شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.00146
  • بالاترین قیمت روز:1.00559
  • پایین ترین قیمت روز:1.0001
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.00166
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.00146 ریال9:11:10
1.00175 ریال9:06:10
1.00229 ریال9:03:10
1.00175 ریال9:02:11
1.00229 ریال8:57:09
1.0026 ریال8:48:09
1.0018 ریال8:43:10
1.00254 ریال8:42:09
1.0018 ریال8:41:09
1.00254 ریال8:38:10
1.00145 ریال8:37:10
1.00254 ریال8:36:10
1.00145 ریال8:35:11
1.00254 ریال8:34:10
1.00145 ریال8:32:10
1.00083 ریال8:31:12
1.00145 ریال8:30:12
1.00083 ریال8:26:09
1.0011 ریال8:18:09
1.00073 ریال8:07:11
1.0013 ریال8:02:10
1.00232 ریال7:59:09
1.0022 ریال7:53:09
1.00213 ریال7:52:09
1.0022 ریال7:51:09
1.00213 ریال7:46:10
1.0027 ریال7:43:10
1.00213 ریال7:42:09
1.0027 ریال7:36:09
1.00134 ریال7:34:10
1.00365 ریال7:32:09
1.00134 ریال7:31:12
1.00365 ریال7:26:09
1.00388 ریال7:25:10
1.00365 ریال7:24:09
1.00388 ریال7:23:09
1.00365 ریال7:22:10
1.00388 ریال7:17:09
1.00307 ریال7:12:09
1.0031 ریال7:11:09
1.00307 ریال7:08:09
1.0031 ریال7:06:09
1.00428 ریال7:04:10
1.0031 ریال7:03:09
1.00428 ریال6:57:09
1.00384 ریال6:56:09
1.00428 ریال6:55:11
1.00384 ریال6:51:08
1.00325 ریال6:44:09
1.00268 ریال6:39:19
1.00295 ریال6:38:09
1.00268 ریال6:37:09
1.00295 ریال6:36:09
1.00268 ریال6:35:11
1.00278 ریال6:34:10
1.00295 ریال6:31:12
1.00278 ریال6:22:10
1.003 ریال6:15:10
1.00329 ریال6:12:10
1.00285 ریال6:10:12
1.00329 ریال6:09:09
1.00285 ریال6:07:10
1.00324 ریال6:05:10
1.00285 ریال6:04:10
1.00324 ریال6:02:10
1.00285 ریال6:01:13
1.00324 ریال5:59:09
1.00271 ریال5:48:09
1.00349 ریال5:44:09
1.00367 ریال5:41:10
1.00349 ریال5:39:09
1.00348 ریال5:37:10
1.00367 ریال5:36:09
1.00348 ریال5:32:09
1.00167 ریال5:31:11
1.00348 ریال5:30:15
1.00167 ریال5:28:10
1.00072 ریال5:27:10
1.00167 ریال5:25:11
1.00072 ریال5:20:11
1.00054 ریال5:18:09
1.00072 ریال5:15:11
1.00048 ریال5:13:10
1.00054 ریال5:11:09
1.00048 ریال5:05:10
1.0001 ریال5:04:10
1.00048 ریال5:03:09
1.0001 ریال4:57:09
1.00047 ریال4:52:10
1.0037 ریال4:51:09
1.00047 ریال4:50:12
1.0037 ریال4:48:09
1.00047 ریال4:47:10
1.0037 ریال4:42:11
1.00493 ریال4:36:09
1.00509 ریال4:35:10
1.00493 ریال4:34:09
1.00509 ریال4:33:09
1.00538 ریال4:32:09
1.00509 ریال4:31:11
1.00538 ریال4:24:08
1.00559 ریال4:22:09
1.00538 ریال4:21:09
1.00559 ریال4:17:09
1.0051 ریال4:12:09
1.00507 ریال4:10:11
1.0051 ریال4:09:08
1.00507 ریال4:05:10
1.00551 ریال4:02:10
1.00507 ریال4:01:11
1.00551 ریال4:00:16
1.00404 ریال3:58:10
1.00551 ریال3:56:09
1.00404 ریال3:49:09
1.00427 ریال3:44:08
1.00366 ریال3:42:09
1.00427 ریال3:41:09
1.00366 ریال3:40:11
1.00386 ریال3:39:09
1.00366 ریال3:38:09
1.00386 ریال3:35:10
1.00398 ریال3:33:09
1.00386 ریال3:32:08
1.00398 ریال3:31:10
1.00386 ریال3:30:12
1.00398 ریال3:23:09
1.00322 ریال3:17:08
1.00431 ریال3:11:08
1.00388 ریال3:09:09
1.00431 ریال3:08:09
1.00388 ریال3:06:09
1.00099 ریال3:05:10
1.00388 ریال3:02:08
1.00099 ریال3:00:14
1.0012 ریال2:58:09
1.00099 ریال2:57:08
1.0012 ریال2:51:09
1.00101 ریال2:49:10
1.0012 ریال2:48:09
1.00101 ریال2:41:09
1.0018 ریال2:40:12
1.00101 ریال2:39:09
1.0018 ریال2:38:09
1.00185 ریال2:36:08
1.0018 ریال2:35:10
1.00185 ریال2:31:11
1.00135 ریال2:25:11
1.00095 ریال2:24:10
1.00135 ریال2:23:10
1.00095 ریال2:22:10
1.00135 ریال2:21:11
1.00095 ریال2:17:09
1.00152 ریال2:14:09
1.00095 ریال2:13:10
1.00152 ریال2:12:10
1.0011 ریال2:11:09
1.00152 ریال2:10:12
1.0011 ریال2:05:09
1.0008 ریال1:57:08
1.00135 ریال1:50:11
1.00191 ریال1:49:10
1.00135 ریال1:48:08
1.00191 ریال1:46:09
1.00205 ریال1:45:10
1.00191 ریال1:43:09
1.00205 ریال1:35:11
1.00167 ریال1:34:09
1.00204 ریال1:33:09
1.00167 ریال1:31:11
1.00204 ریال1:30:13
1.00167 ریال1:24:09
1.00148 ریال1:19:09
1.00159 ریال1:10:11
1.00184 ریال1:02:09
1.00134 ریال0:58:09
1.00052 ریال0:57:08
1.00134 ریال0:54:08
1.00074 ریال0:53:08
1.00052 ریال0:50:11
1.00074 ریال0:43:09
1.0008 ریال0:36:08
1.00075 ریال0:35:10
1.0008 ریال0:33:09
1.00075 ریال0:32:09
1.00058 ریال0:29:10
1.00128 ریال0:28:09
1.00058 ریال0:25:10
1.00128 ریال0:18:09
1.00155 ریال0:12:09
1.00126 ریال0:11:09
1.00155 ریال0:10:12
1.00126 ریال0:09:08
1.00155 ریال0:07:09
1.00126 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات