قطر

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.5 0.3 0.5 0.7 1.2
نرخ بیکاری 0.20 0.6 0.8 0.8 0.8 1.2
نرخ تورم 2.20 2.5 2.9 3 3.3 3.43
نرخ بهره 4.50 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری 7703.00 7233 5800 7900 8200 8600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 34.93 35.24 35.56 35.87 36.41
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.64 3.68 3.71 3.75 3.79 4.37
بازار سهام 9913.75 9700 9600 9500 9400 7830
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.59 3.39 3.43 3.46 3.49 4.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.5 0.3 0.5 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.9 2.2 2.5 2.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 166.91 231 231 231 137 269
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1188481.00 1346244 1351677 1357505 1363179 1435669
تولید ناخالص داخلی سرانه 75117.36 77147 77374 77602 77830 81199
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 135321.69 134970 135190 135216 135243 135224
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 0.20 0.6 0.8 0.8 0.8 1.2
جمعیت 2.34 2.38 2.39 2.4 2.41 2.44
افراد شاغل 1863637.00 1919257 1933559 1939628 1953245 2022687
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 2.20 2.5 2.9 3 3.3 3.43
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50 109 109 110 110 112
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196.30 195 195 195 195 195
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.1 0.5 0.5 0.06 -0.1
تورم مواد غذایی -2.70 -2.19 -2.4 -2.28 -2.32 -2.31
CPI حمل و نقل 110.80 110 111 111 111 111
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.50 5 5 5 5 5.5
عرضه پول M0 52673.10 60614 62995 65216 67386 98424
عرضه پول M1 123940.00 128534 130854 133208 135600 170776
عرضه پول M2 489016.00 510653 527981 545387 562916 818297
ذخایر ارزی 131005.30 130562 131228 130648 131115 130896
ترازنامه بانک 1185503.10 1219841 1263578 1308172 1353802 2079719
نرخ بهره سپرده 1.60 2 2.07 2.13 2.2 2.26
میزان رشد وام 10.60 9.89 18.7 18.7 9.93 16.2
ترازنامه بانک مرکزی 195846.50 194600 194399 194365 194360 194358
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 7703.00 7233 5800 7900 8200 8600
صادرات 18744.00 20642 21055 21198 21210 21233
واردات 11041.00 13171 12690 12711 12715 12714
حساب جاری -9268.00 -20271 -26505 -33273 -39813 -132348
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 5.2 6.8 6.8 12.02 15.7
گردش سرمایه 9113.00 -24355 -29076 -30762 -29548 -26642
ذخایر طلا 12.41 12.47 12.44 12.46 12.46 12.46
تولید نفت خام 639.00 631 635 635 635 635
شاخص تروریسم 0.23 0.46 0.49 0.51 0.53 0.41
ورود توریست 2826.00 3059 3117 3175 3233 4060
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 947.00 598 430 216 700 446
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 34.93 35.24 35.56 35.87 36.41
بودجه دولت 16.10 -7.8 -7.9 -7.9 9.75 3.5
ارزش بودجه دولت 123455.00 -46500 -35700 -35700 129060 3880
هزینه های دولت 150476.00 132867 128312 123758 119203 81939
درآمدهای دولت 336557.00 156000 187000 187000 379986 267000
هزینه های مالی 213102.00 203700 201910 200120 198330 181361
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60 237 237 237 238 236
آسانی کسب و کار 83.00 71.67 75.17 76.91 78.66 70.65
شاخص رقابتی 5.23 5.24 5.24 5.24 5.24 5.25
رتبه رقابتی 18.00 17.68 17.68 17.68 12.39 11.06
اطمینان کسب و کار 20.40 19.53 19.73 19.9 19.95 19.82
شاخص فساد مالی 71.00 69.69 70.13 69.75 69.36 65.74
رتبه فساد مالی 22.00 23.01 22.26 22.89 23.52 27.41
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
هزینه های مصرف کننده 113286.00 123575 126282 128990 131697 167724
اعتبار بخش خصوصی 441075.00 446806 452664 458219 463461 511077
ضریب اطمینان مصرف کننده 185.20 184 184 184 184 185
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان 589.00 489 558 525 505 518
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15