شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

  • نرخ فعلی:1129.28
  • بالاترین قیمت روز:1129.5
  • پایین ترین قیمت روز:1128.57
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,129.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,129.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ون کره جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,129.28 ریال0:58:15
1,129.28 ریال0:57:28
1,129.38 ریال0:56:03
1,128.57 ریال0:55:08
1,129.32 ریال0:54:24
1,129.33 ریال0:53:18
1,129.35 ریال0:52:21
1,129.39 ریال0:51:33
1,129.37 ریال0:50:00
1,129.38 ریال0:48:59
1,129.38 ریال0:48:07
1,129.38 ریال0:47:04
1,129.4 ریال0:46:11
1,128.57 ریال0:45:25
1,129.45 ریال0:44:13
1,129.33 ریال0:43:12
1,128.57 ریال0:42:26
1,129.36 ریال0:41:15
1,129.29 ریال0:40:21
1,129.39 ریال0:39:38
1,128.57 ریال0:38:36
1,129.38 ریال0:37:39
1,129.38 ریال0:36:51
1,129.34 ریال0:35:45
1,129.4 ریال0:34:00
1,129.4 ریال0:32:44
1,129.39 ریال0:31:41
1,129.39 ریال0:30:40
1,129.38 ریال0:29:12
1,129.4 ریال0:28:05
1,129.41 ریال0:26:06
1,129.41 ریال0:25:11
1,129.5 ریال0:23:20
1,129.48 ریال0:22:19
1,129.47 ریال0:20:06
1,129.43 ریال0:19:16
1,129.44 ریال0:18:33
1,129.3 ریال0:17:26
1,129.36 ریال0:16:22
1,129.36 ریال0:15:31
1,129.37 ریال0:14:20
1,129.27 ریال0:13:30
1,129.25 ریال0:12:44
1,129.34 ریال0:11:41
1,129.5 ریال0:10:47
1,129.49 ریال0:09:57
1,129.24 ریال0:09:00
1,129.23 ریال0:08:18
1,129.34 ریال0:07:48
1,129.39 ریال0:05:39
1,129.29 ریال0:05:37
1,129.35 ریال0:03:42
نظرات