کالایاب
شاخص یاب

XAGG/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.5803
  • بالاترین قیمت روز:0.5875
  • پایین ترین قیمت روز:0.5783
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5788
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.5796
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک XAGG/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک XAGG/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5803 ریال5:13:05
0.5801 ریال5:11:04
0.5803 ریال5:07:04
0.5802 ریال5:03:05
0.5803 ریال5:01:05
0.5802 ریال4:59:04
0.58 ریال4:57:05
0.5799 ریال4:55:04
0.5797 ریال4:51:05
0.5799 ریال4:49:04
0.5797 ریال4:47:04
0.5798 ریال4:45:06
0.5794 ریال4:41:03
0.5793 ریال4:37:04
0.5794 ریال4:35:05
0.5792 ریال4:33:05
0.5795 ریال4:30:10
0.5796 ریال4:29:04
0.5797 ریال4:23:04
0.5796 ریال4:21:06
0.5795 ریال4:17:03
0.5794 ریال4:15:07
0.5795 ریال4:13:04
0.5796 ریال4:11:04
0.5795 ریال4:07:04
0.5796 ریال4:05:04
0.5797 ریال4:03:05
0.5796 ریال3:59:03
0.5795 ریال3:57:06
0.5796 ریال3:55:04
0.5794 ریال3:49:04
0.5795 ریال3:43:04
0.5797 ریال3:41:04
0.5793 ریال3:39:05
0.5792 ریال3:37:03
0.5793 ریال3:35:05
0.5793 ریال3:35:04
0.5792 ریال3:33:05
0.5799 ریال3:31:05
0.5796 ریال3:27:06
0.5795 ریال3:23:04
0.5794 ریال3:21:05
0.5793 ریال3:19:04
0.5794 ریال3:15:06
0.5795 ریال3:12:05
0.5793 ریال3:09:05
0.579 ریال3:07:03
0.5789 ریال3:03:05
0.5788 ریال3:00:08
0.579 ریال2:59:04
0.5791 ریال2:57:06
0.579 ریال2:51:05
0.5791 ریال2:49:04
0.5792 ریال2:47:04
0.5795 ریال2:45:06
0.5794 ریال2:43:03
0.5795 ریال2:39:05
0.5796 ریال2:37:04
0.5795 ریال2:35:05
0.5795 ریال2:35:04
0.5794 ریال2:33:06
0.587 ریال2:30:07
0.5871 ریال2:11:03
0.587 ریال2:09:05
0.5871 ریال2:03:04
0.587 ریال2:01:04
0.5871 ریال1:59:04
0.587 ریال1:49:04
0.5871 ریال1:45:05
0.587 ریال1:41:04
0.5872 ریال1:39:05
0.5873 ریال1:37:04
0.5874 ریال1:33:05
0.5873 ریال1:30:07
0.5871 ریال1:29:04
0.5872 ریال1:27:06
0.5871 ریال1:25:05
0.5875 ریال1:23:04
0.5874 ریال1:21:06
0.5802 ریال1:15:05
0.5804 ریال1:13:05
0.5805 ریال1:11:04
0.5803 ریال1:07:05
0.5802 ریال1:05:05
0.5802 ریال1:05:05
0.5794 ریال1:03:05
0.5792 ریال0:54:07
0.5794 ریال0:53:04
0.5795 ریال0:51:07
0.5791 ریال0:47:04
0.579 ریال0:45:08
0.5795 ریال0:43:04
0.5798 ریال0:41:05
0.5797 ریال0:37:04
0.5799 ریال0:35:05
0.5799 ریال0:35:05
0.5802 ریال0:33:07
0.5791 ریال0:30:09
0.5792 ریال0:29:04
0.5797 ریال0:27:07
0.579 ریال0:24:08
0.5787 ریال0:23:04
0.5785 ریال0:21:08
0.5784 ریال0:15:08
0.5783 ریال0:12:08
0.5785 ریال0:11:05
0.5787 ریال0:09:07
0.579 ریال0:07:04
0.5788 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات