کره جنوبی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.7 0.6 0.8 1
نرخ بیکاری 3.40 3.9 3.8 4 3.8 4.3
نرخ تورم 1.30 1.7 1.6 1.6 1.7 2.8
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1 1 3
موازنه تجاری 7000.00 7033 7118 7116 12100 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90 39 39 39 39 41.82
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1174.39 1240 1250 1260 1270 1450
بازار سهام 2065.61 1980 1960 1940 1920 1620
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2.15 2.17 2.19 1.96 2.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.7 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.7 3.1 2.7 2.6 3
تولید ناخالص داخلی 1377.87 1472 1472 1472 1472 1602
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 377952.40 382882 385562 387875 390978 431903
تولید ناخالص ملی 391026.40 391000 402000 404000 426000 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 114705.70 114000 117000 116000 118000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25022.80 25323 25455 25586 25717 28216
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34386.57 35874 35873 35870 35870 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6940.30 7460 6920 6800 7040 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16588.10 17000 19020 17200 17500 20000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 105156.60 107080 108700 107800 109000 115900
تولید ناخالص داخلی از معادن 624.30 596 597 617 586 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22981.70 23282 23379 23662 23652 25514
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202862.20 216700 222500 228300 234702 327801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12855.70 13100 13080 13250 13300 14300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7913.10 7770 7850 8200 8310 8886
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.9 3.8 4 3.8 4.3
افراد شاغل 26550.00 26303 26100 26430 26900 28700
افراد بیکار 942.00 1070 1057 1110 1101 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 62.3 63.3 63 62.27 62
هزینه های کار 138.70 131 131 139 124 126
بهره وری 96.30 97.2 96.3 95.2 97 97.3
دستمزد 3465763.00 3650831 3333250 3597462 3621741 4093364
دستمزد در تولید 3727377.00 3941237 3566010 3842926 4006388 4611263
حداقل دستمزد 6470.00 6470 6470 6470 6470 7100
جمعیت 50.60 50.67 50.71 50.75 50.79 51.59
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.40 11 11 8.92 8.5 8.4
نرخ اشتغال 96.80 96.71 96.79 96.77 96.77 96.77
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.30 1.7 1.6 1.6 1.7 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.1 0.09 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.64 112 112 113 113 117
قیمت مصرف کننده اصلی 101.86 114 114 114 115 119
اندازه اصل تورم 1.20 2.3 2.3 0.82 2.7 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.21 107 107 110 106 109
قیمت تولید 100.79 100 100 99.92 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 0.3 0.7 0.9 1.1 1.9
قیمت صادرات 86.13 81.5 82 82.8 84 93
قیمت واردات 83.14 78.1 78.9 79.5 80.2 87.4
تورم مواد غذایی 4.10 4.1 3.9 4.1 4.8 2.9
CPI حمل و نقل 99.40 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1 1 3
نرخ بهره بین بانکی 1.41 1.1 1.1 1.1 1.3 3
عرضه پول M0 84944100.00 88496469 90898338 93284437 95651945 122678218
عرضه پول M1 775103.60 778000 808000 815000 829000 1160000
عرضه پول M2 2407526.10 2470000 2490000 2520000 2550000 3180000
عرضه پول M3 3334033.20 3390000 3450000 3520000 3690000 4750000
ذخایر ارزی 371101.60 382000 383000 384000 386000 411000
وام به بخش خصوصی 7448628.00 7650000 7690000 7780000 7944431 9320000
نرخ بهره سپرده 1.80 1 1 1 1.1 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 255.78 257 258 259 260 263
ترازنامه بانک مرکزی 471459.90 478000 477000 494000 498000 536000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 7000.00 7033 7118 7116 12100 17300
صادرات 45070.00 42300 42300 43816 47200 50800
واردات 38070.00 38500 38500 38768 39500 49000
حساب جاری 8989.20 7900 7900 8509 7450 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.70 7.2 7.2 6.63 7.2 6.2
بدهی خارجی 400400.00 392000 395000 405000 433000 461000
رابطه مبادله 105.30 104 104 104 105 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 449500.00 5520000 5520000 1504492 8160000 9040000
گردش سرمایه 8863.90 4840 4840 8500 -11700 -14800
درآمد گردشگری 1456.00 1432 1433 2100 2360 3710
ورود توریست 1309055.00 1600000 1810000 2100000 2200000 2890000
ذخایر طلا 104.40 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.23 0.1 0.1 0.2 0.2 0.42
فروش اسلحه 105.00 191 180 170 170 260
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90 39 39 39 39 41.82
بودجه دولت -3.00 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
ارزش بودجه دولت 21010.00 -5550 -12785 6641 7028 -4300
هزینه های دولت 55591.10 56441 56858 57304 57741 62891
درآمدهای دولت 345276.00 87500 87500 196166 364000 396000
هزینه های مالی 324266.00 125000 125000 199149 353000 396000
مخارج نظامی 38639.60 38928 39292 39656 39880 43114
درخواست پناهندگی 686.00 450 520 540 810 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 31.7 31.72 31.73 31.75 31.85
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 72.00 74 76 75 79 83
شاخص PMI تولید 49.40 49.9 50.1 50 50.3 50.9
تولید صنعتی 4.80 1.46 2.2 3 1.3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.40 0.8 1 0.39 0.8 1.7
تولید صنعتی 5.00 2.91 2.52 2.54 2.4 1.1
استفاده از ظرفیت 112.90 113 114 114 114 117
میزان سفارشات جدید 3992763.00 4619103 4919647 4890000 4090671 5110000
تغییرات موجودی انبار -2961.40 1671 -1831 -4200 -2404 5030
ورشکستگی 30.00 41 43 40 42 58
ثبت خودرو 132794.00 124207 153209 135000 139000 155000
شاخص اقتصادی مقدم 128.30 129 130 130 131 146
تولید فولاد 5770.00 5680 5520 5800 6050 6310
استخراج معدن 13.90 2.1 6.2 2.8 3.5 4.7
تولید سیمان 6012.00 5190 5890 5190 5100 5310
شاخص همزمان 122.70 124 124 125 125 133
شاخص رقابتی 5.03 4.98 5.05 5.05 5.05 5.3
رتبه رقابتی 26.00 25 25 25 25 21
آسانی کسب و کار 5.00 4 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 22658.97 23031 22514 26100 22304 23000
شاخص فساد مالی 56.00 60 60 60 60 68
رتبه فساد مالی 37.00 35 34 34 34 30
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.20 101 102 101 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -1 -2.2 0.9 0.1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 3.8 3.3 1.9 5.2 6
هزینه های مصرف کننده 181779.20 183000 184000 186000 190000 204000
درآمد قابل تصرف شخص 1560594.10 1569645 1590008 1610372 1630735 1883369
پس انداز های شخصی 8.90 9 9 9 9 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1295753.10 1366824 1403806 1434143 1471594 1806580
نرخ وام بانکی 3.36 3.34 3.4 3.4 3.5 3.7
قیمت گازوئیل 1.23 1.27 1.28 1.27 1.26 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 90.00 91.81 92.31 92.66 93.02 94.59
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 101.40 101 101 102 102 104
سفارشات ساخت و ساز 6968441.00 5280000 6980000 8600000 5230000 6830000
میزان ساخت و ساز 25.90 8.5 6.9 8.7 7.3 3.9
نرخ مالکیت مسکن 53.60 54.4 54.4 54.4 54.4 55.8
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.20 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 16.76 16.8 16.8 16.76 16.8 17.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8