عربستان سعودی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.9 6.1 6 5.8
نرخ تورم -0.10 0.1 0.5 1.2 2.5 3.1
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.5 3.25
موازنه تجاری 73133.00 77000 68800 71000 91500 54000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 13 13 13 13 20
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 3.75 3.79 3.83 3.86 3.94 4.5
بازار سهام 6832.30 6900 6830 6760 6620 5580
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.7 1.9 2.1 2.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 646.00 680 680 680 680 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 638579.00 652379 643880 645996 654255 713514
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139579.00 170000 150000 155000 200000 258000
تولید ناخالص داخلی سرانه 21312.82 21610 21686 21800 21808 23186
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50283.93 50707 50735 50764 50793 53219
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14943.00 13802 14388 13126 11519 12489
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30329.00 31934 30745 31825 31558 35698
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76445.00 82299 79538 78293 81996 95118
تولید ناخالص داخلی از معادن 266625.00 260857 275273 268446 269405 310079
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34321.00 37459 35442 34914 36881 41482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13693.00 3563 10371 13575 5492 6100
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.9 6.1 6 5.8
افراد بیکار 751811.00 740000 730000 763000 753000 790000
جمعیت 31.74 31.69 31.87 32.06 32.24 34.94
نرخ مشارکت نیروی کار 55.30 54.8 54.8 55 55 55.6
افراد شاغل 11067.67 11101 11073 11044 11016 10990
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم -0.10 0.1 0.5 1.2 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.90 138 138 139 140 155
تورم مواد غذایی -3.40 -3.6 0.5 1.6 2 3
قیمت تولید 160.80 162 163 165 166 178
تغییر قیمت تولید کننده 1.97 -0.5 0.3 -0.31 2.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49 127 127 97.89 131 146
CPI حمل و نقل 120.90 121 121 123 124 138
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.5 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2.9 3.1 3.3 3.5 5.4
عرضه پول M0 301552.00 295000 295000 289000 297000 355000
عرضه پول M1 1149844.00 1130037 1124352 1150000 1173339 1523443
عرضه پول M2 1619671.00 1626411 1625240 1623034 1622298 1620697
عرضه پول M3 1769582.00 1773876 1767869 1700000 1800000 2640000
ذخایر ارزی 1964702.00 1917584 1848274 18500200 1730130 2155079
ترازنامه بانک 2241216.68 2250000 2260000 2280000 2290000 2640000
نرخ بهره سپرده 2.89 3 3 3.5 4.1 6
میزان رشد وام 1.80 0.48 -1 6.8 7.2 9.5
وام به بانک 56112.00 77500 80500 75000 85200 88200
ترازنامه بانک مرکزی 2028643.00 2010000 2000000 203000 2070000 2440000
نرخ بهره معکوس 1.00 0.74 1.22 1.38 1.45 1.54
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 73133.00 77000 68800 71000 91500 54000
صادرات 168805.00 175000 170000 175000 189000 194000
واردات 95672.00 98000 101200 104000 97500 140000
حساب جاری 2211.00 -5372 -4909 -2750 -1065 7180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -3 -3 -3 -3 7
گردش سرمایه -15817.00 -25540 -19521 -15000 -20834 12844
درآمد گردشگری 9263.00 11165 11165 11165 11165 13547
ذخایر طلا 322.90 323 323 323 323 323
تولید نفت خام 9748.00 9725 9708 9721 9711 10201
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1711.00 1750 1784 1800 1853 2474
ورود توریست 15098.00 17100 17100 17100 17100 19330
شاخص تروریسم 5.40 5.8 5.8 5.8 5.8 5.4
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.90 13 13 13 13 20
بودجه دولت -15.00 -5 -5 -5 -5.1 -2.9
هزینه های دولت 129776.00 113355 113357 116004 131312 142000
درآمدهای دولت 615910.00 600882 600882 793441 600882 1012366
هزینه های مالی 978139.00 957109 957109 982257 957109 1150584
ارزش بودجه دولت -362229.00 -356227 -356227 -356227 -356227 -138218
مخارج نظامی 85354.40 87701 88041 88382 89124 94732
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 7 4 3 12
شاخص PMI تولید 57.00 55.2 55.5 54.4 55.97 57
تولید صنعتی 2.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.9
تغییرات موجودی انبار 44978.00 48690 35920 43836 28281 36174
شاخص رقابتی 4.84 5.13 5.13 5.13 5.13 5.23
رتبه رقابتی 29.00 25.11 25.11 25.11 24 21
آسانی کسب و کار 94.00 92 92 92 92 83
شاخص فساد مالی 46.00 53 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 62.00 47 47 47 47 44
تولید فولاد 483.00 510 470 480 540 580
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 98 101 102 103 109
هزینه های مصرف کننده 259378.00 259891 260800 261544 248282 371111
قیمت گازوئیل 0.24 0.28 0.3 0.3 0.3 0.5
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 87.50 93.1 91.4 89.6 86.5 96.3
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10