کالایاب
شاخص یاب

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.17749
  • بالاترین قیمت روز:0.18269
  • پایین ترین قیمت روز:0.17742
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.18201
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.18191
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.17749 ریال7:49:11
0.17759 ریال7:48:09
0.17788 ریال7:47:03
0.17759 ریال7:46:09
0.17769 ریال7:44:08
0.17788 ریال7:43:10
0.17759 ریال7:42:08
0.17788 ریال7:41:10
0.17759 ریال7:39:09
0.17788 ریال7:38:13
0.17798 ریال7:36:08
0.17788 ریال7:35:10
0.17798 ریال7:33:03
0.17788 ریال7:32:08
0.17798 ریال7:28:09
0.17769 ریال7:26:08
0.17749 ریال7:25:11
0.17742 ریال7:24:08
0.17769 ریال7:23:09
0.17791 ریال7:22:09
0.1782 ریال7:20:10
0.17888 ریال7:18:14
0.17917 ریال7:17:09
0.17939 ریال7:14:08
0.17969 ریال7:13:14
0.1795 ریال7:12:09
0.17959 ریال7:03:09
0.17949 ریال7:02:09
0.17969 ریال7:01:05
0.17959 ریال7:00:06
0.1793 ریال6:59:13
0.1792 ریال6:56:08
0.17939 ریال6:54:08
0.17969 ریال6:53:04
0.1792 ریال6:52:09
0.17949 ریال6:51:09
0.17927 ریال6:50:10
0.17907 ریال6:48:13
0.1793 ریال6:46:09
0.1794 ریال6:45:11
0.17911 ریال6:44:08
0.17959 ریال6:43:10
0.17949 ریال6:42:09
0.17911 ریال6:41:18
0.17918 ریال6:40:06
0.17927 ریال6:39:08
0.17839 ریال6:38:03
0.1782 ریال6:37:11
0.17849 ریال6:35:10
0.1781 ریال6:34:08
0.17841 ریال6:32:09
0.17891 ریال6:30:11
0.17911 ریال6:28:09
0.1797 ریال6:26:48
0.179 ریال6:24:00
0.179 ریال6:24:00
0.17931 ریال6:21:47
0.17931 ریال6:21:47
0.17961 ریال6:17:33
0.17961 ریال6:17:33
0.1803 ریال6:12:08
0.1801 ریال6:10:12
0.18063 ریال6:04:03
0.18073 ریال6:02:08
0.18112 ریال5:54:08
0.18131 ریال5:51:03
0.18102 ریال5:42:20
0.18141 ریال5:37:09
0.18229 ریال5:31:04
0.18131 ریال5:30:11
0.1819 ریال5:28:16
0.182 ریال5:26:08
0.18158 ریال5:24:08
0.18148 ریال5:22:08
0.18079 ریال5:20:11
0.1802 ریال5:18:17
0.1803 ریال5:16:03
0.1804 ریال5:14:08
0.1806 ریال5:13:14
0.18079 ریال5:12:09
0.18012 ریال5:11:09
0.18061 ریال5:10:10
0.18041 ریال5:04:09
0.18051 ریال5:03:08
0.18041 ریال5:02:09
0.18022 ریال5:01:16
0.18051 ریال5:00:17
0.18021 ریال4:59:04
0.18041 ریال4:58:10
0.18021 ریال4:56:14
0.18041 ریال4:54:03
0.18051 ریال4:53:04
0.18011 ریال4:50:11
0.18051 ریال4:47:14
0.1807 ریال4:46:09
0.1806 ریال4:44:08
0.18059 ریال4:42:08
0.18128 ریال4:37:09
0.18138 ریال4:36:09
0.18128 ریال4:35:10
0.18138 ریال4:34:03
0.18128 ریال4:33:09
0.18148 ریال4:32:09
0.18138 ریال4:26:09
0.18139 ریال4:25:10
0.18138 ریال4:22:09
0.18118 ریال4:20:05
0.18147 ریال4:18:09
0.18138 ریال4:14:03
0.1814 ریال4:12:08
0.18119 ریال4:08:09
0.18129 ریال4:06:12
0.18149 ریال4:01:11
0.18129 ریال4:00:16
0.1811 ریال3:58:10
0.18119 ریال3:56:09
0.18129 ریال3:55:10
0.1811 ریال3:53:09
0.181 ریال3:52:09
0.18119 ریال3:51:09
0.18129 ریال3:50:05
0.1809 ریال3:49:03
0.18129 ریال3:47:03
0.1811 ریال3:45:10
0.18129 ریال3:43:09
0.18139 ریال3:41:09
0.18119 ریال3:38:08
0.18041 ریال3:35:10
0.1806 ریال3:33:09
0.18122 ریال3:32:14
0.18112 ریال3:31:10
0.18113 ریال3:30:11
0.18161 ریال3:27:09
0.18142 ریال3:26:08
0.18171 ریال3:23:08
0.18201 ریال3:21:03
0.18171 ریال3:18:08
0.18161 ریال3:16:14
0.18191 ریال3:14:09
0.18181 ریال3:12:09
0.18171 ریال3:11:09
0.18259 ریال3:10:11
0.1821 ریال3:07:09
0.1822 ریال3:03:03
0.18259 ریال3:01:13
0.1824 ریال2:59:03
0.18259 ریال2:56:08
0.18269 ریال2:54:09
0.1825 ریال2:51:03
0.18259 ریال2:50:10
0.18269 ریال2:48:09
0.18259 ریال2:47:07
0.1823 ریال2:46:09
0.18269 ریال2:45:11
0.18259 ریال2:43:09
0.18269 ریال2:41:09
0.1824 ریال2:40:12
0.1825 ریال2:39:09
0.18201 ریال2:36:04
0.18181 ریال2:35:10
0.18191 ریال2:34:09
0.18171 ریال2:31:10
0.18181 ریال2:29:09
0.18161 ریال2:28:09
0.18171 ریال2:27:08
0.18161 ریال2:26:09
0.18181 ریال2:25:11
0.18161 ریال2:23:08
0.18152 ریال2:22:09
0.18161 ریال2:20:10
0.18181 ریال2:18:12
0.18152 ریال2:16:13
0.18181 ریال2:15:10
0.18161 ریال2:14:17
0.18132 ریال2:11:08
0.18171 ریال2:10:11
0.18181 ریال2:09:14
0.18161 ریال2:03:09
0.18181 ریال2:01:13
0.18161 ریال2:00:15
0.18132 ریال1:58:09
0.18152 ریال1:54:09
0.18161 ریال1:53:09
0.18142 ریال1:51:09
0.18171 ریال1:50:05
0.18152 ریال1:49:04
0.18171 ریال1:48:09
0.18152 ریال1:47:08
0.18122 ریال1:46:09
0.18161 ریال1:45:05
0.18132 ریال1:44:08
0.18142 ریال1:43:09
0.18152 ریال1:40:12
0.18171 ریال1:39:09
0.18181 ریال1:36:09
0.18161 ریال1:34:09
0.18181 ریال1:33:08
0.18171 ریال1:29:08
0.18181 ریال1:28:10
0.18161 ریال1:25:11
0.18132 ریال1:24:03
0.18142 ریال1:23:09
0.18132 ریال1:22:09
0.18171 ریال1:21:04
0.18152 ریال1:20:10
0.18171 ریال1:16:10
0.18152 ریال1:15:09
0.18142 ریال1:14:08
0.18152 ریال1:12:08
0.18142 ریال1:08:09
0.18152 ریال1:06:09
0.18142 ریال1:04:09
0.18152 ریال1:02:08
0.18103 ریال0:59:03
0.18132 ریال0:58:10
0.18113 ریال0:57:08
0.18103 ریال0:54:08
0.18093 ریال0:53:09
0.18113 ریال0:51:08
0.18103 ریال0:44:09
0.18113 ریال0:42:08
0.18103 ریال0:38:06
0.18113 ریال0:37:10
0.18122 ریال0:35:09
0.18132 ریال0:34:03
0.18122 ریال0:33:04
0.18132 ریال0:32:08
0.18142 ریال0:28:09
0.18171 ریال0:24:09
0.18181 ریال0:20:10
0.18162 ریال0:19:09
0.18171 ریال0:16:09
0.18181 ریال0:14:08
0.18171 ریال0:12:13
0.18201 ریال0:10:11
0.18181 ریال0:08:13
0.18171 ریال0:06:09
0.18201 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات