شاخص یاب

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.13239
  • بالاترین قیمت روز:0.13239
  • پایین ترین قیمت روز:0.12443
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12812
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.12841
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.13239 ریال12:45:11
0.13209 ریال12:43:10
0.13063 ریال12:41:10
0.13066 ریال12:40:14
0.13063 ریال12:36:11
0.13101 ریال12:34:11
0.13063 ریال12:33:14
0.13101 ریال12:32:11
0.1313 ریال12:31:12
0.13034 ریال12:25:12
0.13111 ریال12:24:10
0.13178 ریال12:23:11
0.13034 ریال12:22:10
0.13111 ریال12:21:11
0.13159 ریال12:19:09
0.13111 ریال12:17:10
0.13036 ریال12:16:10
0.13111 ریال12:15:13
0.13112 ریال12:13:10
0.12968 ریال12:09:11
0.12861 ریال12:04:11
0.12902 ریال12:03:11
0.12777 ریال11:59:11
0.12738 ریال11:54:09
0.12729 ریال11:53:11
0.12738 ریال11:52:09
0.12729 ریال11:51:12
0.12738 ریال11:50:14
0.12729 ریال11:49:11
0.12738 ریال11:32:16
0.12709 ریال11:31:14
0.12738 ریال11:29:11
0.127 ریال11:27:11
0.12728 ریال11:25:15
0.12747 ریال11:22:12
0.12708 ریال11:16:09
0.12718 ریال11:09:11
0.1267 ریال11:06:10
0.12689 ریال11:00:17
0.12699 ریال10:56:11
0.12698 ریال10:54:10
0.12689 ریال10:52:10
0.12631 ریال10:44:09
0.12632 ریال10:27:09
0.12651 ریال10:18:08
0.12632 ریال10:17:09
0.12641 ریال10:12:10
0.12651 ریال10:11:10
0.12632 ریال10:10:10
0.1266 ریال10:09:09
0.12641 ریال10:08:09
0.12651 ریال10:05:11
0.12659 ریال10:04:10
0.12671 ریال10:03:11
0.12659 ریال10:00:16
0.12649 ریال9:58:09
0.12668 ریال9:57:08
0.12649 ریال9:54:08
0.12678 ریال9:50:12
0.12659 ریال9:49:10
0.12678 ریال9:47:10
0.1264 ریال9:45:11
0.12626 ریال9:44:09
0.1263 ریال9:43:12
0.12636 ریال9:40:10
0.12626 ریال9:37:09
0.12645 ریال9:35:10
0.12607 ریال9:32:09
0.12626 ریال9:30:12
0.12617 ریال9:25:10
0.1264 ریال9:21:09
0.12621 ریال9:20:10
0.1264 ریال9:17:08
0.12621 ریال9:15:09
0.1263 ریال9:08:08
0.12611 ریال9:06:08
0.12621 ریال9:05:10
0.12611 ریال9:03:09
0.12621 ریال9:01:10
0.1263 ریال9:00:14
0.1264 ریال8:56:07
0.12621 ریال8:52:08
0.12611 ریال8:48:08
0.12621 ریال8:43:07
0.12573 ریال8:39:08
0.12583 ریال8:37:08
0.12592 ریال8:34:08
0.12583 ریال8:32:08
0.12621 ریال8:28:08
0.1263 ریال8:26:07
0.12611 ریال8:21:08
0.1264 ریال8:18:08
0.12669 ریال8:14:08
0.1265 ریال8:12:07
0.12678 ریال8:10:09
0.12659 ریال8:08:07
0.12688 ریال7:58:07
0.12697 ریال7:55:08
0.12683 ریال7:54:08
0.12704 ریال7:52:07
0.12683 ریال7:51:08
0.12704 ریال7:41:08
0.12685 ریال7:40:09
0.12704 ریال7:38:07
0.12724 ریال7:35:09
0.12695 ریال7:29:07
0.12714 ریال7:26:08
0.12695 ریال7:25:08
0.12685 ریال7:24:07
0.12695 ریال7:20:09
0.12733 ریال7:19:07
0.12714 ریال7:16:08
0.12704 ریال7:13:07
0.12714 ریال7:10:20
0.12704 ریال7:09:07
0.12714 ریال7:06:07
0.12712 ریال6:59:07
0.12722 ریال6:57:07
0.12693 ریال6:53:07
0.12607 ریال6:37:07
0.12636 ریال6:36:07
0.12607 ریال6:35:08
0.12683 ریال6:31:08
0.12674 ریال6:30:10
0.12655 ریال6:29:07
0.12683 ریال6:28:07
0.12654 ریال6:26:07
0.12655 ریال6:25:09
0.12683 ریال6:24:07
0.12626 ریال6:21:32
0.12626 ریال6:21:20
0.12626 ریال6:21:20
0.12616 ریال6:18:41
0.12635 ریال6:16:30
0.12616 ریال6:11:53
0.12607 ریال6:06:07
0.12569 ریال6:04:54
0.12588 ریال5:59:08
0.12569 ریال5:56:08
0.12559 ریال5:49:13
0.12597 ریال5:48:07
0.1253 ریال5:44:09
0.1254 ریال5:43:08
0.12597 ریال5:37:08
0.12607 ریال5:35:08
0.12626 ریال5:32:08
0.12597 ریال5:30:10
0.12626 ریال5:29:09
0.12616 ریال5:27:08
0.12626 ریال5:25:08
0.12616 ریال5:22:08
0.1255 ریال5:20:11
0.12626 ریال5:19:08
0.1255 ریال5:10:09
0.1253 ریال5:08:07
0.12559 ریال5:05:09
0.1253 ریال5:03:08
0.12523 ریال5:00:10
0.12521 ریال4:58:07
0.12523 ریال4:57:07
0.12486 ریال4:54:07
0.12471 ریال4:53:07
0.12443 ریال4:51:07
0.12462 ریال4:50:09
0.12443 ریال4:47:07
0.12519 ریال4:44:07
0.12538 ریال4:40:08
0.12576 ریال4:39:06
0.12538 ریال4:37:07
0.12576 ریال4:36:07
0.12589 ریال4:35:08
0.12576 ریال4:34:07
0.12589 ریال4:33:08
0.1258 ریال4:32:08
0.12541 ریال4:28:08
0.12494 ریال4:26:08
0.12532 ریال4:23:07
0.12522 ریال4:21:07
0.1258 ریال4:20:09
0.12522 ریال4:17:07
0.12494 ریال4:14:07
0.12571 ریال4:13:08
0.12629 ریال4:10:08
0.12752 ریال4:08:07
0.12629 ریال4:06:07
0.12758 ریال4:04:08
0.12793 ریال4:01:08
0.12758 ریال3:59:07
0.1272 ریال3:58:07
0.1285 ریال3:55:08
0.12841 ریال3:52:07
0.12807 ریال3:50:09
0.12818 ریال3:49:07
0.12807 ریال3:45:08
0.12818 ریال3:43:07
0.12767 ریال3:39:07
0.12791 ریال3:35:08
0.12744 ریال3:31:08
0.12791 ریال3:30:10
0.1281 ریال3:28:07
0.12744 ریال3:27:07
0.12763 ریال3:25:08
0.12772 ریال3:22:07
0.12763 ریال3:20:09
0.12782 ریال3:18:07
0.12744 ریال3:16:07
0.12784 ریال3:14:06
0.12782 ریال3:13:07
0.12803 ریال3:11:08
0.12784 ریال3:09:07
0.12803 ریال3:08:07
0.12831 ریال3:05:08
0.12757 ریال3:03:08
0.12796 ریال3:00:12
0.12776 ریال2:58:07
0.12805 ریال2:56:07
0.12776 ریال2:51:07
0.12757 ریال2:50:09
0.12776 ریال2:48:07
0.12767 ریال2:47:07
0.12757 ریال2:46:07
0.12776 ریال2:45:08
0.12795 ریال2:44:07
0.12766 ریال2:40:09
0.12776 ریال2:34:07
0.12766 ریال2:33:08
0.12756 ریال2:32:08
0.12795 ریال2:31:08
0.12756 ریال2:29:06
0.12795 ریال2:25:07
0.12737 ریال2:23:07
0.12804 ریال2:22:07
0.12737 ریال2:20:08
0.12728 ریال2:17:06
0.12737 ریال2:11:07
0.12718 ریال2:08:07
0.12737 ریال2:00:13
0.12728 ریال1:56:07
0.1269 ریال1:52:08
0.1268 ریال1:49:07
0.1269 ریال1:38:07
0.12699 ریال1:37:07
0.1269 ریال1:36:07
0.12699 ریال1:30:10
0.12704 ریال1:26:07
0.12714 ریال1:22:07
0.12704 ریال1:18:08
0.12714 ریال1:17:08
0.12761 ریال1:12:07
0.12742 ریال1:10:08
0.12761 ریال1:08:07
0.12733 ریال1:07:08
0.12742 ریال1:06:07
0.12761 ریال1:05:08
0.12803 ریال1:03:09
0.12831 ریال1:01:10
0.1285 ریال1:00:12
0.12812 ریال0:57:08
0.12831 ریال0:56:07
0.12841 ریال0:53:07
0.1285 ریال0:52:08
0.12831 ریال0:46:07
0.1285 ریال0:45:09
0.12831 ریال0:44:07
0.1285 ریال0:41:08
0.12831 ریال0:38:07
0.12822 ریال0:34:07
0.12841 ریال0:33:07
0.12822 ریال0:30:09
0.12841 ریال0:28:07
0.12831 ریال0:26:06
0.12841 ریال0:23:07
0.12831 ریال0:18:07
0.1285 ریال0:14:07
0.12841 ریال0:12:07
0.12812 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات