شاخص یاب

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:7.3605
  • بالاترین قیمت روز:9.4991
  • پایین ترین قیمت روز:10.2036
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.86
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.3531
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۸:۲۲
  • نرخ روز گذشته:9.3324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:26.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.9719

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.3605 ریال6:38:22
7.3582 ریال6:37:21
7.3577 ریال6:36:20
7.3555 ریال6:35:19
9.3893 ریال6:34:17
7.3607 ریال6:33:28
7.3634 ریال6:32:09
7.3635 ریال6:31:37
7.3651 ریال6:30:12
7.3612 ریال6:29:03
7.3732 ریال6:27:07
7.3729 ریال6:26:04
7.3731 ریال6:25:06
7.3726 ریال6:24:08
7.3701 ریال6:23:03
7.366 ریال6:22:08
7.3734 ریال6:21:09
7.3749 ریال6:19:07
7.3749 ریال6:18:05
7.3734 ریال6:15:28
7.3664 ریال6:14:11
7.3668 ریال6:13:54
7.3665 ریال6:13:33
7.3689 ریال6:11:35
7.3696 ریال6:11:09
7.3599 ریال6:09:12
7.3473 ریال6:08:04
7.3468 ریال6:07:04
7.3472 ریال6:06:07
7.3461 ریال6:05:06
7.3493 ریال6:04:15
7.3462 ریال6:04:01
15.2067 ریال6:02:06
15.2049 ریال6:01:03
15.2058 ریال6:00:06
15.2065 ریال5:59:03
15.2087 ریال5:58:08
15.2126 ریال5:57:07
15.2118 ریال5:55:05
15.2127 ریال5:54:07
15.1975 ریال5:53:07
15.2009 ریال5:52:08
15.2127 ریال5:50:05
15.2154 ریال5:49:05
15.2139 ریال5:47:09
15.2165 ریال5:46:07
15.215 ریال5:45:09
15.2152 ریال5:44:08
15.2172 ریال5:43:07
15.2259 ریال5:42:03
15.2342 ریال5:41:06
15.2068 ریال5:40:09
15.195 ریال5:39:10
15.202 ریال5:38:07
15.1911 ریال5:37:09
15.1912 ریال5:36:04
15.2212 ریال5:35:08
15.2216 ریال5:34:07
15.2217 ریال5:33:03
15.223 ریال5:32:08
15.2291 ریال5:28:07
15.2281 ریال5:27:04
15.23 ریال5:26:04
15.2301 ریال5:24:03
15.2275 ریال5:23:07
15.226 ریال5:22:07
15.2214 ریال5:21:03
15.1968 ریال5:20:05
15.2188 ریال5:19:03
15.2219 ریال5:18:08
15.2302 ریال5:15:05
9.3553 ریال5:14:07
15.0872 ریال5:13:07
15.0958 ریال5:12:07
15.0851 ریال5:11:07
15.0808 ریال5:10:09
15.0797 ریال5:09:04
15.089 ریال5:07:07
15.0923 ریال5:06:03
15.0929 ریال5:05:10
15.0925 ریال5:04:03
15.1128 ریال5:03:05
15.096 ریال5:02:08
15.0589 ریال5:00:06
15.0645 ریال4:59:06
15.0697 ریال4:58:07
15.0652 ریال4:57:03
15.081 ریال4:56:04
15.0557 ریال4:55:08
15.0525 ریال4:54:03
15.0482 ریال4:53:03
15.0909 ریال4:52:06
15.0431 ریال4:51:03
15.0435 ریال4:50:05
15.0427 ریال4:49:03
