شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

  • نرخ فعلی:1129.23
  • بالاترین قیمت روز:1129.24
  • پایین ترین قیمت روز:1124.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,125.76
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۵:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,125.81
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.42

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,129.23 ریال8:55:21
1,129.24 ریال8:54:39
1,127.56 ریال8:53:35
1,127.5 ریال8:52:44
1,127.46 ریال8:51:57
1,127.37 ریال8:50:37
1,127.44 ریال8:49:27
1,127.47 ریال8:48:37
1,127.42 ریال8:47:30
1,127.45 ریال8:46:31
1,128.47 ریال8:45:47
1,127.48 ریال8:44:23
1,127.39 ریال8:43:31
1,127.23 ریال8:42:43
1,127.46 ریال8:41:33
1,127.44 ریال8:40:35
1,127.68 ریال8:39:52
1,128.38 ریال8:38:45
1,128.48 ریال8:37:39
1,128.38 ریال8:36:55
1,128.53 ریال8:35:41
1,128.53 ریال8:34:41
1,127.22 ریال8:33:57
1,127.1 ریال8:32:36
1,127.17 ریال8:31:38
1,127.24 ریال8:30:42
1,128.28 ریال8:29:20
1,128.41 ریال8:28:14
1,128.23 ریال8:27:31
1,128.33 ریال8:26:22
1,127.36 ریال8:25:24
1,127.24 ریال8:24:38
1,127.39 ریال8:23:25
1,128.33 ریال8:22:23
1,128.33 ریال8:21:35
1,127.31 ریال8:20:10
1,127.2 ریال8:19:15
1,127.26 ریال8:18:35
1,127.17 ریال8:17:29
1,128.28 ریال8:16:27
1,127.17 ریال8:15:35
1,127.13 ریال8:14:14
1,127.16 ریال8:13:18
1,127.22 ریال8:12:35
1,127.2 ریال8:11:25
1,127.15 ریال8:10:34
1,127.28 ریال8:09:41
1,127.22 ریال8:08:25
1,128.29 ریال8:07:36
1,127.34 ریال8:06:52
1,127.19 ریال8:05:00
1,127.18 ریال8:04:37
1,127.19 ریال8:03:05
1,128.24 ریال8:01:51
1,127 ریال8:00:54
1,127.02 ریال7:59:24
1,127.14 ریال7:58:24
1,127.09 ریال7:57:35
1,126.97 ریال7:56:19
1,126.97 ریال7:55:22
1,126.81 ریال7:54:31
1,126.83 ریال7:53:23
1,127.07 ریال7:52:26
1,126.96 ریال7:51:42
1,126.97 ریال7:50:27
1,128.11 ریال7:49:19
1,126.91 ریال7:48:35
1,127 ریال7:47:25
1,127.04 ریال7:46:27
1,127.04 ریال7:45:37
1,127.98 ریال7:44:18
1,126.94 ریال7:43:21
1,127.11 ریال7:42:32
1,127.15 ریال7:41:18
1,127.22 ریال7:40:22
1,126.96 ریال7:39:37
1,128.01 ریال7:38:35
1,127.24 ریال7:37:32
1,127.2 ریال7:36:51
1,128.24 ریال7:35:36
1,128.13 ریال7:34:39
1,128.01 ریال7:33:57
1,126.93 ریال7:32:37
1,127.01 ریال7:31:37
1,128.06 ریال7:30:37
1,127.93 ریال7:29:16
1,127.98 ریال7:28:10
1,126.99 ریال7:27:26
1,126.71 ریال7:26:14
1,126.68 ریال7:25:14
1,127.59 ریال7:24:27
1,126.67 ریال7:23:23
1,126.65 ریال7:22:17
1,127.76 ریال7:21:32
1,126.79 ریال7:20:14
1,127.93 ریال7:19:17
1,126.93 ریال7:18:35
1,127.81 ریال7:17:30
1,126.74 ریال7:16:24
1,127.77 ریال7:15:33
1,126.67 ریال7:14:14
1,127.76 ریال7:13:15
1,126.77 ریال7:12:27
1,126.79 ریال7:11:21
1,126.6 ریال7:10:24
1,126.56 ریال7:09:35
1,125.3 ریال7:08:20
1,127.54 ریال7:07:25
1,127.48 ریال7:06:43
1,127.34 ریال7:05:38
1,127.29 ریال7:04:42
1,126.31 ریال7:04:02
1,126.21 ریال7:01:40
1,126.29 ریال7:00:35
1,126.27 ریال6:59:14
1,126.27 ریال6:58:19
1,127.34 ریال6:57:24
1,125.91 ریال6:56:07
1,127.28 ریال6:55:15
1,127.23 ریال6:54:26
1,126.42 ریال6:53:19
1,127.16 ریال6:52:12
1,126.24 ریال6:51:30
1,127.28 ریال6:50:13
1,127.17 ریال6:49:13
1,126.16 ریال6:48:29
1,126.3 ریال6:47:20
1,126.54 ریال6:46:22
1,127.57 ریال6:45:37
1,126.61 ریال6:44:21
1,126.56 ریال6:43:24
1,127.54 ریال6:42:33
1,126.63 ریال6:41:20
1,127.56 ریال6:40:18
1,127.98 ریال6:39:36
1,128.01 ریال6:38:35
1,126.82 ریال6:37:40
1,127.97 ریال6:36:54
1,127.97 ریال6:35:46
1,128.28 ریال6:34:34
1,128.08 ریال6:34:12
1,126.93 ریال6:33:17
1,127.77 ریال6:30:46
1,127.53 ریال6:30:38
1,127.68 ریال6:30:01
1,127.64 ریال6:30:01
1,127.51 ریال6:27:36
1,127.06 ریال6:26:25
1,126.25 ریال6:25:31
1,127.04 ریال6:24:43
1,126.88 ریال6:23:32
1,125.85 ریال6:22:53
1,125.85 ریال6:22:44
1,125.79 ریال6:19:59
1,125.91 ریال6:19:28
1,125.79 ریال6:19:28
1,127.06 ریال6:18:01
1,127.02 ریال6:16:58
1,127.18 ریال6:16:07
1,126.25 ریال6:14:47
1,126.13 ریال6:13:47
1,127.03 ریال6:12:58
1,125.91 ریال6:11:50
1,126.93 ریال6:10:56
1,127.08 ریال6:10:18
1,127.17 ریال6:09:06
1,125.98 ریال6:08:14
1,126.24 ریال6:07:40
1,126.98 ریال6:06:26
1,126.74 ریال6:05:35
1,127.58 ریال6:05:00
1,127.81 ریال6:03:31
1,126.74 ریال6:02:19
1,126.59 ریال6:01:23
1,126.59 ریال5:59:42
1,126.56 ریال5:58:46
1,126.5 ریال5:57:55
1,127.43 ریال5:56:48
1,126.61 ریال5:55:54
1,127.78 ریال5:55:12
1,127.06 ریال5:54:18
1,126.98 ریال5:53:32
1,126.99 ریال5:52:59
1,126.94 ریال5:51:50
1,126.91 ریال5:50:52
1,126.9 ریال5:49:58
1,126.85 ریال5:48:46
1,127.73 ریال5:47:42
1,127.68 ریال5:46:54
1,126.89 ریال5:45:37
1,126.98 ریال5:44:35
1,126.99 ریال5:43:41
1,128.28 ریال5:42:10
1,128.38 ریال5:41:09
1,127.48 ریال5:40:21
1,127.49 ریال5:39:06
1,128.48 ریال5:38:16
1,127.41 ریال5:37:36
1,128.38 ریال5:36:20
1,127.5 ریال5:35:15
1,128.53 ریال5:34:29
1,127.54 ریال5:33:08
1,127.37 ریال5:31:59
1,128.48 ریال5:29:45
1,127.46 ریال5:28:44
1,127.48 ریال5:27:49
1,127.48 ریال5:26:35
1,128.48 ریال5:25:40
1,128.54 ریال5:24:56
1,127.58 ریال5:23:48
1,127.57 ریال5:22:50
1,127.64 ریال5:22:00
1,127.57 ریال5:20:42
1,127.61 ریال5:19:44
1,127.64 ریال5:19:01
1,127.61 ریال5:17:48
1,127.72 ریال5:16:48
1,127.84 ریال5:15:51
1,127.71 ریال5:14:34
1,128.88 ریال5:13:35
1,128.66 ریال5:11:24
1,127.76 ریال5:10:21
1,128.76 ریال5:09:30
1,128.71 ریال5:08:15
1,127.66 ریال5:07:21
1,128.71 ریال5:06:42
1,127.77 ریال5:05:40
1,127.8 ریال5:04:46
1,127.78 ریال5:04:07
1,128.63 ریال5:02:49
1,128.53 ریال5:01:34
1,127.38 ریال5:00:34
1,128.36 ریال4:59:11
1,127.34 ریال4:58:11
1,127.29 ریال4:57:22
1,127.06 ریال4:56:03
1,127.18 ریال4:55:07
1,128.28 ریال4:54:18
1,127.34 ریال4:53:13
1,127.5 ریال4:52:11
1,127.47 ریال4:51:27
1,127.45 ریال4:50:09
1,127.56 ریال4:49:05
1,127.66 ریال4:48:22
1,127.63 ریال4:47:06
1,127.69 ریال4:46:17
1,127.68 ریال4:45:30
1,127.71 ریال4:44:13
1,128.69 ریال4:43:20
1,128.54 ریال4:42:29
1,127.6 ریال4:41:18
1,127.89 ریال4:40:17
1,128.74 ریال4:39:32
1,128.79 ریال4:38:32
1,128.98 ریال4:37:33
1,127.83 ریال4:36:42
1,126.8 ریال4:35:29
1,125.4 ریال4:34:30
1,125.55 ریال4:33:45
1,125.53 ریال4:31:32
1,125.53 ریال4:30:35
1,125.55 ریال4:29:09
1,125.45 ریال4:28:09
1,125.5 ریال4:27:25
1,125.47 ریال4:26:16
1,125.47 ریال4:25:18
1,125.43 ریال4:24:29
1,125.42 ریال4:23:24
1,125.33 ریال4:22:15
1,125.4 ریال4:21:25
1,125.37 ریال4:20:04
1,125.31 ریال4:19:08
1,125.4 ریال4:11:19
1,125.4 ریال4:10:24
1,125.22 ریال4:09:38
1,125.27 ریال4:08:19
1,125.25 ریال4:07:29
1,125.25 ریال4:06:44
1,125.29 ریال4:05:39
1,125.31 ریال4:04:42
1,125.25 ریال4:04:05
1,125.35 ریال4:02:42
1,125.38 ریال4:01:39
1,125.4 ریال4:00:37
1,125.42 ریال3:59:17
1,125.45 ریال3:58:20
1,125.48 ریال3:57:28
1,125.51 ریال3:56:10
1,125.51 ریال3:55:13
1,125.43 ریال3:54:28
1,125.49 ریال3:53:24
1,125.47 ریال3:52:19
1,125.47 ریال3:51:34
1,125.52 ریال3:49:04
1,125.61 ریال3:48:27
1,125.47 ریال3:47:15
1,125.53 ریال3:46:20
1,125.47 ریال3:45:32
1,125.51 ریال3:44:13
1,125.46 ریال3:43:12
1,125.46 ریال3:42:22
1,125.41 ریال3:41:07
1,125.41 ریال3:40:07
1,125.4 ریال3:39:23
1,125.37 ریال3:38:25
1,125.37 ریال3:37:27
1,125.26 ریال3:36:40
1,125.23 ریال3:35:36
1,125.32 ریال3:34:32
1,125.28 ریال3:33:47
1,125.3 ریال3:32:29
1,125.27 ریال3:31:30
1,125.2 ریال3:30:37
1,125.24 ریال3:29:13
1,125.29 ریال3:28:11
1,125.2 ریال3:27:28
1,125.25 ریال3:26:17
1,125.27 ریال3:25:19
1,125.29 ریال3:23:22
1,125.25 ریال3:22:13
1,125.2 ریال3:20:01
1,125.29 ریال3:19:05
1,125.42 ریال3:18:16
1,125.47 ریال3:17:10
1,125.53 ریال3:16:05
1,125.35 ریال3:15:22
1,125.73 ریال3:14:07
1,125.68 ریال3:13:11
1,125.7 ریال3:12:24
1,125.75 ریال3:11:18
1,125.75 ریال3:10:24
1,125.73 ریال3:09:32
1,125.72 ریال3:08:18
1,125.7 ریال3:07:23
1,125.75 ریال3:06:43
1,125.75 ریال3:05:36
1,125.77 ریال3:04:45
1,125.79 ریال3:04:10
1,125.8 ریال3:02:47
1,125.74 ریال2:59:12
1,125.73 ریال2:58:14
1,125.77 ریال2:57:24
1,125.64 ریال2:56:09
1,125.75 ریال2:55:16
1,125.75 ریال2:53:23
1,125.77 ریال2:52:21
1,125.68 ریال2:51:38
1,125.7 ریال2:50:16
1,125.8 ریال2:49:08
1,125.71 ریال2:48:22
1,125.75 ریال2:47:13
1,125.72 ریال2:44:09
1,125.72 ریال2:43:07
1,125.59 ریال2:42:19
1,125.66 ریال2:41:07
1,125.75 ریال2:40:07
1,125.75 ریال2:39:29
1,125.76 ریال2:38:20
1,125.74 ریال2:37:26
1,125.68 ریال2:36:37
1,125.73 ریال2:35:29
1,125.79 ریال2:33:47
1,125.8 ریال2:32:26
1,125.73 ریال2:31:24
1,125.76 ریال2:30:25
1,125.78 ریال2:28:15
1,125.75 ریال2:27:30
1,125.8 ریال2:26:28
1,125.76 ریال2:25:28
1,124.5 ریال2:23:19
1,125.71 ریال2:22:09
1,125.62 ریال2:21:26
1,125.68 ریال2:20:09
1,125.53 ریال2:19:09
1,125.98 ریال2:18:27
1,125.99 ریال2:17:18
1,125.97 ریال2:15:24
1,125.95 ریال2:14:10
1,126 ریال2:13:27
1,126 ریال2:12:44
1,126.02 ریال2:11:42
1,125.92 ریال2:10:47
1,126.03 ریال2:09:55
1,126.05 ریال2:08:44
1,126.08 ریال2:07:53
1,126.05 ریال2:07:18
1,126.04 ریال2:06:17
1,126.03 ریال2:05:19
1,125.96 ریال2:03:09
1,126.01 ریال2:01:41
1,126.08 ریال1:59:14
1,126.03 ریال1:58:16
1,126.05 ریال1:57:26
1,125.98 ریال1:56:09
1,126.1 ریال1:55:20
1,126.13 ریال1:54:31
1,126.01 ریال1:51:38
1,126.06 ریال1:50:16
1,126.08 ریال1:49:12
1,126.02 ریال1:48:22
1,126.01 ریال1:47:14
1,125.98 ریال1:46:16
1,125.91 ریال1:45:31
1,125.95 ریال1:44:16
1,125.94 ریال1:43:17
1,125 ریال1:42:27
1,126.02 ریال1:41:19
1,126.02 ریال1:40:25
1,125.97 ریال1:39:37
1,126.05 ریال1:38:31
1,126 ریال1:37:29
1,126 ریال1:36:37
1,126.02 ریال1:35:32
1,125.98 ریال1:34:31
1,126.8 ریال1:32:30
1,126.01 ریال1:31:26
1,125.97 ریال1:30:34
1,125.97 ریال1:29:12
1,125.98 ریال1:28:04
1,125.99 ریال1:26:21
1,125.99 ریال1:25:22
1,125.96 ریال1:24:34
1,125.87 ریال1:23:19
1,125.93 ریال1:22:14
1,126 ریال1:21:29
1,126.03 ریال1:20:06
1,125.99 ریال1:19:10
1,126.04 ریال1:18:28
1,126.05 ریال1:17:14
1,126.08 ریال1:16:09
1,126.04 ریال1:15:19
1,126 ریال1:14:05
1,126.05 ریال1:13:08
1,126.07 ریال1:11:18
1,126.07 ریال1:10:20
1,125.99 ریال1:09:26
1,125.98 ریال1:08:05
1,126.8 ریال1:07:10
1,125.99 ریال1:06:34
1,126.06 ریال1:05:28
1,126.08 ریال1:04:34
1,126.06 ریال1:04:00
1,126.05 ریال1:02:46
1,126.07 ریال1:01:45
1,126.07 ریال1:00:51
1,126.12 ریال0:59:22
1,126.05 ریال0:58:22
1,126.01 ریال0:57:31
1,125.99 ریال0:56:09
1,126.7 ریال0:55:13
1,125.98 ریال0:54:30
1,125.96 ریال0:52:25
1,125.98 ریال0:51:34
1,125.99 ریال0:50:09
1,126.7 ریال0:49:05
1,126.03 ریال0:48:14
1,126.04 ریال0:47:09
1,126.04 ریال0:46:11
1,125.97 ریال0:45:31
1,125.98 ریال0:44:09
1,125.93 ریال0:43:13
1,125.92 ریال0:42:25
1,125.94 ریال0:41:16
1,125.96 ریال0:40:15
1,125.97 ریال0:39:29
1,125.97 ریال0:38:25
1,125.95 ریال0:37:30
1,125.99 ریال0:36:47
1,125.99 ریال0:35:34
1,125.98 ریال0:34:35
1,125.88 ریال0:33:52
1,125.96 ریال0:32:32
1,126.01 ریال0:31:31
1,125.91 ریال0:30:36
1,126.45 ریال0:29:12
1,125.77 ریال0:28:07
1,125.78 ریال0:26:15
1,125.74 ریال0:25:16
1,125.87 ریال0:24:30
1,125.82 ریال0:23:23
1,126.55 ریال0:22:21
1,125.81 ریال0:21:33
1,125.81 ریال0:20:14
1,125.79 ریال0:19:20
1,125.82 ریال0:18:32
1,125.78 ریال0:16:22
1,125.76 ریال0:14:20
1,125.75 ریال0:13:30
1,125.72 ریال0:12:46
1,124.7 ریال0:11:41
1,125.74 ریال0:10:48
1,125.68 ریال0:09:57
1,125.7 ریال0:08:59
1,125.72 ریال0:08:19
1,125.67 ریال0:07:57
1,125.75 ریال0:06:55
1,125.68 ریال0:05:56
1,125.76 ریال0:05:51
نظرات