اوربز

Orbs
نرخ فعلی:: 0.115832 0.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.115832 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.115832 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اوربز در روز جاری

۱۸:۱۱:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.115832 18:11:31 0.0006 0.52% 0.0008 0.66% 0.0008 0.66% 0.0105 -
0.116433 18:06:01 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0099 -
0.116605 17:50:40 0.0002 0.16% - - - - 0.0097 -
0.116422 17:35:38 0.0008 0.69% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0099 -
0.115620 17:29:21 0.0008 0.71% 0.001 0.85% 0.001 0.85% 0.0107 -
0.116446 17:20:40 - 0.03% 0.0002 0.13% 0.0002 0.13% 0.0098 -
0.116484 17:11:37 0.0002 0.15% 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0098 -
0.116315 17:05:57 0.0002 0.18% 0.0003 0.25% 0.0003 0.25% 0.01 -
0.116101 16:50:33 0.0003 0.30% 0.0005 0.43% 0.0005 0.43% 0.0102 -
0.115753 16:35:45 0.0003 0.26% 0.0008 0.73% 0.0008 0.73% 0.0105 -
0.116057 16:29:34 0.0007 0.62% 0.0005 0.47% 0.0005 0.47% 0.0102 -
0.116772 16:20:40 - 0.01% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0095 -
0.116780 16:11:36 0.0004 0.33% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0095 -
0.117170 16:05:58 0.0007 0.61% 0.0006 0.49% 0.0006 0.49% 0.0091 -
0.116464 15:50:38 0.0003 0.22% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0098 -
0.116717 15:35:48 - - 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0096 -
0.116714 15:29:01 0.0002 0.15% 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0096 -
0.116544 15:23:34 - 0.03% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0097 -
0.116584 15:11:42 0.0006 0.49% - 0.02% - 0.02% 0.0097 -
0.117156 15:05:47 0.0004 0.37% 0.0006 0.48% 0.0006 0.48% 0.0091 -
0.116725 14:50:54 0.0002 0.18% 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% 0.0096 -
0.116938 14:35:58 0.0001 0.11% 0.0003 0.29% 0.0003 0.29% 0.0094 -
0.116812 14:29:35 0.0004 0.35% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0095 -
0.116409 14:20:40 0.0001 0.05% 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0099 -
0.116354 14:11:35 - 0.01% 0.0002 0.21% 0.0002 0.21% 0.0099 -
0.116345 14:05:59 0.0001 0.09% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0099 -
0.116448 13:50:01 0.0004 0.35% 0.0002 0.13% 0.0002 0.13% 0.0098 -
0.116041 13:35:58 0.0006 0.54% 0.0006 0.48% 0.0006 0.48% 0.0103 -
0.116665 13:29:35 0.0005 0.46% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0096 -
0.116134 13:20:57 0.0006 0.48% 0.0005 0.40% 0.0005 0.40% 0.0102 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی