دلار / یوان چین

  • سکه فروشان مجاز6.3216
  • بالاترین قیمت روز:6.3355
  • پایین ترین قیمت روز:6.3178
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3355
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۷
  • نرخ روز گذشته:6.3328
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0112

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.3216 ریال20:25:37
6.3215 ریال20:19:57
6.3214 ریال20:07:19
6.319 ریال20:01:27
6.3191 ریال19:55:36
6.3212 ریال19:31:57
6.3208 ریال19:25:26
6.3203 ریال19:19:32
6.3178 ریال19:13:33
6.3202 ریال19:07:27
6.3194 ریال19:01:54
6.3236 ریال18:56:17
6.3241 ریال18:49:30
6.3251 ریال18:43:42
6.3242 ریال18:37:59
6.3252 ریال18:25:21
6.3264 ریال18:13:29
6.3266 ریال18:07:29
6.3272 ریال17:49:37
6.3263 ریال17:37:33
6.3258 ریال17:31:59
6.326 ریال17:25:38
6.3264 ریال17:19:44
6.3268 ریال17:13:56
6.3252 ریال17:01:29
6.3257 ریال16:55:57
6.3276 ریال16:37:48
6.3259 ریال16:31:29
6.327 ریال16:19:16
6.3265 ریال16:13:16
6.327 ریال16:07:53
6.3272 ریال16:01:43
6.3292 ریال15:49:25
6.3281 ریال15:37:41
6.3289 ریال15:31:31
6.3272 ریال15:13:25
6.329 ریال15:07:44
6.3279 ریال14:55:58
6.3264 ریال14:43:25
6.3239 ریال14:37:49
6.3249 ریال14:31:31
6.3274 ریال14:13:43
6.3272 ریال14:07:42
6.3269 ریال13:55:48
6.3271 ریال13:49:27
6.3272 ریال13:43:19
6.3268 ریال13:37:08
6.3276 ریال13:31:37
6.3283 ریال13:19:18
6.3287 ریال13:13:57
6.3294 ریال13:01:30
6.3298 ریال12:49:19
6.3283 ریال12:43:29
6.329 ریال12:37:42
6.3291 ریال12:31:18
6.3288 ریال12:25:41
6.3286 ریال12:19:16
6.3265 ریال12:13:22
6.3291 ریال12:07:20
6.3296 ریال12:01:46
6.3273 ریال11:55:49
6.327 ریال11:49:46
6.3291 ریال11:43:22
6.3284 ریال11:31:43
6.3276 ریال11:19:20
6.3301 ریال11:01:41
6.3298 ریال10:55:56
6.3301 ریال10:49:21
6.3311 ریال10:31:18
6.3309 ریال10:25:09
6.3294 ریال10:19:18
6.3308 ریال10:07:09
6.3316 ریال10:01:52
6.3333 ریال9:49:46
6.331 ریال9:37:14
6.3313 ریال9:31:17
6.3321 ریال9:25:49
6.3303 ریال9:19:14
6.3319 ریال9:13:23
6.3296 ریال9:07:45
6.3292 ریال9:01:17
6.3288 ریال8:55:48
6.3303 ریال8:37:15
6.3301 ریال8:31:05
6.3303 ریال8:07:14
6.3289 ریال8:01:17
6.3286 ریال7:55:11
6.3289 ریال7:49:12
6.3284 ریال7:37:08
6.3305 ریال7:31:23
6.3289 ریال7:25:37
6.3308 ریال7:19:13
6.3306 ریال7:13:37
6.3312 ریال7:07:13
6.3316 ریال7:01:48
6.3315 ریال6:55:40
6.3302 ریال6:49:56
6.331 ریال6:43:19
6.3291 ریال6:37:14
6.3297 ریال6:25:35
6.3308 ریال6:19:09
6.3317 ریال6:13:17
6.3314 ریال6:01:50
6.3312 ریال5:55:08
6.3313 ریال5:43:23
6.3322 ریال5:37:10
6.3321 ریال5:31:50
6.3331 ریال5:19:35
6.3346 ریال5:13:21
6.3326 ریال5:07:19
6.3353 ریال5:01:33
6.3344 ریال4:55:13
6.3346 ریال4:49:33
6.3337 ریال4:43:08
6.3322 ریال4:37:50
6.3327 ریال4:13:44
6.3313 ریال4:01:17
6.3316 ریال3:55:13
6.3323 ریال3:44:02
6.3329 ریال3:31:44
6.3344 ریال3:19:33
6.3345 ریال3:13:50
6.3341 ریال3:07:33
6.3339 ریال3:01:16
6.334 ریال2:55:18
6.3339 ریال2:49:47
6.3337 ریال2:43:07
6.3338 ریال2:37:13
6.3337 ریال2:25:38
6.3341 ریال2:07:15
6.3346 ریال1:55:27
6.3342 ریال1:44:02
6.3341 ریال1:37:12
6.3353 ریال1:25:15
6.3348 ریال1:19:42
6.3345 ریال1:01:42
6.3347 ریال0:55:19
6.3345 ریال0:49:58
6.335 ریال0:37:41
6.3339 ریال0:31:36
6.3355 ریال0:19:12
نظرات