کالایاب
شاخص یاب

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:5.9281
  • بالاترین قیمت روز:5.9525
  • پایین ترین قیمت روز:5.6461
  • بیشترین مقدار نوسان روز:153,921.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:46.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.0991
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:5.8973
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0308

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0295 ریال7:51:08
8.71 ریال7:41:03
153,930 ریال7:32:20
135.06 ریال7:21:08
0.0296 ریال7:12:56
7,369.2 ریال6:55:13
0.7235 ریال6:45:05
11.7119 ریال6:33:00
135,238 ریال5:56:55
269.81 ریال5:45:07
0.00418 ریال5:35:12
11,942.5 ریال5:27:12
0.000137 ریال5:14:15
2,516.77 ریال5:05:11
0.0297 ریال4:56:58
0.27661 ریال3:54:58
26,152 ریال3:39:19
4.0969 ریال3:35:23
0.432 ریال3:35:15
221.34 ریال3:35:14
0.014466 ریال3:31:57
0.0471 ریال3:25:19
0.010425 ریال3:18:54
0.107233 ریال3:14:22
0.0472 ریال3:11:19
0.02217 ریال3:06:37
0.794 ریال2:58:33
10.1783 ریال2:54:57
0.02517 ریال2:45:10
0.0474 ریال2:42:44
511.74 ریال2:29:30
0.0987 ریال2:24:18
0.001851 ریال2:15:55
0.34732 ریال2:10:13
1.583 ریال2:03:00
0.013018 ریال1:57:26
12,246.9 ریال1:53:22
0.003108 ریال1:50:12
0.0462 ریال1:45:57
26.068 ریال1:41:31
126.06 ریال1:37:46
424.6 ریال1:33:39
9.321 ریال1:24:51
4,420 ریال1:18:13
0.001277 ریال1:14:46
0.04251 ریال1:12:41
13.8332 ریال1:11:14
0.011808 ریال1:08:19
0.004799 ریال1:05:51
0.50915 ریال1:03:48
0.001655 ریال1:01:15
0.0152 ریال0:52:39
0.11303 ریال0:49:38
1.5908 ریال0:46:46
5.9522 ریال0:45:13
5.9522 ریال0:45:10
5.9647 ریال0:42:44
5.9504 ریال0:33:30
5.8347 ریال0:25:32
5.8561 ریال0:23:31
5.8182 ریال0:16:29
5.8148 ریال0:13:41
5.8487 ریال0:09:47
5.8471 ریال0:03:00
5.8973 ریال23:59:27
5.8386 ریال23:53:24
5.8306 ریال23:45:39
5.8293 ریال23:39:42
5.8672 ریال23:31:13
5.8858 ریال23:25:08
5.8981 ریال23:24:07
5.8993 ریال23:17:07
5.8718 ریال23:14:07
5.8802 ریال23:10:13
5.8689 ریال23:04:07
5.8066 ریال22:56:07
5.8261 ریال22:54:07
5.8267 ریال22:49:09
5.8054 ریال22:45:10
5.8128 ریال22:44:07
5.7989 ریال22:39:06
5.8428 ریال22:31:10
5.8794 ریال22:21:08
5.8407 ریال22:14:08
5.8154 ریال22:07:07
5.8129 ریال22:04:08
5.8673 ریال21:53:09
5.8688 ریال21:47:06
5.872 ریال21:44:06
5.8883 ریال21:39:07
5.8927 ریال21:35:08
5.8883 ریال21:34:08
5.8826 ریال21:27:07
5.8799 ریال21:24:08
5.8951 ریال21:18:07
5.8832 ریال21:12:07
5.8772 ریال21:07:06
5.8767 ریال21:04:08
5.8804 ریال20:56:07
5.8756 ریال20:54:06
5.8855 ریال20:44:07
5.892 ریال20:34:07
5.8634 ریال20:33:06
5.8519 ریال20:24:07
