شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8397
  • بالاترین قیمت روز:7.8418
  • پایین ترین قیمت روز:7.8393
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8411
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:7.841
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8397 ریال21:03:21
7.8398 ریال21:01:17
7.8397 ریال20:34:16
7.8398 ریال20:32:16
7.8399 ریال20:31:18
7.8398 ریال20:30:22
7.84 ریال20:22:00
7.8401 ریال20:14:16
7.8403 ریال20:05:16
7.8406 ریال20:02:17
7.8403 ریال20:00:31
7.841 ریال19:55:19
7.8409 ریال19:53:17
7.841 ریال19:51:22
7.8411 ریال19:21:20
7.841 ریال19:20:17
7.8409 ریال19:09:19
7.841 ریال19:03:18
7.8411 ریال19:01:17
7.8413 ریال19:00:27
7.8412 ریال18:59:16
7.841 ریال18:52:15
7.8411 ریال18:51:19
7.841 ریال18:42:18
7.8407 ریال18:41:16
7.841 ریال18:40:19
7.8408 ریال18:38:15
7.8411 ریال18:37:16
7.8413 ریال18:34:16
7.8415 ریال18:33:19
7.8416 ریال18:29:15
7.8413 ریال18:07:16
7.8414 ریال18:06:18
7.8413 ریال18:05:17
7.8414 ریال18:04:17
7.8413 ریال17:51:18
7.8414 ریال17:47:16
7.8413 ریال17:46:14
7.8411 ریال17:44:15
7.841 ریال17:40:17
7.8409 ریال17:29:14
7.8408 ریال17:24:18
7.8407 ریال17:23:15
7.841 ریال17:18:19
7.8409 ریال17:16:15
7.841 ریال17:13:14
7.8409 ریال17:03:21
7.8411 ریال17:02:16
7.841 ریال17:01:20
7.8409 ریال17:00:30
7.841 ریال16:57:20
7.8409 ریال16:56:16
7.841 ریال16:55:18
7.8411 ریال16:49:16
7.841 ریال16:43:16
7.8408 ریال16:42:20
7.841 ریال16:41:16
7.8412 ریال16:12:20
7.8409 ریال16:06:19
7.841 ریال16:05:17
7.8412 ریال16:04:17
7.8414 ریال15:51:18
7.8413 ریال15:50:20
7.8414 ریال15:46:16
7.8413 ریال15:45:20
7.8414 ریال15:40:19
7.8413 ریال15:35:17
7.8415 ریال15:33:20
7.8411 ریال15:20:18
7.8408 ریال15:06:19
7.8407 ریال15:00:30
7.8404 ریال14:53:16
7.8406 ریال14:46:15
7.8405 ریال14:42:19
7.8404 ریال14:41:15
7.8405 ریال14:37:16
7.8404 ریال14:33:21
7.8403 ریال14:29:15
7.8407 ریال14:21:19
7.8408 ریال14:05:17
7.8407 ریال13:40:21
7.8406 ریال13:29:15
7.8407 ریال13:19:16
7.8406 ریال13:15:21
7.8407 ریال12:47:15
7.8406 ریال12:42:20
7.8408 ریال12:34:17
7.8407 ریال12:33:19
7.8408 ریال12:24:19
7.8407 ریال12:02:19
7.8406 ریال12:01:18
7.8408 ریال11:59:16
7.8407 ریال11:53:17