شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8155
  • بالاترین قیمت روز:7.8183
  • پایین ترین قیمت روز:7.8138
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8173
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7.8187
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8155 ریال14:02:14
7.8158 ریال13:59:15
7.8157 ریال13:56:15
7.8158 ریال13:55:17
7.8155 ریال13:54:18
7.816 ریال13:52:15
7.8162 ریال13:29:15
7.8161 ریال13:27:20
7.816 ریال13:25:16
7.8161 ریال13:24:19
7.816 ریال13:23:15
7.8162 ریال13:22:15
7.8159 ریال13:20:22
7.8158 ریال13:19:15
7.8156 ریال13:17:14
7.8155 ریال13:15:21
7.8153 ریال13:12:19
7.8155 ریال13:10:18
7.8156 ریال13:09:19
7.8153 ریال13:08:17
7.8152 ریال13:04:15
7.8159 ریال13:02:15
7.8158 ریال13:00:29
7.8151 ریال12:59:15
7.8153 ریال12:58:16
7.8154 ریال12:57:20
7.8149 ریال12:56:16
7.8147 ریال12:55:18
7.8145 ریال12:54:19
7.8146 ریال12:48:20
7.8147 ریال12:47:15
7.8145 ریال12:45:20
7.8149 ریال12:36:20
7.8148 ریال12:34:15
7.8151 ریال12:33:19
7.815 ریال12:32:15
7.8147 ریال12:30:27
7.8152 ریال12:29:17
7.815 ریال12:26:14
7.8149 ریال12:25:15
7.8148 ریال12:24:18
7.8152 ریال12:22:14
7.815 ریال12:14:12
7.8152 ریال12:12:18
7.8151 ریال12:11:14
7.8148 ریال12:10:18
7.8147 ریال12:09:18
7.8146 ریال12:08:14
7.8145 ریال12:05:16
7.8144 ریال11:54:18
7.8145 ریال11:52:14
7.8144 ریال11:43:14
7.8145 ریال11:41:17
7.8143 ریال11:39:19
7.815 ریال11:37:13
7.8143 ریال11:36:18
7.8147 ریال11:32:15
7.8148 ریال11:31:14
7.8143 ریال11:27:18
7.8142 ریال11:26:13
7.8141 ریال11:24:18
7.8142 ریال11:13:14
7.8143 ریال11:12:20
7.8142 ریال11:00:27
7.814 ریال10:59:13
7.8141 ریال10:57:16
7.8143 ریال10:55:15
7.8142 ریال10:54:17
7.8143 ریال10:50:18
7.814 ریال10:49:13
7.8139 ریال10:46:13
7.814 ریال10:45:17
7.8144 ریال10:39:17
7.8146 ریال10:38:14
7.8147 ریال10:37:15
7.8148 ریال10:36:18
7.8147 ریال10:34:13
7.8152 ریال10:31:14
7.8146 ریال10:28:14
7.8145 ریال10:27:16
7.8144 ریال10:25:14
7.8145 ریال10:22:13
7.8146 ریال10:21:15
7.8145 ریال10:18:16
7.8144 ریال10:17:12
7.8143 ریال10:16:13
7.8144 ریال10:15:18
7.8143 ریال10:10:16
7.8147 ریال10:08:12
7.8151 ریال10:07:13
7.8153 ریال10:02:12
7.8152 ریال10:01:14
7.8154 ریال9:57:17
7.815 ریال9:56:12
7.8148 ریال9:54:16
7.8146 ریال9:53:13
7.8154 ریال9:52:12
7.8153 ریال9:50:16
7.8154 ریال9:48:16
7.8156 ریال9:47:12
7.8151 ریال9:46:13
7.8146 ریال9:43:13
7.8147 ریال9:40:16
7.8146 ریال9:39:16
7.8144 ریال9:38:13
7.8141 ریال9:33:15
7.814 ریال9:32:12
7.8141 ریال9:29:11
7.8142 ریال9:28:12
7.8141 ریال9:27:16
7.8142 ریال9:20:15
7.8141 ریال9:07:12
7.814 ریال9:04:11
7.8139 ریال9:02:11
7.8142 ریال8:55:12
7.8141 ریال8:52:11
7.8142 ریال8:34:11
7.8143 ریال8:33:14
7.8142 ریال8:32:11
7.8143 ریال8:31:13
7.8142 ریال8:29:13
7.8141 ریال7:56:11
7.8143 ریال7:54:15
7.814 ریال7:52:11
7.8141 ریال7:51:15
7.8145 ریال7:50:14
7.8142 ریال7:49:11
7.8144 ریال7:48:15
7.814 ریال7:46:11
7.8141 ریال7:45:16
7.8143 ریال7:44:11
7.814 ریال7:43:11
7.8146 ریال7:42:15
7.8147 ریال7:40:15
7.8146 ریال7:39:16
7.8144 ریال7:36:15
7.8141 ریال7:35:13
7.814 ریال7:32:10
7.8139 ریال7:29:11
7.814 ریال7:28:11
7.8139 ریال7:27:14
7.8138 ریال7:26:11
7.8139 ریال7:24:14
7.814 ریال7:21:14
7.8139 ریال7:20:14
7.8138 ریال7:18:13
7.8146 ریال7:14:11
7.8145 ریال7:07:11
7.8146 ریال7:06:15
7.8145 ریال7:00:22
7.8147 ریال6:52:10
7.8149 ریال6:47:11
7.815 ریال6:43:01
7.8151 ریال6:40:03
7.8152 ریال6:37:48
7.8152 ریال6:37:13
7.8151 ریال6:31:12
7.815 ریال6:29:11
7.8153 ریال6:27:15
7.8156 ریال6:23:15
7.8158 ریال6:23:03
7.816 ریال6:21:44
7.816 ریال6:21:42
7.8159 ریال6:19:01
7.8159 ریال6:18:59
7.8158 ریال6:16:39
7.8162 ریال6:14:20
7.817 ریال6:12:26
7.8161 ریال6:12:23
7.8153 ریال6:11:52
7.8152 ریال6:08:10
7.8155 ریال6:03:15
7.8156 ریال6:00:19
7.8157 ریال5:58:10
7.8158 ریال5:57:16
7.8157 ریال5:56:12
7.8155 ریال5:55:12
7.8156 ریال5:54:21
7.8157 ریال5:53:11
7.8156 ریال5:49:11
7.8157 ریال5:48:15
7.8158 ریال5:43:11
7.815 ریال5:42:15
7.816 ریال5:41:11
7.8161 ریال5:40:13
7.8165 ریال5:39:21
7.8164 ریال5:38:11
7.8166 ریال5:34:11
7.8167 ریال5:32:11
7.8166 ریال5:31:12
7.8165 ریال5:30:18
7.8166 ریال5:27:14
7.8165 ریال5:24:14
7.8167 ریال5:18:15
7.8168 ریال5:16:11
7.8169 ریال5:08:10
7.8167 ریال4:48:12
7.8166 ریال4:46:10
7.8165 ریال4:44:10
7.8164 ریال4:41:09
7.8167 ریال4:33:13
7.8168 ریال4:32:10
7.8167 ریال4:30:17
7.8171 ریال4:27:13
7.8169 ریال4:26:09
7.8168 ریال4:25:11
7.8169 ریال4:23:10
7.817 ریال4:21:13
7.8169 ریال4:20:11
7.8168 ریال4:19:09
7.8165 ریال4:18:13
7.817 ریال4:17:09
7.8175 ریال4:16:09
7.8173 ریال4:15:15
7.8175 ریال4:10:12
7.8178 ریال4:03:13
7.8179 ریال4:02:11
7.8175 ریال3:42:13
7.818 ریال3:32:10
7.8179 ریال3:31:11
7.8177 ریال3:27:13
7.8176 ریال3:25:11
7.8174 ریال3:20:11
7.8176 ریال3:06:12
7.8178 ریال3:02:09
7.8175 ریال2:40:10
7.818 ریال2:37:08
7.8181 ریال2:36:14
7.8182 ریال2:34:08
7.8181 ریال2:32:09
7.8183 ریال2:31:10
7.8181 ریال2:25:09
7.818 ریال2:21:11
7.8177 ریال2:20:10
7.8176 ریال2:19:08
7.8173 ریال2:12:12
7.8175 ریال2:08:08
7.8174 ریال2:07:07
7.8172 ریال2:06:13
7.817 ریال2:04:08
7.8172 ریال1:56:08
7.8171 ریال1:44:08
7.8173 ریال1:42:11
7.817 ریال1:37:08
7.8173 ریال1:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات