عربستان سعودی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 1.7 1.9 2.1 3.5
نرخ بیکاری 5.60 5.8 6 6 6.1 5.8
نرخ تورم 3.00 3 3.3 3.5 3.4 3.1
نرخ بهره 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5
موازنه تجاری 16295.00 21344 23239 51138 40283 109761
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.59 10.9 11.2 11.5 12.6
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بازار سهام 5936.30 5370 5320 5270 5210 4340
پول 3.75 3.79 3.83 3.86 3.9 4.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 1.7 1.9 2.1 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 0.5 1.7 1.9 2.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 646.00 638 680 680 680 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 633050.00 640171 652379 643880 645996 713514
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 160008.00 145000 170000 150000 155000 258000
تولید ناخالص داخلی سرانه 21312.82 21433 21610 21686 21800 23186
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50283.97 50793 50934 51075 51216 53219
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13393.00 11348 13802 14388 13126 12489
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30240.00 30789 31934 30745 31825 35698
تولید ناخالص داخلی از ساخت 74164.00 77574 82299 79538 79075 95118
تولید ناخالص داخلی از معادن 256955.00 260798 260857 275273 258044 310079
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36396.00 36193 37459 35442 38044 41482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10010.00 5443 3563 10371 13103 6100
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.8 6 6 6.1 5.8
افراد بیکار 699164.00 705000 710000 710000 713000 700000
جمعیت 31.52 32.24 32.42 32.59 32.77 34.94
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مشارکت نیروی کار 54.90 55 54.8 54.8 55 55.6
افراد شاغل 11067.67 11016 11029 11043 11056 10990
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.00 3 3.3 3.5 3.4 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.90 140 143 143 144 163
تورم مواد غذایی -1.30 0.3 0.5 0.9 1.2 3
قیمت تولید 163.10 150 152 152 164 174
تغییر قیمت تولید کننده 3.97 -2.2 -0.5 -0.5 1.2 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.00 125 127 127 90.31 146
CPI حمل و نقل 122.10 122 122 122 122 122
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 2.27 2.7 2.9 3.1 3.3 5.4
عرضه پول M0 305266.00 272000 295000 295000 289000 355000
عرضه پول M1 1120543.00 1145818 1130037 1124352 1150000 1523443
عرضه پول M2 1575751.00 1617376 1646042 1674996 1704263 2122152
عرضه پول M3 1752329.00 1717028 1686040 1648908 1700000 2640000
ذخایر ارزی 2108192.00 2042001 1999343 1961435 18500200 2155079
ترازنامه بانک 2219589.73 2250000 2250000 2260000 2280000 2640000
نرخ بهره سپرده 2.89 3 3 3 3.5 6
میزان رشد وام 7.50 6.47 6.08 5.85 6.8 9.5
وام به بانک 54199.00 82020 77500 80500 75000 88200
ترازنامه بانک مرکزی 2169063.00 2100000 2050000 2070000 2120000 2440000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 16295.00 21344 23239 51138 40283 109761
صادرات 135626.00 153208 143764 182090 162451 266976
واردات 119331.00 131865 120524 130952 122168 157215
حساب جاری -8368.00 -15993 -14967 -14000 -15750 7180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -5 -3 -3 -3 7
گردش سرمایه -27704.00 -28532 -25540 -19521 -15000 12844
درآمد گردشگری 1232.00 1270 1276 1282 1293 1440
ذخایر طلا 322.90 323 323 323 323 323
تولید نفت خام 10650.00 10180 10300 10540 10400 11001
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1883.00 1733 1750 1983 1800 2474
ورود توریست 15098.00 17100 17100 17100 17100 19330
شاخص تروریسم 4.01 5.7 5.8 5.8 5.8 5.4
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.59 10.9 11.2 11.5 12.6
بودجه دولت -15.00 -7.3 -5 -5 -5 -2.9
هزینه های دولت 150633.00 131360 113355 113357 116004 142000
درآمدهای دولت 615910.00 554319 600882 600882 600882 1012366
هزینه های مالی 978139.00 929232 957109 957109 957109 1150584
مخارج نظامی 85354.40 87701 88041 88382 89124 94732
ارزش بودجه دولت -362229.00 -374913 -356227 -356227 -356227 -138218
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 2 5 7 4 12
شاخص PMI تولید 55.30 54 55.2 55.5 54.4 57
تولید صنعتی 2.70 5.5 1.2 1.2 1.2 1.9
تغییرات موجودی انبار 35360.00 22010 49811 37067 46687 37715
شاخص رقابتی 4.84 5.07 5.13 5.13 5.13 5.23
رتبه رقابتی 29.00 25.11 25.11 25.11 25.68 21
آسانی کسب و کار 82.00 82 81 81 81 78
شاخص فساد مالی 52.00 52 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 48.00 48 47 47 47 44
تولید فولاد 380.00 290 380 350 300 590
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 102 102 101 102 104
هزینه های مصرف کننده 258107.00 240473 259891 238898 244544 273306
قیمت گازوئیل 0.24 0.24 0.28 0.3 0.3 0.5
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9