کره جنوبی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.7 0.6 1
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.9 3.8 3.7 4.3
نرخ تورم 1.30 1.4 1.1 1.2 1.5 2.8
نرخ بهره 1.25 1.25 1 1 1 3
موازنه تجاری 7992.05 7822 7278 7416 7377 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.12 37 39 39 39 38.26
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1172.55 1190 1202 1213 1225 1414
بازار سهام 1970.61 1960 1940 1920 1900 1590
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.20 2.12 2.14 2.16 2.18 2.52
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.7 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.7 2.8 3.1 2.9 3
تولید ناخالص داخلی 1377.87 1430 1472 1472 1472 1602
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 377952.40 380220 382882 385562 387875 431903
تولید ناخالص ملی 390475.10 410000 391000 402000 404000 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 114705.70 113000 114000 117000 116000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25022.80 25717 25878 26039 26200 28216
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34386.57 35034 35874 35873 35870 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6940.30 6950 7460 6920 6800 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16588.10 16400 17000 19020 17200 20000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 105156.60 107200 107080 108700 107800 115900
تولید ناخالص داخلی از معادن 624.30 580 596 597 617 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22981.70 23102 23282 23379 23662 25514
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202862.20 211061 216700 222500 228300 327801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12855.70 13000 13100 13080 13250 14300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7913.10 7970 7770 7850 8200 8886
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.9 3.8 3.7 4.3
افراد شاغل 26316.00 26420 26303 26100 26432 28700
افراد بیکار 1021.00 1008 1070 1057 1110 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 62 62.3 63.3 63 62
هزینه های کار 123.30 123 131 131 137 126
بهره وری 96.40 97.3 97.2 96.3 95.2 97.3
دستمزد 3220531.00 3490000 3627450 3340000 3560000 4110000
دستمزد در تولید 3435462.00 3840000 4090000 3557402 3860000 4400000
حداقل دستمزد 6030.00 6030 6300 6300 6300 6900
جمعیت 50.60 50.79 50.84 50.89 50.94 51.59
سن بازنشستگی زنان 55.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 55.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.50 8.2 11 11 9.04 8.4
نرخ اشتغال 96.60 96.59 96.51 96.55 96.53 96.53
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.30 1.4 1.1 1.2 1.5 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.1 0.1 0.07 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.35 111 112 112 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 113.24 113 114 114 114 119
اندازه اصل تورم 1.40 2.1 2.3 2.3 1.02 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.79 105 107 107 111 109
قیمت تولید 99.45 100 100 100 98.88 103
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.5 0.3 0.7 0.9 1.9
قیمت صادرات 80.53 81 81.5 82 82.8 93
قیمت واردات 77.87 77.3 78.1 78.9 79.5 87.4
تورم مواد غذایی 4.50 5.8 4.1 3.9 4.1 2.9
CPI حمل و نقل 98.57 98.76 98.79 98.82 98.82 98.82
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1 1 1 3
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.1 1.1 1.1 1.1 3
عرضه پول M0 84090300.00 86037640 88496469 90898338 93284437 122678218
عرضه پول M1 750806.60 764000 778000 808000 815000 1160000
عرضه پول M2 2385107.20 2400000 2470000 2490000 2520000 3180000
عرضه پول M3 3305297.10 3360000 3390000 3450000 3520000 4750000
ذخایر ارزی 375170.00 378000 382000 383000 384000 411000
وام به بخش خصوصی 7573271.00 7625755 7650000 7690000 7780000 9320000
نرخ بهره سپرده 1.80 1.2 1 1 1 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 255.78 257 258 259 260 263
ترازنامه بانک مرکزی 474417.50 483000 478000 477000 494000 536000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 7992.05 7822 7278 7416 7377 17300
صادرات 45480.75 45200 42300 42300 43300 50800
واردات 37488.70 38500 38500 38500 37300 49000
حساب جاری 8719.30 7900 7900 7900 7900 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.70 8 7.2 7.2 6.68 6.2
بدهی خارجی 400400.00 405000 392000 395000 405000 461000
رابطه مبادله 103.40 105 104 104 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 449500.00 7940000 5520000 5520000 1504492 9040000
گردش سرمایه 10643.80 -7840 4840 4840 8820 -14800
درآمد گردشگری 1317.10 1812 1874 1903 2100 3710
ورود توریست 1587797.00 1810000 1600000 1810000 2100000 2890000
ذخایر طلا 104.40 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.23 0.1 0.1 0.1 0.2 0.42
فروش اسلحه 105.00 191 180 170 170 260
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.12 37 39 39 39 38.26
بودجه دولت -3.00 -3.2 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
ارزش بودجه دولت 8186.00 -4790 -5550 -12785 4605 -4300
هزینه های دولت 55591.10 55981 56441 56858 57304 62891
درآمدهای دولت 286369.00 346000 87500 87500 184518 396000
هزینه های مالی 278183.00 3410000 125000 125000 189004 396000
مخارج نظامی 38639.60 38928 39292 39656 39880 43114
درخواست پناهندگی 482.00 790 450 520 540 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 31.7 31.72 31.73 31.75 31.85
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 72.00 72 74 76 75 83
شاخص PMI تولید 48.00 48.2 49.9 50.1 50 50.9
تولید صنعتی -1.60 2.1 1.46 2.2 3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 0.8 0.8 1 0.34 1.7
تولید صنعتی -1.60 0.97 0.58 0.76 1.17 1.1
استفاده از ظرفیت 112.30 113 113 113 113 116
میزان سفارشات جدید 3841028.00 3412632 4619103 4919647 4890000 5110000
تغییرات موجودی انبار -2961.40 -1717 1671 -1831 -4200 5030
ورشکستگی 54.00 40 41 43 40 58
ثبت خودرو 120322.00 134885 119147 153209 135000 155000
شاخص اقتصادی مقدم 127.30 128 129 130 130 146
تولید فولاد 5961.32 5820 5680 5520 5800 6310
استخراج معدن -6.90 -4.7 2.1 6.2 2.8 4.7
تولید سیمان 4727.00 5030 5190 5890 5190 5310
شاخص همزمان 122.40 123 123 124 124 129
شاخص رقابتی 5.03 4.98 4.98 5.05 5.05 5.3
رتبه رقابتی 26.00 25 25 25 25 21
آسانی کسب و کار 5.00 5 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 22764.41 22127 23031 22514 26100 23000
شاخص فساد مالی 56.00 58 60 60 60 68
رتبه فساد مالی 37.00 35 34 34 34 30
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.80 99 101 102 101 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.20 0.07 -1 -2.2 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 4 3.8 3.3 1.9 6
هزینه های مصرف کننده 181779.20 184000 183000 184000 186000 204000
درآمد قابل تصرف شخص 1560594.10 1630735 1646823 1662911 1679000 1883369
پس انداز های شخصی 8.90 9.2 9 9 9 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1295753.10 1339377 1366824 1403806 1434143 1806580
نرخ وام بانکی 3.27 3.3 3.34 3.4 3.4 3.7
قیمت گازوئیل 1.25 1.29 1.29 1.28 1.27 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.80 90.36 90.69 91.01 91.25 92.52
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 101.00 101 101 101 102 104
سفارشات ساخت و ساز 7178875.00 5030000 5280000 6980000 8600000 6830000
میزان ساخت و ساز 17.30 11.7 8.5 6.9 8.7 3.9
نرخ مالکیت مسکن 53.60 53.9 54.4 54.4 54.4 55.8
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.20 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 16.76 16.8 16.8 16.8 16.76 17.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8