 0.20 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
APC 19.62 786.40M 19.8 19.62 19.8 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
ATC 40 665.00M 39.8 39.8 40 0.10 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
SPM 61.7 1.18B 61.8 61.7 61.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
ACIG 43.85 614.06M 43.9 43.85 43.9 0.30 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Gas 0.142 12.07M 0.141 0.142 0.142 0.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
United Finance 0.057 20.25M 0.058 0.057 0.057 0.00 1.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Voltamp Energy 0.137 10.99M 0.135 0.137 0.137 0.00 1.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Oman Engineering 0.094 11.83M 0.091 0.094 0.094 0.00 3.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Oman Refreshment 1.595 66.50M 1.595 1.595 1.595 0.25 18.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oreit 3.47 31.72M 3.45 3.45 3.5 0.03 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Efecte 15.05 93.57M 14.95 14.45 15.05 0.55 3.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Heeros 5.56 24.80M 5.6 5.56 5.76 0.06 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Solteq 5.52 107.07M 5.48 5.34 5.6 0.24 4.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Nexstim 4.55 30.42M 4.59 4.35 4.62 0.17 3.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Islamic Bank 1.77 162.34M 1.79 1.77 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Bank Of Palestine 1.97 416.12M 1.98 1.97 1.97 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Palestine Telecom 5.13 676.55M 5.12 5.12 5.13 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Jerusalem Cigarette 2.7 24.17M 2.69 2.69 2.7 0.05 1.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Palestine Islamic Bank 1.93 164.05M 1.94 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oreit 3.47 31.72M 3.45 3.45 3.5 0.03 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Efecte 15.05 93.57M 14.95 14.45 15.05 0.55 3.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Heeros 5.56 24.80M 5.6 5.56 5.76 0.06 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Solteq 5.52 107.07M 5.48 5.34 5.6 0.24 4.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Nexstim 4.55 30.42M 4.59 4.35 4.62 0.17 3.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArthaLand Pref B 101.5 - 102.2 101.5 101.5 0.70 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۱۶
Areit 38.7 39.69B 38.2 38 38.7 0.60 1.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Allhome 8.88 33.30B 8.61 8.35 8.88 0.27 3.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Fruitas 1.3 2.77B 1.26 1.26 1.3 0.02 1.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ArthaLand 105 3.56B 107.8 105 107.8 4.90 4.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Louis Plc 0.08 36.61M 0.078 0.08 0.08 0.00 2.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Vasilikos 2.62 188.47M 2.62 2.62 2.62 0.02 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Hellenic Bnk 0.832 343.45M 0.83 0.832 0.832 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Atlantic Ins C 1.53 59.58M 1.58 1.53 1.53 0.05 3.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Bank of Cyprus 1.01 450.52M 1.015 1.01 1.01 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 160860 423.59T 155600 160860 160860 5260.00 3.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۲۸
Starbucks 50836 57.27T 50500 50836 50836 336.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۲۸
VTB 0.2974 3.73T 0.294 0.294 0.2974 0.00 1.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Nike 68000 100.80T 67500 67500 68000 3000.00 4.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Apple 64350 1033.74T 63600.01 63600.01 64350 50.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 19.03 176.42B 19.01 19.01 19.03 0.07 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Aamal 1.024 6.43B 1.016 1.016 1.024 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Barwa 3.115 12.06B 3.101 3.101 3.115 0.02 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Dlala 1.529 431.64M 1.53 1.529 1.53 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Ezdan 1.566 41.38B 1.562 1.562 1.566 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
La Nacion S.A. 2.25 11.27B 2.25 2.25 2.25 0.25 11.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Florida Ice & Farm 750 539.75B 750 750 750 22.00 2.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
Holcim De Costa Rica S.A. 15 117.94B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۴۸
Grupo Financiero Improsa Pref 1 20.63B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۴۷
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Line Clothings 33.8 2.41B 33.4 33.4 33.8 2.10 6.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۵۶
InMed Pharma 1.82 22.00M 4.19 1.82 4.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
GVIC Communications Corp. 0.15 44.43M 0.225 0.15 0.225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Globalive Tech 0.85 82.87M 0.86 0.85 0.85 0.01 1.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
Kerr Mines 0.0737 24.62M 0.0685 0.0737 0.0737 0.01 7.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
StarFlex 4290 33.85B 4260 4260 4300 140.00 3.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Shin Hwa Silup 27950 33.96B 27900 27900 28250 1350.00 4.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Finotek 3490 33.38B 3575 3490 3575 185.00 5.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
Y Optics 2135 33.83B 2150 2135 2185 115.00 5.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۲۷
UI Display 2530 34.14B 2540 2530 2550 10.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۲۷
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tehnika 199 37.51M 190 199 199 9.00 4.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Petrokemija 40 2.20B 41.6 40 40 1.60 4.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Tankerska Next Generation 41.6 362.13M 41 41.6 41.6 0.60 1.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
Ingra 10.1 136.81M 10.5 10.1 10.5 0.10 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Koncar 1950 993.22M 1920 1920 1950 10.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Etb 197.9 702.65B 198.8 197.9 197.9 0.90 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Celsia 4190 4.59T 4290 4190 4190 100.00 2.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Nutresa 21470 9.77T 21450 21470 21470 20.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Bcolombia 30880 29.40T 30640 30880 30880 240.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
Ecopetrol 2550 105.01T 2590 2550 2550 40.00 1.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۵۸
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 122.3 187.37B 122.22 122.22 122.3 1.20 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
Volkswagen ST 314 168.10B 313.8 313.8 314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
FuelCell Energy Pref 562.89 2.56B 562.88 562.88 562.89 4.89 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 31.32 47.83B 31.3 31.3 31.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
China Construction Bank Corp 13.79 176.17B 13.76 13.76 13.79 0.04 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Telecm Co 855 426.96M 854 854 855 3.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Specialities Gr. 126 19.78M 124 124 126 5.00 4.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Mezzan Holding Co 629 193.93M 630 629 630 14.00 2.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Al Masaken Intl Real Estate Development 34.2 3.36M 33.7 33.7 34.2 0.20 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Future Kid 75 8.21M 76 75 76 2.00 2.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 12.07 124.14M 12.065 12.065 12.07 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۲۴
Solidere A 29.85 4.83B 29.5 25.5 29.85 4.40 17.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۲۴
Bank Audi 2.3 1.35B 2.3 2.3 2.3 0.10 4.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۲۳
Solidere B 29 4.83B 27 24.8 29 3.60 14.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۲۳
Banque BEMO 1.05 79.99M 1.05 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۲۳
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArthaLand Pref B 101.5 - 102.2 101.5 101.5 0.70 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۱۶
Dga 7.6 7.70M 7.75 7.6 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۵۳
S4E 6.3 10.94M 6.5 6.3 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۵۳
7Fit 4.88 8.75M 4.8 4.8 4.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۵۳
Dook 6.9 9.73M 6.6 6.6 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۵۳
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTG ADR 34.4 8.53B 34.6 34.4 34.4 0.20 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۲۵
SES 7.31 3.33B 7.302 7.31 7.31 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Brait 0.232 302.05M 0.23 0.232 0.232 0.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Socfinaf 9.4 157.25M 8.5 9.4 9.4 0.90 10.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Luxempart 75.5 1.52B 76.5 75.5 75.5 1.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Telekom Networks Malawi 2070 207.84B 2014 2070 2070 56.00 2.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۲۶
National Bank Of Malawi 67600 315.65B 67600 67600 67600 79.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۲۷
NBS Bank 2632 76.61B 2632 2632 2632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۲۴
National Investment Trust 8071 10.90B 8071 8071 8071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۲۴
Press Corporation 149498 179.78B 149498 149498 149498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۲۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santumas 1.1 8.05M 1.15 1.1 1.1 0.05 4.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
GO PLC 3.42 346.48M 3.4 3.42 3.42 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۲۸
Simonds Farsons Cisk 8.35 250.50M 8.35 8.35 8.35 0.10 1.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
Malta Properties Company PLC 0.575 58.25M 0.575 0.575 0.575 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
International Hotel Investments 0.61 375.57M 0.605 0.605 0.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۹
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ta Ann 2.87 1.26B 2.89 2.87 2.9 0.02 0.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
DGB Asia 0.04 64.88M 0.045 0.04 0.045 0.01 12.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Grand-Flo 0.52 385.94M 0.515 0.515 0.53 0.01 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
Bumi Armada 0.44 2.60B 0.425 0.425 0.44 0.03 6.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
CN Asia Corp 0.945 156.24M 0.935 0.925 0.945 0.04 4.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
4iG 984 96.78B 981 944 988 10.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
MOL 2460 1.54T 2458 2364 2460 82.00 3.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Raba 1510 20.16B 1500 1500 1525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Appeninn 287 13.60B 286 280 291 4.00 1.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
OTP Bank 17500 4.88T 17510 17390 17930 30.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mutandis 259.95 2.08B 260 252 260 1.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Marsa Maroc 279 20.48B 279.45 273.1 280 2.10 0.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
BCP 276 61.31B 277 269.5 277 5.95 2.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
CIH 313 8.87B 310 291 313 18.00 6.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
Hps 6900 4.85B 6750 6750 6900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SCTS 49.95 4.04B 49.99 49.95 49.99 4.95 11.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
SODIC 18.49 6.58B 18.52 18.49 18.52 0.24 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
EIPICO 44 4.22B 44.5 44 44.5 0.30 0.68% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
GB AUTO 4.13 4.55B 4.17 4.13 4.17 0.03 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
MM Group 6.9 6.76B 7.08 6.9 7.08 0.09 1.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 1406 - 1399 1395 1406 160.00 12.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
Suu 419.95 - 416.55 409.25 419.95 11.35 2.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
BDSec 1300 - 1300 1300 1300 42.00 3.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
HBOil 55 - 51 50.33 55 4.72 9.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
Olloo 30.94 - 28.47 28.47 30.94 2.94 10.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۷
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Mobile ADR 545 2.49T 27.51 27.51 545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
China Unicom Hong Kong ADR 145.78 398.18B 6.03 145.78 6.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۲۴
Tesla 15489.29 15.38T 15120.04 15489.29 15489.29 369.25 2.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Uber Tech 933 1.76T 913.69 933 933 19.31 2.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
Transocean 71 44.66B 67.8 71 71 3.20 4.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۴۸
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amigo 11.25 51.37M 11.01 11.01 11.52 0.64 5.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Nexans 85.04 42.58M 85.86 84.72 85.86 2.71 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Nyrstar 0.36 39.55M 0.357 0.357 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Polyphor 1.96 23.10M 1.99 1.96 1.99 0.04 2.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Singulus Tech 3.91 34.79M 3.84 3.82 3.92 0.27 7.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lavastone 2 1.36B 1.93 2 2 0.07 3.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
P. O. L. I. C. Y 5.36 1.22B 5.38 5.36 5.36 0.02 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۲۸
ENL 19.15 7.04B 19.1 19.1 19.15 0.85 4.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
IBL 49.5 33.67B 49.3 49.3 49.5 0.15 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Happy World Property 9.62 384.80M 9.62 9.62 9.62 0.18 1.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Bar 0.36 20.44M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Montecargo 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Bajo Sekulic 1.39 - 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
