کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:1.4605
  • بالاترین قیمت روز:1.4779
  • پایین ترین قیمت روز:1.4515
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4723
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.4725
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4605 ریال15:22:10
1.4606 ریال15:21:10
1.4605 ریال15:20:11
1.4606 ریال15:15:11
1.4597 ریال15:03:09
1.4602 ریال15:02:09
1.462 ریال15:01:12
1.4602 ریال15:00:16
1.4597 ریال14:53:09
1.4564 ریال14:52:09
1.4573 ریال14:49:10
1.4564 ریال14:47:09
1.4567 ریال14:46:09
1.4579 ریال14:44:09
1.4518 ریال14:43:09
1.4579 ریال14:42:09
1.4518 ریال14:40:13
1.4534 ریال14:37:10
1.4533 ریال14:36:09
1.4534 ریال14:33:10
1.4515 ریال14:30:15
1.4545 ریال14:28:10
1.4553 ریال14:25:11
1.4568 ریال14:23:08
1.4574 ریال14:22:09
1.4568 ریال14:20:12
1.455 ریال14:19:09
1.4568 ریال14:18:09
1.4588 ریال14:17:09
1.4623 ریال14:16:09
1.455 ریال14:15:10
1.463 ریال14:06:09
1.4643 ریال14:02:09
1.463 ریال14:01:11
1.4643 ریال13:58:11
1.466 ریال13:57:09
1.4668 ریال13:56:09
1.4665 ریال13:55:11
1.4668 ریال13:52:10
1.466 ریال13:51:10
1.4664 ریال13:48:09
1.4666 ریال13:47:08
1.4664 ریال13:45:11
1.4677 ریال13:43:09
1.4688 ریال13:42:09
1.4675 ریال13:41:09
1.4688 ریال13:38:09
1.469 ریال13:37:10
1.4695 ریال13:36:09
1.4696 ریال13:34:11
1.469 ریال13:33:10
1.4695 ریال13:31:10
1.4696 ریال13:28:10
1.4698 ریال13:27:08
1.4696 ریال13:26:09
1.4695 ریال13:22:10
1.468 ریال13:21:09
1.4695 ریال13:20:11
1.4664 ریال13:17:09
1.468 ریال13:16:10
1.4661 ریال13:14:09
1.4677 ریال13:01:12
1.4699 ریال12:58:10
1.4674 ریال12:56:09
1.464 ریال12:55:10
1.4697 ریال12:54:09
1.4698 ریال12:52:10
1.4697 ریال12:51:09
1.4698 ریال12:50:12
1.4697 ریال12:49:11
1.4723 ریال12:43:10
1.4739 ریال12:39:09
1.4733 ریال12:37:10
1.4759 ریال12:36:09
1.4744 ریال12:31:10
1.4754 ریال12:27:09
1.4759 ریال12:01:13
1.4755 ریال12:00:19
1.4756 ریال11:51:11
1.476 ریال11:50:13
1.4765 ریال11:49:11
1.476 ریال11:47:10
1.474 ریال11:45:12
1.4735 ریال11:39:10
1.4734 ریال11:32:10
1.4706 ریال11:30:16
1.4706 ریال10:34:11
1.4715 ریال10:28:12
1.4723 ریال10:24:11
1.4726 ریال10:18:11
1.4736 ریال10:14:11
1.474 ریال10:12:11
1.4737 ریال10:10:14
1.474 ریال10:00:18
1.4743 ریال9:45:13
1.4749 ریال9:24:10
1.475 ریال9:18:09
1.4752 ریال9:16:11
1.4754 ریال9:14:10
1.4752 ریال9:12:10
1.4754 ریال9:03:10
1.4759 ریال9:02:10
1.4754 ریال9:00:17
1.4759 ریال8:58:11
1.4754 ریال8:56:10
1.4752 ریال8:47:09
1.476 ریال8:40:13
1.4769 ریال8:22:11
1.4771 ریال8:18:10
1.477 ریال8:16:11
1.4776 ریال8:10:13
1.4779 ریال7:52:10
1.4776 ریال7:32:09
1.4772 ریال7:31:11
1.4773 ریال7:28:10
1.4772 ریال7:23:08
