دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:116.271
  • بالاترین قیمت روز:117.52
  • پایین ترین قیمت روز:115.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:115.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:116.711
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.44

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
116.271 ریال15:58:17
117.52 ریال15:37:18
116.269 ریال15:19:18
116.269 ریال15:18:11
116.264 ریال15:16:19
116.264 ریال15:15:15
116.238 ریال14:58:17
116.243 ریال14:53:12
116.279 ریال13:44:13
116.337 ریال13:38:13
116.402 ریال13:23:12
116.403 ریال13:19:18
116.403 ریال13:18:12
116.645 ریال13:01:32
116.241 ریال12:58:18
116.306 ریال12:38:10
116.344 ریال12:17:11
116.448 ریال11:59:10
116.735 ریال11:52:17
116.735 ریال11:51:15
116.797 ریال11:32:15
116.712 ریال11:28:18
116.712 ریال11:27:14
116.797 ریال11:16:17
116.797 ریال11:15:12
116.712 ریال10:58:13
116.702 ریال10:35:09
116.709 ریال10:04:13
116.709 ریال10:03:10
116.714 ریال9:43:15
116.717 ریال9:22:12
116.702 ریال9:01:23
116.706 ریال8:40:14
116.6 ریال8:19:12
116.62 ریال7:37:13
116.701 ریال7:13:12
116.697 ریال6:49:12
116.612 ریال6:33:08
116.694 ریال6:07:11
116.691 ریال5:46:17
116.571 ریال5:24:04
116.686 ریال5:04:11
116.692 ریال4:43:11
116.689 ریال4:22:10
116.575 ریال4:01:14
116.678 ریال3:38:06
116.681 ریال3:16:12
116.683 ریال2:51:07
116.679 ریال2:31:14
116.688 ریال2:07:15
116.589 ریال1:43:12
116.691 ریال1:22:12
116.687 ریال1:14:04
116.66 ریال0:46:14
116.692 ریال0:38:07
116.63 ریال0:14:07
115.75 ریال0:08:07
نظرات