شاخص یاب

دلار / شیلینگ تانزانیا

  • نرخ فعلی:2288
  • بالاترین قیمت روز:2288.9
  • پایین ترین قیمت روز:2284.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,287.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:2,284.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.3

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,288 ریال17:42:19
2,287.8 ریال17:41:16
2,287.9 ریال17:40:20
2,288 ریال17:39:19
2,287.6 ریال17:38:16
2,288.6 ریال17:37:18
2,287.6 ریال17:36:19
2,288 ریال17:34:16
2,288.2 ریال17:33:19
2,288 ریال17:32:19
2,288.9 ریال17:31:19
2,287.8 ریال17:30:25
2,288.1 ریال17:29:16
2,288.2 ریال17:28:16
2,287.7 ریال17:27:19
2,288.1 ریال17:26:17
2,288.4 ریال17:25:18
2,287.6 ریال17:24:20
2,287.9 ریال17:23:17
2,288.6 ریال17:22:17
2,287.8 ریال17:21:19
2,288.2 ریال17:20:20
2,288 ریال17:19:17
2,288.1 ریال17:18:19
2,288.4 ریال17:16:16
2,287.9 ریال17:14:17
2,288.1 ریال17:11:16
2,288.5 ریال17:10:19
2,288.4 ریال17:09:19
2,288.6 ریال17:08:15
2,288.2 ریال17:07:17
2,287.8 ریال17:06:18
2,287.9 ریال17:05:18
2,288.3 ریال17:04:16
2,288.7 ریال17:03:20
2,287.5 ریال17:02:19
2,287.9 ریال17:01:20
2,288.3 ریال17:00:30
2,288.1 ریال16:58:16
2,288 ریال16:57:18
2,287.6 ریال16:56:16
2,287.8 ریال16:55:17
2,288.5 ریال16:54:19
2,288.1 ریال16:53:17
2,287.9 ریال16:52:15
2,288.1 ریال16:51:19
2,288 ریال16:50:19
2,288.3 ریال16:49:15
2,288 ریال16:48:18
2,288.1 ریال16:47:16
2,287.9 ریال16:46:16
2,288.4 ریال16:45:18
2,287.9 ریال16:43:16
2,288 ریال16:42:19
2,287.9 ریال16:41:15
2,287.7 ریال16:39:19
2,288.2 ریال16:38:15
2,288.1 ریال16:37:15
2,285.1 ریال16:35:17
2,284.9 ریال16:34:16
2,285.4 ریال16:33:18
2,285.2 ریال16:32:17
2,285.3 ریال16:31:16
2,284.6 ریال16:30:24
2,285.1 ریال16:29:18
2,284.9 ریال16:28:16
2,285.1 ریال16:27:18
2,285 ریال16:25:17
2,284.9 ریال16:23:16
2,285.4 ریال16:22:17
2,285.6 ریال16:21:18
2,285 ریال16:19:17
2,285.1 ریال16:18:18
2,285 ریال16:16:17
2,284.9 ریال16:15:21
2,285.3 ریال16:13:15
2,285 ریال16:12:19
2,284.9 ریال16:11:15
2,285.4 ریال16:10:18
2,284.9 ریال16:09:19
2,285.3 ریال16:08:16
2,284.9 ریال16:07:15
2,284.6 ریال16:06:18
2,284.9 ریال16:05:17
2,285.4 ریال16:04:16
2,284.5 ریال16:03:17
2,285.1 ریال16:02:16
2,285.4 ریال16:01:18
2,285.1 ریال16:00:31
2,284.9 ریال15:59:15
2,284.8 ریال15:58:15
2,285.2 ریال15:57:18
2,284.7 ریال15:56:17
2,285.3 ریال15:55:16
2,285.2 ریال15:54:18
2,285.4 ریال15:53:15
2,284.5 ریال15:52:16
2,284.9 ریال15:51:17
2,284.8 ریال15:50:19
2,285 ریال15:49:16
2,285.4 ریال15:48:19
2,285.1 ریال15:46:15
2,285.2 ریال15:44:16
2,285.4 ریال15:43:15
2,284.8 ریال15:42:17
2,284.6 ریال15:41:15
2,285.2 ریال15:40:18
