یونان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.4 0.1 0.3 0.4 0.6
نرخ بیکاری 23.00 22.5 22.2 22 21.7 19.8
نرخ تورم 1.20 0.2 0.4 0.6 0.8 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -1566.60 -1454 -1411 -1489 -1438 -1295
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.90 174 173 172 172 164
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.06 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 645.95 623 617 610 604 509
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.54 7.25 7.32 7.39 7.87 8.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.4 0.1 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 -0.2 0.5 0.9 1 2.1
تولید ناخالص داخلی 194.85 197 198 185 199 212
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46593.00 42100 46800 49120 46100 48100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5565.93 5680 5860 5580 5860 6430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22573.42 23100 23200 23104 23400 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24535.49 25100 25200 24877 25500 26600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1643.09 1460 1870 1880 1760 1890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1331.66 640 910 960 1170 2230
تولید ناخالص داخلی از معادن 4922.93 4060 4550 4230 4250 4505
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9031.06 8950 9250 8990 9340 9410
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11738.25 8350 10540 11280 9720 10500
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 23.00 22.5 22.2 22 21.7 19.8
افراد شاغل 3629.96 3600 3640 3670 3680 3790
افراد بیکار 1131.15 1052 1046 1038 1025 976
قسمت مدت زمان اشتغال 361.90 352 362 339 347 354
استخدام تمام وقت 3374.80 3220 3330 3360 3290 3450
نرخ اشتغال 76.24 78.5 78.8 79 79.2 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 16.70 16.8 16.5 15.16 16 12.9
نرخ بیکاری جوانان 45.70 46.3 45.8 46.74 44.8 38
هزینه های کار 79.70 92.1 88.6 82.7 101 107
پست های خالی شغلی 15689.00 15600 15400 12700 9500 16300
حداقل دستمزد 683.76 684 684 694 684 695
جمعیت 10.78 10.67 10.62 10.58 10.54 10.34
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 68 69
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 68 69
تغییر اشتغال 0.20 0.2 0.3 0.16 0.5 1.5
دستمزد 1092.01 1156 1107 1110 1115 1145
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1370.00 1320 1320 1370 1370 1540
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 786.00 750 720 720 770 950
بهره وری 99.50 89.2 94.6 102 92.6 98.6
نرخ مشارکت نیروی کار 52.40 51.9 51.8 52.26 51.5 53.4
زندگی خانواده دستمزد 1270.00 1240 1200 1200 1250 1450
زندگی فردی دستمزد 515.00 500 475 475 490 690
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.20 0.2 0.4 0.6 0.8 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.79 104 106 100 110 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.76 108 110 105 114 127
قیمت مصرف کننده اصلی 98.60 103 105 99.22 109 123
اندازه اصل تورم -0.10 0.6 0.7 0.06 0.9 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.11 93.5 93.5 93.5 93.5 101
قیمت تولید 101.30 102 103 104 105 119
تغییر قیمت تولید کننده 5.10 4.7 3.4 2.5 2.2 2
قیمت واردات 96.63 93 95 96 98 111
تورم مواد غذایی 1.10 0.6 0.9 0.44 1.6 2.4
CPI حمل و نقل 117.10 118 120 118 124 137
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.2 0.28 0.4 1
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.3 -0.1 -0.39 0.2 1.3
عرضه پول M0 28966.00 29600 30200 29986 31400 39900
عرضه پول M1 111972.00 117000 119000 111854 122000 155000
عرضه پول M2 161695.00 166000 168000 164082 172000 199000
عرضه پول M3 162770.00 168000 170000 164891 173000 204000
ذخایر ارزی 6396.00 6860 6890 6324 7110 8900
ترازنامه بانک 351820.92 398000 413000 325490 434000 492000
وام به بخش خصوصی 94520.36 91900 91500 90420 92400 101000
ترازنامه بانک مرکزی 143008.00 175000 189000 140726 216000 255000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.94 135 134 134 133 125
میزان رشد وام -1.90 -0.2 0.2 -1.8 0.7 1.5
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -1566.60 -1454 -1411 -1489 -1438 -1295
صادرات 2301.50 2127 2187 2196 2314 2561
واردات 3868.10 3581 3598 3685 3752 3856
حساب جاری -933.40 -680 1200 980 -690 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1.5 -1.5 -1.97 -1.5 -0.2
بدهی خارجی 432799.39 476000 482000 495000 506000 517000
گردش سرمایه -35.20 -320 580 180 -300 -360
حواله 78.60 61.7 71.5 64.8 67.2 89.3
ذخایر طلا 112.75 113 113 113 113 113
تولید نفت خام 2.00 1 1 1.91 1 1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 312.10 51.5 110 -75.2 122 150
شاخص تروریسم 4.22 4.98 4.98 4.29 4.98 4.68
درآمد گردشگری 193.10 238 1912 2242 217 275
ورود توریست 1277121.00 386000 2628000 2625000 355000 465000
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.90 174 173 172 172 164
بودجه دولت -7.20 -3.9 -3.9 -7.16 -3.9 -1.8
ارزش بودجه دولت 832.00 200 -1010 -936 -3680 -3610
هزینه های دولت 9736.60 9500 9900 9800 11600 12200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.30 53.8 53.6 53.4 53 44
درآمدهای دولت 4158.00 12520 23140 34380 51560 51730
بدهی های دولت 323709.14 378000 392000 324982 427000 452000
هزینه های مالی 3326.00 12320 24150 36270 55240 55340
درخواست پناهندگی 7470.00 2900 4400 980 1100 420
مخارج نظامی 6104.20 5969 6145 6320 6326 6265
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 95.10 95.9 96.8 97.1 98 105
شاخص PMI تولید 46.60 50.5 50.8 51 51.2 53.2
تولید صنعتی 2.20 0.8 0.4 2.43 0.1 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20 -0.6 2.6 -0.4 1.8 1.2
تولید صنعتی -1.90 1.1 0.6 1.23 0.2 1.6
استفاده از ظرفیت 69.50 67.5 67.7 67.9 68.2 73.6
میزان سفارشات جدید -20.00 -12 -14 -18.74 -10 -4
ثبت خودرو 6460.00 6520 9120 6680 7230 8650
تغییرات موجودی انبار -868.84 154 -98.32 -157 -167 -149
شاخص رقابتی 4.00 4.05 4.05 3.99 4.05 4.16
رتبه رقابتی 86.00 81 80 80 80 77
آسانی کسب و کار 61.00 59 59 64.34 59 56
تولید الکتریسیته 5176.00 3470 4170 4010 4400 4460
شاخص فساد مالی 46.00 47 47 45.32 47 50
رتبه فساد مالی 69.00 57 57 70.32 57 54
تولید فولاد 125.00 95 93 89 98 110
استخراج معدن 0.60 -5.1 -3.9 -7.59 -0.8 1
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -67.80 -62 -64 -61 -56 -32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 1.6 0.8 -0.7 1.2 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 0.2 0.3 0.4 0.6 1.2
هزینه های مصرف کننده 32808.50 30500 33100 32200 32400 37600
اعتبار بخش خصوصی 195099.83 196000 197000 199000 203000 215000
نرخ وام بانکی 5.11 4.9 5 4.8 4.5 2.5
تسهیلات اعتباری خریدار 24650.79 26700 27200 24359 28300 34100
قیمت گازوئیل 1.71 1.45 1.49 1.62 1.59 1.69
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.50 60.32 59.94 59.62 57.3 51.89
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 59.30 56.6 55.6 56.7 58.4 68.5
جواز ساختمان 1150.00 1080 1050 1230 1280 2740
نرخ مالکیت مسکن 74.00 73.6 73.6 73.6 73.6 72
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 40.06 40.1 40.1 40.06 40.1 40.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.56 24.6 24.6 24.56 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5