دلار / دلار تایوان

  • سکه فروشان مجاز29.165
  • بالاترین قیمت روز:29.223
  • پایین ترین قیمت روز:29.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.174
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:29.176
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.165 ریال20:25:36
29.175 ریال20:19:57
29.176 ریال20:07:19
29.178 ریال19:55:36
29.168 ریال19:43:56
29.177 ریال19:31:57
29.167 ریال19:25:26
29.166 ریال19:19:32
29.157 ریال19:13:33
29.15 ریال19:07:27
29.165 ریال19:01:54
29.16 ریال18:56:17
29.171 ریال18:49:30
29.17 ریال18:43:42
29.169 ریال18:37:59
29.186 ریال18:25:21
29.176 ریال18:13:29
29.181 ریال18:07:29
29.189 ریال17:49:37
29.198 ریال17:31:59
29.196 ریال17:25:38
29.197 ریال17:01:29
29.19 ریال16:55:57
29.206 ریال16:43:32
29.201 ریال16:37:48
29.208 ریال16:31:29
29.209 ریال16:19:16
29.207 ریال16:13:16
29.205 ریال16:07:52
29.2 ریال16:01:43
29.212 ریال15:49:25
29.214 ریال15:37:41
29.216 ریال15:31:31
29.211 ریال15:13:25
29.216 ریال14:55:58
29.21 ریال14:43:25
29.208 ریال14:37:49
29.213 ریال14:31:31
29.211 ریال14:13:43
29.208 ریال14:07:42
29.205 ریال13:55:48
29.198 ریال13:49:27
29.208 ریال13:43:19
29.207 ریال13:37:08
29.21 ریال13:31:37
29.196 ریال13:19:18
29.207 ریال13:01:30
29.202 ریال12:49:19
29.207 ریال12:43:29
29.21 ریال12:37:42
29.212 ریال12:31:18
29.209 ریال12:25:41
29.205 ریال12:19:16
29.208 ریال12:13:22
29.205 ریال12:07:20
29.2 ریال12:01:46
29.206 ریال11:55:49
29.203 ریال11:49:46
29.205 ریال11:43:22
29.21 ریال11:37:53
29.215 ریال11:31:43
29.203 ریال11:01:40
29.21 ریال10:55:56
29.203 ریال10:49:21
29.198 ریال10:31:18
29.183 ریال10:19:18
29.198 ریال10:07:09
29.2 ریال10:01:52
29.196 ریال9:49:46
29.182 ریال9:37:14
29.194 ریال9:25:49
29.196 ریال9:19:14
29.195 ریال9:13:23
29.192 ریال8:37:15
29.193 ریال8:31:05
29.19 ریال8:13:23
29.191 ریال8:07:14
29.196 ریال8:01:17
29.194 ریال7:55:11
29.19 ریال7:49:12
29.175 ریال7:37:08
29.189 ریال7:31:23
29.175 ریال7:25:37
29.189 ریال7:19:13
29.191 ریال7:07:13
29.193 ریال7:01:48
29.19 ریال6:55:40
29.185 ریال6:49:56
29.174 ریال6:43:19
29.193 ریال6:37:14
29.212 ریال6:25:35
29.213 ریال6:19:09
29.201 ریال6:07:15
29.211 ریال6:01:50
29.213 ریال5:55:08
29.2 ریال5:49:30
29.207 ریال5:43:23
29.216 ریال5:37:10
29.203 ریال5:31:50
29.223 ریال5:19:35
29.211 ریال5:13:21
29.217 ریال5:07:19
29.204 ریال5:01:33
29.193 ریال4:55:13
29.184 ریال4:49:33
29.182 ریال4:43:08
29.176 ریال4:37:50
29.177 ریال4:13:44
29.185 ریال4:01:17
29.179 ریال3:55:13
29.198 ریال3:44:02
29.183 ریال3:37:32
29.161 ریال3:31:44
29.176 ریال3:13:50
29.177 ریال3:01:16
29.175 ریال1:37:12
29.174 ریال0:19:12
نظرات