شاخص یاب

والتون چین / Waltonchain

  • نرخ فعلی:1.0373
  • بالاترین قیمت روز:1.0446
  • پایین ترین قیمت روز:0.9917
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0068
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.0062
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0311

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0373 ریال4:36:03
1.0402 ریال4:33:04
1.0373 ریال4:31:07
1.0343 ریال4:30:06
1.0417 ریال4:27:03
1.0402 ریال4:25:07
1.037 ریال4:23:07
1.0364 ریال4:21:03
1.0282 ریال4:19:04
1.039 ریال4:17:03
1.0374 ریال4:16:07
1.0387 ریال4:14:07
1.0372 ریال4:08:07
1.0407 ریال4:07:02
1.0425 ریال4:03:03
1.0435 ریال4:02:06
1.0445 ریال4:01:07
1.04 ریال4:00:10
1.0331 ریال3:59:08
1.03 ریال3:58:06
1.0262 ریال3:57:07
1.0297 ریال3:50:04
1.028 ریال3:48:06
1.0249 ریال3:46:02
1.0218 ریال3:45:04
1.0272 ریال3:43:06
1.0269 ریال3:41:07
1.0252 ریال3:40:08
1.03 ریال3:39:03
1.0345 ریال3:37:06
1.0384 ریال3:36:06
1.0414 ریال3:35:07
1.0433 ریال3:32:07
1.0378 ریال3:27:07
1.0343 ریال3:18:07
1.0375 ریال3:12:07
1.044 ریال3:05:04
1.0446 ریال3:04:03
1.0433 ریال3:02:07
1.043 ریال3:00:11
1.0373 ریال2:59:07
1.0312 ریال2:53:06
1.035 ریال2:49:03
1.0339 ریال2:48:07
1.0309 ریال2:47:03
1.0347 ریال2:46:02
1.035 ریال2:45:08
1.0268 ریال2:44:03
1.0248 ریال2:43:03
1.0188 ریال2:30:09
1.0159 ریال2:27:07
1.019 ریال2:23:06
1.0226 ریال2:21:06
1.0185 ریال1:54:07
1.0161 ریال1:49:06
1.0217 ریال1:44:02
1.0187 ریال1:40:04
1.0126 ریال1:38:07
1.0095 ریال1:34:06
1.0074 ریال1:27:03
1.0065 ریال1:23:06
1.0043 ریال1:18:06
1.0023 ریال1:11:03
1.0034 ریال1:09:03
1.0031 ریال1:05:07
1.0009 ریال1:02:06
1.0039 ریال1:00:09
1.0054 ریال0:58:06
1.0036 ریال0:53:03
1.0007 ریال0:46:06
0.9974 ریال0:39:03
0.9973 ریال0:32:03
0.9917 ریال0:24:06
0.9934 ریال0:23:06
0.9978 ریال0:11:06
1.0038 ریال0:04:02
1.0068 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات