قطر

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.3 0.5 0.7 1 1.2
نرخ بیکاری 0.20 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2
نرخ تورم 1.80 2.9 3 3.3 3.7 3.43
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
موازنه تجاری 10746.00 5800 7900 8200 6900 8600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 47 47 47 47 42
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 3.64 3.71 3.75 3.79 3.82 4.37
بازار سهام 10916.99 10100 10000 9920 9820 8270
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.44 3.77 3.8 3.84 3.88 4.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.3 0.5 0.7 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 164.60 231 231 162 240 269
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1188481.00 1188597 1282232 1465148 1369322 1402341
تولید ناخالص داخلی سرانه 74686.60 76831 76936 77042 77147 81199
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 132937.67 134970 135190 135216 135243 135224
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 204624.00 193232 194007 198796 198175 196744
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 0.20 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2
جمعیت 2.57 2.49 2.59 2.68 2.78 3.43
افراد شاغل 2073704.00 2182054 2205344 2282625 2304266 2703657
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.80 2.9 3 3.3 3.7 3.43
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 109 109 109 109 110
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196.30 195 195 195 195 195
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.01 -0.2 -0.1
تورم مواد غذایی -1.90 -2.24 -2.29 -2.29 -2.29 -2.29
CPI حمل و نقل 114.20 114 114 114 114 114
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
عرضه پول M0 54987.70 55404 55146 55055 54996 54915
عرضه پول M1 128349.00 128024 127974 127969 127969 127969
عرضه پول M2 497548.00 499525 500206 500465 500564 500611
ذخایر ارزی 115131.90 115955 114504 115625 114721 115092
ترازنامه بانک 1262736.90 1283238 1310103 1340217 1371472 1745471
نرخ بهره سپرده 1.60 1.96 1.97 1.99 2 2.26
میزان رشد وام 12.60 18.7 18.7 13.39 19.1 16.2
ترازنامه بانک مرکزی 181443.60 177051 176361 176250 176233 176229
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 10746.00 5800 7900 8200 6900 8600
صادرات 19286.00 18043 17957 17964 17948 17953
واردات 8540.00 7500 7633 7609 7612 7612
حساب جاری -5444.00 -12945 -13908 -15742 -16652 -21481
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.8 6.8 15.8 6.8 15.7
گردش سرمایه 3311.00 -19371 -23881 -24221 -22953 -20524
ذخایر طلا 12.41 12.44 12.46 12.46 12.46 12.46
تولید نفت خام 615.00 610 612 613 613 613
شاخص تروریسم 0.23 0.37 0.4 0.43 0.46 0.41
ورود توریست 2826.00 2948 2985 3022 3059 4060
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.00 1031 672 720 802 681
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.80 47 47 47 47 42
بودجه دولت 16.10 -7.9 -7.9 9.97 -7.9 3.5
ارزش بودجه دولت 123455.00 -35700 -35700 123908 -28500 3880
هزینه های دولت 150476.00 157489 149281 141074 132867 81939
درآمدهای دولت 336557.00 187000 187000 366487 192000 267000
هزینه های مالی 213102.00 245366 231477 217588 203700 181361
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60 214 222 229 237 236
آسانی کسب و کار 83.00 73.42 75.17 76.91 78.66 70.65
شاخص رقابتی 5.23 5.24 5.24 5.24 5.24 5.25
رتبه رقابتی 18.00 17.68 17.68 17.68 12.39 11.06
اطمینان کسب و کار 20.40 19.83 20.73 20.05 20.24 20.26
شاخص فساد مالی 61.00 64 62 60 57 61
رتبه فساد مالی 31.00 23.01 22.26 22.89 23.52 27.41
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
هزینه های مصرف کننده 131681.00 134189 137507 140824 144141 188159
اعتبار بخش خصوصی 450065.40 456943 464330 471328 477934 535763
ضریب اطمینان مصرف کننده 184.30 184 184 185 185 185
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 638.00 588 589 589 587 587
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 5.00 5 5 5 5 5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5