عربستان سعودی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6.1 6.1 5.8
نرخ تورم -0.40 3.3 3.5 3.4 3.1 3.1
نرخ بهره 2.00 2.5 2.5 2.5 3 5.5
موازنه تجاری 73133.00 23239 51138 40283 31176 109761
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 13 13 13 13 20
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بازار سهام 7057.79 7100 7020 6950 6880 5790
پول 3.75 3.83 3.86 3.9 3.94 4.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 646.00 680 680 680 680 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 638579.00 652379 643880 645996 654255 713514
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139579.00 170000 150000 155000 200000 258000
تولید ناخالص داخلی سرانه 21312.82 21610 21686 21800 21808 23186
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50283.93 50707 50735 50764 50793 53219
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14943.00 13802 14388 13126 11519 12489
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30329.00 31934 30745 31825 31558 35698
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76445.00 82299 79538 78293 81996 95118
تولید ناخالص داخلی از معادن 266625.00 260857 275273 268446 269405 310079
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34321.00 37459 35442 34914 36881 41482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13693.00 3563 10371 13575 5492 6100
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6.1 6.1 5.8
افراد بیکار 751811.00 710000 710000 713000 713000 700000
جمعیت 31.74 31.69 31.87 32.06 32.24 34.94
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مشارکت نیروی کار 55.30 54.8 54.8 55 55 55.6
افراد شاغل 11067.67 11101 11073 11044 11016 10990
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم -0.40 3.3 3.5 3.4 3.1 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.50 143 143 144 145 163
تورم مواد غذایی -4.20 0.5 0.9 1.2 2 3
قیمت تولید 160.80 152 152 162 161 174
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 -0.5 -0.5 0.9 0.3 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49 127 127 97.89 131 146
CPI حمل و نقل 120.40 120 120 120 120 120
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 2.00 2.5 2.5 2.5 3 5.5
نرخ بهره بین بانکی 2.04 2.9 3.1 3.3 3.5 5.4
عرضه پول M0 302404.00 295000 295000 289000 297000 355000
عرضه پول M1 1144435.00 1130037 1124352 1150000 1173339 1523443
عرضه پول M2 1636030.00 1665470 1682622 1694130 1701824 1718238
عرضه پول M3 1787362.00 1744564 1714026 1700000 1800000 2640000
ذخایر ارزی 2011537.00 1960132 1914438 18500200 1836768 2155079
ترازنامه بانک 2256364.25 2250000 2260000 2280000 2290000 2640000
نرخ بهره سپرده 2.89 3 3 3.5 4.1 6
میزان رشد وام 2.40 3 2.26 6.8 7.2 9.5
وام به بانک 58014.00 77500 80500 75000 85200 88200
ترازنامه بانک مرکزی 2076871.00 2050000 2070000 2120000 2140000 2440000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 73133.00 23239 51138 40283 31176 109761
صادرات 168805.00 143764 182090 162451 166997 266976
واردات 95672.00 120524 130952 122168 135821 157215
حساب جاری 2211.00 -5372 -4909 -15750 -4066 7180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -3 -3 -3 -3 7
گردش سرمایه -15817.00 -25540 -19521 -15000 -20834 12844
درآمد گردشگری 9263.00 1270 1276 1282 1293 1440
ذخایر طلا 322.90 323 323 323 323 323
تولید نفت خام 9748.00 10300 10540 10400 10501 11001
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1711.00 1750 1784 1800 1853 2474
ورود توریست 15098.00 17100 17100 17100 17100 19330
شاخص تروریسم 5.40 5.8 5.8 5.8 5.8 5.4
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 13 13 13 13 20
بودجه دولت -15.00 -5 -5 -5 -5.1 -2.9
هزینه های دولت 129776.00 113355 113357 116004 131312 142000
درآمدهای دولت 615910.00 600882 600882 793441 600882 1012366
هزینه های مالی 978139.00 957109 957109 982257 957109 1150584
مخارج نظامی 85354.40 87701 88041 88382 89124 94732
ارزش بودجه دولت -362229.00 -356227 -356227 -356227 -356227 -138218
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 7 4 3 12
شاخص PMI تولید 56.70 55.2 55.5 54.4 55.75 57
تولید صنعتی 2.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.9
تغییرات موجودی انبار 44978.00 48690 35920 43836 28281 36174
شاخص رقابتی 4.84 5.13 5.13 5.13 5.13 5.23
رتبه رقابتی 29.00 25.11 25.11 25.11 25.68 21
آسانی کسب و کار 94.00 81 81 81 81 78
شاخص فساد مالی 46.00 53 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 62.00 48 47 47 47 44
تولید فولاد 445.00 380 350 300 310 590
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 102 101 102 102 104
هزینه های مصرف کننده 259378.00 259891 238898 244544 245282 327111
قیمت گازوئیل 0.24 0.28 0.3 0.3 0.3 0.5
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10