دلار / روپیه موریس

  • نرخ فعلی:33.223
  • بالاترین قیمت روز:33.25
  • پایین ترین قیمت روز:33.222
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.233
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:33.227
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.223 ریال8:40:14
33.225 ریال8:19:12
33.227 ریال7:37:13
33.222 ریال7:13:13
33.227 ریال6:33:08
33.226 ریال6:07:11
33.23 ریال5:24:04
33.228 ریال5:04:11
33.223 ریال4:33:07
33.229 ریال4:22:10
33.224 ریال4:18:04
33.225 ریال4:17:04
33.224 ریال4:14:05
33.225 ریال4:12:05
33.224 ریال4:01:14
33.225 ریال4:00:03
33.224 ریال3:46:11
33.225 ریال3:44:03
33.224 ریال3:31:13
33.225 ریال3:30:02
33.224 ریال3:27:03
33.225 ریال3:26:07
33.224 ریال3:22:09
33.225 ریال3:21:07
33.224 ریال2:51:07
33.25 ریال2:33:07
33.227 ریال2:31:14
33.23 ریال1:43:12
33.224 ریال1:22:12
33.226 ریال1:14:05
33.233 ریال0:38:07
نظرات