2,285 ریال15:38:15
2,285.2 ریال15:37:14
2,286.8 ریال15:35:17
2,287.1 ریال15:34:15
2,286.9 ریال15:32:17
2,287 ریال15:31:16
2,287.3 ریال15:30:22
2,287.1 ریال15:29:14
2,286.7 ریال15:28:15
2,287.4 ریال15:27:17
2,287.2 ریال15:24:19
2,286.8 ریال15:23:15
2,287.4 ریال15:22:14
2,286.8 ریال15:21:18
2,287.1 ریال15:20:18
2,287 ریال15:19:14
2,287.4 ریال15:18:18
2,286.5 ریال15:15:19
2,286.4 ریال15:14:15
2,287.1 ریال15:13:16
2,287.4 ریال15:12:19
2,286.7 ریال15:11:16
2,287 ریال15:10:18
2,287.4 ریال15:09:18
2,286.8 ریال15:08:15
2,286.9 ریال15:04:15
2,286.8 ریال15:03:18
2,287.2 ریال15:02:16
2,286.8 ریال15:01:17
2,287.3 ریال15:00:28
2,287.2 ریال14:58:15
2,287.6 ریال14:57:18
2,287 ریال14:55:16
2,286.9 ریال14:52:16
2,287.1 ریال14:51:20
2,287 ریال14:50:19
2,287.4 ریال14:49:15
2,287 ریال14:48:17
2,286.8 ریال14:47:15
2,287.1 ریال14:46:15
2,287.2 ریال14:45:19
2,287.1 ریال14:44:15
2,287.3 ریال14:43:15
2,287.2 ریال14:42:18
2,286.9 ریال14:41:15
2,287.4 ریال14:40:18
2,287.2 ریال14:39:18
2,287.3 ریال14:38:17
2,286.8 ریال14:36:18
2,287 ریال14:35:17
2,286.8 ریال14:34:16
2,287.3 ریال14:33:18
2,286.9 ریال14:32:17
2,287.1 ریال14:31:18
2,287.3 ریال14:30:23
2,287 ریال14:29:16
2,287.4 ریال14:28:15
2,287.2 ریال14:27:18
2,287 ریال14:26:15
2,287.2 ریال14:25:16
2,286.9 ریال14:24:17
2,286.8 ریال14:23:14
2,287.2 ریال14:22:15
2,287 ریال14:21:17
2,286.9 ریال14:20:18
2,287.5 ریال14:19:15
2,286.8 ریال14:18:18
2,286.9 ریال14:16:14
2,287.1 ریال14:15:20
2,286.9 ریال14:14:16
2,287.1 ریال14:13:15
2,287.3 ریال14:12:27
2,286.9 ریال14:11:15
2,286.6 ریال14:10:18
2,287 ریال14:09:17
2,287.2 ریال14:08:15
2,286.9 ریال14:05:16
2,287.4 ریال14:04:15
2,287.1 ریال14:03:18
2,286.9 ریال14:02:16
2,287.1 ریال14:01:17
2,286.9 ریال14:00:29
2,287.3 ریال13:59:15
2,287 ریال13:58:15
2,286.7 ریال13:57:17
2,287.1 ریال13:56:16
2,287 ریال13:55:16
2,287.2 ریال13:54:18
2,287 ریال13:53:15
2,286.8 ریال13:52:15
2,286.9 ریال13:49:14
2,286.8 ریال13:48:16
2,287 ریال13:47:14
2,286.7 ریال13:46:15
2,287.2 ریال13:44:16
2,286.6 ریال13:43:16
2,287.5 ریال13:41:15
2,287 ریال13:40:16
2,287.1 ریال13:39:16
2,287 ریال13:38:14
2,287.2 ریال13:37:15
2,286.6 ریال13:36:18
2,286.8 ریال13:35:16
2,287.4 ریال13:34:15
2,287.2 ریال13:33:17
2,286.8 ریال13:30:23
2,286.9 ریال13:29:15
2,287 ریال13:26:14
2,287.3 ریال13:24:17
2,286.9 ریال13:23:14
2,287 ریال13:20:17
2,287.4 ریال13:19:14
2,287.1 ریال13:17:14
2,286.9 ریال13:16:14
2,287.1 ریال13:15:18
2,287 ریال13:13:14
2,286.9 ریال13:11:15
2,287 ریال13:10:17
2,287.3 ریال13:07:14
2,286.9 ریال13:05:16
2,287.1 ریال13:04:14
2,286.9 ریال13:03:17
2,287 ریال13:01:16
2,287.5 ریال13:00:27
2,286.3 ریال12:59:14
2,287.4 ریال12:58:14
2,287.1 ریال12:57:17
2,287.4 ریال12:56:14
2,287.1 ریال12:55:15
2,287 ریال12:54:16
2,286.8 ریال12:53:14
2,287 ریال12:52:14
2,286.8 ریال12:51:17
2,287.5 ریال12:50:18
2,287.2 ریال12:49:14
2,287.1 ریال12:48:16
2,287.2 ریال12:47:15
2,287 ریال12:46:13
2,286.9 ریال12:44:14
2,287.3 ریال12:42:17
2,287 ریال12:41:14
2,287.3 ریال12:39:16
2,287.2 ریال12:38:14
2,286.9 ریال12:37:14
2,286.7 ریال12:36:18
2,287.3 ریال12:35:15
2,287.1 ریال12:34:14
2,287.5 ریال12:32:14
2,287.4 ریال12:31:16
2,287.5 ریال12:30:21
2,286.6 ریال12:29:14
2,286.8 ریال12:28:14
2,287 ریال12:26:14
2,287.2 ریال12:25:15
2,287.5 ریال12:24:17
2,287.6 ریال12:22:14
2,287.1 ریال12:21:17
2,287 ریال12:20:16
2,287.1 ریال12:19:13
2,287.2 ریال12:18:16
2,287 ریال12:17:14
2,286.6 ریال12:16:14
2,286.8 ریال12:15:17
2,287.4 ریال12:14:13
2,286.9 ریال12:13:14
2,287.2 ریال12:11:17
2,287 ریال12:10:16
2,286.9 ریال12:09:17
2,286.8 ریال12:06:17
2,286.7 ریال12:05:15
2,287.3 ریال12:04:13
2,286.6 ریال12:03:16
2,287.1 ریال12:02:14
2,287.2 ریال12:01:16
2,287 ریال12:00:28
2,287.2 ریال11:59:13
2,286.8 ریال11:57:18
2,287 ریال11:55:14
2,287.5 ریال11:53:13
2,287.4 ریال11:52:13
2,286.6 ریال11:51:16
2,286.7 ریال11:50:17
2,287.5 ریال11:49:17
2,286.5 ریال11:48:15
2,287.3 ریال11:47:13
2,286.7 ریال11:46:14
2,287.2 ریال11:45:17
2,287 ریال11:44:13
2,287.2 ریال11:43:13
2,286.6 ریال11:42:16
2,287.1 ریال11:41:14
2,287.3 ریال11:39:15
2,286.7 ریال11:38:12
2,286.6 ریال11:37:13
2,285.9 ریال11:36:15
2,286.4 ریال11:35:18
2,286.2 ریال11:34:14
2,286.5 ریال11:33:16
2,286.6 ریال11:32:13
2,286.2 ریال11:31:14
2,286.1 ریال11:30:21
2,286.5 ریال11:29:13
2,286.3 ریال11:28:12
2,286.1 ریال11:27:15
2,285.9 ریال11:26:15
2,286.1 ریال11:25:15
2,286 ریال11:23:13
2,286.2 ریال11:22:13
2,286.4 ریال11:21:16
2,285.9 ریال11:20:16
2,285.8 ریال11:19:13
2,286 ریال11:18:15
2,286.1 ریال11:16:14
2,285.9 ریال11:14:13
2,285.8 ریال11:13:13
2,286.3 ریال11:12:15
2,286.5 ریال11:11:13
2,286.1 ریال11:10:16
2,286.4 ریال11:08:13
2,286.3 ریال11:07:13
2,286 ریال11:06:15
2,286.2 ریال11:05:15
2,286.1 ریال11:04:16
2,285.9 ریال11:00:25
2,286.3 ریال10:57:15
2,285.7 ریال10:56:13
2,286.1 ریال10:55:14
2,285.8 ریال10:54:16
2,286.2 ریال10:53:13
2,285.9 ریال10:52:14
2,286.3 ریال10:50:17
2,286.1 ریال10:48:15
2,286.3 ریال10:46:13
2,285.9 ریال10:45:16
2,286.1 ریال10:44:12
2,286.4 ریال10:43:12
2,286.1 ریال10:42:16
2,286.2 ریال10:41:13
2,286.4 ریال10:40:15
2,287.6 ریال10:39:16
2,287.3 ریال10:37:12
2,287 ریال10:36:15
2,286.9 ریال10:35:14
2,287.6 ریال10:34:13
2,286.8 ریال10:33:15
2,287.3 ریال10:32:13
نظرات