5.8467 ریال20:20:08
5.8559 ریال20:14:07
5.8613 ریال20:11:07
5.8028 ریال20:01:10
5.8119 ریال19:54:08
5.8114 ریال19:44:06
5.7821 ریال19:41:08
5.9083 ریال19:34:07
5.9197 ریال19:33:07
5.923 ریال19:26:40
5.9297 ریال19:24:55
5.9567 ریال19:19:41
5.9485 ریال19:14:40
5.9464 ریال19:12:47
5.9512 ریال19:06:11
5.9512 ریال19:06:09
5.9509 ریال19:05:19
5.9577 ریال18:58:52
5.9647 ریال18:54:46
5.9795 ریال18:53:27
5.9776 ریال18:51:48
5.9484 ریال18:48:06
5.9484 ریال18:48:03
5.9256 ریال18:42:45
5.9431 ریال18:39:58
5.9137 ریال18:37:50
5.9431 ریال18:35:33
5.9431 ریال18:35:32
5.9518 ریال18:33:03
5.9519 ریال18:29:51
5.9612 ریال18:27:54
5.9612 ریال18:27:53
5.9595 ریال18:26:37
5.9595 ریال18:26:33
5.9404 ریال18:25:11
5.9443 ریال18:22:18
5.9443 ریال18:22:16
5.9443 ریال18:22:15
5.8652 ریال18:19:37
5.8652 ریال18:17:13
5.8652 ریال18:17:11
5.8652 ریال18:17:08
5.9202 ریال18:12:59
5.9202 ریال18:12:58
5.9468 ریال18:08:17
5.9618 ریال18:05:58
5.9512 ریال18:05:11
5.8137 ریال18:01:37
5.7876 ریال17:57:07
5.7876 ریال17:57:06
5.7876 ریال17:57:06
5.7876 ریال17:57:01
5.7848 ریال17:46:49
5.7237 ریال17:41:56
5.7233 ریال17:37:49
5.7307 ریال17:34:52
5.7244 ریال17:33:07
5.7244 ریال17:33:06
5.7491 ریال17:26:27
5.7549 ریال17:24:41
5.7638 ریال17:20:46
5.7635 ریال17:19:45
5.763 ریال17:14:53
5.767 ریال17:12:09
5.767 ریال17:12:07
5.768 ریال17:07:57
5.7708 ریال17:05:14
5.7708 ریال17:05:11
5.7723 ریال17:02:59
5.7602 ریال16:55:31
5.7602 ریال16:55:28
5.7882 ریال16:51:54
5.7882 ریال16:51:46
5.783 ریال16:47:43
5.783 ریال16:47:42
5.783 ریال16:47:39
5.783 ریال16:47:31
5.878 ریال16:39:47
5.878 ریال16:37:18
5.878 ریال16:37:17
5.878 ریال16:37:14
5.8864 ریال16:25:23
5.8864 ریال16:25:23
5.829 ریال16:20:09
5.829 ریال16:20:08
5.9161 ریال16:15:56
5.9161 ریال16:15:55
5.7321 ریال16:12:59
5.7321 ریال16:12:58
5.7353 ریال16:06:26
5.7353 ریال16:06:16
5.719 ریال16:05:35
5.6519 ریال15:58:21
5.6519 ریال15:58:21
5.6519 ریال15:58:21
5.7921 ریال15:51:07
5.7921 ریال15:51:05
5.7921 ریال15:51:04
5.9273 ریال15:44:31
5.9273 ریال15:44:29
5.9273 ریال15:44:27
5.8846 ریال15:36:11
5.8846 ریال15:36:10
5.8643 ریال15:29:29
5.8643 ریال15:29:28
5.8558 ریال15:24:31
5.8558 ریال15:24:31
5.8712 ریال15:17:56
5.8712 ریال15:17:56
5.8316 ریال15:03:33
5.8316 ریال15:03:32
5.8201 ریال14:50:50
5.8201 ریال14:50:45
5.8201 ریال14:50:41
5.8227 ریال14:42:23
5.8227 ریال14:42:22
5.8227 ریال14:42:21
5.7675 ریال14:36:29
5.7675 ریال14:36:29
5.7675 ریال14:36:29
5.7972 ریال14:26:52
5.9345 ریال14:19:08
6.0814 ریال14:12:07
6.0991 ریال14:07:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات