دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:25.927
  • بالاترین قیمت روز:25.927
  • پایین ترین قیمت روز:25.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:25.87
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:25.9365
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0095

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
25.927 ریال4:33:21
25.87 ریال1:32:21
نظرات