15.0237 ریال4:47:03
15.0522 ریال4:46:03
15.0479 ریال4:44:03
15.0343 ریال4:43:06
15.0195 ریال4:42:06
15.0389 ریال4:41:06
9.3407 ریال4:40:08
15.0202 ریال4:39:03
15.0027 ریال4:38:03
15.0126 ریال4:37:03
15.0002 ریال4:36:06
14.9978 ریال4:35:08
14.997 ریال4:34:07
15.053 ریال4:33:07
15.0741 ریال4:32:07
15.042 ریال4:31:03
15.051 ریال4:30:06
9.363 ریال4:29:07
9.3577 ریال4:28:07
9.3523 ریال4:27:03
9.3566 ریال4:26:06
9.3604 ریال4:24:03
9.3634 ریال4:23:03
9.3648 ریال4:22:06
9.3651 ریال4:21:06
9.3734 ریال4:20:08
9.3817 ریال4:17:04
9.378 ریال4:16:04
9.3789 ریال4:15:08
9.3853 ریال4:14:03
9.3899 ریال4:13:03
9.3919 ریال4:12:03
9.3781 ریال4:11:07
9.3764 ریال4:10:05
9.382 ریال4:09:06
9.3839 ریال4:08:03
9.404 ریال4:07:07
9.4054 ریال4:06:06
9.4032 ریال4:05:04
9.3976 ریال4:04:07
9.3977 ریال4:03:03
9.4012 ریال4:02:06
9.402 ریال4:01:07
9.3931 ریال4:00:06
9.406 ریال3:59:03
9.4043 ریال3:58:03
9.4068 ریال3:57:03
9.3927 ریال3:56:07
9.3929 ریال3:55:04
9.3651 ریال3:54:07
9.3589 ریال3:53:03
9.3586 ریال3:52:02
9.359 ریال3:50:09
9.3589 ریال3:49:06
9.379 ریال3:48:06
9.3807 ریال3:45:08
9.3857 ریال3:44:03
9.3872 ریال3:43:03
9.3958 ریال3:42:03
9.3955 ریال3:41:03
9.3862 ریال3:40:08
9.3755 ریال3:39:06
9.3789 ریال3:38:06
9.3877 ریال3:37:02
9.3932 ریال3:36:06
9.396 ریال3:35:07
9.4009 ریال3:34:06
9.4201 ریال3:33:06
9.4243 ریال3:32:03
9.426 ریال3:31:03
9.4254 ریال3:30:09
9.432 ریال3:29:06
9.4361 ریال3:28:06
9.4321 ریال3:27:07
9.4337 ریال3:26:03
9.4321 ریال3:25:04
9.4415 ریال3:24:06
9.444 ریال3:23:03
9.4429 ریال3:22:06
9.4414 ریال3:21:07
9.4375 ریال3:20:08
9.4414 ریال3:19:06
9.4422 ریال3:18:03
9.442 ریال3:17:03
9.4268 ریال3:16:07
9.4266 ریال3:15:04
9.4257 ریال3:14:03
9.4298 ریال3:13:07
9.4299 ریال3:10:08
9.4321 ریال3:09:06
9.4335 ریال3:08:07
9.4313 ریال3:07:06
9.4342 ریال3:06:03
9.4336 ریال3:05:08
9.4364 ریال3:04:06
9.4354 ریال3:03:06
9.4333 ریال3:02:07
9.4313 ریال3:00:07
9.4403 ریال2:59:05
9.4463 ریال2:58:03
9.4493 ریال2:57:06
9.4524 ریال2:56:07
9.4517 ریال2:55:05
9.449 ریال2:54:06
9.4503 ریال2:53:07
9.4438 ریال2:52:07
9.4433 ریال2:51:07
9.4412 ریال2:50:05
9.4597 ریال2:49:07
9.4554 ریال2:48:07
9.4549 ریال2:47:07
9.4497 ریال2:46:07
9.4462 ریال2:45:05
9.4427 ریال2:44:03
9.4377 ریال2:43:07
9.4631 ریال2:42:03
9.459 ریال2:41:03
9.4522 ریال2:40:09
9.4415 ریال2:39:06
9.4442 ریال2:38:07
9.4334 ریال2:37:03
9.436 ریال2:36:03
9.4356 ریال2:35:05
9.4331 ریال2:34:06
9.4433 ریال2:33:04
