دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:52.09
  • بالاترین قیمت روز:52.195
  • پایین ترین قیمت روز:51.371
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.58
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.371
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۳۰
  • نرخ روز گذشته:51.933
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.157

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.09 ریال13:33:30
52.1 ریال13:29:26
52.03 ریال13:27:21
52.069 ریال13:10:31
52.1 ریال13:03:27
52.03 ریال13:00:34
52.145 ریال12:54:23
52.075 ریال12:52:31
52.11 ریال12:50:29
52.132 ریال12:29:27
52.15 ریال12:13:32
52.08 ریال12:10:32
52.15 ریال12:06:25
52.12 ریال11:56:27
52.195 ریال11:47:21
52.125 ریال11:45:24
52.135 ریال11:23:20
52.09 ریال11:00:28
52.06 ریال10:40:26
51.484 ریال4:33:21
51.371 ریال1:32:21
نظرات