1.4764 ریال7:16:09
1.4756 ریال7:14:09
1.4753 ریال7:12:09
1.4756 ریال7:10:11
1.4753 ریال7:04:11
1.4743 ریال7:02:10
1.4748 ریال7:00:14
1.4743 ریال6:56:08
1.4742 ریال6:45:10
1.4758 ریال6:40:11
1.4753 ریال6:39:09
1.4758 ریال6:38:09
1.4757 ریال6:32:09
1.4745 ریال6:23:08
1.4746 ریال6:21:18
1.4745 ریال6:19:41
1.4745 ریال6:19:41
1.4746 ریال5:48:11
1.4751 ریال5:42:09
1.4758 ریال5:41:08
1.4756 ریال5:24:08
1.4748 ریال5:18:09
1.4739 ریال5:14:08
1.4754 ریال5:12:08
1.4739 ریال5:10:10
1.4736 ریال5:08:08
1.4754 ریال5:04:08
1.475 ریال5:03:07
1.476 ریال5:01:11
1.4761 ریال5:00:14
1.476 ریال4:58:09
1.475 ریال4:56:08
1.4748 ریال4:55:10
1.475 ریال4:53:08
1.4748 ریال4:50:11
1.4734 ریال4:49:10
1.4729 ریال4:45:08
1.4712 ریال4:39:08
1.4671 ریال4:35:09
1.4712 ریال4:32:09
1.4706 ریال4:26:08
1.4716 ریال4:22:09
1.4723 ریال4:20:10
1.4717 ریال4:18:08
1.4698 ریال4:06:08
1.4687 ریال4:04:09
1.4668 ریال4:01:12
1.4671 ریال4:00:15
1.4668 ریال3:59:08
1.4651 ریال3:57:08
1.4648 ریال3:55:09
1.4651 ریال3:53:08
1.4637 ریال3:50:11
1.4645 ریال3:49:08
1.4639 ریال3:45:09
1.4647 ریال3:39:08
1.465 ریال3:37:08
1.464 ریال3:35:08
1.4644 ریال3:33:07
1.464 ریال3:32:08
1.4653 ریال3:30:12
1.4643 ریال3:26:08
1.4657 ریال3:22:08
1.465 ریال3:21:08
1.4657 ریال3:20:09
1.4637 ریال3:18:08
1.465 ریال3:16:08
1.4637 ریال3:14:08
1.4629 ریال3:12:08
1.4643 ریال3:10:10
1.4637 ریال3:08:07
1.4639 ریال3:06:09
1.4617 ریال3:01:12
1.4636 ریال3:00:14
1.4641 ریال2:58:08
1.4676 ریال2:53:08
1.4659 ریال2:52:08
1.4658 ریال2:46:08
1.4619 ریال2:45:09
1.462 ریال2:41:08
1.4618 ریال2:35:09
1.4586 ریال2:32:09
1.4585 ریال2:31:09
1.4562 ریال2:29:08
1.4577 ریال2:28:09
1.4574 ریال2:27:08
1.4562 ریال2:26:08
1.4621 ریال2:22:08
1.4629 ریال2:20:09
1.4653 ریال2:16:09
1.468 ریال2:15:10
1.4653 ریال2:14:08
1.468 ریال2:13:09
1.4687 ریال2:10:10
1.4693 ریال2:02:08
1.4691 ریال2:01:12
1.4693 ریال1:58:08
1.4691 ریال1:56:08
1.4698 ریال1:55:09
1.4707 ریال1:54:09
1.4701 ریال1:52:08
1.4695 ریال1:50:10
1.4708 ریال1:48:07
1.4701 ریال1:47:07
1.4708 ریال1:44:08
1.4712 ریال1:42:08
1.471 ریال1:39:08
1.4717 ریال1:36:07
1.4727 ریال1:34:09
1.472 ریال1:32:08
1.4719 ریال1:30:12
1.472 ریال1:26:08
1.4748 ریال1:22:09
1.4747 ریال1:20:10
1.474 ریال1:18:08
1.4749 ریال1:10:10
1.4759 ریال1:06:08
1.4754 ریال1:04:09
1.4759 ریال1:03:08
1.4764 ریال1:02:08
1.4754 ریال1:01:11
1.4764 ریال0:58:08
1.4753 ریال0:52:09
1.4744 ریال0:48:08
1.4741 ریال0:44:08
1.474 ریال0:30:12
1.4718 ریال0:28:08
1.474 ریال0:22:08
1.4741 ریال0:16:08
1.4748 ریال0:12:08
1.4739 ریال0:10:11
1.4729 ریال0:06:08
1.4723 ریال0:02:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات