شاخص یاب

دلار / روپیه موریس

  • نرخ فعلی:33.468
  • بالاترین قیمت روز:33.83
  • پایین ترین قیمت روز:33.163
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.62
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.335
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:33.337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.131

نمودار کندل استیک دلار / روپیه موریس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه موریس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.468 ریال18:56:11
33.467 ریال18:33:13
33.465 ریال18:10:13
33.467 ریال17:48:14
33.465 ریال17:07:12
33.467 ریال16:46:11
33.463 ریال16:39:14
33.461 ریال16:38:11
33.463 ریال16:22:11
33.615 ریال16:10:14
33.8 ریال16:09:13
33.55 ریال16:03:15
33.56 ریال16:02:13
33.215 ریال15:59:11
33.25 ریال15:54:13
33.83 ریال15:20:14
33.525 ریال15:13:11
33.521 ریال15:12:14
33.265 ریال15:10:13
33.365 ریال13:49:13
33.407 ریال13:27:15
33.393 ریال13:15:18
33.401 ریال13:07:14
33.402 ریال13:05:14
33.405 ریال12:48:17
33.401 ریال12:47:13
33.457 ریال12:43:13
33.591 ریال12:37:13
33.587 ریال12:36:17
33.589 ریال12:35:15
33.553 ریال12:34:13
33.463 ریال12:33:17
33.61 ریال12:18:16
33.73 ریال11:57:17
33.55 ریال11:56:15
33.323 ریال11:55:16
33.319 ریال11:54:16
33.323 ریال11:51:19
33.6 ریال11:50:18
33.497 ریال11:37:13
33.5 ریال11:15:17
33.383 ریال11:06:17
33.379 ریال11:05:14
33.3 ریال11:04:13
33.72 ریال10:57:16
33.355 ریال10:54:16
33.449 ریال10:36:16
33.77 ریال10:35:14
33.204 ریال10:12:16
33.263 ریال10:08:12
33.6 ریال9:22:12
33.64 ریال9:06:15
33.65 ریال9:04:12
33.45 ریال8:47:12
33.77 ریال8:46:12
33.8 ریال8:34:11
33.68 ریال8:31:12
33.55 ریال8:29:12
33.74 ریال8:27:14
33.52 ریال8:24:13
33.67 ریال8:20:14
33.442 ریال8:19:10
33.72 ریال8:17:11
33.78 ریال8:16:11
33.73 ریال8:06:14
33.8 ریال8:02:12
33.78 ریال8:00:21
33.163 ریال7:41:11
33.5 ریال7:16:10
33.47 ریال7:14:10
33.337 ریال6:33:13
33.67 ریال6:12:14
33.66 ریال5:51:14
33.329 ریال5:50:18
33.67 ریال5:29:11
33.68 ریال4:48:13
33.65 ریال4:32:10
33.67 ریال2:56:10
33.68 ریال2:32:09
33.333 ریال2:12:11
33.331 ریال2:10:11
33.332 ریال2:02:09
33.331 ریال1:50:11
33.332 ریال1:27:11
33.331 ریال1:04:08
33.336 ریال0:42:11
33.335 ریال0:20:10
نظرات