شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:366.93
  • بالاترین قیمت روز:369.71
  • پایین ترین قیمت روز:366.93
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:367.58
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:369.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.78

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
366.93 ریال15:36:10
367.58 ریال10:57:12
368.9 ریال4:32:09
369.71 ریال4:18:11
367.58 ریال4:17:08
369.71 ریال3:40:09
367.58 ریال3:39:10
369.71 ریال3:19:08
367.58 ریال3:18:10
369.71 ریال3:02:08
367.58 ریال3:01:09
369.71 ریال2:28:08
367.58 ریال2:27:12
369.71 ریال2:25:09
367.58 ریال2:24:11
369.71 ریال1:51:11
367.58 ریال1:50:10
369.71 ریال1:47:08
367.58 ریال1:46:08
369.71 ریال0:59:08
367.58 ریال0:58:07
369.71 ریال0:57:10
367.58 ریال0:56:07
369.71 ریال0:45:11
367.58 ریال0:44:08
نظرات