USD/DZD Ask

  • نرخ فعلی:114.503
  • بالاترین قیمت روز:115.72
  • پایین ترین قیمت روز:114.43
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:114.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۹
  • نرخ روز گذشته:114.537
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.034

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.503 ریال19:19:59
114.477 ریال18:59:01
114.476 ریال18:38:06
114.466 ریال18:32:11
114.463 ریال18:20:00
114.468 ریال18:14:04
114.476 ریال18:02:08
114.481 ریال17:49:52
114.471 ریال17:37:55
114.466 ریال17:28:57
114.55 ریال17:25:58
114.489 ریال17:20:16
114.51 ریال17:11:05
114.5 ریال16:58:44
114.45 ریال16:55:58
114.449 ریال16:37:50
114.444 ریال16:25:59
114.436 ریال16:19:48
114.475 ریال16:01:58
114.6 ریال15:37:48
114.43 ریال15:19:52
114.435 ریال15:16:54
114.445 ریال15:01:58
114.45 ریال14:52:48
115.72 ریال14:47:25
114.452 ریال14:29:11
114.453 ریال14:08:14
114.451 ریال13:47:24
114.466 ریال13:37:50
114.48 ریال13:26:24
114.65 ریال13:02:24
114.56 ریال12:37:45
114.65 ریال12:16:57
114.7 ریال11:52:46
114.62 ریال11:34:48
114.63 ریال11:13:45
114.653 ریال10:49:50
114.6 ریال10:34:48
114.67 ریال10:08:19
114.687 ریال9:46:52
114.672 ریال9:25:45
114.744 ریال9:02:23
114.58 ریال8:43:42
114.668 ریال8:16:48
114.643 ریال7:52:46
114.59 ریال7:31:47
114.58 ریال7:10:47
114.651 ریال6:49:44
114.58 ریال6:25:51
114.668 ریال6:07:44
114.59 ریال5:44:01
114.56 ریال5:19:50
114.54 ریال4:58:42
114.609 ریال4:37:45
114.47 ریال4:14:18
114.617 ریال3:50:17
114.44 ریال3:38:20
114.46 ریال3:25:42
114.62 ریال3:04:43
114.622 ریال2:41:05
114.625 ریال2:20:26
114.54 ریال1:56:10
114.622 ریال1:34:44
114.54 ریال1:10:42
114.532 ریال0:46:49
114.608 ریال0:25:47
114.53 ریال0:04:38
نظرات