شاخص یاب

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.4554
  • بالاترین قیمت روز:1.459
  • پایین ترین قیمت روز:1.4538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4577
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.4536
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4554 ریال13:51:13
1.4553 ریال13:50:14
1.4552 ریال13:49:10
1.4554 ریال13:48:13
1.4556 ریال13:47:09
1.4549 ریال13:46:10
1.4547 ریال13:45:15
1.4552 ریال13:44:10
1.4546 ریال13:43:08
1.4549 ریال13:41:10
1.4556 ریال13:40:14
1.4552 ریال13:39:12
1.4554 ریال13:38:10
1.455 ریال13:37:10
1.4556 ریال13:36:12
1.4547 ریال13:34:10
1.4549 ریال13:33:13
1.4556 ریال13:32:10
1.4554 ریال13:29:09
1.4555 ریال13:27:13
1.4558 ریال13:26:10
1.4554 ریال13:25:11
1.4555 ریال13:24:12
1.4558 ریال13:23:09
1.456 ریال13:21:12
1.4555 ریال13:20:13
1.4553 ریال13:19:09
1.4554 ریال13:18:11
1.4558 ریال13:17:10
1.455 ریال13:15:13
1.4554 ریال13:14:08
1.4556 ریال13:13:09
1.4554 ریال13:12:13
1.4558 ریال13:11:10
1.4554 ریال13:07:12
1.4553 ریال13:06:12
1.4555 ریال13:04:11
1.4556 ریال13:03:14
1.4559 ریال13:02:10
1.456 ریال13:00:22
1.4562 ریال12:59:09
1.4559 ریال12:58:11
1.4555 ریال12:57:13
1.456 ریال12:56:09
1.4556 ریال12:55:11
1.456 ریال12:54:13
1.4556 ریال12:53:09
1.4558 ریال12:49:09
1.4555 ریال12:48:13
1.4554 ریال12:47:09
1.4558 ریال12:46:09
1.4562 ریال12:45:14
1.4554 ریال12:43:09
1.4552 ریال12:42:13
1.4553 ریال12:40:15
1.4556 ریال12:34:09
1.4558 ریال12:30:19
1.4556 ریال12:29:09
1.4558 ریال12:28:09
1.4557 ریال12:27:13
1.4558 ریال12:26:09
1.4556 ریال12:25:10
1.4558 ریال12:24:13
1.4559 ریال12:23:10
1.4556 ریال12:21:13
1.456 ریال12:20:14
1.4559 ریال12:19:09
1.456 ریال12:18:13
1.4561 ریال12:17:09
1.4562 ریال12:16:10
1.4565 ریال12:15:14
1.4562 ریال12:14:10
1.4565 ریال12:13:09
1.4566 ریال12:12:12
1.4569 ریال12:11:11
1.4571 ریال12:10:13
1.4568 ریال12:09:13
1.4566 ریال12:06:12
1.4564 ریال12:03:12
1.4569 ریال12:02:10
1.4562 ریال12:01:10
1.4554 ریال12:00:24
1.4562 ریال11:59:10
1.4556 ریال11:58:09
1.4554 ریال11:57:13
1.4552 ریال11:56:10
1.4557 ریال11:55:11
1.4556 ریال11:53:09
1.4558 ریال11:52:10
1.4556 ریال11:51:12
1.456 ریال11:50:14
1.4554 ریال11:49:10
1.4556 ریال11:48:12
1.4554 ریال11:47:10
1.4556 ریال11:46:09
1.4554 ریال11:45:15
1.4551 ریال11:43:10
1.4552 ریال11:41:09
1.4558 ریال11:40:13
1.4552 ریال11:38:09
1.4549 ریال11:37:10
1.4552 ریال11:36:13
1.4548 ریال11:35:12
1.4547 ریال11:34:10
1.4549 ریال11:33:13
1.4547 ریال11:31:10
1.4545 ریال11:29:10
1.4543 ریال11:28:10
1.4541 ریال11:27:15
1.4548 ریال11:26:08
1.4543 ریال11:25:11
1.4548 ریال11:23:10
1.4543 ریال11:21:13
1.455 ریال11:20:13
1.4543 ریال11:19:10
1.4545 ریال11:17:11
1.4538 ریال11:16:10
1.454 ریال11:14:11
1.4541 ریال11:09:12
1.4539 ریال11:07:09
1.454 ریال11:03:13
1.4541 ریال11:02:11
1.4545 ریال11:00:23
1.454 ریال10:59:09
1.4538 ریال10:58:09
1.4542 ریال10:57:13
1.4548 ریال10:56:09
1.4545 ریال10:55:10
1.4544 ریال10:54:12
1.4546 ریال10:53:10
1.4548 ریال10:52:09
1.4547 ریال10:51:12
1.4552 ریال10:50:11
1.4549 ریال10:49:10
1.455 ریال10:48:12
1.4547 ریال10:47:09
1.4549 ریال10:44:09
1.4547 ریال10:43:09
1.4549 ریال10:42:11
1.4556 ریال10:41:10
1.4552 ریال10:40:12
1.4551 ریال10:36:12
1.4552 ریال10:35:11
1.4555 ریال10:33:13
1.4558 ریال10:32:10
1.4554 ریال10:31:10
1.4555 ریال10:27:12
1.4556 ریال10:26:09
1.4553 ریال10:24:11
1.4551 ریال10:20:12
1.4554 ریال10:19:09
1.4555 ریال10:17:09
1.4553 ریال10:14:08
1.4565 ریال10:13:09
1.456 ریال10:12:13
1.4558 ریال10:10:12
1.4557 ریال10:09:13
1.4555 ریال10:08:09
1.4557 ریال10:07:09
1.456 ریال10:06:12
1.4562 ریال10:04:09
1.456 ریال10:03:12
1.4558 ریال10:00:19
1.4559 ریال9:58:09
1.4558 ریال9:55:11
1.4559 ریال9:54:12
1.4561 ریال9:53:09
1.456 ریال9:52:09
1.4562 ریال9:48:11
1.4563 ریال9:46:08
1.4564 ریال9:45:13
1.4566 ریال9:44:09
1.4567 ریال9:43:08
1.4566 ریال9:41:09
1.4565 ریال9:40:10
1.4568 ریال9:39:11
1.4571 ریال9:38:09
1.4573 ریال9:37:09
1.4579 ریال9:36:12
1.4575 ریال9:35:10
1.4574 ریال9:33:12
1.4575 ریال9:30:16
1.4577 ریال9:28:10
1.4576 ریال9:27:12
1.4572 ریال9:25:10
1.457 ریال9:19:09
1.4572 ریال9:15:14
1.4571 ریال9:14:09
1.4572 ریال9:13:09
1.4573 ریال9:12:12
1.4574 ریال9:11:09
1.4577 ریال9:09:12
1.4572 ریال9:08:09
1.457 ریال9:04:09
1.4572 ریال9:02:10
1.4571 ریال9:00:19
1.4572 ریال8:59:09
1.457 ریال8:57:12
1.4571 ریال8:56:09
1.457 ریال8:55:10
1.4573 ریال8:54:11
1.4574 ریال8:53:09
1.4575 ریال8:52:09
1.4577 ریال8:50:11
1.4576 ریال8:49:09
1.4573 ریال8:47:08
1.4572 ریال8:46:09
1.4579 ریال8:45:13
1.4582 ریال8:43:09
1.4576 ریال8:41:08
1.4574 ریال8:40:11
1.4573 ریال8:39:11
1.4574 ریال8:37:08
1.4572 ریال8:36:12
1.4579 ریال8:35:10
1.4576 ریال8:34:08
1.4578 ریال8:33:11
1.4581 ریال8:32:10
1.4582 ریال8:30:15
1.459 ریال8:29:09
1.4582 ریال8:28:10
1.4576 ریال8:27:11
1.4577 ریال8:24:12
1.4578 ریال8:20:11
1.4576 ریال8:18:12
1.4577 ریال8:14:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات