یونان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.1 0.2 -0.4 0.1 0.6
نرخ بیکاری 23.40 22.8 22.5 22.2 22.94 19.8
نرخ تورم -0.50 -0.2 0.2 0.4 0.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -1358.70 -1379 -1454 -1411 -1489 -1295
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.90 174 174 173 172 164
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 0.85
بازار سهام 622.52 596 590 584 578 481
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.74 7.39 7.47 7.54 7.61 8.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.1 0.2 -0.4 0.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -0.4 -0.2 0.5 0.9 2.1
تولید ناخالص داخلی 195.21 197 197 198 168 212
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48910.00 45700 42100 46800 49120 48100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5512.34 5785 5680 5860 5580 6430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22648.44 23000 23100 23200 23517 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24617.04 25000 25100 25200 25567 26600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1938.94 1780 1460 1870 1880 1890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 927.62 990 640 910 960 2230
تولید ناخالص داخلی از معادن 4609.51 3900 4060 4550 4230 4505
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9412.91 8720 8950 9250 8990 9410
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10318.44 8800 8350 10540 11280 10500
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 23.40 22.8 22.5 22.2 22.94 19.8
افراد شاغل 3694.80 3650 3600 3640 3670 3790
افراد بیکار 1121.70 1064 1052 1046 1038 976
قسمت مدت زمان اشتغال 364.30 346 352 362 339 354
استخدام تمام وقت 3338.30 3250 3220 3330 3360 3450
نرخ اشتغال 76.71 78.2 78.5 78.8 79 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 16.70 17.1 16.8 16.5 15.16 12.9
نرخ بیکاری جوانان 46.50 46.9 46.3 45.8 45.1 38
هزینه های کار 87.60 99.2 92.1 88.6 82.7 107
پست های خالی شغلی 15178.00 7300 15600 15400 12700 16300
حداقل دستمزد 683.76 684 684 684 684 695
جمعیت 10.86 10.71 10.67 10.62 10.58 10.34
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 69
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 69
تغییر اشتغال 0.50 0.2 0.2 0.3 0.12 1.5
دستمزد 1125.60 1109 1156 1107 1110 1145
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1370.00 1350 1320 1320 1370 1540
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 786.00 750 720 720 770 950
بهره وری 93.20 92.1 89.2 94.6 102 98.6
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 52 51.9 51.8 52.26 53.4
زندگی خانواده دستمزد 1270.00 1240 1200 1200 1250 1450
زندگی فردی دستمزد 515.00 500 475 475 490 690
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم -0.50 -0.2 0.2 0.4 0.6 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.33 102 104 106 101 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 106 108 110 105 127
قیمت مصرف کننده اصلی 100.00 101 103 105 99.22 123
اندازه اصل تورم -0.30 0.4 0.6 0.7 0.19 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.11 92.5 93.5 93.5 93.5 101
قیمت تولید 97.00 97.8 98.3 98.7 99.6 118
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 -1.8 -1.2 -0.6 -0.2 1.4
قیمت واردات 93.19 94 93 95 96 111
تورم مواد غذایی -1.50 0.3 0.6 0.9 -1.22 2.4
CPI حمل و نقل 115.64 116 118 120 116 137
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.3 0.2 0.12 1
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.6 -0.3 -0.1 -0.42 1.3
عرضه پول M0 28228.00 29100 29600 30200 30718 39900
عرضه پول M1 107763.00 115000 117000 119000 111716 155000
عرضه پول M2 158709.00 164000 166000 168000 147362 199000
عرضه پول M3 160037.00 165000 168000 170000 152979 204000
ذخایر ارزی 6741.00 6820 6860 6890 6675 8900
ترازنامه بانک 364678.39 385000 398000 413000 330066 492000
وام به بخش خصوصی 93482.58 92700 91900 91500 90420 101000
ترازنامه بانک مرکزی 144602.00 166000 175000 189000 139721 255000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.94 135 134 134 133 125
میزان رشد وام -1.90 -0.5 -0.2 0.2 -1.8 1.5
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1358.70 -1379 -1454 -1411 -1489 -1295
صادرات 2358.40 2275 2127 2187 2196 2561
واردات 3717.10 3654 3581 3598 3685 3856
حساب جاری 1008.40 -750 -680 1200 980 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -0.5 -1.5 -1.5 -1.63 -0.2
بدهی خارجی 436070.96 464000 476000 482000 495000 517000
گردش سرمایه 386.04 -200 -320 580 180 -360
حواله 63.50 63.8 61.7 71.5 64.8 89.3
ذخایر طلا 112.75 113 113 113 113 113
تولید نفت خام 2.00 1 1 1 1.91 1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 411.50 161 51.5 110 -75.2 150
شاخص تروریسم 4.22 4.98 4.98 4.98 4.23 4.68
درآمد گردشگری 2231.60 209 238 1912 2242 275
ورود توریست 1277121.00 325000 386000 2628000 2625000 465000
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.90 174 174 173 172 164
بودجه دولت -7.20 -4.6 -3.9 -3.9 -7.68 -1.8
ارزش بودجه دولت 1306.00 -3610 200 -1010 -964 -3610
هزینه های دولت 9710.70 11200 9500 9900 9800 12200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.30 54 53.8 53.6 53.4 44
درآمدهای دولت 42804.00 51510 12520 23140 34380 51730
بدهی های دولت 323709.14 369000 378000 392000 324982 452000
هزینه های مالی 41497.00 55120 12320 24150 36270 55340
درخواست پناهندگی 3450.00 1200 2900 4400 980 420
مخارج نظامی 6104.20 5969 6145 6320 6326 6265
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 92.40 96.2 95.9 96.8 97.1 105
شاخص PMI تولید 48.30 50.1 50.5 50.8 51 53.2
تولید صنعتی 0.10 0.7 0.8 0.4 2.15 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 1.5 -0.6 2.6 -0.4 1.2
تولید صنعتی 2.10 0.9 1.1 0.6 1.41 1.6
استفاده از ظرفیت 68.80 67.2 67.5 67.7 67.9 73.6
میزان سفارشات جدید -18.00 -15 -12 -14 -18.74 -4
ثبت خودرو 4995.00 7050 6520 9120 6680 8650
تغییرات موجودی انبار 618.12 144 154 -98.32 -157 -149
شاخص رقابتی 4.00 4.02 4.05 4.05 3.99 4.16
رتبه رقابتی 86.00 81 80 80 80 77
آسانی کسب و کار 61.00 60 59 59 64.79 56
تولید الکتریسیته 3820.00 4380 3470 4170 4010 4460
شاخص فساد مالی 46.00 46 47 47 46.65 50
رتبه فساد مالی 58.00 58 57 57 72.25 54
تولید فولاد 95.00 94 95 93 89 110
استخراج معدن -15.00 -7.2 -5.1 -3.9 -9.21 1
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -66.90 -61 -62 -64 -61 -32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 1.1 1.6 0.8 -0.7 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 -0.2 0.2 0.3 0.4 1.2
هزینه های مصرف کننده 32924.80 31900 30500 33100 32200 37600
اعتبار بخش خصوصی 198086.87 198000 196000 197000 199000 215000
نرخ وام بانکی 5.41 5.2 4.9 5 4.8 2.5
تسهیلات اعتباری خریدار 25039.10 26200 26700 27200 24359 34100
قیمت گازوئیل 1.54 1.43 1.45 1.49 1.49 1.69
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.90 60.7 60.32 59.94 59.62 51.89
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 59.60 58.9 56.6 55.6 56.7 68.5
جواز ساختمان 897.00 1210 1080 1050 1230 2740
نرخ مالکیت مسکن 74.00 74 73.6 73.6 73.6 72
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 40.06 40.1 40.1 40.1 40.06 40.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.56 24.6 24.6 24.6 24.56 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5