9.4712 ریال2:31:07
9.467 ریال2:30:05
9.4748 ریال2:29:06
9.4566 ریال2:28:07
9.4521 ریال2:26:06
9.4522 ریال2:24:04
9.4547 ریال2:23:03
9.4571 ریال2:20:08
9.4521 ریال2:19:03
9.4489 ریال2:18:03
9.4505 ریال2:17:03
9.4359 ریال2:16:07
9.4233 ریال2:13:06
9.4228 ریال2:12:06
9.4245 ریال2:11:03
9.4258 ریال2:10:08
9.4254 ریال2:09:03
9.4262 ریال2:08:03
9.426 ریال2:07:07
9.4263 ریال2:06:06
9.426 ریال2:05:04
9.4264 ریال2:04:03
9.4196 ریال2:03:03
9.4144 ریال2:02:03
9.4043 ریال2:01:07
9.4146 ریال2:00:13
9.421 ریال1:58:06
9.4187 ریال1:57:05
9.4267 ریال1:55:07
9.4259 ریال1:54:06
9.4185 ریال1:53:06
9.4268 ریال1:52:06
13.7719 ریال1:51:07
13.7692 ریال1:50:04
13.7293 ریال1:49:07
13.7137 ریال1:48:03
13.7141 ریال1:47:06
13.7112 ریال1:46:06
13.7185 ریال1:45:07
13.7228 ریال1:44:06
13.7146 ریال1:43:06
13.7057 ریال1:42:06
13.7018 ریال1:41:05
13.6968 ریال1:40:04
13.6989 ریال1:39:02
10.7384 ریال1:38:05
10.7743 ریال1:37:06
10.7783 ریال1:36:06
10.7937 ریال1:34:02
10.2036 ریال1:32:06
10.2037 ریال1:30:05
9.4268 ریال1:29:06
9.4258 ریال1:28:02
9.4485 ریال1:27:06
9.4544 ریال1:26:06
9.4542 ریال1:25:04
9.447 ریال1:23:05
9.4471 ریال1:20:08
9.4557 ریال1:19:02
9.4558 ریال1:17:06
9.4546 ریال1:16:05
9.4575 ریال1:15:07
9.4356 ریال1:14:06
9.4371 ریال1:12:05
9.4292 ریال1:11:05
9.4232 ریال1:09:02
9.4072 ریال1:07:02
9.4151 ریال1:06:06
9.4279 ریال1:05:03
9.4258 ریال1:03:06
9.4528 ریال1:02:02
9.455 ریال1:01:07
9.4465 ریال1:00:10
9.4679 ریال0:59:06
9.4586 ریال0:58:06
9.4733 ریال0:57:05
9.4718 ریال0:56:02
9.4985 ریال0:55:06
9.4991 ریال0:53:05
9.4447 ریال0:52:06
9.4548 ریال0:51:06
9.4131 ریال0:50:07
9.4201 ریال0:49:03
9.423 ریال0:48:03
9.4166 ریال0:47:06
9.3849 ریال0:46:02
9.387 ریال0:45:03
9.3818 ریال0:44:06
9.3895 ریال0:43:02
9.3975 ریال0:42:05
9.4068 ریال0:41:02
9.4127 ریال0:40:04
9.4115 ریال0:39:03
9.4107 ریال0:37:06
9.4331 ریال0:35:07
9.4142 ریال0:34:02
9.4109 ریال0:33:02
9.413 ریال0:32:02
9.4161 ریال0:31:03
9.4093 ریال0:30:08
9.4522 ریال0:29:05
9.4424 ریال0:28:02
9.4256 ریال0:27:02
9.4186 ریال0:26:05
9.4086 ریال0:25:03
9.4078 ریال0:24:06
9.4062 ریال0:23:06
9.4343 ریال0:22:06
9.4408 ریال0:21:06
9.3785 ریال0:18:05
9.3644 ریال0:17:03
9.367 ریال0:16:02
9.3636 ریال0:15:02
9.365 ریال0:13:06
9.3768 ریال0:12:06
9.3791 ریال0:11:02
9.3732 ریال0:10:07
9.3848 ریال0:08:05
9.343 ریال0:06:06
9.3426 ریال0:04:05
9.3531 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات