شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 49,350,000(0%) 049,100,00049,350,000۶ بهمن
سکه امامی 49,550,000(0%) 049,210,00049,600,000۶ بهمن
نیم سکه 25,000,000(0%) 024,930,00025,000,000۶ بهمن
ربع سکه 15,000,000(0%) 014,820,00015,000,000۶ بهمن
سکه گرمی 9,330,000(0%) 09,310,0009,330,000۶ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی  49,420,000 (0%) 0 49,170,000 49,420,000 ۶ بهمن
سکه امامی تک فروشی 49,650,000 (0%) 0 49,300,000 49,680,000 ۶ بهمن
نیم سکه تک فروشی 25,030,000 (0%) 0 24,960,000 25,030,000 ۶ بهمن
ربع سکه تک فروشی 15,030,000 (0%) 0 14,850,000 15,030,000 ۶ بهمن
سکه گرمی تک فروشی 9,350,000 (0%) 0 9,330,000 9,350,000 ۶ بهمن

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 49,350,000
 • بالاترین قیمت روز : 49,350,000
 • پایین ترین قیمت روز : 49,100,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 49,350,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 49,550,000
 • بالاترین قیمت روز : 49,600,000
 • پایین ترین قیمت روز : 49,210,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 49,550,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 25,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 25,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 24,930,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 25,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 15,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 15,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,820,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 15,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,740,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 810,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 48,285,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,264,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 44,756,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4,793,947 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 42,737,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6,812,081 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15.94%