UTIP Crna Gora 0.36 5.35M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Elektroprivreda Crne Gore 3.3 350.85M 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oceana 6561 7.66B 6561 6561 6561 200.00 3.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۲۵
Santam 24667 27.85B 24667 24667 24667 889.00 3.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۲۵
Vukile 1270 12.14B 1270 1270 1270 95.00 8.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۲۵
Firstrand 6146 344.67B 6146 6146 6146 222.00 3.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۲۵
Barloworld 10324 21.96B 10324 10324 10324 846.00 8.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۲۵
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyviz 51.2 659.74M 51.2 51.2 51.2 1.20 2.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۲۵
Deep Value Driller AS 7.95 683.70M 7.95 7.95 7.95 0.35 4.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
MPC Energy Solutions NV 28.73 665.28M 29.9 28.73 28.73 1.17 4.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Exact Therapeutics AS 20.8 809.13M 20.8 20.8 20.8 0.60 2.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Teco 5.53 703.66M 5.69 5.53 5.93 0.10 1.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jaiz Bank 0.59 16.79B 0.57 0.55 0.59 0.02 3.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
BUA Cement 61.2 2.30T 66.8 61.2 66.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
MTN Nigeria Com 175 3.56T 175.5 174.6 176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Sovereign Trust Insurance Plc 0.25 2.84B 0.23 0.23 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Skyway Aviation Handling Company 4.05 5.48B 4.45 4.05 4.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cm 38.5 1.11B 38.6 37.8 39.5 1.30 3.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Adyen 2671 81.34B 2675.5 2671 2781.5 2.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
CTP NV 19.2 7.69B 19.3 18.9 19.9 0.35 1.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Inpost 14.86 7.82B 14.93 14.86 15.47 0.24 1.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Prosus 70.21 223.34B 70.14 67.78 71.35 2.38 3.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oscar Global 6.67 22.01M 6.27 6.67 6.67 0.40 6.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۲۷
Pradeep Metals 79.05 1.37B 81.5 79.05 79.05 2.45 3.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Dr. Reddy's Labs 64.87 10.77B 65.06 64.87 64.87 0.19 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Siddha Ventures 2.23 22.30M 2.13 2.13 2.24 0.12 5.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Omansh Enterprises 1.24 22.01M 1.24 1.24 1.24 0.05 4.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lai Group 0.085 68.00M 0.085 0.085 0.085 0.00 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
Steed Oriental 0.255 66.93M 0.255 0.255 0.255 0.01 5.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
UBA Investments 0.055 68.67M 0.05 0.055 0.055 0.01 10.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
North Asia Resources 0.12 903.00M 0.12 0.12 0.12 0.01 6.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۲۸
Tongda Hong Tai 0.2 321.50M 0.2 0.2 0.2 0.12 57.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MANPA 846600 192.70T 846600 846600 846600 1390.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Corimon 613670 468.55B 613670 613670 613670 40420.00 6.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Proagro 151910 112.67T 151910 151910 151910 20590.00 13.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Sivensa 558970 28.89T 558970 558970 558970 130030.00 23.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
Zuliano 2001000 60.60T 2001000 2001000 2001000 99000.00 4.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ORS 26700 202.22B 27000 26700 26700 300.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
QNCC 11200 264.64B 12300 11200 11200 1100.00 9.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
IDICO 57900 550.00B 58000 57900 57900 100.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
VNECO 9 6800 14.43B 7600 6800 6800 800.00 11.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
Duc Giang 39400 359.98B 37000 39400 39400 2400.00 6.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Euroconsultants SA 0.57 6.34M 0.56 0.57 0.57 0.01 1.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۶
CPI 0.78 7.68M 0.76 0.75 0.8 0.01 1.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۲۵
Ekter 1.225 13.78M 1.21 1.21 1.255 0.02 1.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۲۵
Bioter 0.41 6.89M 0.44 0.41 0.45 0.03 7.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۲۵
Ilyda R 1.51 12.42M 1.54 1.485 1.57 0.01 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۲۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی