شاخص یاب

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.8327
  • بالاترین قیمت روز:3.836
  • پایین ترین قیمت روز:3.832
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:3.833
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8327 ریال3:51:14
3.8323 ریال3:50:12
3.833 ریال3:49:10
3.8324 ریال3:47:10
3.8328 ریال3:46:10
3.8331 ریال3:45:16
3.8325 ریال3:44:11
3.8323 ریال3:43:12
3.8324 ریال3:42:14
3.8323 ریال3:41:11
3.8322 ریال3:40:12
3.8323 ریال3:39:13
3.8337 ریال3:38:09
3.833 ریال3:37:10
3.8321 ریال3:36:13
3.8335 ریال3:35:11
3.8332 ریال3:34:11
3.8334 ریال3:33:15
3.834 ریال3:32:11
3.8338 ریال3:31:12
3.8325 ریال3:30:18
3.8323 ریال3:29:09
3.8325 ریال3:27:14
3.8339 ریال3:25:10
3.8328 ریال3:23:11
3.8336 ریال3:22:11
3.8338 ریال3:21:14
3.8333 ریال3:20:12
3.8337 ریال3:19:10
3.8343 ریال3:17:10
3.8337 ریال3:16:09
3.8339 ریال3:15:14
3.834 ریال3:14:10
3.8343 ریال3:13:11
3.8344 ریال3:12:15
3.8343 ریال3:11:10
3.8336 ریال3:10:12
3.8341 ریال3:09:14
3.8346 ریال3:08:10
3.8347 ریال3:07:10
3.8346 ریال3:06:14
3.834 ریال3:05:12
3.8346 ریال3:04:11
3.8347 ریال3:02:11
3.8338 ریال3:00:20
3.8337 ریال2:59:10
3.8353 ریال2:58:09
3.8343 ریال2:57:13
3.8356 ریال2:56:10
3.8343 ریال2:55:10
3.8351 ریال2:54:14
3.8342 ریال2:53:10
3.8341 ریال2:52:11
3.8357 ریال2:51:14
3.8355 ریال2:49:10
3.8351 ریال2:48:13
3.8343 ریال2:47:09
3.8355 ریال2:46:09
3.8344 ریال2:45:14
3.8341 ریال2:44:10
3.8355 ریال2:42:15
3.8343 ریال2:41:11
3.8354 ریال2:31:12
3.8352 ریال2:30:17
3.834 ریال2:29:09
3.8341 ریال2:28:10
3.8353 ریال2:27:12
3.8349 ریال2:26:08
3.8338 ریال2:24:13
3.8339 ریال2:23:10
3.8346 ریال2:21:15
3.8355 ریال2:20:12
3.8358 ریال2:19:10
3.8346 ریال2:18:13
3.8357 ریال2:17:10
3.8351 ریال2:16:13
3.8359 ریال2:15:15
3.8357 ریال2:12:14
3.8358 ریال2:09:12
3.8357 ریال2:08:09
3.8358 ریال2:06:13
3.836 ریال2:05:10
3.8359 ریال2:04:10
3.8355 ریال2:02:14
3.8353 ریال2:01:13
3.8352 ریال1:58:10
3.8351 ریال1:57:13
3.835 ریال1:56:09
3.8351 ریال1:53:10
3.835 ریال1:50:13
3.8351 ریال1:48:14
3.8349 ریال1:47:09
3.8346 ریال1:45:14
3.8344 ریال1:44:10
3.8345 ریال1:42:16
3.8348 ریال1:40:12
3.835 ریال1:39:13
3.8349 ریال1:38:09
3.8346 ریال1:37:09
3.8344 ریال1:36:14
3.8349 ریال1:34:10
3.835 ریال1:33:15
3.8346 ریال1:32:10
3.8344 ریال1:31:11
3.8336 ریال1:30:17
3.8338 ریال1:29:10
3.8346 ریال1:28:10
3.8345 ریال1:27:12
3.8342 ریال1:25:10
3.8347 ریال1:22:10
3.834 ریال1:21:14
3.8346 ریال1:20:12
3.8348 ریال1:19:09
3.8342 ریال1:18:13
3.8343 ریال1:16:10
3.8341 ریال1:14:11
3.8335 ریال1:10:11
3.8328 ریال1:09:13
3.8324 ریال1:08:10
3.8326 ریال1:07:10
3.8323 ریال1:06:13
3.8333 ریال1:05:11
3.8335 ریال1:00:18
3.8333 ریال0:58:09
3.8326 ریال0:57:13
3.833 ریال0:56:09
3.8327 ریال0:55:11
3.8328 ریال0:54:13
3.8329 ریال0:51:13
3.8326 ریال0:49:10
3.8325 ریال0:48:12
3.8326 ریال0:47:09
3.8327 ریال0:46:10
3.8328 ریال0:44:09
3.8324 ریال0:42:13
3.8323 ریال0:40:12
3.8326 ریال0:39:11
3.8323 ریال0:35:10
3.8325 ریال0:34:09
3.8323 ریال0:33:13
3.8324 ریال0:32:12
3.8322 ریال0:31:11
3.8321 ریال0:30:16
3.8322 ریال0:29:09
3.832 ریال0:26:09
3.8323 ریال0:25:11
3.8321 ریال0:23:10
3.8323 ریال0:19:10
3.832 ریال0:18:12
3.8323 ریال0:10:12
3.8321 ریال0:05:11
3.8324 ریال0:03:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات