شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

  • نرخ فعلی:1135.38
  • بالاترین قیمت روز:1136.9
  • پایین ترین قیمت روز:1128.91
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,133.81
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1,133.88
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.5

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,135.38 ریال10:29:12
1,135.4 ریال10:28:12
1,135.23 ریال10:27:15
1,135.3 ریال10:26:12
1,135.32 ریال10:25:14
1,135.14 ریال10:24:15
1,135.23 ریال10:23:12
1,135.28 ریال10:22:12
1,135.37 ریال10:21:15
1,135.54 ریال10:20:15
1,135.75 ریال10:19:12
1,135.88 ریال10:18:14
1,135.8 ریال10:17:13
1,135.58 ریال10:16:12
1,135.39 ریال10:15:15
1,135.43 ریال10:14:13
1,135.49 ریال10:13:12
1,134.75 ریال10:12:15
1,135.43 ریال10:11:12
1,135.48 ریال10:10:15
1,135.51 ریال10:09:15
1,135.55 ریال10:08:12
1,135.56 ریال10:07:11
1,135.55 ریال10:06:15
1,135.57 ریال10:05:13
1,134.68 ریال10:04:11
1,134.73 ریال10:03:16
1,134.53 ریال10:02:14
1,134.33 ریال10:01:14
1,135.31 ریال10:00:23
1,135.29 ریال9:59:12
1,134.4 ریال9:58:12
1,134.38 ریال9:57:15
1,133.92 ریال9:56:12
1,134.68 ریال9:55:16
1,134.63 ریال9:54:14
1,133.81 ریال9:53:11
1,133.82 ریال9:52:12
1,133.71 ریال9:51:15
1,133.99 ریال9:50:16
1,134.13 ریال9:49:12
1,134.33 ریال9:48:15
1,135.3 ریال9:47:11
1,134.45 ریال9:46:12
1,135.53 ریال9:45:16
1,135.37 ریال9:44:13
1,135.24 ریال9:42:15
1,134.53 ریال9:41:12
1,134.78 ریال9:40:14
1,135.92 ریال9:39:15
1,135.91 ریال9:38:12
1,136.17 ریال9:37:12
1,136.15 ریال9:36:15
1,136.33 ریال9:35:12
1,136.13 ریال9:34:11
1,134.93 ریال9:33:15
1,134.75 ریال9:32:13
1,134.66 ریال9:31:13
1,134.78 ریال9:30:19
1,134.84 ریال9:29:11
1,135.04 ریال9:28:12
1,135.15 ریال9:27:14
1,136.9 ریال9:26:13
1,134.61 ریال9:25:13
1,134.72 ریال9:24:14
1,134.4 ریال9:23:11
1,135.53 ریال9:22:13
1,134.39 ریال9:21:14
1,134.35 ریال9:20:14
1,134.51 ریال9:19:12
1,135.43 ریال9:18:14
1,135.39 ریال9:17:12
1,134.6 ریال9:16:11
1,134.52 ریال9:15:15
1,134.2 ریال9:14:11
1,135.15 ریال9:13:11
1,134.01 ریال9:12:14
1,135.08 ریال9:11:12
1,134.2 ریال9:09:14
1,134.54 ریال9:08:11
1,134.35 ریال9:07:12
1,135.53 ریال9:06:15
1,134.75 ریال9:04:11
1,134.7 ریال9:03:15
1,134.4 ریال9:02:12
1,133.8 ریال9:01:13
1,134.84 ریال9:00:22
1,134.55 ریال8:59:12
1,134.63 ریال8:58:11
1,134.57 ریال8:57:15
1,134.72 ریال8:56:11
1,133.63 ریال8:55:16
1,133.72 ریال8:54:14
1,133.64 ریال8:53:12
1,133.7 ریال8:51:14
1,133.65 ریال8:50:14
1,133.94 ریال8:49:11
1,135.06 ریال8:48:14
1,135.15 ریال8:47:11
1,133.95 ریال8:46:12
1,134.11 ریال8:45:15
1,135.17 ریال8:44:12
1,135.25 ریال8:43:11
1,134.32 ریال8:42:14
1,135.35 ریال8:41:11
1,134.36 ریال8:40:14
1,134.6 ریال8:39:14
1,134.7 ریال8:36:14
1,135.85 ریال8:35:12
1,134.9 ریال8:34:11
1,134.69 ریال8:33:14
1,135.54 ریال8:32:11
1,135.4 ریال8:31:13
1,134.43 ریال8:30:18
1,134.21 ریال8:29:11
1,135.13 ریال8:28:11
1,134.35 ریال8:27:14
1,135.33 ریال8:26:11
1,134.22 ریال8:25:12
1,133.63 ریال8:24:14
1,134.6 ریال8:23:11
1,133.42 ریال8:22:11
1,134.18 ریال8:21:14
1,133.32 ریال8:20:13
1,134.13 ریال8:19:12
1,134.06 ریال8:18:14
1,133.13 ریال8:17:11
1,132.92 ریال8:16:11
1,134 ریال8:15:15
1,133 ریال8:13:11
1,133.8 ریال8:12:14
1,133.89 ریال8:11:11
1,132.91 ریال8:10:13
1,133.84 ریال8:09:14
1,133.88 ریال8:08:11
1,133.87 ریال8:06:13
1,132.75 ریال8:05:13
1,132.85 ریال8:04:12
1,133.79 ریال8:03:14
1,132.9 ریال8:02:11
1,133.58 ریال8:01:13
1,132.45 ریال8:00:22
1,132.34 ریال7:59:11
1,132.14 ریال7:58:11
1,133.12 ریال7:57:14
1,132.15 ریال7:56:12
1,131.9 ریال7:54:14
1,133.18 ریال7:53:11
1,132.04 ریال7:52:11
1,132.01 ریال7:51:14
1,133.25 ریال7:50:13
1,132.89 ریال7:49:10
1,132.87 ریال7:48:15
1,132.78 ریال7:47:10
1,131.8 ریال7:46:11
1,132.8 ریال7:45:15
1,132.88 ریال7:44:11
1,131.93 ریال7:43:11
1,133.03 ریال7:41:11
1,132.93 ریال7:40:13
1,132.15 ریال7:39:14
1,133.2 ریال7:38:11
1,132.24 ریال7:37:11
1,133.26 ریال7:36:13
1,132.31 ریال7:35:12
1,132.2 ریال7:34:11
1,132.05 ریال7:33:13
1,131.87 ریال7:32:11
1,132.8 ریال7:31:11
1,131.85 ریال7:30:17
1,132.63 ریال7:29:10
1,132.87 ریال7:28:11
1,131.89 ریال7:27:13
1,131.87 ریال7:26:10
1,131.8 ریال7:25:12
1,132.65 ریال7:24:15
1,132.72 ریال7:23:11
1,132.85 ریال7:22:11
1,131.89 ریال7:21:14
1,131.8 ریال7:20:13
1,131.95 ریال7:19:12
1,132.91 ریال7:18:14
1,132.75 ریال7:17:10
1,132.86 ریال7:16:10
1,132.68 ریال7:15:15
1,132.49 ریال7:14:11
1,132.5 ریال7:13:10
1,132.3 ریال7:12:14
1,132.28 ریال7:11:10
1,131.24 ریال7:10:13
1,131.23 ریال7:09:14
1,131.16 ریال7:08:11
1,131.36 ریال7:07:10
1,132.57 ریال7:06:13
1,131.63 ریال7:05:12
1,131.45 ریال7:04:10
1,131.76 ریال7:03:13
1,132.15 ریال7:02:12
1,133.16 ریال7:01:12
1,132.07 ریال7:00:22
1,131.66 ریال6:59:10
1,132.81 ریال6:58:11
1,131.84 ریال6:57:13
1,132.75 ریال6:56:10
1,132.73 ریال6:55:12
1,131.75 ریال6:54:13
1,131.93 ریال6:53:10
1,133.45 ریال6:52:11
1,132.32 ریال6:51:14
1,133.38 ریال6:50:12
1,132.65 ریال6:49:10
1,133.83 ریال6:48:13
1,134.21 ریال6:47:10
1,132.96 ریال6:46:10
1,132.86 ریال6:45:14
1,132.85 ریال6:44:11
1,133.06 ریال6:43:10
1,134.31 ریال6:42:14
1,133.31 ریال6:41:10
1,134.4 ریال6:40:13
1,134.33 ریال6:39:13
1,134.29 ریال6:38:12
1,133.32 ریال6:37:11
1,133.36 ریال6:36:13
1,134.16 ریال6:35:12
1,133.15 ریال6:33:14
1,134.28 ریال6:32:30
1,134.07 ریال6:31:33
1,133.17 ریال6:31:05
1,134.18 ریال6:30:07
1,133.15 ریال6:28:50
1,133.13 ریال6:28:31
1,133.32 ریال6:28:03
1,134.34 ریال6:25:38
1,133.25 ریال6:25:01
1,133.1 ریال6:23:18
1,134.15 ریال6:23:13
1,134.27 ریال6:21:16
1,133.21 ریال6:20:14
1,134.36 ریال6:19:11
1,134.13 ریال6:18:13
1,132.91 ریال6:17:10
1,132.92 ریال6:16:10
1,133.9 ریال6:15:15
1,132.92 ریال6:14:10
1,132.97 ریال6:13:10
1,133.02 ریال6:12:15
1,133.37 ریال6:11:11
1,134.39 ریال6:10:17
1,133.42 ریال6:09:21
1,133.62 ریال6:08:12
1,133.52 ریال6:07:12
1,133.36 ریال6:06:14
1,133.42 ریال6:05:11
1,133.52 ریال6:04:10
1,133.67 ریال6:03:14
1,133.57 ریال6:02:12
1,134.52 ریال6:01:13
1,133.57 ریال6:00:21
1,134.41 ریال5:59:10
1,134.59 ریال5:58:11
1,134.48 ریال5:57:15
1,133.69 ریال5:56:11
1,133.49 ریال5:55:11
1,133.32 ریال5:54:14
1,133.02 ریال5:53:11
1,132.96 ریال5:52:11
1,133.08 ریال5:51:13
1,132.87 ریال5:50:14
1,133.97 ریال5:49:11
1,132.81 ریال5:48:14
1,132.89 ریال5:47:14
1,132.27 ریال5:46:11
1,132.37 ریال5:45:15
1,133.23 ریال5:44:10
1,132.22 ریال5:43:15
1,131.87 ریال5:42:14
1,133.23 ریال5:41:13
1,132.27 ریال5:40:12
1,132.48 ریال5:39:13
1,133.41 ریال5:38:10
1,132.45 ریال5:37:11
1,133.51 ریال5:36:13
1,133.82 ریال5:35:15
1,133.04 ریال5:34:10
1,133.81 ریال5:33:14
1,133.36 ریال5:32:11
1,133.25 ریال5:31:11
1,132.3 ریال5:30:18
1,132.4 ریال5:29:10
1,132.52 ریال5:28:10
1,133.7 ریال5:27:13
1,132.91 ریال5:26:10
1,131.82 ریال5:25:12
1,131.89 ریال5:24:13
1,131.91 ریال5:23:10
1,131.78 ریال5:22:10
1,131.9 ریال5:21:13
1,132.91 ریال5:20:13
1,132.92 ریال5:19:10
1,131.84 ریال5:18:13
1,132.07 ریال5:17:11
1,132.76 ریال5:16:11
1,132.61 ریال5:15:17
1,131.73 ریال5:14:10
1,132.44 ریال5:13:11
1,131.78 ریال5:12:13
1,132.92 ریال5:11:11
1,131.87 ریال5:10:12
1,131.95 ریال5:09:12
1,131.94 ریال5:08:10
1,132.17 ریال5:07:09
1,131.99 ریال5:06:12
1,132.58 ریال5:05:11
1,131.4 ریال5:04:10
1,131.38 ریال5:03:13
1,131.17 ریال5:02:11
1,130.8 ریال5:01:11
1,131.8 ریال5:00:19
1,131.73 ریال4:59:09
1,131.8 ریال4:58:09
1,131.73 ریال4:57:12
1,130.62 ریال4:56:10
1,130.59 ریال4:55:11
1,130.74 ریال4:54:12
1,130.73 ریال4:53:10
1,133 ریال4:52:09
1,131.9 ریال4:51:12
1,131.75 ریال4:50:12
1,131.77 ریال4:49:09
1,130.72 ریال4:48:12
1,130.79 ریال4:47:09
1,130.84 ریال4:46:09
1,131.8 ریال4:45:14
1,130.99 ریال4:44:09
1,130.82 ریال4:43:10
1,130.77 ریال4:42:12
1,130.43 ریال4:41:09
1,130.32 ریال4:40:12
1,130.3 ریال4:39:12
1,130.48 ریال4:38:09
1,130.37 ریال4:37:10
1,131.27 ریال4:36:13
1,130.27 ریال4:35:13
1,130.07 ریال4:34:10
1,130.27 ریال4:33:12
1,130.21 ریال4:32:10
