قطر

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.5 0.3 0.5 0.7 1.2
نرخ بیکاری 0.20 0.6 0.8 0.8 0.8 1.2
نرخ تورم 2.60 2.5 2.9 3 3.3 3.43
نرخ بهره 4.50 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری 8847.00 8115 8051 8054 8050 8049
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 34.93 35.24 35.56 35.87 36.41
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.64 3.68 3.71 3.75 3.79 4.37
بازار سهام 10371.17 10300 10200 10000 9940 8290
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.01 3.07 3.1 3.13 3.16 3.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.5 0.3 0.5 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.9 2.2 2.5 2.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 166.91 231 231 231 137 269
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1188481.00 1346244 1351677 1357505 1363179 1435669
تولید ناخالص داخلی سرانه 75117.36 77147 77374 77602 77830 81199
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 135321.69 134970 135190 135216 135243 135224
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 0.20 0.6 0.8 0.8 0.8 1.2
جمعیت 2.34 2.38 2.39 2.4 2.41 2.44
افراد شاغل 1863637.00 1919257 1933559 1939628 1953245 2022687
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 2.60 2.5 2.9 3 3.3 3.43
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 109 110 110 111 114
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196.30 195 195 195 195 195
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.1 0.5 0.5 0.2 -0.1
تورم مواد غذایی -2.00 -1.67 -1.73 -1.74 -1.74 -1.74
CPI حمل و نقل 112.00 111 111 111 111 111
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.50 5 5 5 5 5.5
عرضه پول M0 55406.40 64634 66784 68989 71212 104605
عرضه پول M1 126141.00 141203 143984 146810 149687 192505
عرضه پول M2 488941.00 527427 547705 567588 587231 860980
ذخایر ارزی 132892.10 131510 132239 131615 132118 131881
ترازنامه بانک 1160834.80 1242774 1285659 1329606 1374687 2097361
نرخ بهره سپرده 1.60 2 2.07 2.13 2.2 2.26
میزان رشد وام 9.40 6.53 18.7 18.7 6.26 16.2
ترازنامه بانک مرکزی 195703.20 194902 194718 194687 194681 194680
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 8847.00 8115 8051 8054 8050 8049
صادرات 17133.00 15796 15476 15475 15433 15446
واردات 8286.00 7639 7763 7745 7747 7747
حساب جاری -9268.00 -20271 -26505 -33273 -39813 -132348
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 5.2 6.8 6.8 12.02 15.7
گردش سرمایه 9113.00 -24355 -29076 -30762 -29548 -26642
ذخایر طلا 12.41 12.37 12.35 12.35 12.35 12.35
تولید نفت خام 610.00 610 612 612 612 612
شاخص تروریسم 0.00 0.25 0.29 0.33 0.36 0.43
ورود توریست 2826.00 3059 3117 3175 3233 4060
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116.00 464 461 346 637 467
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 34.93 35.24 35.56 35.87 36.41
بودجه دولت 16.10 -7.8 -7.9 -7.9 9.75 3.5
ارزش بودجه دولت 123455.00 -46500 -35700 -35700 129060 3880
هزینه های دولت 150476.00 132867 128312 123758 119203 81939
درآمدهای دولت 336557.00 156000 187000 187000 379986 267000
هزینه های مالی 213102.00 203700 201910 200120 198330 181361
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60 237 237 237 238 236
شاخص رقابتی 5.23 5.24 5.24 5.24 5.24 5.25
رتبه رقابتی 18.00 17.68 17.68 17.68 12.39 11.06
اطمینان کسب و کار 20.40 19.53 19.73 19.9 19.95 19.82
آسانی کسب و کار 68.00 62.14 61.43 60.71 59.99 56.82
شاخص فساد مالی 71.00 69.69 70.13 69.75 69.36 65.74
رتبه فساد مالی 22.00 23.01 22.26 22.89 23.52 27.41
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
هزینه های مصرف کننده 113286.00 123575 126282 128990 131697 167724
اعتبار بخش خصوصی 437906.80 444847 449796 454470 458895 498546
ضریب اطمینان مصرف کننده 185.20 184 184 184 184 185
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15