دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.3838
  • بالاترین قیمت روز:3.3849
  • پایین ترین قیمت روز:3.3761
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3773
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۴
  • نرخ روز گذشته:3.3775
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3838 ریال13:13:44
3.3834 ریال13:07:49
3.3832 ریال13:01:53
3.3824 ریال12:55:51
3.3849 ریال12:37:49
3.3843 ریال12:32:28
3.3819 ریال12:26:33
3.3809 ریال12:19:53
3.3767 ریال11:50:17
3.3763 ریال11:43:50
3.3779 ریال11:31:42
3.3763 ریال11:19:48
3.3765 ریال11:14:00
3.3786 ریال10:50:36
3.3788 ریال10:43:42
3.3779 ریال10:25:47
3.3773 ریال10:20:18
3.3771 ریال10:13:51
3.3774 ریال10:07:52
3.3777 ریال9:49:50
3.3775 ریال9:37:38
3.3772 ریال9:07:42
3.3771 ریال8:37:48
3.3773 ریال8:19:49
3.3779 ریال8:07:47
3.3775 ریال7:55:52
3.378 ریال7:44:21
3.3784 ریال7:37:50
3.3779 ریال6:56:09
3.3771 ریال6:44:11
3.3773 ریال6:37:33
3.3779 ریال6:26:21
3.3788 ریال6:19:45
3.3786 ریال6:08:52
3.3792 ریال6:01:51
3.3772 ریال5:50:19
3.3768 ریال5:43:59
3.3767 ریال5:38:11
3.3782 ریال5:14:13
3.3784 ریال5:07:55
3.3775 ریال5:01:47
3.3773 ریال4:19:54
3.3771 ریال4:13:47
3.3769 ریال3:44:15
3.3772 ریال3:37:41
3.3773 ریال3:31:46
3.3772 ریال3:25:47
3.3771 ریال3:19:46
3.3775 ریال3:01:46
3.378 ریال2:55:49
3.3782 ریال2:50:24
3.3784 ریال2:43:45
3.378 ریال2:37:47
3.3777 ریال2:19:52
3.3779 ریال2:13:46
3.3782 ریال2:07:54
3.3781 ریال2:02:12
3.3777 ریال1:50:22
3.379 ریال1:26:17
3.3792 ریال1:20:15
3.3786 ریال1:13:52
3.3778 ریال1:07:50
3.3782 ریال1:02:18
3.3773 ریال0:55:50
3.3779 ریال0:49:57
3.3784 ریال0:44:32
3.3761 ریال0:25:52
3.3767 ریال0:14:35
3.3773 ریال0:07:44
نظرات