شاخص یاب

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:53.625
  • بالاترین قیمت روز:53.625
  • پایین ترین قیمت روز:53.32
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.339
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:53.337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.288

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.625 ریال18:04:08
53.58 ریال17:43:08
53.555 ریال17:23:08
53.525 ریال17:02:09
53.53 ریال16:41:08
53.52 ریال16:17:08
53.535 ریال16:05:09
53.427 ریال15:57:11
53.465 ریال15:36:10
53.45 ریال15:15:11
53.415 ریال14:52:08
53.455 ریال14:29:07
53.47 ریال14:05:09
53.445 ریال13:43:08
53.5 ریال13:22:08
53.465 ریال13:00:19
53.438 ریال12:38:08
53.48 ریال12:34:08
53.323 ریال12:25:09
53.321 ریال12:12:13
53.365 ریال11:32:09
53.36 ریال11:10:11
53.46 ریال10:57:12
53.334 ریال10:49:09
53.337 ریال10:02:09
53.331 ریال9:42:12
53.33 ریال9:21:11
53.335 ریال9:01:11
53.337 ریال8:41:09
53.333 ریال7:57:12
53.33 ریال7:36:12
53.338 ریال7:14:08
53.339 ریال6:50:11
53.338 ریال6:29:15
53.338 ریال6:29:07
53.334 ریال6:06:12
53.32 ریال5:45:13
53.338 ریال5:24:12
53.336 ریال5:04:08
53.341 ریال4:32:09
53.336 ریال4:22:08
53.33 ریال4:00:17
53.337 ریال3:38:08
53.339 ریال3:15:12
53.342 ریال2:32:09
53.334 ریال2:31:09
53.338 ریال2:07:08
53.335 ریال1:44:07
53.341 ریال1:22:07
53.337 ریال0:59:08
53.339 ریال0:38:08
نظرات