شاخص یاب

دلار / شیلینگ تانزانیا

  • نرخ فعلی:2278
  • بالاترین قیمت روز:2280
  • پایین ترین قیمت روز:2277.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,280
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2,279.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.7

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,278 ریال12:55:15
2,278.1 ریال12:54:16
2,277.9 ریال12:53:15
2,278.2 ریال12:52:15
2,277.9 ریال12:51:16
2,278.3 ریال12:50:16
2,277.8 ریال12:49:13
2,278.2 ریال12:48:17
2,277.8 ریال12:47:13
2,278.2 ریال12:46:15
2,278.4 ریال12:45:18
2,278.3 ریال12:43:15
2,277.8 ریال12:42:19
2,278.3 ریال12:40:18
2,277.8 ریال12:39:19
2,278.1 ریال12:38:15
2,278.9 ریال12:37:15
2,279.3 ریال12:36:19
2,279 ریال12:35:16
2,278.8 ریال12:34:14
2,279.1 ریال12:33:18
2,279.5 ریال12:31:18
2,279.1 ریال12:30:25
2,279.3 ریال12:29:15
2,278.9 ریال12:28:14
2,278.8 ریال12:27:16
2,279.1 ریال12:25:16
2,278.8 ریال12:23:15
2,279 ریال12:22:13
2,278.9 ریال12:21:17
2,279.1 ریال12:20:18
2,279 ریال12:18:16
2,278.9 ریال12:17:14
2,278.8 ریال12:16:12
2,279.1 ریال12:15:19
2,279.3 ریال12:14:13
2,278.9 ریال12:13:14
2,279.1 ریال12:11:13
2,279.2 ریال12:10:16
2,279.3 ریال12:09:17
2,279.5 ریال12:08:15
2,278.9 ریال12:06:18
2,278.6 ریال12:05:15
2,278.8 ریال12:04:14
2,279.3 ریال12:01:15
2,279 ریال12:00:25
2,279.3 ریال11:59:15
2,279.1 ریال11:58:13
2,279.3 ریال11:57:17
2,279.4 ریال11:56:13
2,279.3 ریال11:55:16
2,278.9 ریال11:54:16
2,279.1 ریال11:53:14
2,279 ریال11:52:14
2,279.1 ریال11:51:17
2,278.9 ریال11:50:17
2,279.1 ریال11:49:13
2,278.7 ریال11:48:16
2,278.9 ریال11:47:13
2,278.8 ریال11:46:14
2,279 ریال11:45:19
2,279.3 ریال11:42:17
2,279.1 ریال11:40:18
2,278.9 ریال11:38:14
2,279.2 ریال11:36:16
2,278.8 ریال11:35:14
2,279.4 ریال11:34:13
2,279.2 ریال11:32:19
2,278.9 ریال11:31:17
2,279.3 ریال11:30:22
2,278.7 ریال11:29:13
2,279.3 ریال11:28:14
2,279 ریال11:27:16
2,279.1 ریال11:26:13
2,279.2 ریال11:25:14
2,278.8 ریال11:24:16
2,279 ریال11:23:14
2,278.9 ریال11:22:13
2,279 ریال11:21:16
2,279.1 ریال11:20:17
2,279.3 ریال11:19:12
2,278.8 ریال11:15:18
2,279 ریال11:14:16
2,278.9 ریال11:12:16
2,279.2 ریال11:11:13
2,279.4 ریال11:10:18
2,279 ریال11:09:14
2,279.4 ریال11:08:14
2,279.3 ریال11:07:13
2,279 ریال11:06:16
2,278.9 ریال11:05:15
2,279.2 ریال11:04:14
2,279.3 ریال11:03:17
2,278.9 ریال11:02:15
2,279 ریال11:01:14
2,279.3 ریال11:00:24
2,279.1 ریال10:59:12
2,279 ریال10:58:12
2,279.2 ریال10:57:16
2,279.5 ریال10:56:14
2,279.1 ریال10:55:15
2,278.7 ریال10:54:16
2,279.2 ریال10:53:12
2,278.9 ریال10:52:12
2,279.1 ریال10:51:16
2,279.3 ریال10:50:17
2,279.4 ریال10:49:13
2,279.2 ریال10:48:16
2,279 ریال10:47:12
2,278.6 ریال10:46:12
2,279.2 ریال10:45:18
2,279 ریال10:44:13
2,278.8 ریال10:43:14
2,279.1 ریال10:42:16
2,277.9 ریال10:41:12
2,278.2 ریال10:40:18
2,278.3 ریال10:38:12
2,277.9 ریال10:37:13
2,278 ریال10:36:17
2,277.9 ریال10:35:15
2,278.1 ریال10:34:18
2,277.6 ریال10:33:16
2,278.6 ریال10:32:13
2,280 ریال0:54:10
2,279.7 ریال0:53:08
2,280 ریال0:03:11
نظرات