1,129.91 ریال4:31:10
1,130.95 ریال4:30:17
1,129.9 ریال4:29:09
1,129.98 ریال4:28:10
1,130.01 ریال4:27:12
1,131.01 ریال4:26:09
1,131.08 ریال4:25:10
1,131.18 ریال4:24:12
1,131.27 ریال4:23:09
1,131.05 ریال4:22:10
1,130.78 ریال4:21:12
1,130.9 ریال4:20:11
1,130.66 ریال4:19:09
1,130.69 ریال4:18:12
1,130.75 ریال4:17:09
1,129.8 ریال4:16:10
1,129.7 ریال4:15:13
1,130.8 ریال4:14:09
1,130.9 ریال4:13:09
1,129.68 ریال4:12:12
1,129.83 ریال4:11:09
1,130.79 ریال4:10:11
1,130.8 ریال4:08:10
1,129.91 ریال4:07:10
1,129.88 ریال4:06:12
1,129.67 ریال4:05:10
1,130.66 ریال4:04:09
1,129.59 ریال4:03:11
1,129.58 ریال4:02:10
1,130.43 ریال4:01:10
1,129.48 ریال4:00:19
1,130.37 ریال3:59:09
1,130.27 ریال3:58:09
1,129.22 ریال3:57:12
1,129.17 ریال3:56:09
1,129.31 ریال3:55:10
1,129.18 ریال3:54:12
1,130.16 ریال3:53:08
1,130.18 ریال3:52:08
1,130.04 ریال3:51:12
1,129.08 ریال3:50:12
1,130.31 ریال3:49:09
1,129.08 ریال3:48:12
1,129.33 ریال3:47:09
1,131.5 ریال3:46:09
1,129.4 ریال3:45:13
1,128.91 ریال3:44:09
1,130.52 ریال3:43:09
1,131 ریال3:42:11
1,129.19 ریال3:41:09
1,129.2 ریال3:40:10
1,129.89 ریال3:39:12
1,130.31 ریال3:38:09
1,130.28 ریال3:37:09
1,132.02 ریال3:36:11
1,131.98 ریال3:35:10
1,131.85 ریال3:34:09
1,131.92 ریال3:33:12
1,133.13 ریال3:29:09
1,133.08 ریال3:28:08
1,133.05 ریال3:27:12
1,133.03 ریال3:26:09
1,133.01 ریال3:25:10
1,133 ریال3:24:11
1,132.93 ریال3:23:09
1,133 ریال3:21:11
1,132.98 ریال3:19:09
1,133 ریال3:17:09
1,132.91 ریال3:16:09
1,133 ریال3:15:13
1,132.88 ریال3:14:09
1,132.86 ریال3:13:09
1,132.93 ریال3:12:11
1,132.88 ریال3:11:09
1,132.78 ریال3:10:10
1,132.7 ریال3:09:11
1,132.78 ریال3:08:09
1,132.95 ریال3:07:09
1,132.77 ریال3:06:11
1,132.72 ریال3:05:10
1,132.7 ریال3:04:09
1,132.6 ریال3:02:10
1,132.71 ریال3:01:10
1,132.72 ریال3:00:18
1,132.67 ریال2:59:09
1,132.59 ریال2:58:09
1,132.6 ریال2:57:11
1,132.62 ریال2:56:09
1,132.53 ریال2:54:11
1,132.7 ریال2:53:09
1,133.8 ریال2:52:09
1,132.71 ریال2:51:11
1,132.7 ریال2:50:11
1,132.85 ریال2:49:08
1,132.9 ریال2:48:11
1,132.91 ریال2:47:08
1,132.85 ریال2:46:08
1,132.88 ریال2:45:12
1,132.83 ریال2:44:08
1,133.07 ریال2:42:11
1,132.92 ریال2:41:08
1,132.83 ریال2:40:11
1,132.93 ریال2:39:11
1,132.85 ریال2:38:09
1,132.77 ریال2:37:09
1,132.85 ریال2:36:11
1,132.83 ریال2:35:10
1,132.8 ریال2:34:09
1,132.78 ریال2:33:12
1,133.8 ریال2:32:08
1,132.73 ریال2:31:10
1,132.7 ریال2:30:15
1,132.68 ریال2:29:08
1,132.8 ریال2:28:08
1,132.78 ریال2:27:11
1,132.7 ریال2:26:08
1,132.75 ریال2:22:08
1,132.82 ریال2:21:11
1,132.75 ریال2:20:11
1,132.77 ریال2:19:09
1,132.9 ریال2:18:11
1,132.93 ریال2:17:08
1,133.12 ریال2:16:09
1,133.08 ریال2:15:12
1,133.13 ریال2:13:08
1,133.15 ریال2:12:11
1,133.13 ریال2:11:09
1,133.05 ریال2:10:10
1,133.13 ریال2:09:11
1,133.15 ریال2:08:08
1,133.1 ریال2:07:08
1,133.17 ریال2:06:12
1,133.15 ریال2:05:10
1,133.1 ریال2:04:09
1,133.09 ریال2:02:09
1,133.49 ریال2:01:10
1,133.59 ریال2:00:18
1,133.63 ریال1:58:08
1,133.68 ریال1:57:11
1,134.2 ریال1:56:08
1,133.19 ریال1:55:09
1,133.14 ریال1:54:10
1,133.2 ریال1:53:08
1,133 ریال1:52:09
1,132.45 ریال1:51:10
1,132.47 ریال1:50:10
1,132.41 ریال1:49:09
1,132.53 ریال1:48:11
1,132.39 ریال1:47:08
1,132.48 ریال1:46:08
1,131.82 ریال1:45:12
1,132.6 ریال1:44:08
1,132.57 ریال1:43:08
1,132.54 ریال1:42:10
1,132.56 ریال1:41:07
1,132.55 ریال1:40:09
1,132.53 ریال1:38:08
1,131.83 ریال1:37:08
1,132.47 ریال1:36:11
1,132.5 ریال1:35:09
1,132.46 ریال1:34:07
1,132.47 ریال1:32:08
1,132.49 ریال1:31:08
1,132.42 ریال1:30:13
1,132.35 ریال1:29:08
1,132.39 ریال1:28:08
1,132.41 ریال1:27:10
1,132.38 ریال1:26:07
1,132.49 ریال1:25:09
1,132.43 ریال1:24:10
1,131.64 ریال1:23:08
1,132.37 ریال1:22:07
1,132.49 ریال1:21:11
1,132.43 ریال1:20:09
1,131.64 ریال1:19:07
1,132.49 ریال1:18:10
1,132.42 ریال1:17:08
1,132.49 ریال1:16:08
1,132.41 ریال1:15:12
1,132.45 ریال1:14:08
1,132.47 ریال1:13:09
1,132.52 ریال1:12:11
1,132.49 ریال1:10:09
1,132.52 ریال1:09:11
1,132.5 ریال1:07:07
1,132.48 ریال1:06:10
1,132.57 ریال1:05:09
1,132.52 ریال1:04:08
1,132.54 ریال1:03:10
1,132.52 ریال1:02:08
1,132.55 ریال1:01:08
1,132.52 ریال1:00:17
1,132.48 ریال0:58:08
1,132.49 ریال0:57:10
1,132.48 ریال0:56:08
1,132.4 ریال0:54:10
1,131.64 ریال0:53:07
1,132.49 ریال0:52:08
1,132.48 ریال0:51:10
1,131.64 ریال0:50:10
1,132.3 ریال0:49:08
1,132.28 ریال0:48:10
1,132.26 ریال0:47:07
1,132.32 ریال0:46:08
1,132.49 ریال0:45:11
1,132.48 ریال0:44:07
1,132.41 ریال0:43:08
1,132.49 ریال0:42:10
1,132.32 ریال0:41:07
1,132.31 ریال0:40:09
1,132.36 ریال0:39:10
1,131.76 ریال0:38:07
1,132.6 ریال0:37:07
1,132.85 ریال0:36:10
1,132.17 ریال0:35:08
1,133.26 ریال0:34:07
1,132.92 ریال0:33:10
1,132.89 ریال0:32:08
1,132.93 ریال0:31:08
1,132.96 ریال0:30:13
1,131.56 ریال0:29:07
1,132.56 ریال0:28:08
1,132.77 ریال0:27:10
1,133.46 ریال0:26:07
1,132.56 ریال0:24:10
1,133.26 ریال0:23:07
1,133.53 ریال0:22:07
1,133.49 ریال0:21:10
1,133.41 ریال0:20:09
1,133.51 ریال0:18:09
1,132.56 ریال0:16:07
1,134 ریال0:15:11
1,134.21 ریال0:14:08
1,134.06 ریال0:13:07
1,134.21 ریال0:12:09
1,134.25 ریال0:11:07
1,134.36 ریال0:10:10
1,134.15 ریال0:09:10
1,134.31 ریال0:08:08
1,134.15 ریال0:07:07
1,134.16 ریال0:06:10
1,134.21 ریال0:05:08
1,134.1 ریال0:04:08
1,133.81 ریال0:03:10
نظرات