شاخص یاب

دلار / روپیه موریس

  • نرخ فعلی:33.5
  • بالاترین قیمت روز:33.55
  • پایین ترین قیمت روز:33.108
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.38
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.108
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۸:۳۷
  • نرخ روز گذشته:33.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / روپیه موریس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه موریس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.5 ریال9:38:37
33.5 ریال9:37:42
33.259 ریال9:36:56
33.55 ریال9:35:49
33.55 ریال9:34:42
33.4 ریال9:28:21
33.4 ریال9:27:33
33.4 ریال9:26:26
33.5 ریال9:25:29
33.5 ریال9:24:44
33.44 ریال9:23:34
33.28 ریال9:20:27
33.28 ریال9:19:25
33.28 ریال9:18:42
33.49 ریال9:14:26
33.49 ریال9:13:36
33.49 ریال9:12:51
33.109 ریال8:52:51
33.109 ریال8:51:57
33.109 ریال8:50:36
33.4 ریال7:47:18
33.4 ریال7:46:19
33.4 ریال7:45:35
33.108 ریال7:25:20
33.108 ریال7:24:33
33.108 ریال7:23:23
33.113 ریال7:02:44
33.113 ریال7:01:37
33.113 ریال7:00:37
33.4 ریال6:41:13
33.4 ریال6:40:12
33.4 ریال6:39:33
33.41 ریال6:32:27
33.41 ریال6:31:31
33.41 ریال6:30:32
33.112 ریال5:36:07
33.112 ریال5:35:08
33.112 ریال5:34:20
33.109 ریال5:11:26
33.109 ریال5:10:23
33.109 ریال5:09:33
33.4 ریال4:45:59
33.4 ریال4:45:12
33.39 ریال4:36:18
33.39 ریال4:34:59
33.41 ریال4:04:14
33.41 ریال4:03:39
33.41 ریال4:02:14
33.113 ریال2:10:32
33.113 ریال2:09:43
33.113 ریال2:08:21
33.111 ریال1:02:30
33.111 ریال1:01:25
33.111 ریال1:00:20
33.108 ریال0:41:00
33.108 ریال0:40:00
نظرات