دلار / دینار تونس

  • سکه فروشان مجاز2.4756
  • بالاترین قیمت روز:2.478
  • پایین ترین قیمت روز:2.4022
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4097
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:2.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0656

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4756 ریال20:25:36
2.4639 ریال20:19:57
2.478 ریال20:07:19
2.4778 ریال20:01:27
2.4753 ریال19:55:36
2.4637 ریال19:43:56
2.4623 ریال19:31:57
2.4587 ریال19:25:26
2.4577 ریال19:19:32
2.4704 ریال19:13:33
2.4572 ریال19:07:27
2.4702 ریال19:01:54
2.4591 ریال18:56:17
2.4573 ریال18:49:30
2.4593 ریال18:43:42
2.4713 ریال18:37:59
2.4726 ریال18:25:21
2.4589 ریال18:13:29
2.459 ریال18:07:29
2.4628 ریال17:49:37
2.4743 ریال17:37:33
2.4584 ریال17:31:59
2.4598 ریال17:25:38
2.4583 ریال17:19:44
2.4545 ریال17:13:56
2.4587 ریال17:01:29
2.459 ریال16:55:57
2.4614 ریال16:43:32
2.4577 ریال16:37:48
2.4609 ریال16:31:29
2.461 ریال16:19:16
2.457 ریال16:13:16
2.4571 ریال16:07:52
2.4586 ریال16:01:43
2.4727 ریال15:49:25
2.472 ریال15:37:41
2.4573 ریال15:31:31
2.4609 ریال15:13:25
2.4605 ریال15:07:44
2.4585 ریال14:55:58
2.4578 ریال14:43:25
2.4598 ریال14:37:49
2.4738 ریال14:31:31
2.4596 ریال14:13:43
2.4612 ریال14:07:42
2.4599 ریال13:55:48
2.4602 ریال13:49:27
2.4736 ریال13:43:19
2.4579 ریال13:37:08
2.4599 ریال13:31:37
2.46 ریال13:19:18
2.4571 ریال13:13:57
2.4586 ریال13:01:30
2.476 ریال12:49:19
2.4756 ریال12:43:29
2.4591 ریال12:37:42
2.4594 ریال12:31:18
2.4593 ریال12:25:41
2.4587 ریال12:19:16
2.4596 ریال12:13:22
2.4576 ریال12:07:20
2.4733 ریال12:01:46
2.4582 ریال11:55:49
2.4604 ریال11:49:46
2.474 ریال11:43:22
2.4604 ریال11:37:53
2.4724 ریال11:31:43
2.4609 ریال11:01:40
2.409 ریال10:55:56
2.4022 ریال10:49:21
2.4091 ریال10:31:18
2.406 ریال10:25:09
2.407 ریال10:01:52
2.4066 ریال9:49:46
2.407 ریال9:19:14
2.4063 ریال8:55:48
2.4073 ریال8:31:05
2.407 ریال8:13:23
2.4072 ریال7:49:12
2.407 ریال7:31:23
2.4069 ریال7:07:13
2.4038 ریال6:49:56
2.4083 ریال6:25:35
2.4077 ریال6:01:50
2.408 ریال5:43:23
2.4083 ریال5:19:35
2.408 ریال4:55:13
2.4078 ریال4:37:50
2.4084 ریال3:55:13
2.4094 ریال3:31:44
2.4092 ریال3:07:33
2.4097 ریال2:07:14
2.4092 ریال1:44:02
2.4097 ریال0:55:19
2.4038 ریال0:31:36
2.4097 ریال0:19:12
نظرات