کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.4524
  • بالاترین قیمت روز:1.455
  • پایین ترین قیمت روز:1.4518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4548
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.4541
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4524 ریال11:51:16
1.4526 ریال11:48:15
1.4524 ریال11:46:11
1.4522 ریال11:45:17
1.4524 ریال11:44:11
1.4522 ریال11:43:11
1.452 ریال11:42:16
1.4518 ریال11:41:12
1.452 ریال11:40:16
1.4518 ریال11:39:16
1.452 ریال11:37:12
1.4524 ریال11:36:16
1.4522 ریال11:35:14
1.4526 ریال11:34:12
1.4524 ریال11:33:17
1.4522 ریال11:30:24
1.452 ریال11:29:11
1.4522 ریال11:28:11
1.4524 ریال11:25:13
1.4522 ریال11:24:16
1.4524 ریال11:22:11
1.4522 ریال11:20:13
1.4526 ریال11:19:11
1.4524 ریال11:18:15
1.4529 ریال11:17:11
1.4526 ریال11:16:11
1.4524 ریال11:15:17
1.4522 ریال11:14:11
1.4526 ریال11:12:16
1.4524 ریال11:10:14
1.4529 ریال11:09:15
1.4526 ریال11:08:10
1.4529 ریال11:07:11
1.4524 ریال11:06:16
1.4522 ریال11:04:12
1.4526 ریال11:03:16
1.4524 ریال11:02:12
1.4526 ریال11:00:31
1.4524 ریال10:59:10
1.4526 ریال10:58:10
1.4529 ریال10:57:14
1.4524 ریال10:55:12
1.4526 ریال10:53:09
1.4531 ریال10:52:10
1.4526 ریال10:47:10
1.4531 ریال10:45:16
1.4533 ریال10:42:15
1.4529 ریال10:37:11
1.4526 ریال10:36:15
1.4529 ریال10:34:11
1.4531 ریال10:33:17
1.4529 ریال10:30:24
1.4531 ریال10:29:10
1.4529 ریال10:28:10
1.4531 ریال10:27:15
1.4529 ریال10:25:11
1.4526 ریال10:23:10
1.4524 ریال10:21:16
1.4526 ریال10:20:14
1.4531 ریال10:19:10
1.4529 ریال10:14:10
1.4535 ریال10:03:15
1.4533 ریال10:02:11
1.4531 ریال9:54:15
1.4533 ریال9:53:10
1.4531 ریال9:52:10
1.4533 ریال9:51:14
1.4526 ریال9:50:13
1.4533 ریال9:44:10
1.4531 ریال9:42:15
1.4533 ریال9:41:11
1.4537 ریال9:40:13
1.4535 ریال9:39:14
1.4531 ریال9:38:10
1.4535 ریال9:37:10
1.4533 ریال9:36:14
1.4537 ریال9:35:11
1.4535 ریال9:34:11
1.4537 ریال9:30:19
1.4539 ریال9:29:10
1.4537 ریال9:28:10
1.4535 ریال9:27:14
1.4539 ریال9:26:10
1.4537 ریال9:25:13
1.4539 ریال9:24:13
1.4541 ریال9:23:10
1.4535 ریال9:21:14
1.4539 ریال9:19:11
1.4535 ریال9:18:15
1.4537 ریال9:17:09
1.4535 ریال9:16:10
1.4541 ریال9:15:14
1.4535 ریال9:14:10
1.4539 ریال9:13:10
1.4541 ریال9:11:09
1.4537 ریال9:10:11
1.4541 ریال9:08:09
1.4543 ریال9:07:09
1.4535 ریال9:06:13
1.4539 ریال9:05:12
1.4537 ریال9:02:11
1.4541 ریال9:01:12
1.4537 ریال9:00:24
1.4539 ریال8:58:10
1.4543 ریال8:57:14
1.4541 ریال8:56:10
1.4537 ریال8:55:11
1.4543 ریال8:54:13
1.4539 ریال8:52:09
1.4543 ریال8:51:13
1.4539 ریال8:49:09
1.4537 ریال8:48:14
1.4543 ریال8:47:10
1.4539 ریال8:46:10
1.4543 ریال8:44:09
1.4545 ریال8:43:10
1.4537 ریال8:40:12
1.4533 ریال8:39:13
1.4537 ریال8:38:09
1.4539 ریال8:37:09
1.4535 ریال8:36:13
1.4537 ریال8:35:11
1.4535 ریال8:34:10
1.4537 ریال8:33:14
1.4533 ریال8:32:10
1.4537 ریال8:31:11
1.4529 ریال5:13:10
1.4537 ریال5:05:11
1.4541 ریال4:58:09
1.4539 ریال4:53:09
1.4545 ریال4:48:14
1.4541 ریال4:37:09
1.4539 ریال4:29:09
1.4541 ریال4:27:13
1.4539 ریال4:24:13
1.4543 ریال4:20:12
1.4545 ریال4:13:09
1.4548 ریال4:08:09
1.455 ریال4:03:14
1.4545 ریال3:59:10
1.4541 ریال3:55:11
1.4545 ریال3:51:13
1.4548 ریال3:47:10
1.4543 ریال3:34:10
1.4539 ریال3:24:12
1.4541 ریال3:12:13
1.4545 ریال3:09:14
1.4537 ریال3:05:11
1.4533 ریال3:00:23
1.4535 ریال2:57:12
1.4539 ریال2:54:12
1.4535 ریال2:51:14
1.4526 ریال2:49:09
1.4529 ریال2:46:10
1.4533 ریال2:36:14
1.4518 ریال2:29:09
1.452 ریال2:24:12
1.4535 ریال2:20:12
1.4537 ریال2:13:09
1.4539 ریال2:03:14
1.4548 ریال1:32:10
1.455 ریال1:26:09
1.4548 ریال0:12:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات